Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920 5 Mart 2004

CUMA

Sayı : 25393
Å ÖNCEKİ SONRAKİ Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Adli Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

— Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

— İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

— Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği

— İller Bankası İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/9)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/10)

— Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

— İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2004/2)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.
BAŞBAKANLIK 4 Mart 2004
B.02.0.PPG.0.12-305-3173

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin cenaze törenine katılmak üzere, 5 Mart 2004 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—————

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Mart 2004
B.01.0.KKB.01-06-59-2004-275

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3173 sayılı yazınız.

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin cenaze törenine katılmak üzere, 5 Mart 2004 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.
BAŞBAKANLIK 4 Mart 2004
B.02.0.PPG.0.12-305-3174

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin cenaze törenine katılmak üzere, 5 Mart 2004 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—————

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Mart 2004
B.01.0.KKB.01-06-60-2004-276

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Mart 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3174 sayılı yazınız.

Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski’nin cenaze törenine katılmak üzere, 5 Mart 2004 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı

Atama Kararı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5631

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe Adnan YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

3 Mart 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Z. ERGEZEN
Başbakan Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sayfa Başı

Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Adlî Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 13/11/1991 tarihli ve 21050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adlî Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıdaki usuller çerçevesinde tanzim olunacak örneği Yönetmeliğe ekli ceza bildirme, yerine getirme ve tâli karar fişlerinin mahsus bölümüne tüm kimlik bilgileriyle birlikte, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce merkezi nüfus idaresi sistemi projesi çerçevesinde belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının da yazılması gereklidir.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 — 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine göre adlî sicilden çıkarılan bilgilerden,

 1. a) Anayasanın 76 ncı maddesinde sayılan; “taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarına” ait bilgiler ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde sayılan suçlara ait bilgiler milletvekilliği adaylığı için talep edildiğinde,
 2. b) Ayrıca madde metninde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan kanunlarda belirtilen suçlara ilişkin bilgiler, özel kanunların gerektirdiği hallerde,

verilmek üzere adlî sicilde arşivlenir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taleplerin yazılı olarak yapılması sırasında, adlî sicil bilgisinin niçin istendiğinin belirtilmesi ve nüfus kimlik bilgilerini içeren belgenin dilekçeye eklenmesi; kamu kurum ve kuruluşlarınca da kimlik bilgilerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mahkemelerin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının Bilgi İstemi

Madde 14 — Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları adlî sicil bilgilerini, kurulmuş ise mahalli bilgi işlem merkezinden, kurulmamış ise bağlı oldukları ağır ceza bilgi işlem merkezinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içeren örneği bu Yönetmeliğe ekli bilgi isteme kağıdı düzenleyerek isterler.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 — a) 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri uyarınca onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler nedeniyle, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.

 1. b) Haklarında özel kanun hükümleri uygulanmak suretiyle koruma tedbirlerinden yararlanarak kimlikleri değiştirilen bazı suç faillerinin yeni kimlikleri adlî sicil kayıtlarına işlenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Koruma tedbirlerinden yararlanarak kimlikleri değiştirilenleri Merkezi adlî sicile bildirmekle görevli makamlar, bu kişilerin eski kimlikleri ile yeni kimliklerini ve varsa haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını birlikte gönderirler. Bu kişilere ait adlî sicil bilgileri de ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebi ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce veya yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde yeni kimlikleri ile bildirilir.”

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt dışındaki ilköğretim veya orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin denklik işlemlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin denklik işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 8 inci maddeleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,
 2. b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
 3. c) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini,
 4. d) Eğitim Ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini,
 5. e) Denklik: Yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denklik İşlemi İçin Başvuru, İstenecek Belgeler, Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi, Diploma Notu, Alan/Bölüm/Dal Tespiti

Denklik İşlemini Yapacak Kurumlar ve Denklik İçin Başvuru

Madde 5 — Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.

Denklik işlemi, yurt dışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Ancak bu işlem, söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması hâlinde, öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı aslına uygunluğu okulca onaylı suret ve fotokopiler ile de yapılabilir.

Ders yılı içinde, öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülkede, hangi okulda ve hangi sınıfta okuduğunun belirtildiği velisinin yazılı beyanı dikkate alınarak geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden, öğrencinin öğrenim belgelerini iki ay içinde getirmesi istenir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, okul müdürlüklerince takip edilir. Belgelerini getirmeyenlere genel mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

Denklik İşlemi İçin İstenecek Belgeler

Madde 6 — Denklik işleminin yapılabilmesi için ilgililerden, “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu”na (Ek-1);

 1. a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son yıla ait karneleri ile varsa ayrılma belgesi,
 2. b) Orta öğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son iki yıla ait karneleri ile varsa ayrılma belgesi veya ilköğretim (ortaokul) diploması,
 3. c) Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında okudukları okullardan aldıkları son iki yıla ait karneleri ile diploma veya diploma almaya hak kazandığına dair belge,
 4. d) Yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birer fotokopisi

eklenir.

Orta öğretim kurumlarına ait diploma almaya hak kazanmış olmakla birlikte diplomasını ibraz edemeyenlerin geçici denkliği yapılır. Diploma ibraz edildiğinde kesin denklik belgesi düzenlenir.

Denklik Belgesinin Düzenlenmesi ve Zayi

Madde 7 — Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur:

 1. a) Başvuru sahibinin, “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu” ekindeki öğrenim belgeleri, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir ve iki nüsha hâlinde düzenlenir.
 2. b) Belgeyi düzenlemekle yetkili kurumun başlıklı kâğıdına yazılarak dilekçeyi veren şahsa veya kuruma hitaben adresi ile birlikte, denkliği yapılacak şahsın adı ve soyadı denklik belgesinin metin kısmında belirtilir.
 3. c) Konusu ve başlığı yazıldıktan sonra “İLGİ” bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazıların da tarihi ve sayıları, sıra ile alt alta İLGİ’de (b), (c) gibi belirtilir.
 4. d) Metin bölümünde, ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi, tarihi ile birlikte belirtilir, buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin Türkiye’de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır.
 5. e) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler hâlinde alt alta yazılır.

Hazırlanan denklik belgesinin birinci nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Ancak, denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne “DEĞERLENDİRİLMİŞTİR” kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin paraflı ikinci nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer fotokopisi eklenerek denkliğin yapıldığı kurumda dosyalanır.

Denklik belgesine itirazda bulunulması hâlinde yeniden değerlendirme yapılır.

Denklik belgesinin zayi hâlinde, sahibinin başvurusu üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir.

Bu Yönetmelikte ve Denklik Kılavuzu’nda yer almayan hususlarda Başkanlığın görüşü alınır.

Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Diploma Notu

Madde 8 — Öğrenimlerini yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin, ülkemizde okudukları okullardan mezun olmaları hâlinde diploma notları, ilköğretim kurumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”, orta öğretim kurumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri gereğince belirlenir.

Alan / Bölüm / Dal Tespiti

Madde 9 — Genel Lise türü okullar ile meslekî ve teknik liselerin ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin, en son tarihli öğrenim belgelerinden başlanmak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar, değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir.

Orta öğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez.

Orta öğrenimlerinin tamamını veya en az son iki yılını yurt dışındaki okullar ile yurt içindeki uluslar arası ya da elçilikler bünyesindeki okullarda, Ülkemizde okutulan yabancı dillerden biriyle yapmış olan öğrencilerden belgelerinde mezun oldukları alanları belirtilmemiş olanlar ve okudukları derslerden de alan tespiti yapılamayanlara “Yabancı Dil Alanı” hakkı verilir.

Açıköğretim Lisesine Devam Edecekler

Madde 10 — Sınıf geçme sistemine göre denklik işlemi yapılarak orta öğretim kurumlarının ara sınıflarına alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayıldığı belirlenen öğrencilerden, Açıköğretim Lisesine devam edeceklerini dilekçelerinde belirtenlerin denklik belgelerinde, kaç dönem okudukları, kaç kredi kazanmış oldukları ve kaç dönem daha okuma haklarının bulunduğu da belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denkliği Yapılmayacak Okullar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gelen Öğrenciler

Madde 11 — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden naklen gelen öğrenciler için her hangi bir denklik işlemi yapılmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre geldikleri türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları geldikleri okuldan istenir.

İlköğretim okullarında, bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulurlar.

Ayrıca sosyal bilimler veya fen lisesi türü okullardan gelen öğrencilerin ülkemizdeki aynı tür okullarda okumak istemeleri hâlinde, okulda kontenjan bulunması ve yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olunması durumunda kayıtları yapılır.

Büyükelçilik Bünyesindeki Okullar ile Uluslar Arası Okullarda Okuyan Türk Vatandaşı Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Madde 12 — Türk vatandaşı olan kız ve erkek çocuklar, ilköğrenimlerini resmî veya özel Türk ilköğretim kurumlarında yapmak zorundadırlar.

Türkiye’de,

 1. a) Büyükelçilikler bünyesindeki ilköğretim okullarında,
 2. b) Uluslar arası okullarda,
 3. c) Birden fazla ülke vatandaşı olup aynı zamanda Türk vatandaşı olanlardan yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen okullarda öğrenim görmekte olanlar için denklik işlemi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

Öğrencilerin Denklik Belgelerinde Belirtilen Sınıfa Alınmaları

Madde 13 — Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara, okulların yönetmeliklerinde öğrenime ara veren öğrenciler için öngörülen hükümlere göre işlem yapılır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemi

Madde 14 — Denklik belgesi almış olan yabancı uyruklu öğrencilerin okullara kesin kaydının yapılmasında, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ile Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bir Alt Sınıfa Alınacak Öğrenciler

Madde 15 — Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri hâlinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Ancak bu uygulama, hazırlık sınıfında okumak için yapılmaz.

Seviye Tespit Sınavı

Madde 16 — Seviye tespit sınavı; öğrencinin denklik belgesinde, seviye tespit sınavı ile alınacağı belirlenen sınıfa uyum sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek ve denklik için gerekli belgeleri temin edemeyenlerin durumlarını tespit etmek amacıyla bir önceki sınıfın, aşağıda okul türlerine göre adları belirlenen derslerden, okul müdürünün başkanlığında ilgili öğretmenlerden kurulan komisyonca yazılı, sözlü/uygulamalı olarak yapılan bir sınavdır.

Denklik belgelerinde; herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilen öğrenciler ile savaş ve benzeri olağanüstü nedenlerle belgelerini ibraz edemeyenler için, millî eğitim müdürlüğünce belirlenen okul/okullarda seviye tespit sınavı yapılır.

İlköğretimin 1-5 inci sınıflarına alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz.

Seviye Tespit Sınavına Konu Olan Dersler;

a ) İlköğretim okullarında (6-8 inci sınıflar)

Türkçe

Matematik

Fen Bilgisi

Yabancı Dil

 1. b) Genel lise türü okullarda (10 uncu sınıfa alınacaklar için)

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Yabancı Dil

 1. c) Genel lise türü okullarda (11 inci veya 12 nci sınıfa alınacaklar için)

Türk Dili ve Edebiyatı

Alan Dersleri ilgili sınıfın (matematik ve fen bilimleri ile ilgili zorunlu alan dersleri)

 1. d) Meslekî ve teknik liselerde (10 uncu sınıfa alınacaklar için)

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)

Matematik

Fizik

Kimya

Yabancı Dil

9 uncu sınıf meslek dersleri

 1. e) Meslekî ve teknik liselerde (11 inci veya 12 nci sınıfa alınacaklar için)

Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe ağırlıklı olmak üzere)

Bölümün zorunlu meslek dersleri (İlgili sınıfların)

Denklik belgelerinde, ilköğretim okullarının 8 inci sınıfına doğrudan, liselerin 9 uncu sınıfına seviye tespit sınavıyla alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerden, öğrenimlerine ara vermemiş olanların seviye tespit sınavları, millî eğitim müdürlüğünce ildeki belirlenecek bir ilköğretim okulunda yapılır ve sınav sonucuna göre durumlarına uygun sınıflara kabul edilirler.

Yurt dışında Türkçe-Türk Kültürü Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine devam eden öğrencilerin, bu derslere katıldıklarını belgelendirmeleri hâlinde, seviye tespit sınavından muaf tutularak bir üst sınıfa, ayrıca ilköğretim süresinin altı yıl olduğu ülkelerde 5 inci sınıfı tamamlayıp Türkiye’ye dönen öğrencilerden, Türkçe-Türk Kültürü ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerine devam ettiklerini belgelendirenler ilköğretim okullarının 5 inci sınıfını bitirmiş sayılarak ilköğretim okullarının 6 ncı sınıfına alınırlar.

Seviye tespit sınavını yapan okul müdürlüğünce, öğrencinin denklik belgesinin ve yurt dışından aldığı öğrenim belgelerinin arka yüzüne “Okulumuzda ………tarihinde seviye tespit sınavına girmiştir.” açıklaması yapılarak onaylanır.

Öğrenimine Ara Verenlerin Seviye Tespit Sınavı

Madde 17 — Düzenlenen denklik belgesinde, herhangi bir sınıfa doğrudan, bir üst sınıfa seviye tespit sınavı ile alınabilecekler derecesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerden öğrenimlerine ara vermiş olanlardan; zorunlu öğrenim çağını aşanların açık öğretime devam etmek istemeleri hâlinde, denklik belgesinde doğrudan alınacağı belirtilen sınıfın seviye tespit sınavına konu olan dersleri ile üst sınıfların derslerinden sınavlara alınırlar. Bu sınavlara girmek isteyenler başvurularını, okulun kayıt-kabul süreleri içinde yaparlar.

Seviye Tespit Sınavı Sonunda Öğrencinin Durumunun Değerlendirilmesi

Madde 18 — Seviye tespit sınavı sonunda;

 1. a) İlköğretim okullarının 6-8 inci sınıflarında seviye tespit sınavında girilen derslerin;

1) Tamamından başarılı olanlar, bir üst sınıfa doğrudan,

2) Tamamından başarısız olanlar, denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa,

3) Bir kısmından başarılı olanlar, söz konusu ders öğretmenlerinden oluşan komisyonun kararı doğrultusunda ya denklik belgelerinde doğrudan alınacakları belirtilen sınıfa veya seviye tespit sınavıyla alınabilecekleri belirtilen sınıfa alınırlar.

 1. b) Orta öğretim kurumlarının ilgili sınıfına seviye tespit sınavı ile alınabilecekleri belirtilenlerin durumu, seviye tespit sınavı sonucundaki başarıları dikkate alınarak, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” hükümlerine göre sınıf tekrarı/doğrudan sınıf geçme/sorumlu olarak sınıf geçme ölçütleri doğrultusunda değer

Okulu Süresinden Önce Bitirenler

Madde 19 — Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur.

Ayrıca okudukları orta öğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak bu üniversitelerin en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını belgelendirenler de orta öğretim kurumlarından mezun sayılırlar.

Takviye Kursları

Madde 20 — Yurt dışından gelen öğrencilerin ülkemize ve okula uyumlarının sağlanması, ayrıca onlara rehberlik edilerek yetiştirilmeleri amacıyla okul müdürlüklerince takviye kursları açılabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Denklik İşlemleri

Madde 21 — Büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile ülkemizdeki uluslar arası okullarda okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri; resmî ilköğretim okullarına, genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumlara veya özel yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla özel okulların ilköğretim ve orta öğretim kısımlarına yapılır.

Madde 22 — Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça Denklik Kılavuzu çıkarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

(EK-1)

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu

 1. Öğrencinin adı ve soyadı : ……………………………………………………………….
 2. Baba adı : ………………………………………………………………………………..
 3. Doğum yeri ve tarihi (gün-ay-yıl): …………………………………………………………
 4. Başvuruda bulunanın öğrenciye yakınlığı : ……………………………………………
 5. Yurt dışında öğrenim gördüğü ülke : ……………………………………………………
 6. Öğrenci bu ülkeye gitmeden önce Türkiye’de öğrenim gördü mü?

Evet ’ Hayır ’

 1. Cevabınız evet ise, adı geçenin son olarak bitirdiği okul veya ayrıldığı okul ve sınıfı : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Yurt dışında okuduğu okullar : Süresi (Yıl olarak) :
 2. a) ……………………………………. ……………………
 3. b) ……………………………………. ……………………
 4. c) ……………………………………. ……………………
 5. d) ……………………………………. ……………………
 6. Daha önce denklik belgesi alınmış ise :
 7. Denklik belgesini veren kurum: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 1. Denklik belgesinin tarihi ve sayısı: ……………………./………………………..

Yukarıda yazdığım bilgilerin ve ekte sunduğum belgelerin doğru olduğunu, bunların yanlış olması hâlinde sorumluluğun bana ait olacağını beyan ve arz ederim.

ADRES : İMZA

Adı Soyadı

(Başvuruda Bulunanın)

EKLER :

EK-1

EK-2

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yirmibir ay sonra yürürlüğe girer.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; hayvancılık işletmelerinin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını ve çalışmasını temin ederek insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı işletmelerin kuruluş, çalışma ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 5074 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa eklenen 32/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

Çiftlik Hayvanı : Büyükbaş, küçükbaş, tektırnaklı, kanatlı ve domuzu,

Hayvancılık İşletmesi : Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslemesinin yapıldığı işletmeleri

ifade eder.

Kuruluş ve Çalışma İzni

Madde 5 —Hayvancılık işletmesi kurmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile mahallin mülki amirine müracaat ederler.

 1. a) İşletme sahibinin adı ve soyadı, açık adresi, telefon/faks numarası, işletmenin faaliyet alanı ve kapasitesi,
 2. b) İşletmenin kurulacağı yerin ilgili tapu dairesinden alınacak tapu sicil kaydı veya noter tasdikli tapu sureti ya da kira sözleşmesi,
 3. c) İşletmenin kurulacağı yerin plan krokisi veya çapı ile varsa ada, pafta ve parsel numarası,
 4. d) Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden hijyenik şartlara uygun bir şekilde ilgili mevzuat hükümlerine göre izole, bertaraf ve tahliyesini sağlayacak sistemin bulunması,
 5. e) Ayrıca, domuz işletmelerinden;

1) 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğine göre deşarj izni, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni verilmesinin gerekip gerekmediği ile 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine tabi olup olmadığı hususunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan belge,

2) İşletmedeki hayvanların; nerede kestirileceği ve etlerinin nerede pazarlanacağına ilişkin bilgiler,

3) İşletmenin çevresinin en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrili olması

istenir.

Yukarıdaki bilgi ve belgeleri tamam olan işletmeler teknik şartlar açısından kontrol edilir ve uygun bulunanlara, il/ilçe müdürlüklerince kuruluş ve çalışma izni verilir.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip, hayvancılık işletmeleri daha önce kuruluş ve çalışma izni almış olsalar bile, il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir. Yapılan kontrollerde işletmede görülen noksanlıklar belirlenir ve işletme sahiplerine eksikliklerini tamamlamak üzere bir ay süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerini giderenlere çalışma izni verilir.

Hayvancılık işletmelerinin izin alma işlemleri ülke genelinde üç yıl içerisinde tamamlanır.

Hayvancılık İşletmelerinin Çalışmaları Esnasında Uyacakları Hususlar

Madde 6 —İzin verilen hayvancılık işletmeleri aşağıda belirtilen hususlara uygun çalışmak zorundadır.

 1. a) İşletmedeki alım, satım, kesim, doğum, ölüm gibi tüm faaliyetlerin kayıtlarının tutulması,
 2. b) Kestirilen hayvanların kesim yerlerinin isim, adres ve telefon bilgileri ile sevk raporları/menşe belgeleri veya fotokopilerinin muhafazası,
 3. c) Denetimlerde belirlenen eksikliklerin süresi içinde yerine getirilmesi,
 4. d) Kapatma, değişiklik ve ilavelerde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi,
 5. e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hususların işletmenin çalışması süresince muhafaza edilmesi ve uygulanması.

Denetim

Madde 7 —Hayvancılık işletmeleri gerekli hallerde il/ilçe müdürlüklerince denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklikler tutanakla belirlenir. Eksikliklerin giderilmesi için en fazla bir ay süre verilerek yazılı olarak işletme sahibine bildirilir.

Faaliyetten Men

Madde 8 —İzinsiz olarak faaliyet gösteren veya kontrol ve denetimlerde tespit edilen eksiklikleri verilen süre içerisinde yerine getirmeyen işletmeler, faaliyetten mahallin mülki amirince men edilir.

Faaliyetten men edilen işletmelerdeki hayvanlar, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturduklarının tespit edilmesi durumunda zorunlu kesime tabi tutulur.

Sağlık yönünden risk taşımayan hayvanlar, işletme sahibine, izin verilmiş bir işletmede barındırılmak üzere, yediemin olarak teslim edilir veya pazarlama taahhüdü doğrultusunda hayvanların kesimi yaptırılır.

Yürürlük

Madde 9 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik, işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 79 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Bölge Müdürlüğü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,

Müfettiş: İşyerlerini, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları

Komisyonun Kuruluşu

Madde 5 —İşyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyon, iki müfettiş ve bölge müdürü ile bir işçi ve bir işveren temsilcisinden oluşur.

Komisyona katılacak müfettişlerden biri, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını teklif eden müfettiştir. Komisyona kıdemli müfettiş başkanlık eder.

Komisyona işçi temsilcisi olarak, bölge müdürlüğü görev alanı içinde her işkolu için, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan işçi sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. Konfederasyonca bu Yönetmelikte belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en çok üyeye sahip işçi sendikası yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. İşçi sendikaları konfederasyonu veya işçi sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin ya da yedeğinin komisyona katılmaması halinde, işyerinde çalışan işçiler arasından, işçilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak katılabilir.

İşveren temsilcisi olarak, her işkolu için, kendisine mensup işveren sayısı en yüksek olan işveren sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca bir asil, bir yedek üye seçilir. Konfederasyonca bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en yüksek üyeye sahip işveren sendikası yönetim kurulunca, bir asil, bir yedek üye seçilir. İşveren sendikaları konfederasyonu veya sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğinin komisyona katılmaması halinde, işveren veya vekili komisyona üye olarak katılabilir.

Süreler

Madde 6 —İşçi ve işveren temsilcilerinin görev süreleri iki yıldır. Sürenin bitiminden itibaren altı iş günü içinde seçilen asil ve yedek temsilciler bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.

İşçi ve işveren temsilcilerinden ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayrılanların yerlerini yedekleri alır. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yapılacak bildirim üzerine altı iş günü içinde yenileri seçilir.

Süresinin bitiminden önce görevinden ayrılanların yerlerine gelenler ayrılanların sürelerini tamamlarlar.

Komisyonun Toplantıya Çağrılması

Madde 7 —Müfettiş, işin kısmen veya tamamen durdurulmasını, işyerinin kısmen veya tamamen kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü, komisyonu yazılı olarak toplantıya çağırır.

Çağrı yazısında toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler belirtilir.

Ayrıca toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler işverene de bildirilir.

Toplantı

Madde 8 —Komisyon toplantılarına müfettişlerin ve bölge müdürünün katılması mecburidir.

İşçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması, komisyonun toplanmasını ve karar almasını engellemez.

Kararlar

Madde 9 —Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararların gerekçeli yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması gerekir.

İşin kısmen veya tamamen durdurulmasına, işyerinin kapatılmasına karar verildiği sırada, işveren, durdurma veya kapatma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin verildiği, gerekirse süre de belirlenerek, işin durdurulmasına veya kapatılmasına dair karara yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması

Durdurma ve Kapatma

Madde 10 —Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makine ve cihazlarında, çalışma metot ve şekillerinde, işçilerinin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, tehlike giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin kısmen veya tamamen durdurulmasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verilir.

Karar işverene tebliğ edilir.

Durdurma Kararının Uygulanması

Madde 11 —İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişçe, komisyon kararına uygun olarak durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir.

9 uncu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması

Madde 12 —İşveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması talebini dilekçeyle bölge müdürlüğüne iletir. Talep üzerine toplanan komisyon, gerekirse süre de belirleyerek mühürlerin kaldırılmasına karar verir, mühürler müfettişçe sökülür.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. İlgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

Durdurma Kararının Kaldırılması

Madde 13 —İşverence, işin durdurulmasına dair kararda, çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğinin bölge müdürlüğüne bildirilmesi halinde, müfettişçe durum derhal incelenir ve sonuç raporla komisyona bildirilir. Komisyon, tehlikeli halin giderilip giderilmediğine göre, durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir.

Karar işverene tebliğ edilir.

Kapatma Kararının Uygulanması

Madde 14 —Bölge müdürü, kapatma kararını bir yazıyla iş yerinin bağlı bulunduğu mülki amire gönderir. Mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonulacak tedbirler alınarak iş yeri kapatılır ve mühürlenir.

9 uncu maddenin son bendinde öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.

Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

İşyerinin Geçici Olarak Açılması

Madde 15 —İşverenin, kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar için işyerinin açılmasını bölge müdüründen yazılı olarak istemesi halinde, talep mülki amire intikal ettirilir. Mülki amirce verilecek emir üzerine, üretim yapılmamak şartıyla güvenlik kuvvetlerince işyeri geçici olarak açılır.

Kapatılan İşyerinin Açılması

Madde 16 —Kapatılan işyerinde kapatmaya gerekçe teşkil eden noksanlıkların giderildiğinin, işverence bölge müdürlüğüne bildirilmesinden sonra durum müfettişçe derhal incelenir ve sonucu raporla komisyona bildirilir. Komisyon, konuyu görüşerek kapatma kararının kaldırılmasına veya devamına karar verir. Karar işverene tebliğ edilir ve mülki amire bildirilir.

Kapatma kararının kaldırılması durumunda, mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince mühür sökülerek işyeri açılır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Haller

Acil Hallerde Yapılacak İşlemler

Madde 17 —Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, müfettişçe durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği mülki amire, bölge müdürüne ve işverene verilir.

Mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

Bölge müdürü, komisyonu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre işlem yapılmak üzere derhal toplantıya çağırır.

Durum, müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

İlamların Yerine Getirilmesi

Madde 18 —Durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır.

İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz.

Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.

İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları bölge müdürünce yerine getirilir; işyerinin kapatılması kararlarının kaldırılmasına dair kararları ise, bölge müdürlüğünce mülki amire intikal ettirilir. Mülki amirin emriyle işyeri güvenlik kuvvetlerince açılır.

Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüğünde saklanır.

Geçici Madde 1 — İşçi ve işveren kuruluşları, 5 inci maddede öngörülen temsilci seçimlerini, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günü takip eden 90 gün içinde yapmak ve ilgili bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.

Bakanlar Kurulunun 26/4/1987 tarihli ve 87/11798 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük hükümlerine göre seçilmiş olan işçi ve işveren kuruluşları temsilcileri yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Yürürlük

Madde 19 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesi uyarınca işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların nerelere ve ne kadar verileceği hakkında karar vermeye yetkili kurulun, kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı bu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 38 inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 2. b) Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
 3. c) Kurul :Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca teşekkül eden kurulu,
 4. d) Ceza Parası : İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza olarak yaptığı kesintileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kurulun Teşekkülü

Madde 5 —Kurul, Bakanın Başkanlığında;

 1. a) Müsteşar veya görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı,
 2. b) Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanından veya yerlerine vekalet edenlerden,
 3. c) En fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işçi temsilcisinden,
 4. d) En fazla üyeye sahip işveren konfederasyonu yönetim kurulunca seçilecek iki işveren temsilcisinden,

teşekkül eder.

Bakanın toplantıya katılmaması halinde kurula, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

İşçi ve işveren konfederasyonları seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek temsilcilerin görev süreleri iki yıl olup, yeniden seçilebilirler.

Kurulun Toplanması

Madde 6 —Kurul, yardıma ilişkin projeleri incelemek ve karar vermek üzere her yıl Ocak ayında toplanır.

Bakan, gerekli görmesi halinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Kurulun nerede, hangi gün ve saatte toplanacağı Bakanlıkça kurul üyelerine toplantıdan en az onbeş gün önce duyurulur.

Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7 —Kurul, en az altı üyenin katılması ile toplanır. Kararlar mevcut üye oylarının çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkan oyu kararı sağlar.

Kurulun Sekreterya İşleri

Madde 8 —Kurulun sekreterya işleri, Çalışma Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Kurulun her toplantıda aldığı kararlar Başkan ve üyelerce imzalanır. Kararın bir nüshası Karar Defterine yapıştırılır.

Çalışma Genel Müdürlüğü, kurul kararlarına göre işlem yapmak ve sonuçlarını izlemekle görevlidir.

Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler

Madde 9 —Toplanan ceza paraları, işçilerin;

 1. a) Mesleki eğitimleri,
 2. b) İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,
 3. c) Sosyal hizmetleri,

için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.

Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar

Madde 10 —Ceza paraları 9 uncu maddede belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere;

 1. a) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu uyarınca kurulmuş bulunan sendika ve konfederasyonlara,
 2. b) İşçilerin mesleki eğitimi veya iş sağlığı ve güvenliği konularında faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına,
 3. c) İşçilerin sosyal hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına yardım niteliğinde verilir.

Yardım İsteğinde Usul

Madde 11 —Yardım isteğinde bulunan teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların kullanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri için yapılan plan, proje ve programlarını, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile ilgili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30 Kasım tarihine kadar Bakanlıkta olacak şekilde göndermek veya vermek zorundadırlar.

Kurul, ancak uygun bulduğu plan, proje ve programların gerçekleşmesi için yardım kararı verir.

Kararların alınmasında; plan, proje ve programların amacı, gerçekleşme süresi ve faydalanacak işçi sayısı göz önünde tutulur.

İzleme

Madde 12 —Bakanlık, yardımların kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izler ve sonucundan kurula bilgi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümlerine göre Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkının yönetilmesi, işletilmesi, korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, tesis, bakım, onarım ve yatırım harcamaları ile Milli Park sınırları içinde yaşayan veya Milli Park sınırları içinde arazisi olan halkın kalkındırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı’nın yönetimi, işleyişi ve harcama esaslarıyla Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabı’nın yönetimi, işleyişi ve Milli Park çalışmalarında kullanılması, Özel Hesap Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması ile Özel Hesaptan yapılacak harcama, teşvik ve desteklemelerin esasları ile ilgili hükümleri kapsar.

Kanuni Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununun 4791 sayılı Kanunla değişik 5 inci ve söz konusu Kanunun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen :

Kanun: 17.02.2000 tarih ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanununu,

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Çevre ve Orman İl Müdürlüğünü,

Milli Park Müdürlüğü: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

İdare: Çevre ve Orman Bakanlığını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, Çevre ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğünü, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğünü,

Özel Hesap: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesabını,

Özel Hesap Saymanı: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Saymanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesabın Yönetimi

Özel Hesabın Yönetimi

Madde 5 — Özel Hesap, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı vasıtasıyla yönetilir.

İta Amirleri

Madde 6 — Merkezde, Özel Hesabın birinci derecede ita amiri Bakandır. Bakan bu yetkisini, sınırlarını açıkça belirlemek suretiyle alt kademelere devredebilir.

Taşrada, Özel Hesabın ikinci derece ita amiri Milli Park Müdürüdür.

Her ita amiri, yetkisini kullandığı işlerden sorumludur.

İta Amirliği, Saymanlık ve Tahakkuk Memurluğundan ikisi aynı kişi üzerinde toplanamaz.

Özel Hesap Saymanı

Madde 7 — Özel Hesap Saymanı Bakanlık tarafından atanır.

Özel Hesabın işlemleri Özel Hesap Saymanı vasıtasıyla yürütülür. İş durumuna göre Özel Hesap Saymanlığına gerekli personel verilir.

Özel Hesap Saymanı servisinin amiri ve denetçisi olup; bu Yönetmeliğe göre verilen görevleri yapmak, tahsil, tediye ve ayniyata ait evrak, defter, cetvel, mizan ve bilançoyu usulüne göre düzenlemek, kendisine bağlı nakit ve ayniyat mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün yürümesini sağlamak, gelir ve gider belgeleri ile genel bilançoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi içerisinde incelenmek üzere Sayıştay Başkanlığı’na göndermek, ayrıca bilanço ile kesin hesapları Maliye Bakanlığı’na vermekle yükümlüdür.

Çek, makbuz, tahsil, ödeme ve mahsup fişleri gibi evrakın cilt ve sayfa numaraları sayılır ve buna ait bir deftere kayıt edilir. Özel Hesap Saymanlığında bunlardan başka gerekli görülen defterler de tutulur.

Özel Hesap Saymanı, her çeşit kredi ve yardımlara ait evrakı korumak ve korunmasını sağlamaktan sorumludur.

Özel Hesap Saymanı, vergi tahakkuku ve gecikmesinden, muhasebe hatalarından doğan işlemlerden, takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan idare hak ve alacaklarından, evrak ve pul noksanlığından, hesap hatalarından doğan işlemlerden, sigorta primi ve emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuk gecikme ve emanete alınmasından tek başına sorumludur.

Program dışı ödemelerden, gelir ve giderlere ait evraklardaki eksiklik ve hatalardan, ödemelerde yapılan usulsüzlük, yanlışlık ve benzeri hatalara karşı İta Amiri, Tahakkuk Memuru ve Sayman müştereken sorumludurlar.

Özel Hesap Saymanı, mali konularda imza atmaya yetkilidir.

İta amiri, Özel Hesap Saymanını ödenek dışı harcamalara, yükleme ve gerçekleştirme belgeleri eksik olan maddi hata ve hak sahibinin kimliği dolayısıyla kabul edilmeyen tahakkukları ödemeye zorlayamaz.

Özel Hesap Saymanı, mevzuata uygunluk hakkında ileri süreceği itirazlar üzerine ita amiri tarafından yazılı olarak sorumluluk üstlenildiği takdirde ödemeyi yapmaya mecburdur. Bu şekilde yapılan ödemelerde sorumluluk üstlenme yazısı ödeme belgesine bağlanır.

Özel Hesap Saymanı, Özel Hesabın tahakkuk eden aylık mizan ve cetvellerini, senelik kesin hesaplarını, bilançolarını, ek cetvellerini, ilgili diğer evrakı mali yıl sonunda dosyalayarak, düzenli olarak saklar.

Özel Hesap Saymanının, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası veya görevden uzaklaştırılması halinde yerine Bakanlıkça görevlendirilen bir memur vekil olarak atanır.

Tahakkuk Memuru

Madde 8 — İkinci derece İta Amiri tarafından, Milli Park Müdürlüğü mühendisleri kendi faaliyet alanları ile ilgili harcamalarda tahakkuk memuru olarak görevlendirilir.

Tahakkuk memuru, mevzuatına uygun olarak, Özel Hesabın gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumludur.

Veznedar

Madde 9 — Özel Hesap Saymanlığında bir veznedar bulunur.

Veznedar;

 1. a) 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi olup Saymana karşı sorumludur,
 2. b) Özel Hesap Saymanı tarafından ibra edilir,
 3. c) Tahsil ve tediyeyi, fişlerdeki imzalar tamamlandıktan sonra yapar,
 4. d) Kasa açıklarından doğrudan sorumludur,
 5. e) Fişsiz ve kayda dayanmayan tahsilat ve tediyeyi hiçbir surette yapamayacağı gibi elden para alamaz ve ödeme yapamaz.

Veznedarın izin, hastalık ve görev başında bulunmadığı zamanlarda, bu görev kefalete tabi veya kefalete tabi tutulacak memurlardan birine verilir.

Ayniyat ve Ambar Memuru

Madde 10 — 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi olup, ita amirine ve Özel Hesap Saymanına karşı sorumludur.

Ayniyat ve Ambar Memuru:

 1. a) Kendisine teslim edilen, Devlete ait malzeme ile demirbaşları zimmetinde bulunduğu sürece korumaya mecburdur. Yazılı emir almadığı müddetçe de bu malzemeyi kimseye veremez, devredemez, değiştiremez.
 2. b) Kendisine teslim edilen ayniyatı korumak, kayıtları tutmak, saklamak, bunlar için gerekli tedbirleri almak ve bu hususta gerektiğinde diğer yetkililere yazı ile durumu bildirmekle yükümlüdür.
 3. c) Yıl sonunda ita amirinin tespit edeceği bir komisyonla birlikte ambar ve diğer ayniyatın sayımını yapıp, bunu bir tutanakla tespit etmekle görevlidir.
 4. d) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonu muayene ettikten sonra ambar girişlerini düzenler.
 5. e) Ambarlardan çıkan mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenler.
 6. f) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 01.06.1939 tarihli “Ayniyat Talimatnamesi” hükümleri uygulanır.

Ayniyat ve Ambar Memurlarının ibraları Özel Hesap Saymanlığınca yapılır.

Özel Hesap Sayman Mutemetleri

Madde 11 — Özel Hesap Sayman Mutemetleri, İdarece ihtiyaç duyulan bölümlerde yetkililerce uygun görülen ve 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi memurlardan atanır veya görevlendirilir.

Özel Hesap Sayman Mutemetleri Özel Hesap hizmetlerini gerektiren tahsilat ve tediyatı sayman adına yapmakla yükümlü ve sorumludur.

Özel Hesap Sayman Mutemetlerinin ibrası sayman tarafından yapılır.

Özel Hesap Sayman Mutemetlerinin, çalışma şekilleri, görev ve sorumlulukları ve buna benzer diğer hususlar Bakanlıkça ayrıca hazırlanacak olan ” Mutemetlik Talimatı” ile düzenlenir.

Devir-Teslim İşlemleri

Madde 12 — Devir teslim işlemleri;

 1. a) Gizli ve özel evrak ile mühürler aynen, genel iş durumu hakkındaki bilgiler yazılı olarak,
 2. b) Amir durumunda olan kişiler yatırım, yönetim ve intifa veya irtifak hakkı verilerek yaptırılan işlerle ilgili plan, proje ve programları dosya kayıtları ile karşılaştırarak,
 3. c) Ayniyat işleri ile görevlendirilen memur, sabit kıymetlerle demirbaşları kayıtları ile karşılaştırarak,
 4. d) Genel Evrak ve Arşiv Memuru, arşivdeki dosya, evrak ve defterleri sayarak,
 5. e) Özel Hesap Saymanı veya bu işle görevlendirilen vekil, görevi devrettiği tarihe kadar olan hesap ve işlemlerine ait belgeleri çıkaracağı mizanları ile birlikte bir ay içinde,
 6. f) Ambar Memuru mevcutlarını sayarak, ambar ve muhasebe kayıtları ile kontrol etmek suretiyle, katip ve mutemetler, demirbaş defterinde kayıtlı sabit kıymetlerle demirbaşları bulundukları yerleri itibariyle sayarak ve tahsilat ile avans artıklarını, mutemetlik defteri tahsilat makbuzu, istihkak raporu ve bordrolarıyla inceleyip uygunluğunu sağlayarak bir ay içinde devrederler.

Devir cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir ve devir-teslim yapan birimin amiri tarafından onaylanır. Onaysız devir cetvelleri geçerli sayılmaz. Bu cetvellerden biri İta Amirliğinde diğerleri devreden ve devralanda kalır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hesabın Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi

Özel Hesabın Gelirleri

Madde 13 — Kanunun 5 inci maddesinde belirtildiği gibi Özel Hesabın gelirleri;

 1. a) Genel Bütçeden aktarılacak miktar,
 2. b) Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı giriş ücretleri ile bu alanda bulunan müze ve tanıtma merkezi giriş ücretleri, günübirlik kamp alanı gelirleri, kira ve işletme gelirleri,
 3. c) Her türlü tanıtım, basım ve yayın gelirleri,
 4. d) Bağışlar, faiz ve diğer gelirler.

Özel Hesap gelirleri T.C. Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta toplanır.

Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar

Madde 14 — Milli Park Müdürlüğünce Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında Eceabat yerleşme alanı dışında kalan yerlerde, Milli Park hizmetleri için Özel Hesaptan yapılacak olan harcamalar şunlardır;

 1. a) Milli Parkta etüt, envanter belirleme, planlama, proje çalışmaları, müşavirlik hizmetleri ve Milli Parkın topografik özellik ve genel karakteri bozulmadan korunması, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, tabii kaynakların geliştirilmesi, düzenlenmesi, restorasyonu, imar, ıslah ve çevre tanzimi, özel plan veprojelere göre yapılacak her türlü faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar,
 2. b) Kanun kapsamına giren sahalarda, planları gereğince, gerekli taşınmazların tahsisi ve uygun taşınmazların kamulaştırması, belli sürelerle intifa hakkı satın alınması, kiralanmasıile ilgili harcamalar,
 3. c) Milli Park içinde tanıtım, dinlenme ve spor tesisleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binası, sosyal binalar, müze, anıt, şehitlik, kamp, günübirlik alanlar, ziyaretçi ve tanıtım merkezleri ve benzeri tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar,
 4. d) İşçi ücretleri, giyecek, yiyecek, fazla mesai, tazminat, ikramiye, sosyal yardım ve temsil ağırlama ile ilgili her türlü giderler,
 5. e) Milli Park hizmetlerinin gerektirdiği her türlü araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar,
 6. f) Demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar,
 7. g) Özel Hesabın idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler,
 8. h) Yangın söndürme çalışmaları sırasında üstün başarı gösterenlere yangın idare amirinin teklifi üzerine, mülki amirlerin uygun görüşü ve Bakanın onayı ile asgari ücretin net 3 katına kadar verilecek ödüller,

ı) Kanunun 3 üncü maddesinin (g) ve (h) bentlerinde belirtilen teşvik ve destekler için her yıl toplanacak Özel Hesap gelirlerinin % 40’ını geçmemek üzere verilecek krediler.

Harcamalarda Aranacak Belgeler

Madde 15 — Özel Hesaptan yapılacak harcamalarda Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranır.

Yatırım ve İşletme Kredisi

Madde 16 — Milli Park içinde birinci derece arkeolojik sit alanları dışındaki özel mülkiyete konu olan tarım alanlarında Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanacak olan uzun devreli gelişme planında belirtilmek koşuluyla, Milli Park sınırları içinde yaşayan veya Milli Park sınırları içinde arazisi bulunan halkın kalkındırılması amacı ile tarım ve hayvancılık, özel ağaçlandırmalar, pansiyonculuk, el sanatları ve diğer turizm faaliyetleri için Özel Hesap gelirlerinin % 40’ını geçmemek üzere yapı ve tesis kurmak için yatırım ve işletme kredisi verilebilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Bakanlık ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapar ve desteklerini sağlar.

Özel Hesap Bütçesinin Hazırlanması

Madde 17 — Özel Hesap Bütçesi, Milli Park Müdürlüğü’nce hazırlanıp Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile uygulamaya konur.

 1. a) Özel Hesabın hesap dönemi mali yıldır.
 2. b) Milli Park Müdürlüğü, Özel Hesaptan yapılacak işlerle ilgili hazırlayacağı Bütçe teklifini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 Haziran’a kadar Genel Müdürlüğe gönderir.
 3. c) Genel Müdürlük, Özel Hesap bütçesini düzenler ve Bakanlığın onayından sonra yıllık iş programları ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne gönderir.
 4. d) Milli Park Müdürlüğü kendisine tahsis edilen ödenek dahilinde ve iş programı gereğince çalışır. Plan, proje, program dışı ve ödeneksiz harcama yapamaz. İş programında belirtilen işlere tahsis edilen ödenek yetmediğinde, önceden aktarma veya ek ödenek talebinde bulunulur.
 5. e) Harcama kalemleri arasındaki aktarmalar Bakanlıkça yapılır.

Kayıt Usulleri

Madde 18 — Özel Hesabın hesaplarının tutulmasında uygulanacak muhasebe Maliye Bakanlığı’nca uygulamaya konulan “Tek Düzen Hesap Planı”dır. Bu hususta Maliye Bakanlığı’nın da görüşü alınarak Milli Park Müdürlüğünce bir muhasebe planı hazırlanır.

Çift İmza

Madde 19 — Bankadan alınacak paralara ait çek, tahsil, ödeme ve mahsup makbuzlarının çift imzalı olması şarttır. Fiş ve makbuzlar ita amiri ile Özel Hesap Saymanı veya bunların yetkisine haiz vekil tarafından imzalanır.

Vezne İşlemleri

Madde 20 — Özel Hesap saymanlığınca yapılacak ödemeler için kasada bulundurabilecekleri para limiti ile kasadan yapabilecekleri ödeme miktarları, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşamaz. Bu miktar günün şartlarına göre Bakanın onayı ile iki katına çıkarılabilir. Daha fazla artış için Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ağaçlandırmanın Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

Teşvik Edilecek Ağaç Türleri

Madde 21 — Bu krediden uzun devreli gelişme planında belirtilen ve İdarece uygun görülen orman ağaç türleri ile meyveli ağaç türlerinin üretimini yapacak olanlar yararlanırlar.

Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

Madde 22 — Talep sahiplerinin;

 1. a) Aile reisi, köy tüzel kişiliği veya kooperatif olması ve yazılı istekte bulunması,
 2. b) Milli Park sınırları içerisinde ancak Eceabat yerleşme alanı dışında tapulu arazisinin olması,
 3. c) Milli Park sahası içerisindeki ve bitişiğindeki köyler ile Eceabat nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,
 4. d) Verilecek krediyi, bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhütetmesi,

şartlarına sahip olması gereklidir.

Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

Tespit ve İzin

Madde 23 — Talep sahibi ağaçlandırma yapmak için en az 5 000 m2 büyüklüğündeki arazisinin sahiplilik belgesiyle birlikte Milli Park Müdürlüğüne müracaatta bulunur. Bu talebe ilişkin olarak, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ile Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce görevlendirilecek bir teknik eleman tarafından düzenlenen ön etüt raporunun Milli Park Müdürlüğünce onaylanmasından sonra, talep sahibinden uygulama projesini hazırlatması istenir. Söz konusu proje, onay tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 5 nüsha olarak orman ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarda serbest orman mühendisi, meyveli ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarda ise ziraat mühendisine hazırlattırılır. Bu süre içerisinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla bir aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde de projenin teslim edilmemesi durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın yapılmış olan müracaat iptal edilir.

Projelerin yatırım giderleri tablosunun düzenlenmesinde ve krediye esas giderlerin hesabında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca her yıl tespit edilerek uygulanan birim fiyatlar kullanılır.

Teslim edilen uygulama projelerinden orman ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırma projelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, meyveli ağaç türleriyle yapılacak ağaçlandırma projelerinin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünce uygun olup olmadıkları tespit edilerek Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürü tarafından onandıktan sonra Milli Park Müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az 3 kişilik bir komisyonca ocak ve haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ve Orköy Şube Müdürlüğü) ile diğer Bakanlık birimlerinden de üye alınabilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

Komisyon, yıllık ödenek durumuna, yapılacak işin önemine ve bölgenin ihtiyaçlarına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar ve hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içerisinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

Ağaçlandırma çalışmalarında teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulamanın yapılabilirlik durumuna göre proje yıllık dilimlere bölünebilir ve bu durumda yatırım veya krediye esas yatırım giderleri cetveli, projesinde belirtilen uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatına göre komisyonca yeniden düzenlenerek onay için Genel Müdürlüğe gönderilir.

Krediyi alacak kişiler iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar. Köy tüzel kişilikleri ise köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi ile borçlandırılırlar.

Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

Madde 24 — Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

 1. a) Özel Hesaptan yapılacak ödemeler bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirlenen komisyonca düzenlenen ve tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip 2. derece ita amirliğince tasdik edilen hak ediş raporuna göre Özel Hesaptan nakit olarak yapılır.
 2. b) Tasdikli proje maliyetinde yer alan kalemlerden ihata, arazi hazırlığı, fidan ve dikim bedeli kadar kredi verilir.
 3. c) Kredi miktarı tespitinde, kredinin tahsis edildiği yıla ait Bakanlıkça belirlenen birim fiyatlar kullanılır.
 4. d) Kredi ödemeleri iş gruplarına göre 3 taksitte ödenir.
 5. e) Verilen krediye TC Ziraat Bankasının bitkisel üretim için verdiği kredilere o yıl için uyguladığı faiz oranının yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.
 6. f) Krediler, ağaç türlerine göre uygulama projesinde belirtilen idare müddeti kadar vadeli olup ana para ve yıllar itibariyle verilen kredi miktarına tahakkuk ettirilen faiz tutarları vade sonunda ekim ayında defaten tahsil edilir. Vade müddeti 15 yılı aş

Denetim ve Kredi İptali

Madde 25 — Uygulamaların denetimi, birisi başkan olmak üzere Milli Park Müdürlüğünden iki, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Şube Müdürlüğü ile Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünden bir teknik elemanın iştiraki ile Milli Park Müdürlüğünce oluşturulacak üç kişilik bir komisyonca yapılır.

Komisyon tarafından bu Yönetmelik ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmediği tespit edilenler, Milli Park Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini aynı yıl içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi geçici olarak durdurulur. Uygulamada görülen noksanlık ve aksaklıkları yılı içinde giderenlerin kredi imkanı iade edilir. Ancak yapılan ikazın gereklerini ertesi yılın sonuna kadar yerine getirmeyenlerin ağaçlandırma kredisi iptal edilir.

İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tarım ve Hayvancılığın Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

Teşvik Edilecek Faaliyetler

Madde 26 — Bu krediden uzun devreli gelişme planında belirtilen ve İdarece uygun görülen bağcılık, seracılık, sebzecilik, kesme çiçekçilik, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, kültür mantarcılığı, zeytinyağı üretimi ve doğal zeytin yağından sabun üretimi ile Milli Parkın kaynak değerlerini etkilemeyecek şekilde süt ve besi hayvancılığı, fenni arıcılık, ipek böcekçiliği ve benzeri tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapacak olanlar yararlanırlar.

Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

Madde 27 — Talep Sahiplerinin:

 1. a) Aile reisi, köy tüzel kişiliği veya tarımsal kooperatif olması ve yazılı istekte bulunması,
 2. b) Tarım için kredi talebinde bulunanların Milli Park sınırları içerisinde ancak Eceabat yerleşme alanı dışında tapulu arazisinin olması, hayvancılık için kredi talebinde bulunanların ise Milli Park içerisindeki köy yerleşim alanlarında kendisine ait ahırının olması,
 3. c) Milli Park sahası içerisindeki ve bitişiğindeki köyler ile Eceabat nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,
 4. d) Verilecek kredinin bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhütetmesi,

gereklidir.

Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

Tespit ve İzin

Madde 28 — Tarım için müracaatçı, en az 500 m2 büyüklüğündeki arazisinin tapu belgesi, hayvancılık için ise ahırına ait mülkiyet belgesi ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne müracaatta bulunur. Bu taleplerle ilgili olarak, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünden görevlendirilecek bir teknik eleman tarafından ön etüt raporu düzenlenir. Söz konusu ön etüt raporunun Milli Park Müdürlüğünce onaylanmasını müteakip, tarımla ilgili olarak müracaat sahibinden uygulama projesi düzenletmesi istenir. 3 ay içerisinde 5 nüsha olarak serbest ziraat mühendisi tarafından hazırlanan proje Milli Park Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içerisinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla 1 aylık ek süre verilir. Bu süre içerisinde de projenin teslim edilmemesi durumunda herhangi bir bildirime gerek kalmadan yapılmış olan müracaat iptal edilir.

Projelerin yatırım giderleri tablosunun düzenlenmesinde ve krediye esas giderlerin hesabında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca her yıl tespit edilerek uygulanan birim fiyatlar kullanılır.

Milli Park Müdürlüğüne teslim edilen tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulama projelerinin Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) veya Tarım İl Müdürlüğünce uygun olup olmadıkları tespit edilir ve İl Müdürlüğünce uygunluğu onaylanarak Milli Park Müdürlüğüne gönderilir.

Söz konusu kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az 3 kişilik komisyonca ocak ve haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) ile diğer Bakanlık birimlerinden üye alınabilir. Komisyon kararlarını oybirliği ile alır.

Komisyon, yıllık ödenek durumuna, yapılacak işin önemine, bölgenin ihtiyaçlarına, hayvancılık için Çevre ve Orman İl Müdürlüğünce, (Orköy Şube Müdürlüğü) tarım için Tarım İl Müdürlüğünce uygun görüş verilmiş olmasına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar, hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içerisinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

Kredi alacak olanlar iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılır. Köy tüzel kişilikleri ise köy tüzel kişiliği adına düzenlenecek ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi ile borçlandırılırlar.

Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

Madde 29 — Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

 1. a) Tarım için, tasdikli proje maliyeti tutarı kadar, hayvancılık için ise azami 10 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvana kadar kredi verilir.

b)Tarım için kredi tahsisi kesinleşenlere bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen komisyonca düzenlenen ve tahakkuk memurluğunca tahakkuk ettirilip 2. derece ita amirliğince tasdik edilen hakediş raporuna göre, hayvancılık için ise, Bakanlıkça hayvan başına tespit edilecek olan rayiç bedel üzerinden, fatura, gider pusulası ve benzeri belgeler karşılığında Özel Hesaptan nakit olarak ödeme yapılır.

 1. c) Tarım için, işin yapıldığını belgeleyen hakediş raporuna göre, proje tutarı kadar kredi, nakit olarak, her yıl Bakanlıkça belirlenen kredi üst limitlerini aşmayacak şekilde verilir.
 2. d) Tarım ve hayvancılık için verilen kredilere TC Ziraat Bankasının hayvancılık için verdiği kredilere o yıl için uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.
 3. e) Tarıma ve süt hayvancılığına verilecek olan krediler dört yıl vadeli olup, yatırımın tamamlanmasını müteakip; 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ana paranın % 25’i ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl % 25’i ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faiz, 4. yıl % 50’si ile dördüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faizi ödenmek suretiyle tahsil edilir. Besi hayvancılığına verilecek krediler ise 2 yıl vadeli olup; anaparanın tamamı tahakkuk ettirilen faiziyle birlikte 2. yıl sonunda nakit olarak geri ödenir.

Denetim ve Kredi İptali

Madde 30 — Uygulamaların denetimi, birisi başkan olmak üzere, Milli Park Müdürlüğünden iki, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (Orköy Şube Müdürlüğü) ve Tarım İl Müdürlüğünden birer teknik elemanın iştiraki ile Milli Park Müdürlüğü’nce oluşturulacak dört kişilik bir komisyonca yapılır.

Komisyon tarafından bu Yönetmelik ve tasdikli projesindeki teknik ve idari esaslara ve taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmediği tespit edilenler, Milli Park Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini 3 ay içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi iptal edilir.

İzinleri iptal edilenlere verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Ev Pansiyonculuğu ve Turizme Yönelik El Sanatlarının Teşvik ve Desteklenmesi İçin Uygulanacak Esaslar

Teşvik Edilecek Faaliyetler

Madde 31 — Bu krediden, uzun devreli gelişme planında belirtilmek ve İdarece uygun görülmek koşuluyla, oturduğu evinin bir veya birkaç odasını veya müştemilatını pansiyona çevirerek müşteriye yeme, içme, yatma hizmetleri veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlama ortamını sağlayacak şekilde pansiyon işletme ruhsatı alanlar ile turizme yönelik; dikiş, nakış, halı, kilim, kumaş, gömlek, kazak, çorap ve benzeri dokuma ve el sanatları üretimi yapacak olanlar yararlanırlar.

Ev Pansiyonculuğu İçin Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

Madde 32 — Talep sahiplerinin;

 1. a) Aile reisi olması ve yazılı talepte bulunması,
 2. b) Milli park sınırları içerisindeki köylerde tapulu evinin olması,
 3. c) Milli Park sahası içerisindeki köylerin nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,
 4. d) Ev pansiyonculuğu konusunda eğitim almış olması veya kurs görmüş olması,
 5. e) Verilecek krediyi bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini taahhüt etmesi,

gerekmektedir.

Kredi verilmesinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı koruma ve kalkındırma köy kooperatifleri üyesi olanlara öncelik tanınır.

El Sanatları Konusunda Kredi Talebinde Bulunacaklarda Aranan Şartlar

Madde 33 — Talep sahiplerinin;

 1. a) Milli Park sahası içerisindeki köylerin nüfusuna kayıtlı olması ve o yerleşim alanında en az 3 yıldır ikamet ediyor olması,
 2. b) Yazılı talepte bulunması,
 3. c) El sanatları konusunda eğitim almış veya kurs görmüş olması,
 4. d) Verilecek krediyi bildirilen şartlara göre kullanma ve geri ödemeyi taahhüt etmesi,

gerekmektedir.

Ayrıca, kredi talebinde bulunacak olan kooperatiflerin el sanatları konusunda faaliyet göstermekte olmaları ve yukarıda sayılan şartlara haiz olmaları gereklidir.

Kredinin Konusu

Madde 34 — Bu kredi, ev pansiyonculuğu tesisi için karyola, yatak, nevresim, halı, perde, dolap ve benzeri oda tefriş malzemeleri, masa, sandalye, koltuk ve benzeri salon tefriş malzemeleri, mutfak, çamaşırhane, banyo, klima ve ısıtma teçhizatları, televizyon, müzik seti, telefon ve benzeri elektronik cihazlar ile el sanatları konusunda dikiş, nakış ve örgü makineleri, halı-kilim-kumaş dokuma tezgahları ile diğer küçük el sanatları makineleri için kullandırılır.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 35 — Kredi verilmesinde aranan şartlara haiz olan talep sahibi Milli Park Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunur. Kredi talepleri Milli Park Müdürü tarafından Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından Ocak ve Haziran aylarında değerlendirilir. İşin özelliğine göre gerekirse komisyona Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili bakanlıkların birimlerinden de üye alınabilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

Komisyon, yıllık ödenek durumuna, işin önemine ve bölgenin ihtiyaçlarına göre kredi taleplerini değerlendirerek sıralar, hazırladığı rapor ile birlikte Milli Park Müdürlüğüne teslim eder. Milli Park Müdürlüğü bahis konusu rapor ve eklerini Genel Müdürlüğün onayına sunar.

Kredi verilmesi uygun görülenlere yazılı bildirim yapılır. Talep sahibi yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde sözleşme yapmak üzere Milli Park Müdürlüğüne başvurur. Bu süre içinde başvurmayanlar o yıl için kredi haklarını kaybederler.

Kredi alacak olanlar iki muteber, müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak ve Noter tarafından tasdik edilecek borç senedi, banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği karşılığında borçlandırılırlar.

Milli Park Müdürlüğünce hazırlanan sözleşmeler, taraflarca Noterde imzalanarak yürürlüğe girer.

Kredi Ödemeleri ve Borçlanma Esasları

Madde 36 — Kredi tahsisi kesinleşen talep sahiplerine;

 1. a) Ev Pansiyonculuğu ve el sanatları konusunda verilecek olan söz konusu krediler, 34 üncü maddede sayılan araç-gereç-malzeme ve ekipmanlar için İdarenin gözetimi altında satın alınmaları kaydı ile rayiç bedelini geçmeyecek şekilde fatura karşılığında, nakit olarak kullandırılır.
 2. b) Verilen kredilere TCZiraat Bankasının küçük işletme kredileri için o yıl uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri kadar yıllık faiz tahakkuk ettirilir.
 3. c) Ev Pansiyonculuğu kredileri 4 yıl, el sanatları kredileri 3 yıl vadeli olarak verilir.
 4. d) Ev pansiyonculuğu için verilen krediler 1. yıl geri ödemesiz olup, 2. yıl ana paranın %25’i ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl %25’i ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen yıllık faiz, 4. yıl sonunda ise %50’si ile dördüncü yıl için tahakkukettirilen yıllık faiz nakit olarak geri ödenir.
 5. e) El sanatları için verilen krediler 1. yıl geri ödemesiz olup, 2. yıl ana paranın % 50’si ile birinci ve ikinci yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı, 3. yıl % 50’si ile üçüncü yıl için tahakkuk ettirilen faiz tutarı nakit olarak geri ödenir.

Kredi Konusu İşin Devri

Madde 37 — Kredi konusu işin satış yoluyla bir başkasına devredilebilmesi için devir alacak kişinin, kredi verilmesinde aranan şartlara haiz olması ve alınan kredi borcunun tamamının İdareye nakit olarak geri ödenmesi gerekir.

Kredi kullanan kişinin ölümü halinde, kredinin geri ödenmesi aynı şartlar geçerli olmak üzere kanuni mirasçıları tarafından yapılır.

Mücbir Sebepler

Madde 38 — Yasalarda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle uygulanmakta olan projede büyük ölçüde hasar meydana gelmesi durumunda konuyla ilgili uygulama esasları Bakanlık tarafından hazırlanacak olan bir talimatla belirlenir.

Denetim ve Kredinin İptali

Madde 39 — Uygulamaların denetimi Milli Park Müdürlüğünce oluşturulacak 3 kişilik komisyon tarafından yapılır. Bu Yönetmelik, idari ve teknik şartname ile taahhütnamedeki şartlara uygun hareket etmedikleri komisyonca tespit edilenler Milli Park Müdürlüğünce ikaz edilir. İkazın gereğini 1 ay içerisinde yerine getirmeyenlerin kredisi iptal edilir ve verilmiş olan krediler, verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, kanuni faizleriyle birlikte genel hükümlere göre geri alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Özel Hesabın Denetimi

Madde 40 — Özel Hesabın denetimi Sayıştay tarafından yapılır. Özel Hesapla ilgili dava ve icra takipleri, 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Alım, Satım, Kira ve İnşaat İşleri

İhale Yönetmeliği

Madde 41 — Özel Hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklere göre yapılır.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde kalan Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, ecrimisili ve tahliyesi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ecrimisili ve tahliyesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğine göre Maliye Bakanlığınca yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Genel Hükümler

Özel Hesap Gelirlerinden Kesinti Yapılmaması

Madde 42 — Bu Özel Hesap bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden hiçbir kesinti yapılamaz ve Genel Bütçeye gelir kaydedilemez.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 43 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 44 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın da görüşü alınarak düzenlenen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

İller Bankası Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —17/5/1991 tarihli ve 20874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Ancak, Banka personeli ile eşleri ve her derecedeki kan ve kayın hısımları Kamu Konutları Kanunu hükümlerine göre konut olarak kullanılan taşınmazların satışı ihalesine katılabilirler.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“Banka, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın; mülkiyetindeki taşınmazları tespit ettiği veya ettireceği rayiç bedel üzerinden, Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, taşınmaz alımı, satımı ve değerlendirilmesi işiyle uğrayan kuruluşlar aracılığı ile satmaya yetkilidir.”

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1— 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin değişik 2 nci maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri adına başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Bilimsel Araştırma Birimleri Bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümleri Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörleri tarafından yürütülür.

Sayfa Başı

Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 26/02/2004

Karar No : 2004/10

İşyeri : Baltaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Yalı Köşkü Cd. Nuh-Bir Han No: 23/5

Sirkeci/İSTANBUL

Velimeşe Sanayi Bölgesi Hacışeremet Mevkii

Çorlu/TEKİRDAĞ

B.M. Dosya No : 205984.34-10122.59

Tespiti İsteyen : Baltaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

İnceleme : Baltaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Şirketin Sirkeci/İSTANBUL adresinde bulunan Merkez işyeri ile Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde faaliyet gösteren Fabrika işyerlerinin bulunduğu, Merkez işyerinde Fabrika işyeri ile ilgili muhasebe işleri hammadde, yedek parça, sarf malzeme alımı, satış pazarlama, ithalat ve ihracat işlemleri, fatura düzenlenmesi, giderlerin karşılanması işçi ücretlerinin ödenmesi finans ve pazarlama işlerinin yapıldığı, her iki işyeri arasında bir yönetim bütünlüğü olduğu, Fabrika işyerinde ise iplik üretimi ve iplik boyama işi yapıldığı, merkez işyerinde yürütülen işlerin asıl işe yardımcı iş niteliğinde olduğu, şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 06 sıra numaralı “Dokuma” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Baltaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 06 sıra numaralı “Dokuma” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar Tarihi : 26/02/2004

Karar No : 2004/9

İşyeri : Laren Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.

Örnek Sanayi Sitesi 15. Blok No:56-58

SAMSUN

B.M. Dosya No : 33646.55

Tespiti İsteyen : Laren Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.

İnceleme : Laren Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, şirketin kesim, dikim, enjeksiyon ve idari bölümden oluştuğu, işyerinde evlerde giyilmek üzere açık ve kapalı terlik üretiminin yapıldığı, terliklerin kumaş ve taban bölümünden oluştuğu, üretim sürecinin modellere göre ıslampanın çıkartılması, saya kesimi, sayanın işlenmesi, dikimi ve temizliği ile kalite kontrol ve paketleme şeklinde olduğu, yurt dışına çocuk terliği, kauçuk tekstil çocuk ayakkabısı, zenne terlik, tekstil PVC erkek terliği ve pamuklu eşofman ihraç edildiği, işyerinde yapılan asıl işin terlik ve spor ayakkabısı üretimi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 07 sıra numaralı “Deri” işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar : Laren Ayakkabı ve Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 07 sıra numaralı “Deri” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Hazine Müsteşarlığından:

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)

Amaç ve Kapsam

Madde 1— Bu Tebliğin amacı, 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 03/03/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2— Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
 2. b) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
 3. c) Şirket : Emeklilik şirketini,
 4. d) Emeklilik Gözetim Merkezi : Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini,
 5. e) Geçici Sicil Kaydı : Bu tebliğ kapsamında bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tutulan sicil kaydını,
 6. f) Yönetmelik : Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Madde 3— Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) ve (e) bentleri hariç olmak üzere diğer koşulları taşımaları gerekir.

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin aşağıdaki belgelerle birlikte ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışını yapacağı şirkete yazılı olarak başvuru yaparlar:

 1. a) Nüfus cüzdanının noter onaylı bir örneği,
 2. b) Eğitim durumunu gösteren belgenin noter onaylı bir örneği,
 3. c) İki adet fotoğraf,
 4. d) Son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi,

Yabancı uyruklu adaylardan ikinci fıkranın (a) bendinde istenen belge yerine pasaportun noter onaylı bir örneği, yabancı uyruklu veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlardan (b) bendinde istenen belgeye ilişkin yükseköğrenim kurumu tarafından verilecek denklik belgesinin noter onaylı bir örneği verilmelidir.

Adayların nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus kayıt belgesinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekir.

Bu belgelerin başvuru yapılan şirkette mevcut olması halinde gönderilmesi gerekmez.

Şirket başvuru yapan adaylara ait tüm belgeleri kişi bazında saklar.

Adaylara İlişkin Belgelerin İncelenmesi

Madde 4 Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin tüm belgelerinin eksiksiz ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.

Şirket, başvurusu uygun bulunan adaylardan Ek 1’de yer alan eğitim modüllerine katılacaklar için ek bilgi ve belge isteyebilir.

Şirket, başvuruyu reddetmesi halinde durumu başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Eğitim ve Eğitim Modülleri

Madde 5— Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişiler asgari içeriği Ek 1’de yer alan ve şirketler tarafından verilecek olan eğitim modüllerine katılırlar.

Ek 1’de yer alan eğitim modüllerinden modül II (bireysel emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik sistemi) ile modül III’ün (ilgili vergi mevzuatı) tüm başvuruda bulunan adaylar tarafından alınması zorunludur. Bireysel emeklilik aracılığını başka bir şirkette sürdürmek isteyen kişilerin yeni şirket tarafından düzenlenen şirket ürünlerine ait tamamlayıcı eğitim modülü VII’ye katılmaları zorunludur.

Brokerler ya da brokerlerin yanında çalışan teknik personelin bireysel emeklilik aracılığı yapabilmesi için tanıtımı, pazarlaması ve satışı yapılacak ürünün ait olduğu şirketin Ek 1’de yer alan eğitim modüllerinin tamamına katılması gerekmektedir. Bu kişilerin birden fazla şirket adına bireysel emeklilik aracılığı yapması halinde bu şirketler tarafından verilen şirket ürünlerine ait tamamlayıcı eğitim modülü VII’ye katılması zorunludur.

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere eğitim geçmişleri de göz önünde bulundurularak Ek 1’de yer alan eğitim modüllerinden modül II ve III hariç olmak üzere muafiyet sağlanabilir. Şirket tarafından verilen eğitim sonunda eğitime katılan adaylara eğitimin veriliş tarihi, muaf tutulan eğitim modülleri ve muaf tutulma gerekçelerini gösteren bilgiler adaylara ilişkin oluşturulan dosyalarda saklanır.

Şirketler tarafından verilen eğitim modüllerine katılarak ya da ilgili muafiyet koşullarından yararlanarak eğitim aşamasını geçen ve gerekli görülen diğer aşamaları tamamlayanlar bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazanırlar.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında bulunan kişilerin görevde bulundukları sürece eğitim modüllerine katılma şartı aranmaz ve bu kişilere ait bilgiler ve bunlarda meydana gelecek değişiklikler aynı maddenin 3 üncü fıkrası gereği Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilir.

Geçici Sicile Kayıt, Geçici Sicil Numarası, Kullanımı ve Müsteşarlığa Bildirim

Madde 6 — Bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazanan kişilere şirket tarafından geçici sicil numarası verilir. Geçici sicil numarasının tanıtım kartında yer alması zorunludur.

Şirket, bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazanan kişilerin T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını, eğitimin veriliş tarihini, alınan ve muaf tutulan eğitim modüllerini, bağlı olduğu kuruluşu ve geçici sicil numaralarını her ayın ilk iş günü itibarıyla Emeklilik Gözetim Merkezine bildirir.

Geçici sicil numarası 15 hanelidir. İlk iki hane şirket kodunu, sonraki iki hane dağıtım kanalı kodunu, diğer haneler ise bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişinin T.C. kimlik numarasını tanımlar. Söz konusu şirket kodları ve dağıtım kanalı kodları Müsteşarlıkça belirlenir.

Geçici sicil numarası, bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca teklif formu, emeklilik sözleşmesi metni, tanıtım kartı ve Müsteşarlıkça gerekli görülen diğer belgelerde kullanılır.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında bulunan kişilerde belirlenen esaslara göre geçici sicil numarası verilir.

Emeklilik Gözetim Merkezi, geçici sicil numarası almış bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin geçici sicil kaydını elektronik ortamda tutar ve faaliyetlerini elektronik ortamda izler.

Tanıtım Kartı Verilecek Kişiler

Madde 7— Bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazanan kişilere tanıtım kartı verilir.

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişi bağlı bulunduğu şirketten başka bir şirketin ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışını yapmak için başvurması halinde bağlı bulunduğu şirkete tanıtım kartını iade eder. Yeni şirket tarafından verilecek şirket ürünlerine ilişkin tamamlayıcı eğitim modülü VII’yi almasını müteakip kişiye şirket tarafından düzenlenen yeni tanıtım kartı verilir.

Acenteler ile brokerlerin yanında çalışan teknik personelin bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazanmaları halinde tanıtım kartları eğitim modüllerini tamamladıkları şirket tarafından verilir.

Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında bulunan kişilerin görevde bulundukları sürece tanıtım kartı olmaksızın şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin tanıtım yapabilirler.

Tanıtım Kartının İçeriği ve Kullanımı

Madde 8— Şirket, bireysel emeklilik aracılığı yapma hakkını kazanan kişiye Ek 2’de, brokerlerin yanında çalışan teknik personelden bireysel emeklilik aracılığı yapmaya hak kazananlara Ek 3’de asgari standartı belirtilen tanıtım kartlarını verir.

Şirketin ürünlerine yönelik her türlü tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinde tanıtım kartının kullanılması zorunludur.

Tanıtım Kartının İadesi

Madde 9— Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişiler Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan fiillerin işlenmesi halinde yine bu maddede yer alan cezalara tabidir.

Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişilerden tanıtım kartını iade edenlere ait bilgiler iade işlemini takip eden ayın ilk iş günü itibarıyla Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir.

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunan Kişilerin Çalışma Esasları ve Denetimi

Madde 10— Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişiler, mevzuata, katılımcıların talimatlarına, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak zorundadır.

Tebliğde sayılan nitelikleri kaybeden bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişiler ile ilgili mevzuat gereğince tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmayanların geçici sicil kaydı silinir.

Şirket bireysel emeklilik sisteminin güvenli bir şekilde yürütülmesini teminen bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacakları izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.

Kaldırılan Hükümler

Madde 11— 15/05/2003 tarih ve 25107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında 2003/2 No’lu Tebliğ ile 29/05/2003 tarih ve 25122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 12— Bu Tebliğ 28/02/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13— Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK 1

EĞİTİM MODÜLLERİ

MODÜL I-TEMEL İŞLETME VE İKTİSAT

A.TEMEL İŞLETME

 1. Temel Kavramlar
 2. İşletmelerin Özellikleri
  1. İşletmelerin amaçları
  2. İşletmelerin işlevleri
 1. Temel İşletmecilik Fonksiyonları

3.1 Finansman

3.2 Pazarlama

3.3 Üretim

3.4 Yönetim

B.TEMEL İKTİSAT

 1. Temel Kavramlar
 2. Arz, Talep ve Piyasa Dengesi

2.1 Üretim

2.2 Tüketim

2.3 Tasarruf

2.4 Yatırım

 1. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
 2. Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler

MODÜL II- BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

 1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
 2. Sosyal Güvenlik Sistemi Kavramı
 1. 1.1 Sosyal güvenliğin tanımı
 2. 1.2 Sosyal güvenliğin nitelikleri
 1. Sosyal Güvenliğin Finansmanı

2.1 Primli ve primsiz sosyal güvenlik rejimleri

2.2 Finansman kaynakları

2.3 Finansman yöntemleri

2.4 Finansman sorunları ve öneriler

 1. 3. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı

3.1 Sosyal güvenliğin kapsamı

3.2 Sosyal güvenlik kurumları

 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

1.Özel Emeklilik Sistemleri

1.1 Özel emeklilik sistemlerine ilişkin temel kavramlar

1.2 Özel emeklilik planı türleri

1.3 Türkiye ve diğer ülke uygulamaları

 1. Mevzuat

2.1 Kanunlar

2.2 Yönetmelikler

2.3 Tebliğler

2.4 Kararlar

 1. Sistemin temel unsurları
 2. Güvenlik mekanizmaları, gözetim ve denetim
 3. ÖZEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
 4. Özel emeklilik sistemi ile sosyal güvenlik sistemlerininkarşılaştırılması
 5. Tamamlayıcı özel emeklilik sistemleri
 6. Sosyal güvenlik sisteminin olmadığı ülkelerde özel emeklilik sistemleri

MODÜL III- İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

 1. Vergi ile ilgili genel kavramlar
 2. Bireysel emeklilik sistemi ve ilgili vergi mevzuatı
 3. Diğer finansal yatırım araçlarının vergilendirmesi

MODÜL IV- FİNANS VE YATIRIM ARAÇLARI

  1. FİNANS
  1. Para Piyasaları
  2. Sermaye Piyasaları

B.FİNANSAL MATEMATİK

 1. Paranın zaman değeri
 2. Risk kavramı ve türleri
 3. Faiz kavramı
 4. YATIRIM ARAÇLARI VE PİYASALAR
 5. FONLAR VE FON YÖNETİMİ
  1. Menkul kıymet yatırım fonları
  2. Emeklilik yatırım fonları

MODÜL V- GENEL SİGORTACILIK BİLGİSİ

 1. Temel Kavramlar
 2. Sigortacılığın Genel Prensipleri
 3. Sigorta Çeşitleri

3.1 Hayat sigortaları

3.2 Diğer sigortalar

 1. Reasürans
 2. Sistemin işleyişi, gözetim ve denetim

MODÜL VI- TEMEL İNSAN İLİŞKİLERİ BİLGİSİ VE PAZARLAMA

 1. TEMEL İNSAN İLİŞKİLERİ
 2. PAZARLAMA
 3. TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ

MODÜL VII-ŞİRKET ÜRÜNLERİ

EK 2

TANITIM KARTI

Ön Yüz

– Tanıtım kartını veren şirketin logosu

– Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin adı-soyadı, fotoğrafı

– Aracı kuruma bağlı olarak çalışanlar için aracı kurumun adı ve adresi

– Geçici sicil numarası

– Kart numarası

Arka yüz

– Tanıtım kartını veren şirketin unvanı, telefonu, faksı, elektronik posta adresi, imzası ve kaşesi

– Kartın veriliş tarihi

Tanıtım Kartı Örneği

Gerçek Boyutları: 8,5cm*5,5cm

EK 3

TANITIM KARTI

Ön Yüz

– Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişinin adı-soyadı, fotoğrafı

– Aracı kuruma bağlı olarak çalışanlar için aracı kurumun adı ve adresi

– Geçici sicil numarası

– Kart numarası

Arka yüz

– Kartın veriliş tarihi

Tanıtım Kartı Örneği

Gerçek Boyutları: 8,5cm*5,5cm

—— • ——

İzmir Valiliğinden:

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 23/2/2004

Karar No : 2004/02

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 23/2/2004 tarihinde Vali Yardımcısı Hikmet DİNÇ başkanlığında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesine göre toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Buna göre;

1 – Bazı vatandaşların trişinellozis hastalığına yakalanması, bu hastalığın kaçak kesilen domuz ve at etlerinden kaynaklandığı, oluşturulan ekiplerce yapılan kontrollerde İlimizde 4 adet domuz çiftliği tespit edildiği, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ilave edilen 32/A maddesi gereğince ruhsatlandırma işlemlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredildiği, bu Bakanlıkça yönetmelik çıkarma işlemleri devam ettiği anlaşıldığından, yönetmelik çıkıncaya kadar;

– Domuz çiftliği kurmak isteyen ve halen faaliyetini sürdüren gerçek ve/veya tüzel kişilerin;

 1. a) İşletmenin kurulacağı yerin tapusu,
 2. b) İşletmenin kurulacağı yerin plan krokisi,
 3. c) İşletmenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre deşarj izni,
 4. d) Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni verilmesinin gerekip gerekmediği ile Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine tabi olup olmadığı hususunda Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden alınan belge,
 5. e) Etlerin nerede kesileceği ve nerede pazarlanacağına ilişkin bilgiler bulunan bir dilekçe ile mahallin mülki idare amirine müracaat etmelerine, 1 (bir) ay içerisinde müracaatları bulunmayan veya müracaatları kabul edilmeyen işletmelerin faaliyetlerinin derhal durdurulmasına,

– İşletmelerdeki hayvanların izin almış işletmelere nakledilmesine,

– Böyle bir işletme bulunmaması halinde kapatılan işletmedeki hayvanların Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince tespit edilecek kesim yerlerinde kontrollü olarak kestirilmesinin sağlanmasına,

– Etlerin Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerince belirlenecek soğuk hava depolarında muhafaza altına alınmasına,

– İşletme sahiplerine bu etleri pazarlaması için bir süre verilmesine ve pazarlama zincirinin etkin bir şekilde takip edilmesine,

– Verilen süre içerisinde pazarlanamayan ve insan sağlığı için risk teşkil eden etlerin Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünce imha edilmesine,

2 – İlimiz merkezinde yeteri kapasitede mezbaha bulunmasına rağmen et üreticilerinin zaman zaman başka il ve ilçe mezbahalarında kestirdikleri etleri il merkezine taşıdıkları bu meyanda taşıma esnasında kaçak et niteliği taşıyabilecek katılımlarında olabileceği dikkate alınarak; çevre ve halkın sağlığını korumak amacıyla, güvenlik kuvvetlerinin ve belediye zabıtalarının et nakil araçları ile et nakledilebilecek diğer araçları sıkı denetime tabi tutmalarına, şehir giriş ve çıkışlarında gerekli önleyici önlemlerini almalarına, Tarım Müdürlüğü ile belediye zabıta ve emniyet kuvvetlerinin işbirliği yapmalarına,

3 – 13/11/2003 tarihinde Bornova İlçemizde ve 18/2/2004 tarihinde Balçova İlçemizde meydana gelen ve birçok vatandaşımızın ölmesine ve yaralanmasına sebep olan yangınların kolay yanma ve tutuşma özelliğine sahip petrol türevlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu tür umuma açık yerlerde (Cafe, bar, pavyon, disko, sinema, tiyatro, internet cafe ve benzeri) petrol türevi yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddelerle izolasyon ve dekorasyon amaçlı kullanılmasının yasaklanmasına, gerekli olacak izolasyon ve dekorasyonların yanmaz ve ısıya dayanaklı malzemelerden yapılmasına ya da kaplanmasına,

 1. a) İlçelerimizde, İlçe Kaymakamlıklarının sorumluluğunda İlçe Emniyet Müdürlüğü (Jandarma Bölgesinde İlçe Jandarma Komutanlığından), Sağlık Grup Başkanlığından, Metropol alanda İtfaiye Daire Başkanlığından, İlçe Belediyesinden (İtfaiye, Zabıta ve İmar Müdürlüğü) ile Tedaş İşletme Müdürlüğünden yetkililerin katıldığı bir denetleme heyetinin oluşturulmasına,
 2. b) Oluşturulan denetleme heyetinin yukarıda belirtilen umuma açık yerleri en geç bir ay içerisinde denetleyerek, yukarıda belirtilen şartların ve İzmir Valiliği İl Savunma Müdürlüğü 11/12/2003 tarih ve 03/972 sayılı Genelgesine aykırı olanların tespiti halinde 1 (bir) aylık süre verilmesine, süre sonunda belirtilen şartlarıyerine getirmeyenler hakkında yasal işlem yapılmasına,
 3. c) Denetimlerin 6 ayda bir periyodik halde yapılmasına,
 4. d) Yeni açılacak mekanlar için yukarıda belirtilen şartların aynen aranmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı