Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Yönetim ve Yazı İşleri İçin
Başbakanlık Neşriyat
Dair e Başkanlığına
başvurulur
18 Ocak 1985
CUM A
Sayı: 18639
YASAM A BÖLÜM Ü
KANUNLA R
Sanay i v e Ticare t Bakanlığının Teşkilat v e Görevler i Hakkında Kanu n Hükmünde
Kararnam e il e Sanay i v e Ticare t Bakanlığının Teşkilat v e Görevler i Hakkında
13/12/1983 Tarihl i v e 185 Sayılı Kanu n Hükmünde Kararnameni n Bazı
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dai r Kanu n Hükmünde Kararnameni n
Değiştirilerek Kabulüne Dai r Kanu n
Kanu n No . 3143 Kabu l Tarih i : 8.1.1985
BİRİNC İ KISI M
Amaç , Görev, Teşkilat
Ama ç
MADD E 1. — B u Kanunu n amacı :
a) Ülkenin sanay i politikasının günün şartlarına v e teknolojini n gerekle –
rin e gör e tespitine yardımcı olmak , kalkınma pla n v e programlarında ye r ala n
ilk e v e hedefle r doğrultusunda sanayini n dengel i v e süratli şekilde gelişmesini saklama k v e teşvik etmek ,
b) Mill i kalkınma pla n v e programlar ı doğrultusunda, iç ticare t hizmetlerin e
ilişkin anahede f ve politikaların belirlenmesin e yardımcı olmak , b u politikala r
doğrultusunda faaliyetleri n düzenlenmesi, uygulanması v e geliştirilmesini sağla
m a k için, Sanay i v e Ticare t Bakanlığının kurulmasına, teşkilat v e görevlerine dai r
esasları düzenlemektir .
Göre v
MADD E 2. — Sanay i ve Ticare t Bakanlığının görevler i şunlardır :
a) Günün şartlarına ve teknolojini n gereklerin e gör e ülkenin sanay i poli –
tikasının belirlenmesine , sanayini n geliştirilmesine v e yönlendirilmesine ait tedbir –
Yasama Bulumu Sayfa 1
Resmî Gazete Kodu : 180185 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.
T.C.
RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
leri n hazırlanmasına yardımcı olmak , kalkınma pla n v e programlarında ye r ala n
ilk e v e hedefler e uygu n şekilde tespit, tanzi m v e idar e etmek , b u konulard a ilgil i
kuruluşlar arasında gereke n işbirliğini sağlayacak tedbirler i almak ,
b) Ülke şartlarına uygu n teknolojini n sağlanması, geliştirilmesi v e dağılımı
için yur t içi v e yur t dışı kuru m v e kuruluşlarla tema s kurma k v e gereği halind e
işbirliği yapmak , sanay i işletmeleri arasında teknoloji k entegrasyon u temi n etme k
için gereke n tedbirler i tespit etme k v e uygulanmasını sağlamak,
c) Tasarrufların sanay i yatırımlarına kanaliz e edilmesin e yardımcı olmak ,
bölge v e illeri n sanayileşme potansiyellerin e ait araştırma, planlam a v e proj e
çalışmalarını yapma k v e yaptırmak v e gerektiğinde tatbi k etmek ,
d) Sanay i bölge v e sitelerini n kurulmasına izi n vermek , b u kuruluşları destekleme k v e denetlemek , b u konulard a ilgil i kuru m v e kuruluşlarla işbirliği yap ­
m a k ve gerekl i mevzuatı hazırlamak, küçük sanay i ve e l sanatları il e ilgil i he r
türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyo n hizmetlerin i yürütmek, organiz e sa ­
nay i bölgeler i il e küçük sanay i sitelerini n kurulması il e ilgil i bütün faaliyetleri n
koordinasyonun u sağlamak,
e) Sanay i işletmelerine ait siciller i tutmak , envante r yapmak , istatistik i bilg i
toplama k v e değerlendirmek,
f) Sınai mülkiyete ait işleri düzenlemek v e yürütmek,
g) Sanay i mamullerini n standartlarını hazırlamak vey a hazırlatmak, norm ­
larını temi n vey a tespit etme k v e kalit e kontrolünü yapma k vey a yaptırmak, gerektiğinde sanay i mamullerini n fiyatlarını tespit etmek,
h) Sınai mamulleri n yur t içinde v e yur t dışında tanıtılması v e pazarlanması
konusund a ilgil i kuru m v e kuruluşlarla işbirliği yapmak ,
i) Sanayi i geliştirmek için kalit e kontrolü merke z v e laboratuvarlarını kur –
m a k vey a kurdurma k ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak ,
j) İç piyasadak i başlıca gıda v e ihtiyaç maddelerini n fiya t hareketlerin i ta ­
k i p etme k v e iç piyasayı denetlemek ,
k) Şirketlerle ilgil i hizmetler i yürütmek ve bunları denetlemek ,
1) Ölçüler v e aya r sayaçları il e ilgil i hizmetler i yürütmek,
m ) Tarım Orma n ve Köyişler i Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatif –
lerl e Tarım Kred i Kooperatifler i v e birlikler i hariç olma k üzere tarım satış koope –
ratifler i v e birlikler i il e gene l hükümlere tab i kooperatifleri n v e birlikleri n kuru ­
luş, işleyiş v e denetimlerin e ait işlem v e hizmetler i yürütmek,
n) Devle t adına ürün alımı il e ilgil i işleri v e b u faaliyetle r için gerekl i kre ­
dilerl e ilgil i hizme t v e işlemleri yürütmek,
o) İhraç mallar ı v e diğer bakanlıkların yetkiler i dışındaki malların standar –
dizasyon u il e ilgil i çalışmaları yürütmek,
p) Türk v e yabancı sigort a şirketleri il e ilgil i hizmetler i yürütmek,
r ) Ticare t v e sanay i odaları, deni z ticare t odaları, ticare t borsalar ı v e esna f
derneklerin e ait hizmetler i v e bankacılık mevzuatı il e Bakanlığa verile n hizmetler i
ilgil i diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyl e yürütmek,
s) Çeşitli mevzuatl a Sanay i v e Ticare t Bakanlığına verile n diğer göre v v e
hizmetler i yapmak .
Teşkilat
MADD E 3. — Sanay i ve Ticare t Bakanlığı teşkilatı merke z v e taşra teşkilatı
i l e bağlı v e ilgil i kuruluşlardan meydan a gelir .
Yasama Bölümü Sayfa :2
Sayfa: 2
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM Î GAZET E Sayfa : 3
İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
MADD E 4. — Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimler i ile danışma ve
denetim birimler i ve yardımcı birimlerden meydana gelir.
Bakanlık merkez teşkilatı E k – 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜ M
Bakanlık Makamı
Bakan
MADD E 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridi r ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınm a planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakl a görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emr i altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup. Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve
hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
Müsteşar
MADD E 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini. Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın
amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. B u amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu
hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.
Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur .
Müsteşar yardımcıları
MADD E 7. — Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
İKİNCİ BÖLÜ M
A n a Hizmet Birimler i
A n a hizmet birimler i
MADD E 8. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimler i şunlardır .
a) Sanayi Genel Müdürlüğü,
b) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
c) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü,
d) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,
e) Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,
f)Fiyat, Kalite ve Standartlar,Dairesi -Başkanlığı,
g) Sınaî Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,
h) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü
MADD E 9. — Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Yasama Bolumu Sayfa 3
Sayfa . 4 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlayacak faydalarının en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve
rehberlik etmek,
c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yur t içinde imal edilen
ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı
ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve
yedek parçaları yur t içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda
karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların
bu yönde kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak,
d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek,
e) Sanayi mamuller i ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak
ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak,
f) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda gerekli işbirliğini temin için ilgili
kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek,
g) Gider Vergiler i Kanununa göre, ilk madde indirimi, istihsal vergisi muafiyeti ve fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet ve
hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş bildirmek,
h) Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, savunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada
gerekli envanter çalışmalarını yapmak,
i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
MADD E 10. — Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgili kuruluşların
sorumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınaî araştırmayı yaparak, yatırım
projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve alâkalı mercilere intikalini sağlamak,
tatbik etmek veya ettirmek,
b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine alt araştırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
c) Ferdî tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesini sağlamak
maksadıyla kamu kuruluşlarının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt dışında mevcut tasarruf sahiplerinin, iktisadi ve insangücü imkanlarını uygun yatır ım sahalarına yönlendirmek; rehberlik etmek, gerektiğinde yatırım projelerinin
hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak
veya yaptırmak,
d) Sanayinin hammadde, ara malı ve sanayi mamuller i arasındaki münasebetleri ile ma l ve hizmet akışını araştırmak,
e) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili ,ünitelere bilgi vermek,
f) Yur t dışında sınai müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar yapmak, ilgili mercilere tekliflerde bulunmak,
g) Yur t içinde yapılan sınaî mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt
dışında da yapılmasını ve tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak,
h) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek,
Yasama Bölümü Sayfa :4
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 5
i) Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak,
j) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gerek en tedbirleri belirlemek ve uygun görülenleri uygulamak,
k) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli
tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,
1) Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması
ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmî ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
m) Sınai yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinde mevcut
bulunan veya yer alacak olan fonlardan yapılacak harcamaları, Devlet Planlama
Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yönetmelik esasları dahilinde
belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,
n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü
MADD E 11. — Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, organize sanayi bölgelerin in alt yapı, küçük sanayi sitelerinin üst yapılarını kredilendirmek, inşaatlarını
kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, plan
hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu
faaliyetleri koordine etmek,
b) Küçük sanayici, sanatkâr ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman,
eğitim, hammadde temini, pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç
duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri doğrultusunda varlıklarını korumaları
ve geliştirilmeleri için gerekli hukukî ve idarî düzenlemeleri yapmak,
c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
MADD E 12. — İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini
takip etmek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre meydana gelmesini önleyici
hususların ortadan kaldırılması yollarını araştırmak,
b) Tüketicilerin meselelerini tespit etmek, tüketicinin eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunmasının temini için tedbirler almak,
c) Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi imkânlarını araştırmak ve mahallî idarelerle işbirliği suretiyle sağlamak,
d) Tarım ve sınaî ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılmasında faydalı görülen
fuar, sergi ve panayırların modern ve teknik esaslara uygun bir şekilde kurulmasını
teşvik etmek ve uygun gördüklerine izin vermek,
e) Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri ile bunların üst kuruluşlarına
ilişkin işlemleri yürütmek,
f) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuruluş ve işleyişlerini kontrol
etmek,
g) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklan denetlemek,
Yasama Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
h) Anoni m v e limite d şirketlerin kuruluş v e statü değişikliklerine ait işlemler i yapmak , yabancı anoni m v e sermayes i paylar a ayrılmış şirketlerden mem ­
leketimizd e şube v e acent a kurma k isteyenleri n işlemlerini yapma k
i) Türk v e yabancı sigort a şirketlerinin kuruluşlarını, faaliyetlerini , fesih,
devi r v e tasfiy e işlemlerini, istihsa l organlarıyla ilişkilerini mevzuat, tekni k v e ülk e ekonomis i yönünden denetimin i Bakanlık Teftiş Kurul u v e Sigort a Murakab e
Kurul u kanalıyla yapmak , sigort a şirketlerinin uygulayacaklar ı tarifeler i tarif e komitelerini n görüşlerini alara k tespit etmek,
j) Bank a v e kredi , ticare t v e sanay i odaları, deni z ticare t odaları, ticare t
borsaları v e bunların birliği il e ilgil i mevzuatın Bakanlığa verdiği görevler i yap –
mak ,
k) İlgili mevzua t hükümlerine gör e Belediyeler , kam u kuru m v e kuruluşlarınca muayenes i yapılmayan, elektrik , su, havagazı, akaryakıt v e taks i sayaçları
i l e uzunluk , haci m v e kitl e ölçülerinin, mekani k tartı aletlerini n kontrollarını yap –
mak , sayaçların Türkiye’de kullanılmaya elverişli olu p olmadıklarına dai r ti p ve
siste m tasdiklerin i yapmak , b u iş için laboratuvarla r kurmak , kontro l konusund a
belediyelerl e işbirliği yapmak , aya r memurlarına yetk i belgelerin i vermek ,
1) Bakanlıkça verilece k benzer i görevler i yapmak .
Teşkilatlandırma Gene l Müdürlüğü
MADD E 13. — Teşkilatlandırma Gene l Müdürlüğünün görevler i şunlardır :
a) Tarım Orma n v e Köyişler i Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatif –
l e r il e tarım kred i kooperatifler i v e birlikler i hariç olma k üzere, tarım satış koope –
ratifler i v e birlikler i il e gene l hükümlere tab i kooperati f v e birlikleri n kuruluş,
işleyiş v e denetimlerin e ait işlem v e hizmetler i yürütmek,
b) Tarım satış kooperatifler i v e birliklerini n devle t adına ürün satın al ­
ması, b u ürünlerin değerlendirilmesi faaliyetler i il e b u faaliyetle r için gerekl i kre ­
dilerl e ilgil i hizme t v e işlemleri yürütmek v e gerekl i tedbirler i almak ,
c) Kooperatifçiliğin tanıtılması v e eğitimi çalışmalarını yapma k v e ilgil i ku ­
ruluşlarla gerekl i koordinasyo n v e işbirliğini sağlamak,
d) Bakanlıkça verilece k benzer i görevler i yapmak .
Fiyat, Kalit e v e Standartla r Daires i Başkanlığı
MADD E 14. — Fiyat, Kalit e v e Standartla r Daires i Başkanlığının görevler i
şunlardır :
a) Lüzumu halind e sanay i mamullerini n maliye t incelemelerin i yapmak ,
satış fiyatlarını vey a değerlerini tespit etme k v e kontro l etmek,
b) Türk Standartlar ı Enstitüsünce hazırlanan v e Bakanlık il e ilgil i konular ­
d a mecbur i uygulamay a konulması uygu n görülenler i Baka n onayı il e mecbur i
tatbikat a koymak , standardına gör e denetimlerin i yapma k vey a yaptırmak,
c) Standartlar ı bulunmaya n sanay i mamuller i v e emniye t kurallar ı için,
standartları hazırlanıncaya kada r kalit e denetimin e esas olaca k ö7ellikleri tespit etm e k vey a ettirmek , denetimin i yapma k vey a yaptırmak,
d) Mevzuatın diğer bakanlık vey a makamlar a bıraktığı konula r hariç olma k
üzere iç ticarett e kon u ola n ürün v e mamulleri n standartlaştınlmasını sağlamak,
e) Bakanlıkla ilgil i kalit e kontro l sistemlerini n kurulmasını, geliştirilmesini
sağlamak, organiz e v e koordin e etmek ,
f) Bakanlıkça verilece k benzer i görevler i yapmak .
Yasama Bölümü Sayfa : 6
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 7
Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
MADD E 15. — Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.-
a) İhtira beratı ile ilgili tescil müracaatını, yerli ve yabancı ilmi kuruluş
ve enstitülerde yenilik incelemesine tabi tutmak ve mevzuat çerçevesinde tescil veya reddetmek,
b) Mark a tescili ile alâkalı müracaatı mevzuat çerçevesinde incelemek, tesc il veya reddetmek,
c) Tescilden sonra ihtira beratı ve markalarda meydana gelebilecek lisans,
devir, iptal, yenileme, unvan değişiklikleri ile ilgili işlemleri yapmak ve sicillerine
kaydetmek,
d) İhtira beratı ve markaların sicilini tanzim etmek,
e) İhtira beratı ve markaların hususi arşivini tanzim etmek, Sınai Mülkiyet
Gazetesini yayınlamak,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
MADD E 16. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek,
b) B u faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak,
d) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı ile ilgili olarak
Bakanlığa düşen görevleri yerine getirmek.
o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNC Ü BÖLÜ M
Danışma ve Denetim Birimler i
Danışma ve Denetim Birimler i
MADD E 17. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma
ve denetim birimler i şunlardır :
a) Teftiş Kurul u Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri,
e) Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADD E 18. — Teftiş Kurul u Başkanlığı, Bakanın emr i veya onayı üzerine
Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar :
a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve program a uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve
Bakana sunmak,
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurul u ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usulleri tüzükle düzenlenir.
Yasama Bölümü Sayfa 7
Sayfa : 8 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurul u Başkanlığı
MADD E 19. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurul u Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurul u Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emi r ve
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar –
dımcı olmak,
b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını al L
diktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi
için insangücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli
b i r şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının
uygulanmaları sırasında Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede
giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine
getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,
h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve
diğer hizmetleri yürütmek.
Huku k Müşavirliği
MADD E 20. — Huku k Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukukî, mali,
cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler i zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idar i davalarda
Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlam ak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan
inceleyerek görüşlerini bildirmek.
Bakanlık Müşavirleri
MADD E 21. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana
yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Yasama Bölümü Sayfa . 8
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa: 9
Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği
MADD E 22. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığında basın ve halkl a münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre
yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNC Ü BÖLÜ M
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
MADD E 23. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez kuruluşundaki yar ­
dımcı birimler şunlardır:
a) Personel Dairesi Başkanlığı.
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Savunma Sekreterliği,
d) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Dairesi Başkanlığı
MADD E 24. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet önerisi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
MADD E 25. — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma –
larını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
1) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Yasama Bölümü Sayfa : 9
Sayla : 10 RESM İ GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : 18639
Savunma Sekreterliği
MADD E 26. — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir,
Özel Kalem Müdürlüğü
MADD E 27. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini
bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
d) Bakanca verilecek diğer görevleri ifa etmek.
BEŞİNCİ BÖLÜ M
Sürekli Kuru l
Sanayi Şûrası
MADD E 28. — Bakanlığın sanayi ile ilgili görevleri arasında bulunan konularda diğer bakanlıkların, sanayicilerin, gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işverenler in diğer mesleki kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından Sanayi Şûrası toplantıya çağrılır.
Sanayi Şûrasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
ÜÇÜNC Ü KISIM
Taşra Teşkilatı
Taşra Teşkilatı
MADD E 29. —. Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında
Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmay a yetkilidir.
DÖRDÜNC Ü KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADD E 30. — Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakl a yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emi r ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak
düzenlemek ve yürütmekten bi r üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlıkların görev, yetki ve sorumluluğu
MADD E 31. — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kuru m ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu
sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak
ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
MADD E 32. — Bakanlık, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
MADD E 33. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yasama Bölümü Sayfa – 10
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa . 11
Yetki devri
MADD E 34. — Bakarı, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bi r kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin
sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Kontrolörler
MADD E 35. — Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Teşkilatlandırma
Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilir. B u kontrolörler ihtiyaca göre
Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir.
Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas
ve usuller uygulanır.
Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.
Atam a
MADD E 36. — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan
memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Kadrolar
MADD E 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişk in diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADD E 38. — 6973 sayılı «Sanayi Vekâleti Kuruluş ve Vazifeler i Hakkında
Kanun» ile 31/5/1939 tarihli 3614 sayılı Ticaret Vekâleti Teşkilat ve Vazifelerine
Dai r Kanun ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanun a aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
İntikal eden görev ve yetkiler
MADD E 39. — B u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakanı ve Bakanlığına ait, görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz hertürlü mallardan Ticaret Bakanı
ve Bakanlığının İhracat, ithalat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür
ve Yayın Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bi r işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ HÜKÜMLE R
GEÇİCİ MADD E 1. — B u Kanu n yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait kadrolar hariç diğer bütün kadroları personeli ile birlikte başkaca bi r işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır.
Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve
ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADD E 2. — B u Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel MüYasama Bölümü Sayfa 11
Sayfa-. 12 RESMÎ GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : 18639
dürlükleriyle, Konjonktür v e Yayın Daires i Başkanlığı hariç, diğe r memurluklarınd a n kadr o v e görev unvanlar ı değişmeyenler yen i kadrolarına atanmış sayılırlar
Sanay i v e Ticare t Bakanlığına devredile n kadrolarda n Müsteşar v e Müsteşar yardımcılar ı il e Sanay i v e Teknoloj i Bakanlığı il e Ticare t Bakanlığındaki Da ­
nışma v e Deneti m Birimler i v e Yardımc ı birimleri n Gene l Müdür , Dair e Başkanı,
Kuru l Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolarda n aynı unvanlar ı taşıyanl a r il e aynı mahiyettek i hizmetleri n ifasına yönelik kadrola r şahsa bağlı kadrola r
olup , he r ne sebepl e olurs a olsu n boşalmalar ı halind e gene l hükümlere gör e ipta l
edilmiş sayılır. Sanay i v e Ticare t Bakanı, yen i kadrola r tespit v e ihda s edilere k
gerekl i atam a işlemleri yapılıncaya kada r b u kadrolard a buluna n memurlarda n
birin i görevli olduklar ı biri m hizmetlerini n yürütülmesini tedvirl e görevlendirebilir .
Kadr o v e göre v unvanlar ı değişenler vey a kaldırılanlarla, şahsa bağlı kad ­
rolard a bulunanla r Bakanlığın merke z vey a taşra teşkilatında yen i bi r kadroy a
atanıncaya kada r he r türlü mal i v e sosyali haklarıyla durumlarına uygu n işlerde
görevlendirilirler .
Yukarıdaki f2) v e (3) üncü fıkrada sayılanların Bakanlığın merke z vey a taşr a teşkilatında durumlarına uygu n kadrolar a atanmalar ı halind e de esk i kadro –
larına ait aylık, e k gösterge ve he r türlü haklarının b u yen i kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine deva m olunur .
GEÇİCİ MADD E 3. — B u Kanunu n yürürlüğe girdiği tarihte n önce, Sanay i v e
Teknoloj i Bakanlığı il e Ticare t Bakanlığında istihda m edile n bağlı v e ilgil i kuruluş
personel i ilgil i oldukları kuruluşlara e n geç bi r yıl içerisinde iad e edilir .
GEÇİCİ MADD E 4. — B u Kanunu n uygulanmasını göstermek üzere hazırla
naca k tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girincey e kada r mevcu t tüzük v e yönetmelikleri n b u Kanun a aykır ı olmaya n hükümlerinin uygulanmasına deva m olunur .
GEÇİCİ MADD E 5. — Bakanlık taşra teşkilatı b u Kanunu n 29 unc u madd e
sind e belirlene n esaslar a göre yenide n düzenleninceye kada r göre v v e hizmetle r
mevcu t taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye deva m olunur .
GEÇİCİ MADD E 6. — B u Kanun a gör e yenide n düzenleme yapılıncaya kada r
Bakanlık merke z teşkilatında değişen vey a yenide n kurula n birimler e verile n görevle r dah a önce b u görevler i yapmakt a ola n birimle r tarafından yapılmaya deva m
edilir .
Bakanlık, teşkilatını v e kadrolarını e n geç seki z a y içinde b u Kanun a uygu n
hal e getirir . B u süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, b u Kanu n il e öngörülen teşkil a t yapısına uygu n hal e getirme k üzere, Bakanlığın teklifi , Maliy e v e Gümrük Ba ­
kanlığı il e Devle t Persone l Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadr o ihda s ve
ipta l etmeye , mevcu t kadrolard a sınıf, unva n v e derec e değişikliği yapmay a Bakan ­
l a r Kurul u yetkilidir .
GEÇİCİ MADD E 7 . — B u Kanu n yürürlüğe girdiği tarihte , Sanay i ve Teknoloj i
Bakanlığı il e Ticare t Bakanlığı İhracat, İthalat v e Anlaşmalar Gene l Müdürlükler i
i l e Konjonktür v e Yayın Daires i Başkanlığı dışındaki, Ticare t Bakanlığına ait he r
türlü ma l v e hakla r başkaca bi r işleme gere k kalmaksızın Sanay i ve Ticare t Ba ­
kanlığına devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADD E 8. — B u Kanun a göre kaldırılan birimlerd e görevli personel,
durumlarına uygu n kadrolar a atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge v e he r türlü
haklar ı yen i görevlerinde kaldıklar ı sürece şahıslarına bağlı olara k saklı tutulur .
Yürürlük
MADD E 40. — B u Kanu n yayımı tarihind e yürürlüğe girer .
Yürütme
MADD E 41. — B u Kanu n hükümlerini Bakanla r Kurul u yürütür.
16/1/1985
Yasam a Bölümü Sayf a 12
Müsteşar Müsteşar Yrd .
Müsteşar Müsteşar Yrd .
Müsteş&r Yrd .
Müsteşar Yrd .
Müsteşar Yrd .
E k – 1 Sayıh Cetve l
Sanay i v e Ticare t Bakanlığı Merke z Teşkilatı
Danışma v e Deneti m
A n a Hizme t Birimler i Birimler i Yardımc ı Birimle r
1. Sanay i Gn . Md . 1. Teftiş Kurul u Bşk. 1. Persone l D . Bşk.
2. Sanay i Araştırma v e Ge ­ 2. A P K Kurul u Bşk. 2. İdari ve M^l i İşler D . Bşk.
liştirme Gene l Müdürlüğü 3. Huku k Müşavirliği 3. Savunm a Sekreterliği
3. Küçük Sanatla r v e Sa ­ 4. Bakanlık Müşavirliğ; 4 . öze l Kale m Müdürlüğü
nay i Bölge v e Siteler i Gn . 5. Basın v e Halkl a İlişkiler
M d . Müşavirliği
4 . Iç Ticare t Gn . Müdürlüğü
5. Teşkilatlandırma Gn . M d
6 . Fiyat, Kalit e v e Standart –
l a r D . Bşk.
7. Sınaî Mülkiye t D . Bşk.
6 . Bağlı v e İlgili Kuruluşlar
D . Bşk.
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESMÎ GAZET
E Sayfa: 13
Yasama Bölümü Sayfa : 13
Sayf a : 14 RESMİ GAZET E 18 Ocak 1085 — Sayı : 18639
23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 23.1.1953 Tarihli ve 8023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında
24.5.1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri
ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No. 3144 Kabul Tarihi – 8.1.1985
MADD E 1. — Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 1 inc i maddes i aşağıdaki şekild e değiştirilmiştir.
Madd e 1. — Türkiye sınırları içerisinde mesle k ve sanatlarını icray a yetkil i
olupt a sanatını serbes t olara k yapa n vey a mesle k diplomasından istifad e etme k su ­
retiyl e resmî vey a özel göre v yapa n tabi p v e diş tabiplerini n katıldığı Türk Tabip –
ler i Birliği; tabi p v e diş tabipler i arasında meslek i deontolojiy i v e dayanışmayı korumak , tabipli k v e diş tabipliğinin kam u v e kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini
sağlamak v e mesle k mensuplarının ha k v e yararlarını koruma k amacı il e kurulmuş
kam u kurum u niteliğinde meslek i bi r kuruluştur.
MADD E 2. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 3 üncü maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 3. — Türk Tabipler i Birliği v e tabi p odaları, kuruluş amaçlan v e k a
nund a belirtilenle r dışında hiçbir faaliye t gösteremezler , kendilerin e kanunl a verile n
görevlerin yerin e getirilmesiyl e ilgil i olmaya n toplantı v e gösteri yürüyüşü düzenleyemezler , siyasetl e uğraşamazlar , siyas i partiler , sendikala r v e derneklerl e orta k
hareke t edemezler , bunlar a madd i yardım yapamazlar , bunlarda n yardım alamazlar ,
onlarl a siyas i ilişki v e işbirliği içinde bulunamazlar , milletvekil i ve mahall i idare ­
leri n seçimlerinde herhang i bi r ada y vey a grub u destekleyemezler .
Birli k v e odala r protoko l kurallarına gör e resm i törenlere katılır, amacına uyg u n işlerde kullanılmak üzere taşınır v e taşınmaz ma l edinebilir , lokal , misafirhan e
ve benzer i sosya l amaçlı tesisle r açabilir.
MADD E 3. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 5 inc i maddesini n
birinc i v e ikinc i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Öze l kuru m v e işyeri tabi p v e diş tabipleri ; çalıştıkları yerleri n sağlık hizmet ­
lerinin , başka bi r yerd e ikinc i bi r göre v yapmalarına elverişli bulunduğu tabi p oda ­
ları idar e heyetinc e kabu l edilmedikçe, he r ne suretl e olurs a olsun , diğer bi r kuru m
vey a işyerinin tabipliğini alamazlar .
Kam u kuru m v e kuruluşları il e Kam u İktisadi Teşebbüslerine ait kadrolard a
çalışan tabi p v e diş tabiplerin e kurumlarınca verilece k ikinc i görevle r b u hükmün
dışındadır.
MADD E 4. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 6 ncı maddes i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 6. — Hudutlar ı içinde tabi p odalarına kayıtlı en a z ikiyüz tabi p v e diş
tabib i buluna n he r ild e bi r tabi p odası kurulur .
Hudutlar ı içinde od a kurma k için yete r sayıda tabi p v e diş tabib i bulunma ­
y a n illerdek i tabi p v e diş tabiplerini n hang i illerdek i tabi p v e diş tabipler i il e birleştirilere k yen i bi r od a kurulacağı v e merkezini n hang i i l olacağı vey a b u gib i iileı –
dek i tabi p v e diş tabiplerini n hang i i l tabi p odalarına bağlanacağı; memleketi n coğrafî v e ulaşım durumlar ı il e tabi p v e diş tabiplerini n topl u olara k bulundukları ille r
gözönüne alınarak Türk Tabipler i Birliği Merke z Konseyini n önerisi üzerine Büyük
Kongrec e kararlaştırılır.
Yasama Bölümü Sayfa : 14
18 Ocak. 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 15
Odalar, kuruluşlarını Türk Tabipler i Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar. Yeni kurulan
odalar en geç üç ay içinde organ seçimini yaparlar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.
MADD E 5. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7, — Bi r tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden
tabipler ile diş tabipleri bi r ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve
üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kuru m ve kuruluşları ile kam u iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bi r sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.
Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.
MADD E 6. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Tabip odalarının gelirleri şunlardır:
1. Miktarları ve ödeneceği tarihleri Büyük Kongrece kararlaştırılan 2400 liradan az 24000 liradan fazla olmayan üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar.
Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurulu kararı ile üç katına kadar artırılabilir.
2. Bağışlar, yayın gelirleri, sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
3. Haysiyet Divanınca verilenler ile 13 üncü madde gereğince alınacak para
cezaları.
4. Gerektiğinde Merkez Konseyince yapılacak yardımlar.
5. Diğer çeşitli gelirler.
Üyenin bi r odadan diğer bi r odaya naklinde (1) inci bentteki üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alınmaz.
MADD E 7. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununun 13 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 13. — Genel Kuru l yılda bi r defa Nisan ayında toplanır. B u toplantıl ar üye tamsayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Seçimle ilgili Genel
Kuru l toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunlu olup, geçerli bi r mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kad ar par a cezası ile cezalandırılırlar.
MADD E 8. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununun 14 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14. — Od a idare heyetince üyeler; seçim yapılacak genel kurul toplantısına bir günlük gazetede onbeş gün önce ilan verilmek suretiyle ve ayrıca yazı
ile çağrılırlar. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az yirmi gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir, ilanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.
MADD E 9. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği. Kanununun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 42. — Yüksek Haysiyet Divanı Büyük Kongrece ikisi diş tabibi olmak
üzere dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşturulur. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için Türkiye’de en az onbeş yıl tabiplik veya diş tabipliği yapmış olmak
Yasama Bölümü Sayfa : 15
Sayfa : 16 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
ve b u Kanunu n 39 unc u maddesind e yazılı cezalarda n herhang i birin i almamış o l
m a k gerekir .
Sağlık v e Sosya l Yardi m Bakanlığının Müsteşar vey a yardımcısı. Teftiş Kurul u
Başkanı vey a yardımcısı il e Birinc i Huku k Müşavir i müşahit olara k Yüksek Haysi –
yet Divanı toplantılarına katılabilirler faka t o y kullanamazlar .
Diva n Ankara’d a Türk Tabipler i Birliği Merke z Konseyind e olağan olara k Hazira n v e Eki m aylarında olma k üzere yılda ik i def a toplanır. Merke z Konsey i y a d a
s o n topla n tının başkanının daveti üzerine diva n dah a sık toplanabilir .
Diva n he r toplantıda gizl i oyl a bi r başkan v e bi r raportör seçer. Toplantıyı bi r
önceki toplantının başkanı, o yoks a e n yaşlı üye açar.
Yüksek Haysiye t Divanının verdiğ i kararla r ilgil i haysiye t divanına bildirili r
v e keyfiyet, hakkında disipli n işlemi yapılan kimsey e tebliğ edilir . Kesinleşen karar ­
l a r Sağlık v e Sosya l Yardı m Bakanlığınca uygulanır .
MADD E 10. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 55 inc i maddesini n
birinc i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Tabipler i Birliği Merke z Konseyini n çalışma yer i Ankara’dır .
MADD E 11. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 57 nc i maddes i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 57. — Türk Tabipler i Birliği Merke z Konseyin e seçilen üyelerin Ankara’d a oturmalar ı şarttır. Seçimde ekseriye t kazandığı hald e Ankara’d a oturma k
istemeye n vey a Ankara’da n ayrılan üyelerin yerin e yedeklerinden , o y v e mesle k sırası gözetilmek üzere, Ankara’d a oturmayı kabu l ede n üyeler getirilir .
MADD E 12. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 61 inc i maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 61. — Merke z Konseyinc e temsilcile r seçim yapılacak Büyük Kongr e
toplantısına e n a z bi r günlük gazetede onbeş gün önce ila n verme k suretiyl e v e ay ­
rıca yaz ı il e çağrılır. Çağr ı mektubunu n toplantı gününden e n a z yirm i gün önce
taahhütlü olara k postay a verilmiş vey a üyeye tevd i edilmiş olması gereklidir . Seçimi
gerektirmeye n olağan v e olağanüstü toplantılarda gazet e ilanı yeterlidir . İlanda toplantının yeri , günü v e saat i il e gündemi v e il k toplantıda yeterl i çoğunluk olmadığı
takdird e yapılacak ikinc i toplantının yeri , günü ve saati de yazılır .
Büyük Kongr e temsilcileri n salt çoğunluğu il e toplanır. Toplantıda b u çoğunl u k sağlanamazsa bi r gün sonr a mevcu t temsilcileri n katılması il e toplantı yapılır.
Büyük Kongr e Konse y Başkanınca açıldıktan sonr a bi r kongr e başkanı, bi r başkar.-
vekil i v e ik i kâtip seçer.
Kararla r mevcu t temsilcileri n o y çokluğu il e alınır,
Seçimle ilgil i Büyük Kongr e toplantılarına temsilcileri n katılmalar ı v e o y kul ­
lanmalar ı zorunl u olup , geçerli bi r mazeret i olmaksızın katılmayanlar il e o y kullan ­
mayanla r beş sene müddetle Büyük Kongr e temsilciliğine seçilemezler.
MADD E 13. — 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanunun a 6909 sayılı Ka ­
nunl a eklene n e k maddey e (1) numar a verilmiş v e Kanun a aşağıdaki ek maddele r
eklenmiştir.
E K MADD E 2. — Sağlık v e Sosya l Yardı m Bakanlığı, Türk Tabipler i Birliği
i l e Birliğin mahall i organlar ı ola n odala r üzerinde idar i v e mal i yönden deneti m
v e gözetim hakkına sahiptir .
B u Kanunu n 3 üncü maddesind e belirtile n yasaklar a uymaya n Türk Tabipler i
Birliğinin merke z v e tabi p odalarındaki soruml u organlarının görevlerine so n veril ­
mesin e v e yerlerin e yenilerini n seçilmesine Adale t Bakanlığının, Sağlık v e Sosya l
Yardı m Bakanlığının teklifin e dayanara k vey a doğrudan doğruya isteği uyarınca
bulundukları ye r Cumhuriye t savcılığının açacağı dav a üzerine o yerdek i asliy e hu ­
Yasama Bölümü Sayfa :16
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 17
k u k mahkemesinc e basit usul e gör e yargılama yapılarak kara r verili r v e dav a en
geç üç a y içinde sonuçlandırılır.
Mahkemec e ikinc i fıkrada yazılı organların görevlerine so n verilmes i halin ­
de karard a ayrıca, görevlerine so n verile n organlar ı b u Kanund a yazılı usuller e gör e seçecek organlar ı toplama k üzere Merke z Konsey i için Büyük Kongr e temsilciler i
arasından, od a idar e heyeti için umumî heye t azalar ı arasından beş kişiyi de görev –
lendirir . Seçim, görevlendirilen b u beş kişi tarafından bi r a y içinde sonuçlandırılır v e
görevlendirilen b u üyeler b u fıkrada yazılı süre içinde görevlerine so n verile n or ­
ganla r gib i görevli v e yetkil i olu p aynı şekilde sorumludurlar . B u fıkra hükmüne
göre seçilecek yen i organla r esk i organların sürelerini tamamlarlar .
Sağlık v e Sosya l Yardı m Bakanlığının b u Kanu n uyarınca Birli k organlarının
kara r v e işlemleri hakkındaki tasarruflarm a Birliğin görevli organlar ı tarafından
uyulması zorunludur . Bakanlık tasarruflarını kanun i bi r sebep olmaksızın yerin e
getirmeye n vey a esk i karard a direnm e niteliğinde yen i bi r kara r vere n y a d a Ka ­
nunu n zorunl u kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerin e getirmeye n
Birli k organlar ı hakkında d a yukarıdaki fıkralar hükümler i uygulanır.
Görevlerine so n verile n orga n üyelerinin Kanund a yazılı cez a sorumluluklar ı
saklıdır. B u organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine so n verilmesin e ne ­
d e n ola n tasarrufları hükümsüzdür.
Türk Devletini n varlık v e bağımsızlığının, ülkenin v e milleti n bölünmez bütünlüğünün, toplumu n huzurunu n korunması v e Devleti n Anayasad a belirtile n tem e l niteliklerin i tehdit edic i faaliyetleri n önlenmesi bakımından gecikmesind e sa ­
kınca buluna n hallerd e mahalli n e n büyük mülkiye amiri , Türk Tabipler i Birliğinin
merke z v e tabi p odalarındaki soruml u organlarını geçici olara k görevden uzaklaştırabilir.
Görevden uzaklaştırma kararı, dayanaklar ı il e birlikt e üç gün içinde ikinc i
fıkrada sözü edile n mahkemey e bildirilir . Mahkeme , görevden uzaklaştırma kara ­
rının yerind e olu p olmadığını dosy a üzerinde inceleyere k b u konudak i kesi n kara ­
rını e n geç o n gün içinde verir . Görevden uzaklaştırmanın yerind e olduğuna mahke ­
mec e kara r verilmes i halind e üçüncü fıkra hükümler i uygulanır .
E K MADD E 3. — Türk Tabipler i Birliğinin merke z organlar ı il e tabi p oda –
ları organlarının b u Kanund a belirtile n seçimler i gizl i oyl a yapılı r v e seçimlere
ilişkin işlemler aşağıdaki esaslar a gör e yarg ı gözetimi altında gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak kongr e v e gene l kuru l toplantısından e n a z onbeş gün önce
seçime katılacak üyeler i belirleye n listele r ik i nüsha olara k o ye r ilçe seçim kurul u
başkam ola n hakim e tevd i edilir . Ayrıc a toplantının gündemi, yeri , günü, saat i il e
çoğunluk olmadığı takdird e yapılacak ikinc i toplantıya ilişkin hususla r d a belirti ­
lir . Toplantı tarihlerinin , gündemde ye r ala n diğer konula r gözönünde bulundurula –
r a k görüşmelerin bi r cumartes i günü akşamına kada r sonuçlanması v e müteakip
paza r gününün doku z – onyed i saatler i arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmesi zorunludur . Bi r yerd e birde n fazl a ilçe seçim kurul u buluna n
yerlerd e görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunc a belirlenir .
Hâkim, gerektiğinde ilgil i kayıt v e belgeler i de getirti p inceleme k suretiyl e
vars a noksanlar ı tamamlattırdıktan sonr a seçime katılacak üyeleri belirleye n list e
i l e yukarıdaki belirtile n diğe r hususları onaylar . Onaylana n list e il e toplantıya ilişk i n diğe r hususla r Adale t Daires i il e Türk Tabipler i Birliği v e ilgil i odanın ila n yerind e asılmak suretiyl e üç gün süre il e ila n edilir .
İlan süresi içinde listey e yapılacak itirazla r hâkim tarafından inceleni r v e
e n geç ik i gün içinde kesi n karar a bağlanır.
B u suretl e kesinleşen listele r il e toplantıya ilişkin diğer hususla r onaylanara k
Türk Tabipler i Birliğine vey a tabi p odasına gönderilir.
Yasama Böiümü Sayfa : 17
RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Hâkini, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve
i ki üyeden oluşan bi r seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye
de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurul a yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için
b ir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze
kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve
sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık
kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bi r örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer
belgeler tutanağın bi r örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren ik i gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından
aynı gün incelenir ve kesin olarak karar a bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere
göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili tabip odasına ve Türk Tabipler i Birliğine
bildirir.
O y verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar , oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk
Tabipler i Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde
ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı
tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bi r usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bi r aydan az
ve iki aydan fazla bi r süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Tabipler i Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer
hükümlere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun»da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. B u ücret ve diğer seçim giderleri, Türk Tabipleri Birliği ve ilgili tabip odalarının bütçesinden karşılanır.
Seçimler sıraasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar,
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkim in ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre
bu Kanund a yazık disiplin cezaları verilir,
E K MADD E 4 — Türk Tabipler i Birliği ve onun yerel organlarını temsil etm ek üzere uluslararası kongre, konferans gibi toplantılara katılma, birliğin teklifi
üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine bağlıdır.
MADD E 14. — Türk Tabipler i Birliği Kanununun 18 inci maddesinin dört, beş
ve altıncı fıkra hükümleri, 47 nc i maddenin üçüncü fıkrası ile 48 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Yasama Bölümü Sayfa :18
Sayfa: 18
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa: 19
GEÇİCİ MADD E — Seçim dönemler i v e göre v sürelerinin son a ermiş olu p
olmadığına bakılmaksızın Türk Tabipler i Birliğinin merke z organlar ı il e delegele ­
r i n v e tabi p odalarının organlarının seçimi 1 Aralık 1983 tarihinde n itibare n üç a y
içerisinde tamamlanır .
Birinc i fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının Kanund a öngörülen ayla ­
rında yapılmış sayılır v e kanunî süreleri bun a göre hesaplanır. Yapılacak b u seçimlerde 6023 sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n 24/5/1983 tarihl i v e 65 sayıl ı
Kanu n Hükmünde Kararnam e il e değişik 6 ncı maddesini n ikinc i fıkrasında ye r
ala n odaların, tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongr e kararına ilişkin şart aran ­
maz . Merke z Konseyini n onayı yeterl i sayılır.
MADD E 15. — B u Kanu n yayımı tarihind e yürürlüğe girer .
MADD E 6. — B u Kanu n hükümlerini Bakanla r Kurul u yürütür.
16/1/1985
25/1/1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname il e 25/1/1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında
16/5/1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No. 3145 Kabul Tarihi : 8.1.1985
MADD E 1. — 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 1 inc i maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 1. — Türkiye sınırları içinde mesle k ve sanatlarını yürütmeye yetkil i
olu p da , özel kanunlarında üye olamayacaklar ı belirtilenle r hariç, sanatlarıyla uğraşan v e meslekleriyl e ilgil i hizmetlerd e çalışan eczacıların katılmasıyla; eczacıların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek i faaliyetlerin i kolaylaştırmak, ecza ­
cılığın gene l menfaatler e uygu n olara k gelişmesini sağlamak; eczacıların birbirler i
i l e v e hal k il e ola n ilişkilerinde dürüstlüğü v e güveni hâkim kılmak üzere, mesle k
disiplin i v e ahlâkını koruma k maksadıyla tüzelkişiliğe sahi p kam u kurum u niteli –
ğinde Türk Eczacıları Birliği kurulmuştur.
Mesleğini serbes t olara k icr a ede n vey a özel kuruluşlarda eczacılıkla ilgil i
hizmetlerd e çalışacak eczacılar işe başlamadan önce bulundukları ili n eczacı oda –
sına kaydolmay a v e üyelik ödevlerini yerin e getirmey e mecburdurlar . Eczacı oda –
larına kayıtlı eczacılar diğer kanunlarl a kurulmuş mesle k odalarına kaydolmay a
zorunl u değildir.
Kam u kuru m v e kuruluşları il e kam u iktisad i teşebbüslerinde asl i v e sürekli
kadrolard a çalışan eczacılar il e herhang i bi r sebepl e mesle k v e sanatıyla uğraşmay a n eczacılar istedikler i takdird e eczacı odalarına kaydolabilirler .
MADD E 2. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 3 üncü maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 3. — Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları kuruluş amaçlar ı v e
kanund a belirtilenle r dışında hiçbi r faaliye t gösteremezler ; kendilerin e kanunl a verilen görevlerin yerin e getirilmes i il e ilgil i olmaya n toplantı v e gösteri yürüyüşü düzenleyemezler ; siyasetl e uğraşamazlar ; siyas i partiler , sendikala r v e demeklerl e or ­
t a k hareke t edemezler , bunlar a madd i yardım yapamazlar , bunlarda n yardım ala ­
mazlar ; onlarl a siyas i ilişki v e işbirliği içinde bulunamazlar , milletvekil i ve mahall i
idareleri n seçimlerinde herhang i bi r ada y vey a grub u destekleyemezler .
Yasama Bölümü Sayfa : 19
Sayfa : 20 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Birli k v e odala r protoko l kurallarına göre resm i törenlere katılır, amacına uy ­
g u n işlerde kullanılmak üzere taşınır v e taşınmaz ma l edinebilir , lokal , misafirhan e
v e benzer i sosya l amaçlı tesisle r açabilir.
MADD E 3. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 5 inc i maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 5. — Sınırları içinde eczacı odalarına kayıtlı e n a z yüzelli eczacı bu ­
luna n he r ild e bi r eczacı odası kurulur .
Sınırları içinde od a kurma k için yete r sayıda eczacı bulunmaya n illerdek i
eczacıların hang i illerdek i eczacılar il e birleştirilerek yen i bi r eczacı odası kurula ­
cağı v e merkezini n hang i i l olacağı vey a b u gib i illerdek i eczacıların hang i i l eczacı
odasına bağlanacağı; memleketi n coğrafi v e ulaşım durum u il e eczacıların topl u
olara k bulunduklar ı ille r gözönüne alınarak Türk Eczacıları Birliği Merke z Heye –
tini n önerisi üzerine Büyük Kongrec e kararlaştırılır.
Odala r kuruluşlarını Türk Eczacılar ı Birliği Merke z Heyet i aracılığı il e Sağlık ve Sosya l Yardı m Bakanlığına bildirmekl e tüzelkişilik kazanırlar .
Yen i kurulaca k odaların kuruc u üyeleri Türk Eczacıları Birliği Merke z Heye ­
tinc e atanır. Yen i kurula n odala r e n geç üç a y içinde organlarının seçimini yapar .
B u seçim, odanın kurulduğu yılın b u Kanund a yazılı ayında yapılmış sayılır v e ka ­
nun i süreleri bun a göre hesaplanır.
MADD E 4. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 8 inc i maddesini n
ikinc i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
O d a umum i heyetini n seçimle ilgil i toplantılarına od a üyelerinin katılmalar ı
v e o y kullanmalar ı zorunl u olu p geçerli bi r mazeret i olmaksızın katılmayanlar il e
o y kullanmayanla r o yılki e n yüksek yıllık üye aidatı kada r par a cezası il e cezalan –
dırılır.
MADD E 5. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 9 unc u maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 9. — Od a yönetim kurul u gene l kuru l toplantısını bütün üyelerine en
a z 20 gün önceden taahhütlü mektupl a v e gazet e ilanı ile duyurur . B u bildirimde ,
toplantının yeri , günü, saati v e gündem v e ayrıca toplantıda yeterl i çoğunluk ol ­
madığında yapılacak ikinc i toplantının yeri , günü v e saati bildirilir . Seçimi gerek ­
tirmeye n olağan ve olağanüstü toplantılarda gazet e ilanı yeterlidir .
MADD E 6. — 6643 sayılı Türk Eczacılar ı Birliği Kanununu n 35 inc i maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 35. — Birliğin Merke z Heyetini n çalışma yer i Ankara’dır . Merke z
Heyet i ik i yıllık bi r dönem için Büyük Kongr e delegeler i arasından b u Kanund a
yazılı usuller e göre seçilen onbi r asıl ve onbi r yede k üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde
boşalma olm a halind e yerlerin e yede k üyelerden sırası il e e n fazl a o y almış olanla r
getirilir .
Göre v dönemi içinde herhang i bi r sebepl e değişen kurulu n göre v süresini
yerin e seçilen yen i kuru l tamamlar .
16 ncı madd e hükümler i heye t üyeler i hakkında d a uygulanır.
MADD E 7. — 6643 sayılı Türk Eczacılar ı Birliği Kanununu n 36 ncı maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 36. — Merke z Heyet i üyeleri kend i aralarından bi r başkan, bi r İkinci
Başkan, bi r gene l sekrete r v e bi r muhasi p seçer.
Heye t onbeş günde bi r def a üye tamsayısının salt çoğunluğu il e birli k merke ­
zind e olağan, Başkanın davet i üzerine olağanüstü olara k toplanır. Kararla r toplan ­
tıya katılan heye t üyelerinin salt çoğunluğu il e alınır. Oylard a eşitlik olması ha ­
lind e Başkanın o y kullandığı tara f üstün sayılır.
Yasama Bölümü Sayfa . 20
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 21
Geçerli bi r mazeret i olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya vey a altı a y
içinde yapılan olağan toplantıların yarısından fazlasına he r ne sebepl e olurs a ols u n katılmayanlar Merke z Heyet i üyeliklerinden istif a etmiş sayılır.
Olağanüstü toplantılara daveti r belgey e dayalı olması şarttır.
Merke z Heyet i üye sayısı, boşalmalar nedeniyl e yedekleri n de göreve geti ­
rilmesinde n sonr a üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, büyük kongre , mevcu t
Merke z Heyet i üyeleri vey a murakıplar tarafından bi r a y içinde toplantıya çağrı ­
lır. B u süre içerisinde çağrının yapılmaması halind e büyük kongr e delegelerinde n
birini n başvurması üzerine, Merke z Heyetini n bulunduğu mahalli n asliy e huku k
mahkemes i büyük kongr e delegeler i arasından seçeceği beş kişiyi büyük kongrey i
b i r a y içinde Merke z Heyetini n seçimini yaptırmak üzere toplamakl a görevlendirir .
MADD E 8. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 37 nc i maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 37. — Büyük kongrec e Merke z Heyetini n hesaplarını, işlemlerini v e
faaliyetlerin i murakab e etme k üzere b u Kanund a yazılı usuller e göre üç asıl üç
yede k murakıp seçilir. Murakıplar kend i aralarından bi r başkan seçerler.
Murakab e Heyet i yılda e n a z bi r def a Merke z Heyetin i murakab e edere k sonuçlarını bi r rapo r halind e Merke z Heyetin e v e toplandığında büyük kongrey e sur
nar .
Murakab e Heyeti asıl üyeliklerinden boşalma halind e yerlerin e yedeklerin ­
d e n sırası il e e n fazl a o y alanla r getirilir .
16 ncı madd e hükmü murakıplar hakkında d a uygulanır .
MADD E 9. — 6643 sayılı Türk Eczacılar ı Birliği Kanununu n 39 unc u madde ­
sini n (f) bend i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
f) Üyelerin sosya l güvenlik kurumla n il e ilgil i işlemlerini düzenlemek, izle –
mek , meslek i tesanüd v e deontolojini n temin i amacı il e mesle k ve kam u yararını
gözetmek koşulu il e gerekl i girişimlerde bulunmak .
MADD E 10. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 40 ıncı maddes i
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madd e 40. — Yüksek Haysiye t Divanı büyük kongrec e seçilen doku z asıl v e
doku z yede k üyeden oluşur. Yüksek Haysiye t Divanına seçilebilmek için Türkiye’de
e n a z onbeş sene meslekt e çalışmış olma k v e b u Kanunu n 30 unc u maddesind e yazılı cezalarda n herhang i birin i almamış olma k gerekir .
Diva n Ankara’d a Türk Eczacılar ı Birliği Merke z Heyetind e olağan olara k
Hazira n v e Eki m aylarında olma k üzere yılda ik i def a toplanır. Merke z Heyet i başkanı vey a so n Haysiye t Divanı toplantısının başkanının daveti üzerine Diva n dah a
sık toplanabilir .
Diva n he r toplantıda gizl i oyl a bi r başkan v e bi r raportör seçer. Toplantıyı
b i r önceki toplantının başkanı, o yoks a e n yaşlı üye açar.
Yüksek Haysiye t Divanının verdiği kararlar , ilgil i haysiye t divanına bildiri –
l i r v e keyfiyet, hakkında disipli n işlemi yapılan kimsey e tebliğ edilir . Kesinleşen ka ­
rarla r Sağlık v e Sosya l Yardı m Bakanlığınca uygulanır .
MADD E 11. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununu n 52 nc i madde ­
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Büyük Kongreni n seçimle ilgil i toplantılarına mümessillerin katılmalar ı v e oy ­
larını kullanmalar ı zorunl u olu p geçerli bi r mazereti olmaksızın katılmayanlar il e
o y kullanmayanla r beş yıl müdetle büyük kongr e mümessilliklerine seçilemezler.
Merke z Heyeti , seçim yapılacak toplantıları Büyük Kongrey e katılacak od a
temsilcilerine , toplantı tarihinde n e n a z yirm i gün önce bi r gazet e ilanı v e taahhütlü
mektupl a duyurur . B u duyurud a toplantının yapılacağı gün, yer , gündem v e ayrıca
i l k toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde , yapılacak ikinc i toplantının tarihi ,
Yasama Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 22 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
yeri, günü ve saati de belirtilir. Seçimi gerektirmeyen toplantılarda gazete ilânı yeterlidir. Eğer birliğin bi r yayın organı varsa bu hususun o yayın organında yayımlanması gazete ilânı yerine geçer.
MADD E 12. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 53 üncü mad –
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birliğin olağan büyük kongresi her iki yılda bi r kere Kasım ayında Ankara’da
toplanır. Olağan kongre dışında merkez heyeti veya büyük kongre asıl mümessillerinin üçte birinin yazılı talebi ile olağanüstü de toplanır. He r iki halde de çağın
merkez heyetince yapılır. Olağanüstü büyük kongrenin gündemi, günü, yer i ve saati
merkez heyetince bu kanundaki usullere uyularak mümessillere duyurulur . Ancak
büyük kongrenin olağanüstü toplanmasını asıl mümessillerin üçte biri istemişse
bunların istediği gündem maddesi de gündemde gösterilir.
Kongrenin yapıldığı gün yirmibeş büyük kongre mümessili imzalı bi r yazı» ile
gündeme yeni bir madde ilavesini isteyebilir.
MADD E 13. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 55 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 55. — Eczacı Odalarının gelirleri şunlardır :
a) Miktarları ve ödeneceği tarihleri büyük kongrece kararlaştırılan 1200
liradan az ve 24 000 liradan fazla olmamak üzere üye kayıt ücreti ile yıllık aidatlar.
Ancak bu miktarlar Bakanlar Kurul u kara n ile üç katına kadar artırılabilir.
b) Bağışlar, yardımlar, yayın gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek
gelirler.
c) Haysiyet divanınca verilenler ile 8 inci madde gereğince alınacak para
cezalan.
d) Gelirleri giderlerini karşılamayan odalara merkez heyetince yapılacak
yardımlar.
Odadan odaya nakil halinde giriş ve yıllık aidatı yeniden alınmaz.
MADD E 14. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
E K MADD E 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Türk Eczacıları Birliği
ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına
sahiptir. Adı geçen kuruluşların idar i ve mali yönden denetimi Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığınca yapılır.
B u Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacıları
Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile eczacı odalarının sorumlu organlarının
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya
isteği uyarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine o
yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama basit usule göre yapılır ve en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Mahkemece ikinci fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde
bu kararla ayrıca, görevlerine son verilen organların yerini alacak yeni organların
b i r ay içinde seçimlerini sağlamak için umum i heyet veya büyük kongreyi toplam ak üzere ilgili organ üyelerinden beşini de görevlendirir.
Kararda gösterilen bu kimseler, seçimleri bu Kanunun 9 veya 53 üncü maddelerindeki çağın usulüne ve bu Kanunun seçimlerle ilgili hükümlerine uyarlar ve
bu fıkradaki müddet için, görevden alınan organlar gibi görevli ve yetkili olup aynı
zamanda sorumludurlar.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ve Kanu n uyarınca birlik organlarının
karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına birliğin görevli organları tarafından
uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bi r sebep olmaksızın yerine
getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bi r karar veren ya da kanuYasama Bölümü Sayfa : 22
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa: 23
nun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik Organları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları
saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri, Türk Eczacıları Birliğinin Merkez ve Eczacı Odalarındaki sorumlu organlarım geçici olarak görevden
uzaklaştırabilir.
Görevden uzaklaştırma kararı, dayanakları ile birlikte üç gün içinde ikinci
fıkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığını, dosya üzerinde inceleyerek ve bu konudaki kesin kararım en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
EK MADDE 2. — Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile eczacı odalarının organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere
ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre, yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak kongre ve umumi heyet toplantısından en az onbeş gün önce
seçime katılacak eczacıları belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkam olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca toplantının gündemi, yeri, günü, saati
ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme suretiyle
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste
ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda ve birliğin ilan yerinde asılmak
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en
geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak
Türk Eczacıları Birliğine veya eczacı odasına gönderilir.
Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve
iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye
de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kişi için
bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur.
Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazarı itibara alınmaz.
Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve
sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurul başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim
yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve di-
Sayfa : 24 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
ger belgeler tutanağın bi r örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe
seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı
gün incelenir ve kesin olarak karar a bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karar a bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin
sonuçları ilan eder ve ilgili eczacı odasına ve Türk Eczacıları Birliğine bildirir.
O y verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı
bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin eczacı odası, Türk Eczacıları Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde
ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkam
tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara
konulmak sureti ile kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan ve mühürsüz
zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve
i ki aydan fazla bi r süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü
tespit ederek ilgili odaya veya Türk Eczacıları Birliğine bildirir. Belirlenen günde
yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. B u ücret ve diğer seçim giderleri odalar veya
birlik bütçelerinden karşılanır.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar,
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu
Kanund a yazılı disiplin cezaları verilir.
E K MADD E 3. — Türk Eczacıları Birliğini veya onun mahalli organlarını
temsil etmek üzere uluslararası kongre, konferans ve benzeri toplantılara iştirak
edenlerin, Birliğin teklifi üzerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından izin alması zorunludur.
MADD E 15. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 13 üncü maddesi, 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 46 ncı
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADD E 16. — 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE . — Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup
olmadığına bakılmaksızın Türk Eczacıları Birliğinin merkez organları ile delegeleri
ve eczacı odalarının organlarının seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden itibaren üç ay
içerisinde tamamlanır.
Birinci fıkraya göre yapılan seçimler 1983 yılının kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır. Yapılacak bu seçimlerde 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 16/5/1983 tarihli ve 69 sayılı
Kanu n Hükmünde Kararname ile değişik 5_inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan odaların tüzelkişilik kazanmasında Büyük Kongre Kararına ilişkin şart aranmaz. Merkez Heyetinin onayı yeterli sayılır.
MADD E 17. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADD E 18. — B u Kanu n hükümlerini Bakanlar Kurul u yürütür.
16/1/1985
Yasama Bölümü Sayfa : 24
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayla : 25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanu n Hükmünde
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanu n
Kanu n No. 3146 Kabu l Tarihi : 9.1.1985
BİRİNCİ KISI M
Amaç , Görev, Teşkilat
Ama ç
MADD E 1. — B u Kanunu n amacı, çalışma hayatını, işçi – işveren ilişkilerini
düzenlemek denetleme k v e sosya l güvenlik imkânını sağlamak, b u imkânı yaygınlaştırmak v e geliştirmek, yur t dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan ha k v e menfaatlerin i koruma k v e geliştirmek için Çalışma v e Sosya l Güvenlik
Bakanlığının kurulmasını sağlamak, teşkilat v e görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir .
Göre v
MADD E 2. — Çalışma ve Sosya l Güvenlik Bakanlığının görevler i şunlardı r :
a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının
sağlanmasını kolaylaştırıcı v e koruyuc u tedbirle r almak ,
b) Çalışma hayatındaki mevcu t v e muhteme l meseleler i v e çözüm yollarını
araştırmak,
c) Ekonomini n gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekl i tedbirler i
araştırmak v e uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak ,
d) İstihdamı ve ta m çalışmayı sağlayacak, çalışanların haya t seviyesin i yükseltecek tedbirler i almak ,
e) İşçilerin meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirle r almak ,
f) Sakatların meslekî rehabilitasyonun u sağlayacak tedbirle r almak ,
g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirler i almak ,
h) Çalışma hayatını denetlemek ,
i l Sosya l adale t v e sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekl i tedbirler i al ­
mak ,
j) Çeşitli fizyolojik , ekonomi k v e sosya l risklere karşı sosya l sigort a hizmet ­
lerin i uygulamak ,
k) Sosya l güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılması v e geliştirilmesi
için gerekl i tedbirler i almak ,
1) Yabanc ı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı v e sosya l güvenlikl e ilgil i meselelerin e çözüm yolları aramak , ha k v e menfaatlerin i koruma k v e
geliştirmek,
m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyuc u v e çalışmayı destekleyic i tedbirler i almak ,
n) Bağlı kuruluşların amaçlar ı v e öze l kanunlar ı gereğince idar e edilmesin i
sağlamak v e denetlemek ,
o) İş istatistiklerin i derleme k ve yayınlamak,
p) Çeşitli mevzuatl a verile n diğer görev v e hizmetler i yapmak .
Teşkilat
MADD E 3. — Çalışma v e Sosya l Güvenlik Bakanlığı teşkilatı, merke z teşkilatı
ile taşra v e yur t dışı teşkilatı v e bağlı kuruluşlardan meydan a gelir .
Yasama Bölümü Sayfa : 25
Sayfa : 26 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
İKİNC İ KISI M
Bakanlık Merke z Teşkilatı
Merke z teşkilatı
MADD E 4. — Bakanlık, merke z teşkilatı an a hizme t birimler i il e danışma,
deneti m birimler i v e yardımcı birimlerde n müteşekkildir.
Bakanlık merke z teşkilatı E k – 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
BİRİNC İ BÖLÜ M
Bakanlık Makamı
Baka n
MADD E 5. — Bakan , bakanlık kuruluşunun e n üst amiridi r v e Bakanlık hiz ­
metlerin i mevzuata , hükümetin gene l siyasetine , mill i güvenlik siyasetine , kalkınm a planlarına v e yıllık programlar a uygu n olara k yürütmekle v e Bakanlığın faali ­
y e t alanına gire n konulard a diğe r bakanlıklarla işbirliği v e koordinsyon u sağlamakl a görevli v e Başbakana karşı sorumludur .
Bakan , emr i altındakilerin faaliye t v e işlemlerinden soruml u olup , Bakanlık
merkez , taşra v e yur t dışı teşkilatı il e bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini , işlemlerini
v e hesaplarını denetlemekl e görevli ve yetkilidir .
Müsteşar
MADD E 6. — Müsteşar, bakanın emrind e v e onu n yardımcısı olup , Bakanlık
hizmetlerin i Baka n adına v e Bakanın direkti f v e emirler i yönünde, Bakanlığın
amaç v e politikalarına, kalkınma planlarına v e yıllık programlara , mevzua t hükümlerin e uygu n olara k düzenler v e yürütür. B u amaçla Bakanlık Teftiş Kurul u hariç
Bakanlığın biri m v e kuruluşlarına gereke n emirler i veri r v e bunların uygulanma ­
sını taki p v e temi n eder .
Müsteşar, yukarıda belirtile n hizmetleri n yürütülmesinden Bakan a karşı
sorumludur .
Müsteşar yardımcılar ı
MADD E 7. — Bakanlıkta anahizme t birimler i ile danışma ve yardımc ı birim –
leri n yönetim v e koordinasyonund a Müsteşara yardımcı olma k üzere üç müsteşar
yardımcısı görevlendirilebilir .
İKİNC İ BÖLÜ M
Anahizme t Birimler i
Anahizme t birimler i
MADD E 8. — Çalışma v e Sosya l Güvenlik Bakanlığındaki anahizme t birim ­
ler i şunlardır :
a) Çalışma Gene l Müdürlüğü,
b) Sosya l Güvenlik Kuruluşlar ı Gene l Müdürlüğü,
c) Yur t Dışı İşçi Hizmetler i Gene l Müdürlüğü,
d) İşçi Sağlığı Dair e Başkanlığı.
Çalışma Gene l Müdürlüğü
MADD E 9. — Çalışma Gene l Müdürlüğünün görevler i şunlardır :
a) Çalışma hayatı ile ilgil i mevzuatı uygulamak ,
b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirler i
almak ,
c) Çalışma mevzuatı v e istihda m politikası il e ilgil i tasarıları v e kalkınma
planları v e yıllık programlard a ye r ala n gene l politik a içinde mahall i v e sektörel
bazd a istihda m programlarını hazırlamak,
d) Sendikala r v e Topl u İş Sözleşmesi, Gre v v e Lokav t Kanunlarında öngörül e n işleri yapmak ,
Yasama Bölümü Sayfa : 26
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 27
e) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak,
üretimde emek verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek,
f) Yüksek Hakem Kurul u ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,
g) Resmî Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,
h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü
MADD E 10. — Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır :
a) Sosyal güvenlik politikasının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
b) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve yürütmek,
c) Sosyal Sigorta fonlarının kuruluş amaçlarına uygun olarak değerlendirilmesi için planlar yapmak,
d) Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için çaba sarfetmek,
e) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri için gerekli çalışma ve hazırlıkları yürütmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yur t Dışı İşçi Hizmetler i Genel Müdürlüğü
MADD E 11. — Yur t Dışı İşçi Hizmetler i Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Yur t dışında çalışan Türk işçilerinin yur t dışındaki çalışma hayatından
doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
b) Yur t dışında çalışanların çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde
karşılaştıkları çeşitli meselelerin çözülmesinde yur t içinde ve dışındaki kuruluşlarla
gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Yur t dışı istihdamını takip etmek, yurt dışı işgücü anlaşmalarını hazırlamak.
d) Bakanlık yur t dışı kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,
e) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı
MADD E 12. — İşçi Sağlığı Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin hükümlerini uygulamak,
b) İş Kanun u kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışanların iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarını sağlayacak tedbirleri almak,
c) İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında
inceleme, araştırma, eğitim ve mevzuatla ilgili çalışmaları yapmak.
d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜÇÜNC Ü BÖLÜ M
Danışma ve Denetim Birimler i
Danışma ve denetim birimler i
MADD E 13. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimler i şunlardır :
a) Teftiş Kurul u Başkanlığı,
b) İş Teftiş Kurul u Başkanlığı,
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurul u Başkanlığı,
Yasama Bölümü Sayfa – 27
Sayfa,- 28 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
d) Hukuk Müşavirliği,
e) Bakanlık Müşavirleri,
f) Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADD E 14. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emr i veya onayı üzerine
Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar :
a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve
işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.
b) Bakanlığın, amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve
Bakana sunmak.
c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.
Teftiş Kurul u ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
MADD E 15. — İş Teftiş Kurul u Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,
b) İş teftişi ile ilgili mevzuat çalışması yapmak,
c) İş teftişi ile ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak,
d) Mevzuatta öngörülen ve Bakanlık makamı tarafından verilen diğer işleri
yapmak.
İş Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma
usulleri tüzükle düzenlenir.
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurul u Başkanlığı
MADD E 16. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurul u Başkanlığının
görevleri şunlardır :
a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurul u Kararla n ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emi r ve
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun
olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı
olmak,
b) Uzu n vadeli planlarla kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan
sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,
c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bi r şekilde yerine getirilmesi
için, insangücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bi r
şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslanna göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,
d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle
ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
e) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının
uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken
güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini
yürütmek,
f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,
g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,
Yasama Bölümü Sayfa : 28
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM Î GAZET E Sayfa: 29
h) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı ve benzeri kuruluşların çalışma hayatı
ile ilgili olarak kabul ettikleri anlaşma, tavsiye ve kararların ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek,
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,
j) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve
diğer hizmetleri yürütmek.
Huku k Müşavirliği
MADD E 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukuki, mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idar i
davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda
Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak
ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan
yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
Bakanlık müşavirleri
MADD E 18. — Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana
yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.
Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği
MADD E 19. — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlam ak ve b u faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak
üzere Basın ve Halkl a İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
DÖRDÜNC Ü BÖLÜ M
Yardımcı Birimler
Yardımcı birimler
MADD E 20. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :
a) Personel Dairesi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Savunma Sekreterliği,
d) Özel Kalem Müdürlüğü.
Personel Dairesi Başkanlığı
MADD E 21. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgil i çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.
Yasama Bölümü Sayfa : 29
Sayfa : 30 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
İdari ve Mal i işler Dairesi Başkanlığı
MADD E 22. — İdar i ve Mal i İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :
al Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve
yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara
sunulmasını sağlamak,
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
Savunma Sekreterliği
MADD E 23. — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda
gösterilen görevleri yerine getirir,
Özel Kalem Müdürlüğü
MADD E 24. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek,
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine
etmek,
d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
BEŞİNCİ BÖLÜ M
Sürekli Kurulla r
Sürekli kurullar
MADD E 25. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürekli kurulları şunlardır :
a) Çalışma Meclisi,
b) Sakatlan Korum a Milli Koordinasyon Kurulu.
Çalışma Meclisi
MADD E 26. — Çalışma Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya
Müsteşarın başkanlığında, Çalışma Genel Müdürü, İşçi Sağlığı Daire Başkanı,
Bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilatından iştirak edecek birer temsilci,
Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş mühendisliği ve gündemdeki konularla ilgili dallarından Yüksek Öğretim Kurulunc a seçilecek beş öğretim üyesi,
Yasama Bölümü Sayfa : 30
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM Î GAZET E Sayfa 31
En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden konfederasyonlarda her iş kolundan
seçilecek işçi ve işverenden meydana gelir.
Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.
Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece izinli sayılırlar.
Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu
MADDE 27. — Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında. Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakatlarla ilgili konfederasyondan katılacak
birer temsilci ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yüksek Öğretim Kurulu
aracılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden meydana gelir.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
b) Sakatların sosyal, tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu, eğitimi ve ülkenin
sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklarından yeterli ölçüde faydalanmalarını ve
istihdam imkanlarına kavuşturulmalarını sağlamak,
c) Sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel, milli ve milletlerarası kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.
Kurul üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları
çıkarılacak bir tüzükle düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra ve Yurt Dışı ile Bağlı Kuruluşlar
Taşra teşkilatı
MADDE 28. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında
Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl idaresi
Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.
Yurt dışı teşkilatı
MADDE 29. — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
Bağlı kuruluşlar
MADDE 30. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları
şunlardır:
a) İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü,
b) Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi,
c) Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü,
d) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu,
e) Ereğli Kömür – Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.
Yasama Bölümü Sayfa : 31
Sayfa: 32 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
MADDE 31. — Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya
görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara
uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 32. — Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer
bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki
mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu
sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu
MADDE 33. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
MADDE 34. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
Yetki devri
MADDE 35. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin
sorumluluğunu kaldırmaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
MADDE 36. — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan
memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.
Kadrolar
MADDE 37. — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişk in diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre düzenlenir.
İntikal eden görev ve yetkiler
MADDE 38. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli mevzuatla, Çalışma Bakanı ve Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakanlığına verilen
görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
ve Bakanlığına intikal eder.
Yasama Bölümü Sayfa : 32
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 33
Döner sermaye işletmesi
MADD E 39. — Bakanlık, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi- ile Yakın ve
Ort a Doğu Çalışma Eğitim Merkezinin verimliliğini sağlamak üzere, Maliye ve
Gümrük Bakanlığının görüşünü alarak, hazırlanacak bi r yönetmelikle döner sermaye işletmelerini kurabilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 milyon
liradır.
Döner sermaye bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur.
Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan
sermaye tutarına eklenir.
Döner sermaye işlemleri Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Döner sermayenin işletilmesinden doğan kârlar, ödenmiş sermaye, tahsis
edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
MADD E 40. — 28/1/1946 tarihli 4841 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri ile
diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
29/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Kanunda yer alan Yakın ve Ort a Doğu Çalışm a Enstitüsünün adı «Yakın ve Ort a Doğu Çalışma Eğitim Merkezi » olarak değiştirilmiştir.
GEÇİCİ HÜKÜMLE R
GEÇİCİ MADD E 1. — B u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait kadrolar, personeli ile birlikte başkaca
b ir işleme gerek kalmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında redilmiş
sayılır.
Bakanlığın teşkilat v e kuruluşu bu Kanu n esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolu tespit ve
ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devredilen kadroların
kullanılmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADD E 2. — B u Kanu n ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve
Müsteşar yardımcıları ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının danışma ve denetim birimler i ve yardımcı birimlerin genel müdür, daire başkanı, kur u l başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar
ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup,
her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş
sayılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek
gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar b u kadrolarda bulunan memurlardan
birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.
Yasama Bölümü Sayfa : 33
Sayfa.- 34 RESMÎ GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : ,18639
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirebilir.
Yukarıdaki iki ve üçüncü fıkrada sayılanların bakanlığın merkez veya taşra
teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına
ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece
ödenmesine devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Çalışma
Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş
personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADD E 5. — Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı ve bu Kanunun
28 inci ve 29 uncu maddelerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye
kadar görev ve hizmetler mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye
devam olunur.
GFÇlCÎ MADD E 6. — Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar
Bakacak Merkez Teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler dine, önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam
edilir..
Bt^S u ‘ik, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz y içinde bu Kanuna uygun
hale setin». Bu süre içinde Bakanlık kadrolarını, bu K i ıun ilo öngörülen teşkilat
yapısına \:\gun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı
ile Mali? , ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal
etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
GEÇÎCt MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılırlar.
GEÇİCİ MADD E 8. — Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel, durumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü
hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Yürürlük
MADD E 41. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme.
MADD E 42. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
16/1/1985
yasama Bölümü Sayfa : 34
Müsteşar Müsteşar Yrd .
Müsteşar Müsteşar Yrd .
Müsteşar Yrd .
Müsteşar Yrd .
E k – 1 Sayılı Cetve l
Çalışma v e Sosya l Güvenlik Bakanlığı
A n a Hizme t Birimler i
1. Çalışma Gn . Md .
2. Sosya l Güvenlik Kuruluşları Gene l Md .
3. Yur t Dışı İşçi Hizmetler i
G n . Md .
4. İşçi Sağlığı D . Bşk.
Danışma v e Deneti m
Birimler i
1. Teftiş Kurul u Bşk.
2. İş Teftiş Kurul u Bşk.
3. Araştırma, Planlam a ve
Koordinasyo n Kurul u
Bşk.
4. Huku k Müşavirliği
5. Bakanlık Müşavirler i
6 Basın v e Halkl a ilişkiler
Müşavirliği
Yardımc ı Birimle r
1. Persone l D . Bşk.
2. İdar î v e Malî İşler D . Bşk.
3. Savunm a Sekreterliği
4. Öze l Kale m Müdürlüğü
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESMÎ GAZET
E Sayfa . :35
Yasama Bolümü Sayfa – 35
Sayfa . 36 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
10/7/1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine İki Fıkra
Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3147 Kabul Tarihi : 9.1.1985
MADD E 1. — 10/7/1953 tarih ve 6136 numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23/6/1981 tarih ve 2478 numaralı Kanunl a Değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu
silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdi r olunan bedellerinin yarısı bi r bedelle ve bi r adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.
B u suretle iktisap edilen tabancalar hiçbir suretle satılamaz, devredilemez.
MADD E 2. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADD E 3. — B u Kanu n hükümlerini Bakanlar Kurul u yürütür.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi
Arasında 13 Eylül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
MADD E 1. — Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Libya Ara p Halk Sosyalist
Cemahiriyesi arasında 13 Eylül 1984 tarihinde Trablus’ta imzalanan Sosyal Güvenlik
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADD E 2. — B u Kanu n yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADD E 3. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurul u yürütür.
16/1/1985
Kanun No. 3148 Kabul Tarihi : 9.1.1985
16/1/1985
Yasama Bölümü Sayfa :36
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESMİ GAZET E Sayfa. 37
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı : 85/8971
İngiliz uyrukl u Asi l Nadiri n % 98,5 oranında ortak olduğu Sır ve Şişeleme
Sanay i A Ş.’nin mevcut 4.000.000,— TL. olan sermayesinin 500.000.000,— TL.’na çıkarılması ve b u artış neticesinde şirket sermayesinin % 64’üne tekabül eden
320.000.000,— TL’lık kısmının İngiltere’de yerleşik Cornel l Holdin g PLC’ye . % 35, 98’
ine tekabül eden 179.900.000,— TL.’lık kısmının İngiltere’de yerleşik Voyage r Limite d
Firmasına ve % 0.02’sine tekabül eden 100.000,— TL.’nın d a yerl i ortaklar a ait olması
ve b u değişikliğe 6224 sayılı Kanu n hükümlerinin uygulanmasına, (şişelenen suyun
her yıl % 30 ‘unun ihraç edilmes i kayıt ve şartıyla) izi n verilmesi; Devlet Baka m ve
Başbakan Yardımcılığının 20/12/1984 tarihl i ve 3529 sayılı yazısı üzerine, anılan Ka ­
nunu n birinc i maddesine göre, Bakanla r Kurulu’nc a 11/1/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T ÖZAL
Başbakan
I. K ERDEM
Devlet Bak. – Başbakan Yrd.
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
M. V DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
V ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H. C ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
K. OKSAY
Devlet Bakanı
M. T. TİTİ Z
Devlet Bakanı
Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı
A. M YILMAZ
Devlet Bakanı
A KARAEVL İ
Devlet Bakanı
V. HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı
C BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı
M. N. ELDEM
Adalet Bakanı
A. K ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı
I. S GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H H DOĞA N
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
S N TÜREL
Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanı
M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. M. TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Karar Sayısı: 85/8972
İngiliz uyrukl u Asi l Nadi r ile İngiltere’de yerleşik Poll y Peck PLC’i n % 98.72
oranında ortak olduğu Veste l Elektroni k Sanay i ve Ticare t Anoni m Şirketi’nin
500.000.000 liradan 3.000.000.000 liray a çıkarılan sermayesindeki yabancı ortağın payının 2.999.700.000 liray a çıkarılmasına ve bu değişikliğe 6224 sayılı Kanu n hükümlerinin uygulanmasına ekteki şartlar çerçevesinde izi n verilmesi; Devlet Baka m v e
Başbakan Yardımcılığının 20/12/1984 tarihl i ve 3530 sayılı yazısı üzerine, anılan Ka ­
nunu n birinc i maddesine göre, Bakanla r Kurulu’nc a 11/1/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T ÖZA L
Başbakan
I K. ERDEM
Devlet Bak – Başbakan Yrd
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
M. V. DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
K. OKSAY
Devlet Bakanı
M. T. TİTİ Z
Devlet Bakanı
V. AKBULUT
İçişleri Bakanı
A M. YILMAZ
Devlet Bakanı
A. KARAEVL İ
Devlet Bakanı
V. HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı
C BÜYÜKBAŞ
Devlet Bakanı
M. N. ELDEM
Adalet Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı
I. S. GİRAY
Bayındırlık ve Iskan Bakanı
M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :1
Sayfa – 38 RESMİ GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : 18639
V. ATAS0 Y
Ulaştırma Bakanı
H. C. ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. H. DOĞA N
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
S. N. TÜREL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. M. TAŞÇIOĞ3LU
Kültür ve Turizm Bakanı
11/1/1985 Tarihli ve 85/8972 Sayılı Kararnameni n Ekidir .
1. Vestel Elektronik San. ve Tic. A. Ş.’nin mevcut 500.000.000,— TL. olan sermayesi, 2.500.000.000,— TL. artırılaıak 3.000.000.000.— T L n a çıkarılacaktır.
2. Artış neticesinde, sermayenin % 99,99’una tekabül eden 2.999.700.000,— TL.,
lık kısmı İngiltere’de yerleşik Voyage r Limited’e bakiyes i olan % 0.01’e tekabül eden
300.000,— TL.’sı yerl i ortaklar a ait olacaktır.
3. Mevcut sermaye içerisinde yerl i hissedarlar a ait olan kısmın Voyage r Limited’e devi r şartları Yabancı Sermay e Başkanlığınca tesbit edilecektir .
4. Vestel Elektronik San. ve Tic. A. Ş. ileride Yabancı Sermay e Başkanlığından izi n alma k kaydıyla diğer elektronik sanay i ürünlerini (müzik ve haberleşme
aletler i vb.) de üretebilecektir.
Atama Kararları
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından .
Kara r Sayıs ı : 85/30997
1. Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Yönetim Kurul u
Üyeliğine Mehme t İrfan SÜZEK’in, 233 Sayılı Kanu n Hükmünde Kararnameni n
8 ncı ve 8 nc i maddeler i gereğince tayini uygun görülmüştür.
2. B u kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.
16 Oca k 1985
Kena n EVRE N
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL İ. K. ERDEM
Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yard .
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından :
Karar Sayısı : 85/30974
1 — İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürü Ceyha n Güran’ın başka bi r göreve
atanmak üzere görevinden alınması ile aynı göreve Demiryolla r Limanla r ve Hav a
Meydanları İnşaatı Gene l Müdürlüğü Limanla r İnşaatı istanbul Bölge Müdürlüğü
Başmühendisi M . Yılmaz Ergüvenç’in 657 sayılı kanunu n değişik 71 ve 76 ncı mad –
deler i ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı kanunu n 2 nc i maddes i uyarınca atanması
uygu n görülmüştür.
2 — B u kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
11 Oca k 1985
Kenan EVRE N
CUMHURBAŞKANİ
T. ÖZAL İ. S. GİRAY
Başbakan Bayındırlık ve İskân Bakanı
Türkiye Cumhuriye t Merke z Bankası İdare Merkezinden :
17 Oca k 1985 Tarihinde uygulanan 1 Gr . 995.0 ayar altının :
Alış fiyatı : TL. 4540.00
Satış fiyatı : TL. 4590.00 dır.
18 Oca k 1985 Tarihinde uygulanacak esas ku r -.
1 AB D Doları = TL. 430,34 dır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
ÖZAL I. if.
OZA 8. m
T.C.
Resmi Gazete
Kurulu? Tarihi: (7 Tesriniavval 13%) • 7 Ekim 1920
18 Ocak 1985 CUMA Sayı: 18639
İLAN BÖLÜMÜ
Yargı ilânları
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 8 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
PAZARLIK USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Cengiz Toprak (Uğur Finansman)’a
ait Ankara Selanik Caddesi 1067 ada, 5 parsel 250/4200 arsa paylı, No. 17/11’deki
daire pazarlık usulü ile satılacaktır.
1 — Gayrimenkulun nitelikleri:
Satılacak olan daire; Ankara, Kızılay Selanik Caddesi üzerinde 1 bodrum kat,
1 zemin, 4 normal ve 1 teras katlı 17 No.lu apartmanın 4. katta Selanik Caddesine
bakan (11 No.lu) ön cephededir.
Yapı betonarme kargas, asansörlü ve kaloriferlidir.
Satılacak daire 1 salon, 4 oda, mutfak, banyo, WC , koridordan; ibaret olup,
net alanı 103 M2 , dir.
B — Takdir edilen kıymeti: 25.000.000,— (Yirmibeşmilyon TL.) dır.
C — Satış tarihi ve yeri: Dairenin 1. satışı 5 Şubat 1985 Sah günü saat 14.30
dur. l. satıştan alıcı çıkmadığı veya muhammen bedelin % 75’inden aşağı teklif
verildiği takdirde 2. satış 15 Şubat 1985 Cuma günü saat 14.30 dadır.
Her iki satış Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat. 4’deki 8 No. lu
Tasfiye Kurulu Başkanlığında yapılacaktır.
D — Satılacak daire üzerinde 8.000.000,— TL. lık 1. derece ipotek olup; satış
bedelinden ipotek alacaklısına ödenecektir.
E — Satış şartları:
1 — Satış peşin para ile yapılacaktır. Satış bedeli için alıcıya 15 gün süre
verilebilir. Verilen süre içinde satış bedeli ödenmezse ihale feshedilir ve teminatı
masaya irad kaydedilir.
Ayrıca her iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri sorumlu tutularak hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilir.
2 — Satıştan sonraki 7 gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek bedelle
teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu yahut
Devlet tahvili olarak yatırılırsa ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında
10. günde aynı yer ve saatte bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak
en çok arttırana ihale edilir.
Sayfa : 40 RESMÎ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
3 — Satışa katılacaklar muhamme n bedeli n % 10 tutarındaki naki t teminat ­
larını satıştan önce T. Emlak Kred i Bankası Kızılay Şubesindeki 419 No . l u İhale
Temina t hesabına Kurulumu z adına yatıracaklar ve satış anında makbuz u Kurul a
ibra z edeceklerdir .
Muhamme n bedeli n % 10 tutarındaki teminatı, Bank a temina t mektub u vey/i
Devle t tahvil i olara k yatırmak istiyenle r satış anında Kurul a tesli m edeceklerdir .
4 — Bakanlıklar, Kam u İktisadi Teşebbüsleri v e diğer Kam u Kuruluşlar ı temina t vermeksizin artlirinay a katılabilirler.
5 — Satışla ilgili hor türlü masraf harç ve vergi alıcıya aittir .
6 — Tasfiy e Kurul u satış; yapıp yapmamakt a serbesttir .
7 — Taşınmaz hakkında bilgi alma k istiyenler Kurul a başvurabilirler.
8 — Satış şartnamesi Kurulda görülebilir.
İlân olunur .
Denizl i 1. Sulh Cez a Hâkimliğinden :
E. N o : 1934/948
K . No : 1984/1627
C. U . M . N o : 1984/2017
Davacı : K . H .
Sanık : Durmuş Kurt , Öme r v e Fatma’da n olm a 1961 D . l u Kony a İli Merkez
Incil e Köyünde nüfusa kayıtlı hale n Denizl i İnönü Cad . No.- 3/15 de oturur .
SUÇLA R :
1 — Takli t vey a tahşiş edilmiş dondurm a imala t etme k v e satmak ,
2 — Sağlık için a z vey a çok zara r verece k derecede dondurm a imala t edi p
satmak .
Suç tarihi : 31/7/1984
Kara r tarihi : 21/12/1984
Yukarıda yazılı buluna n suçlardan dolayı sanık hakkında açılan kam u davası,
Denizl i 1. Sul h Cez a Mahkemesind e sanığının yüzüne karşı yapılan açık duruşma
sonund a :
Gereği düşünüldü: Sanığın müsnet suçu, dosy a kapsamından v e tahli l rapo ­
rundan , iddi a v e delillerl e sabit görülmüştür.
B u itibarla , sanığının T. C , K , 393. maddes i gereğince 3 a y hapi s 5000 lir a ağı r
par a cezası il e tecziyesine, TCK. 59. maddes i gereğince 1/6 indirilerek , 2 a y hapi s
v e 4166 lir a ağı r para cezası ile cezalandırılmasına TCK . 647/4. madd e gereğince
hapi s cezasının 300 lira hesabı ile paraya çevrilerek 22.500 TL . ağı r par a cezasına
çevrilmesine TCK. 72 madde gerekinc e içtimaen 26.666 lir a ağı r para-cezası il e ceza ­
landırılmasına.
TCK . 396 madde gereğince 3 a y hapi s ve 5000 lira ağı r par a cezası il e tecziye ­
sine , TCK . 59. madde gereğince 1/6 indirilerek 2, ay 15 gün hapi s v e 4166 lir a ağır
par a cezası ile cezalandırılmasına, TCK . 647/4. maddesi gereğince hapi s cezasının
behe r günü 3CO lirada n paraya çevrilerek 22.500 ağı r par a cezasına çevrilmesine
TCK . 72. madde gereğince iştimaon 26.686 lira ağı r para cezası il e cezalandırılması ­
n a , .
H e r ik i sacda n dolayı verilen cezala r iştimaen Etlide;binüçyüzotuziki lir a ağı r
par a cezası ile cezalandırılmasına,
TCK . nun 402. maddes i pereğince sanığının beş a y mesle k v e sanatta n tatiline ,
Sanığın ayrıca iş yerinir , yed i gün süre il e kapatılmasına, dai r verile n kara r
ila n olunur . 415
18 Ocak 1985 — Sayı : 18639 RESM Î GAZET E Sayfa : 4 i
Sıkıyönetim Komutanlığı Asker i Hakimliğinden :
(ERZURUM )
Evrak No : 980/193
Esas No : 980/193
Kara r N o •. 984/37
(ÎLANE N TEBLİĞ KARARI )
SANIKLA R :
1 — Paşa Utgan – Agit oğlu, Faize’den doğma, 1959 doğumlu, Digor ilçesi Kocaköy köyünde nüfusa kayıtlı olup Kars’ın Sukapı Mahallesinde oturur.
2 — Nedim Güneş – Cimşit oğlu, Cemile’den doğma, 1958 doğumlu, Digor ilçesi Yağlıca köyünde nüfusa kayıtlı olup Kars’ın Ortakapı Mahallesi Cam i Sokak
33 numaralı evde oturur.
Suç : 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhafelet ve nası
ızrar,
Suç Tarihi : 29/9/1978
HÜKÜ M FIKRASI
Sanık Paşa Utgan ve Nedim Güneş’in 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüseri kanununa muhalefet suçlarından neticeten birer yıl dörder ay hapis cezası ile
cezalandırılmalarına, nası izrar suçundan beraetlerine dair verilen karar sanıklara
tebliğ edilemediğinden tebligat kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince resmi
gazete ile ilanen tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde karar sanıklarca
temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.
584 /1-1
•—— —
5. Kolordu Komutanlığı Asker i Mahkemes i Kıdemli Hakimliğinden :
(ÇORLU)
Esas No : 1984/151
Kara r No : 1984/825
Üste fiilen taarruz, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, suçlarından sanık,
Ade m oğlu 1960 doğ. Diyarbakır, Hani ilçesi Belen köyü nüf. kyt. Adana Camızağılı
köyünde oturur, 176. P. A. 2. Tb. 4. Bl. den terhisli er Halil Mercan hakkında, As.
C. Y. nın 91/1, T. C. Y. nın 5l / ı maddeleri uyarınca üste fiilen taarruz suçundan
dört ay onbeş gün süre ile hapsine, üste hakaret ve emre itaatsizlik suçundan beraatine karar verilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen
tebliğ olunur. 578 / 1-1 •
Ankar a Sıkıyönetim 1 No. lu Asker i Mahkemesinden :
E. No : 1984/299
K. No : 1983/266
TCK . 141/5 ve 5682 S. K. 33/2. maddesi suçlarından sanık Ferman Aslan
Meryem Kadın’dan olma 1958 D. lu Nusaybin ilçesi Taş köyü nüf. kayıtlı aynı yerde
oturur, Aynı zamanda Hollanda’nın Vlie r 23-7577 AP. OLDENZAA L adresinde ikamet eder.
Ankar a Sıkıyönetim 1 Numaralı Asker i Mahkemesince sanık hakkında verilen Beraet ve Görevsizlik kara n Gıyabında verilmiş olup, bütün aramalara rağmen
bulunamadığından, tebliği mümkün olmamış, adı geçen sanığa kararın 7201 Sayılı
tebligat kanununun 28, 29 ve 30 uncu maddesine tefrikan karar özetinin Resmi Ga ­
zetede ilanen tebliğine, aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilanın yapıldığı tasrihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
579 /1-1
Sayfa : 42
3 üncü Ordu Komutanlığı Asker i Savcılığından :
(ERZİNCAN )
1) Geç iltihak suretiyle bakaya suçundan sanık Baki oğlu, 1957 doğumlu,
Şereflikoçhisar ilçesi Mustafacık mahallesi nüfusunda kayıtlı Osman Acarbaş hakkında 3 üncü Ordu Komutanlığı Asker i Mahkemesince 353 Sayılı Yasanın 181 inci
maddesi uyarınca Gaipliğine ve keza aynı kanunun 192/2 nci maddesi uyarınca adı
geçenin ele geçinceye kadar Türkiye Cumhuriyet dahilindeki mallarının haczine
karar verilmiş ise de; yapılan tüm aramalara rağmen hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur.
2) 25/12/1984 gün ve 1984/1100-691 sayılıdır.
583 / 1-1
12 nci Piyade Tümen Komutanlığı Asker i Hakimliğinden :
(AĞRI )
Evrak No : 1984/308
Esas N o : 1984/308
Kara r No : 1984/846
Suçu : Harp malzemesi hasarı.
Sanık : Yadigar Karadağ, Gürsel oğlu Belgüzar’dan olma 1961 dcğumlu, Kar s
ih Selim ilçesi Darboğaz köyü, Nüf. Kay. Halen: İstanbul ili trabya, gülveren Sok.
N o : 18’de oturur.
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı sanığa harp malzemesi hasan suçunh an Mahkememizin 11/10/1984 gün ve 1984/847 karar, 1984/308 Esas sayılı karanyl a
eylemine uyan As. C. K. nun 137 nci maddesi yedi gün süre ile hapsine, 2248 sayılı
yasayla değişik 647 sayılı yasanın 4/2 maddesi gereğince hapis cezasının para cezasına çevrilerek yediyüz Türk Lirası ağır para cezasıyla cezalandınlmasına, 647 sayılı
yasanın 6 nci maddesi ertelenmesine, sanığın sebep olduğu 7.872,— TL. Hazine zararının 353 sayılı yasanın 16 nci maddesi gereğince sanıktan tahsiline, 492 sayılı harçl ar kanununun 1 sayılı tarifesine göre 500 TL. nisbi harç alınmasına, dai r verilen
karar temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda, kendine tebliğ edilemediğinden adresinde tüm aramalara rağmen bulunamadığından, 7201 Sayılı tebligat
Kanununun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine
ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 582 /1-1
Evrak No : 1984/253
Esas No : 1984/253
Kara r No : 1984/472
Suçu : Asker i eşyayı kayıpetmek,
Sanık : Nur i Tüzen – Ahmet oğlu, 1957 doğumlu, Tekirdağ ili Şarköy ilçesi
İstiklal mah. Nüf. Kayıtlı, Halen ANKAR A – Akala r Mahallesi Sanc a Sokak No. 15
Hamaönünde ikamet eder.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın Asker i eşyayı kayıpetmek suçundan
Mahkememizin 5/7/1984 gün ve yukarıda evrak, karar, Esas, Sayılı karanyl a 353
Sayılı Kanunu n 162 nci Maddesi uyarınca kamu davasının düşmesine, iddianamede
talep olunan 2488,30 TL. Hazine zararının saklı tutularak zara n gösteren dosya suretinin Ağ n Defterdarlığına gönderilmesi için Asker i Savcılığa tevdiine, dai r sanığın gıyabında temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar kendine tebliğ edilemediRESM Î GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : 18639
Sayfa.- W
ğinden, adresinde tüm aramalara rağmen bulunamadığından, 7201 Sayılı tebligat
Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince resmi gazetede ilanen tebliğine
ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde Kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 580/1 1

Ege Ordu Komutanlığı Asker i Hakimliğinden :
Suç : Zimmet
Suç Tarihi : Şubat 1980 – Mayıs 1982
E. No : 1984/493
Sanık : Hüsamettin Akın, Mehmet Talat Oğ. Menekşeden olma 1951 Doğ, Afyon İli Sultandağı İlçesi Pazaraltı Mhl. Nüf. Ka . Sultandağı Pazaralt; Mhl. Akın
Sokak No : 11 de mukim
Kanu n Maddesi : T. C. K. 64/1. As. C. K. 131/1, T. C. K. 80-59 As. C. K. 30/1
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında Mahkememizce verilen
neticeten onbir ay yirmi gün hapis, tard cezasının uygulanmasına 173.152,65 TL. sı
hazine zararının 353 sayılı Yasanın 16 ncı maddesi uyarınca her üç sanıktan müteselsilen tahsiline. 5195 TL. sı nisbi harcın müteselsilen tahsiline dair hüküm sanığın
yapılan soruşturma ve araştırmalara rağmen ikametgahında ve meskeninde veya iş
yerinde bulunamadığından karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebligatına, aynı kanunun 31 inci
maddesine göre ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı
duyurulur . 585 / l- l

5 inci Tugay Asker i Savcılığından :
Firar suçundan sanık, Adana ili Ulucami İstiklal Mahallesi nüfusuna kayıtlı,
A li oğlu, 1955 Doğumlu Nurettin Güler uzun zamandan beri yapılan aramalara rağm en bulunamadığından 5 nci Tugay Asker i Mahkemesince Gıyabında yapılan yargılaması sonunda 29/8/1984 gün ve 1984/459 Esas ve 1984/302 Kara r sayılı hükmü ile
sekiz ay müddetle hapis cezasına mahku m edilmiş ve bu mahkumiyet hükmü kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı tebligat yasası hükümleri uyarınca ilânen
tebliğ olunur, ilân tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.
581 / 1-1
Bakaya suçundan sanık, Çorum ili Hamdiköy nüfusuna kayıtlı. Nurettin oğlu,
1957 Doğumlu Selahattin Burcu uzun zamandan beri yapılan aramalara rağmen
bulunamadığından 5 nci Tugay Asker i Mahkemesince Gıyabında yapılan yargılaması sonunda 18/9/1984 gün ve 1984/136 Esas ve 1984/333 Kara r sayılı hükmü ile
beraatine karar verilmiş olup, bu karar hükmü kendisine tebliğ edilemediğinden,
7201 sayılı tebligat yasası hükümleri uyarınca ilânen tebliğ olunur, ilân tarihinden
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 577 / l- l
Yoklama kaçağı – G. I. S. Bakaya suçundan sanık, Kars, Ardahan ilçesi, Çetinsu köyü nüfusuna kayıtlı, Rahi m oğlu, 1960 D. lu, Kadi m Kenan uiu n zamandan
beri yapılan aramalara rağmen bulunamadığından 5. Tugay Asker i Mahkemesince
gıyabında yapılan yargılaması sonunda 17/4/1984 gün ve 1984/354 Esas ve 1984/142
Kara r sayıh hükmü ile 12.500,— İL . (Onikibinbeşyüz) Lir a ağır para cezası ile cezalandırılmasına mahkum edilmiş ve bu mahkumiyet hükmü kendisine tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı tebligat Yasası hükümleri uyarınca ilânen tebliğ olunur, ilân
tarihinden 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılır. 576/1-1
18_Oeak 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E
Sayfa : 44 RESMİ GAZET E 18 Ocak 1985 — Sayı : 18639
Kofçaz Asliye Hukuk Hakimliğinden :
Dosya No : 1984/2 4
Kofçaz Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/2 4 sayılı gaiplik nedeniyel derdest
dava dosyasında verilen ara karan uyarınca :
Gaipliğine karar verilmesi istenen Abit oğlu 195 8 D. lu Hayrettin Elçi’yi tanıyan veya hakkında bir bilgi sahibi olanlann bu ilân tarihinden itibaren 1 yıl içinde
Mahkememize gelip bilgi vermesi ilânen tebliğ olunur. 19160/1- 1
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Güney Ege Linyitleri İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme;
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılannda gösterilmiştir.
Miktarı İHALENİ N
Malzemenin Cinsi Dosya No. Kalem Tarihi Saati
l — Montai malzemeleri
2 — Demir, Saç, civata v. s.
3 — Ford minibüs yedekleri
4 — Catarpıllar yükleyici yedekleri
5 — Kalorifer Tesisat malzemeleri
180065-180066 –
GELİST/85-401 1 2 28/1/198 5 15.0 0
824.GELÎY/85-203 1 5 30/1/198 5
875.GELİY/85-202 23 3 31/1/198 5
839.GELİY/85-204 8 7 4/2/198 5
90.142 . GELlY/82-20 5 1 8 6/2/198 5
2 — Teklif zarflan üzerlerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak
en geç saat (15.00)’ e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
3 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde ve saat (15.30)’d a Müessesemiz
Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır.
4 — Konu ile ilgili şartnameler;
a) Ankara’da TKİ Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı’ndan,
b) İstanbul’da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (Odakule lşhanı kat: 1 2 Beyoğlu)
c) Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğü’nden THK İş Hanı No: 3 – MUĞLA
Dilekçe ve (500,— ) TL. karşılığında temin edilebilir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Müessesemiz 288 6 sayılı yasaya tabi değildir.
474 /2-2
Sümerbank Nevşehir Pamuklu Sanayii Müessesesinden :
İKİNCİ KALİTE HAVLU, HATALI HAVL U TELEF V E HURDA
MALZEMELE R SATILACAKTIR
1 — 2 2 Ocak 198 5 Sah günü saat 14.0 0 de muhtelif pamuk telefleri ikinci kalite ve hatalı havlular ile çeşitli hurda malzemeler, açık pazarlık suretiyle şartnamemiz esasları dahilinde Müessesemizde satılacaktır.
2 — Bu satışa ait şartname Müessesemizden temin edilebilir.
3 — Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta serbesttir.
4 9 7 /1- 1
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 45
T E K Sınırlı Soruml u İç Anadol u Elektri k Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankar a
II İşletme Müdürlüğünden :
1. Müdürlüğümüzce,
10 adet asetilen tüpü 40 İt. T S 1519/8 i n öngördüğü değerlere uygu n olara k
tekli f alm a yöntemiyle satın alınacaktır.
N O T : 1 — Tüpler (kullanılmamış) olacaktır.
2 — Firmala r istenildiğinde standard a uygunlu k belges i verme k vey a gösterm e k zorundadır.
3 — Firmala r tüplerle ilgil i deney rapor u verme k vey a göstermek zorundadır.
2. İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif i 142-84/O P referansı ile
er. geç 25/1/1985 tarihinde , saa t 14.00 e kada r Toro s Soka k N : 12 Sıhhiye-Ankara
adresindek i Gene l Evra k Şefliğinde hazır bulunaca k şekilde göndermeleri şarttır.
3. B u iş için 22.500,— TL . geçici güvence yatırılacaktır.
4. Kuruluşumuz 2886 sayılı Devle t İhale Kanunun a tab i değildir.
502 /1- 1
Adapazar ı Asker i Satınalma Komisyo n Başkanlığından :
Asker i ihtiyaç için aşağıdaki Yiyece k Maddeler i 2886 sayılı Kanunu n 35/ A
(Kapalı tekli f usulü) maddesine göre satın alınacaktır.
İhaleler aşağıda belirtilen gün ve saatt e Komisyonumuzd a yapılacaktır. B u İşe
a it evsa f ve şartnameler Ankar a – İstanbul Levazım Amirlikler i ile Komisyonumuzd a
görülebilir.
Tekli f mektuplar ı ihal e saatinde n yarım saa t öncesi Komisyonumuz a verilmes i
şarttır. Postad a vak i gecikmele r kabu l edilmez .
İstekli gerçek kişilerden; son sene içinde Ticare t Odası vey a bağlı olduğu
mesle k kuruluşlarından alınmış belge, note r tastikl i imz a sirküsU, ikametgah , şirketlerde ise Ticare t Odası faaylie t belgesi, imz a sirküleri vekaletnarr v aranacaktır.
Cins i
Nohu t
Yeşil Mercime k
Miktar ı
60.000 Kg .
60.000 Kg .
Tah . Bedel i
T L .
16.500.000
17.700.000
Geç. Tem .
T L .
495.000
531.000
İhale Günü ve Saat i
5 Şubat 1985 Saa t 10.30 d a
5 Şubat 1985 Saa t 11.00 de
586 /1- 1
Türkiye Çimento v e Topra k Sanayi i T.A.Ş. Alı m Satım Müdürlüğünden:
İSTANBU L
25 PLÂK A MUHTELİF EBATT A KRO M NİKE L SA C SATI N ALINACAKTI R
Vekil» v e mümessili olduğumuz Srt-330 sayılı dosyamızda işlem gören Siir t
Çimeto Fabrikamızın ihtiyacı 25 plâka muhteli f ebatt a kro m nike l sa c kapalı tekl i f alınmak suretiyl e satın alınacaktır.
B u işe ait ihtiyaç listes i v e he r türlü bilg i hergün mesa i saatlerind e Kara –
köy-Salıpazan Meclis i Mebusa n Cad . Dursu n Ha n Ka t : 4 dek i Müdürlüğümüz Ti ­
care t Servisinde n temi n edilebilir .
Kapalı teklifleri n engeç 31/1/1985 günü saa t 15.00’e kada r Müdürlüğümüz Mu ­
habera t Servisind e bulundurulaca k şekilde verilmes i gerekmekt e olup , malzeme ­
n i n tutarı üzerinden % 5 geçici temina t alınacaktır.
Şirketimi z 2886 sayılı Kanun a tab i olmayıp, ihaley i yapıp yapmımaki i vey a
dilediğine yapmakt a vey a bölmekte serbes t olduğu gib i postadak i v -.ki •_•!. cı h .neler i v e temina t yatırılmayan teklifler i dikkat e almaz .
Sayfa : 46 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Ankar a Büyük Şehir Belediyes i Elektrik , Havagaz ı v e Otobüs İşletme Müessesesi Gene l Müdürlüğünden : (E . G . O.)
1 — Kuruluşumuzca;
1 Ade t Serv o Moto r (SM-941-C ) 25/1/1985 günü saa t 10.00 d a E.G.O . Gene l
Müdürlüğünde Pazarlıkla satın alınacaktır.
Serv o Moto r 300 ûa 625’lik JOHNSO N DÖNE L yakıtların yakıt ayarının sağlanmasında kullanılacaktır.
2 — İhaleye girebilme k İçin 17.250,— TL . li k geçici güvence yatırılacaktır.
3 — Yur t içi idar i şartname E.G.O . İşletmesi Müessesesi Gene l Müdürlüğü
İkmal İnşaat ve Tesi s Daires i Başkanlığı Ticare t Müdürlüğü Toro s Soka k No . 20
Sıhhiye/Ankara adresinden 204-84/RÇ. referansı ile ücretsiz temi n edilebilir .
4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasay a bağlı değildir.
5 — Kuruluşumuz isters e kısmı sipariş edebilir .
6 — Firm a sahiplerini n söz konus u ihaley e katılabilmesi için,
a) Hüviyet
b) Veki l olanla r (Hüviyet ve vekaletname )
c) Ticare t ve Sanay i Odasına kayıtlı olm a belges i (1985 yılına ait) .
7 — Firmala r tekliflerind e Serv o Motoru n kalite , marka , menşei ve tekni k
özelliklerini belirteceklerdir . 590 / 1-1
e
Ereğli Demi r ve Çelik Fabrikaları T . A . Ş. Gene l Müdürlüğünden :
350 KALE M FIA T ALLİ S DOZE R V E 1052 KALE M 1NTE R DOZE R
YEDEKLER İ SATILACAKTI R
1 — Satınalmak istiye n alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bi r dilekçe il e
aşağıdaki ofislerimiz e şahsen vey a mektupl a müracaat ederek bu konud a hazırlanmış
ola n şartnameyi bedelsi z olara k temi n edebilirler .
— İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunku m No . 23 Kdz . Ereğli)
— Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad . Dersa n Ha n Ka t 5 Taksim/ist. )
— Satınalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selca n Ha n No . 127 Ka t 5 BakanlıklarAnkara) .
2 — Tekli f mektupları engeç 1/2/1985 günü saat 16.00 y a kada r Kdz . Ereğli –
dek i Şirketimiz Umum i Muhabera t Servisine intika l etmiş olması gerekmektedir .
3 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakt a kısmen vey a dilediğine yap ­
makt a serbesttir . 587 /1- 1
Türkiye Elektri k Kurum u Gene l Müdürlüğünden :
ÇELİ K DÖKÜ M MALZEM E İMA L ETTİRİLECEKTİR .
1 — Kurumumu z Seyitömer Termi k Santralının ihtiyacı için A l S I A 7 çeliğinden kazanaltı yenide n yakm a ızgara parçaları ima l ettirilecektir .
2 — B u kon u ile ilgil i şartname;
T E K Satınalma Daires i Başkanlığı Bayındır Soka k N o : 3/1 Yenişehir/Ankara
adresindek i Iç Ticare t Müdürlüğünden AG/8434 1 işaretiyle dilekçe karşılığında temi n
edilebilir . (Kurumumuzl a dah a önce iş ilişkisi olmaya n firmala r şartname alabilme k
için dilekçelerine, oda sici l kajn t sureti, referans , katalog , çalıştıkları bankaları ek ­
leyeceklerdir.)
3 — So n tekli f verm e tarih i 8/2/1985 günü saa t 14.00’e kada r olup, gelen tek ­
lifle r aynı gün saa t 15.00’de yukarıda kayıtlı adrest e alenen açılacaktır.
4 — Kurumumu z 2886 sayılı Yasay a bağlı değildir. 496 /1- 1
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 47
TCD D Ankar a Demiryo l Fabrikası Alım, Satım ve ihal e Komisyon u Başkanlığından ;
Fabrikamı z İş programına dahi l Westin g Hous e hav a kompresörlerinin tami ­
rinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı 4 kale m malzem e «Müteahhit na m v e hesa ­
bına, açık eksiltm e yöntemine göre ima l ettirilecektir .
Sıra
N o .
1 —
2 —
3 —
4 —
Parça Ad ı Resi m No . Malzemes i Miktar ı
Sağ ve So l Merkez i Yata k
B P Başlık
Kran k Mil i
Gövde
L—10 — 54 Alüminyum
L—10 — 10 Alüminyum
L—10 — 74 Çelik
L—10—11 8 Alüminyum
3 Ade t
42 Ade t
30 Ade t
15 Ade t
B u işe ait tekni k resi m ve şartnameler Ankar a Demiryo l Fabrikası Alım, Sa ­
tım ve ihal e Komisyon u Başkanlığı Behiçbey/Ankara adresinden bedelsi z olara k tem i n edilebilir . (Telefon : 22 20 67)
Geçici temina t 125.000, — TL . dir .
Eksiltm e 14 Şubat 1985 günü saa t 15.00 de Fabrikamızda yapüacaktır.
Şartname dışı alternati f tekli f kabu l edilmez .
Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasay a tab i olmadığından ihaley i yapıp yapmamakta ,
kısmen v e dilediği talibe yapmakt a serbesttir . 351/1 /1- 1
Fabrikamız iş programına dahi l Westin g Hous e hav a kompresörlerinin tami ­
rinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı 4 kale m malzem e «Müteahhit na m v e hesa ­
bına, açık eksiltm e yöntemine göre ima l ettirilecektir .
Sıra
N o . Parça Ad ı Resi m No . Malzemes i Miktar ı
1 — H P Başlık L—10—1 1 Alüminyum 150 Ade t
2 — Basınçlı Hav a Kollektörü L—10—8 9 Alüminyum 200 Ade t
3 — B P Kademele r Aras ı Kollektör L—10—9 1 Alüminyum 60 Ade t
4 — H P Kademele r Aras ı Kollektör L—10—8 8 Alüminyum 80 Ade t
B u İşe ait tekni k resi m v e şartnameler Ankar a Demiryo l Fabrikası Alım, Sa ­
tım v e ihal e Komisyon u Başkanlığı Behiçbey/Ankara adresinden bedelsi z olara k tem i n edilebilir . (Telefon : 22 20 67)
Geçici temina t 250.000,— TL . dir .
Eksiltm e 15 Şubat 1985 günü saa t 15.00 de Fabrikamızda yapılacaktır.
Şartname dışı alternati f tekli f kabu l edilmez .
Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasay a tab i olmadığından ihaley i yapıp yapmamakta ,
kısmen v e dilediği talibe yapmakt a serbesttir . 351/2 / 1-1
Sümerbank Der i ve Kundur a Sanayii Müessesesinden:
Kapalı teklif almak suretiyle 78.000 Kg . Termoplastik Ruber Satın alınacaktır.
1 — B u işe ait şartname Müessesemizden temin edilebilir.
2 — Kapah tekliflerin 24/1/1985 günü saat 16.00’ya kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmesi şarttır.
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
27 / l- l
Sayfa : 4 8 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Çay İşletmeleri Gene l Müdürlüğünden :
RİZE
1 — İşletmelerimiz ihtiyacı olarak , yüksek basınçlı, te k emişli 250 m m SS ve
15,000 mV h debisind e 40 ade t vantilatör tekli f alm a usulü il e satınahnacaktır.
2 — B u işe ait şartnameler ;
a) Çay İşletmeler i Gene l Müdürlüğü, Satınalma Müdürlüğü/RİZE,
b) Çay Paketlem e Fabrikası Müdürlüğü, Arnavutkö y Kuruçeşme – İSTANBUL ,
c) Bölge Sto k v e Satış Müdürlüğü Maliy e v e Gümrük Bakanlığı yanı ka t 7
Opera/ANKAR A adreslerinde n ücretsiz temi n edilebilir .
3 — İhaleye katılmak isteye n firmaların şartname esasları dahilind e hazırlayacaklar ı tekli f mektuplarını e n geç 7/2/1985 günü mesa i saat i sonun a kada r Çay
İşletmeleri Gene l Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü/RİZE adresind e bulunaca k şekild e – iadel i – taahhütlü olara k göndermeler i vey a belirtilen ‘ gün v e saat e kada r
elde n vermeleri – gerekmektedir .
4 — Postad a meydan a gelen gecikmele r v e telgrafl a yapılacak müracaatlar
kabu l edilmez .
5 —• Gene l Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devle t İhale Kanunun a tab i olmayıp,
ihaley i yapıp yapmamakta , kısmen vey a dilediğine yapmakt a tamame n serbesttir .
192 /1-1
• 8 —
P T T Gene l Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 ade t Kurutm a Dolabı kapalı yazılı tekli f
alma k suretiyl e satınalınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname Ankarad a Gene l Müdürlüğümüz Malzem e Daires i
Başkanlığından, İstanbul’da Telefo n Başmüdürlüğümüz Malzem e Müdürlüğünden
T L 6.000 mukabilind e temi n edilebilir .
3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 1/2/1985 günü saa t 17.30’a kada r idar i
şartnamenin 6 ncı maddesind e kayıtlı belgelerl e Gene l Müdürlüğümüz Tekni k İşler
Daires i Başkanlığına müracaatlar ı il e uygu n görüldüğü takdird e ihaley e iştirak
edebilmeler i için verilece k yeterli k belgesin i 6/2/1985 günü saa t 17.30’a kada r Mal ­
zem e Daires i Başkanlığından almalar ı gereklidir .
4 —Teklifle r e n geç 7/2/1985 günü saa t 10.00’a kada r Gene l Müdürlüğümüz
Malzem e Daires i Başkanlığına verilmiş olacaktır.
193/2-1
T. C . Ziraa t Bankası Gena l Müdürlüğünden :
(Malzem e ve Satınalma Müdürlüğünden) :
1 — Bankamız ihtiyacı için 8.500 adet be z torb a zar f yaptırılacaktır.
2 — İhale kapalı zar f usulü tekli f alınmak suretiyle , Gene l Müdürlüğümüz Sa ­
tınalma Komisyonunc a yapılacaktır.
3 — Kon u ile ilgil i şartname, Malzem e ve Satınalma Müdürlüğümüzün
I’lus/Ankara’dak i hizme t binasından alınabilir.
4 —• ilgil i şartnamede belirtile n hususla r dahilind e düzenlenecek tekli f mek ­
tupları en geç 12/2/1985 Salı günü saa t 15.30’a kada r Ankara’d a Malzem e ve Sa ­
tınalma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilere k makbu z kargılığında tes ­
l i m edilecektir .
5 —- Bankamız 2886 sayılı Yasay a bağlı değildir. 503 / 2-1
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM Î GAZET E Sayfa : 4 9
ORÜ S Kurum u Gene l Müdürlüğü Samsu n İli Vezirköprü İlçesi Müessese
Müdürlüğünden:
Yong a Levh a ve Kontrpla k Fabrikasında kullanılmak üzere ihtiyacımız bulu ­
n a n 15.000 Kg. Amonyu m Klorür kapalı zar f usulü eksiltm e suretiyl e satınalınacaktır.
Muhamme n bede l 1.875.000 T U (Birmüyonsekizyüzyetmişbeşbin) olup işe ait
geçici temina t 56.250,— TL . dir . Teminatın ihal e saatindeı- evve l Fabrikamı z Vez ­
nesine yatırılarak alınacak makbuzla r birlikt e Komisyo n Başkanlığına tekli f mek ­
tupları eklenere k verilecektir .
İhale 29/1/1985 Salı günü saat 14.30 d a Müessesemiz Müdürlüğünde toplana ­
c a k Komisyo n huzurund a yapılacaktır.
İhaleye ait şartname ORÜS Kurum u Gene l Müdürlüğü – Ankar a ve Vezirköprü
Müessese Müdürlüğünde mesa i saatlerind e görülebilir.
Kurumumu z 2886 sayılı Kanun a tab i olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakt a vey a
dilediğine yapmakt a serbesttir .
Temina t yatıran istekl i şartnameyi ayne n kabu l etmiş sayılır.
İlân olunur . 498 /1- 1
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Malaty a Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamı z Özel Güvenlik Teşkilâtı personel i için;
93 Takım elbise (Çift pantolonlu)
93 Ade t Palt o
93 Ade t Gömlek
93 Ade t Şapka dikişi ihales i kapalı zar f usulü fiya t teklif i almak , uygu n fiya t
bulunmaması halind e açık eksiltm e vey a pazarlık sureti ile 29/1/1985 Sa h günü saa t
14.00’de Fabrikamız Ofi s binasında yapılacaktır.
2 — İhale il e ilgil i şartname mesa i saatler i içerisinde ücretsiz olara k Fabri ­
kamız Ticare t Servisinde n temi n edilebilir .
3 — Sözkonusu işle ilgil i geçici temina t ihal e bedelinin % 5’i olup, kesi n temina t geçici teminatın 2 katıdır.
4 — Fabrikamız 2886 sayılı Yasay a tab i olmadığından ihaley i yapıp yapma ­
makt a vey a dilediğine ihal e etmekt e serbesttir . 499 / 1-1
»,
Mersi n Belediy e Başkanlığından :
Belediyemi z temizli k hizmetlerind e sıkıştırmaiı çöp araçlar ı il e birlikt e kul ­
lanılmak üzere 1000 adet paslanma z galvanizl i saçtan yapılmış yar ı otomati k çöp
konteyner i 2886 sayüı Yas a hükümlerine göre kapalı tekli f usulü (Eksiltme ) ihales i
üe satır, alınacaktır. İhale 31 Oca k 1985 Perşembe günü saat 16.00’da belediy e bina ­
sı adaK i Encümen toplantı salond a yapılacaktır. Tahmin i bedeli 72.000.000,— (beher i
72.000,— TL. ) geçici teminatı 2.160.000,— TL . dır. Şartname v e ekler i mesa i saatler i
içinde 10.000,— TL . bedell e Belediyemi z Yaz ı İşlari Müdürlüğünden temi n edilebilir .
İsteklilerin kanunî ikametgâhı olması, Türkiye’de tebliga t için adre s göstermesi, Ticare t ve/vey a Sanay i Odası belges i vermesi , im.ua sirküleri vermesi , isteklile r
adına vekâleten iştirak ediliyors a Noterde n onaylı vekâletname v e imz a sirküleri
vermesi , isteklileri n orta k girişim olması halind e orta k girişim beyannames i vs or ­
taklarc a imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi , şartname alındı makbuz u v e geçici
teminat a ait belg e ile birlikt e tekliflerin i en geç 31 Oca k 1985 Perşembe günü saa t
15.00’e kada r İhale Komisyonun a (Belediy e Encümenine) vermeler i ilân olunur . Post a
ile yapılan göndermelerde postadak i gecikm e dikkat e alınmaz. 501 /1-1
Sayfa : 50 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Teke l Ankar a Bir a Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızla Yozga t Bir a Fabrikası için 500 To n kırık pirinç satın alınacaktır. Muhamme n bedel i (55.000.000) lir a olu p geçici teminatı (1.650.000) liradır.
Kırık pirinçlere ait şartnameler Fabrikamızla. İstanbul Teke l Başmüdürlüğünden temi n edilir .
B u işe ait pazarlık 6/2/1985 günü saa t 15.00’de Fabrikamı z Satınalma Ko ­
misyonunc a yapılacaktır.
İdaremi z 2886 sayılı Kanun a tab i olmayıp ihaley i yapıp yapmamakt a vey a di ­
lediğine yapmakt a serbesttir .
isteklileri n belirtile n gün v e saatt e istenile n belgelerl e Komisyon a müracaat ­
ları ilân olunur . 265/1-1
Antaly a Belediy e Başkanlığından :
Belediyeni n göstereceği yerden, ızgara elek üzerinden kamyo n v e diğer araçlar a ihal e tarihinde n itibare n 31/12/1985 tarihin e kada r beton çakılı yükleme işi
için ik i adet ekskavatör çalıştırılması İşi 2886 sayüı Pevle t İhale Kanununu n 37.
maddesine göre kapalı tekli f alm a usulü eksiltmey e çıkarılmıştır.
Çalıştırılacak ekskavatörlere yükleme yapılan aracın cinsin e gör e araç başına
aşağıda belirtilen bedeller üzerinden eksiltm e yapılacaktır.
İhale 4/2/1985 Pazartes i günü saa t 15.00 de Belediy e binasında Encümence
yapılacaktır. İşin geçici teminatı 1.500.000,— TL . dir . Tekni k ve İdari Şartnameler
mesa i saatler i içinde Fe n İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temi n edilir .
İsteklilerin geçici teminât makbu z vey a mektuplarıyla İdar i Şartnamenin
5. maddesinde belirtilmiş belgeler i taşır yasa l şekilde hazırlayacakları kapalı tekli f
mektuplarım ihal e saatinden 1 saa t öncesi Encümen Başkanlığına vermeler i şarttır.
Duyurulur . S89 /1- 1
Ankar a Sula r İdaresi Gene l Müdürlüğünden :
1 — Kuruluşumuz ihtiyacı ola n 40 To n Külçe Kurşun, tekni k şartnamesi da ­
hilind e fiya t v e tekli f alm a usulü il e satın alınacaktır.
2 — İlgililer tekliflerini , idar i şartnamemizin 1. maddesini n c fıkrasına göre
yatıracakları geçici teminatları il e birilkt e 29/1/1985 günü saa t 14.00’e kada r Kuru ­
luşumuz Yaz ı İşleri Şefliğine vereceklerdir .
3 — B u işle ilgil i idar i v e tekni k şartnameler Kuruluşumuz Makin a v e İkmal
Daires i Başkanlığı, Ticare t Müdürlüğünden, dilekçe mukabilind e temi n edilebilir .
4 — Geçici temina t vermeyenleri n teklifler i değerlendirilmeyecektir.
5 — Hertürlü gecikmele r ve telgrafl a yapılacak teklifle r değerlendirilmeyecektir .
6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasay a bağlı değildir. 591 / 2-1
Aracın Cins i Tahmin i ödenecek Bede l
Damperl i Bi r Kamyo n
Kasalı Dingill i Bi r Kamyo n
Kasalı Dingilsi z Bi r Kamyo n
B i r Traktör
2.000,— TL .
3.500,— TL .
2.000,— TL .
1.500,— TL .
Merkez İlçe Belediye Başkanlığından :
1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları, yeterlik belgesi için son müracaat tarihleri, ihale günü ve saatleri
belirtilen sari sözleşmeli inşaat işleri 2886 sayılı Tas a gereğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — B u işlerin eksiltmeleri İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encümen salonunda isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Keşif ve Eksiltme evrakları ile şartnameleri mesai saatleri içinde Merkez İlçe Belediyesi Encümen kaleminde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alacak isteklilerin :
örneğe uygun dilekçe ile İlânda belirtilen, günde mesai saati sonuna kadar müracaatta bulunulması v e dilekçeyle birlikte örneklerine uygun olarak;
a) «Yapım araçları bildirimi» ve belgelerini, (işin adına noter tasdikli)
b) B u işler için düzenlenmiş «Tekm k personel bildirim» v e belgelerini, (İşin adına noter tasdikli)
c) İlgili Bankalarca işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş «Mali durum bildirimi»nl
d) Son beş yılda bitirmiş oldukları v e katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya
bağlanacak yapım İşlerini gösteren (bu işler için) «Taahhüt durumu bildirimi:.;ni
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan keşif bedeli itibariyle e naz, bu işin ihalesine girebilecek miktarda «Müteahhitlik karnesi» ni
f) Teçhizat beyannamesi’ni (İşin adına noter tasdikli)
g) özel Taahhütname’yi, •
h) Kapalı zarflı eksiltme şartnamesinde istenilen diğer belgeleri,
İhale tarihinden (5) işgünü önceden Fen İşleri Müdürlüğüne ibraz ederek ilgili komisyonda yeterlik belgesi almaları şarttır.
5 — Belediyemiz ilân tahtasında örneği asılı teklif mektubu istekli tarafından tanzim edilip, kanuni miktarda pul yapıştırılıp
imzalandıktan sonra iç zarfa konulup kapatıldıktan sonra Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticaret unvanı ve tebligata esas
olarak göstereceği açık adresi yazılıp zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
6 — Dış zarf a :
a) İstekli tarafından imzalanıp vey a mühürlenen iç zarf,
b) Yeterlik belgesi,
c) İhale gününden 15 gün öncesine alınmış ticare t odası belgesi,
18 Oca
k 1985 — Sayı : 18639 RESMİ GAZET
E Sayfa: 51
d) Noter tasdikli İmza sirktiler i,
e) Noter tasdikli vekâletname (Gerekiyorsa)
f) izmi r Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adına aşağıda karşılarında yazılı geçici teminatları. Banka mektubu İçin (Limi t
dahil)
g) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi,
Konularak kapatılması ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait
olduğu yazılması şarttır.
7 — İsteklilerin yukarıda gösterildiği şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce makbuz kar ­
gılığında İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.
8 — Noter veya dairece tasdiksiz fotokopiler geçersiz olup, Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
î ş i n Ad ı
Keşif bedeli
Lir a Kr .
Geç. Te m Son müra- ihal e Son teklif
U r a Kr . caat tarihi Tarihi Saati verme Tar .
1 — Gültepe Mehmet Akif Mah. Muhtelif sokaklarda beton yol
ve tretuvar ile Saygı Mah. muhtelif sokaklarda istinad duvarı yaptırılması işi
2 — özgür ve Umut Mah. muhtelif sokaklarda beton yol ve tretuvar yaptırılması işi
85.331.810,60 2.559.954 — 24/1/1984 31/1/1985 15.00 14.00
62.600.074,20 1.878.003 — 24/1/1985 31/1/1985 15.00 14.00
493 / 1-1
Samsun İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Yataklı Tedav i Kurumları Satın Alm a Komisyonundan :
1 — Samsun Devlet Hastanesi (1. Gurup), Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıktan Hastanesi – Göğüs Hastalıkları HastanesiDoğum ve Çocuk Bakımevi ile Sağlık Meslek Lasesimn (2. Gmup)i985 yılı ihtiyaçları aşağıda gösterilmiş olup, anılan malzemeler
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
2 — Birinci gurubun İhaleleri 30 Ocak 1985 tarihine rastlayan Çarşamba günü, ikinci gurubun ihaleleri 31 Ocak 1985 tarihine
rastlayan Perşembe günü her ihtiyacın karşısında belirlenen saatte Samsun Devlet Hastanesi Baştabibliğinde yapılacaktır.
3 — İhalenin cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü, saati ve ihale şekli aşağıda gösterilmiştir.
Sayfa: 5
2 RESMÎ GAZET
E 1
8 Oca
k 1985 — Sayı : 18639
4 — Birinci gurubun listesinde yer alan 02 – 03 – 04 – 08 ve 09 sıralardaki malzemeler Samsun Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı ödemelidir. (8213 sayılı Yönetmeliğin 29 maddesi gereğince)
5 — Bu işlere ait şartnameler Samsun Devlet Hastanesi Müdürlüğünde, Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülebilinir.
6 — İstekliler usûlüne uygun teklif zarflarım ihale saatine kadar Satın Alma Komisyonuna teslim edeceklerdir.
7 — Usûlüne uygun zarfların iğinde 2886 saydı Devlet İhale Kanunun ön gördüğü gerekli evraklarla birlikte Ticaret ve Sanayi
Odasından alınmış iştigal belgesi ile İhaleye girmesinde sakınca olmadığını bildirir bir yazının bulunması gerekir. (Döner Sermaye
ödemelilerde esnaf birlikleri evrakları yeterlidir.)
8 — Bu ihaleler için telgrafla müracaatlar kabul edibnlyecek, ayrıca PT T de meydana gelebilecek gecikmelerden Satın Alma
Komisyonumuz sorumlu değildir.
1. GURU P 2. GURU P
Sıra Muh. Bed. Geç. Tem. t h a 1 e Muh. Bed. Geç. Tem İhal e
No : İhalenin cinsi Miktarı Lira Lira Günü Saati Lira Lira Günü Saati
1 Kuru Gıda M. Kal. 10.227.250 306.825 30/1/1985 8.30 22.517.725 675.540 31/1A985 8.30
2 Kahvaltılık 4 Kal. 9.995.000 299.900 8.45 19.588.500 587.665 8.45
3 Tavuk yumurta 2 5.100.000 153.000 9.00 5.425.000 162.750 9.00
4 Süt – Yoğurt – Çökelek 3 > 7.125.000 213.750 9.15 10.736.250 322.088 > 9.15
5 Yaş sebze – Meyva M. Kal. 21.860.000 655.800 » 9.30 32.441.250 973.240 » 9.30
6 Nebati katı yağ 2 5.400.000 162.000 » 10.00 8.700.000 261.000 10.00
7 Un 2 » 5.650.000 169.500 > 10.15 6.400.000 192.000 10.15
8 Gazhbez – Pamuk flaster 3 » 8.075.000 242.250 10.30 10.182.500 375.475 10.30
9 02 gazı doldurumu 2 4.950.000 148.500 > 10.45 5.940.000 178.200 10.45
10 Ekmek (Tek tip) 1 8.443.600 253.308 » 11.00
494 / 1-1
18 Oca
k 198
5 — Sayı: 1863» RESMİ GAZET
E Sayfa: 53
Sayla : 54 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Makina ve Kimy a Endüstrisi Kurum u Genel Müdürlüğünden:
(MUHTELİF MALZEM E SATILACAKTIR )
Kurumumuz a ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 14 kalem muhtelif malzeme
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurum’un Genel Müdürlük Malzeme Satış ve istanbul Şubesi
Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 15.00’te Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumu z 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin Cins i Miktarı Bulunduğu Ye r
Geç. Tem. ihale
T L. Tarihi
SAT/8416
Muhtelik malzeme (Kriko, bi
j o n anahtarı ve baskül v.s.)
84-251
Kursun cürufu
84- 180
Muhtelif salmastra ve
hurda hortum.
85- 3
Havalandırma fanı.
85-4
Naylon torba arayişi.
85-5
I. Grup : Pirinç malzeme
II. Grup : Çelik ve pik
malzeme
85-6
Muhtelif zımpara tasları
85-7
Muh. su tesisat malzemesi
85-8
Ç am ve kayın kontrplak
(Bozuk üretim).
85-9
I. Grup : Graft kağıdı
II. Grup : Galvanizli ve saç
çember
21 Kalem Merkez Ambar ı 100.000 28/
20.000 Kg. istanbul A v Fişek
Fabrikası 250.000
1.790 Kg . Merkez Ambar ı 75.000
182 Ad . Merkez Ambar ı 100.000
20.000 Kg . Elmadağ Barut Fab. 250.000
1.550 Kg . Merke z Ambar ı 100.000
5.650 Kg. Merkez Ambar ı 50,000
112 Kalem Merkez Ambar ı 300.000
26 Kalem Merkez Ambar ı 200.000
Ağaç Sanayi Ürünleri
30 M 3 Fab. Etimesgut 400.000
5.000 Kg. Kırıkkale Barut Fab. 50.000
/1985
5.000 Kg . Kırıkkale Barut Fab. 50.000
III. Grup : Hurd a naylon torba 5.000 Kg . Kırıkkale Barut Fab. 75.000
85-10
Külçe çinko 25.000 Kg . Kırıkkale Pirinç Fab. 1.000.000
85-11
Alüminyum talaşı 10.000 Kg . Gaz i Fişek Fabrikası 250.000
84-164
Muhtelif çelik şerit 9.697 Kg . Merkez Ambar ı 100.000
SAT/8414
Muhtelif plastik, çelik, melamin, bakır tabak, kase ve alüminyum tepsi (Kullanılmış) 3 Kalem Merkez Ambar ı 50.000
504/1-1
DÜZELTM E
15/12/1984 tari h ve 18606 sayılı Resmî Gazete’ni n 43ncü sayfasında Ankar a
2nc i Sul h Huku k Mahkemes i başlığında yayımlanan ilân Antaly a 2. Sul h Huku k
Mahkemes i olara k düzeltilmiştir.
İlgililere duyurulur . 19685/1- 1
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa- . 55
ORÜS Düzce Fabrik a Müdürlüğünden :
Part i Miktar ı Muh . Bed . Tem . Tut.
Aded i Emvali n Cin s ve Nev’ i Ade t M 3. Dm3. Lir a Lir a
1 1. Sn . Meşe Park e 25.000 300.00 7.000 210.000
1 2. Sn . Meşe Park e 25.000 300.00 5.750 172.500
2 3. Sn . Meşe Park e 61.200 734.40 4.500 330.500
2 4. Sn . Meşe Park e 74.400 892.80 3.000 267.900
2 1. Sn . Kayın Park e 36.012 357.02 4.000 142.800
1 2. Sn . Kayın Park e 12.500 150.00 3.500 52.500
1 3. Sn . Kayın Park e 12.500 159.00 3.000 45.000
1 4. Sn . Kayın Park e 12.500 150.00 2.500 37.500
2 3. Sn . NB . Y . Alınmamış Meşe Ker . 834 43.814 95.000 516.300
3 4. Sn . NB . Y . Alınmamış Meşe Ker . 1428 65.868 52.000 342.600
1 4. Sn . KB . Y . Alınmamış Meşe Ker . 864 18.432 44.000 81.100
1 4. Sn . NB . Y . Alınmış Meşe Ker . 247 14.536 62.500 90.900
5 Std . Dışı NB . Kayın Kerest e 2127 78.254 22.000 172.200
3 Std . Dışı KB . Kayın Kerest e 2291 •13.082 21.500 92.700
4 Std . Dışı ÇKB . Kayın Kerest e — 121.300 20.000 242.600
1 1. Sn . NB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 288 13.958 97.500 136.100
2 2. Sn . NB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 685 31.164 77.500 241.600
27 3. Sn . NB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 8936 469.750 65.500 3.077.100
1 3. Sn . KB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 564 17.519 50,000 87.600
68 4. Sn . NB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 27670 1257.387 53.000 6.537.300
4 4. Sn . KB . Y . Alınmamış Kay . Ker . 3509 77.008 38.000 292.800
1 1-2. Sn . Ufa k Ma l Kayın 13875 11.753 74.500 87.600
2 3. Sn . NB . Y . Alınmış Kay . Ker. . 577 36.942 69.500 256.800
15 4. Sn . NB . Y . Alınmış Kay . Ker . 4882 283.022 57.000 1.636.200
<140) Kerestele r Yekünü : 68.777 2586.789 13.891.500
(11) Parkele r Yekünü : 259.112 3034.22 1.258.700
(151) Teminatla r Gene l Yekünü : 15.150.200
1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı 151 part i orma n emval i hizalarında ya ­
zılı muhamme n bedelle r üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır.
2 — ihale , 28/1/1985 Pazartes i günü saat 14.00 de Fabrikamız ihal e salonun ­
d a toplanaca k Komisyo n huzurund a yapılacak olup , kerestele r v e parkeler ; % 25 i
peşin, % 75 i temina t mektub u karşılığı satılacak olup, vadeni n il k üç ayı faizsi z
olup aylık % 4 den 6 aylık faiz i % 12 dir . B u fai z vade bitimini n sonund a mektupl a
birlikt e tahsi l edilecektir . 4. Sn . Kayın ve Meşe Kerestele r hiç peşinsiz 6 a y vadel i
bank a temina t mektub u karşılığında satılacaktır.
3 — Teminatla r satış günü saa t 13.30 a kada r Müdürlüğümüz Veznesine yatı ­
rılacaktır.
4 — Satışla ilgil i verg i ve resimler ; % 03 Kara r Pulu , % 3 Vilaye t Hissesi ,
% 3 Bakanlık Fonu , % 2 Dellaliy e v e % 10 Katm a Değe r Vergis i alıcısına, ilân mas ­
rafları Fabrikamıza aittir .
5 — B u satışla ilgil i şartname ve ebat listeler i ORÜS Kurum u Gene l Müdürlüğü, Istanbul-Adapazarı-Bolu Orma n Bölge Müdürlükleri il e ORÜS Bol u Müessese
Müdürlüğünde, emvalle r is e Fabrikamı z isti f yerind e görülebilir.
İlân olunur , ™ ‘ i _ ı
Sayfa : 56 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı ; 18639
Ankar a Büyük Şehir Belediyes i Elektrik , Havagaz ı ve Otobüs İşletme Müessesesi Gene l Müdürlüğünden: (E . G . O.)
Kuruluşumuzca;
3 Ade t TOSHIB A B D 704 Mark a Fotokop i Makinası peryodi k bakımı.
1 Ade t I E S 750 Mark a Fotokop i Makinası peryodi k bakımı. Fotokop i maki –
naları bakımı firm a na m ve hesabına 24/1/1985 günü saa t 10.00 d a E.G.O . Gene l
Müdürlüğünde Pazarlıkla satın alınacaktır.
1. ihaley e girebilme k için 30.000.— TL . li k geçici güvence yatırılacaktır.
2. Yurtiçi idar i şartname E.G.O . İşletmesi Müessesesi Gene l Müdürülğü in ­
şaat ve Tesi s Daires i Başkanlığı Ticare t Müdürlüğü Toro s Sok . No . 20 Sıhhiye/Ankar a adresinden 84-84/RÇ. referansı ile ücretsiz temi n edilebilir .
3. Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasay a bağlı değildir.
4. Kuruluşumuz isters e kısmi sipariş yapabilir .
5. Firm a sahiplerini n söz konus u ihaley e katılabilmesi için;
6 — Firm a sahiplerini n söz konus u ihaley e katılabilmesi için,
a) Hüviyet,
b) Veki l olanla r (Hüviye t ve vekaletname )
c) Ticare t ve Sanay i Odasına kayıtlı olm a belges i (1984 yılma ait.)
575 /l- l
Kırıkkale Belediy e Başkanlığından •
HURD A SATIŞ İLAN I
1 — Belediyemi z hurdalığında buluna n tahmin i 150 to n hurd a malzem e ve
2.000 ade t hurd a lasti k 2886 sayılı Yasanın 45. maddes i gereğince açık artırma surec i
i l e satılacaktır.
2 — Şartname Belediy e Gara j Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhale 21/2/1985 tarihind e saa t 10.00’da Belediy e binasında Encümen h u
zurund a yapılacaktır.
4 — İşmakinası araç v e parçalarının geçici teminatı 250.000 TL., karışık hur ­
danın geçici teminatı 300.000 TL., lastikleri n geçici teminatı 50.000 TL.’dir .
5 — Keyfiye t ilgililer e duyrulur . 341 / 4-3
İzmit Petro l Ofis i A . Ş. Madeniya ğ v e Gre s Tesisler i Baş Müdürlüğünden:
1 — Ofisimizi n ihtiyacı ola n 172.625 Kg . 12 Hidroks i Steari k Asiı şartnamelerimi z esasları dahilind e iç piyasada n kapa h zar f ihal e usulü il e satın alınacaktır.
2 — B u işe ait geçici temina t 6.473.438 TL . dir .
3 — B u işe ait şartnameler izmi t Petro l Ofis i Madeniya ğ v e Gre s Tesisler i Baş
Müdürlüğünde dilekçe mukabilind e temi n edilecektir .
4 — ihaley e iştirak edecek firmala r tekli f mektuplarını e n geç 29/1/1985 ta ­
rihind e saa t 14.00 de kada r dış zarfın üzerine (12 Hidroks i Steari k Asi t ihalesin e ait
tekliftir ) ibaresin i yazara k Muhabera t Servisin e elde n verilece k vey a post a il e gönderilecektir .
Postadak i vak i gecikmele r kabu l edilmiyecektir .
5 — Tekli f mektuplar ı 29/1/1985 tarihind e saa t 15.00 de Satınalma Komisyo n
Başkanlığında açılacaktır. Firm a yetkililer i vey a yetkil i temsilciler i isterlers e ihal e
toplantısına iştirak edebilirler .
6 — Ofi s Devle t İhaleler i Kanunun a tab i olmayıp ihaley i yapıp yapmamakt a
vey a dilediğine yapmakt a serbesttir . 347 / 2-2
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 5 7
Çeşitli ilânlar
Diyarbakı r Askerli k Daires i Başkanlığından :
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n ve Yur t dışında oldukları saptana n
v e faka t Yur t dışı adresler i de bell i olmaya n ve b u güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d ve e) fıkı ası gereğince ilân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine gö^<
«Türk Vatandaşlığım Kayıpetme » işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunur .
Sıra İlçesi Kö y ve Han e
N o . Doğumu Adı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i No . Cil t Sahif e
1 1942/16 İbrahim Bancın Şehmuz Gercüş-Bağlarbaşı 83 1/4 6
2 1943/18 Mehme t Yont A . Azi z Gercüş-Bağlarbaşı 84 1/4 6
3 1932/9 Yusu f Erda l Süleyman Gercüş-Bağlarbaşı 89 1/4 26
4 1938/18 A l i Barcın Şehmuz Gercüş-Bağlarbaşı 83 1/4 6
5 1938/19 İsmail Erda l Süleyman Gercüş-Bağlarbaşı 89 1/4 26
6 1940/20 Mehme t Bare m Şehmuz Gercüş-Bağlarbaşı 6 1/4 6
7 1937/2 Mehme t Soyvura l A l i Gercüş-Çukurçeşme 46 2/2 15
8 1951/498 Had i Çetin Hacı Gercüş- Serinköy 56 8/1 16
9 1946/397 Hasa n Doğan Yusu f Gercüş-Serinköy 13 68/1 16
10 1949/595 İsmet Çetin Hac ı Gercüş-Serinköy 16 68 56
11 1939/303 Mehme t Üca Aly e Gercüş-Dereiçi 13 27/1 37
12 1040/300 Emi n İnal Hali l Gercüş-Dereiçi 3 27/1 32
13 1940/303 Yusu f Erde m Ebuzehit Gercüş-Dereiçi 7 27/1 24
14 1956/1422 Beşir Sağlam Yusu f Gercüş-Dereiçi 7 27/1 24
15 1955/415 Sadık Ekinc i Derviş Ge^cüş-Çalışkan 13 66/1 53
16 1946/427 ibrahi m Sanma n Yusu f Gercüş-Vergili 53 76/2 11
17 1954/814 Sait Sağlam Yusu f Gercüş-Dereiçi 7 27/1 24
18 1931/383 Hüseyin Tura n Hale f Gercüş-Vergili 8 76/1 18
19 1929/486 A l i Kağsı z Hale f Oercüş-Hasankef 191 039/05 59
20 1942/940 Mehme t Deni z Abdulla h Gercüş-Hasankef 204 839/05 84
21 1959/545 Yusu f Çelik Mustaf a Gerçüs-Hasankeyf 84 39/3 2
22 1962/652 A . Kadi r Kofa n Nuretti n Gercüş-Hasankeyf 131 109/4 14
23 1934/495 Mehme t Çelik Hüseyin Gerçüş-Kışlak 10 50/1 24
24 1943/723 Serha n Kay a Reşit Gerçüş-Kışlak 10 50/1 24
25 1931/388 Mehme t Çelik Osma n Gerçüş-Hasankeyf 84 39/3 2
495/1 / 1-1
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n ve Yur t dışında oldukları saptana n
ve faka t Yur t dışı adresler i de belli olmaya n ve bu güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d v e e) fıkrası gereğince ilân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
Sayfa : 58 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine göre
«Türk Vatandaşlığını Kayıpetme » işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunur .
Sıra İlçesi Kö y ve Han e
N o . Doğumu Adı ve Soyadı
1929/345
1929/340
1929/347
1931/385
1931/384
1940/257
1956/942
Derviş Baysa m
Mustaf a Dinçer
Yusu f Yayl a
Sali h Yayl a
Süleyman Dinçer
Şükrü Sertkay a
Şerafettin Deni z
Bab a Adı Mahalles i
Hali l Gercüş-Kayapınar
Hasa n Gercüş-Kayapınar
Mehme t Gercüş-Kayapınar
Hasa n Gercüş-Kayapınar
Ahme t Gercüş-Kayapınar
Hasa n Gercüş-Kayapınar
Ahme t Gercüş-Kayapınar
N o . ait Sahif e
76
69
86
86
69
61
41
47/4
47/3
47/4
47/4
47/3
47/3
47/2
13
70
48
48
70
40
55
495/2 / 1-1
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n v e Yur t dışında oldukla n saptana n
ve faka t Yur t dışı adresler i de bell i olmaya n ve b u güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d ve e) fıkrası gereğince ilân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine gön
«Türk Vatandaşlığını Kayıpetme * işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunur .
Sıra İlçesi Kö y v e Han e
N o . Doğumu Adı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i N o . Cil t Sahi l
1 1951/628 İzzettin Tura n M . Al i Gercüş-Dereli 4 28/1 1 9
2 1929/562 Sait Akın Hali t Gercüş-Dereli 25 28/1 68
3 1931/389 Hali l Akın Hali t Gercüş-Dereli 25 28 68
4 1945/678 Davu t Yavu z Mustaf a Gercüş-Kurtlu 4 56/1 21
5 1929/103 Ahme t Gündüz İsmail Gercüş-Kurtlu 5 56/1 24
6 1944/489 Mırro Şahin Süleyman Gercüş-Doruk 27 29/1 70
7 1935/476 Abdulkadi r Şahin Süleyman Gercüş-Doruk 27 29/1 70
8 1929/233 Rai f A y Ahme t Gercüş-Kömürcü 74 54/2 92
9 1933/429 Mus a A k Kasım Gercüş-Kömürcü 86 54/2 88
10 1947/324 Abdulla h Yıldız ibrahi m Gercüş-Bağözü 21 15/1 62
11 1950/148 Hüsnü Yıldız İbrahim Gercüş-Bağözü 21 15/1 63
12 1943/33 Abdulla h SUrge l Sait Oercüş-Güzelöz 10 38/1 36
13 1949/456 Süleyman Kızmaz Hüseyin Gercüş-Güzelöz 18 38/1 54
14 -944/657 Sali h Mera l Emi n Gercüş-Yemişli 62 82/2 21
15 1955/883 Hüseyin Tekeş Mustaf a Gercüş-Uzundere 27 74/1 89
16 1935/48 Sabr i Aça r Ahme t Gercüş-Yolağzı 4 84/1 17
17 1949/558 Süleyman Yıldırım Sehmu z Gercüş-Nurlu 21 57/1 59
18 1929/150 Mehme t Yüce Sabr i Gercüş-Yaka 8 77/1 26
19 1949/670 Abdulla h Batma z Emi n Gercüş-Cevizli 5 22/1 19
495/3 /1- 1
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n v e Yur t dışında oldukları saptana n
ve faka t Yur t dışı adresler i de belli olmaya n ve b u güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d ve e) fıkrası gereğince ilân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayf a – 59
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine göre
«Türk Vatandaşlığım Kayıpetme » işlemine tab i tutulacakları Hanen tebliğ olunur .
Sıra ilçesi Kö y ve Han e
No. Doğumu Adı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i N o . Cil t Sahi f
1 1943/163 Nur i Akç e Yusu f Gercüş-Hisar 81 40/4 4
2 1948/173 Cimşit Gümüşçü Mustaf a Gercüş-Hisar 56 40/3 34
3 1952/392 Hurşit Gümüşçü Mustaf a Gercü -a r 34 40/3 56
4 1929/297 Azi z Menekşe ismai l Gercüş-Hisar 15 40/1 54
5 1936/372 Mehme t Daş Hali l Gercüş-Hisar 12 40/1 42
6 1956/843 Niza r Gümüşçü Mustaf a Gercüş-Hisar 56 40/1 34
7 1958/388 Hali t Gümüşçü Mustaf a Gercüş-Hisar 56 40/3 34
8 1961/549 Sait Gümüşçü Mustaf a Gercüş-Hisar 56 40/3 35
9 1960/657 Edi p Gümüşçü Mustaf a Gercüş-Hisar 56 40/3 35
10 1963/736 Serda r Gümüşçü lustaf a Gercüş-Hisar 56 40/3 35
495/4 /1- 1
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n ve Yur t dışında oldukları saptana n
v e faka t Yur t dışı adresler i de bell i olmaya n v e b u güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d ve e) fıkrası gereğince ilân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine göre
«Tür k Vatandaşlığım Kayıpetme * işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunur .
Sıra ilçesi Kö y ve Han e
N o . Doğumu A d ı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i N o . Cil t Sahi l
1 1943-564 Cemi l Baye r Caca n Gercüş-Yenice 7 83/1 29
2 1943-563 Mustaf a özdemi r Süleyman Gercüş-Yenice 19 83/1 66
3 1944-555 Kema l Kay a Ahme t Gercüş-Yenice 2 83/1 9
4 1945-603 Şehmuz Baye r Caca n Gercüş-Yenice 7 83/1 29
5 1945-601 A l i öztürk Sabr i Gercüş-Yenice 10 83/1 35
6 1945-600 Nai f Doksa i M . Emi n Gercüş-Yenice 4 83/1 21
7 1945-598 Hıdı r Seve n A l i Gercüş-Yenice 3 83/1 18
8 1949-656 Gali p öztürk Sabr i Gercüş-Yenice 10 83/1 36
9 1951-731 Sali m Da ğ ismai l Gercüş-Yenice 1 83/1 4
10 1931-391 Reşit Seven iskende r Gercüş-Yenice 3 83/1 17
11 1932-522 Şehmus Toksa l Abdulla h Gercüş-Yenice 4 83/1 20
12 1933-352 Ahme t Turgu t Mansu r Gercüş-Yenice 16 83/1 52
13 1933-351 Şehmuz Turgu t Mehme t Gercüş-Yenice 16 83/1 52
14 1933-411 Cemi l özdemi r ismai l Gercüş-Yenice 19 83/1 65
15 1940-456 Fahr i Turgu t Mansu r Gercüş-Yenice 16 83/1 52
16 1954-774 Fehm i Doksa l I s a Gercüş-Yenice 4 83/1 21
17 1956-1393 Hasa n Da ğ ismai l Gercüş-Yenice 1 83/1 4
18 1956-1386 Fai k öztürk ibrahi m Gercüş-Yenice 10 83/1 35
19 1956-1382 Seyfetti n Doksa l I s a Gercüş-Yenice 4 83/1 21
20 1960-1103 Münir Kay a Şükrü Gercüş-Yenice 2 83/1 12
21 1963-1165 Mehme t Kay a Şükrü Gercüş-Yenice 2 83/1 12
22 1931-392 Mustaf a Seve n Ferha n Gercüş-Yenice 3 83/1 17
495/5/1- 1
Sayfa : 60 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Diyarbakı r Askerli k Daires i Başkanlığından :
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n ve Yur t dışında oldukları saptana r
v e faka t Yur t dışı adresler i de bell i olmaya n v e bu güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e tç, d ve e) fıkrası gereğince ilân tarihinden
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasanın hükümlerine göre
«Türk Vatandaşlığım Kayıpetme» ‘ işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunu r
Sıra İlçesi Kö y ve Han e
N o . Doğumu Adı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i N o . Cil t Sabit e
1 1952/538 Nezi r Fırat İsmail Gercüş-Sarıkaya 22 66/1 89
2 1953/580 Nur i Kay a İsmail Gercüş-Sarıkaya 15 66/1 64
3 1930/825 Seyfetti n Teki n Azi z Gercüş-Sarıkaya 1 66/1 3
4 1932/413 Hüseyin Yarama z Hasa n Gercüş-Sarıkaya 36 66/2 42
5 1942/450 Nai f Ekmekçi Süleyman Gercüş- Sarıkaya 45 66/2 69
6 1943/414 Nai l Atill e Mehme t Gercüş-Sarıkaya 55 66/2 98
6 1943/407 Bahr i Atill e Hami t Gercüş-Sarıkaya 55 66/2 98
8 1944/391 Hüseyin Gümüş Hüseyin Gercüş-Sarıkaya 4 66/1 19
9 1945/448 Hüseyin İnal Mehme t Gercüş-Sarıkaya 56 66/2 99
10 1957/489 Abdülkadir Coşkun Reşit Gercüş-Sarıkaya 9 66/1 41
11 1945/444 Hıdar önel Azi z Gercüş-Sarıkaya 29 66/2 26
12 1946/495 Mahmu t Yıldız Abd . KerimGercüş-Sarıkaya 16 66/1 68
13 1945/394 Davu t Gülsen İsa Gercüş-Sarıkaya 10 66/1 45
14 1947/493 Nedi m Gümüş Süleyman Gercüş-Sarıkaya 4 66/1 19
15 1948/579 Fevz i Asla n Süleyman Gercüş-Sarıkaya 49 66/2 79
16 1948/561 Şükrü Demi r Hali l Gercüş-Sarıkaya 19 66/1 75
17 1949/580 Ahme t Kızılçınar M . Al i Gercüş-Sarıkaya 13 66/1 32
18 1949/576 Ekre m Teki n Mehme t Gercüş-Sarıkaya 1 66/1 3
19 1950/724 Mus a Yelke n Abdülaziz Gercüş-Sarıkaya 17 66/1 72
20 1950/718 A l i Leven t Beşir Gercüş-Sarıkaya 3 66/1 12
21 1951/701 Yusu f Yıldırım Hami t Gercüş-Sarıkaya 51 66/2 91
23 1951/698 Hıdı r Kay a Süleyman Gercüş-Sarıkaya 21 66/1 83
23 1951/698 Hışı r Kay a İsmail Gercüş-Sarıkaya 15 66/1 64
24 1934/400 Osma n Yıldırım Abd . KerimGercüş-Sarıkaya 51 66/2 91
25 1933/541 Nur i Bıçak A l i Gercüş-Sarıkaya 30 66/2 53
26 1936/573 İbrahim Demi r Hali l Gercüş-Sarıkaya 19 66/1 75
27 1936/579 Ahme t Tura n Mus a Gercüş-Sarıkaya 41 66/2 58
495/6 /1- 1
Türkiye’deki ikame t adresinde bulunmaya n v e Yur t dışında oldukları saptana n
ve faka t Yur t dışı adresler i de belli olmaya n ve b u güne kada r Askerli k görevlerini
yapmaya n aşağıda kimlikler i yazılı yükümlüler;
403 Sayılı Yasanın 25 nc i Madd e (ç, d v e e) fıkrası gereğince İlân tarihinde n
itibare n üç a y içinde Türkiye’ye gelerek Askerli k görevlerini yapma k üzere ilgil i
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa, eı
Merciler e müracaat etmedikler i takdirde , haklarında aynı Yasan m hükümlerine göre
«Türk Vatandaşlığım Kayıpetme » işlemine tab i tutulacakları ilânen tebliğ olunur .
Sıra ilçesi Kö y v e Han e
N o . Doğumu Adı ve Soyadı Bab a Adı Mahalles i N o . Cil t Sahif e
1 1937/384 Beşir Gümüş Süleyman Gercüş-Sarıkaya 4 66/1 19
2 1938/414 Fahretti n Teki n Abdülaziz Gercüş-Sarıkaya 1 66/1 3
3 1939/354 M . Al i Gümüş Süleyman Gercüş-Sarıkaya 4 66/1 19
4 1939/356 Mahmu t Akta r Hüseyin Gercüş- Sarıkay a 6 66/1 32
5 1940/349 İbrahim Atil a İbrahim Gercüş-Sarıkaya 55 66/2 98
6 1940/350 Azi z Atil a Hami t Gercüş-Sarıkaya 55 66/2 98
7 1941/356 Mus a Kur t Yusu f Gercüş-Sarıkaya 37 66/2 43
8 1955/778 Abi t öncel İsmail Gercüş-Sarıkaya 29 66/2 26
9 1954/650 Abdulmeci t Demi r Hasa n Gercüş-Sarıkaya 19 66/1 75
10 1954/647 İmran Bayso y Hasa n Gercüş-Sarıkaya 26 66/2 12
11 1956/1145 Abdullati f Mana y Beki r Gercüş-Sarıkaya 34 66/2 40
12 1956/1138 Mukta t Fırat İsmail Gercüş-Sarıkaya 22 66/1 89
13 1956/1128 Behge t Gümüş Süleyman Gercüş-Sarıkaya 4 66/1 19
14 1956/1126 Suph i Leven t Beşir Gercüş-Sarıkaya 3 66/1 12
15 1955/782 Hıdı r Şimşek Azi z Gercüş-Sarıkaya 48 66/2 74
16 1957/491 Selahatti n öncel ismai l Gercüş-Sarıkaya 29 66/2 26
17 1956/1156 Nuretti n Teki n Seyfetti n Gercüş-Sarıkaya 1 66/1 5
18 1959/808 Alaatti n Bayso y Hasa n Gercüş-Sarıkaya 26 66/2 12
19 1959/804 Fevz i Yelke n A . Azi z ercüş-Sarıkaya 17 66/1 72
20 1959/802 Bahr i Coşkun Reşit Gercüş-Sarıkaya 9 66/1 42
21 1958/539 M . Al i Teki n Seyfetti n ercüş-Sarıkaya 1 66/1 5
22 1957/496 Hali t Ara z Yusu f Gercüş-Sarıkaya 58 66/2 104
23 1960/893 Feth i Teki n Seyfetti n Gercüş-Sarıkaya 1 66/1 5
24 1962/908 Muzha r Leven t Mus a Gercüş-Sarıkaya 3 66/1 13
25 1963/969 Ahme t Yıldı z Abdulkeri m ercüş-Sarıkaya 16 66/1 69
26 1955/770 ibrahi m Kızılçınar M . Al i 3rcüş-Sankaya 18 66/1 53
495/7 /1- 1
Enerj i v e Tabi i Kaynakla r Bakanlığından :
t l i •. Konya , İlçesi: Merkez , Köyü vey a mevkii : Sarıcalar, Madeni n cinsi :
Bentonit il e Mah . Kuvars , Kuvar s Kum u ve Dolomltl k Kalker , Ruhsatnameni n tarih i
v e numarası : 11/9/1978 AR . 21235.
HUDUTLAR I :
Kuzey i : 1068 rakımlı nireng i noktasından 1446 rakımlı fakr e dağı nireng i nok ­
tasına doğru hat.
Doğusu : 1446 Rakımlı Fakr e dağı nireng i noktası.
Güneyi : 1446 Rakımlı Fakr e dağı nireng i noktasından yukarıda Pınarbaşı
Köyü camiin e çekilen doğru hat.
Batısı : Yukar ı Pınarbaşı Köyü camiinde n hudu t başlangıcı ola n 1068 rakımlı
nireng i noktasına çekilen doğru hat.
Yukarıda mevkii , cins i v e hudutları yazılı bulunmuş Bentonit il e Mah . Kuvars ,
Kuvar s kum u Dolomiti k Kalke r maden i için Seyit Küçükbezirci uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir .
İtirazı olanların b u ilanın gazetede il k yayınlandığı tarihte n itibare n onbeş gün
içinde bi r dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeler i lazım geldiği b u müddetin
hitamından sonr a vukubulaca k itirazların kabu l edilmiyeceğl 6309 sayılı Made n Ka ­
nununu n 55 nc i maddes i gereğince ilân olunur . 252 / 2-2
Sayfa : 62 RESM Î GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Yükseköğretim Kurul u Başkanlığından :
Aşağıdaki Üniversitelerde belirtile n anabili m dallarında daim i statüde bire r
profesör atanacaktır. Adayların 28/1/1982 tari h v e 17588 Sayılı Resmî Gazete’d e ya ­
yımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme v e Atanm a Yönetmeliğinin 17. maddesind e
belirtile n belgele r v e atanm a dilekçeleriyle birlikt e ilân tarihinde n itibare n 15 gün
içinde Bilkent/ANKAR A adresindek i Yükseköğretim Kurul u Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir . 2547 Sayılı Kanun’u n 26. maddesini n (b) bendini n 2. fıkrası
uyarınca duyurulur .
E G E ÜNİVERSİTESİ
F e n Fakültesi : Gene l Astronom i
İSTANBU L TEKNİ K ÜNİVERSİTESİ
Uçak v e Uza y Bilimler i Fakültesi : Uza y Bilimler i v e Teknolojis i
ORT A DOĞ U TEKNİ K ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi : Matemati k Eğitimi
CUMHURİYE T ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi : Çocuk Sağlığı v e Hastalıkları
DOKU Z EYLÜ L ÜNİVERSİTESİ
Buc a Eğitim Fakültesi : Eğitim Yönetimi Teftişi Plânlaması v e Ekonomisi .
Coğrafya Eğitimi, Matemati k Eğitimi, Fizi k Eğitimi
TRAKY A ÜNİVERSİTESİ
Tekirdağ Ziraa t Fakültesi: Topra k
MARMAR A ÜNİVERSİTESİ
İktisadi v e İdari Bilimle r Fakültesi : Kooperatifçilik
Atatürk Eğitim Fakültesi: İngiliz Dil i Eğitimi
588/1- 1
Petro l İşleri Gene l Müdürlüğünden :
PETRO L HAKKIN A MÜTEALLİ K KARA R
N o : 2766
H a k Sahib i Şirketin Adı
Merkez i ve Türkiye’deki Adres i :
Lehine Ha k Tesi s Edilece k
Şirketin Adı
Merkez i
Türkiye’deki Adres i :
Tesis ve Tesci l Edilece k Petro l
Hakkının Mahiyet i :
Müracaat Tarih i :
Tarih i : 9/1/1985
Türkiye Petroller i Anoni m Şirketi
Ankara , Yenişehir Müdafaa Cad . No . 22
Sale n Energ y A B
Sale n Energ y AB , S-106 09 Stockholm , İsveç
Ankara , Bahçelievler 4. Cad . No . 47/8
Petro l Arama k ve Bulunaca k Petrolde n
Hiss e Alma k Hakkı
15/11/1984
Türkiye Petroller i Anoni m Şirketi il e isveç tabiyetl i Sale n Energ y A B Şirket ­
lerini n 15/11/1984 tarihl i müracaatları incelenip, mülî menfaatla r ve Petro l Ka ­
nununu n maksa d maddes i açısından Sayın Enerj i ve Tabi i Kaynakla r Bakanının
31/12/1984 güftlü Olurları alındıktan sonr a
18 Oca k 1985 — Sayı : 18639 RESM İ GAZET E Sayfa : 63
1. Petro l hakkı sahib i Türkiye Petroller i Anoni m Şirketinin XII I No . l u Hata y
petro l bölgesinde sahi p bulunduğu AR/TPA/1882 , 1883, 1955, 1956, 2141, 2419 ha k
sıra numaralı altı adet petro l aram a ruhsatnames i sahasında, b u ruhsatların uza ­
tılmış vey a yenilenmiş azam i süreleri il e sınırlı olara k Sale n Energ y A B Şirketi
lehine aram a yapma k hakkı tesisine ve Petro l Sicilin e tesciline ;
2. Aram a hakkı tesis ve tesci l edilen AR/TPA/1882 , 1883, 1955, 1956, 2141,
2419 ha k sıra numaralı altı adet ruhsatnam e sahasında Petro l keşfedildiği takdird e
bulunaca k petrolden -tarafların akdettikler i sözleşme kend i aralarında geçerli olma k
üzere – aşağıdaki biçimde v e nisbetlerd e pa y alma k v e tasarru f etme k hakkının
Sale n Energ y A B Şirketi lehine tesis ve Petro l Sicilin e tesciline ve sözkonusu ruh ­
satla r üzerinde dah a önce tesis ve tesci l edilmiş buluna n hakların terki n edilmesine ;
31/3/1980 gün ve 2141 numaralı petro l hakkına müteallik tavzi h kararında
belirtildiği gib i üretilen petro l (kullanılmaya hazır petrol)ün Türkiye Petroller i Ano ­
n i m Şirketi ve Sale n Energ y A B arasındaki taksim i şöyle olacaktır :
Dönem Üretim Tara f
Hiss e
Oranı (%)
( A ) Ticar i anlamd a veriml i üre­ Bütün üretim T P A Ş 70
timi n başlangıcından itibare n Müteahhit 30
i l k 5 yıl
( B ) Yukarıdaki (A ) dönemini ( D Günde 75.000 TPA Ş 73
taki p eden 5 yıl varil e kada r Müteahhit 27
(2) Günde 75.000 il e TPA Ş 77
150.000 vari l arası Müteahhit 23
(3) Günde 150.000 TPA Ş 81
varilde n fazl a Müteahhit 19
(C ) Yukarıdaki (B ) döneminden ( D Günde 75.000 TPA Ş 75
itibare n anlaşmanın sona er ­ varil e kada r Müteahhit 25
diği tarihe kada r (2) Günde 75.000 il e TPA Ş 79
150.000 vari l arası Müteahhit 21
(3) Günde 150.000 TPA Ş 83
varilde n fazl a Müteahhit 17
2808 Sayılı Kanunl a değişik 6326 Sayılı Petro l Kanununu n 2, 4, 20, 34, 35, 36.
maddeler i gereğinc e kara r verildi . 574
Petro l İşleri Gene l Müdürlüğünden :
BOTAŞ, Bor u Hatlar ı il e Petro l Taşıma Anoni m Şirketinin, doğal ga z sevkıyatı için, I No . l u Marmar a petro l bölgesinde Kırklareli il i Demirköy ilçesi Ar –
mutvere n Köyü ile XVI I No . l u izmi r petro l bölgesinde Burs a il i Gemli k ilçesi
Amonya k Fabrikası arasında bi r ga z boru hattı tesi s etme k üzere belge iktisabı
için 11/12/1984, 8/1/1985 tarihl i dilekçeleri ile müracaat ettiği Petro l Nizamname ­
sini n 25/2. maddes i gereğince ilân olunur . 573
Demirsü an d Associate s Turke y Internationa l Inc . Şirketinin I No . l u Mar ­
mar a petro l bölgesinde DAT/I/F , G , H işaretli sahalard a üç ade t petro l aram a ruh ­
satnames i iktisabı için 10/12/1984 tarihl i dilekçesiyle müracaat ettiği Petro l Nizam ­
namesini n 25/2. maddes i gereğince ilân olunur . 572
Sayfa : 04 RESM İ GAZET E 18 Oca k 1985 — Sayı : 18639
Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa
Kanunlar
3143 Sanay i v e Ticare t Bakanlığı Teşkilat v e Görevler i Hakkında
Kanu n Hükmünde Kararnameni n Değiştirilerek Kabulü Hak ­
kında Kanu n 1
3144 6023 Sayılı Türk Tabipler i Birliği Kanununu n Bazı Maddeleri ­
n i n Değiştirilmesi il e 65 Sayılı Kanu n Hükmünde Karamam *
n i n Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu n 14
3145 6643 Sayılı Türk Eczacılar ı Birliği Kanununu n Bazı Maddeleri ­
n i n Değiştirilmesi il e 69 Sayılı Kanu n Hükmünde Kararnameni n
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu n 19
3146 Çalışma v e Sosya l Güvenlik Bakanlığı Teşkilât v e Görevler i
Hakkında Kanu n Hükmünde Kararnameni n Değiştirilerek Ka ­
bulü Hakkında Kanu n 25
3147 6136 Sayılı Ateşli Silahla r v e Bıçaklar il e Diğe r Aletle r Hakkında
Kanunu n 10 unc u Maddesin e İki Fıkra Eklenmes i Hakkında
Kanu n 36
3148 T. C . Hükümeti il e Liby a Ara p Hal k Sosyalis t Cemahiriyes i
Arasında İmzalanan Sosya l Güvenlik Sözleşmesinin Onaylan ­
masının Uygu n Bulunduğuna Dai r Kanu n 36
Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakanlar Kurulu Kararları
85/8971 İngiliz Uyrukl u Asi l Nadir’ın Orta k Olduğu S u Şişeleme
Sanayi i A . Ş. ne Cornel l Holdin g PLC’ni n Orta k Olmasına
İzin Verilmes i Karar ı 37
85/8972 Veste l Elektroni k Sanay i v e Ticare t A . Ş. ni n Yabanc ı Ortak ­
lık Payının Artırılması Karar ı 37
Atama Kararları
— Devle t Bakanı v e Başbakan Yardımcılığ ı il e Bayındırlık v e İskân
Bakanlığına Ai t Atam a Kararlar ı 38
— İlânlar 39
BAŞBAKANLI K BASIMEVi