T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Yayın Genel Müdürlüğüne

başvurulur.

17 Haziran 1989

CUMARTES İ

Sayı : 20198

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Kanun No . 3572 Kabul Tarihi : 14.6.1989

Madde 1. — Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmışıdır.

Madde 2. — Bu Kanun hükümleri;

 1. a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
 2. b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan

işlerle oksijen LP G dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,

 1. c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,
 2. d) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7 nci maddesi ile aynı Kanuna 3233

sayılı Kanunla eklenen ek 8 inci madde kapsamına giren yerlere,

Uygulanmaz.

Madde 3. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını vermeye aşağıdaki merciler yetkilidir :

 1. a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri ve işletmelere valilikler ve kaymakamlıklar.
 2. b) Belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletmelere belediyeler.

Yasama Bölümü Sayfa : 1

Resmî Gazete Kodu : 170689 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

Sayfa : 2 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

 1. c) Belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan işyeri ve işletmelerden büyükşehir

belediyesi olan yerlerde;

 1. ca) 2 nci ve 3 üncü sınır gayrisıhhi müesseseler için büyükşehir belediye başkanlığı,
 2. cb) Sıhhi ve sair işletmeler için ise büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer belediye

başkanlıktan.

Madde 4. — 3 üncü maddede belirtilen merciler, iznin verilmesi için yapılacak beyan

ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar.

 1. a) İnsan sağlığına zarar vermemek,
 2. b) Çevre kirliliğine yol açmamak,
 3. c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar,

kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.

Madde 5. — İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre 4 üncü maddede

belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra başvuru formunu doldurarak 3 üncü maddede belirtilen mercie ibraz ederler.

Bu başvurunun yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun

tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bütün işyerleri için tek tip olarak düzenlenir.

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

Madde 6. — İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, 3 üncü maddede belirtilen

merciler tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ruhsatın veriliş tarihini izleyen bir ay

içinde kontrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı

almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal

hükümler uygulanır.

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, 4 üncü maddede belirtilen yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan

ruhsat, ilgili mevzuattaki hükümler çerçevesinde yetkili merci veya mülkî idare amirince iptal

edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca işlem yapılır.

İşyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile maliye vergi levhası ve fiyat tarifesi dışında herhangi bir levha aşılamaz.

Yasama Bölümü Sayfa : 2

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 3

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işyeri açmak için ilgili

mercie başvurmuş olanlardan isteyenler, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler.

Geçici Madde 2. — 20.10.1988 tarihli ve 3481 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünd e Kararname çıkarma yetkisi, bu Kanun kapsamına giren konular için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

Madde 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/1989

18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi

Hakkında Kanun

Kanun No . 3573 Kabul Tarihi : 14.6.1989

MADD E 1. — 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi hakkında kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 1. — Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği

bulunduğu halde, mahalli idareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından otuzbin lira para cezasıyla cezalandırılır. Bu

karar kesindir.

Yürürlük

MADD E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADD E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

16/6/1989

1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Kanun

Kanun No . 3574 Kabul Tarihi : 14.6.1989

MADD E 1. — 1632 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

C – Sırf askeri suçlarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.

MADD E 2. — 1632 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 66. — 1) Aşağıda yazılı askeri şahıslar bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur :

 1. a) Kıt’asından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı

günden fazla uzaklaşanlar,

Yasama Bölümü Sayfa : 3

Sayfa : 4 RESMİ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

 1. b) Kıt’asından veya görevini yapmakla olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur bulundukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler,

2) Aşağıda yazılı hallerde hapis cezası iki yıldan aşağı olamaz.

 1. a) Suçlu, silah, mühimma t ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hayvanlardan birini veya ordu hizmetine tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberinde götürmüş ise;
 2. b) Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise;
 3. c) Suçlu mükerrir ise;

3) Seferberlikte bu maddede yazılı mehiller yarıya indirilir.

MADD E 3. — 1632 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

Aşağıda yazılı askeri şahıslar, yabancı memlekete kaçmış sayılarak üç yıldan beş yıla

kadar hapsolunurlar.

MADD E 4. — 1632 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (c) bendinin 2 numaralı alt

bendi, 38 inci maddesi ve 70 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan yeni baştan

askerlik cezaları yerine getirilmez. Yerine getirilmiş olan yeni baştan askerlik cezaları hükümsüz sayılarak askerlik süreleri yeniden hesaplanır. Muvazzaflık süresini doldurmuş olanlar derhal

terhis edilirler.

Ancak terhise müstehak olunan tarihten sonra işlenmiş bulunan suçlardan dolayı takibat yapılır, verilmiş olan cezalar çektirilir.

MADD E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADD E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/1989

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik

Geçici 8 inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi

Hakkında Kanun

Kanun No . 3576 Kabul Tarihi : 14.6.1989

MADD E 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3455 sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yukarıdaki hükümlere göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.1989 tarihine kadar, kadro şartı aranmaksızın profesörlüğe yükseltilecek olanlar ile doçent unvanını kazanmış olanlar

bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden

yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.

Yürürlük

MADD E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADD E 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/1989

Yasama Bölümü Sayfa : 4

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakana Vekillik Etme İşlemi

 1. C.

BAŞBAKANLİK

Personel ve Prensipler 13 Haziran 1989

Genel Müdürlüğü

08-3-308-10000

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATIN A

Avrupa Araştırma Koordinasyon Kurumu (EUREKA ) Bakanlar Konferansına katılmak

üzere, 17 Haziran 1989 tarihinde Avusturya’ya gidecek oları Devlet Bakanı Mehmet YAZAR’ın

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment KONUKMAN’ı n vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.

Turgut ÖZAL

Başbakan

13 Haziran 1989

TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANLIĞI

39-06-47-89-286

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13 Haziran 1989 gün ve 08-3-308-10000 sayılı yazınız.

Avrupa Araştırma Koordinasyon Kurumu (EUREKA ) Bakanlar Konferansına katılmak

üzere, 17 Haziran 1989 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet YAZAR’ın

dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment KONUKMAN’ın vekillik etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Kenan EVRE N

CUMHURBAŞKANI

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 89/13769

Artvin İli, Şavşat İlçesi, Kirazlı Köyünde yapıları afete maruz kalan afetzedelerin ekli

krokide sınırları belirtilen aynı ilçe merkezindeki Söğütlü Mahallesi Kartavla mevkiine yerleştirilmeleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 24/1/1989 tarihli ve 748 sayılı yazısı üzerine,

7269 sayılı Kanunun değişik 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 1. OKSAY

Başbakan V.

 1. OKŞAY

Devlet Bakanı

 1. B. ÖZAL

Devlet Bakanı

 1. KURT

Adalet Bakam V.

 1. K. ALPTEMOÇİN

Maliye ve Gümrük Bakanı

 1. PAKDEMİRLİ

Ulaştırma. Bakanı

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

 1. S. GlRAY

Devlet Bakanı V.

 1. KAHVECİ

Devlet Bakanı

 1. VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

 1. C. GÜZEL

Milli Efe.Genc.ve Spor Bak.

 1. H. DOĞAN

Tarım Orm.ve Köyişleri Bak.

 1. KURT

Enerji ve Tabii kaynaklar Bak.

 1. İNAN

Devlet Bakanı

 1. YAZAR

Devlet Bakanı

 1. KALEMLİ

İçişleri Bakanı

İ. S. GİRAY

Bayındırlık ve iskân Bak.

 1. AYKUT

Çalışma ve Sos. Güv. Bak

 1. T. TİTİZ

Kültür ve Turizm Bakanı

 1. BOZER

Devlet Bakanı

 1. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

 1. M. YILMAZ

Dışişleri Bakanı

 1. KİTAPÇI

Saj|. ve Sos. Yani. Bak.

Ş. YÜRÜR

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1

Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

YUrlitmeve İdare Bölümü Sayfa : 2

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 7

Karar Sayı» : 89/14001

Taksi olarak çalışacak yerli otolarda kullanılmak üzere dizel motor CK D yedek parça

ve aksamının ithaline izin verilmesi hakkındaki ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Yüksek

Planlama Kurulu’nun 9/2/1989 tarihli ve 89/T-7 sayılı raporu üzerine, 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 304 sayılı Kanun Hükmünd e Kararname ile değişik 5 inci maddesi ile

474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/1989 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

Kenan EVKEN

Cumhurbaşkanı

 1. ÖZAL

Başbakan

 1. BOZER

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd.

 1. ÇELEBİ

Devlet Bakanı

 1. KONUKMAN

Devlet Bakanı

 1. AKSU

İçişleri Bakanı

 1. ALTINKAYA

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 1. KAYALAR

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

 1. KURT

Enerii ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 1. İNAN

Devlet Bakanı

 1. YAZAR

Devlet Bakanı

 1. AŞKIN

Devlet Bakanı

 1. M. YILMAZ

Dışişleri Bakanı

 1. TANER

Devlet Bakanı

 1. ÖZARSLAN

Devlet Bakanı

 1. O. SUNGURLU

Adalet Bakanı

 1. PAKDEMİRLİ

Maliye ve Gümrük Bakanı

 1. ŞIVGIN

Sağlık Bakanı

 1. ÇİÇEK

Çabama ve Sos. Güvenlik Bakanı V.

 1. K. ZEYBEK.

Kültür Bakanı

 1. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

 1. SERT

Devlet Bakanı

 1. S. GİRAY

Milli Savunma Bakam

 1. AKYOL

Milli Eğitim Bakanı

 1. TUNCER

Ulaştırma Bakanı

Ş. YÜRÜR

Sanayi ve Ticaret Bakam

İ. AKÜZÜM

Turizm Bakanı

Taksi Olarak Çalışacak Yerli Otolarda Kullanılmak Üzere Dizel Motor CKD ,

Yedek Parça , Aksam ve Parçalarının ithaline ve Yerli tmalatına Ai t Karar

1 — Taksi olarak çalışacak yerli otolarda kullanılmak üzere;

 1. a) Yerli otomobil Üreticilerince imal edilecek dizel motorlar için ithal olunacak CK D

aksam ve parçalar ile,

 1. b) Daha önce dizel motor ithaline ve yerli imalatına müsaade edilen firmaların ithal

etmiş bulundukları dizel motorlar için ithal olunacak yedek parçaların gümrük vergisi nisbeti

% 1’e indirilmiştir.

2 — Bu Karar yayımı tarihinden itibaren 2 yıllık süre için geçerlidir.

3 — Bu Karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

Sayfa : 8 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Karar Sayısı : 89/14116

İtalya’da yerleşik Industrie Bitossi 90 S.P.A firması ve yerli ortakların katılımı suretiyle kurulacak şirketin tzmiı (Gebze)’de gerçekleştireceği Zirkonyum Silikat ve Pigment üretimi

yatırımının, gelişmiş bölgelere tanınan teşvik tedbirlerinden istifade ettirilmesi; Devlet Bakanlığının 27/4/1989 tarihli ve 3700 sayılı yazısı üzerine, 6224 sayılı Kanunun 1 inci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

 1. ÖZAI.

Başbakan

 1. TANER

Devlet Bak.ve Başbakan Yrd. V.

 1. ÇELEBİ

Devlet Bakam

 1. KONLUKMAN

Devlet Bakanı

 1. AKS U

İçişleri Bakanı

 1. ALT1NKAYA

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 1. KAYALA R

“arını Orman ve Köyişleri Bakanı

 1. KURT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 1. İNAN

Devlet Bakanı

M.YAZA R

Devlet Bakam

 1. AŞKIN

Devlet Bakanı

 1. M . YILMA Z

Dışişleri Hakanı

 1. TANER

Devlet Bakanı

i . ÖZARSLAN

Devlet Bakanı

M.O.SUNGURL U

Adalet Bakanı

 1. PAKDEMİRLİ

Maliye ve Gümrük Bakam

 1. ŞIVGIN

Sağlık Bakanı

 1. AYKU T

Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanı

N K. ZEYBEK

Kültür Bakam

 1. ÇİÇEK

Devlet Bakanı

 1. SERT

Devlet Bakanı

İ. S. GİRAY

Milli Savunma Bakanı

A.AKYO L

Milli Eğitim Bakanı

 1. TUNCER

Ulaştırma Bakanı

Ş. YÜRÜR

Sanayi ve Tiearct Bakanı

İ. AKÜZÜM

Turizm Bakanı

 • •r

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 89/133

1 — Halen görevde bulunan Yargıiay Cumhuriyet Başsavcısı Firuz ÇİLİNGİROĞl.U

1/7/1989 tarihinde yaş haddi sebebiyle emekli olacağından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük

Genel Kurulunca göslerjlen adaylar arasından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Halûk YAR ­

DIMCI Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilmiştir.

15 Haziran 1989

Kenan EVRE N

CUMHURBAŞKANI

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMİ GAZET E Sayfa : 9

Tebliğler

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İhracat (89/20)

Madde 1 — Mer’i İhracat Yönetmeliği uyarınca, başlamış işlem niteliği taşıyan ihracat işlemlerinin tamamlanması imkanı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda unvanı belirtilen firmaların, işbu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren; yürürlükteki İhracat Rejimi Kararı’nı n 12’nci

maddesi gereğince üç (3) yıl süre ile ihracattan men edilmesi ve bu süre içerisinde ithalat için

hiçbir tahsis yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

Firma Unvanı Adresi İhracat Belge No

tthaht

Belge No .

— Alpler Dış Tic.Ltd.Şli. 2. Taşocağı Cad. Çevre

Apt. No : 2 Kat: 4

Mecidiyeköy-tSTANBUL 43-554041 52-050073

— Damla Dış Tic . A.Ş. Düyükdere Cad. Arkan

Apt. No : 34 Kat: 4 D: 10

İSTANBUL 77-550718 42-054806

— Doğan Makina San.

Ltd.Şti.

Atasanayi 2. Cad. No: 26

ANKAR A 96-549219 96-CI54372

— Eltaş Tekstil Dış Tic.

Müşavirlik ve Paz.

Lld.Şü

Silahşor Cad. Us Apt.

N o : 9/1

Şişli-İSTANBUL 04-553746

— Kameks Paz.Tic.Ltd.Şti. Mesihpaşa Cad.

N o : 2 K : 3/19

Laleli-İSTANBUL 00-549631

— Sutaş Su Ür.San.

Tic.A.Ş.

Kasap Sok. Nazmiye

Hak Apt. K : 1 D: 1

Esentepe-İSTANBUL 34-536629 59-038492

— Ya-Do İhracat ve Tarım

Ur.Ltd.Şti.

Ziyapaşa Bulvarı 290. Sok.

Yüzevler Pasajı No: 52

ADAN A 79-530784

— Kim-ivlak Dış Tic .

Ltd.Şti.

Birlik Sok. Set Saray

Apt. No : 22 D: 11

 1. Levent-İSTANBUL 50-544638 07-042431

Madde 2 — İşbu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sayfa : 10 RESMİ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İhracat (89/21)

Madde 1 — Mer’i İhracat Yönetmeliği uyarınca, başlamış işlem niteliği taşıyan ihracat işlemlerinin tamamlanması imkanı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda ünvanı belirtilen firmaların, işbu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren; yürürlükteki İhracat Rejimi Kararı’nın 12’nci

maddesi gereğince iki (2) yıl süre ile ihracattan men edilmesi ve bu süre içerisinde ithalat için

hiçbir tahsis yapılmaması kararlaştırılmıştır.

İthalat

Firma Ünvanı Adresi İhracat Belge No Belge No

— Meltem İhracat A.Ş. Okçumusa Cad. No: 15/7 41-507807 S7-016824

Karaköy-İSTANBUL

Madde 2 — İşbu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

İhracat (89/22)

Madde 1 — Mer’i ihracat Yönetmeliği uyarınca, başlamış işlem niteliği taşıyan ihracat işlemlerinin tamamlanması imkanı saklı kalmak kaydıyla, aşağıda unvanı belirtilen firmaların, işbu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren; yürürlükteki İhracat Rejimi Karan’nın 12’nci

maddesi gereğince Uç (3) yıl süre ile ihracattan men edilmesi ve bu süre içerisinde ithalat için

hiçbir tahsis yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Firma Unvanı Adresi İhracat Belge No

İthalat

Belge No

— Burak İthalat İhracat

ve Ticaret Ltd . Şti.

Hisaryanı Sok. Ve-Ga

Han N o : 8 Kat : 3

Tophane – İSTANBUL 32-544410 92-042910

— Isı-Trans Sanayi ve

Ticaret A . Ş.

Abide-i Hürriyet Cad.

Hasat Sok. N o : 1 Kat: 7

D : 13 Şişli – İSTANBUL 62-548061

— Volkanlar tth. İhr.

Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti.

Sıraselviler Cad. No : 67/2

Taksim – İSTANBUL 63-522766 —

— Erpeks Dış Tic . A . Ş. Büyükdere Cad. Ercan

Han N o : 121/3

Gayrettepe – İSTANBUL 28-506171

Madde 2 — İşbu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından :

1989 Yılı Mayıs Ayında Verilmiş Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Aşağıdaki Gibidir.

TEŞVİK

SIRA BELGE.

NO NO.TAR

YERİ/ WÜAACAT SAHİBİ/

ADRESİ

YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

SABİ T

YATIRIM

MLN.TL.

DSVİ Z

SERESİ BİN S

TAM KAPASİTED E URETECESt

KAL VE HİZMETLER

İŞTrt.

KtSt

TANINAN TEŞVİKLER

I • • TARIM

A – BİTKİSEL ÜRETİM

1 23946 KAHRAMANMARAŞ/GbKSUN

»4.05.8 9 AZİMLİ TİCARET SAN.KOLL.

KAYSERİ YOLU KAVŞASI

GdKSUN/KAHRAMANMARAŞ

ALTSEKTOR TOPLAMI * 1

B – HAYVANCILIK

KOMPLE YENİ Y A. 146

146

156

156

0

0

30000 ADET KÖKTEN/20000

ADET ÇELİKTEN FİDAN ÜRET.

20

20

x?

0 Y.İ .

KKDP.

5 T.P .

2 23819

01.05.89

ÇORUM

AVÖZSARACOSLU-SARAÇOSLU

TAVUK ÇİFTLİSİ İSKİLİP YOLU 5.KM.

ÇORUM

ÇORUM

ARSLANLAR HALI/MOBİL.LTD

ÇEPNt MAH.KUBBELİ

T.SOKAK NO’.TB

CORUM

TOKAT/TURHAL

AHMET CELTE K

6.0.PAŞA BULVARİ

N0:147/A TOKAT

TOKAT/TURHAL

AHMET BEKLİ03LU

TOKAT CAD.PAZAR MAH.

N0:1 TURHAL/TOKAT

TOKAT

MOLLA HASAN MISAFIR YEŞİL YURT KASABASI

SANAYİ ÇARŞISI

ARTOVA/TOKAT

CORUM

AHMET İZGİ BESİCİLİK LTD HÜRRİYET CAD.NO:25

ÇORUM

SİİRT

İSMAİL AYAZ

SA3LIK MAH.1019 ŞOK.

N0:9 SATMA,V/SİIRT

TEVS İ 600 450 0 EK:2Q000 A/O.YARKA YETİŞ.

20000 AO/Y.YUMURTA TAVUK.

17 0 Y.İ ,

KKDP .

5 T.P .

3 23839

02.05.89

ÇORUM

AVÖZSARACOSLU-SARAÇOSLU

TAVUK ÇİFTLİSİ İSKİLİP YOLU 5.KM.

ÇORUM

ÇORUM

ARSLANLAR HALI/MOBİL.LTD

ÇEPNt MAH.KUBBELİ

T.SOKAK NO’.TB

CORUM

TOKAT/TURHAL

AHMET CELTE K

6.0.PAŞA BULVARİ

N0:147/A TOKAT

TOKAT/TURHAL

AHMET BEKLİ03LU

TOKAT CAD.PAZAR MAH.

N0:1 TURHAL/TOKAT

TOKAT

MOLLA HASAN MISAFIR YEŞİL YURT KASABASI

SANAYİ ÇARŞISI

ARTOVA/TOKAT

CORUM

AHMET İZGİ BESİCİLİK LTD HÜRRİYET CAD.NO:25

ÇORUM

SİİRT

İSMAİL AYAZ

SA3LIK MAH.1019 ŞOK.

N0:9 SATMA,V/SİIRT

KOMPLE YENİ Y A. 800 750 0 30000 AD.YUMURTA TAVUK.

11000 AD.YARKA TAVUKÇUL.

10 *£

X40 i 2

0 Y.İ .

KKDP.

5 T.P .

4

5

6

7′

8

23844

02.05.89

23858

02.05.89

0 2 .Bt ? İ İ

23920

15.05.89

23924

15.05.89

ÇORUM

AVÖZSARACOSLU-SARAÇOSLU

TAVUK ÇİFTLİSİ İSKİLİP YOLU 5.KM.

ÇORUM

ÇORUM

ARSLANLAR HALI/MOBİL.LTD

ÇEPNt MAH.KUBBELİ

T.SOKAK NO’.TB

CORUM

TOKAT/TURHAL

AHMET CELTE K

6.0.PAŞA BULVARİ

N0:147/A TOKAT

TOKAT/TURHAL

AHMET BEKLİ03LU

TOKAT CAD.PAZAR MAH.

N0:1 TURHAL/TOKAT

TOKAT

MOLLA HASAN MISAFIR YEŞİL YURT KASABASI

SANAYİ ÇARŞISI

ARTOVA/TOKAT

CORUM

AHMET İZGİ BESİCİLİK LTD HÜRRİYET CAD.NO:25

ÇORUM

SİİRT

İSMAİL AYAZ

SA3LIK MAH.1019 ŞOK.

N0:9 SATMA,V/SİIRT

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YEN İ

YENİ

YEN İ

Y A.

YA.

YA.

550

950

830

450

700

630

0

0

0

200 B/D.BESİ SI5IRCILISI

500 B/D.SESİ StSIRCİLiSl

400 S/D.BESİ SI8IRCILISI

6

1 î

10

X60 Y.t .

X40 KKDP .

X25 T.P .

X60 Y.i .

X43 KKDP .

«25 T.P .

X60 Y.İ .

X4Q KKDP .

X25 T.P .

4

5

6

7′

8

23844

02.05.89

23858

02.05.89

0 2 .Bt ? İ İ

23920

15.05.89

23924

15.05.89

ÇORUM

AVÖZSARACOSLU-SARAÇOSLU

TAVUK ÇİFTLİSİ İSKİLİP YOLU 5.KM.

ÇORUM

ÇORUM

ARSLANLAR HALI/MOBİL.LTD

ÇEPNt MAH.KUBBELİ

T.SOKAK NO’.TB

CORUM

TOKAT/TURHAL

AHMET CELTE K

6.0.PAŞA BULVARİ

N0:147/A TOKAT

TOKAT/TURHAL

AHMET BEKLİ03LU

TOKAT CAD.PAZAR MAH.

N0:1 TURHAL/TOKAT

TOKAT

MOLLA HASAN MISAFIR YEŞİL YURT KASABASI

SANAYİ ÇARŞISI

ARTOVA/TOKAT

CORUM

AHMET İZGİ BESİCİLİK LTD HÜRRİYET CAD.NO:25

ÇORUM

SİİRT

İSMAİL AYAZ

SA3LIK MAH.1019 ŞOK.

N0:9 SATMA,V/SİIRT

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

YA.

530

400

3S0

300

0

0

300 3AŞ/DÖNEM BESİ SIS1RCÎLI3I

200 AD.9B/DBNSM HAYVAN BEStCİLİSl

8

10

X130 Y.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X1QD Y.İ .

X50 KKDP.

X25 T.P.

9 15.0İÜS ÜÎLTD.ERGÜN-ERHAN DUMAN

İNÖNÜ CADDESİ NO: ^

YOZGAT/SORGUN

D.YÜKSEL-YUKŞEL TAVUKC.

ÇEKERE K CADDESİ N0:4

SORGUN/TOKAT

KOMPLE YENİ YA. 840 740 0 20000 AD/Y.YUMURTA TAVUK.

11400 AO/ON.YARKA YETİŞT.

10 X100 Y.t .

X4Q KKDP.

X25 T.P.

X60 Y.i .

X43 KKDP.

X25 T.P.

10 23939

15.05.89

ÜÎLTD.ERGÜN-ERHAN DUMAN

İNÖNÜ CADDESİ NO: ^

YOZGAT/SORGUN

D.YÜKSEL-YUKŞEL TAVUKC.

ÇEKERE K CADDESİ N0:4

SORGUN/TOKAT

KOMPLE YENİ YA. 300 240 0 20000 ADET/YIL YUMURTA

TAVUKCULUSJ

a

X100 Y.t .

X4Q KKDP.

X25 T.P.

X60 Y.i .

X43 KKDP.

X25 T.P.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

17 Haziran 1989 — Sayı: 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa: 11

Yürüımc vc İdare Bâlâma Sayfa : 8

TEŞVI K

SıR A BELGE .

NO NO.TAR

YERI ,

MURACAT SArflst,

ADRESİ

YATIRIMIN NEV I

TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL .

SABİT

YATıRı M

MLN.TL .

DÖVİZ

GSRH S I

BİN S

TAM KAPASITED E ÜRETECE81

* U L VE HIZMETLE R

IST* . TANıNA N

11

12

23957

1 6 .05.8 9

23İ5Îİ 9

ÇORUN

K.LTD.S.SEZER-F.AflZOÎLU

ŞANLıOBL U IŞX .<AT : 2

NO.-53 KUBBELİ CAD.

ÇORUM

KARS

VURAL YıLDıRJMTUR K

30RLU K ÇtfTLÎSl

KARS

TOKAT/TURHA L

»MER YıLDıRı M

KıZKAYAS ı GOPES MEVK

TURHAL/TOKAT

SIIR T

MEHMET SAI T SAK

YENIOOÎA N ÇARŞıS ı

NO:35

KURTALAN /SİİRT

SIIR T

SÜLEYMA N KEZE R

YENÎOOSAN ÇARŞıS ı

N0.6 5

KURTALAN/SIIR T

Y0Z6AT/YERKS Y

KOTTUR YOZGA T TAVUKÇ.AŞ.

Y0ı6A T CADOES I

KIZILAYLAR ÎSH.KAT:2

YERKÖY/YOZGAT

80L U

«SYTU R SOL U ANAÇ TAV.A$ .

SALI H ÇUNOOSAN CAD.

DEVL.TIYATROS U UST U

N 0 : 1 2 SOLU

ANKARA/BELEDIY E SıNıR ı DıŞ ı

KBYTU R ANKARA TAVUKÇ.AŞ.

3ALAKA Y MAH.NO:32

KAZAN/ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

YEN I

YENİ

Y A.

Y A .

4 8 0

1060

4 6 0

7 6 0

0

0

2000 0 AD/Y.YUMURTA TAVUK.

1150 3 AD/ON.YARKA YETİŞT.

2 0 0 BAS/DONEM SUT INE3 1

2000 3/D.KOYUN 3ESICÎLI3 1

15

10

X 6 0 Y.t .

X « Ö KKDP.

X 2 5 T.P.

X100 Y.l .

X 6 0 Y.l ,

X 4 0 KKDP.

X 2 5 T.P.

2100 Y . l .

X 5 Ö KKDP.

X 2 5 T.P .

13

14

15

16

1T

1S

23İ5Ü 9

25İ5?İ ?

24019

2 5 .05 . 8 9

24021

3 1 .05.8 9

2402 2

3 1 .05 . 8 9

ÇORUN

K.LTD.S.SEZER-F.AflZOÎLU

ŞANLıOBL U IŞX .<AT : 2

NO.-53 KUBBELİ CAD.

ÇORUM

KARS

VURAL YıLDıRJMTUR K

30RLU K ÇtfTLÎSl

KARS

TOKAT/TURHA L

»MER YıLDıRı M

KıZKAYAS ı GOPES MEVK

TURHAL/TOKAT

SIIR T

MEHMET SAI T SAK

YENIOOÎA N ÇARŞıS ı

NO:35

KURTALAN /SİİRT

SIIR T

SÜLEYMA N KEZE R

YENÎOOSAN ÇARŞıS ı

N0.6 5

KURTALAN/SIIR T

Y0Z6AT/YERKS Y

KOTTUR YOZGA T TAVUKÇ.AŞ.

Y0ı6A T CADOES I

KIZILAYLAR ÎSH.KAT:2

YERKÖY/YOZGAT

80L U

«SYTU R SOL U ANAÇ TAV.A$ .

SALI H ÇUNOOSAN CAD.

DEVL.TIYATROS U UST U

N 0 : 1 2 SOLU

ANKARA/BELEDIY E SıNıR ı DıŞ ı

KBYTU R ANKARA TAVUKÇ.AŞ.

3ALAKA Y MAH.NO:32

KAZAN/ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

Y A.

Y A.

6 0 0

5 0 0

5 5 0

4 0 0

0

0

5 0 0 B9/9.HAYV. BESICILIĞ I

100 0 ŞAŞ/9BNE M KOYUN

BESICILÎ6 I

7

0

X 6 0 Y.t .

X « Ö KKDP.

X 2 5 T.P.

X100 Y.l .

X 6 0 Y.l ,

X 4 0 KKDP.

X 2 5 T.P.

2100 Y . l .

X 5 Ö KKDP.

X 2 5 T.P .

13

14

15

16

1T

1S

23İ5Ü 9

25İ5?İ ?

24019

2 5 .05 . 8 9

24021

3 1 .05.8 9

2402 2

3 1 .05 . 8 9

ÇORUN

K.LTD.S.SEZER-F.AflZOÎLU

ŞANLıOBL U IŞX .<AT : 2

NO.-53 KUBBELİ CAD.

ÇORUM

KARS

VURAL YıLDıRJMTUR K

30RLU K ÇtfTLÎSl

KARS

TOKAT/TURHA L

»MER YıLDıRı M

KıZKAYAS ı GOPES MEVK

TURHAL/TOKAT

SIIR T

MEHMET SAI T SAK

YENIOOÎA N ÇARŞıS ı

NO:35

KURTALAN /SİİRT

SIIR T

SÜLEYMA N KEZE R

YENÎOOSAN ÇARŞıS ı

N0.6 5

KURTALAN/SIIR T

Y0Z6AT/YERKS Y

KOTTUR YOZGA T TAVUKÇ.AŞ.

Y0ı6A T CADOES I

KIZILAYLAR ÎSH.KAT:2

YERKÖY/YOZGAT

80L U

«SYTU R SOL U ANAÇ TAV.A$ .

SALI H ÇUNOOSAN CAD.

DEVL.TIYATROS U UST U

N 0 : 1 2 SOLU

ANKARA/BELEDIY E SıNıR ı DıŞ ı

KBYTU R ANKARA TAVUKÇ.AŞ.

3ALAKA Y MAH.NO:32

KAZAN/ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YEN I

YEN I

YEN I

Y A.

YA.

Y A .

Y A.

5 0 0

576 0

163 0

600 0

4 0 0

424 0

1090

4180

0

1034

447

1872

1000 ŞAŞ/DÖNE M KOYUN

9ESıCILIS 1

1200 AD/SAA T KP.KESIMHAN E

10030 T/Y.KARMA YEM ORET.

620000 0 ADET/Yı L CIVCI V

ÇIKIŞLI KULUÇKAHAN E

2000 AD/SAAT KP.KESIMHAN E

1000 0 T/Y.KARMA YEM ÜRET .

0

60

2 0

6 0

xıgo Y.I .

% 5 0 KKDP.

X 2 5 T.P.

X ı 0 0 Y . l .

IJO Ö G.M.

m ı ±

X7 KKDP .

X 2 0 T.P.

*10§ G.M.

X7 KKOP.

X 2 0 T.P.

2 0

2402 4

3 1 .05.8 9

2402 5

3 1 .05.8 9

BOLU

KbYTUR BOLU TAVUKÇUL.AŞ .

SALI M GÖND03AN CAD.

ttEVL.TIYATROSU USTU

N 0 . 1 2 BOLU

DIYARBAKı R

KBYTUR 01YAR3AK1 R TAV.A ;

URFA YOLU 7.KM.

DIYARBAKı R

KOMPLE

KOMPLE

YEN I

YEN I

Y A.

Y A .

634 0

415 0

442 0

285 0

1882

1277

200 0 AD/SAA T KP.KESIMHAN E

10000 T/Y. KARM A YE K ÜRET .

1000 0 T/Y. KARM A YEM ÜRET .

3 6 5 TON/Yı L AENDERIN G

6 0

6 0

»88M :

m l ±

X 2 Ö KKDP .

I 2 0 T.P .

21 31.8IÎM KOTTUR ELAZı S TAVUKÇ.AS .

MALATYA K.YOLU 3 KM.

ELAZı S

KOMPLE YEN I Y A. 777 0 595 0 1810 550000 0 ADET/Yı L CIVCI V

1200 AD/SAA T KP.KESIMHAN E

8 0 ¡188 Y<1.

XI0 0 G.M.

X15 KKDP.

X 2 0 T.P.

22

!3

3 1 .05.8 9

 1. M

ERZINCAN/TERCA N

KBYTUR ERZINCA N TAVUK.AŞ

E-2 3 KARAYOL U

ATATÜR K ÇAO, NO:3 0

TERCAN/ERZINCA N

ERZURUM

KBYTUR ERZURUM TAVUK.AŞ .

KAZı M KARABEKI R HAH.

TERMINA L CA0 .N0:2/ 6

KAT:2 ERZURUM

KOMPLE

KOMPLE

YEN I

YEN I

Y A.

Y A.

417 0

486 0

3310

344 0

590

144 0

550000 0 ADET/Yı L CIVCI V

ÇIKIŞLI KULUÇKAHAN E

120 0 ADET/SAA T KESINHAN E

1000 0 T/Y. KARM A YEM ÜRET .

2 0

6 0

XI88 G.M.”

X I 5 KKDP.

X 2 0 T.P.

X I 0 0 Y . t .

XI0 0 G.M.

X 1 Ş KKDP.

X 2 0 T.P.

Sayfa : 1

2 RESMÎ GAZET

E 17 Haziran 1989 — Sayı: 20198

Yürülme ve İdare Bölümü Sayla : 9

17 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198 RESMf GAZET

E Sayfa: 13

siR A um*.

NO NO.TAR

NÜRACAI ‘sAHtBİ ,

ADRES I

YATıRıMı N NEV I

TOPLAM

YATıRı M

MLN.TL.

SABI T

YATıRı M

.NLJN.TL.

DÖVİZ

GERES I

_3IN_*

TAM KAPASITED E ÜRETECE5 1

KAL VE HIZMETLE R

1STH . KİŞİ TANıNAN

TEŞVIKLE R

24

25

26

27

2 8

29

24029

31.05.89

24030

31.05.89

24031

31.05.89

».Si?»

24033

31.05.89

24034

31.0S.89

ESKÎSEHFR

^ î U S

R Oİf N o f !

H KÎT [r-* 5

KURTULU Ş KAHALLE | i t R

IÇEL/TARSU S

KSYTU R 1CE L TAVUKCUL .AS .

ŞEHI T ISHAK MAH.

ATATÜR K CAD.N0:1721

TARSUS/MERSI N

KAYSER I

KBYTUR KAYSER I TAVUK.AŞ.

SIVA S CADDES I N0:109

KıLı Ç APT.DA : 3

V

KAYSER I

KAYSER I

KBYTUR KAYSER I ANAÇ AŞ .

SIVA S CADDES I N0:109

KıLı Ç APT.DA : 3

KAYSER I

KONYA/AKŞEHI R KdYTUR KONYA- TAVUKÇU.AŞ .

INÖN Ü CAD.N0:55 / 4

AKŞEHIR/KONY A

SAMSUN/KAVAK

KBYTUR SAMSUN TAVUKÇ.AŞ .

TALIMHAN E CAD.N0:2

KAT: 6 SAMSUN

KOMPLE YEN I

ENTEGRASYO N

KOMPLE YEN I

KOMPLE YENİ

KOMPLE YEN I

KOMPLE YEN I

YA.

YA.

YA.

YA.

Y A.

4720

2 300

4670

1400

4870

5200

3300

1470

3250

1027

3450

3710

143 8 ‘

874

1440

35 2

143 8

1540

1200 ADET/SAAT KESIMHAN E

10000 T /Y. KARM A YEM ÜRET ,

1200 ADET/SAAT KEŞIŞHAN E

365 TON/YIL RENDERIN G

1200 ADET/SAAT KESIMHAN E

10000 T/Y.KARMA YEM ÜRET .

4800000 ADET /YIL CİVCİV

ÇıKıŞL ı KULUÇKAHAN E

1200 ADET/SAA T KESIMHAN E

10000 T/Y.KARMA YEM ÜRET .

1200 ADET/SAA T KESIMHAN E

10000 T/Y.KARMA YEM ÜRET .

60

6 0

6 0

20

6 0

6 0

X1CÛ Y.İ.

X10Û G . M .

X7 KKDP.

X2û T . P .

X100 Y . İ .

X100 S.M. X7 KKDP.

X20 T.P.

X100 Y.İ.

X100 G.M.

X7 KKDP.

X20 T. P.

X10 ö Y . I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X20 T.P.

X1Q0 Y.I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X20 T . P .

X1Q0 Y.I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X2û T.P.

ı ı •

ALTSEKTO R TOPLAN ı • 28

SEKTÖ R TOPLAN ı » 29

 • MADENCILI K

– MADENCILI K

72780

72946

53097

53253

17484

17484

9 6 6

8 8 6

X1CÛ Y.İ.

X10Û G . M .

X7 KKDP.

X2û T . P .

X100 Y . İ .

X100 S.M. X7 KKDP.

X20 T.P.

X100 Y.İ.

X100 G.M.

X7 KKDP.

X20 T. P.

X10 ö Y . I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X20 T.P.

X1Q0 Y.I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X20 T . P .

X1Q0 Y.I .

X100 G.M. X7 KKDP.

X2û T.P.

3 0

31

32

3 3

01 .IV.S9

02.05 ? İ İ

 1. »

DIYARBAKı R

BAKı R HER.AŞ .

DIREKHAN E SÎK.N0:1 4

SARAYKAPı/DIYARBAKı R

KHttÎT

NEMLÎZAD E HAN:2

N0:20 5 ANKARA CAD.

SIRKECI/ISTANBU L

ISTANBUL/EYÜ P

ERYıLMAZLA R MADENCIL.LTD

ESK I OSMANLı SOKAK

ŞAHı N APT.KT; 2 DA:2

MEC i DIYEKSY/ISTANBU L

ERZINCA N

AKPA S MADEN PAZARLAM A A Ş

BEYOIL U SOK.NO:S/4

BEY08LU/ISTAN3U L

KOMPLE

KOMPLE

0AR30 S

YEN I YA.

YEN I YA .

ıZ GIDER .

720

3400

3800

690

2600

310 0

0

923

638

9000 0 M2/YIL MERMER LEVH A

ÜRETIM I

6000 0 TON/YIL LINYI T

KÖMÜR Ü ISTIHRAC ı

MV:60300’E EK:30000 TON/YIL MADEN KÖMÜR Ü

12

5 0

20

X10O Y . t .

X50 KKDP.

X25 T.P.

X100 Y . t .

X100 G.M. X50 KKDP.

X25 T. P.

X30 Y . t .

xıgg G.M.

X 2 5 T.P .

3 0

31

32

3 3

01 .IV.S9

02.05 ? İ İ

 1. »

DIYARBAKı R

BAKı R HER.AŞ .

DIREKHAN E SÎK.N0:1 4

SARAYKAPı/DIYARBAKı R

KHttÎT

NEMLÎZAD E HAN:2

N0:20 5 ANKARA CAD.

SIRKECI/ISTANBU L

ISTANBUL/EYÜ P

ERYıLMAZLA R MADENCIL.LTD

ESK I OSMANLı SOKAK

ŞAHı N APT.KT; 2 DA:2

MEC i DIYEKSY/ISTANBU L

ERZINCA N

AKPA S MADEN PAZARLAM A A Ş

BEYOIL U SOK.NO:S/4

BEY08LU/ISTAN3U L

KOMPLE YEN I Y A. 700 0 5630 1 3 » 4 203000 TON/YL.KROM MADENI

ISTIHRAC ı

1 3 1 X1Q0 Y.I .

X10 0 G.M.

X50 KKDP. İli T.P .

m\uk

X 2 S T.P .

3 4 2390 0

09.05.8 9

MU8LA/YATA4A N

»0:12 0 IZMI R

KOMPLE YEN I Y A . 2 0 0 1 7 5 0 2509 0 TON/YıL Ö3ÜTÜLMÜ Ş

V E EBATLANDıRıLMı Ş KALSI T

1 6

X1Q0 Y.I .

X10 0 G.M.

X50 KKDP. İli T.P .

m\uk

X 2 S T.P .

SıRA BİfKİ1

.

NO NO.TAR

MÜRKCAT’SAHIBI,

ADRESI

YATıRıMıN NEVI

TOPLAM

YATıRıM

MLN.TL.

SABIT

YATıRıM

MLN.TL.

OBVI Z

GERE SI

8 İN $

TAM KAPASITEDE ÜRETECESI

MAL VE HIZMETLER

1STH.

KIŞI

TANıNAN

TEŞVIKLER

35

36

37

lO.oİîlî

23975

16.U5.S9

23983

17.05.89

TEKIADAÎ/MALKARA

FAHRI ERGEN

Ç1FTEALA N KÖYÜ

CAMı MEYDANı N0:5

KEMERBURGAZ/ISTANBUL

EDIRNE

KARACA INŞAAT VE TIC.LTD

ŞEHIT ADEM YAVUZ SK.

N0:14/12

KıZıLAY/ANKARA

BALıKESIR/BANDıRMA

TEMEL TAS VE MADENC.AŞ.

STFA GRUP MERKEZI

TOPHANELIOSLU CD.19

ALTUNıZADE/ıSTANBUL

KOMPLE YENI YA. 820 560 1?2 20000 TON/YL.IADEN K3MÜRÜ 13 «100 Y . l .

«100 G.M.

X5Ö KKDP.

X25 T.P .

35

36

37

lO.oİîlî

23975

16.U5.S9

23983

17.05.89

TEKIADAÎ/MALKARA

FAHRI ERGEN

Ç1FTEALA N KÖYÜ

CAMı MEYDANı N0:5

KEMERBURGAZ/ISTANBUL

EDIRNE

KARACA INŞAAT VE TIC.LTD

ŞEHIT ADEM YAVUZ SK.

N0:14/12

KıZıLAY/ANKARA

BALıKESIR/BANDıRMA

TEMEL TAS VE MADENC.AŞ.

STFA GRUP MERKEZI

TOPHANELIOSLU CD.19

ALTUNıZADE/ıSTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

820

26500

610

17500

257

7167

30000 TON/YıL MADEN KÖMÜRÜ ÜRETIMI

4000 M3/YıL MERMER,140000

M2/YıL MERMER LEVHA ÜRET.

25

150

IÎ88 G.M.

X50 KKDP.

» 8 8 l’.nl

V.R.H . t .

X5Ö KKDP.

38

39

23990

23.05.89

23.??!al

ESKIŞEHIR

ŞEVKI ÇALıŞKAN

AKDENIZ CADDESI

MUTEMET SOKAK NC:57

FATIH/ISTANBUL

ESKIŞEHIR

EGEMETAL MADENCILIK AŞ.

CUMHURIYET CADOESI

349/9-10

HARBIYE/ISTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

4400

1720

3000

1380

121 7

228

60000,TON/YıL MANYEZIT

MADENI ISTIHRACı

5000’TON/YıL KROM CEVHERI

22

30

X25 T . P .

X100 Y.l .

Xı00 G.M.

X50 KKDP.

X100 Y . t .

X100 G.M.

V.R.H . l .

X5Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y . t .

Xı00 G.M.

X50 KKDP.

X25 T.P .

AO

III”

24000 StVAS/GEMEREK

23.05.89 AKYıLDıZ MADENCILIK LTD.

KARADENIZ ISH.N0:5

KT:1 BASLARBASı CAD.

G.OSMANPAŞA/ISTANBUL

ALTSEKTOR TOPLAMı • 11

ŞEKTOR TOPLAMı = 11

 • IMALAT

A – GıDA VE IÇKI

KOMPLE YENI YA. 3200

İİİİS

2210

37425

37425

975

1 2961

1 2961

40000 TON/YıL MADEN KÖMÜRÜ 60

m

X25 T . P .

X100 Y.l .

Xı00 G.M.

X50 KKDP.

X100 Y . t .

X100 G.M.

V.R.H . l .

X5Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y . t .

Xı00 G.M.

X50 KKDP.

X25 T.P .

41 23821

01.05.89

BURSA/KARACABEY

ŞULTANKBY GıDA ŞAN.AŞ.

ISTIKLAL CAD.N:373/8

BEYOSLU/ISTANBUL

MODERNIZASYON 1327 1096 280 MV:2400’E EK:3000 TON/YıL

DOMATES KONSANTRESI ÜRET.

21 X40 Y . t .

X100 G.M.

V.R.H . t .

,XI5 KKDP.

X25 T.P .

xW l ±

X»Ö KKDP.

X25 T .P.

X40 Y . l .

X15 KKDP.

X25 T.P .

42

43

44

45

23830

02.05.89

23890

04.05.89

23891

04.05.89

23923

15.05.89

KAHRAMANMARAŞ

YAŞAR DONDURMA^GıDA LTD.

TRABZON CADDESI

BELLI OTELI ALTı

MANISA/AKHISAR

K.LTO. d . M.FtLİZ -H.ÇETIN

ULUS CADDESI N0:2

İNÖNÜ MH.ZEYTINLÎOVA

AKHISAR/MANISA

AYDıN

KULAKOSLU GıDA VE PET.AŞ HÜRRIYET CAD.N:352/A

VAZILLI/AYDıN

BİTL1S/ADILCEVAZ

FEREÇ HÜDÜR ÖZGEN CAD.ÖZGEN 1ŞH.

N0:4 SIIRT

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

1710

881

1320

809

23 7

0

Ş.OOO^TJN/YıL DONDURMA

200 TON/YıL SIYAH ZEYTIN,

75 T/YL.Y.ZEYTIN SALAMURA

10

20

X40 Y . t .

X100 G.M.

V.R.H . t .

,XI5 KKDP.

X25 T.P .

xW l ±

X»Ö KKDP.

X25 T .P.

X40 Y . l .

X15 KKDP.

X25 T.P .

42

43

44

45

23830

02.05.89

23890

04.05.89

23891

04.05.89

23923

15.05.89

KAHRAMANMARAŞ

YAŞAR DONDURMA^GıDA LTD.

TRABZON CADDESI

BELLI OTELI ALTı

MANISA/AKHISAR

K.LTO. d . M.FtLİZ -H.ÇETIN

ULUS CADDESI N0:2

İNÖNÜ MH.ZEYTINLÎOVA

AKHISAR/MANISA

AYDıN

KULAKOSLU GıDA VE PET.AŞ HÜRRIYET CAD.N:352/A

VAZILLI/AYDıN

BİTL1S/ADILCEVAZ

FEREÇ HÜDÜR ÖZGEN CAD.ÖZGEN 1ŞH.

N0:4 SIIRT

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

855

1300

750

1200

0

0

900 TON/YıL ZEYTİNYA5 I ÜPETIMI

5 TON/SAAT KARMA YEM ÜR.

10

12

X40 Y . l .

X15 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y . t .

X50 KKDP.

X25 T.P .

Yürülme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

Sayfa : 1

4 RESMÎ GAZET

E 17 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198

TEŞVİK

SIKA SEÇSE .

NO NO.TAR

MURA!AI’sAHİBt ,

ADRESİ

YATIRIMIN NEVİ

TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL .

SABİT

YATIRIM

MLN.TL .

DÖVİZ

SERESİ

B İN S

TAM KAPASİTED E ÜRETECES İ

MAL VE HİZMETLE R

1ŞTH.

KİSt

TANINAN

TEŞVİKLE R

~46

47

48

49

50

15.0İÎİ 9

YOZGAT/YERKÖ Y

ASLANLAR UN KOLL,H.ASLAN

KIRŞEHİ R CAD.N0:35

YE8K8Y/Y026AT

ALİ^İRCA N TİCARE T KOLL .

HACI HAYRI CADDESİ

SERÇE SOKAK !»0:6

ELAZIS

AMASYA/MERZİFO N

MEKSAN MERZİFO N EKMEK A Ş

CUMHURİYE T MEYDANI

N0:3 MERZİFON/AMASY A

AMASYA

KAYALAR UN SAN.TU.LTD.

EŞKİ BU3DAY »AZARI

N0:94/5 AMASYA

CORUM

HATAP OESİRMtNLER İ AŞ .

ERZURUM DEDE MEVKİ İ

CORUM

TOPLAMI • 10

A V E «İYİ M

MODERNİZASYO N

KOMPLE YENİ YA.

KOMPLE YENİ YA.

420

900

290

430

860

280

0

0

0

MV:48’E EK:102 TON/GÜN

3U3DAYDAN UN ÜRETİM İ

24000 TON/YIL YEM ÜRETİMİ

20 MİL.ADET/YI L EKMEK

İMALAT I

5

0

5 0

X6Q Y.İ .

X40 KKDP.

X ÎS T.P.

Ji° R ‘ İ «

X40 KKDP.

X25 T.P.

X6G Y.İ .

X40 KKDP.

X2S T.P.

~46

47

48

49

50

ALTSEKTOI

B – DOKUI

YOZGAT/YERKÖ Y

ASLANLAR UN KOLL,H.ASLAN

KIRŞEHİ R CAD.N0:35

YE8K8Y/Y026AT

ALİ^İRCA N TİCARE T KOLL .

HACI HAYRI CADDESİ

SERÇE SOKAK !»0:6

ELAZIS

AMASYA/MERZİFO N

MEKSAN MERZİFO N EKMEK A Ş

CUMHURİYE T MEYDANI

N0:3 MERZİFON/AMASY A

AMASYA

KAYALAR UN SAN.TU.LTD.

EŞKİ BU3DAY »AZARI

N0:94/5 AMASYA

CORUM

HATAP OESİRMtNLER İ AŞ .

ERZURUM DEDE MEVKİ İ

CORUM

TOPLAMI • 10

A V E «İYİ M

TAMAMLAMA

MODERNİZASYO N

1080

100 0

9763

930

930

8575

0

68

585

MVs39082,

E EKt2700C) T/YIL

BUĞDAYDA N UN ÜRETİM İ

HV:31500’E EK:15030 T/YIL

BU&DAYDAN UN VE İRMİK UR.

3 0

25

183

X25 T.P.

,*S81±

X40 KKDP.

X25 T.P.

51 1J8J? İZMİR/TORBAL I

” 02.U*M İİVotm SİYİM SAN.AŞ.

TUNA CAO.ÜSTÜ N SOK.

ILHAN8EY İŞH.KT-.1-2

BAYRAMPAŞA/İSTANBUL.

53 ??«$ ! DİYARBAKI R .

02.05.8 » DİCL E UN VE İRMİK LTD.

SÜMER SOKAK NO:14/4

KIZILAY/ANKARA m A

54 23868 BURŞA/ORO,SANAYİ BÖLGESİ

02.05.S? BİSA» BURSA İPL.SAN.AŞ .

ORG.SANAY İ BÖLGES İ

BURSA

KOMPLE YENİ YA.

KOMPLE YENİ YA .

KOMPLE YENİ YA .

TEVSİ

6465

1153

3860

13274

5090

836

3360

900 0

2116

1 7 7

0

3466

6 0 0 TON/YIL PAMUK İPLİS İ

50000 0 ADET/YIL MUHTELİ F

KONFEKSİYO N

8325 TON/Yİ L PAMUK İŞLEME

EK[2850 TON/YIL PENYE

2150 TON/YIL KARDE İPLİK

250

150

39

20

X40 Y.t.

X}00 6.M.

X lî KKDP.

X30 Y.t .

«İH f :S:

îJfKİsp;

X25 T.P.

xıöo l’.kl

IIJ’KSBP:

 1. S!?H L TE2îîiL * S .XÎLm” $ t

ESKİ SARAYKÖ Y CAO.

307.SOKAK N0ı2 2

DENİZL İ

KOMPLE YENİ YA . 3234 2504 750 70000 0 MT/YIL DOKUNA 60

X25 T.P.

X40 Y.t .

X100 G.M.

y.R.M.t.

X40 KKDP.

X25 T.P.

X40 Y.t .

İ188

KID?:

X25 T.P.

xıg8 l’.n’.

XI? KKDP.

*w l ±

X 4Ö KKDP.

X25 T.P.

56

57

58

IS.güK

1S.B!»

15.0ÜU

DENİZLİ/ORG.SANAY İ BÖLGES İ

AYDINLI TEKSTİ L MAM.LTD.

KURŞUNL U SOKAK

MUSOÜL U İŞHANI NÇ:1 7

DENİZL İ

BURSA/BELEDİY E SINIRI DIŞ I

REMOTEKS TEKSTİ L KON.LTD

DEMIRTA Ş SAN.BÖLGES İ

BURSA

AMASYA/TAŞOV A

TAŞOVA TEKSTİ L SAN.AŞ .

BELEDİY E CAD,NO:22

TAŞOVA/AMASY A

KOMPLE YENİ YA.

KOMPLE YENİ YA .

KOMPLE YENİ YA .

1879

3116

3327

1404

222 8

2691

312

725

5 4 4

756000 MT/YIL PAMUKLU

DOKUMA

400000 MT/YIL DOKUMA

70000 0 M/Y.PAMUKLU DOKUMA

60

30

225

X25 T.P.

X40 Y.t .

X100 G.M.

y.R.M.t.

X40 KKDP.

X25 T.P.

X40 Y.t .

İ188

KID?:

X25 T.P.

xıg8 l’.n’.

XI? KKDP.

*w l ±

X 4Ö KKDP.

X25 T.P.

YOrUnıe ve İdare BOlOmû Sayfa: U

17 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 15

Sayfa : 16 RESMÎ GAZET

E 17 Haziran 1989 — Sayı: 20198

TEŞVİK SİRA BELGE.

NO NO.TAR

YERİ, MÜRACAT SAHİ8İ,

ADRESİ YATIRIMIN NEVİ TOPLAN

YATIRIM

MLN.TL.

SA3İT

YATIRIM

MLN.TL.

DÖVİ Z GEREĞİ

3IN S

TAM <A”ASİTEDE URETECcSİ

MAL VE HİZMETLER mıTANINAN TEŞVİKLER

5? 23«76

16.05.89

İZNİR/ATATÜRK ORG.SANAYİ BOL. ,

ROTEKS TEKSTİL İHR.AS. TEVSİ

SANAT CADDESİ NÖ:55 ÇAMDI3İ/İZMİR

361 792 94 MV:243109’A EK-.244800

ADET/YIL KONFEKSİYON

150 XÎO Y.l .

X100 G.M. –

X15 KKDP.

X25 T.P .

60

61

62

63

64

23977

16.05.89

23930

17.05.89

23981

17.05.S9

23932

17.05.89

23994

23.05.89

3URSA/İNE3BL ORG.S AN.BŞLG. KAS.İSMAİL HAKKI D05ANCI

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ

BEY HAN N0:69 KAT:3 9ÜR0 59 BURSA

KAHRAMANMARAŞ

KAS.AD.ALİ RIZA ZEYBEK

KARAMANLI MAHALLESİ

BESTEKAR SOKAK N0:9

KAHRAMANMARAŞ İSTANBUL

DERTEKS GİYİM SAN.LTD. FATİH CAD.AKASYA SOK

NO:13/2 KERESTECİLER MERTER/İSTAN3UL

UŞAK

FEVZİ DüLGEROSLU

AVCILAR ULUYOL N0:89

UŞAK TEKİRDAS/ÇORLU EMİN TİC.F.SARID08AN

ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU

TARAKÇILAR SK.N0:312

MAHMUTPAŞA/İSTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

TEVSİ

KOMPLE

YENİ YA.

YENİ YA.

YENİ YA.

YENİ YA.

2412

2 61 2

 • 1162

1400

1198

1552

2110

782

874

874

627

61 5

32Z

435

34 4

360000 MT/YIL PAMUKLU SENTETİK KUMAŞ

3000 ADET/YIL KONFEKSİYON

350000 ADET/YIL NAKIŞ

MV:19883’E EK:73000 AD/YL BATTANİYE

400000 AD/YIL KONFEKSİYON

3 MLN.MT/YIL LASTİK

35

50

10

30

50

X40 Y.l .

X100 G.M.

X40 KKDP.

X60 Y.l .

X1Q0 G.M.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.i .

X100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X40 Y.l .

X100 S.W.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X25 T.P .

X4Q Y.t .

X100 G.M.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

X10Q G.M.

X25 T.P .

X30 Y.t .

X30 Y.t .

t100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X40 Y.t .

xıgo G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

65 23998

23.05.89

DENİZLİ/ORG.SANAYİ 9BLSESİ

DOKSAN DENİZLİ DOK.AŞ.

3ABADASLILAR İŞHANI

N0:34 DENİZLİ

KOMPLE YENİ YA. 5968 4314 1155 2700000 M/Y.HAM9EZ DOKUMA

1300000 MT/YIL HAVLU

100

X40 Y.l .

X100 G.M.

X40 KKDP.

X60 Y.l .

X1Q0 G.M.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.i .

X100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X40 Y.l .

X100 S.W.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X25 T.P .

X4Q Y.t .

X100 G.M.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

X10Q G.M.

X25 T.P .

X30 Y.t .

X30 Y.t .

t100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X40 Y.t .

xıgo G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

66

67

68

69

70

24002

23.05.89

24007

23.05.89

24011

23.05.69

23.§5?8 9

24013

23.0S.89

İSTANBUL

PURTEKS SOYA APRE,EM».AŞ

ASKERİ FIRIN SK.N0:4

KIŞLA YOLU’DAVUTPAŞA TOPKAPI/İSTANBUL İSTANBUL CİVAZ KONFEKSİYON ŞAN.AŞ KERESTECİLER SİTESİ

46.SK.ŞENER HAN KT:4 MERTER/İSTANBUL İSTANBUL/YALOVA

AKSA AKRİLİK KİMYA AŞ. MİRALAY ŞEFİK 3EY SK

AKHAN N0:Î5-1 7 TAKSİM/İSTANBUL BURSA/BELEDİYE SINIRI DIŞI

KAS.AD.TANER KATIP

MUTLULAR CD.YILMAZER

APT.B BLK.DAİRE:2

BURSA

DENİZLİ

ALİ ESKİC108LU GÖVEÇL1K KÖYÜ DENİZLİ

KALİTE

TEVSİ

KALİTE

TEVSİ

TEVSİ

DÜZELT.

DÜZELT.

2781

1064

3030

2800

350

1930

864

2320

1976

750

623

0

859

666

67

EK:636 TON/YIL KASARLAMA

375 TON/YIL WUHT.90YA«LA

MV:405000’E EK:95000 A/YL

DERİ VE TEKSTİL KONFEKS.

MV:150000 TON/YIL AKRİLİK KESİKLİ SLYAFsTOU TOPS

400000 MT/YIL SENTETİK

DOKUMA

MV:174080,

£ £K:400000

MT/YIL HAVLU KJMAŞ

25

250

859

20

40

X40 Y.l .

X100 G.M.

X40 KKDP.

X60 Y.l .

X1Q0 G.M.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.i .

X100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X40 Y.l .

X100 S.W.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X25 T.P .

X4Q Y.t .

X100 G.M.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

X10Q G.M.

X25 T.P .

X30 Y.t .

X30 Y.t .

t100 G.M.

X40 Y.l .

X100 G.M.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

X40 Y.t .

xıgo G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 17

TEŞVİK

SIRA BELGE.

NO NO.TAR

YERİ/

WURAC AT SAHİ5İ/

ADRESİ YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIN

MLN.TL.

SABİT

YATIRIM

MLN.TL.

DÖVtr

GERESİ BİN S

TAM KAPASİTEDE ÜÜETtCESİ

M AL VE HİZMETLER

İSTH. KİŞİ TANINAN TEŞVİKLER

71 24014

23.05.89

İSTANBUL _ . VİZOTEKS 1ENSUCAT SAN.AŞ

AMBARLI TESİSLER

YCLU N0:27 , .

AVCİLAR>tSTANBUL

MODERNİZASYON 3004 2456 75 5 EK:3 MİL.M2/YIL VATKA VE

TELA/2 MİL.M2/Y.5E0TEXTİL

15 X30 Y.t .

X100 G.M.

72 24015

24.05.89

UŞAK

ERAL TEKSTİL SAN.TU.LTD

KURTULUŞ MAHALLESİ

ÇAVUŞ ÇEŞME SK.N0|1 2

UŞ AK

KOMPLE YENİ YA. 1115 765 220 600000 MT/YIL PAMUKLU

DOKUMA

10 X40 Y.t .

X100 G.M.

X15 KKDP.

73

74

24020

25.05.89

24035

31.05.89

KAHRAMANMARAŞ B.F,BİLGİ NER-A.SUNGUR SİLİN D FRİCİLE R BLOKU

SANAYİ SİTESİ N0:544

_ KAHRAMANMARAŞ

ELAZIS

MEHMET FAİ K SEZER BÜYÜK ÇARŞI KAT 3/18

ELAZIS

I TOPLAMI « 24

I ÜRÜNLERİ

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

Y A.

1926

266

1330

266

413

0

1009800 M2 PAMUKLU DOKUMA

400000 AD/YIL MUHTELİF KONFEKSİYON

30

60

X60 Y.t .

X100 G.M.

X40 KKDP.

X25 T . P .

X60 Y.İ .

X40 KKDP.

ALTSEKTOP

C – ORMAIN

KAHRAMANMARAŞ B.F,BİLGİ NER-A.SUNGUR SİLİN D FRİCİLE R BLOKU

SANAYİ SİTESİ N0:544

_ KAHRAMANMARAŞ

ELAZIS

MEHMET FAİ K SEZER BÜYÜK ÇARŞI KAT 3/18

ELAZIS

I TOPLAMI « 24

I ÜRÜNLERİ

68957 51068 1 5265 2568

75

76

77

78

23842

02.05.89

23883

04.05.89

23921

15.05.89

23940

15.05.89

SİNOP/BOYABAT

K.LTD.A.SADIK OKUTAN KOMPLE

KARANLIK SOK.NOtî

KEMAL DEDE MAHALLESİ BOYABAT/SİNOP

KASTAMONU/ARAÇ

ÇAPRAZLAR ORMAN ÜR.LTD. TEVSİ

HASAT SOK.N0:6M

(80260) ŞİŞLİ/İSTANBUL

HATAY/IŞKENDERUN ORG.SAN.BOL.

DALLAR İNS.TÎC.SA.LTD. KOMPLE

SANAYİ SİTESİ 270.SK

N 0 ‘

1

İSKENDERUN/HATAY SİİRT/BATMAN _ , ŞERAFETTİN BALT4Ş KOMPLE DİYARBAKIR CADDESİ

YILDIZ PASAJI N0:6

BATMAN/SİİRT

YENİ

YENİ

YENİ

YA.

YA.

YA.

780

2800

1110

1400

680

2700

1010

1300

0

0

0

0

5000 M3/YL.KERESTE İŞLEME

VE FIRINLAMA

EK:30000 M2/YL.KONTRAPLAK

100000 AD/Y.KOLTUK ÜRETİM

30000 M3/YIL KERESTE İŞL.

6000 M3/YIL KERESTE ÜRET.

1200 M3/YIL AHŞAP KAPLAMA

15

60

30

25

X60 Y.t .

X40 KKDP.

X25 T . P .

X60 Y.t .

X4Ö KKDP.

X25 T . P .

X40 Y.t .

X40 KKDP.

X25 T . P .

X1O0 Y.t .

X50 KKDP.

X25 T.P .

79

80

23953 MALATYA/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

16.05.89 KEBİR İNŞAAT SAN.YAT.AŞ.

dZERGUL İŞHANI KT.-1

N0:10 MALATYA

23958 SINOp

/DURA5AN

16.05.89 Y.SEVEN ORMAN ÜRÜNL.TİC. CUMHURİYET CAD.Sİ/E DURA5AN/SİNCP

ALTSEKTOR TOPLAMI = 6

D – KASIT

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

YA.

2100

1300

9490

1800

1200

8690

0

0

0

160000 M2/Y.AHŞAP PARKE ÜRETİMİ

5000 M3 ÇAM/KÖKNAR İŞLEME

2000 M3 MEŞE FIRINLAMA

50

15

195

X60 Y.İ .

X50 KKDP.

X25 T.P .

X60 Y.İ .

V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

81 23989 KAYSERİ

23.05.89 OKMAS OLUKLU MUKAVVA AŞ. SİVAS YOLU 8,KM.

KUMARLI MEVKİİ

KAYSERİ

ALTSEKTOR TOPLAMI « 1

TEVSİ 1280

1280

970

970

230

230

MV:1678’E EK:3500 TON/YIL

OLUKLU MUKAVVA KUTU

30

30

X40 Y.İ .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

TEŞVİK

SIR A BELSE.

NO NO.TAR

YERİ/

MÜRACAT SAHİBİ,

ADRESİ YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL .

SABİT

YATIRIM

MLN.TL .

DOVtJ,

SERESİ

a İN s

TAM KAPASİTEDE URETECE81

MAL VE HİZMETLER

1ŞTH.

KIŞ I

TANINAN

TEŞVİKLER

E – DERİ VE KÖSELE

82

83

239*2 İSTANBUL

15.05. 89 ZİYLAN TABAN SAN.TÎC .AS .

ÇİFTEHAVUZLAR YOLU

NOJ3 DAVt/TPASA

9 i

^MALTEPE/İSTANBUL

16.Sİ?8İ YİTER KARDEŞLER DERİ LTD

ÇİVRİL YOLU ÜZERİ

MUSANALTI MEVKİİ

F.ÇAKMAK MH. UŞAK

ALTSEKTOR TOPLAMI « 2

t – LASTİK

DARBOĞAZ GİDER.

KOMPLE YENİ YA .

1630

838

2468

1125

788

1913

35 6

0

35 6

MV^OOOOO’E EK:300000

ÇİFT/Yı L AYAKKA3I İMALATI

750 TON/YıL DERİ İŞLEME

50

30

100

xî§81±

125 T.P .

X40 Y . t .

8 « 23818

0 1.05. 89

BURDUR/ORG.SANAYİ BOLSESt

8URPLAST BURDUR PLAST.AŞ

S1RİNEVLER MAH.7.SK.

N0:12 BURDUR

KOMPLE YENİ Y A. 1000 780 60 13000 Ç AD/Yı L MUH.PLASTİK

SANATİ MALZEMESİ 25

X4Ö KKDP .

X23 T.P.

Xİİ KKDP .

85 0I.8KU BURSA/BELEDİYE,SINIRI DıŞ ı

HASYILDII LASTİK SAN. A Ş .

GEÇİT KOYU GİRtJ jRS A

TEVSİ 930 730 135 RV: 8″41′ E EK :22Ş 3 TON/YıL

PROFİL LASTİK İMALATI

30

X4Ö KKDP .

X23 T.P.

Xİİ KKDP .

86 23854

0 2.05. 89

GAZİANTEP/ORG.SANAYİ 3ÖLGESİ

KALYON PLASTİK SAN.LTD . KOMPLE

FEVZİ ÇAKMAK BULVARI

KALYON APT .

GAZİANTEP

YENİ Y A . 10142 7224 1977 3000 TON/Y.PLAST.PENCERE,

ıNŞ.HLZ .200 0 T/Y.PVC BORU

50

X2S T.P*

X40 y.l .

XI58 G.M.

X4Ö KKDP.

X25 T.P.

 • 7

88

8 »

90

91

0 2 . 0 ?!İ 9

23889

0 4.05. 89

ıs.İüs İ

ANKARA/BELEDİYE SINIRI DıŞ ı

AZK TURİZM İŞLETMEL.AŞ.

folT-cV0

“”

N0! 9

KAVAKLIDERE/ANKARA

KASTAMONU

K.LTD.AD.NİYAZİ T0PSEVER

HAYOARBEY SOKAK NO:J

(34230)

. fATIM/tSTAHBUL

DENİZLİ/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

GÜVE N PLASTİK ANBLJ.KOLL

2.SANAYİ SİTES İ

138.SOKAK NO:22 , ,

DENİZLİ

İSTANBUL ,

KAS.AD.DENİZ DURMAY

P0İU SANAYİ SİTES t

9.BLOK NOtir

YENİBOŞNA/İSTANBUL

BİLECİK/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

TAMAS AMBALAJ VE MAK.AŞ.

İNES A BLOK.102.SOK.

N0:5 YUKARİ DUDULLU

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YENİ

Y A.

Y A.

Y A.

13803

994

1310

11703

894

1210

3334

0

0

(2 MT.ÇAPLI 40* KM.)10000

TON/Yı L FI3ERGLASS BORU

1200 TON/Yı L PLASTİK BORU

İMALATI

600 TON/YıL PLASTİK

A«8ALAJ MALZEMESİ

30

20

50

X4Q Y . l .

XI00 S.M.

t i 5 KKDP.

X25 T.P.

X60 Y.t .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X40 Y.t .

X4Ö KKDP.

X25 T . P .

 • 7

88

8 »

90

91

16.05?89

ANKARA/BELEDİYE SINIRI DıŞ ı

AZK TURİZM İŞLETMEL.AŞ.

folT-cV0

“”

N0! 9

KAVAKLIDERE/ANKARA

KASTAMONU

K.LTD.AD.NİYAZİ T0PSEVER

HAYOARBEY SOKAK NO:J

(34230)

. fATIM/tSTAHBUL

DENİZLİ/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

GÜVE N PLASTİK ANBLJ.KOLL

2.SANAYİ SİTES İ

138.SOKAK NO:22 , ,

DENİZLİ

İSTANBUL ,

KAS.AD.DENİZ DURMAY

P0İU SANAYİ SİTES t

9.BLOK NOtir

YENİBOŞNA/İSTANBUL

BİLECİK/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

TAMAS AMBALAJ VE MAK.AŞ.

İNES A BLOK.102.SOK.

N0:5 YUKARİ DUDULLU

ÜSKÜDAR/İSTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

Y A .

Y A.

1351

2632

791

2132

290

277

160 TON /YIL TAŞIMA KASASI

ŞlşE ,KUT U V8.

180 TON/YıL PLASTtKDEN

BASLANTI ELEMANLARI

10

20

“ffl &

„”58 l:J:

V . R .H.t .

X4Ö KKDP .

X?S T.P.

ALTSEKTOR TOPLARI • 8

G – KİMYA

34162 25534 604 3 255

“ffl &

„”58 l:J:

V . R .H.t .

X4Ö KKDP .

X?S T.P.

9 2

02.8JÎ1? LEVERIİ’T’İMİZLIK MALZ.AŞ

YILDIZ POSTA CADDESİ

TENER SOKAK N0:3

BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

TEVSİ 3105 2921 148 MV:48152’VE EK:22059

TON/YıL SIVI DETERJANLAR

0 X30 Y.t .

Sayfa : 18 RESMÎ GAZET

E 1

7 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198

YBrMme ve İdare BoJümfl Styf» : M

SıRA BELGE;

NO NO.TAR MÜRACAT SAHIBI/

_ADRESI

ISTANBUL

SıNAS SıNAI SAZLAR AŞ.

KARTALYOLU NO: 55

 • YAKACİK/ISTANBUL

ISTANBUL

EGE KIMYA SAN.T1C.AŞ.

RıHTıM CAD.ıCı HAN

KAT : 2

TOPKAPı/ISTANBUL

CANKIRI/ILSA:

MUSTAFA KOZAN

SANAYI ÇARŞıSı N0:18

ıLSAZ/ÇANKıRı

YATıRıNıN NEVI

TOPLAH

YATıRıM

MLN.TL.

SABIT

YATıRıM

MLN.TL.

DOVı Z GEREĞI

3IN i

TAM KAPASITEDE ÜRETECEĞI

K AL VE HIZMETLER M: TANıNAN

TEŞVIKLER

94

95

02.05.89

23852

02.05.89

23892

04.05.89

MÜRACAT SAHIBI/

_ADRESI

ISTANBUL

SıNAS SıNAI SAZLAR AŞ.

KARTALYOLU NO: 55

 • YAKACİK/ISTANBUL

ISTANBUL

EGE KIMYA SAN.T1C.AŞ.

RıHTıM CAD.ıCı HAN

KAT : 2

TOPKAPı/ISTANBUL

CANKIRI/ILSA:

MUSTAFA KOZAN

SANAYI ÇARŞıSı N0:18

ıLSAZ/ÇANKıRı

TEVSI 67866 55254 16240 EK:lM3/ Y Lİ K İ D) 720 ARGON

25000 OKSIJEN/12000 AZOT

113 X30 Y.I.

X10C G. M.

X25 T.P .

94

95

02.05.89

23852

02.05.89

23892

04.05.89

MÜRACAT SAHIBI/

_ADRESI

ISTANBUL

SıNAS SıNAI SAZLAR AŞ.

KARTALYOLU NO: 55

 • YAKACİK/ISTANBUL

ISTANBUL

EGE KIMYA SAN.T1C.AŞ.

RıHTıM CAD.ıCı HAN

KAT : 2

TOPKAPı/ISTANBUL

CANKIRI/ILSA:

MUSTAFA KOZAN

SANAYI ÇARŞıSı N0:18

ıLSAZ/ÇANKıRı

MODERNIZASYON

KOMPLE YENI YA .

1648

210

1324

190

281

0

EK:3000 TON/YıL EMAYE

FRITLERI VE PIGMENTLERI

4000 TON/YıL TUZ ÜRETIMI

294

10

X30 Y.I . X1ÖÛ G.M.

X25 T.P .

X60 Y . İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

96 23908

10.05.69

ISPARTA

ERCETIN GÜLYA3ı SAN.AŞ .

CUMHURIYET BULVARı

N0:84/605 (35210)

IZMIR

MODERNIZASYON 995 855 1 6 MV:5*0’A EK.-160 KG /Yı L

INCE 3ÜLYA3ı

22 X40 Y.I.

X100 G.M.

V.R.H.I.

X15 KKDP .

X25 T.P .

97

98

ıs.r a

23926

15.05.89

ISTANBUL

AKSU LABART.ILAÇ SJN.LTD

PEYKHANE SOKAK N0-.29

ÇEMBERLITAŞ/ISTANBUL

ISTANBUL .

AGROSAN KIMYA SAN.TIC.AŞ

SA3LıK HAN NO:217

KAT:1 RıHTıM CADDESI

TOPHANE/ISTANBUL

ISTANBUL

DOSU ILAÇ FA3RIKASı AŞ.

3IRAHANE SK.N0:36-38

30M0NTI

ŞİŞLİ/ISTANBUL

I TOPLAMı • 8

KOMPLE YENI YA.

TEVSI

1980

18808

1383

14408

350

2738

5 MIL.KUTU/YıL TABLET

ILAÇ ÜRETIMI

EK:4ÛOO0 TON/YıL AKTIF

MADDE VE TARıM ILAÇLARı

100

155

X30 Y . İ .

«100 G.M.

xıoo Y . i .

ÜIOO G.M.

V.R.H.I.

X25 T . P .

99 23999

23.05.89

ALTSEKTOS

M – CAM

ISTANBUL

AKSU LABART.ILAÇ SJN.LTD

PEYKHANE SOKAK N0-.29

ÇEMBERLITAŞ/ISTANBUL

ISTANBUL .

AGROSAN KIMYA SAN.TIC.AŞ

SA3LıK HAN NO:217

KAT:1 RıHTıM CADDESI

TOPHANE/ISTANBUL

ISTANBUL

DOSU ILAÇ FA3RIKASı AŞ.

3IRAHANE SK.N0:36-38

30M0NTI

ŞİŞLİ/ISTANBUL

I TOPLAMı • 8

MODERNIZASYON 2430

97042

1790

7812S

460

2024 3

EK:50000 KG/Y.SUP?0Z1TUAR

67000 KG/YL.KOMPRIME ILAÇ

180

879

X30 Y.I .

xıgo G.M.

X25 T.P .

100

02.§1!İ9

ALTSEKTOF

J – DEMıF

KOCAELI/SEBZE

CAM IŞLEME SANAYI AS.

ÇAYıROVA/GEBZE

Y

KOCAELI

( TOPLAMI » 1

1 DIŞI METAL

MODERNIZASYON 3900

3900

2600

2600

1136

1136

MV:500000 M2/YıL IŞLENMIŞ

AYNA

0

0

xîo8 I’.H’. V.R . H . İ .

X25 T.P .

i 01 23901 ISTANBUL

09.05.89 ALTEK DoKUM HADDE LTD.

ESKI LONDRA ASFALTı

N0:79 GÜNGÖREN/ISTANBUL

ALTSEKTOR TOPLAMı « 1

K – TAŞıT ARAÇLARı

TEVSI 1395

1395

1000

1000

310

310

MV:76I2’E EK:3830 TON/YıL

PIRINÇ BAKıR/BRONZ ÇU3UK

60

60

X30 Y.I .

X100 G.M.

X10 KKDP.

102 23372

03.05.89

KAYSERI/ORG.SANAYI BÖLGESI

KAS,AD.SEDAT KıLıÇÇ ı

MAYA SOKAK NO:S

(30300)

GAYRETTEPE/ISTANBUL

KOMPLE YENI YA. 4 0000 29723 8673 750 AD/YıL DIZEL 10T0R

750 AD/YıL OTONT.ŞANZMAN

2500 xı⧠l’.n’.

X4C KKDP.

X25 T.P .

103 04.8İ??Î K Î L Î D .STİ.A.RECA İ SZTURK

DOSU SANAYI SITESI N0:Î3 (34510)

YENIBOSNA/ISTANBUL

KOMPLE YENI YA . 750 700 0 90 TON/YıL ÇEŞITLI YEDEK

PARÇA IMALI

20 Xı00 Y.İ .

X50 KKDP.

X25 T.P .

VOrOtmeve İdare Boluma Sayfa : IS

17 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198 RESMf GAZET

E Sayfa : 19

Sayfa : 2

0 RESMÎ GAZET

E 1

7 Hazira

n 1989 — Sayı: 20198

TEŞVİK

SIR» BİLSE»

10 NO.TAR

YERİ , MÜRACAT SAHİBİ,

ADRESİ YATIRIMIN NEVt

TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

SABİT

YATIRIM

NLN.TL.

DÖVİZ,

GEREit BİN t

TAM KAPASİTEDE ÜRETECEĞİ

MAL VE HİZMETLER

TANINAN

TEŞVİKLER

104

105

106

107

108

109

110

111

04.6J.8? K.LİD.AD.MUAMMER ÇOKRAK

MERKEZ SANAYİ SİTES İ

N0:11

YENlaOSNA/tSTANSUL

23915 İSTANBUL/KURTKÖY

12.05.89 T0R4EM SEMİ İNS.SAN.KOLL

TORSEH TERSANESİ İÇMELER MEVKİİ TUZLA/İSTANBUL

23918 İSTANBUL

12.05.89 KAS.A.AYKUT SURLEK TOPNANELİOSLU CD.19 ALTUNİZADE (31İ90 > ÇAMLICA/İSTANBUL

23925 İSTANBUL

15.05.« 9 SAİBAŞ KUM ÇAKIL NAK.AŞ. SÜMER MAHALLESİ

3.SOKAK N0:1 ZEYTİNBURNÜ/İSTANBUL

23961 İSTANBUL

16.05.39 KAS.AD.AYKUT GUALEK T0PHANELİ05LU CD.19 ALTUNİZADE (81190) ÇAMLICA/İSTANBUL

23962 İSTANBUL

16.05.89 SÜNAY İNŞAAT LTD.STl . TOPHANELİOSLU CAD.

N0:28 9AŞLARBAŞI ÜSKÜDAR/İSTANBUL

2396* İSTANBUL

16.05.89 SANMAR,DENİZCİLİK LTD. SÜRMELİ İSH.K; 5 D:34

RIHTIM CADDESİ NO:62 KADİKÖY/İSTANBUL

2397* İSTANBUL

16.05.89 AVCILAR DENİZ NAK.TİC.AŞ

ESKİ YILDIZ YOLU

DALBUDAK SK.N0:2/ 3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ALTSEKTÖR.TOPLAMI » 10

L – MADENİ EŞYA

KOMPLE

TEVSİ

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YEN*

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YA.

YA.

YA.

YA.

YA.

YA.

YA.

1000

832

34890

5800

34890

5062

1780

9990

134994

950

832

26824

4384

26824

3326

1352

8224

103144

0

0

5789

1140

5739

1339

331

1389

24450

133 TON/YIL ÇEŞİTLİ YEDEK

PARÇA İMALI

4250 DUT K.TJK GEMİSİNİN

5250 DUT’A TEVSİİ

4203 DUT KURU YÜK GEMİSİ

İNŞAASI

2500 DWT KURU YÜK GEMİSİ

İNŞAASI

4230 DUT KURU YÜK GEMİSİ İNŞAASI

50 YCLCU+22 KAMARALI 420

DUT’LUK TURİSTİK GEMİ İNŞ

C26.4»7.2*3.2 > MT BOYUTLU RÖMORKÖR İNŞAASI

4250 DUT KURU YÜK GEMİSİ İNŞAASI

10

22

27

14

27

20

6

20

2666

X100 Y.t .

X50 KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

X1* KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

X100 S.M .

XI* KKDP.

X25 T.P .

X103 Y.l .

X100 G.M.

X14 KKDP.

X25 T.P .

X30 Y.l .

XI00 G.M . X İ 4 KKDP.

X25 T.P .

.*2S *.ı .

X100 G.M.

V.R.H.t .

X15 KKDP.

ım ı±

X I * KKDP.

X25 T.P .

112 2*003 ANKARA/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

23.05.89 ERSA ÇELİK EŞYA SAN.LTD.

KAZIM KARABEKİR CAD.

ESNAF SOKAK N0:162

ALTSEKTOR TOPLAMI » 1

N – MAKİNA İMALAT

KOMPLE YENİ YA. 1000

1000

80Q

800

64

64

30000 ADET/YIL ÇELİK VE

AHŞAP 3ÜR0 MOBİLYASI UR.

50

50

_X30 Y.t .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

113

02.S?!!?

MARDİN/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

ENTEK ENDÜSTR.TESİSL.AŞ. A.MİTHAT EFENDİ SOK.

NO:*8/3 ANKARA

KOMPLE YENİ YA. 980 770 132 1000 TON/YIL ZİRAİ ALET

1500 GRUP/YIL REDİKTÖR

30 X100 Y.l .

X100 G.M.

X6Q KKDP.

11*

0*.§5?8 İ

ALTSEKTOt

ADANA/BELEDİYE SINIRI DIŞ I SÖNMEZLER TARIM MAK.LTD.

E-5 KARAYOLU ÖSYÜ ÇİMENTO FAB.KARŞISI İNCİRLİK/ADANA

! TOPLAMI = 2

TEVSİ 2000

2980

1702

2472

169

271

MV:1200*E EK:1Q00 AD/YIL

TARIM ALET,MAKINALARI İM.

80

110

X2 5 T *P•

X4Q Y.l .

X100 G.M.

X15 KKDP.

X25 T.» .

YtttWme ve kitre BöHtmOStyf» : 16

TEŞVİK

SıR A BELGE.

NO NO.TAR

YERI /

MURACAT SAHIBI ,

ADRESİ YATIRIMIN NEV İ

TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL .

SABİT DÖVİZ

YATIRIM GERESİ

MLN.TL . BİN S

TAM KAPASİTEDE URETECESİ

MAL VE HİZMETLER IH!-

T T£« E R

0 – ELEKTRİK MAKİNAL

115 OîJlIİ^ AÎNÎAKTULSN F.S.YILMAZ

KARAHALiL HAN 8/131

İMANECl SOK.(34460)

MERCAN/İSTANBUL

ALTSEKTOR TOPLANI « 1

P – ELEKTRONİK

KOMPLE YENİ YA . 2970

2970

2770

2770

0

0

1350 TON/YIL ENÎRJt

KABLOSU ÜRETİMİ

50

50

X1Q0 Y.t .

X50 KKDP.

X25 T.P .

116 23979 İSTANBUL

16.05.89 TELR A ELEKTRONİK SAN. A Ş .

2,TAŞ0CASI SK.26-28

NECİDIYEKBY/İSTANBUL

ALTSEKTOR TOPLANI * 1

R – ÇİMENTO

MODERNİZASYON 4000

4000

2660

2660

82 5

825

MV:213000’E EK:50000

A D /YIL TELEVİZYON URETİM İ 0

0

xW l:k:

X25 T.P .

117

118

16.Sül l

23991

23.05.89

ALTSEKTOf

S – PIŞMİ

KOCAELİ

NUH ÇİMENTO SANAYİİ AŞ .

AKYAR MEVKİİ

(41800)

HEREKE/KOCAELİ

BURSA .

BURSA ÇİMENTO FAB.AS .

OSMANLI IŞH .KT: 5 607

ATATÜRK CADDESİ

BURSA

TOPLAMI » 2

Ş KİL VE Çl

MODERNİZASYON 1900 1400 528 MV-.120O0Û0 TON/YL.ÇİMENTO 0

x?S8 G.M !

X23 T.P .

117

118

16.Sül l

23991

23.05.89

ALTSEKTOf

S – PIŞMİ

KOCAELİ

NUH ÇİMENTO SANAYİİ AŞ .

AKYAR MEVKİİ

(41800)

HEREKE/KOCAELİ

BURSA .

BURSA ÇİMENTO FAB.AS .

OSMANLI IŞH .KT: 5 607

ATATÜRK CADDESİ

BURSA

TOPLAMI » 2

Ş KİL VE Çl

DAR30SAZ GİDER. 1000

2900

1003

2400

0

528

1000 T/ Y »ÇİMENTO STOKLAMA

300 T/SAAT HAMMADDE NAKLİ

5

5

X40 Y.t .

X15 KKDP.

X23 T.P .

119 23827

02.05.89

ELAZIS

SSÎ^g L

ÎIHÎN° î R

^T?J N

– * 5

N0:66 ELAZIS

KOMPLE YENİ YA . 1637 1587 0 30 MLN,AD /YI L BLOK TUŞLA ÜRETİMİ 150 X60 Y.t .

X4Q KKDP.

X25 T.P .

120

02.S??8$ 1L? 1 İNŞAAT VE TIC.KOLL.

ÖZEL IDARE IŞH .N.2/ 1

MUŞ

KOMPLE YENİ YA. 696 528 11 4 8100003 AD /YIL BETON YER

KAROSU VE BRİKET İMALATI

18 X100 Y.İ .

XI00 G.M.

X5Q KKOP.

X25 T.P .

121

122

123

124

oz.üttt

23874

03.05.89

ojitt i

ANKARA

03U Z TOPRAK SANAYİ AŞ .

İRFAN SAŞTU5 CADDESİ

N0:104/2 ANKARA

SIIRT/BATMA N

TELA T DOLAY .

SANAY I SITES I ARKAS ı

N 0 . 2 I DOLUM CADDES I

BATMAN/SIIR T

TOKAT/TURHA L .

K.LT».A.ö.REMZ1,ÇAKMAK

CINNA H CD.BÜKREŞ SÖK

ÇANKAYA/ANKARA

SİN0P/80YA3AT

05U Z TOPRAK SAN.K.KOC

OSMAN KÖYÜ MEVKİ

BOYABAT/SİNOP

TEVSİ

KOMPLE YENİ YA .

KOMPLE YENİ YA .

TAMAMLAMA

1390

290

862

1065

1290

290

762

1045

0

0

0

0

M V :18 ‘EK : 2 5 HLN. ADET/YIL

BLOK TUŞLA

200000 N2/YIL.KAR0 VE

MOZAİK ÜRETİMİ

150 MM-1200 MM BETON BORU

(154000 MT /YIL) İMALİ

HV:11706240’A EK:20293760

A D /YI L BLOK TUŞLA URETİMİ

40

25

120

85

X40 Y.t .

XI5 KKDP.

X2S T.P .

X100 Y.t .

X60 Y.t .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X60 Y.t .

X4Q KKDP.

X25 T.P .

125 ŞANLIURFA

AHMET AYDENtZ

MEBUSEVLERİ AYTEN SK

NO:9 TANOOSAN/ANKARA

KOMPLE YENİ YA . 2202 2056 118 600000 M/YIL KANALET İML . 65 xW l ±

17 Haziran 1989 — Sayı: 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 21

Yürütme ve İdare BOlflrafl Sayfa : 17

TEŞVİK

SıRA BELGE.

NO NO.TAR

YERI, MÜRACAT SAHIBI/

ADRESt

YATıRıMıN NEVI

TOPLAM

YATıRıM

MLN.TL.

SABIT

YATıRıM

MLN.TL.

DSVİ Z

GERESİ

3IN S

TAM KAPASITEDE JRETECE51

MAL VE HIZMETLER m ? –

TANıNAN

TEŞVIKLER

126

127

23970 KOCAELI

16.05.89 NUH ÇIMENTO SANAYİİ 4$.

AKYAR MEVKII (41803)

riEREKE/KOCAELI

23988 AMASYA

23.03.89 OSRAS KOLL.ŞTI.H.M.OSRAS

KOLE MEZARLıSI MEVK.

SAMSUN CADDESI

AMASYA

ALTSEKTOR TOPLAMı « 9

U – DIĞERLERI

MODERNIZASYON 1075 770 233 MV:200003 T/Y.Sa\5ü5jLMUŞ

VE T0R3ALAMMıŞ TOI <İ * £ Ç

0 X3Û Y.l .

X10Î G.M.

X25 T.P.

126

127

23970 KOCAELI

16.05.89 NUH ÇIMENTO SANAYİİ 4$.

AKYAR MEVKII (41803)

riEREKE/KOCAELI

23988 AMASYA

23.03.89 OSRAS KOLL.ŞTI.H.M.OSRAS

KOLE MEZARLıSI MEVK.

SAMSUN CADDESI

AMASYA

ALTSEKTOR TOPLAMı « 9

U – DIĞERLERI

KOMPLE YENI YA. 2580

11797

2550

10878

0

51 5

33 MIL, A D /Yı L BLOK TUîLA ÜRETIMI

103

603

X6û Y . l .

X40 KKDP.

X25 T.P .

12S 02.3İÎ.9 BILECIK/BOZÜYÜK

EL31R AMBALAJ SAN.TIC.AŞ

ESKIŞEHIR DEVLET

KARAYOLU 4.KM.

BOZÜYÜK/BILECIK

DARBOĞAZ GIDER. 1087 757 227 MV:6300000 AS/YıL MUHT.

BASKıLı TENEKE KUTU

110 X40 Y.l . XI00 S.M.

XI5 KKDP.

X25 T. P.

129 02.11*11

ISTANBUL X INCI PLASTIK VE JÜT AŞ.

ISMET1YE CADDESI İNCI HAN NO-.12

MERCAN/ISTANBUL

IZMIR/KEMALPAŞA

4NTAŞ ÖNER TENEKE LTD . ATATÜRK BULVARı

N0.-136 KAT.-1

KEMALPAŞA/İZMİR

IZMIR/KEMALPAŞA

KAPLAMıN AMBALAJ SAN.AŞ.

HAL t T ZIYA BULVARı

N0:74/7 (35210)

IZMIR

ISTANBUL BÜROSAN BÜRO SAN.AS.

ZIYA GÖKALP CAD.N:I9

K.MALTEPE/ISTANBUL

ISTANBUL H İ L A L AMBALAJ SAN.TİC.AŞ

HALKALı YOLU NO:245

5Ç* AKÖY/ISTANBUL

ERZURUM

K.LTO.Ş.YıLMAZ-E.KUŞKAY

CUMHURIYET CAD.23/3

ER2URUM

ı TOPLAMı • 7

ıPLAMı • 94

1

R

ı RMA

TEVSI 4028 2428 834 MV:5237000’E EK:4 MLN . A / Y

SENT.AMBALAJ MALZEMESI

25 X30 Y.i .

X1Q0 G.M.

X25 T.P .

130 238S6

02.0S.S9

131 23903

09.05.89

132 23937

15.05.89

133 23984

18.05.89

134 23993

23.05.89

ALTSEKTOH SEKTÖR TC

V – HIZMETLE*

A – ULAŞ1

ISTANBUL X INCI PLASTIK VE JÜT AŞ.

ISMET1YE CADDESI İNCI HAN NO-.12

MERCAN/ISTANBUL

IZMIR/KEMALPAŞA

4NTAŞ ÖNER TENEKE LTD . ATATÜRK BULVARı

N0.-136 KAT.-1

KEMALPAŞA/İZMİR

IZMIR/KEMALPAŞA

KAPLAMıN AMBALAJ SAN.AŞ.

HAL t T ZIYA BULVARı

N0:74/7 (35210)

IZMIR

ISTANBUL BÜROSAN BÜRO SAN.AS.

ZIYA GÖKALP CAD.N:I9

K.MALTEPE/ISTANBUL

ISTANBUL H İ L A L AMBALAJ SAN.TİC.AŞ

HALKALı YOLU NO:245

5Ç* AKÖY/ISTANBUL

ERZURUM

K.LTO.Ş.YıLMAZ-E.KUŞKAY

CUMHURIYET CAD.23/3

ER2URUM

ı TOPLAMı • 7

ıPLAMı • 94

1

R

ı RMA

KOMPLE YENI YA.

0AR30SAZ GIDER.

900

5216

750

3596

3

134 8

4500000 AD/Y. TENEKE KUT U

24000 TON/YıL OL’JKLU.6000

TON/YıL KALıPLı MUK.KUTU

30

30

X40 Y.i .

X15 KKDP.

X25 T.P .

X4Q Y.t .

X130 G. M.

V . R . H . t .

XI5 KKDP.

X25 T . P .

130 238S6

02.0S.S9

131 23903

09.05.89

132 23937

15.05.89

133 23984

18.05.89

134 23993

23.05.89

ALTSEKTOH SEKTÖR TC

V – HIZMETLE*

A – ULAŞ1

ISTANBUL X INCI PLASTIK VE JÜT AŞ.

ISMET1YE CADDESI İNCI HAN NO-.12

MERCAN/ISTANBUL

IZMIR/KEMALPAŞA

4NTAŞ ÖNER TENEKE LTD . ATATÜRK BULVARı

N0.-136 KAT.-1

KEMALPAŞA/İZMİR

IZMIR/KEMALPAŞA

KAPLAMıN AMBALAJ SAN.AŞ.

HAL t T ZIYA BULVARı

N0:74/7 (35210)

IZMIR

ISTANBUL BÜROSAN BÜRO SAN.AS.

ZIYA GÖKALP CAD.N:I9

K.MALTEPE/ISTANBUL

ISTANBUL H İ L A L AMBALAJ SAN.TİC.AŞ

HALKALı YOLU NO:245

5Ç* AKÖY/ISTANBUL

ERZURUM

K.LTO.Ş.YıLMAZ-E.KUŞKAY

CUMHURIYET CAD.23/3

ER2URUM

ı TOPLAMı • 7

ıPLAMı • 94

1

R

ı RMA

ENTEGRASYON

MODERNIZASYON

KOMPLE YENI YA.

2160

1835

525

15801

404899

1360

1230

425

10546

314145

549

522

0

3530

74341

8 MLN.M2/YıL SÜREKLI FORM

IMALATı

MV:103’E EK:40 MLN.AD/YıL

KONSERVE KUTUSU VS.

30000 M3/YıL POLISTREN

LEVHA IMALATı

4

44

20

263

8017

X30 Y . I .

x

Viî î:5:

X30 Y . I .

X100 G.M*

X60 Y.l .

X40 KKDP.

X25 T.P .

135

13,6

02.0İ?İ$

02.S1?8İ

ISTANBUL M , , NEPTÜN DENIZCILIK LTD.ŞT

PETROL tSHANZ N.-58/2

RIHTIM CADDESI

KADIKUY/ZSTAN3UL

NISDE/BOR

DELTA İNŞAAT SAN.TIC.AŞ.

MITHATPASA ÇAD.65/2

YENIŞEHIR/ANKARA

KOMPLE YENI YA.

KOMPLE YENI YA.

10000

1718

6300

1084

3030

527

11322 DUT GEMI ITHALI

ISPANYA 1974/1

100.KM.KANAL INŞAATı

0

199

X100 G.M.

V.R.H . t .

X100 G.M.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

Sayfa : 2

2 RESMl GAZET

E 17 Hazira

n »989 — Sayı: 20198

YOrtUme re İdare Mama Styf» : 19

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 23

TEŞVIK

SıRA BEL5E.

NO NO.TAR

YERI, MÜRACAT SAHIBI,

ADRESI

YATıRıMıN NEVI

TOPLAM

YATıRıM

MLN.TL.

SABIT

YATıRıM

MLN.TL.

DBV1Z.

SERESI

SIN $

TAM KAPASITEDE ÜRETECESI

MAL VE HIZMETLER

1ŞTH.

KIŞI

TANıNAN

TEŞVIKLER

137

138

139

02.111İI

23870

03.05.39

23914

12.05.89

GÜMÜŞHANE

E.SEYHAN BAYBURT SEYAHAT

ŞAIR ZIHNI CAD,10/A

BAYBURT/SUMOŞHANE

ILI BELIRSIZ(*)

ARSAN ıNŞ.KOLL.-1.CENGIZ

BILLUR SOKAK N0:5/4

KAVAKLıDERE/ANKARA

VAN

SEVIMLI AKÜ TIC.SAN.AŞ.

KAZIM KARA3EKIR CAD.

VAN

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

2900

1740

2800

1220

0

428

10 ADET YERLI OTOSÜS ILE

65030 YOLCU/YıL TAŞıMA

1032050 M3 HAFR.KOCAELI,

AKYAZı,HATAY IÇMESUYU ÎNŞ

20

50

X40 Y.I .

XCKDV)T.P.

X100 G. M.

X25 T.P .

137

138

139

02.111İI

23870

03.05.39

23914

12.05.89

GÜMÜŞHANE

E.SEYHAN BAYBURT SEYAHAT

ŞAIR ZIHNI CAD,10/A

BAYBURT/SUMOŞHANE

ILI BELIRSIZ(*)

ARSAN ıNŞ.KOLL.-1.CENGIZ

BILLUR SOKAK N0:5/4

KAVAKLıDERE/ANKARA

VAN

SEVIMLI AKÜ TIC.SAN.AŞ.

KAZIM KARA3EKIR CAD.

VAN

KOMPLE YENI YA. 2650 2620 0 10 YERLI OTOBÜS ILE 65000

KIŞI/YıL YOLCU TAŞıMA

25 X40 Y.I .

X(KDV)T.P.

140

141

142

143

144

23934

15.05.89

ISTANBUL

KUTAŞ ULSL.TAŞ.TIC.AŞ.

YıLDıZ POSTA CADDESI

AKıN SITESI 4.BLOK

GAYRETTEPE/ISTANBUL

ANTALYA

ÇETIN TURIZM TASıMAC.AŞ.

TOPTANCı HAL GIRIŞI

N0:9 ANTALYA

KASTAMONU

HAYATI CEBECI

SELANIK CAD.N0:1/9

KıZıLAY/ANKARA

DENIZLI LÎMAK INŞ.TAAH.MAK.LTD.Ş

TUNUS CAD.N0:5l/S

KAVAKLıDERE/ANKARA GÜMÜŞHANE

MURTEZA09LU INŞAAT LTD.

DURSUN HAN KAT:1

SALıPAZARı/ISTANBUL

R TOPLAMı » 10

ZM

KOMPLE YENI YA. 13330 9370 412 ITHAL EDILECEK 50 ADET

ÇEKICI VE 53 ADET TREYLER

60 X100 G. M.

V.R.H . l .

140

141

142

143

144

1S.0ÎÎ »

16.8K H

24004

23.05.89

24016

24.03.89

ALTSEKTO

B – TURı

ISTANBUL

KUTAŞ ULSL.TAŞ.TIC.AŞ.

YıLDıZ POSTA CADDESI

AKıN SITESI 4.BLOK

GAYRETTEPE/ISTANBUL

ANTALYA

ÇETIN TURIZM TASıMAC.AŞ.

TOPTANCı HAL GIRIŞI

N0:9 ANTALYA

KASTAMONU

HAYATI CEBECI

SELANIK CAD.N0:1/9

KıZıLAY/ANKARA

DENIZLI LÎMAK INŞ.TAAH.MAK.LTD.Ş

TUNUS CAD.N0:5l/S

KAVAKLıDERE/ANKARA GÜMÜŞHANE

MURTEZA09LU INŞAAT LTD.

DURSUN HAN KAT:1

SALıPAZARı/ISTANBUL

R TOPLAMı » 10

ZM

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

2840

1071

2790

821

0

203

10 ADET YERLI OTOSUS ILE

65000 YOLCU/YıL TAŞıMA

ÇATALZEYTIN-GINOLU

BALıKÇı BARıNAĞı INŞAATı

30

50

X40 Y.I .

XCKDV)T.P.

X100 G.M.

X25 T . P .

140

141

142

143

144

1S.0ÎÎ »

16.8K H

24004

23.05.89

24016

24.03.89

ALTSEKTO

B – TURı

ISTANBUL

KUTAŞ ULSL.TAŞ.TIC.AŞ.

YıLDıZ POSTA CADDESI

AKıN SITESI 4.BLOK

GAYRETTEPE/ISTANBUL

ANTALYA

ÇETIN TURIZM TASıMAC.AŞ.

TOPTANCı HAL GIRIŞI

N0:9 ANTALYA

KASTAMONU

HAYATI CEBECI

SELANIK CAD.N0:1/9

KıZıLAY/ANKARA

DENIZLI LÎMAK INŞ.TAAH.MAK.LTD.Ş

TUNUS CAD.N0:5l/S

KAVAKLıDERE/ANKARA GÜMÜŞHANE

MURTEZA09LU INŞAAT LTD.

DURSUN HAN KAT:1

SALıPAZARı/ISTANBUL

R TOPLAMı » 10

ZM

KOMPLE

KOMPLE

YENI

YENI

YA.

YA.

2604

2116

40969

1774

1436

30*15

669

544

5783

BAKLAN OVASı SULAMASı 3.

KıSıM INŞAATı’

SUMÜŞHANS-3AYBURT YOL INŞ

SANAT YAPıLARı VE KÖPRÜ

150

100

684

xm W :

X100 G.M.

U S

02.0I.I9 IZMIR/KARABURUN KÖRFEZ TURİZM INŞ.TIC.AŞ AKDENİZ ÇAD.NOll/803

PASAPORT/IZMIR

KOMPLE YENI YA. 6200 5880 168 1I0 ODA 220 YATAKLı OTEL

C3*>

95

Xı88 G.M.

V.R .H.l .

Z*fi KKDP. Î2S T.P .

146 02.^?I9 ISTANBUL ÖZKANLAR TURIZM YAT.AŞ.

KASTEL ALTİNriAN KT:4

N0:116 HAMİDİYE CAD.

SIRKECI/ISTANBUL

KOMPLE YENI YA. 1940 1860 30 35 ODA 74 YATAKLı OTEL (3*) 20 X100 Y.t .

X10Q G.M.

V .R.H.t .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

1188 lı*’.

V .R.H.l .

11881±

V.R .H.l .

X4Ö KKDP*

X25 T.P .

147

02.8 ?îl î

MUÎLA/MARMARIS .

MARINTAŞ TURIZM INŞ.AŞ.

YAT LIMANı GÜMRÜK 9INAŞı YANI

– MARMARİS/MU5LA

KOMPLE YENI YA. 2454 2258 114 52 ODA 104 YATAKLı

KONAKLAMA TESISI

35

X100 Y.t .

X10Q G.M.

V .R.H.t .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

1188 lı*’.

V .R.H.l .

11881±

V.R .H.l .

X4Ö KKDP*

X25 T.P .

148 02.8?! «

MANtSA/ALAJEMlR ,

ERDEM TURİZM TİC.INŞ.AŞ.

S “”ULAŞİRIAÎSINISA

KOMPLE YENI YA. 4340 3880 330 100 ODA 200 YATAKLI OTEL

C3>)

72

X100 Y.t .

X10Q G.M.

V .R.H.t .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

1188 lı*’.

V .R.H.l .

11881±

V.R .H.l .

X4Ö KKDP*

X25 T.P .

Sayfa : 24 RESMÎ GAZET

E 17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 20

SIRA

NO

TEŞVİK

BELGE.

NO.TAR

YERİ/ MÜRACAT SAHİBİ /

ADRES İ YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

SABİT

YATIRIM

MLN.TL.

D8Vİ Z

GERES İ B İN S

TAM KAPASİTEDE ÜRETECES İ

MAL VE HİZMETLER m ? –

TANINAN TEŞVİKLER

149 23836

02.05.89

ANTALYA

YAPITUR TURİZM İSLT.AŞ .

HACI R E Ş İ TPAŞA SOKAK

N0:9 (81180) ÇAMLICA/İSTANBUL

KOMPLE YENİ YA. 22500 20750 124 7 276 ODA 576 YATAKLI BİRİNC İ SINIF TATİ L KÖYÜ 238 X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X1Q0 Y.İ . X1Ö0 G.M. V.R.H.İ .

X43 KKDP.

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X40 KKDP.

m ı ±

_y.R.H.ı.

XI0 KKDP.

150 23837

02.05.39

MUŞLA/BODRUM

KONACIK TURİSTİ K TES.AŞ .

YILDIZ POSTA CADDESİ

N0:11/9 GAYRETTEPE/İSTANBUL

KOMPLE YENİ YA. 2602 2176 231 52 ODA 104 YATAKLI OTEL

(3* )

45

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X1Q0 Y.İ . X1Ö0 G.M. V.R.H.İ .

X43 KKDP.

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X40 KKDP.

m ı ±

_y.R.H.ı.

XI0 KKDP.

151

152

23850

02.05.89

23861

02.05.89

MUŞLA/MARMARİS

CUBUCAK TURİZM İŞLT.AŞ .

ÇEVRE SOKAK N0 :1/1 0

ÇANKAYA/ANKARA

AYDIN/KUŞADAS I 3IRİNCİ05L U OTELCİLİK AŞ

50.YIL CAD.N0:1 KT:2

KUŞADASI/AYSIN

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

YA.

28930

2796

25144

2400

25S3

33 5

217 ODA 434 YATAKLI OTEL

(5*>

54 ODA 108 YATAKLI OTEL

(3*>/80 KİŞİLİ K LOKANTA

0

20

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X1Q0 Y.İ . X1Ö0 G.M. V.R.H.İ .

X43 KKDP.

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X40 KKDP.

m ı ±

_y.R.H.ı.

XI0 KKDP.

153

154

23873

03.05.89

23875

04.05.89

İZMİR/ÇEŞM E

KARAL TURİZM SAN.TİC.AŞ .

931.SOKAK N0:7/201 İZMİR

ANTALYA KAŞ.AD.BÜLENT ŞYİLİ K ATATÜRK CADDESİ N:60

ANTALYA

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

YA.

2900

22540

2800

19700

0

2065

92 ODA 224 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ

170 ODA 352 YTK.20 APART

(4«>0TEL:T0PLAM 412 YATAK

160

210

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

X1Q0 Y.İ . X1Ö0 G.M. V.R.H.İ .

X43 KKDP.

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X40 KKDP.

m ı ±

_y.R.H.ı.

155 23876 XI0 KKDP. 04.05.39

23878

04.05.89

23879

04.05.89

23880

04.05.89

MUSLA/BODRUM

ERSAN TURİZM TİC.SAN.AŞ . CİNNAH CAD.N0:110/2

ÇANKAYA/ANKARA

İÇEL/ANAMUR 3.F.K.ALATAŞ-O.BİLGİ Ç

SUBAY LOJMANLARI ARK

TRT SİTES İ

YALI EVLERİ/MERSİN

ANTALYA/ALANYA

SEDA OTELCİLİ K TUR.AŞ .

RECEPLİ SK.ÇOLAK APT

KT:1 GÜLLER PINARI

ALANYA/ANTALYA

AYDIN KAŞ.A.SÜLEYMAN YETKİN

TUNALI HİLM İ CADDESİ

N0:101/1 ANKARA

KOMPLE YENİ YA. 11140 9700 926 225 ODA 510 YATAKLI OTEL

(3*)

140

»25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M.

V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P.

156

157

158

23876

04.05.39

23878

04.05.89

23879

04.05.89

23880

04.05.89

MUSLA/BODRUM

ERSAN TURİZM TİC.SAN.AŞ . CİNNAH CAD.N0:110/2

ÇANKAYA/ANKARA

İÇEL/ANAMUR 3.F.K.ALATAŞ-O.BİLGİ Ç

SUBAY LOJMANLARI ARK

TRT SİTES İ

YALI EVLERİ/MERSİN

ANTALYA/ALANYA

SEDA OTELCİLİ K TUR.AŞ .

RECEPLİ SK.ÇOLAK APT

KT:1 GÜLLER PINARI

ALANYA/ANTALYA

AYDIN KAŞ.A.SÜLEYMAN YETKİN

TUNALI HİLM İ CADDESİ

N0:101/1 ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YA.

YA.

1188

2000

1158

1740

0

163

32 ODA 70 YATAKLI OTEL

(2*)

51 ODA 102 YATAKLI OTEL

(3*)

20

30

X40 Y.t. V.R.H.İ .

X10 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ .

X40 KKDP.

156

157

158

23876

04.05.39

23878

04.05.89

23879

04.05.89

23880

04.05.89

MUSLA/BODRUM

ERSAN TURİZM TİC.SAN.AŞ . CİNNAH CAD.N0:110/2

ÇANKAYA/ANKARA

İÇEL/ANAMUR 3.F.K.ALATAŞ-O.BİLGİ Ç

SUBAY LOJMANLARI ARK

TRT SİTES İ

YALI EVLERİ/MERSİN

ANTALYA/ALANYA

SEDA OTELCİLİ K TUR.AŞ .

RECEPLİ SK.ÇOLAK APT

KT:1 GÜLLER PINARI

ALANYA/ANTALYA

AYDIN KAŞ.A.SÜLEYMAN YETKİN

TUNALI HİLM İ CADDESİ

N0:101/1 ANKARA

KOMPLE YENİ YA. 2250 2200 Q 50 ODA 100 YATAKLI OTEL

(3* )

30 X40 Y.İ . V.R.H.İ .

XIÖ KKDP.

X25 T.P .

159

160

23881

04.05.39

23882

04.05.89

ÇANAKKALE/GELİBOLU KAŞ.AD.ENGİN DEMİRÇA CAMİKE3IR MAHALLESİ GELİBOLU/ÇANAKKALE

İZMİR

MEHMET GÜÇLÜ 3ÛYÜKALAN ÎNÖNu CAD.

N0:16 GÜMULDÜR/İZMİR

MODERNİZASYON 892 862 0 33 ODA 72 YATAKLI OTEL

(20×10 0 KİŞİLİ K LOKANTA

0 « 40 Y.İ . V.R.H.İ .

X10 KKDP.

X25 T.P.

159

160

23881

04.05.39

23882

04.05.89

ÇANAKKALE/GELİBOLU KAŞ.AD.ENGİN DEMİRÇA CAMİKE3IR MAHALLESİ GELİBOLU/ÇANAKKALE

İZMİR

MEHMET GÜÇLÜ 3ÛYÜKALAN ÎNÖNu CAD.

N0:16 GÜMULDÜR/İZMİR

KOMPLE YENİ YA. 1584 1540 0 40 ODA 85 YATAKLI OTEL

(3«)

30 X40 Y.İ . V.R.H.İ .

X10 KKDP.

X25 T.P.

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 21

17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 25

TEŞVİK

SIHA 3EL3E•

NO NO.TAR

YERİ, MÜRACAT SAHİBİ/

ADRESİ YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

S43İT

YATIRIM

MLN.TL.

SdVİ Z GEREĞİ BİN t

TAM KAPASİTEDE JRETECE6İ

MAL VE HİZMETLER

İŞTH. KİŞİ TANINAN TEŞVİKLER

141 23384

04.05.89

MUSLA/MARNARİS

ŞAVGULAR OTELCİLİK AŞ.

341 SOKAK NO:34/A HATAY/İZMİR

KOMPLE YENİ YA. 1000 950 0 35 004 70 YATAKLI

KONAKLAMA TESİSİ 20 X100 Y.l . V.R.H.İ.

X40 KKDP•

X25 T.P .

162

163

164

04.8K B

İZMİR

AKSAN TURİZM SEY.OTEL.AŞ ŞAİR EŞREF BULVARI

N0:98/A AKTAN APT• ALSANCAK/İZMİR

ANTALYA/NANAVGAT

MUNA TURİZM İNŞ.TAAH.AŞ.

G.M.KEMAL BULVARI

N0:122/27 ANKARA

AYDIN/SÖKE

TURYAT TUR.YAT.AŞ.

CEMAL NADİR SOK.9/1

ÇANKAYA/ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YENİ

Y A,

YA.

YA.

5710

8960

4600

4900

7310

4500

580

1230

0

87 ODA 186 YATAKLI OTEL

C3*>

174 ODA 348 YATAKLI BİRİNCİ SINIF TATİL KÖYÜ

64 ODA 128 YATAKLI BİRİNCİ SINIF TATİL KÖYÜ

50

114

50

X100 Y.l .

51100 G.M.

V.R.H.l .

X40 KKDP.

¡¡25 T.P .

X100 Y.t .

X10O G.M.

V.R.H.1 .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.t . V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

Xl88 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

U O Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X10 KKDP.

X25 T.P .

X10Q Y.l .

XI00 G.M. V.R.H.İ.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X130 Y.i .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.l .

V.R.H.l .

X10 KKDP.

165

166

167

23896

04.05.89

23904

09.05.89

09.0İ!§ ?

İSTANBUL İNANLAR OTELCİLİK TUR.AŞ MİLLET CAD.NO:3/209 AKSARAY/İSTANBUL

MU3LA/B0DRUM KAŞ.A.KESİCİ-BUYÜKYILMAZ DİLHAYAT SOKAK NO:21 ETİLER/İSTANBUL

ANKARA AKYÖZ TURİSTİK TES.AŞ. RÜZGARLI SOKAK NO:22

ULUS/ANKARA

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YENİ

YA .

Y A.

Y A.

1528

10232

3860

1404

8982

3560

60

76 8

163

36 ODA 78 YATAKLI

KONAKLAMA TESİSİ

150 ODA 306 YATAKLI OTEL

<3*>

88 ODA ‘178 YATAKLI OTEL

(3*) 80 KİŞİLİK LOKANTA

25

100

46

X100 Y.l .

51100 G.M.

V.R.H.l .

X40 KKDP.

¡¡25 T.P .

X100 Y.t .

X10O G.M.

V.R.H.1 .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.t . V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

Xl88 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

U O Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X10 KKDP.

X25 T.P .

X10Q Y.l .

XI00 G.M. V.R.H.İ.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X130 Y.i .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.l .

V.R.H.l .

X10 KKDP.

168 23907

10.05.89

MU3LA/B0DRUM

GALA OTELCİLİK VE TİC.AŞ

NEYZEN TEVFİK CAD.

N0.224

30DRUM/MU3LA

KOMPLE YENİ YA. 3040 2840 115 58 ODA 116 YATAKLI OTEL

C3*>

30

X100 Y.l .

51100 G.M.

V.R.H.l .

X40 KKDP.

¡¡25 T.P .

X100 Y.t .

X10O G.M.

V.R.H.1 .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.t . V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

Xl88 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

U O Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X10 KKDP.

X25 T.P .

X10Q Y.l .

XI00 G.M. V.R.H.İ.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X130 Y.i .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.l .

V.R.H.l .

X10 KKDP.

169 23909

10.05.89

MUŞLA/MARMARİS

TINAZTEPE TURİZM TİC.LTD

BARBOROS CAD,N0:80 MARMARİS/MUSLA

KOMPLE YENİ YA. 1034 1000 0 40 ODA 80 YATAKLI

KONAKLAMA TESİSİ 30

X100 Y.l .

51100 G.M.

V.R.H.l .

X40 KKDP.

¡¡25 T.P .

X100 Y.t .

X10O G.M.

V.R.H.1 .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.t . V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

Xl88 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

U O Y.İ .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X10 KKDP.

X25 T.P .

X10Q Y.l .

XI00 G.M. V.R.H.İ.

X4Q KKDP.

X25 T.P .

X130 Y.i .

X100 G.M. V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.l .

V.R.H.l .

X10 KKDP.

170

171

23910 10.05.89

İZMİR

KAŞ.A.RIFAT RAFET BZUSTA

1361.SOKAK N0:14 ÇANKJ»YA/12MİR

İZMİR

OYTUR OYAK TURİZM TİC.AŞ NECATİBEY ÇD.N:51/14 SIHHİYE/ANKARA

KOMPLE YENİ YA.

MODERNİZASYON

2266

16938

1970

14462

230

183 3

36 ODA 72 YATAKLI OTEL (3*)

MV:128/256’YA EK:61 OOA

122 YATAKLI 0TELC5O

25

0

X25 T.P .

X33 Y.l .

X100 G.M.

V.R.H.l .

X10 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.t .

X100 G.M.

V.R.H.l .

X40 KKDP.

X25 T.P .

SIR* BlísIi

NO NO.TAR

YERİ/ MÜRACAT SAHİBİ/

ADRESİ YATIRININ NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

SABİT

YATIRIM

MLN.TL.

DÖVİZ

GERESI

BIN S

TAM KAPASİTEDE ÜRETECE5İ

MAL VE HİZMETLER

1ŞTH.

KIŞI

TANINAN TEŞVİKLER

172

1 2 .0^8 9

IZMIR/ÇEŞME

TURBAN TORİZM AŞ. MİLLİ HÜDAF.AA CAD.

NO:16 KIZILAY/ANKARA

MODERNİZASYON 150 0 1500 0 2 1 6 ODA 432 YATAKLı OTEL 246 X100 Y.İ .

173

174

175

174

177

178

179

U C İ N ‘ Î U Iİİ M INS.SAN.AŞ.

 1. ŞOK.NO :24 / 1 .

DA:l5İ 1.SAN.SITESI

IZMIR

KOMPLE YENİ YA. 109 8 9 0 6 50 36 ODA T2 YATAKLI

PANSİYON

20 V100 Y.t .

X100 S.M.

V.R.H.İ .

X 4 0 KKDP.

X 2 5 T . P.

173

174

175

174

177

178

179

15.8İÎH

15.SÜİÎ

15.oÜs»

15.8I?89

15.Susi

15.SUIS

ANTALYA

ALSÜN TURİZM VE TİC.AŞ .

ÇAJLAYAN MAH.20S4.SK

« 0 : 2 3 ANTALYA

AYDİN/KUSADASI

AYŞE TÜTONCUOSLU

ATAÇ SOKAK K0:26/8 YENİŞEHİR/ANKARA

AYDIN/KUŞADASI

UNKA TUR.OTEL VE İŞL.AŞ .

YENİ AYDIN YOLU

N0:2/A

KUŞADASI/AYDIN

VAN

NECDET ŞAHİN İRFAN BAŞTU5 CAODESİ

N0:3Q VAN

ANTALTA/ALANYA

BAŞAK İNŞAAT TUR.TİC.AŞ .

TEOMAN PASA CADDESİ

BAŞAK StT. S BLK.41/1

ANTALYA

MUŞLA/BODRUM

GEHTUR.GENEL TUR.İŞL.AŞ . MEŞRUTİYET CD.1*7/ 1 TEPEBAŞI/İSTANBUL

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

KOMPLE

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YENİ

YA.

YA.

YA.

YA.

YA.

YA.

2288

1920

13520

1056

177*

2960

1985

1892

10200

1032

1720

2850

233

0

0

0

0

0

4 5 ODA 93 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ

70 ODA 140 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ

200 ODA 400 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ

50 ODA 100 YATAKLI

KONAKLAMA TESİSİ

4 8 ODA 10 4 YATAK/95 KİŞİ .

LOKANTA/43 KİŞİLİK DİSKO

100 ODA 200 YATAKLI OTEL

<3»>

2 5

30<

100

3 0

60

50

¡10 0 Y.t .

X103 G.M. V.R.H.İ. X4Ö KKtP.

X25 T.P .

X40 Y.İ . V.R.H.İ . X10 KKDP.

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X4Ö KKDP.

X100 Y.İ .

XÍS T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ . X40 KKDP. X Í 5 T.P.

X100 Y.İ .

X 2 5 T . P.

xîo8 s.i .

180 06.uİ?tî

MUBLA/MARMARİS

ALI 30YRAZ

BİLLUR SOKAK Ng:7Jg 9

KÜCUKESAT/ANKARA

KOMPLE YENİ YA. 3888 3318 330 300 YATAKLI TATİL KBYU 75

¡10 0 Y.t .

X103 G.M. V.R.H.İ. X4Ö KKtP.

X25 T.P .

X40 Y.İ . V.R.H.İ . X10 KKDP.

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X4Ö KKDP.

X100 Y.İ .

XÍS T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ . X40 KKDP. X Í 5 T.P.

X100 Y.İ .

X 2 5 T . P.

xîo8 s.i .

181

16.0??Î Î

IZMIR/CESME SİREN TURİZM SAN.TİC.AŞ .

1371.SOKAK N0j2/40 İ ÇANKAYA/İZMİR

KOMPLE YENİ YA. 1176 11*6 0 36 ODA 72 YATAKLI OTEL

C2*>

15 X100 Y.İ .

V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X 4 0 Y.İ . V.R.H.İ.

X10 KKDP.

182 KAYSERİ

MEHMET K0SE03LU

TALAŞ CADDESİ N0:22.

KAYSERİ

KOMPLE. YENİ YA. 1590 1550 0 35 ODA 70 YATAKLI OTEL

<20

20

X100 Y.İ .

V.R.H.İ.

X40 KKDP.

X25 T.P .

X 4 0 Y.İ . V.R.H.İ.

X10 KKDP.

183 23967

16.05.89

MUŞLA/MARMARİS

SOYHAK OTEL TUR.SAN.AŞ. BÜYÜK HAYDAR EFENDİ

SK.5 MİTHATPAŞA CAD.

MUŞLA

KOMPLE YENİ YA. 3150 3130 0 6 4 ODA 128 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ 30

X25 T.P .

X100 Y.İ . V.R.H.İ .

X4Ö KKDP.

X 2 5 T.P .

Y Orame ve İdare BOIOraQ Sayfa ; 22

Sayfa : 26 RESMl GAZET

E 17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198

YOrOtme ve İdare Belamfl Sayfa : 23

17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 27

TEŞVİK

SİRA BELGE•

NO NO.TAR

YERİ,

MÜRACAT SAHİBİ,

ADRESİ

YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

MLN.TL.

SABİT

YATIRIM

MLN.TL.

DÖVİZ

SERESİ SİN 5

TAM KAPASİTEDE ÜRETECEÎ1

MAL VE HİZMETLER

1ŞTH.

KİŞİ

TANINAN

TEŞVİKLER

184

185

186

187

188

23969

16.05.89

23971

16.05.89

23973

16.05.89

23978

16.05.89

23987

2 3 .05.8 9

23.05?§ 9

24036

31.05.89

ANTALYA/ALANYA ÖZGÜ TUR.VE TİC.AŞ . NECATİBEY CAD.61/15

ANKARA

AYDIN/SÖKE

E.K.M.O.ŞAFAK-H.KARADAYI

MAVİ ŞEHİR , ,

SÖKE/AYDIN

İÇEL/SİLİFKE

DONAT İNŞAAT SAN.TİC.AŞ .

KIŞLA CADDESİ N0;9

DEMİRKAPI TOPÇULAR

RAMİ/İSTANBUL

BURSA/MUDANYA

SÜMBÜL TURİZM İNŞ.AŞ .

EMİR HAN ALT KAT

N0:31 BURSA

MUöLA/MARMARtS

TOKER TURİZM YAT .MUH .AŞ .

ATATÜRK CA».N0:2 9

MARMARİS/MUŞLA

KOMPLE YENİ YA.

KOMPLE YENİ YA.

TAMAMLAMA

MODERNİZASYON

KOMPLE YENİ YA.

1850

1000

9512

1 210

1500

1300

950

8994

1162

1448

0

0

234

0

0

40 ODA 1C4 YATAKLI

KONAKLAMA TESİSİ

41 OBA 32 YATAKLI OTEL

(2»>

180 ODA 380 YATAKLI OTEL

(4*)

45 00A 90 YATAKLI

KONAKLAMA TESİS İ

50 ODA 100 YATAKLİ OTEL

C3*)

40

20

216

15

50

X10Q Y . i .

V.R.H.İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X40 Y . i . V.R.H.İ .

X10 KKDP.

X25 T.P .

Xl88 G . M .

V.R . H . İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y . İ .

V.R . H . l .

X40 KKDP.

X25 T.P .

X100 Y.l .

V.R . H . İ .

X40 KKDP.

X25 T.P .

189

190

23969

16.05.89

23971

16.05.89

23973

16.05.89

23978

16.05.89

23987

2 3 .05.8 9

23.05?§ 9

24036

31.05.89

ANTALYA

ZEYNEP TURİZM SANAYİ AŞ.

TUNUS CAD.N0.91/B

C06680>

KAVAKLIDERE/ANKARA

ANTALYA

KAŞ.tt.VAMAN-M.S.l.CENDER

30 AĞUSTOS CADDESİ

MEHMET ÇAPACI APT. NÖÎ53 / 4 ANTALYA

KOMPLE YENİ

KOMPLE YENİ

YA.

YA.

28541

14000

24298

13080

3119

2230

322 OBA 644 YATAKLI OTEL

<4*>

138 ODA 278 YATAKLI OTEL

(4*)

251

70

X100 Y . İ .

X100 G . M .

X40 KKDP.

X25 T.P .

»ftg l±

V .R.H . t .

X10 KKDP.

X25 T.P .

ALTSEKTOR TOPLAMI * 46

C – TİCARET

267957 238857 19277 2998

X100 Y . İ .

X100 G . M .

X40 KKDP.

X25 T.P .

»ftg l±

V .R.H . t .

X10 KKDP.

X25 T.P .

191 02.05?İ 9

BİLECİK/ORG.SANAYİ BÖLGESİ

MAPEKS GIDA VE SAN.AŞ.

HALAŞKARGAIİ CADDESİ

344 / 1 ŞİŞLİ /İSTANBU L

KOMPLE YENİ Y A . 1820 1260 291 5025 TON/YIL MEYVE VE

SEBZE DONDURARAK İŞLEME

53 X40 Y . t .

X100 G . M .

V.R . H . l .

X40 KKDP.

X25 T.P .

192

193

194

195

23893

04.05.89

23902

09.05.89

23913

12.05.89

H ACÎ

N

!M£”R SABANCI HCL.A Ş

SABANCI JSHANl

SALIPAZARI/1STAN3UL

BURSA

BURSA ÇELTİK NURTES KOLL

TUZPAZARI YENİ HAL

N0:1 BURSA

EDİRNE/KEŞAN x

EVREN BESİCİLİK SAN. A Ş .

BUYOK EVREN KUYU

ENEZ/EDİRNE

İSPARTA

SUYÖKDEİU CAB.N0.U 5

Z.KUYU/İSTANBUL

KOMPLE YENİ Y A . 74600 60306 10551 45904 M2 TİCARET MERKEZİ

BÜRO,GARAJ,SERGİ SALONU

148 X100 S.U. 192

193

194

195

23893

04.05.89

23902

09.05.89

23913

12.05.89

H ACÎ

N

!M£”R SABANCI HCL.A Ş

SABANCI JSHANl

SALIPAZARI/1STAN3UL

BURSA

BURSA ÇELTİK NURTES KOLL

TUZPAZARI YENİ HAL

N0:1 BURSA

EDİRNE/KEŞAN x

EVREN BESİCİLİK SAN. A Ş .

BUYOK EVREN KUYU

ENEZ/EDİRNE

İSPARTA

SUYÖKDEİU CAB.N0.U 5

Z.KUYU/İSTANBUL

MODERNİZASYON

KOMPLE YENİ YA .

1443

950

1081

850

230

0

MV.3586’E EK:1598 TON/YIL ÇELTİK İŞLEME

1500<j_T0N/YIL ÇELTİK

20

15

XI38 S. M .

X25 T.P .

X40 Y . l .

X15 KKDJ».

X25 T.P .

192

193

194

195

23893

04.05.89

23902

09.05.89

23913

12.05.89

H ACÎ

N

!M£”R SABANCI HCL.A Ş

SABANCI JSHANl

SALIPAZARI/1STAN3UL

BURSA

BURSA ÇELTİK NURTES KOLL

TUZPAZARI YENİ HAL

N0:1 BURSA

EDİRNE/KEŞAN x

EVREN BESİCİLİK SAN. A Ş .

BUYOK EVREN KUYU

ENEZ/EDİRNE

İSPARTA

SUYÖKDEİU CAB.N0.U 5

Z.KUYU/İSTANBUL

KOMPLE YENİ YA. 2086 1808 234 20000 TON/YIL TUPSAZ

DOLUM TESİS İ 32 xıgg G . M .

X25 T.P .

İSTANBUL T0H0İ1ED BİLGİSAYARLI MİLLET CADDESİ NECİP ASIM SK.N:21/3 ÇAPA/İSTANBUL

NÜBAİA^’sAHİal,

ADRESİ YATIRIMIN NEVİ TOPLAM

YATIRIM

SABİT

YATIRIM um*

SİN S

TAN KAPASİTEDE ÜRETECE3İ

NAL VE HİZMETLER

1ŞTH. TANINAN

NO NO.TAR

NÜBAİA^’sAHİal,

ADRESİ MLN.TL. MLN.TL.

um*

SİN S

TAN KAPASİTEDE ÜRETECE3İ

NAL VE HİZMETLER KİŞİ TEŞVİKLER

196

1 6 .SÜİ I

AMASYA/TAŞ. ÖTTA””

1 6 .SÜİ I İSHET UYSAL , 300

AMASYA/TAŞ. ÖTTA”” İSHET UYSAL , KOMPLE YENİ YA. 350 300 0 5000 TON/YIL ÇELTİK İŞL . 10 M O Y.İ .

140 KKDP.

X25 T.P .

AYTAÇ CADDESİ N0:37

5000 TON/YIL ÇELTİK İŞL . M O Y.İ .

140 KKDP.

X25 T.P .

197

23.r a

TAŞOVA/AMASYA

M O Y.İ .

140 KKDP.

X25 T.P .

197

23.r a aİİDAS OZALTIN AŞ. GAZİPAŞA BULV.N0:24

KOMPLE YENİ YA. 1700 1600 0 54000 TON/YIL MERCİMEK 29 $40 Y.İ .

X15 KKDP.

aİİDAS OZALTIN AŞ. GAZİPAŞA BULV.N0:24 KIRMA,ELEME#PAKETLENE

$40 Y.İ .

X15 KKDP.

ADANA X25 T.P .

198 24005

23.05.89

İIHİR

1500

X25 T.P .

24005

23.05.89 NEYVA TARIM ÜRÜNL.ŞAN.AŞ KOMPLE YENİ YA. 1500 1400 31

K

7

S88 u ?3H r

ü !iETİNi’ e

m

200

zftt1±

X25 T.P .

FATİH CADDESİ N0:101 ÇANDİBt/İZNİR K

7

S88 u ?3H r

ü !iETİNi’ e

m zftt1±

199 X25 T.P .

FATİH CADDESİ N0:101 ÇANDİBt/İZNİR K

7

S88 u ?3H r

ü !iETİNi’ e

m zftt1±

199 X25 T.P .

24.£S?8 9

İSTANBUL

SİTE TURİZM TİC.İNŞ.AŞ .

ANDSOY APT.NO:4/2

KOMPLE YENİ YA. 51800 45588 4826 İ5g8 °M2 2

3

V K!ÇT £rİARSÜ R O 100 X100 6.M.

V.R.H.İ .

«ARAJ XI5 KKDP.

SOKAK .

X100 6.M.

V.R.H.İ .

XI5 KKDP. NECİDİYEKOY/İSTANBUL X25 T.P .

200 İSTANBUL

31.05.89 İSTANBUL HAVA YOLLARI AŞ İNCİRLİ CAD.NO:SO

KOMPLE YENİ YA. 1022 806 174 1200 UÇAK/YIL YER HİZMETİ 42

KT: »188 W : 4 İSTANBUL

I TOPLAMI » 10 İLERİ

»188 W :

ALTSEKTOI

F – Dİ6EI

KT:4 İSTANBUL

I TOPLAMI » 10 İLERİ 137271 115499 16387 649

201

ÎISÎR EŞİTİM İSLETM.AŞ.

KAHRAMANLAR 1*28.SK.

N0:26

KOMPLE YENİ YA. 2998 2768 104 1008 B8R£Ntt;0RTA EŞİTİM 89 xîS8 GIN!

ALSANCAK/İZMİR

xîS8 GIN!

202

0 2 .ÖÎ »

DİYARBAKIR X23 T.P .

0 2 .ÖÎ » MEHMEDt ARAT

N.COŞKUN AKYOL CAD.

SAKARYA SK.MİRAÇ AP T

N0S6 DİYARBAKIR

İSTANBUL

KOMPLE YENİ “YA. 28* 264 0 1100 M3 SOSUK HAVA DEPOSU 10 «10 0 Y.İ .

XSO KKDP.

X25 T.P .

MEHMEDt ARAT

N.COŞKUN AKYOL CAD.

SAKARYA SK.MİRAÇ AP T

N0S6 DİYARBAKIR

İSTANBUL

«10 0 Y.İ .

XSO KKDP.

X25 T.P .

203 02.SÜ89

MEHMEDt ARAT

N.COŞKUN AKYOL CAD.

SAKARYA SK.MİRAÇ AP T

N0S6 DİYARBAKIR

İSTANBUL 02.SÜ89 İHLAS MATB.SASLIK NİZ. AŞ TAMAMLAMA 1167 925 36 8 10000 HASTA/YIL SIHHİ 100

X100 G.M.

«15 KKDP.

ÇATALÇEŞME S0K.N0:17

CASALOSLU/İSTANBUL

KONTROL TESİSİ 100

X100 G.M.

«15 KKDP.

204

02.SI?8İ İZMİR X25 T.P .

02.SI?8İ E6EBENK AŞ.GENEL MÜDURL. CUMHURİYET BULVARI

NO:67 İZMİR

TEVSİ 9199 6991 3346 EK:21 ŞUBE OTOMASYONU 32 X100 G.M.

20S

02 .$5*11

KOCAELİ

02 .$5*11 MARMARA SASLZK TESİSL.AŞ

HÜRRİYET

CA0 ‘JJ5J^[(

KOMPLE YENİ YA. 424* 3534 77 2 70 YATAKLI HASTANE 44 X100 Y.İ . XİQO G.M.

206 ‘Ih*?.’,: 02.Sİ!t§ İSTANBUL

X100 Y.İ . XİQO G.M.

‘Ih*?.’,: 02.Sİ!t§ ANADOLU ÖSRETİM VE ES. A Ş

AYŞE ÇAVUŞ CAD.N0:16 SUADIYE/İSTANBUL

KOMPLE YENİ YA. 1844 1724 106 610 SÎRENCİ/ORTA EŞİTİM 120 xîD8 l:k

X|5 KKDP.

xîD8 l:k

X|5 KKDP.

207 23869

.02.05.89

23869 EDİRNE X25 T.P .

.02.05.89 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKT

TRAKYA UN.REKTBRLUSU EDİRNE

İSTANBUL

MODERNİZASYON 7325 5557 2679 500 YATAKLI HASTANE 0 X100 G.M.

208

03.???89

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKT

TRAKYA UN.REKTBRLUSU EDİRNE

İSTANBUL

03.???89 TONONED BİLGİSAYARLI AŞ . MİLLET CADDESİ NECİP ASIM SK.N:21/3

TEVSİ 3600 2600 1064 MV:7500’E EK:15000 10 X100 G.M. V.R.H.İ .

X15 KKDP.

TONONED BİLGİSAYARLI AŞ . MİLLET CADDESİ NECİP ASIM SK.N:21/3 HASTA/YIL SIHHİ KONTROL

10 X100 G.M. V.R.H.İ .

CAPA/tSTJNAU X15 KKDP. l

X100 G.M. V.R.H.İ .

X15 KKDP.

YOrOune ve İdare BcUOmd Sayfa : 24

Sayla : 28 RESMİ GAZET

E 1

7 Haziran 1989 — Sayı: 20198

Yürütme ve İdare Barıma Sayfa: 25

17 Hazira

n 1989 — Sayt: 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 29

TEŞVIK

SıRA BELGE.

NO NO.TAR

YERI/ , „ MÜRACAT SAHIBI/

ADRESI

YATıRıMıN N EVI

TOPLAM

YATıRıM

MLN.TL.

SABIT

YATıRıM

MLN.TL.

DBVIZ

GERESI

BIN S

TAM KAPASITEDE URETECESt

MAL VE HIZMETLER KIŞI

TANıNAN

TEŞVIKLER

209

210

211

212

213

214

215

216

217

04.6!

5

>

?89

o*.BÎ K

12.0Ü89

23919

15.05.89

ıs.Sİfi ?

ISTANBUL

FATMA BAHAR DODANLı

KERVANGEÇMEZ SOKAK

9-1,8L0K

MEÇ tDıYEKBY/ISTANBUL

ILI BELIRSIZC*) TÜRKIYE KıZıLAY GEN.MÜD.

KARANFIL SOKAK NO:7

ANKARA

ILI 9ELi»SIZC*>

HUDUD VE SAHILLER GEN.MD KARAMÜSTAFAPASA SOK.

NO:67 KEMANKEŞ CAD.

KARAKBY/ISTANBUL

ISTANBUL

KAS.S.MALK0Ç-3.A.MERTAN

KASADAR S0K.N0.-13/19

BOSTANCı/ISTANBUL

ISTANBUL, , .,

K.LTD.ŞTI.A.DOSAN 9IR6ÜL

ISTANBUL ÇAD.N0:32

TRAKYA KLİNİŞt

ISTANBUL

ISTANBUL

ULTRASES NÜKLEER TıP LTD

CUMHURIYET CAD.295/2

HARBIYE/ISTANBUL

ISTANBUL

TUFAŞ SASL1K HIZH.TIC.AŞ

HAZNEDAR BASÇıLAR CD

N0-.1 BAHÇELıEVLER

BAKIRKSY/ISTANBUL

KONYA/ERESLI

MUSTAFA MAC

BAYıNDıR S0K.N:25/14

KıZıLAY/ANKARA

ILI BELIRSIZC*)

MILLI AYDıN BANKASı TAŞ.

FEVZI ÇAKMAK PAŞA

BULVARı

N0!İ22/ J j H l R

TAMAMLAMA

MODERNIZASYON

KOMPLE YENI YA.

KOMPLE YENI YA.

KOMPLE YENI YA.

2892

5250

3971

1990

2627

2352

4260

2471

1450

2372

74 3

1530

1138

565

311

55 YATAKLı HASTANE

TıBBI TAHLIL VE TEST

LA3ARATUVARLA»!

RBMORK VE SEYYAR

LASARATUVAR

7500 KIŞI/YIL SıHHI

KONTROL TESISI

60 YATAKLı HASTANE

75

0

0

10

100

Z30 Y.I .

X1Q0 G. M.

Xı? KKDP.

X25 T.P .

*m f:P:

X100 G.M.

Xı00 G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

M1±

209

210

211

212

213

214

215

216

217

15-SİtİI

ISTANBUL

FATMA BAHAR DODANLı

KERVANGEÇMEZ SOKAK

9-1,8L0K

MEÇ tDıYEKBY/ISTANBUL

ILI BELIRSIZC*) TÜRKIYE KıZıLAY GEN.MÜD.

KARANFIL SOKAK NO:7

ANKARA

ILI 9ELi»SIZC*>

HUDUD VE SAHILLER GEN.MD KARAMÜSTAFAPASA SOK.

NO:67 KEMANKEŞ CAD.

KARAKBY/ISTANBUL

ISTANBUL

KAS.S.MALK0Ç-3.A.MERTAN

KASADAR S0K.N0.-13/19

BOSTANCı/ISTANBUL

ISTANBUL, , .,

K.LTD.ŞTI.A.DOSAN 9IR6ÜL

ISTANBUL ÇAD.N0:32

TRAKYA KLİNİŞt

ISTANBUL

ISTANBUL

ULTRASES NÜKLEER TıP LTD

CUMHURIYET CAD.295/2

HARBIYE/ISTANBUL

ISTANBUL

TUFAŞ SASL1K HIZH.TIC.AŞ

HAZNEDAR BASÇıLAR CD

N0-.1 BAHÇELıEVLER

BAKIRKSY/ISTANBUL

KONYA/ERESLI

MUSTAFA MAC

BAYıNDıR S0K.N:25/14

KıZıLAY/ANKARA

ILI BELIRSIZC*)

MILLI AYDıN BANKASı TAŞ.

FEVZI ÇAKMAK PAŞA

BULVARı

N0!İ22/ J j H l R

TEVSI 1053 797 356 6000 KIŞI/YıL,SıHHI

KONTROL TESISI

14 X30 Y.I .

xıgo s.M.

X15 KKDP.

209

210

211

212

213

214

215

216

217

«.ol! »

16.0?f89

23996

23.05.89

ISTANBUL

FATMA BAHAR DODANLı

KERVANGEÇMEZ SOKAK

9-1,8L0K

MEÇ tDıYEKBY/ISTANBUL

ILI BELIRSIZC*) TÜRKIYE KıZıLAY GEN.MÜD.

KARANFIL SOKAK NO:7

ANKARA

ILI 9ELi»SIZC*>

HUDUD VE SAHILLER GEN.MD KARAMÜSTAFAPASA SOK.

NO:67 KEMANKEŞ CAD.

KARAKBY/ISTANBUL

ISTANBUL

KAS.S.MALK0Ç-3.A.MERTAN

KASADAR S0K.N0.-13/19

BOSTANCı/ISTANBUL

ISTANBUL, , .,

K.LTD.ŞTI.A.DOSAN 9IR6ÜL

ISTANBUL ÇAD.N0:32

TRAKYA KLİNİŞt

ISTANBUL

ISTANBUL

ULTRASES NÜKLEER TıP LTD

CUMHURIYET CAD.295/2

HARBIYE/ISTANBUL

ISTANBUL

TUFAŞ SASL1K HIZH.TIC.AŞ

HAZNEDAR BASÇıLAR CD

N0-.1 BAHÇELıEVLER

BAKIRKSY/ISTANBUL

KONYA/ERESLI

MUSTAFA MAC

BAYıNDıR S0K.N:25/14

KıZıLAY/ANKARA

ILI BELIRSIZC*)

MILLI AYDıN BANKASı TAŞ.

FEVZI ÇAKMAK PAŞA

BULVARı

N0!İ22/ J j H l R

KOMPLE YENI

KOMPLE YENI

TEVSI

Y A.

Y A.

3890

950

1368

3210

820

1066

59 5

1 8

458

60 YATAK KAPASITELI

HASTANE

6552 M3 SOSUK HAVA DEPOSU

10 T/G.MEYVA SIRKÜLASYONU

EK:10 M3.ANA BELLEK/

2.6 G3 DISK KAPASITESI

103

13

0

xıgg Y.I .

X1Ö0 G.M. Î5Ö KKDP.

X25 T.P .

X4Q Y. İ. X1Ö0 G.M.

X15 KKDP.

X25 T.P .

X100 G.N.

218 23.oİ?89

SAMSUN

K.LTD.AD.AYHAN ERGÜN

ISTIKLAL CAD.N0:56

SAMSUN

KOMPLE YENI YA. 1152 911 334 TıBBI TANLIL VE

TEST LABARATUVAR1

6 X40 Y. İ.

Xı00 G.N.

X15 KKDP.

X25 T.P.

219

220 24010

23.05.89

KOLoîİLU SOS.HAVA O.KOL

GAZI CADDESI N0:48/3

ÇORUM

KONYA BUYÜKKOYUNCU HIZM.VAKFı

LAKENDE CADDESI

SULTANHAMAM SK.N0:3

KONYA

A TOPLAMI • 20

DPLAMı “I *

PLAM • 220

KOMPLE YENI

KOMPLE YENI

YA.

YA.

350

2900

345

2800

0

0

150 TONLUK SOSUK HAVA

DEPOSU

30 SıNıF 750 B3RENCIL1

ORTA EŞITIM

20

50

X60 Y.I .

X4Ö KKDP.

X25 T.P .

XŞO KKDP.

X25 T.P .

AlTSEKTO SEKTÖR T

GENEL TO

KOLoîİLU SOS.HAVA O.KOL

GAZI CADDESI N0:48/3

ÇORUM

KONYA BUYÜKKOYUNCU HIZM.VAKFı

LAKENDE CADDESI

SULTANHAMAM SK.N0:3

KONYA

A TOPLAMI • 20

DPLAMı “I *

PLAM • 220

59054

lSİlİ?6

47217 14427

55874

160660

796

5127

14561

<»)tLt BELİRSİZ BELGE BİRDE N FAZLA İLDE YAPıLACAK YATıRıM İÇİNDİR .

Sayfa : 30 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

TURKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NCA

17,1 8 VE 19 HAZİRAN 1989 TARİHLERİNDE UYGULANACAK KURLAR:

BÜLTEN NO: 1989/11 7

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

1 ABD DOLARI 2128 . 20 2132 . 4 6 2128 . 20 2154.0 0

1 AVUSTRALYA’DOLARI 1604. 0 3 1607 .2 4 1576 . 76 1623.4 7

1 AVUSTURYA ŞİLİN İ 151 . 69 151 . 9 9 151 . 69 153.5 3

1 ALMAN MARKI 1068. 37 1070 .5 1 1068 . 37 1081.3 2

1 BELÇİKA FRANGI 5 1 . 10 51 .2 0 5 0 . 2 3 51.7 2

1 DANİMARKA KRONU 274 . 78 275 . 3 3 274 . 78 278.1 1

1 F İN MARKKASI 477 . 87 478 . 8 3 469 . 7 5 483.6 7

1 FRANSIZ FRANGI 314. 87 315 . 5 0 314 . 87 318.6 9

1 HOLLANDA FLORİNİ 949 . 8 8 951 . 7 8 949 . 88 961.3 9

1 İSVEÇ KRONU 317 . 16 317 . 8 0 317 . 16 321.0 1

1 İSVİÇRE FRANGI 1241 . 65 1244 .1 4 1241 . 65 1256.7 1

100 İTALYAN LİRETİ 147 . 28 147 . 5 8 144 . 7 8 149.0 7

1 JAPON YENİ 1 4 . 64 14 . 6 7 1 4 . 3 9 14.8 2

1 KANADA DOLARI 1777. 94 1781 . 5 0 1747 . 7 2 1799.4 9

1 KUVEYT DİNARI 7189 . 85 7204 . 2 6 7067 . 62 7277.0 3

1 NORVEÇ KRONU 294 . 97 295 . 5 6 269 . 96 298.5 5

1 İNGİLİZ STERLİNİ 3284 . 87 3291 . 4 5 3284 . 87 3324.7 0

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 567 . 47 568 . 6 1 557 . 82 574.3 5

1 AVRUPA PARA BiRiMi(ECU ) 2214 . 17 2216 . 6 1

ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI 1.3267 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI 14.030 2 AVUSTURYA ŞİLİN İ

1 ABD DOLARI 1.9920 ALMAN MARKI

1 ABD DOLARI 41.649 6 BELÇİKA FRANGI

1 ABD DOLARI 7.745 1 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI 4.453 4 FİM MARKKASI

1 ABD DOLARI 6.758 9 FRANSIZ FRANGI

1 ABD DOLARI 2.240 4 HOLLANDA FLORİNİ

1 ABD DOLARI 6.710 0 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI 1.7140 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI 1444.9 5 İTALYAN LİRETİ

1 ABD DOLARI 145.3 6 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI 1.1970 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI 7.214 9 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI 3.750 3 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 KUVEYT DİNARI 3.378 3 ABD DOLARI

1 İNGİLİ Z STERLİNİ 1.5434 ABD DOLARI

1 AVRUPA PARA BiRiMi(ECU ) 1.0403 ABD DOLARI

BİLGİ İÇİN :

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.2350 A BD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2633.6 2 TÜRK LİRASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İDARE MERKEZİ

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa: 31

VADE

TARİHİ TANIN

VAOETE KALAN

GÜN SAYISI

BUGÜNKÜ DEÛER

(100.000.-TL ÜZERİNDEN)

28/06/89 68 11 98.243

12/07/8» 12T 25 96.246

12/07/89 98 25 96.246

26/07/89 68 39 94.342

09/08/89 98 53 92.508

09/08/89 12T 53 92.508

06/09/89 98 61 89.008

06/09/89 12T 81 89.008

27/09/89 98 102 86.503

04/10/89 98 109 85.688

(K/10/89 12T 109 85.688

01/11/89 98 137 82.519

01/11/89 12T 137 82.519

29/11/89 98 165 79.483

29/11/89 12T 165 79.483

27/12/89 98 193 76.567

27/12/89 12T 193 76.567

24/01/90 98 221 73.762

24/01/90 12T 221 73.762

21/02/90 98 249 71.061

21/02/90 12T 249 71.061

21/03/90 12T 277 68.458

18/04/90 12T 305 65.949

16/05/90 12T 333 63.527

13/06/90 12T 361 61.191

VADE YIUIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DESEK

TARIHI TANIM FAİZ ORANI (100.000. TL ÜZERİNDEN)

19/06/89 18T2 48.50 123.850

11/07/89 24T2 46.00 119.823

03/08/89 24T2 39.00 114.329

05/09/89 18T2 59.00 116.S14

03/10/89 24T2 50.50 110.210

31/10/89 24T2 50.00 106.386

28/11/89 24T2 50.00 102.582

26/12/89 24T2 48.00 122.681

28/01/90 36T2 40.00 115.359

28/02/90 36T2 41.50 112.381

28/03/90 36T2 42.00 109.130

22/04/90 24T2 59.00 108.866

11/05/90 18T2 63.50 106.212

17/06/90 24T2 61.50 100.000

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

SAYFA 1

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ’NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİM TtP VE VAGELE5 İTİBARIYLA 17 KAZİRAM 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp Iskontolu olarak Hazine İhalesi İle

alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır.

(T.-Devlet iç Borçlanma Tahvili. B:Hazine Bonosu)

 1. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler

arasında gelen,üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan

Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir

sonraki tarih esas alınır.

 1. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet iç Borçlanma

Senetlerinin defterleri aşağıdadır.

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

SAYFA 2

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ’MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLEŞİNİM TİP VE VADELER İTİBARIYLA ÎT HAZİRAN 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEGERLERİ:

4.1988 ve 1989 yılllarında ihraç edilmiş bulunan değişken faizli Devlet Tahvillerinin

defterleri aşağıdadır.(Bu kıymetler, Kamu Kurumlarının yapacakları ihale ve

sözleşmelerde ve Hazine’ce satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde nominal

değerleri üzerinden kabul edilir.)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM GÜN SAYİSİ (100.000.-TL ÜZERİNDEN)

18/07/90 36T2 40.50 116.670

25/07/90 36T2 38.50 115.102

12/08/90 24T2 56.00 119.182

12/09/90 36T2 48.00 112.522

07/10/90 24T2 54.50 110.423

07/11/90 36T2 50.50 105.489

05/12/90 36T2 50.00 101.502

01/01/91 36T2 47.00 121.552

22/01/91 36T2 54.00 121.630

08/04/91 36T2 59.00 111.123

06/05/91 36T2 63.00 107.019

03/06/91 36T2 63.00 102.238

01/07/91 36T2 60 00 127.514

23/09/91 36T2 53.50 112.357

18/11/91 36T2 63.00 104.965

VADE

TARİHİ TANIM

YILLIK KUPON

FAİZ ORANI

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEÛER

(100.000.-TL ÜZERİNDEN)

20/02/91 Z4T2-D 118.720

20/02/92 36T2-0 118.720

2C/02/93 48T2-0 118.720

02/11/91 36T2-0 107.240

01/10/92 48T2-D 112.185

15/03/91 24TD 116.387

15/03/92 36T0 116.387

15/03/93 48TD 116.387

03/04/91 24 TD 113.079

03/04/92 36TD 113.079

01/05/91 24 TD 108.057

01/05/92 36TD 108.057

05/06/91 24TD 102.028

05/06/92 36TD 102.028

3.Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma

Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir.

T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) – 7 Ekim 1920

17 Hazira n 1989 CUMARTES İ Sayı : 20198

ILAN BOLUMU

Yarg ı İlânlar ı

Ezine Asliye Hukuk Hakimliğinden :

Davacı Türkiye Elektrik Kurumu tarafından Ezine Pınarbaşı Köyünden tapuda 9 cilt,

797 sahife, 802 parsel No . sunda kayıtlı taşınmazdan 11, 12 m 1

lik direk yerinin 770,— TL .

bedel karşılığında kamulaştırılması ve 430 mJ

lik bölüm üzerinde 8.600,— TL . bedel mukabilinden irtifak hakkı tesisi sebebiyle kendi adlanna tapuya tescili için kamulaştırma yasasının

 1. maddesine göre açılan Mahkememizin 1987/294 esasında kayıtlı davada malik Hacı Ka –

pucuoğlu Tahir mirasçıları Çanakkale Kepez Köyünden Mediha Kapucu, Musadin Kapucu,

Safiye Kapucu, Fatma Kapucu, (Demirtaş), Lütfüye Kapucu (Atan), Bedri Kapucu, Nevzat

Bican, Turan Bican’ın adresleri meçhul kaldığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Adı geçenlerin duruşma günü olan 4/7/1989 günü saat 9.00’dan itibaren Mahkememizde hazır bulunmaları veya vekil bulundurmaları aksi takdirde davanın yokluklarında görüleceği (karar verileceği) davetiye yerine geçmek üzere ilânen tebliğ ve ihtar olunur.

8599 / 1-1

Dursunbey Asliye Hukuk Hakimliğinden :

Dosya No : 1988/133

Davacı, Dursunbey’in Sarnıç Köyünden Mehmet Kum tarafından davalı İnci Kum aleyhine açılan şiddetti geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının açık yargılaması sırasında:

Davalı tnci Kym’u n açık adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla tnci Kum’un duruşmanın yapılacağı 18/7/1989 günü saat 9.00’da

Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

7545 / 1-1

Hakkari Ağır Ceza Hakimliğinden :

Esas No : 1988/188

Karar No: 1989/108

15 yaşından küçük mağdurenin evlenmek maksadı ile ve rızası ile ırzına geçip kızlığını

bozmak, birden fazla cinsel ilişkide bulunmak, rızası ile alıkoymak suçundan sanık ibrahim

oğlu, Fatma’dan olma, 30 yaşlarında, Irak Devleti, Bebu Vilayeti, Amedi ilçesi, Canmeydan

Köyü nüfusuna kayıtlı, aynı yerde oturur, Murat İbrahim hakkında mahkememize açılan kamu davasının sonunda 23/5/1989 tarih ve 1988/188 Esas, 1989/108 sayılı Karar ile sanığın

T.C.K . nun 416/son, 80, 418/2, 59/2, 647 Sa. 4. T.C.K . 430/2, 59/2, 647 Sa. 4. T.C.K . nun

 1. maddeleri gereğince sonuç olarak 120.000,— TL . ağır para cezası ile cezalandırılmasına

karar verilmiş, karar adı geçen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilânen tebliği olunur. 8598 / 1-1

Sayfa : 34 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Finansmanı, Dünya Bankası’nın Kurumumuz’a sağladığı krediden karşılanmak üzere

Kurumumuz’a bağlı müesseselerimizin ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen muhtelif yedek parçalar satınalınacaktır.

Şart.Ücreti Teklifin

Referansımız Malzemenin Adı T L . Ver .Tarihi

115-AEL/131 1 Adet forklift 50.000 25/7/1989

238-AEL/133 Shaw Almex vulkanize pres yedekleri 50.000 25/7/1989

208-AEL/134 Wirth sondaj makinası yedekleri 20.000 25/7/1989

209-AEL/136 Buokau Walter maden makinaları yedekleri 200.000 25/7/1989

217-AEL/137 Tambur kaplama ve bant vulkanize malzemeleri 100.000 26/7/1989

209-AEL/143 Elektrik ve elektronik malzemeler 200.000 26/7/1989

217-AEL/133 Band konveyör sistemi stok sahası yed. 200.000 26/7/1989

217-AEL’ ,

123 Band yolları mekanik yedekleri 200.000 26/7/1989

209-GAL/14-A Kobelco ekskavatör yedekleri 20.000 28/7/1989

134-ELÍ/178 Motor brerhze tezgahı 50.000 28/7/1989

209-ELÍ/198 P + H ekskavatör yedekleri 100.000 28/7/1989

32-ELI/208 Faser ocak bas lambası yedekleri 20.000 28/7/1989

64-ELÎ/210 Lambalı redresör Ignitrón tüpü 10.000 1/8/1989

215-ELÎ/21İ Kawasaki yükleyici yedekleri 20.000 1/8/1989

102-GLİ/3581 Komple G.M . motor ve Allison şanzuman 100.000 1/8/1989

209-GLİ/3585 Marion dragline elektrik yedekleri 100.000 1/8/1989

202-GLt/3578 Cummins motor yedekleri 20.000 2/8/1989

225-GLI/3582 Lawa r elek ve süzgeci 20.000 2/8/1989

209-GLİ/3579 Marion dragline yedekleri 50.000 2/8/1989

150-GLI/3584 Elektrik motoro 20.000 2/8/1989

118-GLI/3583 Caraskal 50.000 3/8/1989

214-GLI/3580 L R . Kompresör elektrik yedekleri 20.000 3/8/1989

32-ADL/134 F.W . Ocak baş lambası yedekleri 20.000 3/8/1989

A — Yukarıda belirtilen ihalelerimize Dünya Bankası’na üye ülkeler, Türkiye’deki imalâtçı firmalar, isviçre ve Tayvan, Çin iştirak edebilir.

B — Konulara ait şartnameler, hizalarında belirtilen bedel karşılığında, her bir konu

için ayrı ayrı yazılacak dilekçe ile müracaat edilerek saat 14.00-17.00 arasında Genel Müdürlüğümüz, Satınalma Dairesi Başkanlığı kat: 10(1002 notu oda) Yenimahalle Ankar a adresinden temin edilebilir.

C — Teklifler hizasında belirtilen tarihte engeç saat 10.00’a kadar Kurumumuz Genel

Muhaberat Servisine teslim edilecek olup sözkonusu teklifler aynı gün idarî şartnamesinde belirtilen saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığında, teklif sahiplerinin huzurunda açılacaktır.

D — Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.

E — Kurumumuz, Devlet İhale Kanunu’na tâbi değildir.

8472 / 2-2

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 35

T.C.D.D . İsletmesi Genel Müdürlüğü Ars a Değerlendirme Özel Komisyonu Başkanlığından :

İZMİR-Basmane Gar sahasında 1531 Ad a 109, 41, 78 ve 79 Nolu parsellerde kayıtlı

bulunan Kuruluşumuza ait arsalarımızda Çarşı + Büro binası yaptırılacaktır.

Kapalı zarf yöntemiyle “Ars a Payı Kat Karşılığı ve İnşaat Karşılığı Sınırlı Süre İşletme”

şeklinde değerlendirilmesi için yüklenici seçimi yapılacaktır.

1 — Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve malî imkanları ile tecrübeleri bakımından

T.C.D.D . İşletmesi Genel Müdürlüğünce yeterli görülene verilecektir.

tşe talip olacaklardan istenilen belgeler aşağıdadır.

1.1 — Kanunî ikametgâh adreslerini başvuru dilekçelerinde açıkça belirteceklerdir.

1.2 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. İştirakçi şirket ise noterden tasdikli şirket sirküleri ile belgelerde ve teklif mektubunda bulunan imzalara ait noterden tasdikli imza sirkülerini ibraz edeceklerdir.

1.3 — Sermaye ve kredi imkanım açıklayan Malî Durum Bildirisi ile işin adına ve bu

yazımız tarihinden sonra alınmış, ödenmiş sermaye durumunu görmek üzere son yılın bilançosu ve nakit kredileri gösterir Banka Referans mektubunu,

(Banka Referans mektupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini kesin olarak

içerecektir.)

1.4 — Iş Bitirme belgelerini ve taahhüdü altında bulunan tüm işlere ait taahhüt bildirisini,

2 — Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 28/6/1989 Çarşamba günü saat

16.30’a kadar T.C.D.D . İşletmesi Genel Müdürlüğü Arsa Değerlendirme Özel Komisyonu Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır.

3 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştirak uygun görülen isteklilere ihale günü

de belirtilmek sureliyle gerekli tebligat ayrıca yapılacaktır.

4 — Bu konuda bilgi almak isteyenler T.C.D.D . İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat edebilirler.

5 — Süresi içinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte

veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İlgililere duyurulur. 8556 / 2-2

ANKAR A Gar sahası 15680 Ad a 14, 15 ve 16 Parsellerde kayıtlı Kuruluşumuza ait arsalarımızda Kapalı zarf yöntemiyle “Kiralama karşılığı işletme” Modeliyle Spor Tesisi yapılabilmesi için teklif alınarak değerlendirilecektir.

1 — İşin geçici teminat miktarı 5.000.000,— TL.dir. (Teminat mektup olduğu takdirde süresiz olacaktır.)

2 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için;

2.1 — Sermaye ve kredi imkanını açıklayan malî durum bildirisi ile işin adına ve ilân

tarihinden sonra alınmış Banka Referanas mektubunu (Banka Referans mektupları, tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini kesin olarak içerecektir.

2.2 — İştirakçi şirket ise noterden tasdikli şirket sirküleri ile belgelerde ve teklif mektubunda bulunan imzalara ait noterden tasdikli imza sirkülerini.

2.3 — İstekliler işin yapılacağı yeri görüp tetkik ettiklerine dair T.C.D.D . İşletmesi Genel

Müdürlüğü adına taahhütte bulunduklarına ait yazıyı.

2.4 — İnşaat Maliyet hesabı

2.5 — Tesise ait Avan Projesini (1/100)

Sayfa : 36 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

2.6 — Kanunî ikametgâh adresini.

3 — 1. maddede belirtilen teminat mektubunu (Banka Teminat mektupları tarih, sayı,

imza sahiplerinin isimleri ve kaşelerini kesin olarak içerecektir. Teminat mektupları süresiz

olacaktır) veya T.C.D.D . İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzunu ve yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dış zarfta, teklif mektubunu da iç zarfta olmak üzere usulüne uygun olarak hazırlanacak, teklifler en geç 30/6/1989

günü saat 14.30’akadar T.C.D.D . işletmesi Genel Müdürlüğü Ars a Değerlendirme öze l Ko ­

misyonu Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır.

4 — Dış zarfa konması gereken belgeleri (gereksiz bilgi ve belgeler konmayacaktır) tam

olmayan ve Komisyonca yeterli görülmeyen iştirakçilerin teklif zarflan açılmayacak ve hemen

iade edilecektir.

5 — Konu ile ilgili ihale dosyasını 26/6/1989 tarihi saat I6.30*a kadar T.C.D.D . işletmesi Genel Müdürlüğü inşaat Dairesi Başkanlığında tetkik edecekler ve tetkik ettiklerine dair

inşaat Dairesi Başkanlığından alacakları belgenin aslını dış zarf içine koyacaklardır, thale dosyasını tetkik ettiklerine dair bu belgeyi ibraz etmeyenlerin zarfları açılmadan iade edilecektir.

6 — Süresi içinde yapılmayan telgrafla yapılan müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İlgililere duyurulur. 8557 / 2-2

T.K.t . Marmara Linyitleri işletmesi Müessese Müdürlüğünden :

DUYUR U

Müessesemiz ihtiyacı olarak 2 adet Sulama Kamyonu kapalı zarf usulü ihale yolu ile

teknik şartnamesinde belirtilen özellikler dahilinde satın alınacaktır.

Şan. Bed.

thale Konusu thale Tarihi ve Saati TL .

2 adet sulama kamyonu satın alınması Hk. 29/6/1989 Perşembe günü saat 14.00’de 25.000

ihale ile ilgili şartnameler T.K.t . Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı oda

no 1116 – ANKAR A

T.K.İ. istanbul Satınalma Müdürlüğü Merkez Efendi Balıklı Yolu, Atatürk Öğrenci

Sitesi karşısı – İSTANBUL

Ve Müessesemiz (Mudanya yolu – BURSA) Ticaret Şube Müdürlüğünden 25.000,— TL .

bedelle temin edilecek olup, firmalar şartname aldıklarına dair makbuzdan bir suretini teklif

zarflarına koyacaklardır.

Teklif mektupları belirtilen tarihte engeç saat I2.00’ye kadar Müessesemiz Muhaberat

servisine verilmesi gerekmektedir.

Müessesemiz Devet thale Kanununa tâbi değildir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler, telefonla ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

8471 / 2-2

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMİ GAZET E Sayfa : 37

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden :

1 — Üniversitemiz Rektörlüğü Bilgi İstem Merkezi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aşağıda sıralı Makina Teçhizat Malzemeler 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif

usulü ihale ile satınalınacakıır.

2 — thale 29 Haziran 1989 günü saat 11.00’den itibaren Rektörlük hizmet binası Dumlupınar Bulvarı Kampus/Antalya adresinde yapılacaktır.

3 — thale ile ilgili tdarî ve Teknik Şartnameler mesai saatleri dahilinde Rektörlük idarî

ve Malî işler Daire Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir.

4 — ihaleye katılmak isteyenlerin teklif edecekleri bedelin % 3’ü oranındı geçici teminatlarını Üniversitemiz Bütçe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırmaları veya limit dahili banka

teminat mektuplarını ibraz etmeleri zorunludur.

5 — isteklilerin 1989 Yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, noter lastikli imza

sirkülerini, noter tastikli vekâletnamelerini, ikametgâh belgesini, referans listesini, kataloglarını vermeleri zorunludur.

6 — Her grupta yer alan cihaz için teminatları ayrı yatırmak koşulu ile ayrı ayrı teklif

verilebileceği gibi müşterekte verilebilir.

7 — isteklilerin tekliflerini alındı belgeteri karşılığında ihale günü saat 10.00’a kadar

thale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

9 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

thale ihale

Satınalınacak Makina Teçhizat Tarihi Saati

 1. Grup : 1 Adet 15000 Kcal/h veya 60000 B.T.U.soğutma kapasitesindeki programlanabilir paket tipi klima sistemi 29/6/1989 11.00
 2. Grup : Gü ç Kaynakları :
 3. a) 1 Adet Trifaze girişli-Monofaze çıkışlı 10 KVA’lık

Kesintisiz güç kaynağı 29/6/1989 11.30

 1. b) 1 Adet Trifaze girişli-Trifaze çıkışlı 2,5 KVA’lık

(tkibuçuk) hk Kesintisiz güç kaynağı 29/6/1989 11.30

 1. Grup : 2 Adet Bilgisayar EAR N bağlanu MODEM’ i 29/6/1989 14.00

8373 / 1-1

Şanlıurfa Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 — Fabrikamız ocaklarından + % 25 toleranstı 325.000 Ton Ki l ve + % 25 toleranslı

380.000 Ton Mar n Hammaddesi, İstihraç-Yükleme ve Nakliye işleri şartname esasları dahilinde yaptırılacaktır.

2 — Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilinir.

3 — Bu işin geçici teminatı 40.000.000,— TL . olup, Kati Teminat toplam ihale tutarının % 10’u nisbeıinde olacaktır.

4 — thale 30/6/1989 tarihinde saat 15.00’de Fabrikamız Müdüriyet Binasında yapılacaktır.

5 — Teklif sahipleri tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 30/6/1989 günü saat 15.00’e

kadar Fabrikamız Eğitim ve Muhaberat Şefliğine vermiş olacaklardır.

Telefonla ve Telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Postadaki vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz.

6 — Fabrikamız 2886 sayılı İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihale ve akdi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen ve tamamen yaptırmakta serbesttir.

8497 / 1-1

Sayfa : 38 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Gaziantep Valiliğinden :

Gaziantep öze l tdare Müdürlüğünün :

1 — Gaziantep-Merkez Çevik Kuvvet Binası İnşaatı Jşi, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, Kapalı Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 28 Şubat 1989 tarih ve 20094 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Uygun Bedel’e ait Tebliğ Hükümleri uygulanacaktır.

2 — İşin tahmin edilen bedeli (2.529.000.000,—) TL . dır.

3 — İhale, 18/7/1989 Salı günü saat 15.00’de Gaziantep İl Daimî Encümeni îhale Odasında yapılacaktır.

4 — İhale şartnamesi ile diğer Evrak Gaziantep Özel İdare Müdürlüğü ile Bayındırlık

ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

5 — İstekliler, Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usûlü ile ihale Şartnamesine, İhale Şartnamesine E k Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine

“Uygun Bedel Tebliğine” uygun olarak:

A – İhaleye katılma belgesi almak için, Valilikten havaleli müracaat Dilekçesi ile birlikte

 1. a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan enaz işin keşif bedeli

kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini (ortak girişimlerde Pilot

Firmanın karnesi esas alınacaktır.)

 1. b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait “Yapı Araçları ” belgesini /eya taahhütnamesini,
 2. C) Malî güçlerine ait Malî Durum Bildirisi ve belgelerini
 3. d) Teknik personel taahhütnamesini ve bildirisini,
 4. e) Taahhü t durumu bildirisi ve belgelerini verecektir.

B ihaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;

 1. a) ihaleye katılma belgesini,
 2. b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
 3. c) Noter tasdikli imza sirkülerini,
 4. d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini,
 5. e) Gaziantep Valiliği adına alınmış (75.870.000,—) TL . tutarında geçici teminatı,
 6. f) thale Şartnamesinde ve thale Şartnamesine E k öze l Şartnamede öngörülen diğer

belgeleri,

Verecektir.

6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 29/6/1989 Perşembe günü mesai

saati sonuna kadardır.

7— İstekliler teklif mektuplarını 18/7/1989 Salı günü saat 14.00’e kadar makbuz karşılınd a Gaziantep II Daimî Encümenine verecektir.

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilân olunur.

8500 / 1-1

17 Haziran 1989— Sayı : 20198 RESMİ GAZET E Sayfa : 39

Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Hastanesi Baştabipliğinden

1 ihalenin Konusu

 1. a) Niteliği
 2. b) Mahiyeti
 3. ihalenin Miktarı
 4. ihalenin Yeri
 5. ihalenin Muhammen Bedeli
 6. ihalenin Şartnamesi
 7. ihalenin Numunesinin Görüleceği Yer
 8. ihalenin Usulü
 9. ihalenin Tarihi-Saati
 10. İhaleye İştirak Edeceklerde

Aranacak Belgeler

Akaryakıt

5 ve 6 Numara Fuel-Oil ve Motorin.

857 To n Euel—Oil, 37 To n Motorin.

Sosyal Sigortalar Kurumu Adana Hastanesi.

320.448.303.— TL .

Sosyal Sigortalar kurumu Adana Hastanesinden Temin edilebilir.

Resmî Tahlil Laboratuvarlandır.

Kapalı teklif usulü.

29/6/1989 Saat M.OO’tûr.

 1. Ticaret Odası sicil kayıt belgesi.
 2. Kanunî ikametgahı.
 3. Geçici teminatı.
 4. Yeterlilik belgesi.

Geçici teminatı 9.613.441,— TL . olup en geç

ihale saatinden bir saat Öncesine kadar satınalma komisyon başkanlığına verilecektir.

11 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbesttir.

8569 / 1-1

 1. İhalenin Geçici Teminat Mikta ­

rı, Verileceği Yer ve Günü

T.E.K . Fıra t Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

DİZEL GENARATÖR SATIŞ İŞİ İHALESlDİR

1 — Müessesemize ait olan muhtelif tip ve güçte 7 adet Dizel GenaratOr grubu kapalı

zarfla teklif almak suretiyle satışı yapılacaktır.

2 — Konu ile ilgili şartname ve karakterstik bilgi formlarını ihtiva eden dosya Müessesemiz Elazığ merkez binamız ihale ve satmalına servisinden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

3 — Şartname almak mecburidir.

4 — Geçici teminat verilen teklifin % 3’dür.

5 — Teklif mektupları en geç 6/7/1989 günü saat 12.00’ye kadar T.E.K . Fırat Elektrik

Dağıtım Müessesesi Malatya Yolu S. Km.’de bulunan merkez binası muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir.

P.T.T. yolu ile meydana gelecek gecikmeden Müessesemiz sorumlu değildir.

6 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet thate Kanununa tâbi değildir.

8498 / 1-1

Sayfa : 40 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

T.E.K . Elektrik. Üretim ve İletim Müessesesinden :

DİŞLİ, KAYNA K AĞIZLI, FLANSL l V E PÎSTONLU FLANSL I

OLMA K ÜZERE 14 KALE M YÜKSEK BASINÇLI

VAN A SATINALINACAKTI R

1 — Soma-B Santralının ihtiyacı için muhtelif ölçülerde dişli, kaynak ağıztı, flanslı ve

pistonlu flanşlı olmak üzere toplam 144 adet vana kapalı zarfla teklif alma usulü ile satınalınacaktır.

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler aşağıda kayıtlı,

T.E.K .

Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi

Necatibey Cad. No : 3-5 Kat : I (Oda No : 105)

Yenişehir/Ankara adresinden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. Müessesemizle daha Önce iş ilişkisi olmayan firmalar şartname alabilmek için dilekçelerine oda sicil kayıt sureti,

çalışmakta oldukları bankalardan alacakları malî referans mektubu ekleyeceklerdir.

3 — Teklifler en geç 19/7/1989 günü saat 12.00’de aynı adresteki muhaberat Servisimizde bulundurulacaktır. Gelen teklifler aynı gün saat 14.30’da ekli etikette yazılı adresde alenen

açılacaktır,

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamakta,

dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

8570 / 1-1

Kayseri Defterdarlığından :

Cinsi : Tarla., Pafta N o : 3., Parsel No : 2014., Miktarı m !

: 212442 mJ

. , Tahmin Edilen Bedeli : 638.000.000,— TL. , Geçici Teminaü : 19.140.000,— TL. , Bulunduğu Yer : Çırkalan

Köyü., İhale Saati : 15.00.,

1 — Yukarıda evsafı, yeri, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz mal 2886

sayılı Yasanın 36 ncı maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile 29/6/1989 Perşembe günü saat

15.00’de Kayseri Millî Emlâk Müdürlüğünde satış komisyonunca ihaleye çıkartılacaktır.

2 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar satış komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.

3 — İsteklilerin şirket veya tüzel kişi olmaları halinde noter tasdikli yetki belgeleri ile

imza sirkülerini gösterir belgeleri ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.

4 — Şartname ve diğer evraklar hergün mesai saati içerisinde Kayseri Millî Emlâk Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlân olunur. 8624 / 1-1

DÜZELTM E

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 5/6/1989 tarih ve 20186 sayılı Resmî Gazete’nin

 1. sayfasında 7925 kayıt numarası ile yayımlanan ilânın 5. maddesi ilgili kurum tarafından

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 1. Teknik ve idarî şartnamede belirtilen ve istenilen belgeler ile teklif edilen cihazlara

ait teknik özelliklerini açıklayan kaıologlar; Proforma faturalar ve faturaların Türkçe tercümeleri teklif zarfına konacaktır.

İlgililere duyurulur. 8628 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 41

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından :

Üniversitelere öğrenci Seçme ve Yerleştirme İşlemlerine esas teşkil edecek olan 550.000

adayın katılacağı tahmin edilen 1990 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Birinci Basamak Sınavı (ÖSS) ile ilgili olarak kılavuz, soru kitapçıkları ve diğer sınav evrakının basılması, bu evrakın sınavların yapılacağı sınav merkezleri, bina ve salonlara göre hazırlanıp paketlenmesi, sınav

evrakının sınav merkezlerine nakli ve geri getirilmesi ile sınav uygulamasına ilişkin bazı iş ve

hizmetler yaptırılacaktır.

1 — Bu iş ve hizmetlere ilişkin tahmini bedel 6.600.000.000,— (Altımilyaraltıyüzmilyon) TL.dır.

2 — Bu ihale ile ilgili Teknik ve İdarî Şartnameler ile ekleri ÖSYM Bilkent/Ankara adresindeki Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3 — İhale, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. madedsine göre Kapalı Teklif Usulü ile işin

tümüne indirim vermek suretiyle yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 28/6/1989 günü

saat 10.00’a kadar ÖSYM İhale Komisyonu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gereklidir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 — İhale ile ilgili teklifler 28/6/1989 günü saat 10.00’da Bilkent/Ankara adresindeki

ÖSYM Toplantı Salonunda değerlendirmeye alınacaktır.

5 — İhale için gerekli teminat miktarı 198.000.000,— TL . (Yüzdoksansekizmilyon)

TL.dır.

6 — İhaleye girecek olanların, ayrıntıları İdarî Şartnamede belirtilmiş olan şu belgeleri

teklif mektuplarına eklemeleri şarttır:

 1. a) Kanunî ikametgâh belgesi,
 2. b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 3. c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
 4. d) İmza sirküleri
 5. e) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekâletname
 6. f) Kapasite raporları ve referans mektupları
 7. g) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu
 8. h) Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi

7 — İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8744 / 1-1

P.T.T. Uyd u Haberleşme Merkezi Müdürlüğünden :

1 — Ankar a Konya Yolu 40 Km.de bulunan Müdürlüğümüz ile Ankara arasında çalıştırılmak üzere 1 adet 45 kişilik otobüs kiralanacaktır.

2 — Bu işe ait şartname Müdürlüğümüz Malzeme Servisinden bedeli mukabilinde temin edilebilir.

3 — İhale 5/7/1989 günü saat 16.00’da Konya Yolu 40. Km.de bulunan Uydu Haberleşme Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır. Telefon: 125 85 50

4 — Geciken teklifler kabul edilmez.

5 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir.

8633 / 2-1

Sayfa : 42 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Petrol Ofisi A.Ş. İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden :

Aşağıda bildirilen tahmini 6936 kalem muhtelif ambar fazlası malzeme kapalı teklif alma usulü ile satılacaktır.

1 — Bu işle ilgili şartname Bölge Başmüdürlüğümüz Malzeme Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

2 — İhale Bölge Başmüdürlüğümüz, Valikonağı Cad. Kocataş İş Hant No : 26 Nişantaşı’nda 28/6/1989 tarihinde saat 14.30’da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

3 — Teklif edilen toplam delerin 2.500.000,— TL . altında olan teklifler için geçici teminat alınmayacaktır.

2.500.000,—TL.yı aşan teklifler için firmalardan toplam tekliflerini’nin % 3 (yüzdeUç) oranında geçici teminat alınacaktır.

4 — İhaleye katılacak firmalardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. a) Kanunî ikametgâhı olması,
 2. b) Tebligat için adres göstermesi,
 3. c) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
 4. d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesini ve tüzel kişiliğin imza sirkülerini vermesi,
 5. e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılanlar var ise bunların vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

0 Geçici teminat yatırması 2.500.000,— TL.yı aşan alımlarda)

5 — Teklif mektuptan 28/6/1989 tarih ve saat 14.30’a kadar Bölge Başmüdürlüğümüz,

Muhaberat Şefliğine verilecektir.

6 — Ofisimiz Devlet thale Kanununa tâbi değildir.

thalcyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir.

7 — Satışı Yapılacak Oto Parça Grupları:

 1. a) Fiyat marka oto yedek p.. .-çaları tahmini 2303 kalem
 2. b) Bussing marka oto yedek parçaları tahmini 2002 kalem
 3. c) Ma n marka oto yedek parçaları tahmini 640 kalem
 4. d) Ford marka oto yedek parçaları tahmini 391 kalem
 5. e) Çeşitli kaldıraç yedek parçaları tahmini 1000 kalem
 6. f) Çeşitli oto yedek parçalan Toplam : 6936 kalem

8632 / 1-1

Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

ZİFT (FENOL) SATILACAKI R

— Şirketimizde yan ürün olarak elde edile” ‘.Vı 1200 ton Zift Fenol) satışı yapılacaktır.

— thale kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 29/6/1989 Perşembe günü saat 14.00’de

Şirketimizde yapılacaktır.’

— Konu ile ilgili şartname Şirketimiz Ticaret/Satış Şefliğinden temin edilebilir.

– İşin geçici teminatı 6.500.000,— TL.dır.

— Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8574 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 43

Bursa Cumhuriyet Savcılığından :

Cinsi: Gardiyan lacivert serj kumaşı, Miktarı: 15.000 metre, Geçici Bedel Tutan:

375.000.000.—TL., Geçici Teminatı: 11.250.000.—TL., thale Tarihi: 7Temmuz 1989, thale

Saati: 15.00’de,

1 — Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü adına olup, Cezaevlerinin kumaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 37 ve müteakip maddelerine istinaden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.

2 — thale gün ve saati yukarıda gösterilmiş olup, söz konusu ihale Bursa Cumhuriyet

Savcılığı tdari işler Müdürlüğü makamında yapılacaktır. Bunlara ait şartname ve ekleri mesai

saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı tdari tşler Müdürlüğü ile E Tipi Kapalı Cezaevi tşyurdu Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 — İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, geçici teminatı Banka mektubu veya

makbuzu şirket olması halinde ise şirket sirküleri ve Noterden tasdikli vekâletnamelerini, ikametgâh senedi ile havi belgeleriyle birlikte ihale saatinden 1 saat öncesine kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığımıza vermeleri,

4 — Postadaki gecikmelerin kabul edilemeyeceği ilân olunur.

8629 / 1-1

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :

ÖLÇÜ TRAFOLAR I SATINALINACAKTIR .

1 — 1269 adet 36 ve 15,8 kv. luk muhtelif tipte ölçü trafosu satınalınacaktır.

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.

Şartnameler;

T.E.K . Genel Müdürlüğü, Ticari tşler Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Oda

No: 1047 Tel: 2216900/3273

Balıçelievler/ANKARA adresinden 300.000,— TL . (KD V hariç) mukabilinde alınabilir.

3 — Teklifler en geç 29/6/1989 günü saat 12.00’ye kadar aynı adreste 1. Kat 1059 No.

lu odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir.

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta

veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

8694 / 1-1

Hadımköy Askerî Satmalma Komisyon Başkanlığından :

Tugay Birlikleri ihtiyacı için aşağıda yazılı mallar Hadımköy Askerî Satmalma Komisyon Başkanlığı ihale salonunda 2886 sayılı D.t. Kanununa göre 36 ncı madde kapalı teklif

usulü ile satınalınacaktır. Teklif mektuplarının ihale günü saat (10.00)’a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnameler istanbul (Ankara) tç Tedarik Bölge Başkanlıkları ile Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir.

İsteklilerde aranacak belgeler şartnamenin 3 ve 6 ncı maddelerindeki belgelerdir.

Cinsi: Linyit Kömürü., Miktarı: 6.000Ton., Tahmini Tutarı: 462.000.000.— TL. , Geçici Teminatı: 13.860.000,— TL. , İhale Gün ve Saati: 27/6/1989 – 11.00,

8627 / 1-1

Sayfa : 44 RESMİ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Kula Ma l Müdürlüğünden :

İhalesi Yapılacak İşin Mahiyeti: Kenan Evren Mahallesi Kurtderesi mevkiindeki 93 parsel,

157.510 m’ miktarlı tarlanın satışı., Muhammen Bedeli: 158.000.000,— TL. , Geçici Teminatı: 4.740.000,— TL. , ihale Tarihi, Günü ve Saati: 28/6/1989 Perşembe 11.00,

Yukarıdaki taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulüne

göre saüşı yapılacaktır.

Malmüdürlüğünde yapılacak ihalede tekliflerin 28/6/1989 Çarşamba günü saat 10.00’a

kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, şartname ve eklerinin mesai saatlerinde Malmüdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebilecekleri, satışla ilgili tüm masrafların alıcıya ait olduğu;

İlân olunur. 8622 / 1-1

Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Genel Müdürlüğünden :

Murgul İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 104-H, 118-C Galion Greyder Yedekleri kapalı

zarfla teklif alma yöntemiyle ve teknik ve idari şartnamemizde belirtilen ilkeler çerçevesinde

satınalınacaktır. İlgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz Dış Satınalma Müdürlüğünden dilekçe ve 10.000,— TL . karşılığında alınabilir. Teklifler kapalı zarfla 18/7/1989 günü saat

17.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak, teklif zarfları

255-MB-72 referansını ve firma adını taşıyacaktır.

Şirketimiz 2886 Sayılı Yasaya tâbi değildir.

Adres : K.B.t . A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No : 17 Kızılay-ANKARA

8625 / 1-1

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş . Genel Müdürlüğünden :

1 — Kuruluşumuza ait Camialu Tersanesinde tadilleri yapılacak olan “2”adet 18.000

DVVT. luk gemi için ara güverte ambar kapaklan iç piyasada imal ettirilecektir.

2 — ihaleye ait İdarî ve Teknik Şartnameler;

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meclisi

Mebusan Cad. No : 66 Orta Blok Kat. 5 Salıpazarı/ISTANBUL

adresinde 20/6/1989 tarihinden itibaren ücretsiz olarak tetkik edilebilir.

3 — İhaleye katılmak isteyen firmalar ihaleye esas şartnameyi 110.000,— TL . (KD V

dahil) karşılığında satın almak zorundadırlar.

4 — Son teklif verme tarihi 31/7/1989 dır.

5 — Posta ile şartname gönderilmeyecektir.

8696 / 1-1

1 — Genel Müdürlüğümüz Haliç Tersanesi’nde inşa edilmek’e olan 2 Ad . tahlisiye botu ihtiyacı o’arak iç ve dış piyasadan TGS 1989/3003 no. lu ihale ile “Muhtelif Seyir ve Ha ­

berleşme Cihazları ” satın alınacaktır.

2 — Konu ihaleye ait İdarî ve Teknik Şartnameler;

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Gene! Müdürlüğü, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meclisi Mebusan Cad. No : 66 Kat/ 5 Orta Blok Salıpazarı/ISTANBUL

adresinde 20/6/1989 tarihinden itibaren Ücretsiz tetkik edilebilir.

3 — İhaleye katılmak isleyen firmalar, konu ihaleye esas İdarî ve Teknik Şartnameleri

56.000,— TL . (KD V Dahil) mukabilinde saunalmak zorundadırlar.

4 — Son teklif verme tarihi 21/7/1989’dur.

5 — Posta ile şartname gönderilmeyecektir. 8695 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 45

Orüs Kurumu Ardeşen tşletme Müdürlüğünden :

1 _ i9g9 Yıhnda işletmemize tahsis edilen ve aşağıda Orman Bölge Müdürlüğü, Orman işletme Müdürlüğü deposu tomruk cinsi ve miktarı belirtilen hammaddelerin işletmemiz

deposuna nakli kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.

Orman Bölge

Müdürlüğü

Artvin

Muh . Geçici

Tomruk Miktarı Bedel Teminat

İşletmesi Deposu Cinsi (M«.) (TL.) (TL.)

Artvin Sarıbudak Ladin 1000 11.500 345.000

İt Şantiye Kayın 1500 11.000 495.000

11 Şantiye S. Odunu 1100 11.000 365.000

İt Zeytinlik Kayın 1000 11.500 345.000

ti Zeytinlik Ladin 3000 10.000 900.000

11 Kırlar Ladin 500 10.000 150.000

ti Atilla Ladin 1500 10.500 475.000

Ardanuç Meydanlar Ç am 300 11.500 105.000

»> Meydanlar Ladin 3000 11.000 990.000

Ferhatlı Çam 200 11.000 70.000

»» Ferhaüı Ladin 1500 10.500 475.000

Borçka Düzhanlar Kayın 5000 11.000 1.650.000

11 Taşlıtarla Kayın 1000 11.000 330.000

Gökta ş Civandüzü Kayın 3000 11.000 990.000

Şavşat Çiftehanlar Ladin 1000 12.000 360.000

11 Carat Ladin 1500 12.500 565.000

t * Dutlu Ladin 1000 12.500 375.000

Yusufeli Sukavuşumu Çam 1000 11.500 345.000

Şenkaya Muhtelif Ç am 3500 26.000 2.730.000

Göle Muhtelif Çam 1500 26.500 1.195.000

Erzurum

2 — ihale 28/6/1989 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’de İşletmemiz binasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 — Bu işe ait geçici teminat miktarı toplamı 13.255.000,— TL . dir. İstekliler nakledilecek tomruklara ait geçici teminatlarını depolar itibariyle yatırılabilir ve teklif verebilirler.

4 — İstekliler şartnameye uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden önce İşletmemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır.

5 — ihaleye girebilmek için şartnameyi imzalamak ve geçici teminatı İşletmemiz veznesine yatırmak gereklidir.

6 — Yukarıda depolar itibariyle nakledilecek tomruk miktarları T % 100 toleranslıdır.

7 — thaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde işletmemizde ORÜS Kurumu Genel

Müdürlüğü Artvin Müessese Müdürlüğü ile Borçka ve Arhavi tşletme Müdürlükleri ve hammaddenin tedarik edileceği Orman Bölge Müdürlükleri ile Orman İşletmelerinde görülebilir.

8 — işletmemiz 2886 sayılı ihale kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta,

kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İlân olunur. 8623 / 1-1

Erteleme Hânı

Orüs Kurumu Cize İşletme Müdürlüğüne ait 5/6/1989 tarih ve 20189 sayılı Resmî Gazete’nin 90. sayfasında 8037 ilân kayıt numarası ile yayımlanan ilânın ihale tarihi ilgili kurum

tarafından “20/6/1989 Salı günü’nden ” “22/6/1989” Perşembe gühü’ne ertelenmiştir.

İlgililere duyurulur. 8697 / 1-1

Sayfa : 46 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — S.ayı : 20198

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Kurumumuzca aşağıda yerleri, adı, tahmini bedelleri, geçici teminat miktarları, ihale

tarihi ve saatleri belirtilen inşaat işleri kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Tahmin Geçici

Edilen Bedel Teminat İhale Tarihi

1 — İşin Yeri ve Adı TL . TL . ve Saatleri

1.1 — Merkez Müessesesi işyerlerinin emniyete alınması 117.000.000 3.510.000 6/7/1989 – 14.00

1.2 — Üzülmez Müessesesi işyerlerinin emniyete alınması 93.000.000 2.790.000 6/7/1989 – 15.00

1.3 — Armutçuk Müessesesi işyerlerinin emniyete alınması 130.000.000 3.900.000 6/7/1989 – 16.00

2 — İşlerin tahmini bedelleri 1989 yılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığı birim Hatlarına

göre hesaplanmış olup, isteklilerce geçici teminat Devlet İhaleleri Genelgesinin ilgili hükümlerine uygun ve limit içi olarak düzenlenecektir.

3 — İhale konusu işlere ait eksiltme şartnamesi sözleşme tasarısı ve ekleri Genel Müdürlüğümüz İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığın’da, Ankara’da Gençlik Cad. No : 119/A

Ankara-trtibat Bürosu Şube Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde incelenebilecektir.

4 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için gerçek veya tüzel kişi olmaları ve (Özel ve

tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) Bu işler için ayrı ayrı düzenleyecekleri.

4.1 — 1989 yılına ait Ticaret Odası Belgesini ibraz etmeleri,

4.2 — Ortaklıklar adına teklifte bulunacak kimselerin ortaklığın sirkülerini veya ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterce tasdikli vekâletnameyi ibraz etmeleri,

4.3 — İşlerin geçici teminatını Genel Müdürlüğümüze tevdi etmiş olmaları,

4.4 — İhaleye katılma (Yeterlik) belgesi almaları gerekmektedir.

5 — İsteklilerin ihaleye katılma (yeterlik) belgsi alabilimeleri için:

Engeç 29/6/198,9 günü saat 17.00’ye kadar bir dilekçe ile Kurumumuza müracaat etmeleri dilekçelerine;

5.1 — Bu işler için ayrı ayrı düzenleyecekleri işlerin eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırlanmış belgeleri,

5.2 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları süresi dolmamış enaz istekli

oldukları işin keşif bedeli kadar “B ” grubundan müteahhit karnesinin aslını veya noterden

tasdikli suretini,

5.3 — İşlerin yerini görüp incelediklerine dair Kurumumuzdan alacakları yer görme belgesini eklemeleri gerekmektedir.

6 — İhaleye katılma belgesi verilip verilmediği 3/7/1989 günü mesai başlangıcından itibaren Kurumumuz İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığından öğrenilebilir. (Telefon: Müessese

Santralı 1352Pden/4166)

7 — Eksiltme Zonguldak’ta Kurumumuz İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırlayacakları teklif zarflarını

6/7/1989 günü saat 12.00’ye kadar Kurumumuz Genel Muhaberat Servis Şefliğine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleye katılma belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir.

8630 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 47

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü – Merkez Müessese Müdürlüğünden ;

AŞAĞIDA AYRINTIL I DURUM U GÖSTERİLEN MUHTELİF

MALZEM E SATINALINACAKTI R

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

C I N S I

— Kompresör ve Yağ Segmanları (imalât)

— Vana

— Muhtelif Oto Yedeği

— Muhtelif Elektrik Malz .

Miktarı

12 Kalem

18 Kalem

86 Kalem

12 Kalem

İhale

Tarihi

26/6/1989

28/6/1989

3/7/1989

26/6/1989

Saati

15.00

15.00

15.00

15.00

2 — Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’e kadar Zonguldak Türkiye Taşkömürü Ku ­

rumu Genel Müdürlüğü Mevzuat-Muhaberat ve Muamelât Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00’de Zonguldak’ta Merkez Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğü’nde açılacaktır.

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz.

5 — Şartnameler Zonguldak’ta T.T.K . Genel Müdürlüğü Merkez Müessese Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara’da ise Gençlik Cad. No: 119/A Anıttepe’deki T.T.K.

Ankara irtibat Bürosu Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8631 / 1-1.

iskilip Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden

Deposu Emvalin Cins ve Nev’i

Elmabeli II.S.Nor.B.Çam Tom.

Elmabeli III.S.N.B.Çam Tom.

Elmabeli III.S.Kıs.B.Çam Tom.

Bayat III.S.N.Boy Gök. Tom.

Parti

Adedi

3

23

13

Miktarı

Adet M».

125

2470

643

65.074

556.935

103.871

Muh.

Bedeli

(TL.)

397.100

219.500

200.000

Geçici

Teminat Yol

(TL.) Durumu

577.000 Asvalt

3.679.000 “

629.000 “

Bayat II. Gökna r Maden Direk

396 80.396 219.500 530.000

924 81.969 136.500 338.000

47 4558 888.245 5.753.000

1 — tşletmemizin Elmabeli ve Bayat son deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 47 parti orman ürünün % 50’si ile vergileri peşin aylık % 5 faizli üç ay vadeli süresiz

limit dahili teminat mektubu karşılığında olmak üzere 279/1 notu şartname uyarınca açık artırmalı satışa konulmuştur.

2 — Açık artırmalı satış 28/6/1989 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemiz Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge

Müdürlüğü civar işletme Müdürlüklerinde ve işletmemizde görülebilir.

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemiz satış salonunda hazır bulunmaları ve aynı gün saat 12.00’ye kadar teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları ile satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 8626 / 1-1

Sayfa : 48 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Mustafakemalpaşa Orman işletme Müdürlüğünden :

1 — Müteahhit seçimi için ihaleye konulan ve aşağıda yazılı olan Şebeke Plânı EtüdProje Mühendislik hizmetleri işi :

Keşif Geçici

İşletme Bedeli Teminatı İhale Tarihi Başvuru

Şefliği İşin Nev’i TL . TL . Gün ve Saat Son Günı

Karacabey Orman Yolları Şebeke 3/7/1989 29/6/198′

Plânı Yapımı. 102.641.756 3.079.253 Pazartesi 14.00 Perşembe

Merkez Orman Yolları Şebeke 3/7/1989 29/6/198′

ı Plânı Yapımı. 77.823.178 2.334.695 Pazartesi 15.00 Perşembe

2 — Yukarıda adları yazılı işlerin Müteahhit seçimi için ihaleleri Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü salonunda karşılarında tarih gün ve saatlerde Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğindeki esaslara göre Müteahhit seçileceğinden kapalı teklif usulüyle ve

bu birim fiatı esası üzerinden ve ihale birim fiatlarının her birine ayrı ayrı ve işin tümüne şamil

olmak üzere indirim vermek suretiyle yapılacaktır.

3 — Bu işlerle ilgili ihale dosyaları; her gün çalışma saatleri dahilinde Bursa Orman Bölge

Müdürlüğünde, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde ve Karacabey Orman İşletme Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin (4.1) ve (4.2) deki koşulları yerine getirmeleri

gerekmektedir.

4.1 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin engeç yukarıda yazılı işler için tesbit

edilmiş olan başvuru son günü saat 17.30’a kadar birer dilekçe ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvurmada genel evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçelerine;

4.1.1 —Tekni k personel bildirimi

4.1.2 — Orman yolları şebeke plânı stüd-proje Mühendislik hizmetlerinde orman yolları şebeke plânlarına ait Etüd-Proje düzenleme ve uygulamalarında enaz Beş (5) yıl çalışmış

veya enaz iki (2) adet Orman Yo l şebeke plânı tanzim etmiş ve imzalamış Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi olduklarına dair kendilerine yaya yanında çalıştıracağı kişilere ait Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından alınmış bildirim ve belge,

4.1.3 — Belgesinden istifade edilen kişinin firma ile sözleşmesi,

4.1.4 — İhale şartnamesindeki araç ve teçhizat (yapı araçları) bildirim (kendine ait olduğunu belgeleyen ihale yılında geçerli noter tasdikli fatura suretlerini taahhüt suretiyle temin

edileceklerde ise taahhüt edene ait noter tasdikli taahhütnameleri ve bununla ilgili belgelerin

bildirime eklemeleri gereklidir. Ayrıca bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri

açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.)

4.1.5 — Malî Durum bildirim (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış usulüne uygun düzenlenmiş kullanılmamış teminat mektubu ve nakit kredilerini gösterir banka mektupları bildirime eklenecektir.)

4.1.6 — Taahhüt bildirisi (son yılda bitirmiş oldukları ve yeterlilik belgesi almak için

dilekçe verdikleri tarihle adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak işleri gösterir liste ve

gerekli belgeler bildirime eklenecektir.

4.1.6 — tsteklilerin ilgili Orman İşletme Şefliğinden alınmış tasdikli işyeri görme belgesi,

4.1.7 — tsteklilerin noter tasdikli gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket sirkülerini (isteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermeleri şarttır. Ortak girişimin

ortakları yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.)

4.1.8 — tsteklilerin 1989 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

4.1.9 — Gerekiyorsa vekâletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu işler için yeterlilik belgesi alması,

4.2 — tsteklilerin 1989 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini Noter tasdikli

imza yada şirket sirkülerini Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden alınacak yeterlik belgesini

Kanuna ve Usulüne uygun olarak yukarıda gösterilen miktarda geçici teminatını (isteklilerin

ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi) ve imzalı teklif mektuplarına zarfa koymaları;

5 — tsteklilerin teklif mektuplarını ihale günleri saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kabul

edilmez.

6 — E n yüksek tenzilat uygun bedel seçilecektir.

7 — tdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgilenenlere duyurulur. 8568 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 49

Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğünden :

Müdürlüğümüz Giresun İli Tirebolu İlçesi Akılbaba Orman İşletme Şefliği 070 kod nolu Arpacık-Boynuyoğun-Tekmezar Ağaçlandırma ve Yangın A Tipi orman yolunun 6 + OGO

Km.Iik, Çayırhan Orman tşletme Şefliği 067 kod nolu Direkbükü-Boncukçukur-Güvenyayla

Ağaçlandırma ve Yangı B tipi tali orman yolunun 3 + 500 Km.tik kısımlarındaki tesviye işi,

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrasına göre kapalı teklif

usulü ile birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle

ihaleye çıkarılmıştır.

1989 Yılı

 1. Keşif Mevcut Geçici

Sıra Kod Bedeli Ödeneği Teminatı

N o . No. Yolun Adı (TL.) (TL.) (TL.)

1 070 Arpacık-Boynuyoğun Tekmezar 199.950.015 86.229.000 5.999.000

2 067 Direkbükü-Bonçukur-Güvenyayla 138.358.194 50.301.000 4.151.000

1 — Orman Genel Müdürlüğünün 22/5/1989 tarih ve t.l.ÖD-15.09/402 sayılı yazılarında, “İhale olunan yeni yollar için ihale indirimleri düşüldükten sonra gerekli ödenek miktarı bildirildiğinde, ödenek verilecektir” denildiğinden mevcut ödenek bittikten sonra alınacak

yeni ödenek kadar işe devam edilecektir. Ek ödenek verilmediği takdirde mevcut ödeneğin bitiminde iş tasfiye edilir.

2 — Bu işin ihalesi 28/2/1989 tarih ve 20094 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 28. maddesi gereğince 1989 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azamî ve

asgarî indirim oranları hakkında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tebliği ile Yapı İşleri Genel

Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünce 1989 yılı için belirlenen puan miktarları ve şartları uygulanacaktır.

3 — İhale 7/7/1989 günü saat 15.00’de İşletmemiz saüş salonunda toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4 — thale şartnamesi ve ekleri, diğer evraklar, İşletme Müdürlüğümüzde, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir.

5 — İstekliler ihale şartnamesi ve ek şartname, Yapı Tesis Onarım İhalelerine Katılma

Yönetmeliği ve ilânın 2. maddesi hükümlerine göre;

A – İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ite birlikte;

 1. a) Yapı araçları bildirisi ve belgelerini,
 2. b) Teknik personel bildirisi ve belgelerini,
 3. c) Malî durum bildirisi ve belgelerini (malî güç bakımından, ilk keşif bedelinin en az

% 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile, ilk keşif bedelinin en az % 10’u kadar teminat

mektubu kredisi miktarını aynen sağlayacağını beyan eden belgeler verilecektir.)

 1. d) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini,
 2. e) “c ” grubundan en az keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya (aslını ibraz

etmek şartıyla) suretini,

B – İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte;

 1. a) İhaleye katılma belgesini,
 2. b) Kanunî ikametgâh belgesini,
 3. c) Türkiye’deki noter tasdikli tebligat adresi belgesini,
 4. d) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış belgesi,
 5. e) Noter tasdikli imza sirkülerini,
 6. f) İşletme Müdürlüğümüz adına alınmış ve işin adını belirleyen her bir yot için yukarıda yazılı miktarlar kadar geçici teminat mektubunu veya teminat alındısını,

Sayfa : 50 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

 1. g) Gerekiyorsa, noter tasdikli vekâletnameyi ve diğer belgeleri vereceklerdir.

6 — İhaleye katılma belgesi almak için, sön müracaat tarihi olan 3/7/1989 günlü mesai saati sonuna kadar İşletme Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekir.

7 — İstekliler teklif mektuplarını 7/7/1989 günü saat 15.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İhale Komisyonu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Telgrafla müracaatla r ve “postadaki gecikmeler kabul edilmez.

8 — İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta veya tesbit edilen uygun bedel üzerinden ihaleyi yapmakta yetkilidir.

İlân olunur. 8494 / 1-1

Karabük Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Muh . % 3 Geç.

Parti Miktar ı Bedeli Teminat

Deposu Cinsi-Nev’i-Boy-Sınıfı Adedi Adet M’.Dm* . (TL.) (TL.)

Merkez l.S.N.B. Çam Tom. 8 317 314.388 481.500 4.207.000

Çiğdemler 2.S.N.B. Çam Tom. 6 339 142.592 418.500 1.530.000

Çiğdemler Merkez 3.S.N.B. Çam Tom. 4 702 151.612 239.S00 1.092.000

Çiğdemler Merkez 3.S.N.B. Çam Tom. 4 605 201.044 137.000 828.000

Çamlarla l.S.N.B. Gök. Tom. 4 116 80.978 367.000 897.000

Çamurl a 2.S.N.B. Gök. Tom. 5 244 140.937 319.000 1.351.000

Çanı tarla 3.S.N.B. Gök. Tom. 4 446 172.848 239.500 1.244.000

Merkez 2.S.N.B.Ka.Kl.Meşe Tom. 3 167 93.671 338.000 951.000

Merkez 3.S.N.B.Ka.Kt.Meşe Tom. 5 327 143.632 208.000 899.000

Merkez 3.S.N.B.tn.Kt.Mcse Tom. 3 349 77.071 159.000 369.000

Hamzalar Meşe Yuv. San. 3 876 30.601 124.000 115.000

Pirinçlik 2.S.N.B. Çam. Mad. Di . 4 489 54.197 138.000 226.000

GENE L TOPLA M : 53 4977 1603.571 13.709.000

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 53 parti orman emvali ibrelilerde ^» 50’si peşin */o 50.si 3 ay vadeli limit dahili müddetsiz banka

teminat mektubu karşılığında olmak üzere ek 1 model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 — Vadeli satışlarda vade faizi içinde banka teminat mektubu kabul edilecektir.

3 — Açık arurmalı satış 29/6/1989 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4 — Sauşa katılabilmek için Ticaret ve Sanayi Odasından halen çalışır durumda olduklarına dair son sene vizesi yapılmış kapasite belgesinin ibrazı gerekir.

5 — % 3 geçici teminat “1* 6 Kat’i teminata ibra edildiği takdirde enson 30 gün içinde

bedel yatırılacaktır.

6 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel Müdürlüğü,

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara, Kızılcahamam, Düzce, Bolu, İzmir, İstanbul,

Adapazarı, Yenice, Eskipazar ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde

görülebilir.

7 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden

bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmalarını ve teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda tşletme adı ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat mektupları ile birlikte İşletmemiz satış komisyonuna müracaatları ilân olunur.

8495 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 51

Balıkesir – Dursunbey/ORÜS Kurumu işletme Müdürlüğünden :

Muhammen Geçici

Parti Miktarı Bedeli Teminatı

Emvalin Cins ve Nev’i N o . M ‘ . Dm’ . T L . T L .

I.S.N.B. Çam Kereste (Kalas) 2 10.694 730.000 781.000

Il.S.N.B. Çam Kereste (Kalas) 3 36.202 630.000 2.281.000

II.S.K.B. Çam Kereste (Tahta) 3 72.500 460.000 3.335.000

III.S.N.B. Çam Kereste (Tahta) 6 111.706 350.000 3.910.000

III.S.N.B. Çam Kereste (Kalas) 26 502.025 370.000 18.575.000

III.S.K.B. Çam Kereste (Tahta) 2 33.154 300.000 995.000

III.S.ÇKB.Çam Kereste (Tahta) 2 27.990 240.000 672.000

IV.S.N.B. Çam Kereste (Tahta) 5 85.402 255.000 2.178.000

IV.S.N.B. Çam Kereste (Kalas) 44 797.896 270.000 21.543.000

IV.S.K.B. Çam Kereste (Tahta) 2 47.259 205.000 969.000

IV.S.K.B. Çam Kereste (Kalas) 1 22.500 220.000 495.000

Normal Boy Lata 1 4.421 240.000 106.000

Kısa Boy Lata 1 7.824 200.000 156.000

Normal Boy Çıta 1 3.684 180.000 66.000

Kısa Boy Çıta 2 18.371 150.000 276.000

TOPLA M : 101 1781.628 56.338.000

1 — Yukarıda beyanı yazılı çam keresteler lata ve çıtalar peşin veya % 25’i peşin bakiye % 75’i % 5′ aylık faizle (faizler devre sonunda diğer vergi ve resimler peşin alınır.) limit

içi müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Kısa boy kerestelerin mal bedeli tutarının tamamı banka teminat mektubu karşılığı vadeli vergileri peşin

alınır.

2 — Açık artırma 27/6/1989 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14.00’de işletmemiz

satış salonunda toplanacak, komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Taliplilerin alacakları parti hizalarında gösterilen geçici teminatlarını yatırdıklarına dair alacakları teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyona müracaatları;

ilân olunur.

, 8496/ 1-1

Tavas Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

Muh . V» 7,5

Y o l Cins ve Nev’i Parti Miktar ı Bedeli Teminat

Deposu Durumu Boy ve Sınıfı Adedi Adet M

5

. Dm’ . (TL.) (TL.)

Tavas Asfalt 3.S.N.B.Sed. Tom. 4 256 84.379 218.000 554.000

I » »I 3.S.K.B.Sed. Tom. 3 268 66.533 198.000 397.000

»» >> 3.S.N.B.Çk. Tom. 83 16077 3296.028 218.000 21.608.000

t » İ t 3.S.K.B.Çk. Tom. 9 1609 304.849 198.000 1.812.000

Jt »1 3.S.N.B.Çz. Tom. ,1 143 44.300 188.000 250.000

İ> i » 3.S.K.B,Çz. Tom. 1 110 38.404 164.000 190.000

Yahşiler »» 3.S.N.B.Çk. Tom. 12 2787 439.945 150.000 1.984.000

»» t * 3.S.K.B.Çk. Tom. 3 619 100.310 135.000 407.000

»» »J Çk. Sanayi Odunu 9 8679 451.892 82.000 1.115.000

UMUMİ YEKÛN : 125 30548 4826.640 28.317.000

Sayfa : 52 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

1 — Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Devlet Orman işletme Müdürlüğünün yukarıda cinsi ve miktan yazılı 125 parti orman emvali; tutar bedelinin % 50 si ile vergisi vc resimleri

peşin, müteakip °7o 50 si vc aylık % 5 mektup faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu

veya istenildiği takdirde nakte çevrilebilen Devlet tahvilleri. Hazine bonoları vc Devlet bankalarına

ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. Mektup faizi istenildiğinde mektubu ilave edilebilir.

2 — Açık artırma 29 Haziran 1989 Perşembe günü saat 14.00’dc Tavas tlçcsi Belediye salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetvelleri Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü vc Müşavir Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizden görülebilir.

4 — Satışa iştirak etmek isteyenler İşletmeden verilecek müracaat formuna teminat yatırmak istedikleri partileri belirterek imzalayacaklardır. Ayrıca birer adet ikametgâh ilmühaberlerini

teslim edeceklerdir.

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte Tavas Orman tşlctme Müdürlüğünde hazır bulunmaları

ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları, banka

teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını vc satış tarihini bildirmeleri

vc satışa katılacakların makbuzları ile birlikte komisyonumuza başvurmaları şarttır. Yanık saha

emvalidir. Tavas İlçesi sınırlarında satılamaz.

6 — İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir.

İlân olunur. 8572 / İ-I

Çamlıdere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Muh. % 3 Geç.

Parti M i i k t a r ı Bedeli Teminatı

Cins ve Nev’i Adedi Adet M ‘ . Dm5

. T L . T L .

Çam. Tom. S. II.N.B. 11 1282 392.836 402.500 4.790.000

Çam. Tom. S.III.N.B. 48 7242 1660.764 223.500 11.375.000

Çam. Tom. S.III.N.B. 1 232 13.287 195.000 80.000

Gök. Tom. S.III.N.B. 10 1287 300.179 223.500 2.020.000

Gök. Tom. S.III.N.B. 2 90 42.197 195.000 250.000

Çam. Tom. S.IH.K.B. 3 310 35.153 203.300 220.000

Gök. Tom. S.IH.K.B. 2 190 39.905 203.300 250.000

Çam. Tel. Direk M.B . 1 77 20.727 195.790 125.000

Çam. Tel. Direk M.B . 1 138 36.438 190.111 210.000

Çam. Tel. Direk M.B . 1 133 35.811 189.572 205.000

Çam. Sırık S.II.N.B. 19 512 Ster 45.300 725.000

YEKÛN : 99 2577.297 M ‘ . 19.525.000

512 Ster 725.000

1 — Yukarıda yazılı orman emvalleri hizalarında yazılı nallarla açık artırmalı olarak

4/7/1989 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.

2 — Emvallerin % 50’si ile vergi ve resimler peşin bakiyesi ve aylık % 5 vade faizi için

limit dahili, süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri, hazine bonoları ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartname

uyarınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkartılmıştır.

3 — Açık artırmaya iştirak edeceklerin şartnamenin 3. maddesindeki vasıflara haiz olmaları şarttır.

4 — Teminat yatırılıp açık artırmaya katılacakların, ilgili şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

5 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, An ­

kara Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Beypazarı, Kızılcahamam, Nallıhan, Çerkeş, İlgaz, Eskipazar ve Gerede İşletme Müdürlüklerinden ve tşletmemi/den görülebilir.

6 — Açık artırmaya katılacakların artırma saatinden 2 saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların, teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri gereklidir.

7 — Açık artırmaya katılacak olanların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile

birlikte İşletmemiz satış komisyonuna müracaatları ilân olunur.

8571 / 1-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 53

tslanbul Sağlık Müdürlüğü 1 Sayıtı Satınalma Komisyonu Başkanlığından :

İstanbul İli 1 Sayılı Sağlık Kurumları Saymanlığına bağlı 6 grup Sağlık Kurumunun 1989

yılı 2. (6 aylık) dönemi için ihtiyaç duydukları ve aşağıda cinsi, miktarı (kalemi) muhammen

tutarı ile geçici teminatı yazılı yiyecekler 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince ihale suretiyle satın alınacaktır.

Konu ile ilgili eksiltme 29/6/1989 (Perşembe) günü saat 10.30’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olup, isteklilerin aynı Yasanın yine 37. maddesindeki

(tekliflerin hazırlanması ile) ilgili hükümler çerçevesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını

en geç ihale saatine yarım saat kalıncaya kadar Komisyon Başkanlığına zimmetle vermeleri,

postadaki vaki gecikmelerin ihlibara alınmayacağı, yine taliplilerin teklif dış zarflarına şartnamelerde belirtilen miktarda teminatın yatırıldığını tevsik eden teminat alındı belgesi, ticaret

Odası faaliyet belgesi vekâleten katılanların vekâlet belgesi, şirket imza sirkülerini birlikte koymaları, işe ait şartnamenin Müdürlük Malî Şubesinde görülebileceği ilân olunur.

Yiyecek ihalesi yapılacak kurumun;

Yiyeceğin Miktarı Muh.Tut. Geç.Tem.

Grubu Cinsi Kalemi (TL.) (TL.)

 1. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 11.614.800 350.000
 2. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 180.754.000 5.430.000
 3. Grup Kuru Gıda 41 Kalem 171.306.000 5.140.000
 4. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 222.486.500 6.675.000
 5. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 158.930.000 4.770.000
 6. Grup Kuru Gıda 29 Kalem 6.471.250 195.000

8693/1 / 1-1

İstanbul Sağlık Müdürlüğü 2 Sayılı Satınalma Komisyonu Başkanlığından :

İstanbul İli 2 Sayılı Sağlık Kurumları Saymanlığına bağlı 8 grup Sağlık Kurumunun 1989

yılı 2. (altı aylık) dönemi için ihtiyaç duydukları ve aşağıda cinsi, miktarı (kalemi) muhammen

tutarı ile geçici teminatı yazılı yiyecekler 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince ihale suretiyle satın alınacaktır.

Kon u ile ilgili eksiltme 29/6/1989 (Perşembe) günü saat 14.00’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olup, isteklilerin aynı Yasanın yine 37. maddesindeki

(tekliflerin hazırlanması ile) ilgili hükümler çerçevesinde hazırlayacaktan teklif mektuplarını

en geç ihale saatine yarım saat kalıncaya kadar Komisyon Başkanlığına zimmetle vermeleri,

postadaki vaki gecikmelerin ihtibara alınmayacağı, yine taliplilerin teklif dış zarflarına şartnamelerde belirtilen miktarda teminatın yatırıldığını tevsik eden teminat alındı belgesi, ticaret

Odası faaliyet belgesi vekâleten katılanların vekâlet belgesi, şirket imza sirkülerini birlikte koymaları, işe ait şartnamenin Müdürlük Malî Şubesinde görülebileceği ilân olunur.

Yiyecek ihalesi yapılacak kurumun;

Yiyeceğin Miktarı Muh.Tut. Geç.Tem.

Grubu Cinsi Kalemi (TL.) /(TL. )

 1. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 217.360.000 6.521.000
 2. Grup Kuru Gıda 41 Kalem 448.750.000 13.463.000
 3. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 88.012.950 2.641.000
 4. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 164.429.500 4.933.000
 5. Grup Kuru Gıda 39 Kalem 340.525.000 10.216.000
 6. Grup Kuru Gıda 40 Kalem 170.131.500 5.104.000
 7. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 416.695.000 12.501.000
 8. Grup Kuru Gıda 42 Kalem 218.755.000 6.563.000
 9. Grup Sebze-Meyve 41 Kalem 242.535.000 7.277.000

8693/2 / 1-1

Sayfa : 54 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

T.K.t . – A.D.L . Müessese Müdürlü|ünden :

Miktarı Tarihi

MUHTELİ F GÜZERGÂHLARDAN MÜESSESEMİZE MADE N DİREĞİ

NAKLETTİRİLECEK V E AZAMİ 40 KM . MESAFEDEKİ

7 GÜZERGAHT A GÜNLÜK 3 VARDİYA ÜZERİNDEN

1 YI L MÜDDETLE İŞÇİ NAKLİ YAPTIRILACAKTI R

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle;

İhale

Dosya No . Orman İşit. Md.ğü

44KDL/89026 Akdağmadeni Orm.İşt.Md.

” Vezirköprü Orm.İşt.Md.

Kargı Orm.İşt.Md.

Tosya Orm.İşt.Md.

” Çayıralan Orm.İşt.Md.

Bafra Orm.İşt.Md.

” Koyulhisar Orm.İşt.Md.

700 M ‘ (Çam) 4/7/1989

600 M ‘ ” 4/7/1989

500 M ‘ ” 4/7/1989

700 M» ** 4/7/1989

2000 M ‘ ” 4/7/1989

500 M 1

(Kayın) 4/7/1989

500 M ‘ (Çam) 4/7/1989

Dosya N o Güzergâh ı

İşçi Nakli-1989 1) Ocak-Çatar-Kumbaba-Osmancık

2) Ocak Sahası-Osmancık

3) Ocak Sahası-Gökgözler-Kuyumcu-LaçinÇamlıca-Hamamözü

4) Ocak Sahası-Yeniköy-Dikenli-Derinöz

5) Ocak Sahası-Ayva-Kuyucak

6) Ocak Sahası-Berk-Obruk-Tekke

7) Ocak Sahası-Ağaççamı-Karaören-Asarçayı

İhale

Tarihi

6/7/1989

6/7/1989

6/7/1989

6/7/1989

6/7/1989

6/7/1989

6/7/1989

Yukarıda dosya no.su ve konusu yazılı nakliye işlerine ait iki ayrı ihale karşılarında belirtilen tarihlerde saat 15.00’de yapılacaktır.

2 — Direk nakline ait şartnameler ücretsiz olarak, işçi nakli şartnameleri dilekçe vermek suretiyle 10.000,— TL . ücret karşılığında Çorum-Dodurga’daki Müessesemiz Ticaret Şube

Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 — Üzerinde hangi işe ait olduğu, dosya numarası ve hangi güzergâha ait olduğu yazıtı olan teklif zarfları ihalesinin yapılacağı gün, saat 14.00’e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.

4 — Süresi içerisinde verilmeyen ve eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacağı

gibi postadaki gecikmeler ile telefon ve telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanun’a tâbi değildir. 8503 / 2-1

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 55

Dursa Orman Bölge Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

% 3

Satışa Çıkarılan Emvalin Miktarı Muh . Bed. Teminatı

Sınıfı Cins ve Nev’i M ‘ DM ‘ T L . T L .

2.S.N.B. Kayın Tomruk K L 113.261 242.440 820.000

2.S.K.B. Kayın Tomruk K L 26.857 219.400 180.000

3.S.N.B. Kayin Tomruk K L 106.303 167.560 530.000

3.S.N.B. Kayın Tomruk İN 41.180 132.232 160.000

3.S.K.B. Kayın Tomruk K L 454.682 147.976 2.010.000

3.S.K.B. Gürgen Tomruk 16.034 112.426 50.000

3.S.K.B. Ihlamur Tomruk 3.368 108.800 10.000

3.S.N.B. Kestane Tomruk 58.346 113.900 200.000

3.S.K.B. Kestane Tomruk 71.550 101.600 220.000

2.S. Kestane Maden Direk 20.342 82.900 50.000

2.S. Ihlamur Maden Direk 44.493 90.800 120.000

Satış Yekünü 956.416 M 5 4.350.000

tşletmemizce yukarıda müfredatı yazılı muhtelif orman dışı istif yerlerinde mevcut emvaller 27/6/1989 Salı günü saat 14.00’de Kestane emvalleri % 50 mektup 3 ay vadeli diğer

emvaller % 75 mektup 6 ay vadeli olarak ilgili şartnameler esaslarında Belediye Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırmalı olarak satılacaktır.

8692 / 1-1

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Erzincan İli Müdürlüğünden :

Miktarı Muh.Bed. Tutarı Geç.Tem.

Cinsi ve Evsafı Teslim Yeri Kg . TL . TL . TL .

Galvenizli oluklu sac Erzincan Merkez ilçe 10.500 2657 27.898.500

(İl Müd.lügü Dp.)

Kalınlık 0,40-0,44 mm Kemaliye ilçe Md . 11.760 2657 31.246.320

(Tolerans T 0,06 mm) İliç ilçe Müdürlüğüne 24.150 2657 64.166.550

GenişIik:87,5-90 cm 46.410 123.311.370 3.700.000

Boy: 200-300 cm

Sıcak daldırma metodu ile

galvenize edilmiş.

1 — Yukarıda cinsi, teslim yeri, miktarı, muhammen bedeli, tutarı, geçici teminatı yazılı malzeme satıııalınacaktır. (idare miktarı % 15 oranında artırma yetkisine sahiptir.)

2 — Satınalma tek parti halinde yapılacaktır.

3 — Muhammen fiyata Katma Değer Vergisi dahildir.

4 — Satınalma kapalı zarf usulü eksiltme ile 3/7/1989 Pazartesi günü saat 14.00’de Erzincan tl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü binasında satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır.

5 — İsteklilerde aranılacak belgeler: şunlardır, Ticaret ve Sanayi Odası 1989 vizeli kartı, satınalınacak malzemenin TSE (1989 vizeli) kalite belgesi, Tüzel kişiler adına teklifte bulunacakların, Tüzel kişiyi temsil ettiklerine dair belge, imza sirküleri veya bunların Noter tasdikli

nüshaları ve vekâletname,

6 — İsteklilerin geçici teminatlarını aynı gün (3/7/1989) saat 12.00’ye kadar Destekleme Şube Müdürlüğü Fon Saymanlığı veznesine nakten yatırmaları, veya teminat mektuplarını

teklif mektupları ile birlikte saat 14.00’e kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri

gerekmektedir.

7 — idaremiz 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa tâbi değildir.

8 — Postadaki gecikmeler ve tel ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

9 — Bu satınalmaya ait kapalı zarf usulü eksiltme şartnamesi ile fazla bilgi, Ankara,

istanbul, Erzurum, Erzincan İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Duyurulur. 8502 / 1-1

Vize Orman işletme Müdürlüğünden

Yol Parti Miktar ı Mulı. Bed.

V» 3

Teminatı

Deposu Durumu Cins i v e Nev’ i Adedi Adet M ‘ . T L . T L . İzahat

Midye Asfalt 3.SND.Karaçam Tomruk 2 164 35.847 127.200 138.000 Po 40 Ind.

C.Meyd.Sergen Asfalı-Stab. 3.SNB.KK.Meşe Tomruk 13 597 173.619 135.800 715.000 M II

C.Meyd.Sergen Midye Asfalı-Stab. 3.SNB.tK.Meşe Tomruk 16 2164 313.427 106.400 995.000 ” “

C.Meyd.Sergen Asfalt-Stab. 3.SKB.KK.Meşe Tomruk 12 920 183.989 (20.200 670.000

C.Meydanı Midye Asfalt-Sıab. 3.SNB.Paç.Meşe Tomruk 3 411 53.570 69.300 113.000 1″ 11 “

C.Meydanı-Serg.Midy, Asfalt-Stab. 3.SKB.lK.Meşe Tomruk 14 2268 210.211 96.000 612.000

C.Meydanı-Midye Asfalt-Sıab. 3.SKB.Saç.Meşe Tomruk 2 44 5.542 62.100 11.000 1 II

Midye Asfalt 3.SKB.Paç.Meşe Tomruk 1 16 1.925 108.100 7.000

C.Meydanı-Sergen Asfalt-Stab. 3.SNB.KK.Kayın Tomruk 9 448 136.848 125.700 521.000 II II

C.Meydanı-Sergen Asfalt-Stab. 3.SNB.lK.Kayın Tomruk 12 1429 227.565 99.200 686.000 ” ” C.Meydanı-Sergen Asfalı-Stab. 3.SKB.KK.Kayın Tomruk 10 947 214.473 111.100 720.000

C.Meydanı-Sergen Asfalt-Stab. S.SKB.IK.Kayın Tomruk 10 1458 143.098 89.500 388.000 I”I 1 ” .

C.Meydanı-Sergen Asfalı-Stab. 3.SNB.Kavak Tomruk 6 521 90.203 69.300 191.000 II II

 1. Meydanı-Sergen Asfalt-Stab. 3.SKB.Kavak Tomruk 3 341 36.797 62.100 70.000 ” ” C. Meydanı Asfalt-Stab. 3.SKB.Kızılağaç Tomruk 1 22 3.254 84.400 9.000 II İt

C.Meydanı Stablize 3.SNB.Gürgen Tomruk 1 9 1.714 98.000 6.000

C.Meydanı Sıablize 3.SKB.Gürgen Tomruk 1 28 4.696 84.400 12.000 % 40 İnd.

Midye Asfalt 2.S.Karaçam direk 1 55 4.249 78.700 11.000 ” “

C.Meyd.Sergen-Midye Asfalt-Sıab. 2.S.Meşe direk 52 30803 817.725 82.700 2.057.000 II II

C.Meyd.Sergen Asfalt-Stab. 2.S.Kayın direk 9 2860 133.125 77.100 313.000 II II

C.Meyd.Sergen Midye Asfalı-Stab. 2.S.Kavak direk 5 1167 60.887 63.700 118.000 II II

C.Meydanı Aslalı-Stab. 2.S.Gürgene direk 1 150 6.581 76.400 16.000 ” ” C.Meydanı Stablize Kayın sanayi 1 56 4.319 55.500 8.000

Y.tepe-K.köy Asfalı-Stab. Meşe yuv.sanayi 3 123 ster 36.600 136.000 I1I» I »I 1

Y.tepe-K.köy Stablize Kayın yuv.sanayi 1 12 ster 34.300 13.000 ” “

Y.ıepe-K.köy Stablize Meşe Yarma sanayi 1 20 ster 36.600 22.000

Y.tepe-K.köy Stablize Kayın Yarma sanayi 1 21 ster 34.300 22.000 1II I 1I 1

YEKÛ N 191 46878 2863.664 M

J Yapacak

176 Ster Sanayi odunu

1 — İsletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 191 parti orman emvalinden;

Kayın cinsi (Meşe, kestane, karaağaç, ibreli hariç) ile diğer cinslerin tutar bedelinin % 25’i peşin, % 75’i müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında ve aylık % 5 faizi peşin alınmak suretiyle 6 ay vadeli olarak, Çam, meşe, kestane ve karaağaçların tutar bedelinin % 50’si peşin

ve % 50’si müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında ve aylık % 5 faizi peşin ılınmak suretiyle 3 ay vadeli olarak açık artırma surelMe

satılacaktır. Gecikmelerden aylık % 7 ceza uygulanarak tahsil edilecektir.

2 — Açık artırma 28 Haziran 1989 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’te işletme toplantı salonunda komisyon huzurun Ja yapılacaktır.

3 — Satış ile ilgili partilerin {lallarını ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, istanbul, Bolu, Adapazarı, Zonguldak Orman Bölge Müdürlükleri ile Demirköy, Kırklareli, Çatalca, Bahçeköy, İstanbul ve işletmemizde görülebilir.

4 — Satış 171/A 1-2 no.lu şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır. İştirakçilerin son sene vizesi yapılmış Ticaret

ve Sanayi odalar belgeleri ile kapasite belgelerini göstermeleri, vekil olarak iştirak edecek olanların vekâletname veya yetki belgeleri ile nüfus

hüviyet cüzdan suretlerini ibraz etmeleri gerekir.

İlân olunur. 8493 / ı_]

Sayfa : 56 RESMÎ GAZET

E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 57

Mudurnu Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

tii : Bolu

İlçesi : Mudurnu

Parti

Adedi Vasfı Deposu Cins ve Nev’i

MİKTAR I Muh. Bed.

Adet M J

.DM \ TL .

°1q 3 Tem.

T L .

1 Şose Merkez 2.S.N.B.Çam Tomruk 70 27.910 241.000 201.789

1 ” Taşkesti l.S.N.B.Gökna r Tomruk 50 25.411 269.500 205.448

1 ” }* 2.S.Uz.B.Göknar Tomruk 9 4.661 269.500 37.684

1 II 2.S.N.B.Soymalık Kayın Tom. 8 3.708 231.000 25.696

1 11 3.S.Kı.B.SoymaIık Kayın Tom. 33 9.769 123.500 36.194

1 ” Yürse 2.S.N.B.Krs.Kayın Tom.(Kal.Kt) 44 21.215 200.000 127.290

15 ” Muhtelif 3.S.N.B.Krs.Kayın Tom.(Kal.Kt) 956 382.771 138.000 1.584.591

8 ” » * 3.S.Kı.B.Krs.Kayın Tom.fJCal.Kt) 627 189.018 122.000 691.805

12 ” >» 3.S.N.B.Krs.Kaym Tom.(İnc.Kt) 2044 342.545 104.500 1.073.880

4 ” ti 3.S.Kı.B.Krs.Kayın Tom.(İnc.Kt) 970 94.819 94.500 276.956

2 ” t> 3.S.N.B.Krs.Meşe Tom.fltal.Kt) 65 28.389 151.500 129.028

7 ” t t 3.S.N.B.Krs.Meşe Tom.(tnc.Kt) 932 153.154 113.500 521.490

6 ” J t 3.S.Kı.B.Krs.Meşe Tom.(İnc.Kt) 412 39.307 103.000 121.458

2 ” Dereköy 3.S.N.B.Kavak Tomruk 103 55.480 75.000 124.829

1 ” »1 3.S.Kı.B.Kavak Tomruk 19 6.984 68.000 14.247

1 ” Taşkesti 3.S.N.B.Gürgen Tomruk 36 9.630 105.500 30.479

1 »I 3.S.Kı.B.Gürgen Tomruk 13 1.294 91.000 3.577

2 ” ») 3.S.N.B.Ihlamur Tomruk 22 4.989 136.000 20.356

1 ” »* 3.S.Kı.B.Ihlamur Tomruk 6 0.948 114.000 3.242

1 ” *) 3.S.N.KızıIağaç Tomruk 5 1.575 104.000 4.914

1 ” Yürse 3.S.N.B.Dişbudak Tomruk 3 1.240 136.000 5.059

4 V Muhtelif 2.S.Çam Maden Direk 818 92.991 147.000 410.090

9 ” II 2.S.Kayın Maden Direk 5269 325.732 142.000 1.387.618

1 *’ Taşkesti 2.S.Meşe Maden Direk 92 9.457 88.000 24.966

1 ” Yürse Ç am Yuvarlak Sanayi 23 1.613 57.500 2.782

3 ” Muhtelif Kayın Yuvarlak Sanayi 256 16.117 63.500 30.703

3 ” t i Meşe Yuvarlak Sanayi 183 15.625 66.500 31.172

1 •• Merkez 2.S.Söğüt Maden Direk 98 4.502 64.500 8.7U

3 ” Muhtelif Kayın Yarma Sanayi — 77 Ster 61.000 140.910

1 ” Taşkesti Meşe Yarma Sanayi — 43 Ster 66.000 85.140

TOPLA M 1870.854 7.362.104

1 — tşletmemizce yukarıda beyanı yazılı orman emvali açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır.

2 — Satış 30 Haziran 1989 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00’de Mudurnu satış

salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — İhaleye çıkarılan İbreli emvaller ile meşe emvalleri % 50 si peşin Bakiyesi 3 ay vadeli 1. model şartnamesi mucibi diğer emvaller % 25 şi peşin °/o 75 şi 6 ay vadeli olarak 2

model şartnamesi mucibi satılacaktır.

4 — İhaleye çıkarılan emyaller 1988 yılı istihsalidir.

5 — İhaleye çıkarılan emvallere uygulanacak vergi oranları % 2 dellaliye resmi % 3

Özel idare hissesi % 3 Bakanlık fonu % 03 Damga resmi °7o 10 Katma Değer Vergisidir.

6 — Bu satışa ait şartname ve eb’at Listeleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Bolu,

Düzce, Adapazarı, Kızılcahamam, Ankara, İstabul, Akyazı, Geyve ve Göynük işletme Müdürlüklerinde görülebilir.

7 — Bu satışa katılabilme şartlarına haiz isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları üân olunur, 8501 / 1-1

KPZ . Ereğli Devlet Orman işletme Müdürlüğünden :

Y o l

Deposu Durumu Cins i v e Nev’ i

Alaplı Asfalt 2.5.N.B.Soy.Kayın Tomruk

» » >> l.S.KB.K.R.S.Kayın Tomruk

Cuma Asfalt l.S.NB. K.R.S.Kayın Tomruk

 • t

»1 2.S.NB. K.R.S.Kayın Tomruk

»> i t 2.S.KB. K.R.S.Kayın Tomruk

Muhtelif 1) 3.S.NB. K.R.S.Kayın Tomruk

» I t » 3.S.NB. İnce Kayın Tomruk

» t İ t 3.S.NB. K.R.S.Kayın Tomruk

Cuma

t » 3.S.KB. K.R.S.Kayın Tomruk

Alaplı Asfalt 3.S.KB. K.R.S.Kayın Tomruk ince

Kocaman Asfalt 2.S.NB.Krs.Meşe Tomruk

K.Dere Stablize 3.S.NB.Krs.Meşe Tomruk

M • • 3.S.NB.ince Meşe Tomruk

*1 >> 3.S.KB. ince Meşe Tomruk

Ç.oğlu Asfalt 3.S.UZ.Meşe Tomruk

Kocaman

* t 3.S.NB.Krs.Kestane Tomruk

»f 3.S.KB.Akçaagaç Tomruk

Alaplı Asfalt 3.S.NB.Kayacık Tomruk

K.Mezarı Stablize 3.S.KB.Gürgen Tomruk

Muhtelif Asfalt 3.S.KB.Gürgen Tomruk

1» Asf-Stab. 3.S.NB.Gürgen Tomruk

TOMRUKLA R GENE L YEKÜNÜ.

<% 3

Parti Muh . Bed. Teminatı

Adedi Adet M ‘ . Dm ‘ T L . T L . İzahat

1 15 14.436 370.000 160.000 1989 yılı.

1 11 9.186 360.500 106.000 »1

1 46 25.084 391.500 295.000 I I

1 34 21.017 360.500 227.000 >>

1 25 25.602 327.500 252.000 »>

4 173 101.284 254.0C0 772.000

4 471 85.395 196.000 503.000

7 267 168.958 145.000 740.000

6 276 145.108 129.100 563.000 « % 40 ind.

1 54 6.197 102.100 20.000 I I

1 7 2.955 443.500 40.000

1 54 19.608 156.000 92.000 % 40 ind.

1 100 18.097 119.000 65.000 I I

1 40 4.796 109.000 16.000 I I

1 7 2.139 208.000 14.000 I I

174 77.099 221.500 512.000

1 5 0.790 118.000 3.000 °7o 40 ind.

1 2 2.794 131.000 11.000 I I

1 3 1.441 97.000 5.000 I I

2 79 24.074 170.000 123.000

2 63 31.075 195.500 183.000

43 1906 787.765 4.702.000

Sayfa : 58 RESMÎ GAZET

E 17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198

Deposu

Muhtelif

Ç.oğlu

Yol

Durumu

Asf-Stab.

Asfalt

Cins i ve Nev’ i

2.S.Kaym Maden Direk

2.S.Meşe Maden Direk

MADEN DİREKLER GENEL YEKÜNÜ

Parti

Adedi

8

1

9

Ç.oğlu

Muhtelif

f »

Alaplı

»>

Kocaman

Muhtelif

Çam Yuvarlak San.Od.

Kaytn Yuvarlak San.Od.

Kayın Yuvarlak San.Od.

Gürgen Yuvarlak San.Od.

Gürgen Yuvarlak San.Od.

Kayacık Yuvarlak San.Od.

Meşe Yuvarlak San.Od.

” ” Kestane Yuvarlak San.Od.

YUVARLAK SANAYİ ODUNLARI GENEL YEKÜNÜ.

Asfalt

Asf-Stab.

ı» ‘t t

Asfalt

Asf-Stab.

1

7

3

1

5

1

2

2

22

Göleviç Asfalt Çam ince yuvarlak san.

Muhtelif Asf-Stab Kayın ince yuvarlak san.

K.Dere Stablize Meşe ince yuvarlak san.

Muhtelif Asf-Stab. Gürgen ince yuvarlak san.

Kocaman Asfalt Kestane ince yuvarlak san.

İNCE YUVARLAK SANAYİ ODUNLAR YEKÜNÜ

1

4

5

4

1

15

% 3

Muh. Bed. Teminatı

Adet M*. Dm’ TL. TL. İzahat

2281 110.071 77.600 263.000 %40 ind.

16 0.961 84.000 3.000

2297 111.662 266.000

26 0.680 59.100 2.000 %40 ind.

2191 96.662 68.100 201.000

1047 45.609 119.500 163.000

158 8.079 118.000 29.000

798 44.230 67.500 91.000

45 1.060 82.600 3,000 %40 ind.

134 4.256 71.000 8.000

748 37.403 68.700 79.000

5138 237.979 576.000

50 ster 52.000 78.000

84 ster 33.000 85.000 %40 ind.

143 ster 35.300 153.000

72 ster 33.000 75.000

3 ster 34.100 5.000

352 ster 396.000

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMl GAZET

E Sayfa : 59

Deposu

Y o l

Durumu Cins i v e Nev’ i

Ç.oğlu

Alaplı

Cuma

Muhtelif

Ç.oğlu

Asfalt Kayın Yarma Sanayi

Kayın Yarma Sanayi

Meşe Yarma Sanayi

Kestane Yarma Sanayi

” Gürgen Yarma Sanayi

YARM A SANAYİLER GENE L YEKÛNÜ

TOPLA M

Asfalt

Parti

Adedi

10

2

1

2

i

16

105

Adet M’ . Dm ‘

267 ster

54 ster

4 ster

13 ster

20 ster

Muh . Bed.

T L .

33.000

58.000

35.300

34.100

33.000

Vo 3

Teminatı

T L . İzahat

269.000 <M0 ind.

94.000

5.000 %40 ind.

15.000

20.000

358 ster

Parti

403.000

6.343.000

1 — İşletmemizin son depolarında 105 parti orman emvallerinden ibreli emval ile Meşe, Kestane, Karaağaç emvallerinin mal tutan bedelinin % 50’si peşin, % 50’si 3 ay vadeli, diğer yapraklı emvalleri ise V* 25 peşin, bakiyesi 6 ay vadeli, % 60 vade faizi müddetsiz kati banka

teminat mektubu karşılığında 1 ve 2 şartnameler dahilinde açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 — Açık artırması 27/6/1989 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de tşletmemiz ihale salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmalan partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş olmaları demektir.

Teminatlar aynı gün ve saat 12.00’ye kadar alınacaktır.

4 — Alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya Sanayi Odası belgesini Orman idaresinden verilen son sene vizeli

kapasite belgesini, vekiller vekâletname ve yetki belgesini iştirakçilerin tamamı ise kimlik ve ikametgâh adreslerini ibraz etmeye mecburdur.

5 — Satışlar ck no 1 ve 2 model nolu şartnameler ve bu şartnamelerde ihale tarihine kadar yapılan değişikliklere göre yapılacaktır.

6 — Satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve civar İşletme

Müdürlükleri ile İşletmemizde ve Şefliklerimizde görülebilecektir.

7 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile ihaleye katılabilme şartlarına havi belgelerle Komisyona müracaatları ilân olunur.

8698/1-1

Sayfa : 60 RESMl GAZET

E 17 Hazira

n 1989 — Sayı : 20198

Maçka Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposunun Adı

ve Yo l Durumu

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Terazi.Asfalt

Cins ve Nev’i

Boy ve Sınıfı

2.S.N.B.Ladin Tomruk

3.S.N.B.Ladin Tomruk

3.S.K.B.Ladin Tomruk

3.S.N.B.KaI.Çap.Kayın Tomruk

3.S.K.B.Kal.Çap.Kayın Tomruk

3.S.N.B.ln.Çap Kayın Tomruk

3.S.K.B.tn.Çap Kayın Tomruk

3.S.N.B.Kızılağaç Tomruk

3.S.K.B.Kızılağaç Tomruk

3.S.N.B.Ladin Maden Direk

TOPLA M

Parti MİKTAR I Muh . Bed. % 3 Tem.

Adedi Adet M’.DM». T L . T L .

5 485 165.960 320.000 1.593.000

33 5818 1246.136 220.000 8.223.000

9 779 229.280 200.000 1.375.000

2 48 44.600 215.000 288.000

10 676 276.229 190.000 1.574.000

1 13 1.955 170.000 10.000

3 275 25.287 155.000 118.000

2 165 33.062 170.000 169.000

5 754 126.851 145.000 551.000

10 8281 525.992 135.000 2.131.000

80 17294 2675.352 16.032.000

İzahat

 • % 20 İndirim

1 — işletmemiz Teraziler Deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı Ladin ve Kızılağaç emvallerin % 50 si ile Aylık <% 5 faizi

ve vergileri peşin % 50 si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında.

Kayın Cinsi emvallerin “7o 25 şi ile Aylık % 5 faizi ve vergileri peşin <% 75 şi 6 ay vadelî süresiz banka teminat mektubu karşılığında

olmak üzere model şartnameler uyarınca;

2 — Açık artırma 6/7/1989 tarihine rasatlayan Perşembe günü saat 14.00’de Trabzon-Maçka İşletmemiz satış salonunda toplanacak Ko ­

misyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Bu satışa ait ilân şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon, Rize,

Artvin, Erzurum, Erzincan, Torul, Gümüşhane, Pazar, Sürmene ve Ankara İşletme Müdürlükleriyle İşletmemiz ve Bölgelerinde görülebilir.

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletme

veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanlar teminat mektuplarında İşletme adını ve satış tarihini belirtmeleri katılacakları

teminat makbuzlarıyla birlikte Komisyona baş vurmaları şarttır. 8573 / l- l

17 Hazira

n 1989 — Say> : 20198 RESMÎ GAZET

E Sayfa : 61

Sayfa : 62 RESMÎ GAZET E 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Antalya Müessese Müdürlüğünden :

1 — Müessesemiz imalatlarında kullanılmak üzere aşağıda yazılı muhtelif Orman İşletmelerinden müessesemiz hammadde sahasına tomruk ve sanayi odunu naklettirilecektir.

Miktarı 1 Muh. Bed. Tutarı Geç. tem.

İşletmesi Deposu Hammadde Cinsi M ‘ TL/M ‘ T L . T L .

Kumluca Merkez Çz.Tomruk 1000 9600 23.700.000 750.000

S.Odunu 1500

Serik Gebiz Çz.Tomruk 500 5800 8.700.000 300.000

S.Odunu 1000

Akba ş Çz.Tomruk 500 6100 9.150.000 300.000

S.Odunu 1000

Ulualan Çz.Tomruk 500 7900 7.900.000 250.000

S.Odunu 500

Manavgat Güvercinlik Çk.Tomruk 500 6400 6.400.000 200.000

S.Odunu 500

Olukköprü Çk.Tomruk 500 9.000 9.000.000 300.000

S.Odunu 500

Kemer Çz.Tomruk 250 6100 3.050.000 100.000

S.Odunu 250

Antalya Çakırlar Çz.Tomruk 500 4400 4.400.000 150.000

S.Odunu 500

Düzlerçamı Çz.Tomruk 250 4400 2.200.000 100.000

S.Odunu 250

Sedre Çz.Tomruk 300 13100 10.480.000 350.000

S.Odunu 500

Alanya Bucakoğlu Çz.Tomruk 1000 11200 14.000.000 450.000

S.Odunu 250

tncekum Çz.Tomruk 250 10200 5.100.000 150.000

S.Odunu 250

Kasaba Çz.Tomruk 500 15100 11.325.000 350.000

S.Odunu 250

Kaş Kalkan Çz.Tomruk 500 17700 13.275.000 400.000

S.Odunu 250

Sinekçi Sedir Tomruk 750 12500 9.375.000 300.000

Finike Merkez Çz.Tomruk 500 11900 8.925.000 300.000

Sedir Tomruk 250

Beyrebucak” Çz .Tomruk 500 14200 14.200.000 450.000

Gazipaşa S.Odunu 500

Demirliçeşme Çz.Tomruk 500 14200 14.200.000 450.000

S.Odunu 500

Şeydi köy Çz.Tomruk 1500 8200 13.940.000 450.000

S.Odunu 200

Bucak Uğurlu Çz.Tomruk 250 6600 2.970.000 100.000

S.Odunu 200

17 Haziran 1989 — Sayı : 20198 RESMÎ GAZET E Sayfa : 63

Miktarı Muh . Bed. Tutarı Geç. tem.

İşletmesi Deposu Hammadde Cinsi M ‘ TL/M 5 T L . T L .

Merkez Çz.Tomruk

S.Odunu

250

100

7900 2.765.000 100.000

Maarif Çz.Tomruk

S.Odunu

200

200

6000 2.400.000 100.000

Korkuteli Hacıbekar Çz.Tomruk 500 10200 7.140.000 250.000

S.Odunu 200

Merkez Çz.Tomruk

S.Odunu

250

100

7600 2.660.000 100.000

Cevizli

Merkez

Kuyucak

Çz.Tomruk

Çk.Tomruk

Tomruk

500

500

15500

18300

7.750.000

9.150.000

250.000

300.000

Bekleme Tomruk 500 19500 9.750.000 300.000

Murtiçi Çz.Tomruk

S.Odunu

500

200

12300 8.610.000 275.000

Akseki Akseki Çk.Tomruk

S.Odunu

250

250

13400 10.050.000 300.000

Başlar Çk.Tomruk

S.Odunu

250

100

15500 5.425.000 200.000

Guzelbağ Çz.Tomruk 400 14400 5.760.000 200.000

Gündoğmuş Serinçaltı Çz.Tomruk 300 12600 3.780.000 150.000

Armutlu Çz.Tomruk 300 12700 3.810.000 150.000

Elmalı Merkez Sedir Tomruk 500 10500 5.150.000 175.000

TOPLA M 25.000 m’ 274.975.000 9.000.000

2 — İhaleye katılabilmek için Müessese Müdürlüğümüzden Yeterlilik Belgesi alınması

şarttır.

3 — İhale işi : yukarıdaki muhammen bedel fiyatlarından eksiltmek suretiyle kapalı zarf

usulü yapılacaktır.

4 — İhaleye çıkarılan tomruk nakliye işine ait geçici teminatı istekliler ihale saatinden

önce saat 12.00’ye kadar müessesemiz veznesine depolar itibariyle yatırmaları gerekmekledir.

5 — Bu işe ait ihale 4/7/1989 günü saat 13.30’de müessesemizde yapılacaktır.

6 — İhaleye ait şartname mesai sr,,ileri dahilinde ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü/Bolu’dan ve Müessese Müdürlüğümüzuen temin edilebilir.

7 — İsteklilerin konu ile ilgili tanzim edecekleri teklif mektupları işe ait geçici teminat

makbuzlarını, yeterlilik belgesini, Yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini ve imza

sirkülerini bir zarfa koyarak ihale zatinden önce Müessesemiz İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

8 — Telefon ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.

9 — Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta,

dilediğine yapmakta serbesttir.

ilân olunur.

8499 / l- l

Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 1989 — Sayı : 20198

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünden :

MEVZUA T KÜLLİYATI TALEBİNDE BULUNACAKLARI N

DİKKATİNE!

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve baskısı ile satış ve abone işlemleri Işfetmemizce yürütülen Mevzuat

Külliyatları içerisinde yer alan “Yürürlükteki Kanunlar Külliyatının ilk baskısı, yoğun talep karşısında kısa süre içerisinde tükenmiş olup, ikinci baskısına başlanılmıştır.

Bu sebeple 20 Mart 1989 tarihinden itibaren işletmemize ulaşan talepleri

ikinci baskıdan karşılayacağımızı ve yeni satış şartlarının bilâhare bu sayfada

duyurulacağını bilgilerinize sunarız.

Resmî Gazete Fihristi

Yasama Bölümü :

Kanunlar ^

3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsallarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 1

3573 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi

Hakkında Kanuna Dir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 3

3574 Askeri Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 3

3576 Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci

Maddesinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 4

Yürütme ve İdare Bölümü :

Bakana Vekillik Etme İşlemi

— Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Ercüment KONUKMAN’ın Vekillik

Etmesine Dair Tezkere 5

Bakanlar Kurulu Kararları

89/13769 Artvin İli, Şavşat İlçesi, Kirazlı Köyünde Yapıları Afete Maruz

Kalan Afetzedelerin Aynı İlçe Merkezindeki Söğütlü Mahallesi

Kartavla Mevkiine Yerleştirilmelerine Dair Karar 5

89/14001 Taksi Olarak Çalışacak Yerli Otolarda Kullanılmak Üzere Dizel Motor CKD Yedek Parça ve Aksamının İthaline İzin Verilmesine

Dair Karar 7

89/14116 Industrie Bitossi 90 S.P.A. Firmasının Teşvik Tedbirlerinden

İstifade Ettirilmesine Dair Karar 8

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı

— Halûk YARDIMCI’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçilmesine

Dair Karar 8

Tebliğler

— İhracat (89/20), (89/21), (89/22) Sayılı Tebliğler 9

— D.P.T. Teşvik Belgeleri Listesi 11

— İlânlar 33

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ

Sayfa