3 Nisan 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26482
YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA

İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak alındıların şekline, dağıtımına ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil tüm kara alanında, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca uygulanacak idarî yaptırımları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 25 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçlarını, hava yastıklı tekneleri, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

c) Groston: Geminin inşa emniyet belgesinde belirtilen groston değeri,

ç) İhlal: Kanunda ve ilgili mevzuatta belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere aykırılığı,

d) İl Müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüklerini,

e) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

f) Alındı: İdarî para cezasının tahsile yetkili mercilere ödenmesini müteakip düzenlenen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdarî Para Cezası Verme Yetkisi

             Bakanlıkta idarî para cezası verme yetkisi

             MADDE 5 – (1) Kanunda belirtilen ihlaller için idarî para cezası; Bakanlık merkez teşkilatında Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü ile Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürü, taşra teşkilatında ise Çevre ve Orman İl Müdürü tarafından verilir.

             Bakanlık dışında idarî para cezası verme yetkisi

             MADDE 6 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetki devri yapıldığında; ihlaller için İdarî Yaptırım Kararı düzenlemek suretiyle idarî para cezası verme yetkisi yetki devri yapılan kurum veya kuruluşlar tarafından kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denetim Ekibinin Görevlendirilmesi, Görevleri ve Bilgi Verme Yükümlülüğü

             Çevre denetim ekibinin görevlendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Kanunda belirtilen yükümlülüklerin ilgililerce yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili makamı tarafından usulüne uygun olarak iki veya daha fazla kişiden meydana gelen çevre denetim ekibi görevlendirilir.

(2) Gemilerin sebep olduğu ihlallerin tespiti için, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve kuruluşların yetkili makamı tarafından konunun uzmanı iki veya daha fazla kişiden meydana gelen çevre denetim ekibi görevlendirilir. Denizlerde idarî para cezası vermeye yetkili kurum veya kuruluşların yetkili oldukları alanlarda sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır.

             Çevre denetim ekibinin görevleri

             MADDE 8 – (1) Planlı ya da plansız/ani denetimlerde veya ihbar, şikâyet üzerine ya da herhangi bir nedenle çevre kirliliğinin ve/veya bozulmanın ortaya çıkması durumunda görevlendirilen çevre denetim ekibi;

a) Denetim mahalline, özellikle ihbar, şikâyet ya da kirliliğin ve/veya bozulmanın görüldüğü durumlarda en seri şekilde olay yerine ulaşmak,

b) Çevre mevzuatı çerçevesinde; denetimi gerçekleştirmek ve çevre kirliliğinin ve/veya ihlalin nedenini belirlemek,

c) Gerekli görülmesi hâlinde; ölçüm ekipmanı bulunması durumunda ölçüm yapmak, ölçüm ekipmanının olmaması veya yeterli olmaması durumunda ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde ölçümler/analizler için numune almak ya da aldırmak,

ç) Alınan numuneleri mevzuatta belirtilen zaman içinde yetkilendirilmiş laboratuvarlara teslim etmek/göndermek,

d) Eğer mümkün ise, ihlali fotoğraf, film ya da video çekimi, hava fotoğrafı, uydu görüntüsü ile belirlemek,

e) Durum tespitine ve/veya ihlaline ilişkin, yapılan işlemleri denetim/Tespit Tutanağı ile belirlemek,

f) Düzenlenen tutanak, varsa fotoğraflar, filmler, video kasetleri, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, numunelere ilişkin analiz sonuçları, ilgili dokümanlar ile denetim raporlarını bağlı bulunduğu idarî para cezası vermeye yetkili makama/amirlere teslim etmek,

ile görevlidir.

             Bilgi verme yükümlülüğü

             MADDE 9 – (1) Denetim yetkisinin devredildiği kurum veya kuruluşlar denetim ekiplerinin kontrol ve tespit işlemleriyle ilgili çalışmaları ve yetki devri çerçevesinde verilen idarî para cezaları hakkında Bakanlığa her üç ayda bir bilgi verirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhlalin Tespiti

             İhlalin tespiti

             MADDE 10 – (1) Kanunda belirtilen ihlalin belirlenmesinde, fotoğraf, hava fotoğrafı, kamera, uydu görüntüleri ve diğer teknik cihazlardan yararlanılabilir.

(2) Çevre mevzuatında istenen ve faaliyet sahibi tarafından sunulması zorunlu olan bilgi ve belgelerin sunulmaması ya da eksik sunulması hâlinde tespit edilen bu husus Çevre Denetim Tutanağına yazılır.

(3) İhlalin tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak yeterli miktarda alınır, etiketlenir ve mühürlenerek, mevzuatta belirtilen zaman içinde yetkili laboratuvara teslim edilir veya gönderilir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir. Alınan numuneler denetim tutanaklarında belirtilir.

(4) Biyolojik çeşitliliğin tahribatının tespitinde gerektiğinde bilirkişiye başvurulabilir.

(5) Çevre mevzuatı ihlalinin belirlenmesi için fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan yararlanılması veya numune alınması işlemi; ilgililerin olay mahallinden ayrılması, olayın kendine özgü mahiyeti gibi fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda Çevre Denetim Tutanağının veya Tespit Tutanağının düzenlenmesi ihlalin tespiti için yeterlidir.

             Gemilerde ihlalin tespiti

             MADDE 11 – (1) Çevre denetim ekiplerince deniz alanlarında yapılacak tespitlerde aşağıdaki usul ve esaslara uyulur.

a) Kirleten geminin olay mahallinde bulunduğu durumlarda; kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye yetkili kurumların/kuruluşların çevre denetimi ekiplerince;

1) Kirlenen mahallin ve kirleticinin yeteri kadar fotoğraf, film ve video çekimi ile tespiti yapılır.

2) Kirlenen mahalden ve kirleticiden yeteri kadar numune alınır, Ek-1’de yer alan Numune Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

3) Alınan numuneler özel kaplarına konarak üzerleri mühürlenir.

4) Alınan numunelerin analizlerinin yapılması için numuneler en yakın yetkilendirilmiş laboratuvara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir.

5) Alınan numuneler yetkilendirilmiş laboratuvarda derhâl değerlendirilerek sonuç bir rapor ile bildirilir.

6) Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

b) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımız, serbest ve münhasır ekonomik bölgeler içerisinde bulunduğu durumlarda; kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye yetkili kurumların/kuruluşların çevre denetimi ekiplerince;

1) Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tespiti yapılır.

2) Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır, Ek-1’de yer alan Numune Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

3) Alınan numuneler özel kaplarına konularak üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir.

4) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkilendirilmiş laboratuvara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir.

5) Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

6) Kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye yetkili kurum/kuruluş tarafından; durum, vakit geçirmeksizin hakkında ceza uygulamak üzere kirleten geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma/kuruluşa bildirilir.

c) (b) bendine göre tespiti yapılan çevre kirliliğine ilişkin geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kurumun/kuruluşun çevre denetim ekipleri tarafından;

1) Fotoğrafla tespit yapılır.

2) Kirleticiden yeteri kadar numune alınır, Ek-1’de yer alan Numune Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

3) Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, yer, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir.

4) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkilendirilmiş laboratuvarlara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir.

5) Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

d) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda; kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye yetkili kurumların/kuruluşların çevre denetim ekiplerince;

1) Kirlenen mahallin yeteri kadar fotoğrafla tespiti yapılır.

2) Kirlenen mahalden yeteri kadar numune alınır, Ek-1’de yer alan Numune Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

3) Alınan numuneler özel kaplarına konularak, üzerleri mühürlenir, tarih, saat, numune alınan yer belirtilerek etiketlenir.

4) Alınan numuneler tahlil için en yakın yetkilendirilmiş laboratuvara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir.

5) Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenerek ilgililerce imzalanır.

6) Olay, mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.

             Gemilerde ihlalin tespitinde istisna

             MADDE 12 – (1) Kirleticilerin özellikleri ve kirlenme yoğunluğu göz önüne alınarak, 18 grostona kadar olan (18 groston dâhil) gemilerin sebep olduğu kirlenmeler için, numune almaya, fotoğraf, film ve video çekimi ile tespite gerek yoktur.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm gemiler için de uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Tespit Tutanağı ile İdarî Yaptırım Kararı Düzenlenmesi

             Denetim ve tespit tutanağının düzenlenmesi

             MADDE 13 – (1) Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili makam tarafından çevre denetimi ile görevlendirilen personelce yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlallerle ilgili olarak, fiilleri işleyenler hakkında Ek-3’te yer alan Çevre Denetim Tutanağı; gemilerle ilgili olarak ise Ek-2’de yer alan Tespit Tutanağı düzenlenir.

(2) Çevre Denetim Tutanağı ile Tespit Tutanağı en az üç nüsha düzenlenir. Bunların her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu tutanaklar sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri ve ihlale neden olan sorumlu kişi tarafından imzalanır. İhlale neden olan sorumlu kişi, imza atmaktan kaçındığı takdirde bu durum tutanakta belirtilir.

(3) Belirtilen şekilde düzenlenen Çevre Denetim Tutanağı ile Tespit Tutanağı, numune alınmış ise analiz sonucuna ilişkin rapor, fotoğraf, video çekimi yapılmış ise buna ilişkin kanıtlar ve ilgili diğer her türlü belgeler de eklenmek suretiyle denetim ile görevlendirilen personelin bağlı olduğu ve idarî yaptırım kararı vermeye yetkili merciye intikal ettirilir.

             İdarî yaptırım kararı

             MADDE 14 – (1) İdarî yaptırım kararı vermeye yetkili merci, intikal ettirilen Çevre Denetim Tutanağını veya Tespit Tutanağını ve ilgili belgeleri değerlendirerek gerekli yaptırım kararını verir.

(2) İdarî yaptırım kararında;

a) İdarî yaptırım kararı düzenlenen;

1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunmaması hâlinde, baba ve anne adı, doğum tarihi ve yerinin),

2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı soyadı, görevi ve vergi kimlik numarasının,

b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin dayanağı Kanun/Yönetmelik maddesinin,

c) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,

ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,

d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,

e) Cezanın ödeneceği yerin,

f) Ödeme süresinin ve şeklinin,

g) İdarî para cezasına itiraz edilebilecek makamın,

ğ) İtiraz süresinin,

h) Kararın tebliğ tarihinin,

ı) Kararın idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,

i) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,

belirtilmesi zorunludur.

(3) Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesinin gerekçeleri de ayrıca belirtilir.

(4) Gemilere verilecek idarî para cezalarında Bakanlıkça yetki verilmiş kurum veya kuruluşların yetkili amirleri tarafından Ek-4’te yer alan idarî yaptırım kararı düzenlenir.

             İdarî yaptırım kararının tebliğ edilmesi

             MADDE 15 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında verilen İdarî Yaptırım Kararları her hâlde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir.

(2) Tebligat metninde İdarî Yaptırım Kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir.

             İdarî yaptırım kararına itiraz

             MADDE 16 – (1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idarî yargıda dava açılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

İdarî Para Cezası Verilmesi Usulleri, Takip ve Tahsili ile

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi, Çalışma Usul ve Esasları

             Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmesi, çalışma usul ve esasları

             MADDE 17 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri; Bakanlık ile yetki devri yapılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin personeli arasından, 31/12/2005 tarihli ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca görevlendirilir.

(2) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile genel yönetim kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar idarî para cezalarının tahsili ile ilgili personeli kendi mevzuatları çerçevesinde görevlendirirler.

             Muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı

             MADDE 18 – (1) Merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerince verilen idarî para cezalarının tahsilatında, 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı” (Ek-12) kullanılır.

(2) Yetki verilen mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile genel yönetim kapsamı dışında kalan diğer kurum ve kuruluşlar, idarî para cezalarının tahsilinde ilgili mevzuatında yer alan makbuz/alındı ile tahsilat yaparlar.

             İdarî para cezalarını ödeme süresi

             MADDE 19 – (1) İdari para cezaları, idarî yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(2) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince verilen idarî para cezaları muhasebe yetkilisi mutemedine alındı karşılığında ödenebileceği gibi ilgili muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına da ödenebilir.

(3) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile genel yönetim kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlarca verilen idarî para cezaları ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre tahsil olunur.

             İdarî para cezalarının ödeme şekli

             MADDE 20 – (1) İdarî para cezasının dava açma süresi içinde defaten ödenmesi hâlinde, tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir.

(2) İdarî para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

(3) İdarî para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para cezası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; Çevre Denetim Tutanağı ile ceza karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır.

             Gemilere verilecek idarî para cezalarının ödeme şekli ve süresi

             MADDE 21 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para cezası derhâl ve defaten ödenir. Cezanın derhâl ve defaten ödenmemesi hâlinde; kirleten gemi yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili kuruluşundan teminat göstermesi istenir. Teminat olarak, banka/katılım bankası teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.

(2) Kirliliğin oluşmasını müteakip geminin neden olduğu kirliliği kendi imkânları ile giderdiği tespit edildiği takdirde, idarî para cezası üçte bir oranında uygulanır.

             Gemilere verilecek idarî para cezasının ödenmesinde teminat gösterilmemesi

             MADDE 22 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para cezalarının derhâl ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi hâlinde gemiler idarî para cezası vermeye yetkili mercinin talebi üzerine yetkili makam tarafından en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir.

(2) Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

(3) Yabancı bir geminin seyrüsefer veya faaliyetten men edilmesi hâlinde ilgili liman başkanlıklarınca, bunların bayrak devletine veya ait olduğu devlete uygun vasıtalarla, alınan tedbirler ve verilen cezalar hakkında gecikmeksizin bilgi verilir.

             Karasuları içerisinde idarî para cezasına ilişkin işlemler

             MADDE 23 – (1) Kirleten geminin kirlenen mahalden uzaklaşıp karasuları, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgeler içerisinde bulunduğu durumlarda, kirleten gemi için belirlenen idarî para cezasına ilişkin işlemler, durumun bildirildiği mahallin idarî para cezası vermeye yetkili amirleri tarafından bu Yönetmeliğin 21 inci ve 22 nci maddelerinde belirtilen usullere uygun olarak yapılır.

             Karasuları dışında idarî para cezasına ilişkin işlemler

             MADDE 24 – (1) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda, idarî ceza vermeye yetkili kurumların amirleri, Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimiz kanalı ile ihlalin tespitine ve belirlenen idarî para cezasına ilişkin bilgileri kirleten geminin bayrak veya ait olduğu devletine bildirirler ve idarî para cezasının kirletenden tahsil edilerek ödenmesini talep ederler.

(2) İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde kirleten aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava açılır.

             Gemilere süre tanınması

             MADDE 25 – (1) Seyrüseferden men edilen veya savcılığa teslim edilen gemiler hakkında verilen idarî para cezasının bir aylık süre içinde ödenmemesi, teminat gösterilmemesi ve İdarî Yaptırım Kararının kesinleşmesi hâlinde, idarî para cezası 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

             Gemilerin uğraksız geçişleri

             MADDE 26 – (1) Karasularımızdan yapılan uğraksız geçişlerde kirlenmeye sebebiyet veren gemi veya deniz vasıtalarına, yetkililerin ihlalin tespiti için gerekli süreyi beklemek istememeleri durumunda, idarî para cezasının ödenmesi veya teminat gösterilmesi üzerine seferlerine devam izni verilir.

             İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde izlenecek yol

             MADDE 27 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetki devri yapılan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince verilen ve kesinleşen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(2) Bakanlıkça yetki devri yapılan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahalli idareler tarafından verilen ve kesinleşen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para cezası tutarları ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur.

(3) Bakanlıkça yetki devri yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen kesinleşmiş idarî para cezalarının süresinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam veya süresinde ödenmemesi durumunda ilgili kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İdarî para cezalarının gelir kaydı

             MADDE 28 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerince verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi de cezayı veren kamu idaresinin bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye gelir kaydedilir.

             Belgelerin basım ve dağıtımı

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin eklerinden;

a) Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetki devri yapılan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerince kullanılacak olanlar Bakanlıkça,

b) Yetki devri yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılacak olanlar ise bu kurum ve kuruluşlarca,

bastırılır ve dağıtımı yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 30 – (1) 3/11/1987 tarihli ve 19623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Tahsil edilmiş olan idarî para cezalarının aktarılması

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık tarafından yetki devri yapılan mahalli idarelerce verilen ve 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 19/12/2006 tarihine kadar tahsil edilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, il müdürlüğünün yazısı üzerine, mahalli idarelerin muhasebe birimlerince ilgili kurum hesabına aktarılır.

             Yürürlük

             MADDE 31 – (1) Maliye Bakanlığının ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız
Çevre İdari Para Ek-1
Çevre İdari Para Ek-2
Çevre İdari Para Ek-3
Çevre İdari Para Ek-4