ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
01.11.2022 / Sayı No:32000

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çalışacak çevre görevlilerinin, çevre mühendislerinin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, mükellefiyetleri, çalışma usul ve esasları, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi, yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartlara, belgelendirilmelerine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, çevre mevzuatı ve 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca çevre yönetimi hizmeti verecek personelin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre danışmanlık firmalarının taşıması gereken şartları, yükümlülüklerini, çalışma usul ve esaslarını, yeterlik belgesi başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi ile yeterlik belgelerinin verilmesi, denetlenmesi, askıya alınması ve iptali ile ilgili konuları kapsar.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun ve alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği aylık raporu,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Çevre danışmanlık firması: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiyi,
ç) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi: Çevre danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve
2872 sayılı Çevre Kanununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aylık faaliyet raporu: İşletmelerin
çevre mevzuatına uygunluğunun ve işletmelerde çevre ile ilgili alınan
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği, her ay
en az bir adet hazırlanması gereken raporu,

b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığını,

c) Çevre danışmanlık firması: Çevre
yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiyi,

ç) Çevre
danışmanlık firması yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için çevre
danışmanlık firmasına Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

d) Çevre görevlisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre mühendisi dışındaki çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip görevliyi,
e) Çevre mühendisi: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesine sahip çevre mühendislerini,
f) Çevre yönetimi: İdarî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını,

d)
Çevre yönetim birimi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere tesis veya
işletmelerin bünyesinde kurulan birimi,

e)
Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermesi için
çevre yönetim birimine Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,

f)
Çevre yönetimi hizmeti: Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan
düzenlemeler uyarınca tesis ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun, alınan
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirildiği ve çevre
mühendisleri, çevre yönetim birimleri, çevre danışmanlık firmaları veya
Bakanlığın bu Yönetmelikle belirlediği kişiler tarafından verilen hizmeti,

g)
Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere,
Bakanlık tarafından çevre mühendislerine veya yetkilendirilmiş kişilere verilen
yeterlik belgesini,

ğ)
Firma: Çevre danışmanlık firmalarını,

h) İç
tetkik raporu: İşletmelerin, çevre mevzuatına uygunluğunun, işletmelerde çevre
ile ilgili alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının
değerlendirildiği çalışmaların sonuçlarını içeren, her yıl en az bir adet
hazırlanması gereken raporu,

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

g) Çevre yönetim birimi: 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren ve işletme bünyesinde kurulan birimi,
ğ) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi: Çevre yönetim birimine Bakanlık tarafından verilen yeterlik belgesini,
h) Çevre yönetimi hizmeti: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve meydana geldiği hallerde kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli hukukî, ekonomik, sosyal tedbirlerin alınması, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ve bütün çevre yönetimine ilişkin işlemlerin çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmalar tarafından yürütülmesini,
ı) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere, çevre mühendislerine veya çevre görevlilerine Bakanlıkça verilen yeterlik belgesini,
i) Firma: Çevre danışmanlık firmalarını,

ı) İl Müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

i) İş günü: Çevre yönetimi hizmetinin verilmesi için aylık çalışma takviminde belirlenen hafta içi çalışma gününü,

j) İşletme: Tesis ve faaliyetleri,

k) Koordinatör: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan personelin bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülükler uyarınca sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan çevre mühendisini,

l) Personel: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya yetkilendirilmiş kişileri,

m) Sistem: Bu Yönetmelik uyarınca yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,

n) Sözleşme: Çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesini,

o) Tam süreli istihdam: İşletmede, çevre yönetimi biriminde veya firmada çalışacak personelin sigorta primlerinin ayın tamamında bu işletmeden, çevre yönetim biriminden veya firmadan yatırıldığını ifade eden çalıştırma şeklini,

ö) Vize dönemi: Çevre mühendislerine, yetkilendirilmiş kişilere, çevre yönetim birimlerine ve çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgelerinin verildiği tarihten itibaren geçerli olan dört yıllık süreyi,

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

j) İç tetkik: İşletmelerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile değerlendirilmesini ve rapor hâline getirilmesini,
k) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
l) İşletme: Tesis ve faaliyetleri,
m) Koordinatör: Çevre danışmanlık firmasının ve firmada çalışan diğer çevre görevlilerinin ve çevre mühendislerinin bu Yönetmelikte tanımlanan mükellefiyetler uyarınca sağlıklı ve faal bir şekilde çalışması için gerekli organizasyonu yapan, Bakanlığa ve işletmelere karşı sorumlu olan çevre görevlisini veya çevre mühendisini,

n) Personel: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi bulunan çevre mühendislerini veya çevre görevlilerini,
o) Sistem: Bu Yönetmelik uyarınca, yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapıldığı Bakanlık tarafından hazırlanan elektronik ortamı,
ö) Vize dönemi: Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve firmaların çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirildikleri tarihten sonraki dört yıllık süreyi,
p) Yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi, çevre yönetim birimi yeterlik belgesi ve çevre danışmanlık firması yeterlik belgesini,
r) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını, ifade eder.

p) Yer uygunluk yazısı: İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, çevre yönetimi hizmeti yürütebilmek için çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi almak isteyen firmaların, gerekli personel sayısı ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânı, toplantı salonu, arşiv alanı ve hizmet aracı gibi fiziksel şartlarının Bakanlığın yayınladığı formata göre sağlandığını gösteren, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve onay tarihinden itibaren 180 gün geçerliği bulunan yazıyı,

r) Yeterlik belgesi: Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini, çevre yönetim birimi yeterlik belgesini ve çevre danışmanlık firması yeterlik belgesini,

s) Yetkilendirilmiş kişi: Çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlık tarafından çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi verilerek yetkilendirilen çevre mühendisi dışındaki kişiyi,

ş) Yetkili makam: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatını,

ifade eder.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları, Yeterlik Belgesi Başvuru Şartları ve Mükellefiyetler
Çevre yönetimi hizmeti alma şartları
MADDE 5 – (1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmeler için birinci fıkrada, ek-2 listesinde yer alan işletmeler için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır.

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 veya ek-2 listesinde yer alan mevsimlik çalışan işletmelerden, çalışma sürelerini İl Müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları, Yeterlik Belgesi Başvuru Şartları ve
Yükümlülükler
Çevre Yönetimi Hizmeti Alma Şartları
MADDE 5- (1)
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler;
Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre
danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(2) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-2
listesinde yer alan işletmeler; en az bir personeli sürekli istihdam etmek veya
Bakanlıktan yeterlik belgesi alarak çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre
danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(3) Belediyeler, il özel idareleri, mahâllî idare birlikleri, organize sanayî
bölgeleri, ihtisas organize sanayî bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest
bölgelerin yönetimleri veya bunların iştirakleri; Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeleri için birinci fıkrada, EK-2
listesinde yer alan işletmeleri için ise ikinci fıkrada belirtilen şartları
yerine getirmek zorundadır.

(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1
veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler çevre yönetimi hizmeti alabilir. Bu
işletmeler tarafından çevre yönetimi hizmeti alınması halinde, bu Yönetmelik
hükümlerinin uygulanması zorunludur.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(5) İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

(5) Mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çalışma sürelerini İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri durumunda, sadece çalıştığı dönem içinde çevre yönetimi hizmeti alması zorunludur.

(6) İşletmeler ile çevre yönetimi hizmeti verecek firmalar arasında sözleşme imzalanır. Beşinci fıkra kapsamında mevsimlik çalışan veya faaliyetine ara veren işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimleri devam ettiği sürece bu sözleşme geçerliğini korur.

(7) İşletmeler bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya firmadan çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

Yeterlik belgesi başvuru şartları

MADDE 6- (1) Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi;

a) Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümü mezunlarına mezuniyet belgeleriyle,

b) Üniversitelerin çevre mühendisliği hariç diğer mühendislik bölümlerinden veya ilgili fakültelerin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden mezun olanlardan; çevre mühendisliği, çevre bilimleri, çevre teknolojileri veya çevre yönetimi konularında tezli lisansüstü eğitim almış olanlara mezuniyet belgeleriyle,

c) Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya ilgili fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden mezun olanlardan; Bakanlık veya mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı veya mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının; çevre ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az yedi yıl çalışmış olanlara, durumlarını gösteren resmi yazıyla,

sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.

(2) Çevre yönetim birimi yeterlik belgesi, tam süreli istihdam edilen en az iki personelden oluşan ve bunlardan;

a) En az birinin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belgelendirildiği,

b) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu,

çevre yönetim birimlerine, sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.

(3) Çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi;

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

a) Sürekli istihdam edilmek üzere en az dört personelden oluşan;
1) En az 3/4’ünün bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca belgelendirildiği,
2) En az birinin çevre ile ilgili beş yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz koordinatör olduğu,
3) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olduğu,
4) En az birinin çevre ile ilgili iki yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olduğu,
b) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bulunduğu,
c) Verilen hizmetin özelliğine, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve hizmet aracına sahip, firmalara, başvuru yapmaları halinde verilir.
(4) Şahıs şirketlerine çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi verilmez

a) Mesleği ile ilgili tam süreli istihdam edilen, 4/5 oranında birinci fıkranın (a) bendi uyarınca çevre mühendisi olarak belgelendirilen en az beş personelden oluşan ve bunlardan;

1) En az birinin çevre ile ilgili yedi yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip koordinatör olduğu,

2) En az birinin çevre ile ilgili beş yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu,

3) En az birinin çevre ile ilgili üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olduğu,

4) Diğerlerinin birinci fıkranın (a) veya (b) bendi uyarınca belgelendirilen yeni mezun personel olabileceği.

b) Geçerli yer uygunluk yazısı bulunan,

c) Çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalışıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bulunan,

firmalara, sistem üzerinden başvuru yapmaları halinde verilir.

(4) Personelin hastalık veya doğum nedeniyle izne ayrılması ve bu durumu resmi belge ile sistem üzerinden bildirmesi halinde; hizmet verilen işletmelere diğer personel tarafından 7 nci maddenin ikinci veya üçüncü fıkrasında yer alan hizmet süreleri kapsamında hizmet verilebilmesi koşulu ile çevre yönetim biriminde veya firmada en fazla 120 gün ikinci veya üçüncü fıkrada geçen, koordinatör hariç personel sayısı ve tecrübesi ile ilgili yeterlik şartları aranmaz.

(5) Birinci fıkra kapsamında yeterlik belgesi alacak personel ile üçüncü fıkra kapsamında yeterlik belgesi alacak firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı geçen yetkililerinin kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.

(6) Şahıs şirketlerine çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi verilmez.

(7) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik arz ve talep dengesini dikkate alarak yeterlik belgesi almak isteyen firmaların veya firmalar tarafından açılacak şubelerin sayısına ilişkin bölgesel planlamalar yapabilir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

Mükellefiyetler
MADDE 7 – (1) Çevre görevlisi ve çevre mühendisinin mükellefiyetleri şunlardır:
a) Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesindeki işletmeler için ayda en az iki adet, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-2 listesindeki işletmeler için ayda en az bir adet aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları aylık çalışma takviminde belirtilen tarihten itibaren 15 gün içinde işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak. c) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 30 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlayarak işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak.
ç) İşletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren hizmet alımı sözleşmesi tarihinden itibaren 90 gün içinde ve sözleşme tarihini takip eden her 12 ay içinde ise en az bir adet olmak üzere, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek.

Yükümlülükler

MADDE 7- (1) Personelin yükümlülükleri şunlardır:

a) Çevre yönetimi hizmetini çevre mevzuatına uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.

b) İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan işletmeler için ayda en az iki adet, EK-2 listesinde yer alan veya EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için ayda en az bir adet olmak üzere aylık faaliyet raporunu hazırlamak ve işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalayarak en geç bir sonraki ay yapılacak ilk işletme ziyaretinde işletmeye sunmak, ayrıca aylık çalışma takviminde belirtilen tarihte işletmeye ait o ziyarete ilişkin ön değerlendirmeleri sistem üzerinden kaydetmek.

c) İşletmeye ilk defa hizmet verilecek ise, işletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren sözleşme tarihinden itibaren ilk 30 gün içinde bir adet ve sözleşme tarihini takip eden ilk 12 ay içinde de bir adet olmak üzere ilk yıl için en az iki adet, devam eden yıllarda sözleşme tarihini takip eden her 12 ayda en az bir adet olmak üzere, işletmenin genel durumunu kapsayan iç tetkik raporunu hazırlamak ve işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte imzalayarak işletmeye sunmak.

ç) İşletmeye ilk defa hizmet verilecek ise, işletmeye hizmet vermeye başladığını gösteren sözleşme tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde bir adet ve sözleşme tarihini takip eden ilk 12 ay içinde de bir adet olmak üzere ilk yıl için en az iki adet, devam eden yıllarda sözleşme tarihini takip eden her 12 ayda en az bir adet olmak üzere, işletme çalışanlarının ve sorumlularının en az yüzde 60’ına eğitim vererek eğitime katılım tutanaklarını düzenlemek.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

 ğ) İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
h) İşletmenin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.
ı) Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak.
i) Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği sürece işletmede muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak.
j) Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.
k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.

ğ) İşletmenin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca alması gerekli çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İşletmenin çevre mevzuatı uyarınca yapılması gereken beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.

ı) Yetkili makam tarafından istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak.

i) Yürüttüğü bütün çalışmaları imzalı belgeler halinde, işletmeye hizmet verdiği tarihten itibaren son beş yıl işletmede elektronik veya fiziki olarak muhafaza etmek ve bu süre içinde yetkili makam tarafından istendiğinde sunmak.

j) Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.

k) İşletme ile ilgili öğrendikleri ticarî sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak.

l) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlanan aylık çalışma takviminde belirtilen günde, sistem üzerinden kaydedilen günün en az birinci veya ikinci yarısında işletmede bulunmak ve işletme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

m) Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılmak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(2) Çevre yönetim birimlerinin mükellefiyetleri şunlardır:

a) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelerine çevre yönetimi hizmeti vermek.
b) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
c) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
ç) Personelin işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.
d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün içinde söz konusu şartları sağlamak.
e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

(2) Çevre yönetim birimlerinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelerine çevre yönetimi hizmeti vermek.

b) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

c) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.

ç) Personelin işe başlaması veya işten ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen personel ile ilgili asgari şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün içinde bu şartları sağlamak.

e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en az iki iş günü, EK-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en az bir iş günü olmak üzere, ayda en fazla 16 iş gününe eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

f) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki işletmelere 16 puanı aşmayacak şekilde diğer personeller tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek.
g) Personelin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden bildirmek.
ğ) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak çevre yönetim biriminde beş yıl muhafaza etmek.

f) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler için bu fıkranın (e) bendinde belirtilen hizmet sürelerinin dışındaki bir iş gününde, günde bir işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

g) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer alan işletmelere 16 iş gününü aşmayacak şekilde diğer personel tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek.

ğ) Personelin hizmet vereceği işletmelere yapacağı ziyaret günlerini gösteren aylık çalışma takvimini, bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden hazırlamak ve gerektiğinde o ay için hazırlanan çalışma takvimindeki ziyaret günleri ile ilgili ileriye dönük değişikliğe ilişkin güncelleme yapmak.

h) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak çevre yönetim biriminde en az beş yıl süreyle muhafaza etmek.

ı) Çevre yönetim biriminin unvan veya adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yeterlik belgesi başvurusu yapmak.

i) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hizmeti verecek personelin çevre ile ilgili en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmasını sağlamak.

j) Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılımını sağlamak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(3) Çevre danışmanlık firmalarının mükellefiyetleri şunlardır:

a) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
b) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
c) Koordinatörlerin en fazla sekiz puana eşdeğer işletmeye çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
ç) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 puana eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

(3) Çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri şunlardır:

a) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
b) Personelin günde bir işletmeden fazla olmayacak şekilde çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
c) Koordinatörlerin en fazla sekiz iş gününe eşdeğer işletmeye çevre yönetimi hizmeti vermesini sağlamak.
ç) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en az iki iş günü, ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için ayda en az bir iş günü olmak üzere, ayda en fazla 16 iş gününe eşdeğer işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

d) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki işletmelere 16 puanı aşmayacak şekilde diğer personeller tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek.
e) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ek-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hizmeti verecek çevre görevlisi veya çevre mühendisinin en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeyi haiz olmasını sağlamak.
f) İşletmeler ile hizmet alımı sözleşmesinin yapılması veya feshedilmesi durumunda en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.
g) Personelin hizmet vereceği işletmelere ilişkin aylık çalışma takvimini hazırlamak ve bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden bildirmek.
ğ) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak firmada beş yıl muhafaza etmek.

d) Personelin izin veya rapor alması halinde, bu personel üzerindeki Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer alan işletmelere 16 iş gününü aşmayacak şekilde diğer personel tarafından çevre yönetimi hizmeti verilmesini sağlamak veya bu işletmeler için ilave personel istihdam etmek.

e) Personelin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler için (ç) bendinde belirtilen hizmet sürelerinin dışındaki bir iş gününde, günde bir işletmeye hizmet vermesini sağlamak.

f) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesine giren işletmelere çevre yönetimi hizmeti verecek personelin çevre ile ilgili en az üç yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip olmasını sağlamak.

g) İşletmeler ile sözleşmenin yapıldığı veya sona erdiği veya feshedildiği tarihten itibaren bu durumu en geç 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.

ğ) Personelin hizmet vereceği işletmelere yapacağı ziyaret günlerini gösteren aylık çalışma takvimini, bir önceki ayın yirminci günü ile son günü arasında sistem üzerinden hazırlamak ve gerektiğinde o ay için hazırlanan çalışma takvimindeki ziyaret günleri ile ilgili ileriye dönük değişikliğe ilişkin güncelleme yapmak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

h) Personelin firmada işe başlaması veya ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.
ı) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün içinde söz konusu şartları sağlamak.
i) Firmaların devredilmesi ve ortaklarının değişmesi halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.
j) Unvan ve adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yeniden yeterlik belgesi başvurusu yapmak.
k) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelere çevre yönetimi hizmeti vermemek.
l) Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelerin çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişiler tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak.
m) Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmelerin iletişim adreslerinde yapılan değişiklikleri 30 gün içinde sistem üzerinde güncel hale getirmek.

h) Çevre yönetimi hizmeti verdiği işletmeler için hazırlamak zorunda olduğu bilgi, belge ve raporların aslını işletmede, bir örneğini elektronik veya fizikî olarak firmada en az beş yıl süreyle muhafaza etmek.

ı) Personelin firmada işe başlaması veya işten ayrılması durumunda 30 gün içinde gerekli değişikliği sistem üzerinden yapmak.

i) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personel ile ilgili asgari şartların sağlanamaması hâlinde 30 gün içinde bu şartları sağlamak.

j) Firmaların devredilmesi veya ortaklarının değişmesi halinde, bu durumu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden bildirmek.

k) Firmanın unvan veya adres değişikliği halinde, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yeterlik belgesi başvurusu yapmak.

l) Kendisi ile aynı vergi numarasına sahip işletmelere çevre yönetimi hizmeti vermemek.

m) Çevre yönetimi hizmeti verilen işletmelerin çevre mevzuatı uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları ölçüm ve analiz hizmetlerini, firmanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişiler veya firma personeli tarafından kurulan laboratuvarlara yaptırmamak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

n) Personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak, çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler ile ilgili eğitimlere katılmalarını sağlamak.

n) Firmanın ve çevre yönetimi hizmeti
verdiği işletmelerin iletişim adreslerinde yapılan değişiklikleri 30 gün içinde
sistem üzerinden güncel hale getirmek.

o) Firmanın resmi yazışmalarda
kullanılmak üzere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini temin etmek, firmanın
faaliyetlerinin yer aldığı ve tanıtımının yapıldığı internet sitesini
hazırlamak.

ö) Personelin Bakanlık tarafından
yapılacak veya yaptırılacak, çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı ve
benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılımını sağlamak.

p) İşletmeler ile yapılan sözleşmeleri 17
nci
madde kapsamında Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi üzerinden
yapmak ve sözleşmede belirtilen fiyatın sağlandığına dair faturanın numarasını
ve tarihini bir sonraki ay için hazırlanan aylık faaliyet raporuna yazmak,
yetkili makam tarafından denetimlerde talep edilmesi halinde faturayı sunmak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(4) Koordinatörün mükellefiyetleri şunlardır:
a) Bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında sıralanan mükellefiyetlerin faal, doğru ve zamanında yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Çevre görevlilerinin veya çevre mühendislerinin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve imzalamak.
c) İşletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeyi haiz çevre görevlileri veya çevre mühendisleri ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmalarına katılmak.

(4) Koordinatörün yükümlülükleri şunlardır:
a) Birinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yükümlülüklerin etkin, doğru ve zamanında yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve koordinasyonu sağlamak.
b) Personel ile birlikte çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurularını ilgili sistem üzerinden onaylamak.
c) Personelin hazırladığı iç tetkik raporlarını incelemek, değerlendirmek ve imzalamak.
ç) İşletmelere atanan üç yıldan az mesleki tecrübeye sahip personel ile birlikte iç tetkik ve eğitim çalışmalarına katılmak.
d) Firmalara yapılan plânlı veya haberli denetimlerde hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sunmak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(5) İşletmelerin mükellefiyetleri şunlardır:
a) Çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin faal bir şekilde çalışması için gerekli araç, gereç ve uygun çalışma mekânını sağlamak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak .
b) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere çevre yönetimi hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporları dosya halinde en az beş yıl süre ile muhafaza etmek.
c) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek.
ç) Bünyesinde görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin ayrılması, kurduğu çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış olduğu çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, en geç 30 gün içinde yeniden çevre yönetimi hizmeti almak ve bu süre içinde çevre kirliliğine neden olmamak ve bu yönetmeliğin yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli tedbirleri almak.

(5) İşletmelerin yükümlülükleri şunlardır:
a) Personelin etkin bir şekilde çalışması için gerekli araç, gereç ve uygun çalışma mekânını sağlamak ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, çevre yönetimi hizmeti kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin etmek.
b) Aylık faaliyet raporları, iç tetkik raporları ve eğitim dokümanları başta olmak üzere çevre yönetimi hizmetine ilişkin bilgi, belge ve raporların onaylı örneklerini elektronik veya fizikî olarak işletmede en az beş yıl süre ile muhafaza etmek.
c) İşletmede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda uygunsuzluğu gidermek.
ç) Bünyesinde görev yapan personelin ayrılması, yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, kurdukları çevre yönetim biriminin yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi, firmayla yapmış oldukları sözleşmenin iptal edilmesi, sözleşme süresinin sona ermesi, firmanın yeterlik belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından çevre yönetimi hizmeti almak, bu süre içinde çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli tedbirleri almak.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

d) İşletmede görev yapan çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreye ilişkin diğer kanunlar ile bunlara ilişkin ikincil düzenlemelere ait eğitimlere katılmasını sağlamak.

d) İşletmede görev yapan personelin Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak çevre mevzuatı ile ilgili eğitim, toplantı ve benzeri bilgilendirici faaliyetlere katılmasını sağlamak.

e) İşletmeye yapılacak çevre mevzuatı ile ilgili plânlı veya haberli denetimleri denetim tarihinden önce firmaya bildirmek.

f) Çevre yönetimi hizmetinin alınması ile ilgili hükümleri bu Yönetmelik dışında var ise mevzuatta yer alan diğer özel hükümlerle birlikte sağlamak.

(6) İşletmede tam süreli olarak istihdam edilen personel, o işletme bünyesinde çevre mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu personelin farklı bir işletmede veya firmada veya kuruluşta çevre mevzuatı veya çevre mevzuatı dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(7) İşletmede, çevre yönetim biriminde veya firmada çalışan ve sistem üzerinden atanan personel çevre ile ilgili ölçüm ve analiz hizmetlerinin verildiği laboratuvarlarda görev alamaz.

 (8) Firmada tam süreli istihdam edilen personel, firma bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu personelin farklı bir firmada veya işletmede veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

(9) Firmada tam süreli istihdam edilen personelin, istihdam edildiği firmada veya farklı bir işletmede veya firmada veya kuruluşta çevre mevzuatı dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Belgesi Başvuruları Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa yapılacak başvurular elektronik veya mobil imza ile sistem üzerinden yapılır ve aşağıdaki belgeler istenir:
a) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusunda;
1) Eğitim durumunu gösteren lisans veya lisansüstü mezuniyet belgesi, 2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu,
b) Çevre yönetim birimi başvurusunda;
1) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu,
c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda;
1) Firmanın çevre ile ilgili mühendislik, müşavirlik, araştırma geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, eğitim ve benzeri konularda çalıştığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

2) Sistem üzerinden doldurulan başvuru formu.
(2) Başvurular 20 gün içinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Belgesi Başvuruları ve Belgelerin Vize Edilmesi
Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik uyarınca Bakanlığa yapılacak başvurular 6 ncı maddede belirtilen şartlar sağlanarak, elektronik veya mobil imza ile sistem üzerinden yapılır. Başvurularda başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren ödeme belgesi ile birlikte aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi istenir:
a) Çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusunda;
1) Eğitim durumunu gösteren lisans veya lisansüstü diploma veya mezuniyet belgesi,
2) Son altı ay içinde çekilen vesikalık fotoğraf.
b) Çevre yönetim birimi başvurusunda;
1) Birimde çalışan tüm personelin sosyal güvenlik kurumu işe giriş bildirgeleri ve bağkur veya sigorta hizmet dökümleri,
2) Birimin unvan ve adres bilgilerini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
c) Çevre danışmanlık firması başvurusunda;
1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
2) Firmada çalışan tüm personelin sosyal güvenlik kurumu işe giriş bildirgeleri ve bağkur veya sigorta hizmet dökümleri ile personel firma sahibi veya ortağı ise bu durumu gösteren güncel tarihli resmi belgeler,

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(3) Başvuruda eksik bilgi ve belge olması durumunda eksikliklerin 15 gün içinde tamamlanması istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.
(4) Sistem üzerinden sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.
(5) Yeterlik belgeleri elektronik ortamda verilir ve geçerlik süresi dört yıldır.
(6) Başvuru formunda ve sunulan bilgilerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden güncel hale getirilir.

3) Son 180 gün içinde alınan yer uygunluk yazısı.
(2) Tüm başvurularda sisteme güncel iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası ve benzeri) kaydedilir. Sistem üzerinden sunulan bilgilerde meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde sistem üzerinden güncel hale getirilir.
(3) Başvurular 20 gün içinde değerlendirilir.
(4) Başvuruda eksik bilgi ve belge olması durumunda eksikliklerin 15 gün içinde tamamlanması istenir, tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.
(5) Sistem üzerinden sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması halinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.
(6) Başvurusu uygun bulunanlara sistem üzerinden elektronik ortamda, onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerliği bulunan yeterlik belgesi verilir.
(7) Firmanın veya çevre yönetim biriminin unvan veya adres değişikliği ile personelin kimlik bilgisi değişikliği nedeniyle yapacakları yeterlik belgesi başvuruları sonucu, başvurusu uygun bulunanlara mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresi sonuna kadar yeni yeterlik belgesi düzenlenir.
(8) Firmada tam süreli istihdam edilen personel, firma bünyesinde bulunan çevre mevzuatına ilişkin diğer yetkilendirmeler kapsamında görevlendirilebilir, ancak bu personelin farklı bir firmada veya işletmede veya kuruluşta çevre mevzuatı kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.
(9) Firmada tam süreli istihdam edilen personelin, istihdam edildiği firmada veya farklı bir işletmede veya firmada veya kuruluşta çevre mevzuatı dışında başka bir mevzuata ilişkin yetkilendirmeler kapsamında elektronik sistemler üzerinden ataması yapılamaz.

Mevcut Yönetmelik

Yeterlik belgelerinin vize edilmesi

MADDE 9- (1) Yeterlik belgesi yenileme işleminin yapıldığı vize başvuruları ücrete tabidir.

(2) Vize işlemi için, mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün veya en fazla bir yıl önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur.

(3) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin sonuna kadar başvuru yapmayanların belgeleri askıya alınır ve bu süre içinde çevre yönetimi hizmeti veremezler.

(4) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce vize başvurusu yapmayanlar veya askı süresi içinde vize başvurusu yapanlardan, belge ücreti                               yüzde 50 fazlasıyla alınır.

(5) Yeterlik belgesi geçerlik süresinin bitiminden önce veya askı süresi içinde vize başvurusu yaparak başvurusu uygun bulunanlara yeni yeterlik belgesi verilir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alanların yeterlik belgelerinin vize edilmesinde, vize başvurusu tarihinde Bakanlıkta çalıştıklarını belgelendirmeleri halinde ücret şartı aranmaz.

Yeniden başvuru

MADDE 10- (1) Yeterlik belgeleri;

a) 12 nci maddenin beşinci veya altıncı fıkraları kapsamında iptal edilenler iptal tarihinden itibaren iki yıl sonunda,

b) Kendi talepleri doğrultusunda iptal edilenler iptal tarihinden itibaren 180 gün sonunda,

c) 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında iptal edilenler talep etmeleri halinde, 6 ncı maddede belirtilen şartları sağlamak koşulu ile başvuru ücretini yüzde 100 fazlasıyla ödeyerek yeniden yeterlik belgesi başvurusu yapabilir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının denetimi
MADDE 9 – (1) Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterliklerinin devam edip etmediği ve mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından denetlenir.
(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli veya ani denetim sonunda, bu Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan çevre görevlisi, çevre mühendisi değerlendirme formu veya ek-2’sinde yer alan çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya ek-3’ünde yer alan çevre danışmanlık firması değerlendirme formundan uygun olanı sistem üzerinden doldurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali

Personel, çevre yönetim birimi ve firmaların denetimi

MADDE 11- (1) Personel, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterliklerinin devam edip etmediği ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından, sistem üzerinden veya yerinden denetlenir.

(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli, plânlı veya ani denetim sonrasında, Ek-1’de yer alan personel değerlendirme formu veya Ek-2’de yer alan çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya Ek-3’te yer alan çevre danışmanlık firması değerlendirme formundan uygun olanı doldurulur.

(3) Denetimler sonrasında verilen ceza puanlarının denetim tarihinden itibaren 30 gün içinde sisteme girilmesi gerekir, bu ceza puanları sistem üzerinden onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmalarının denetimi
MADDE 9 – (1) Çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterliklerinin devam edip etmediği ve mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından denetlenir.
(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli veya ani denetim sonunda, bu Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan çevre görevlisi, çevre mühendisi değerlendirme formu veya ek-2’sinde yer alan çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya ek-3’ünde yer alan çevre danışmanlık firması değerlendirme formundan uygun olanı sistem üzerinden doldurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme, Yeterlik Belgelerinin Askıya Alınması ve İptali

Personel, çevre yönetim birimi ve firmaların denetimi

MADDE 11- (1) Personel, çevre yönetim birimi veya firmaların, yeterliklerinin devam edip etmediği ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği yetkili makam tarafından, sistem üzerinden veya yerinden denetlenir.

(2) Yetkili makam tarafından, firmalara veya işletmelere yapılan haberli, plânlı veya ani denetim sonrasında, Ek-1’de yer alan personel değerlendirme formu veya Ek-2’de yer alan çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya Ek-3’te yer alan çevre danışmanlık firması değerlendirme formundan uygun olanı doldurulur.

(3) Denetimler sonrasında verilen ceza puanlarının denetim tarihinden itibaren 30 gün içinde sisteme girilmesi gerekir, bu ceza puanları sistem üzerinden onaylandığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

Yeterlik belgelerinin askıya alınması ve iptali
MADDE 10 – (1) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve firmaların;
a) Yeterliklerini taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,
b) Ek-1 çevre görevlisi, çevre mühendisi değerlendirme formu veya ek-2 çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya ek-3 çevre danışmanlık firması değerlendirme formunda yer alan ceza puanları toplamının 100 olması hâlinde,
c) Çevre yönetim birimleri veya firmaların 6 ncı maddede belirtilen personel sayısı ile ilgili asgari şartları sağlamaması hâlinde,
ç) Firmaların temsilcilik veya irtibat bürosu açtığının tespit edilmesi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

Yeterlik belgelerinin askıya alınması ve iptali

MADDE 12- (1) Denetimler sonunda personelin veya çevre yönetim birimlerinin veya firmaların;

a) Yeterlik şartlarını taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,

b) Ek-1 personel değerlendirme formu veya Ek-2 çevre yönetim birimi değerlendirme formu veya Ek-3 çevre danışmanlık firması değerlendirme formunda yer alan ceza puanları toplamının son dört yıl içinde 100 ceza puanı olması halinde,

yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

(2) Çevre yönetim birimleri veya firmaların 6 ncı maddede belirtilen personel sayısı ile ilgili asgari şartları sağlamaması halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır. Askı süresi içinde personel ile ilgili asgari şartların sağlandığının yazılı olarak Bakanlığa bildirilmesi halinde, yeterlik belgesi geçerlik süresi sonuna kadar sistem üzerinden aktif hale getirilir.

(3) Firmaların bu Yönetmelik kapsamında temsilcilik veya irtibat bürosu açtığının tespit edilmesi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

(4) Personelin 7 nci maddenin altıncı, yedinci, sekizinci veya dokuzuncu fıkraları kapsamına aykırı çalıştığının tespit edilmesi halinde, yeterlik belgeleri 180 gün süre ile askıya alınır.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(2) Denetimler sonunda çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi ve firmaların;
a) Yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi hâlinde,
b) Çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına yol açacak rapor düzenlediklerinin tespit edilmesi hâlinde,
c) Ceza puanı toplamının vize dönemi içinde ikinci kez 100 ceza puanı olması hâlinde, yeterlik belgeleri iptal edilir.
(3) Verilen ceza puanları bir vize dönemi için geçerlidir.
(4) Yeterlik belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde;
a) Yeterlik belgeleri askıya alınan veya iptal edilenler, Bakanlığın internet sitesinde yer alır.
b) Yeterlik belgelerinin askıya alındığı tarihten önce; yetkili makama sunulan çevre izni veya çevre izin ve lisans işlemlerinin geçerli yeterlik belgesine sahip çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir.

(5) Denetimler sonunda personelin veya çevre yönetim birimlerinin veya firmaların;

a) Yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiğinin veya belge düzenlediğinin tespit edilmesi halinde,

b) Çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, işletmenin çevre yatırımı yapmamasına veya eksik yapmasına yol açacak durumları raporlarda belirtmediğinin tespit edilmesi halinde,

c) Ceza puanı toplamının son dört yıl içinde ikinci kez 100 ceza puanı olması halinde,

yeterlik belgeleri iki yıl süre ile iptal edilir.

(6) Personelin 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yeterlik belgesini başkasına kiraladığının, sattığının tespit edilmesi halinde yeterlik belgesi iki yıl süre ile iptal edilir.

(7) Yeterlik belgelerinin vize işlemlerinin yapılmaması veya çevre yönetim birimi veya firmaların askı süresi sonuna kadar eksikliklerini tamamlamamaları durumunda askı süresi sonunda yeterlik belgeleri iptal edilir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

(5) Yeterlik belgesi askıya alınan çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmaların askı süresi sonunda eksikliklerini tamamlamamaları veya vize işlemlerini yapmamaları durumunda 180 gün süre ile yeterlik belgeleri iptal edilir.
(6) Çevre yönetimi hizmeti verme yetkisi iptal edilen çevre görevlisi, çevre mühendisi, çevre yönetim birimi veya firmalar iki yıl süre ile çevre yönetimi hizmeti veremez.
(7) Yeterlik belgesi iptal edilen firmalar, ticaret unvanını değiştirse dahi, iptal tarihinden itibaren iki yıl süre içinde başvuru yapamaz.
(8) Yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibi veya ortağı olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan kişilerin, başka bir ticarî firma adı ve unvanı ile iki yıl süre içinde aynı faaliyet için yaptıkları başvuruları kabul edilmez.

(8) Yeterlik belgelerinin askıya alınması veya iptal edilmesi halinde;

a) Yeterlik belgeleri askıya alınan veya iptal edilenler, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

b) Yeterlik belgelerinin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten önce; yetkili makama sunulan çevre izni veya çevre izin ve lisans işlemlerinin geçerli yeterlik belgesine sahip personel veya çevre yönetim birimi veya firma tarafından tamamlanmasına izin verilir.

(9) Beşinci fıkra kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen firmaların sahibi veya ortağı olarak veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde adı bulunan diğer kişilerin, başka bir ticarî firma adı ve unvanı ile iki yıl süreyle çevre yönetimi hizmeti için yapacakları başvurular kabul edilmez.

(10) Altıncı fıkra kapsamında yeterlik belgesi iptal edilen personelin, adının bulunduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapacağı firma yeterlik belgesi başvurusu iki yıl süre ile kabul edilmez.

Mevcut Yönetmelik

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vize, Eğitim ve Sınav Yeterlik belgelerinin vize edilmesi
MADDE 11 –
(1) Vize işlemleri için, mevcut yeterlik belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce sistem üzerinden başvuruda bulunulur. Vize dönemi sonuna kadar başvuru yapmayanların yeterlik belgeleri askıya alınır ve çevre yönetimi hizmeti veremezler.
(2) Vize başvuruları ücrete tabidir.
(3) Geçerlik süresinin bitiminden en az 30 gün önce vize başvurusu yapmayanlar ve askı süresi içinde vize başvurusu yapanlardan, yeterlik belgesi ücreti yüzde 50 fazlasıyla alınır.
(4) Askı süresi içinde vize başvurusu yaparak başvurusu uygun bulunanlara yeniden yeterlik belgesi verilir.
(5) 6
ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeterlik belgesi almış çevre görevlilerinin yeterlik belgelerinin vize edilmesinde, vize tarihinde Bakanlıkta çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda ücret şartı aranmaz.
Çevre mühendisi ve çevre görevlisi eğitimi ve sınavı
MADDE 12
– (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında yeterlik belgesi alacaklardan eğitim ve sınav şartı aranmaz.
(2) 6
ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alacakların temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak eğitim ve sınava katılmaları zorunludur. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır. Bu kişiler çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini almaya hak kazanır.
(3) Sınav içeriği Bakanlıkça belirlenir.
(4) Sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. (5) Çevre görevlisi sınavı sonuçları ilân edildiği tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

ALTINCI BÖLÜM

 Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler Devir, şube ve temsilcilik

 MADDE 13 – (1) Yeterlik belgelerinin hiçbir suretle başkasına kiralanmasına, kullanımına, satılmasına, temsilcilik ve irtibat bürosu açılması için kullanılmasına izin verilmez.
(2) Çevre yönetimi hizmet alımı sözleşmesi yapan firmalar, bu hizmeti başka firmalara devredemez.
(3) Firmaların şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilmesi ve firmanın taşıyacağı bütün şartları ve mükellefiyetleri şubenin de sağlaması gerekmektedir.
(4) Şube açmak isteyen firmalar 8 inci madde uyarınca Bakanlığa başvururlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devir, Şube ve Temsilcilik, Müteselsil Sorumluluk ve Bildirimler

Devir, şube ve temsilcilik

MADDE 13- (1) Yeterlik belgelerinin hiçbir suretle başkasına kiralanmasına, kullandırılmasına, satılmasına, temsilcilik ve irtibat bürosu açılması için kullanılmasına izin verilmez.

(2) Çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesi yapan firmalar, bu hizmeti başka firmalara devredemez.

(3) Firmaların şube açabilmeleri için, şube kuruluşunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilmesi ve firmanın taşıyacağı bütün şartları ve yükümlülükleri şubenin de sağlaması zorunludur.

(4) Çevre yönetim birimlerinin şube açabilmesi için, personel ile ilgili yeterlik şartlarını ve yükümlülüklerini şubenin de sağlaması zorunludur.

(5) Şube açmak isteyen firmaların veya çevre yönetim birimlerinin 8 inci madde uyarınca Bakanlığa başvuru yapması gerekir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

Müteselsil sorumluluk
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mükellefiyetlerin çevre görevlileri, çevre mühendisleri, çevre yönetim birimleri veya firmalar tarafından yerine getirilmemesi, çevre yönetimi hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya çevre görevlisinin veya çevre mühendisinin yanında, çevre danışmanlık firmasından da çevre yönetimi hizmeti alınmış olması halinde, hizmet verenlerin tamamı bu Yönetmelikte belirtilen mükellefiyetlerden aynı derecede sorumludur.
Bildirimler
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilecek yazı veya bildirimlerin tebliğinde, müracaat sırasında sistemde beyan edilen iletişim adresleri dikkate alınır. Bu adreslerde değişiklik olması halinde bu değişikliği 30 gün içinde beyan etmeyenlerin, daha önce beyan ettiği iletişim adreslerine yapılan yazışma veya bildirimler geçerlidir.

Müteselsil sorumluluk

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin personel, çevre yönetim birimleri veya firmalar tarafından yerine getirilmemesi, çevre yönetimi hizmeti alanların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Bir işletmede, çevre yönetim biriminin veya personelin yanında, çevre danışmanlık firmasından da çevre yönetimi hizmeti alınmış olması halinde, hizmet verenlerin tamamı bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerden aynı derecede sorumludur.

Bildirimler

MADDE 15- (1) Bakanlıkça gönderilecek yazı veya bildirimlerin tebliğinde, başvuru sırasında sistemde kaydedilen iletişim adresleri dikkate alınır. Bu adreslerde değişiklik olması halinde bu değişikliği 30 gün içinde sistemde güncellemeyenlerin, daha önce kaydettiği iletişim adreslerine yapılan yazı veya bildirimler geçerlidir.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik

Mevcut Yönetmelik

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Belge bedeli

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yeterlik belgeleri, 8 inci maddenin birinci fıkrasında talep edilenlere ilaveten Bakanlıkça belirlenen başvuru ücreti karşılığında verilir. Bakanlığa yapılan başvurudan vazgeçilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmez. Ancak ilk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak kişilerde, başvuru ücreti şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Başvuru ücreti
MADDE 16- (1) Yeterlik belgesi başvuruları ücrete tabidir. Bakanlığa yapılan yeterlik belgesi başvurusundan vazgeçilmesi halinde başvuru ücreti iade edilmez. Ancak ilk defa çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi başvurusu yapacak personel için başvuru ücreti şartı aranmaz.

Mevcut Yönetmelik

Asgari
fiyat tarifesi

MADDE
17- (1) Bu Yönetmelik kapsamında işletmeler
ile firmalar arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşme süresine bakılmaksızın
Bakanlığın belirleyeceği asgari fiyat tarifesi dikkate alınarak yapılır.
Firmalar tarafından birden fazla işletmeye çevre yönetimi hizmeti verilmesi
halinde, fiyat her bir işletme için ayrı ayrı belirlenir. Bir yıldan daha uzun
süreli yapılan sözleşmelerde, her hizmet yılı için bu maddede yer alan hükümler
dikkate alınarak asgari fiyat belirlenir.

(2)
Firmalar; çevre yönetimi hiz1meti için Bakanlığın belirlediği asgari fiyat
tarifesinin altında bir fiyat uygulayamaz, ancak bu fiyat tarifesi üzerinde bir
fiyat tarifesi uygulayabilir.

(3)
İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari
fiyat üzerinden iade faturası düzenlenemez.

(4)
Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan, 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç
aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer
alan işletmeler için 1/2’sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için ise
1/3’üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu
için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim
fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek
her ay için ayrı ayrı belirlenir.
(5) Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için aylık asgari
fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari
ücretin 1/3’ünden az olmayacak şekilde belirlenir.

(6)
Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat
bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret
dikkate alınarak hesaplanır.

(7)
İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre
izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek
konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip
eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata,
ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birim fiyat
bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

Mevcut Yönetmelik

Düzenleme yapma
MADDE 17 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tebliğler çıkarabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceden alınan belgelerin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çevre görevlisi belgesi bu Yönetmelikle tanımlanan çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi yerine geçer. Mevcut çevre görevlisi belgesi vize süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Düzenleme yapma

MADDE 18- (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceden alınan belgelerin geçerliği

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesi alan personelin belgeleri, belgede yer alan süre sonuna kadar geçerlidir. 9 uncu madde kapsamında süresi içinde vize başvurusu yapılması halinde yeterlik şartları devam eder, süresi içinde vize başvurusu yapmayanların yeterlik belgeleri iptal edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, firmada koordinatör olarak görev yapan personelin 6 ncı madde kapsamında çevre ile ilgili mesleki tecrübe şartını sağlaması, sistem üzerinde kaydının olması ve firmanın 4/5 oranında çevre mühendisi bulundurması koşulu ile talep edilmesi halinde sistem üzerinden o personelin koordinatör olarak atanmasına izin verilir.

Mevcut Yönetmelik

Mükellefiyetlerin sağlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi almış firmalar, 7 nci maddede belirtilen mükellefiyetleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde sağlamakla mükelleftir.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yükümlülüklerin sağlanması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi almış firmalar 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personel ile ilgili şartları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sağlamakla yükümlüdür.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aylık faaliyet raporlarının ıslak imzalı olarak hazırlanmasına devam edilir. Ancak 1/1/2024 tarihinden itibaren, aylık faaliyet raporlarının ve aylık ziyarete ilişkin ön değerlendirmelerin sistem üzerinden kaydedilmesi, aylık faaliyet raporlarının işletme sahibi veya sorumlusu ile birlikte elektronik veya mobil imza ile sistem üzerinden imzalanması zorunludur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeler ile çevre danışmanlık firmaları arasında yapılan sözleşmeler, 1/1/2023 tarihinden itibaren 17 nci maddede belirtilen asgari fiyat tarifesi esas alınarak yenilenir. Ancak asgari fiyata eşit veya bu fiyatın üzerinde ücret ile sözleşme imzalanması durumunda sözleşmenin yenilenmesine gerek yoktur.

Mevcut ceza puanları

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel, çevre yönetim birimleri veya firmaların aldıkları ceza puanları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir defaya mahsus silinir.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.