Çevre Mevzuatları , Ambalaj ve Atık Beyanı Çalışmaları

Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesislerin Almakla Yükümlü Olduğu Belgelerin Geçerlilik Süreleri, Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı ile Beyan Tarihleri ve Bildirimlerin Geçerlilik Süreleri

Çevre Mevzuatları kapsamında tesislerin almakla yükümlü olduğu belgelerin geçerlilik süreleri ve gerekli açıklamalara ilişkin tablo özeti aşağıda yer almaktadır:

Ambalaj ve Atık Beyanları Kapsamı

Tanımlar

Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık Sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık Üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Tehlikeli Atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,

Tehlikesiz Atık: Faaliyetleri sonucu tehlikesiz atık oluşumuna sebep olan kişi ve/veya tehlikesiz atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe sebep olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi ve Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıkları,

Ambalaj Atığı: Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

Bakiye Atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

Belediye Atıkları: Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,ifade eder.