Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Atık Kutuları
Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Atık Yönetim Planı Hazırlanması işlemlerini Deneyimli Çevre Danışmanlık A.ş. Olarak, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce belirtilen hususlar üzerinden aşağıdaki kapsamda firmanız ihtiyaçları değerlendirilerek gerçekleştirmekteyiz

   Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı, olarak yönetmelikte adlandırılmıştır. Atık Yönetim Planı 3 yıllık olarak hazırlanır.

   Tesisinizde oluşan Ambalaj Atıkları, Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların  doğru ayrıştırılması ve depolanması yasal mevzuatlar çerçevesinde bertarafı veya geri kazanımının sağlanması için oluşturulacak yönetim sistemini oluşturuyoruz.

Atık Yönetim Planı Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile
“Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı” olarak belirtilmiştir.


Sizin henüz bir Atık Yönetim Planınız Yok mu? Gelin Atık Yönetim Planınızı hazırlayalım

Atık üreticisi ve Atık Sahibi, Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla yükümlüdür.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları

 1. Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlanır.
 2. Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Bir önceki yılın verileri için il müdürlüğü tarafından beyan sistemi üzerinden gerekli değerlendirme yapılır.
 3. Hazırlanan atık yönetim planları onay almak üzere tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne sunulur.
 4. İl müdürlüğü atık yönetim planının değerlendirilmesi sırasında gerekli görmesi durumunda tesiste yerinde inceleme/denetim yapar.
 5. Yönetim planında tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/giderilmesi halinde il müdürlüğü tarafından atık yönetim planı onaylanır. Onay yazısında planın sunulduğu tarih, onaylandığı tarih, hangi yılları kapsadığı ve planın yeniden sunulması gereken tarih belirtilir.
 6. Onaylanan atık yönetim planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren üç yıldır. Atık yönetim planları geçerlilik tarihinin bitmesine üç ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.
 7. Geçerlilik süresi içinde atık yönetim planında değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde yenilenen atık yönetim planı bir ay içerisinde il müdürlüğü onayına sunulur.
 8. Proses kaynaklı atığı olmayan ve sadece yönetim binası ve idari faaliyetleri sonucu flüoresan lamba, kartuş, toner gibi atık oluşturan tesisler için atık yönetim planı hazırlanır; ancak, hazırlanan yönetim planı için il müdürlüğü onayı alınması zorunlu değildir.
 9. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolama alanlarına ilişkin bilgiler atık yönetim planı içerisinde verilir.

Yönetmelik Maddeleri;

 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince her firma;

Madde9 ; Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,

Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla, yükümlüdür.

Sızıntı Döküntü Tatbikat Uygulamaları

    Sızıntı döküntü tatbikat uygulamalarını Daha iyi ve düzenli bir çevre politikasının tesisiniz de gelişmesi ve oluşması için;

    Çevre Eğitimleri ile desteklenmiş, şekilde düzenliyoruz.

  – Tesiste oluşabilecek bir çevre kazasına nasıl müdahale edilir ?

  – Oluşan atıklar nasıl toparlanır ve depolanır?   – Gerekli araç gereç nedir ve toplanan atık ne yapılır ?

Sızıntı Döküntü Tatbikat Uygulamaları
Sızıntı Döküntü Tatbikat Uygulamaları
Sızıntı – Döküntü Tatbikat Uygulamaları
Sızıntı – Döküntü Tatbikat Uygulamaları
 • EÇBS Sistem Yönetimi

Her atık oluşturan firmanın düzenli olarak oluşan atıklarını beyan ettiği ve atıklarını lisanslı firmalara gerikazanım/Bertaraf ettirdiği  bu işlemleri sistem üzerinden izleyebildiği Entegre Çevre Bilgi Sistemi ekranı (EÇBS) üzerinde yapılacak işlemleri titizlikle takip ve dokümantasyonu uzman kadromuzla yapılmaktadır. Ayrıca EÇBS üzerinden yapılan İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, GFB Başvurusu ve İzin/ Lisans Başvuru süreçlerinin tamamlanması ve takibi yapılabilmektedir.

Gelin, Firmanızın Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kaydını oluşturup, gerekli kontrolleri sağlayalım.

 • Çevre Risk Değerlendirmesi Danışmanlığı

Endüstriyel nitelikli atıkların tanımlanması ve yönetilmesi hususlarında yaşanan sıkıntılar Çevre Kirliliği artışının en büyük nedenleri arasında yer almaktadır. Çevrenin korunmasına yönelik risklerin belirlenmesi ve atık minimizasyonu yaparak çevreye daha az zarar verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktayız.

 • Çevre Boyut Analiz Raporu

Risk; bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve tehlikenin meydana geldiğinde yaratacağı etki ile çarpımıdır. Bu anlamda çevresel risk, tesisinizden kaynaklanan çevresel boyutlar ve çevreye olası etkilerinin incelendiği bir formüldür. Genellikle Kalite Denetimleri’ nde ‘Çevre Boyut Etki Değerlendirme’ Raporunda bu tür incelemelerde bulunulur. Çıkan formüle göre öncelikli olarak hangi önlemi almanız gerektiği belirlenir, bu önlemin düzenleyici faaliyet sonrası etkisinin ortaya çıkarıldığı bir rapordur.