ATIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI

Atık Yönetim Planı Hazırlanması işlemlerini Deneyimli Çevre Danışmanlık A.Ş. Olarak, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce belirtilen hususlar üzerinden aşağıdaki kapsamda firmanız ihtiyaçları değerlendirilerek gerçekleştirmekteyiz

Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı, olarak yönetmelikte adlandırılmıştır. Atık Yönetim Planı 3 yıllık olarak hazırlanır.

Tesisinizde oluşan Ambalaj Atıkları, Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların doğru ayrıştırılması ve depolanması yasal mevzuatlar çerçevesinde bertarafı veya geri kazanımının sağlanması için oluşturulacak yönetim sistemini oluşturuyoruz.

Atık Yönetim Planı Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile

“Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı” olarak belirtilmiştir.

Sizin henüz bir Atık Yönetim Planınız Yok mu?

Gelin Atık Yönetim Planınızı hazırlayalım.

Atık üreticisi ve Atık Sahibi, Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla yükümlüdür.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları

1. Çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlanır.

2. Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanır. Bir önceki yılın verileri için il müdürlüğü tarafından beyan sistemi üzerinden gerekli değerlendirme yapılır.

3. Hazırlanan atık yönetim planları onay almak üzere tesisin bulunduğu ilin il müdürlüğüne sunulur.

4. İl müdürlüğü atık yönetim planının değerlendirilmesi sırasında gerekli görmesi durumunda tesiste yerinde inceleme/denetim yapar.

5. Yönetim planında tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/giderilmesi halinde il müdürlüğü tarafından atık yönetim planı onaylanır. Onay yazısında planın sunulduğu tarih, onaylandığı tarih, hangi yılları kapsadığı ve planın yeniden sunulması gereken tarih belirtilir.

6. Onaylanan atık yönetim planlarının geçerlilik süresi il müdürlüğünce onaylandığı tarihten itibaren üç yıldır. Atık yönetim planları geçerlilik tarihinin bitmesine üç ay kala yenilenerek il müdürlüğü onayına sunulur.

7. Geçerlilik süresi içinde atık yönetim planında değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun oluşması halinde yenilenen atık yönetim planı bir ay içerisinde il müdürlüğü onayına sunulur.

8. Proses kaynaklı atığı olmayan ve sadece yönetim binası ve idari faaliyetleri sonucu flüoresan lamba, kartuş, toner gibi atık oluşturan tesisler için atık yönetim planı hazırlanır; ancak, hazırlanan yönetim planı için il müdürlüğü onayı alınması zorunlu değildir.

9. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolama alanlarına ilişkin bilgiler atık yönetim planı içerisinde verilir.