T.C.

Resmi Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Mayıs 1997

ÇARŞAMBA

Sayı: 23002

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

BAŞBAKANLIK

Personel ve Prensipler 23 Mayıs 1997

Genel Müdürlüğü

B.02.0.PPG.0.12-308-9936

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

28 Mayıs 1997 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Doç. Dr. Abdullah

GÜL’ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Lütfü ESENGÜN’ün vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN

Başbakan

TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANLIĞI 23 Mayıs 1997

39-06-85-97-319

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Mayıs 1997 gün ve B.02.0.PPG.0.12-308-9936 sayılı yazınız.

28 Mayıs 1997 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Doç. Dr. Abdullah

GÜL’ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Lütfü ESENGÜN’ün vekâlet

etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Süleyman DEMİREL

CUMHURBAŞKANI

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

Resmi Gazete Kodu : 280597 İçindekiler 96. Sayfadadır.

Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin

Kullanılması Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, elektrikli lokomotiflerin yeraltı maden işletmelerindeki işletilme şartlarına, elektrik hattı ve demiryollarının emniyetli olarak tesisine ve elektrikli

lokomotifler ile yapılan taşımacılık şuasında alınması gerekli tedbirlere dairdir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, bütün yeraltı maden işletmelerinde elektrikli lokomotifler ile yapılan taşımacılığı kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 13/8/1984 tarih ve 84/8428 sayılı “Maden ye Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine

İlişkin Tüzük”ün 78 inci, 79 uncu ve 80 inci maddelerine göre çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Troley; Yeraltı maden işletmelerinde tesis edilen havai bir hat vasıtasıyla doğru akım

kullanarak çalışan elektrikli lokomotifleri,

Nezaretçi; Fenni nezaretçi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve troley taşımacılığından sorumlu olan birinci sınıf yetki belgesine sahip elektrikçiyi,

Troleyci; Troleyci ehliyeti bulunan ve elektrikli lokomotifi kullanan sürücüyü,

Kollektör; Troleyin havai hattan doğru akımı aldığı akım toplayıcı kolu,

Kontrolör; Troleyin hareketini sağlayan ve yalnızca troleyci tarafından kullanılabilen

çalıştırma kolunu,

Redresör; Alternatif akımı doğru akıma çeviren aygıtı,

Seksiyoner; Troley hattındaki akımı dağıtmak için kullanılan hat ayırıcısını (şalterini),

Hat Makası; Ana yolda kollara ayrılan hatların bağlantısında kullanılan mekanik aksamı,

Hat Sigortası; Hatları birbirinden ayırmak için kullanılan sigortayı,

Hat İzolatörü; Hattın sabitleştirilerek askıya alınması için kullanılan izolatörü,

Germe İzolatörü; Hattın boşluğunu almak için kullanılan izolatörü,

Hat Klemensi; Hatları birbirine eklemek için kullanılan bağlantı aksamını,

Fider Hattı; Doğru akım çıkış hattı olarak kullanılan besleme hattını,

Elektrifikasyon Gabarisi; Havai hattaki gerilimin belirlenmiş uzaklıkta elektriki atlatmaya neden olmaması için, lokomotif ve yüklü veya yüksüz vagonların en fazla boyutlarının çevresindeki emniyetli alanın dış sınırını,

ifade eder.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 3

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Elektrik Enerjisinin Otomatik Olarak Kesilmesi

Madde 5 — Troley taşıma yollarında % 03’den fazla metan bulunduğu takdirde, bu

kısımlardaki elektrik enerjisi otomatik olarak kesilecek özellikte tesis edilmiş olacaktır.

Temiz Hava Zorunluluğu

Madde 6 — Grizulu ocaklarda, troley taşıma yollarına yalnız temiz hava verilir. Bu havanın hızı 1 m/sn’den ve miktarı da 5 m3

/sn’den daha az olamaz.

Hava Hızı Üst Sının

Madde 7 — Yangın ve toz patlaması tehlikelerini önlemek için, troley galerilerindeki hava hızı 1.25 m/sn’yi aşmayacaktır. Hava hızının artırılması, ancak Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı’nın izniyle mümkün olabilir.

Tahkimatın Özelliği

Madde 8 — Troley lokomotiflerinin kullanılacağı yollarda gerekli tahkimat yapılmış olacaktır. Bu tahkimatın çelik veya beton olması esastır. Ağaç tahkimat malzemesinin

kullanılması yasaktır.

Kesonlama ve Barajlama Yapılması

Madde 9 — Troley taşıma yollarının damar pasajlarından geçen kısımları beton kemerle kesonlanır. Yollara açılan üretimi bitmiş taban yolları da beton barajlarla kapatılır.

Troley Taşımacılığının Yapılamayacağı Durumlar

Madde 10 — Hava dönüş yollarında ve ölü – çıkmaz (doğal havalandırması yapılamayan) yollarda troley taşımacılığı yapılması yasaktır.

Malzeme Taşınması ve Arabalar Arasından Geçilmesi Yasağı

Madde 11 — Troley hattı olan yerlerde, omuzda ve sırtta takım ve malzeme taşımak

ve yolun bir tarafından diğer tarafına arabalar arasından geçmek yasaktır.

Redresör Tipi

Madde 12 — Troley taşımacılığında, kuru tip redresörlerin kullanılması esastır.

Transformatör Merkezi Görevlisi

Madde 13 — Transformatör merkezindeki manevralar, gerilim verilmesi ve gerilim

kesilmesi, bu merkezde görevli olan birinci sınıf yetki belgesine sahip elektrikçi tarafından

yapılacaktır.

Troley Lokomotifleriyle Taşıma Yapılması Zorunluluğu

Madde 14 — Troley yollarında yalnız troley lokomotifleriyle taşıma yapılır. Bu

yollarda, mazotlu, benzinli ve akülü lokomotiflerle ve hayvan veya insan gücüyle taşıma yapılamayacağı gibi. dingil genişliği farklı olan troley lokomotifleri de aynı zamanda kullanılamaz.

Elektrik Akımının Kesilmesi Zorunluluğu

Madde 15 — Troley hattı konulmamışsa, vardiya başlarında ve sonlarında, işçilerin

toplu bir halde ve yaya olarak troley yollarından işyerlerine gidip gelmeleri gerektiği takdirde, bu yollar boyunca elektrik akımı kesilir. Bu şekilde, troley yollarına girilmesine izin verilen süreler, ocak yönetimi tarafından tesbit edilerek nezaretçilere ve işçilere duyurulur.

Troley Yollarına Girilmesi Yasağı

Madde 16 — Troley hattında gerilim bulunduğu müddetçe troley yollarına girmenin ve bu yollarda dolaşmanın tehlikeli ve yasak olduğu, bütün giriş noktalama konulacak

ışıklı ihtar levhaları ile belirtilecektir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Platform veya Merdiven Kullanılması Yasağı

Madde 17 — Gerilim altındaki tosunlarda platform veya merdiven kullanılması yasaktır.

En Son Rekup Girişi ve Topuklar

Madde 18 — Aşırı akım koruma telleri, yüksek gerilim kabloları ve transformatörler, en son rekubun girişine ve daha ileri kısımlara yerleştirilmeyecek ve topuklardan en az

45 metre uzakta bulundurulacaktır.

Kömür Tozu Patlaması İhtimali

Madde 19 — Bütün troley yollarında, kömür tozu patlaması ihtimali devamlı ve kesin bir şekilde nötralize edilecektir.

Elektrik Akımının Otomatik Olarak Kesilmesi

Madde 20 — Yangın başlangıcı durumunda, elektrik akımı otomatik olarak kesilecek özellikte tesis edilmiş olacaktır.

Yangın Söndürme Cihazları Tipi ve Yangın Alarm Tertibatı

Madde 21 — Troley yollarında, her 100 metrede bir en az 10 kilogram içerikli iki

adet kuru tip yangın söndürme cihazı ve yangın alarm tertibatının bulundurulması zorunludur.

Elektrik Teçhizatı, Tesisatı ve Aygıtlarına Dokunulması Yasağı

Madde 22 — Gerilim altında bulunan havai hat tesislerine, koparak yere sarkan veya düşen tellere, kollektör ve diğer elektrik teçhizatı, tesisatı ve aygıtlarına dokunmak yasaktır. Koparak yere sarkan veya düşen tellerin bulunduğunu gören her kişi, en seri şekilde nezaretçiye haber verecek ve sarkan veya düşen tellere yaklaşılmamasını sağlayacaktır.

Havai Hat Bölgesinde Su Sıkılması ve Vagon Temizlenmesi Yasağı

Madde 23 — Gerilim altında bulunan tesisat, teçhizat ve aygıtlara su sıkılması ve

havai hat bölgesinde su sıkılarak vagon temizlenmesi yasaktır.

Elektrik Akımına Yakalananlara Dokunulması Yasağı

Madde 24 — Elektrik akımına yakalananlara gerilim kesilmeden ve gerekli tedbirler alınmadan dokunulması yasaktır.

Troley Üzerine Çıkılması Yasağı

Madde 25 — Havai hat tesisleri altında bulunan troleyin üzerine, ancak hatlardaki

gerilim kesildikten sonra çıkılabilir. Bunun dışında, kollektör muayenesi, bakım ve onarım

gibi nedenlerle lokomotifin ve vagonların damlarına ve sahanlıklarına çıkılması yasaktır.

Yükleme ve Boşaltma Yapılması Yasağı

Madde 26 — Ana ye tali yollardaki havai hat tesislerinde gerilim varken yükleme

ve boşaltma yapılması yasaktır.

Hizmet Talimatnamesi Verilmesi Zorunluluğu

Madde 27 — Troley tesislerinde görevli olanlara ve havai hat bölgesinde çalışacaklara, uyulması gerekli olan kurallarla ilgili olarak bir hizmet talimatnamesinin verilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Troley Hatları

Troley Hattının Gerilimi

Madde 28 — Troley taşımacılığında, troley hattının gerilimi 550 volttan fazla olmayacaktır. Bu değerin üzerindeki gerilimin kullanılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iznine bağlıdır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 5

Havai Hat Tesislerinin Gerilim Altında Bulunduğu Kabulü

Madde 29 — Yetkililer tarafından aksine talimat verilmediği müddetçe, havai hat

tesislerinin gerilim altında bulunduğu kabul edilecektir.

Troley Hatlarının Yüksekliği

Madde 30 — Troley hatları, ray seviyesinden en az 2.20 metre yükseklikte olacaktır.

Troley Hatlarının Korunması

Madde 31 — Troley hatları, işçilerin altından geçtiği yerlerde korunmuş olacaktır.

Bu kısımlarda, troley hattının her iki tarafına tahta latalar çekilmek suretiyle hat koruma altına alınacaktır. Bu koruyucu lataların arasındaki açıklık 15 santimetreden az ve 25 santimetreden fazla olmayacaktır. Lataların alt kenarları da, troley hattı seviyesinden en az 5 santimetre aşağıda olacaktır.

Aşın Akım Koruma Tertibatı

Madde 32 — Troley hattı ve tesisleri, aşırı akıma karşı koruma tertibatı içermek zorundadır.

Otomatik Kesicilerin Bulunması Zorunluluğu

Madde 33 — Troley hattının herhangi bir yerinde kısa devre meydana geldiğinde,

devreyi kesecek otomatik kesicilerin bulunması zorunludur.

Seksiyoner Bulundurulması Zorunluluğu

Madde 34 — Tüm troley hattı boyunca her 600 metrede bir ve ayrıca kol ayrımlarında seksiyoner bulundurulması zorunludur.

Seksiyonerlerin Kilitlenmesi

Madde 35 — Seksiyonerler kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilecek ve yetkilisi tarafından özel bir anahtar vasıtasıyla kilitlenecektir.

Seksiyonerlerin İşaret Tertibatı

Madde 36 — Seksiyonerlerin açık veya kapalı olduğunu gösteren bir işaret tertibatının bulundurulması zorunludur.

Troley Hatlarının Özelliği

Madde 37 – Troley hatları elektrolitik bakırdan yapılacaktır. Hattın kesiti en az 140 mm2

olacaktır.

Havai Hat Telinin Özelliği

Madde 38 — Havai hat telinin kesit şekli (8) biçiminde olacaktır.

Hat İzolatörleri

Madde 39 — Hat izolatörleri raydan 20 santimetre dışarıda ve ray seviyesinden

2.20 metre yükseklikte olacaktır.

Hat Sigortası

Madde 40 — Havai hat üzerinde her 600 metrede bir hat sigortası bulunacaktır.

Hat Klemensleri

Madde 41 — Havai hatlar birbirlerine hat klemensleri ile eklenecektir.

Germe İzolatörü

Madde 42 — Troley hattının sonunda germe izolatörü bulunacaktır.

Fider Hattı Kablosu

Madde 43 — Troley yollarında her 600 metrelik bölümde ayrı bir fider hattı kablosu kullanılacaktır. – — ‘ —

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Hat Makaslan

Madde 44 — Kollara ayrılan hatların bağlantısında hat makaslan kullanılacaktır.

Havai Hattın Tesisi

Madde 45 — Havai hat bel vermeyecek şekilde tesis edilecektir.

İzolatörler Arasındaki Uzaklık

Madde 46 — İzolatörler arasındaki uzaklık, düz yollarda 5 metre, dönemeçlerde

3 metre olacaktır.

Havai Hat ile Tahkimat Arasındaki Uzaklık

Madde 47 — Havai hat ile tahkimat arasındaki uzaklık en az 30 santimetre olacaktır.

Troley Hatlarının Döşenmesi

Madde 48 — Troley hatlarının döşenmesinde gergi telli tek izolatör sistemi veya

gergi telli çift izolatör sistemi kullanılacaktır.

Troley Hattındaki Gerilim Düşümü

Madde 49 — Troley hattındaki gerilim düşümü % 5’den fazla olmayacaktır.

Troley Hattının Galerinin Yan Tarafında Bulunması Durumu

Madde 50 — Troley hattı galerinin yan tarafında ise telefon, sinyalizasyon ve ateşleme için çekilen kablolar, troley hattının bulunduğu tarafa çekilemez.

Troley Hattı Uçları

Madde 51 — Troley hattı uçlarında lokomotifin şebeke dışına çıkmasını önlemek

üzere, hattın ucuna, dairesel beyaz zemin üzerine kırmızı halkalı ihtar işareti konulacak ve

hattın uç kısmı izolatörler vasıtasıyla akımsız olarak son askıya kadar uzatılacaktır.

Troley Hattından Akım Alınması Yasağı

Madde 52 — Troley hattından akım alınması yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Troley Yolları

Troley Yollarında Dolaşılması Yasağı

Madde 53 — Troley yollarında, yetkili ve sorumlu personel dışındaki kimselerin

dolaşması yasaktır.

Yol Üzerinde Malzeme Bırakılması Yasağı

Madde 54 — Yol üzerine direk, yonga, ray, kömür, boru, saç parçası ve saire atmak

ve yollarda vagon veya triko bırakmak yasaktır.

Yol üzerinde zorunlu nedenlerle vagon veya triko bırakılması durumunda, yolun her

iki tarafı da görülebiliyorsa bir, görülemiyorsa iki adet nöbetçi bırakılacaktır.

Anayollar Üzerindeki Kapılar

Madde 55 — Anayollar üzerindeki kapılara, bir kapıcı ve her iki taraftan görülebilecek şekilde reflektif uyan işareti veya kırmızı işaret lambası konulması zorunludur.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 7

Yaklaşma Uzaklıklarının Gösterilmesi Zorunluluğu

Madde 56 — Troley yollan üzerindeki istasyon, dönemeç, makas ve hava kapılanna yaklaşma uzaklıklarının, reflektif uyan işaretleri veya kırmızı işaret lambaları ile gösterilmesi zorunludur.

Troley Yollarının Su Sızmalanna Karşı Korunması

Madde 57 — Troley yollan daima kuru bulundurulacak ve troley hatları tavandan

ve yanlardan su sızmalarına karşı korunacaktır.

Aşın şekilde su sızmalarının bulunduğu yollarda troley hattının tesis edilmesi yasaktır.

Troley Yollarının Sarkmış Parça ve Tellerden Korunması

Madde 58 — Troley yolları, madeni bağların sarkmış parçalarından ve sarkmış tellerden korunacaktır.

Rayların Havai Hatta Paralel Olması

Madde 59 — Raylar, havai hatta paralel olacaktır. Zorunlu durumlarda, raylarla havai hat arasındaki eğim % 2’den fazla olmayacaktır.

Topraklamaların Yapılması

Madde 60 — Troley hattı boyunca, tüm çelik tahkimatın, rayların, çelik boru tesisatının ve diğer metal aksamın topraklamalarının yapılması zorunludur.

Raylar Arasındaki Bağlantının Elektrik Direnci

Madde 61 — Birbirini takip eden raylar arasındaki bağlantının elektrik direnci, normal boydaki bir raydan fazla olmayacaktır.

Ray Bağlantılarının Aşın Direnç Göstermesinin Önlenmesi

Madde 62 — Ray bağlantılarının aşırı direnç göstermelerinin önlenmesi için, ray

bağlantıları kaynakla yapılacak veya iki ray ucuna bakır kablo lehimlenecektir.

İki Rayın Karşılıklı Olarak Bağlanması

Madde 63 — Aynı yolun iki rayı, 60 metreden fazla olmayan aralıklarda iyi bir iletkenlikle karşılıklı olarak bağlanacaktır.

Makas Dili, Makas Göbeği ve Diğer Açıklıkların Elektriki Olarak Köprülenmesi

Madde 64 — Troley yollarındaki makas dili, makas göbeği ve diğer açıklıklar karşılıklı ve elektriki olarak köprülenecektir.

Borular ile Raylar Arasında Bağlantı Yapılması

Madde 65 — Troley hattının basınçlı hava veya su borusu şebekesi ile kesiştiği

noktalarda, borular ile raylar arasında iletken bir bağlantı yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Troley Lokomotifleri

Elektrifikasyon Gabarisi

Madde 66 — Elektrifikasyon gabarisini aşan lokomotiflerin ve yüklü veya yüksüz

vagonların havai hat altına sokulması ve sevk edilmesi yasaktır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Troleyci Mahalli

Madde 67 — Lokomotiflerin troleyci mahalleri, troleycinin dışarı uzanmasına veya

sarkmasına meydan vermeyecek şekilde ve servis yolunu rahatça görebilmesini sağlayacak

şekilde düzenlenmiş olacaktır.

Lokomotiflerin Kumanda Mekanizması

Madde 68 — Lokomotiflerin kumanda mekanizmasında, troleyciden başkası tarafından kullanılmasını önleyecek tertibatın bulunması zorunludur.

Lokomotiflerin Tahrik Edilmesi Yasağı

Madde 69 — Lokomotiflerin, akım alma kolu kullanılmadan tahrik edilmesi yasaktır.

Yandan Akım Alma Kollu Lokomotiflerin Kullanılması

Madde 70 — Gergi telli çift izolatör sistemi tesis edildiğinde, yandan akım alma

kollu lokomotiflerin kullanılması yasaktır. Gergi telli tek izolatör sistemi tesis edildiğinde,

yandan akım alma kollu lokomotifler kullanıldığı takdirde, troley hattı galerinin yayalara

mahsus kısmının aksi tarafında bulunacaktır.

Kollektörlerin Özellikleri

Madde 71 — Kollektörler, aşağıdaki özellikleri haiz olacaktır:

 1. a) Lokomotifin troleyci mahallinden emniyetle alçaltılabilecek ve bu durumda kilitlenebilecektir,
 2. b) Gerilim altındaki parçalar, kollektör pabucuna kadar temaslara karşı korunacaktır,
 3. c) Kollektör ile lokomotifin elektrik teçhizatının diğer kısmı arasında bir ayırma tertibatı bulunacaktır,
 4. d) Kollektörün troley hattı üzerinde meydana getirdiği arklar, en aza indirgenecektir.

Lokomotiflerde El Freni Bulunması Zorunluluğu

Madde 72 — Lokomotiflerin elektrikli fren tertibatına, fren durumunda kilitlenebilen bir el freni de ilave edilecektir.

Lokomotif Motorlarının Jantlarının Özelliği

Madde 73 — Lokomotif motorlarını kaplayan jantları oluşturan çeliğin dayanıklılığı en az 120 kg/mrn^ olacaktır.

Lokomotif Yataklarının Özelliği

Madde 74 — Lokomotifler, rulman yataklı olacaktır. Rulmanların direnci en fazla

% 01 olacaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Troleyci ile İlgili Hükümler

Troleyci ve Troleyci Yardımcısı

Madde 75 — Troley lokomotifleri ile taşıma, troleyci ve troleyci yardımcısından

oluşan iki kişilik bir ekip tarafından nezaretçinin vereceği tertibe göre yapılacaktır.

Troleyci Ehliyeti

Madde 76 — Troley lokomotifleri, troleyci ehliyeti olan kişiler tarafından kullanılacaktır. Bu ehliyetin, troleycinin çalıştığı kurum tarafından verilmesi esastır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

Troleyci Yardımcısı Seçimi

Madde 77 — Troleyci yardımcıları, taşıma işlerinde en az altı ay çalışmış işçiler

arasından seçilecektir.

Kişisel Koruyucu Kullanılması Zorunluluğu

Madde 78 — Troleyci ve troleyci yardımcılarının görevleri sırasında lastik ayakkabı, lastik eldiven ve baret kullanmaları zorunludur.

Troleycinin Yükümlülükleri

Madde 79 — Troleycinin aşağıdaki yükümlülükleri mevcuttur:

 1. a) Kendisine teslim edilen troley lokomotiflerini başka bir kişinin kullanmasına müsaade etmemek,
 2. b) Troley lokomotifi, troley hattı ve troley yolları üzerinde bir arıza veya anormal bir

durum gördüğünde, durumu derhal nezaretçiye bildirmek,

 1. c) Troleyinden ayrılmamak; troleyinden ayrılması zorunluluğu durumunda, ayrılmadan önce akım alma kolunu indirip tesbit etmek, vites kolunu boşa getirip çıkarmak ve el frenini tam olarak sıkmak,
 2. d) İşe başlamadan önce, troley lokomotifinin fren, kumluk, kampana ve farlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,
 3. e) İşaretleşme yönergesine uygun olarak hareket etmek.

Troleyci Yardımcısının Yükümlülükleri

Madde 80 — Troleyci yardımcısının aşağıdaki yükümlülükleri mevcuttur:

 1. a) Troleycinin mevzuata uygun olarak vereceği emirleri yerine getirmek,
 2. b) Troleyi katara ve araba ve trikoları birbirlerine emniyetle kancalamak ve kancalarını kesmek,
 3. c) Hareket edecek katarın son arabasına kırmızı işaret lambası takmak,
 4. d) Düdük ve lambası ile troleyciye, işaretleşme yönergesine uygun işaretleri vermek

suretiyle katarın emniyetle manevra yapmasını ve hareketini sağlamak,

 1. e) Katar, doldurma ve boşaltma istasyonlarına girerken işaretleşme yönergesine uygun uyan işaretlerini vererek o civarda bulunanları haberdar etmek,
 2. f) Demiryolu makaslarını açıp kapamak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Troley Lokomotifleri ile Taşıma

Bir Katara Bağlanacak En Fazla Araba Sayısı

Madde 81 — Bir katara, o katardaki troleyin gücüne ve çalışacağı yerin özelliğine

göre önceden tesbit edilen adetten fazla araba bağlanamaz.

Katarın En Fazla Hızı

Madde 82 — Katarın en fazla hızı, saatte 30 kilometreyi geçemez. Dönemeç, makas ve hava kapılarından geçerken, hız, saatte 5 kilometreyi geçmeyecek şekilde azaltılır ve

sık sık kampana çalınır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9

Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Troley lokomotiflerine Binilmesi Yasağı

Madde 83 — Troley lokomotiflerine troleyci yardımcısından başka kimsenin binmesi yasaktır.

Personel Arabası Kullanmadan İşçi Taşınabilmesi Şartı

Madde 84 — Kazazede bir işçinin acil olarak dışarıya çıkarılması durumunda veya

acil ve tehlikeli diğer durumlarda, nezaretçinin izniyle, personel arabası kullanılmadan işçi

taşınabilir. Bu takdirde, bir lokomotife bağlanacak araba veya triko sayısı üç adetten fazla

olamaz.

Troley Katarının Geriye Seyretmesi Yasağı

Madde 85 — Manevralar dışında, troley katarının geriye seyretmesi yasaktır. Manevralarda ise, troleyci yardımcısının, arabaların en az 10 metre önünde ve yan tarafta yürümesi suretiyle çok yavaş seyredilebilir.

Troleyin Girmesinin Yasak Olduğu Yerler

Madde 86 — Arabaların bırakıldığı veya alındığı bür dibi ve tumba gibi doldurma

ve boşaltma istasyonlarına, orada bulunan görevlilerin haberi ve izni olmadan ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan troleyin girmesi yasaktır.

İki Katarın Karşılıklı Olarak ve Ardarda Hareket Etmesi Şartlan

Madde 87 — En yakın iki trafik noktası arasındaki güzergaha iki katar karşılıklı

olarak giremez. Aynı istikamette giden iki katardan birincisi ilk trafik noktasına varmadan

ikincisi hareket edemez.

Troley Katarının Hareket Etmesi Şartı

Madde 88 — Trafik noktasına gelen troley katan, gideceği istikametteki diğer trafik noktasına telefon edilerek yolda herhangi bir engelin olup olmadığı öğrenilmeden ve yola girme izni alınmadan, bulunduğu yerden hareket edemez.

Araba ve Trikoların Lokomotifin Önüne Kancalanması

Madde 89 — Yol üzerinde bulunan araba ve trikoları lokomotifin arkasına geçirebilmek için, o kesimde manevra makası mevcut olmadığı takdirde, araba ve trikoların birbirine ve lokomotifin önüne kancalanması ve en öndeki araba veya trikoya da bir lamba asılması suretiyle, katar, ilk makasa kadar düşük hızda götürülebilir. Ancak, ilk makasta lokomotifin öne alınması zorunludur.

Lokomotif, Araba veya Trikoların Raydan Çıkması

Madde 90 — Lokomotif, araba veya trikoların raydan çıkması durumunda, lokomotif durdurularak fren tam olarak sıkılır, akım kesilir ve vites kolu boşa alınarak çıkarılır. Kaldırma işlemine, köstekler atıldıktan ve gerekli tedbirler alındıktan sonra başlanabilir.

Lokomotif Üzerinde Malzeme Taşınması Yasağı

Madde 91 — Lokomotif üzerinde malzeme taşınması yasaktır. Malzemeler, araba

veya trikolarla taşınabilir. Triko ile malzeme taşınması durumunda, katar mümkün olduğu

kadar kısa oluşturulur ve düşük hızda seyredilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 11

Triko Boyunu Aşan Malzemelerin Taşınması

Madde 92 — Triko boyunu aşan uzunluktaki malzemeler tek triko ile taşınamaz.

Troley Lokomotif veya Katarlarının Karşılaşması

Madde 93 — Çift yollar üzerinde ve makaslarda karşılaşan troley lokomotif veya

katarlarından boş giden durur ve dolu katarın en son araba veya trikosu, boş katarın en son

araba veya trikosunu geçtikten sonra hareket edebilir. Trafik noktasındaki makaslara daha önceden gelip durmuş olan dolu katar, ancak boş katar gelip durduktan sonra hareket edebilir.

Lokomotiflere, Arabalara veya Trikolara Binilmesi Yasağı

Madde 94 — Lokomotiflere, boş ve dolu arabalara veya trikolara binilmesi yasaktır.

Tampon Yaptırılması Yasağı

Madde 95 -— Lokomotif, araba veya trikoların birbirlerine tampon yaptırılması yasaktır.

Makaslara Girilmesi ve Makaslardan Çıkılması

Madde 96 — Troley katarları, istasyonların makaslarına çok yavaş girecek ve makaslardan çok yavaş çıkacaklardır.

Troley Katarlarının Kalkış ve Duruşları

Madde 97 — Troley katarlarının kalkış ve duruşları, ani hareketleri oluşturmayacak

şekilde yapılacaktır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Troley Şebekesinin

Onarım, Bakım ve Kontrolü

Troley Şebekesi ve Ray Hattının Kontrolü

Madde 98 — Troley şebekesi ve ray hattının durumu, her gün, nezaretçi tarafından

kontrol edilecek ve sonuçlan troley kontrol defterine yazılacaktır.

Troley Şebekesinin Onarım ve Bakımı

Madde 99 — Troley şebekesinin onarım ve bakımı, bu konuda yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.

Arızaların Nezaretçiye Haber Verilmesi

Madde 100 — Troleyciler, troley lokomotiflerinde oluşan arızaları nezaretçiye haber vermekle yükümlüdürler. Arızanın giderilmesi için troleycilerin kendilerinin çalışması

yasaktır.

Arızalar ve Yapılan Onarımlar

Madde 101 — Troley lokomotiflerinde oluşan arızaların ve yapılan onarımların troley kontrol defterine işlenmesi zorunludur.

Troley Lokomotiflerinin Onarımı

Madde 102 — Troley lokomotiflerinin onarımı, el freni iyice sıkıldıktan, akım alma

kolu indirilip yerine tesbit edildikten ve vites kolu boşa alınıp çıkarıldıktan sonra yapılacaktır. Akıma bağlı iken lokomotif üzerinde onarım yapılması yasaktır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Arızalı Troley Lokomotifleri

Madde 103 — Arızalı olduğu tesbit edilen troley lokomotifleri, arabalar ve trikolar

derhal servisten çıkartılacaktır.

Troley Yollan Üzerinde Onarım ve Bakım Yapılması

Madde 104 — Troley yolları üzerinde, onarım ve bakım nedeniyle çalışılması gerektiği takdirde, bu durum önceden nezaretçiye ve troleycilere bildirilecektir. Çalışılan kısmın her iki tarafına da, en az 50 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde reflektif uyan işaretleri ve kırmızı işaret lambaları konulacaktır.

Onarım ve Bakım Sırasında Akımın Kesilmesi

Madde 105 — Troley hatlarında ve yollarında yapılacak bütün onarım, bakım ve

benzeri işler esnasında ilgili kısmın akımı kesilecek ve akım ancak bu gibi işlerin bitiminde,

bu işlerde çalışanların troley şebekesini terketmesinden sonra verilecektir.

Troley hattına akım verilmesinden önce kullanılmak üzere, troley hattı boyunca duyulabilecek şekilde sesli uyarı sisteminin tesis edilmesi zorunludur.

Toprak ve Ray İrtibatlarının Kontrolü

Madde 106 — Nezaretçi tarafından haftada bir defa, toprak ve ray irtibatlarının sağlam olup olmadığı kontrol edilecek ve sonuçları troley kontrol defterine yazılacaktır.

Ray İrtibatlarının Temizlenmesi

Madde 107 — Toprak ve ray irtibatlarının kir ve pasının temizlenerek kontakt yerlerinin parlak madeni bir hale getirilmesi esastır.

Toprak ve Ray İrtibatlarının Tamamlanması

Madde 108 — Noksan olan toprak ve ray irtibatları derhal tamamlanacaktır.

Topraklama Hattı Geçiş Direncinin Ölçülmesi

Madde 109 — Nezaretçi tarafından ayda bir defa, toprak ile topraklanmış madeni

aksam arasındaki geçiş dirençleri ölçülerek direnç değerlerinin uygun olup olmadığı kontrol

edilecek ve sonuçları troley kontrol defterine yazılacaktır.

İzolatörlerin Kontrol Edilmesi

Madde 110 — İzolatörler, nezaretçi tarafından haftada bir defa kontrol edilerek hasara uğramış olan izolatörlerin değiştirilmesi ve kirlenmiş olan izolatörlerin de temizlenmesi

sağlanacaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 111 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 112 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 13

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma

Sınavı ve Rekabet Uzmanlığı Sınavı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Rekabet Kurumuna, Rekabet Uzman Yardımcısı olarak

alınacakların seçimi amacıyla yapılacak yarışma sınavı ile Rekabet Uzmanlığı için yapılacak

yeterlik sınavının şekli ve uygulama esaslarının tesbiti amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Kurum kadrolarına Rekabet Uzman Yardımcısı

ve Rekabet Uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 7 Aralık 1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması

Hakkında Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

Yarışma Sınavı

Madde 4- Kurumda görevlendirilecek Rekabet Uzman Yardımcıları yarışma sınavı ile

alınır. Sınava gireceklerde aranacak özel şartlar, başvurmada istenecek belgeler, başvurma

yeri, tarihi ve öğrenim dallan gibi hususlar yarışma sınavı duyurusunda belirtilir. Yarışma

sınavı, öğrenim dallan gözönüne alınarak farklı olarak düzenlenebilir.

Sınav Zamanı

Madde 5- Rekabet Uzman Yardımcılığı için açılacak yarışma sınavları kadro ve

ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır.

Sınava Katılma Şartları

Madde 6- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için;

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartlan

haiz olmak,

 1. b) 4054 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde belirtilen fakültelerden mezun olmak şartı

ile; sınav ilanında belirtilen öğrenim dallarında en az dört yıllık yüksek öğretim

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul

edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış

olmak,

şarttır.

Sınav İlanı

Madde 7- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılma şartlan, sınav

konulan, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, sınav başlama tarihinden en az 2 ay önce

Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tiraja sahip üç günlük gazete de iki veya üç kez ilan

olunur.

Adayların müracaat ve kayıt işlemleri sınavın başlama tarihinden en az 15 gün önce

tamamlanacak şekilde tesbit edilir ve bu maddede belirtilen hususlar ilan içinde yer alır.

Başvurma Belgeleri

Madde 8- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılmak isteyenler

dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

 1. a) Nüfus Cüzdanının aslı veya Noterden tasdikli sureti,
 2. b) Yüksek Öğrenim Diplomasının aslı veya noterden tasdikli sureti ya da mezuniyet

belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti,

 1. c) Özgeçmişini anlatan bir sayfalık yazı (gerekiyorsa belge eklenir),
 2. d) 4 adet (6×9)’luk vesikalık fotoğraf,

Yukarıda sayılan belgelerin Rekabet Kurumu Genel Evrakına en geç yarışma sınavı

ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav Ön Hazırlık Komisyonu

Madde 9- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ön çalışmaları Başkanlıkça

görevlendirilen 3 kişiden teşekkül eden bir “Sınav Ön Hazırlık Komisyonu”nca

gerçekleştirilir. Bu komisyon yarışma sınavı için süresi içinde yapılan başvurulan inceleyerek

ilgilide aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına alınacakların

listesini düzenleyerek ilgili birime gönderir. Şartlan taşımadığı anlaşılanlara sınava

alınamayacakları aynı süre içinde bildirilir.

Sınava kabul edilen adaylara fotoğraflı bir sınava giriş belgesi verilir. Giriş belgesi

olmayan adaylar sınava katılamaz.

Yarışma Sınav Kurulu

Madde 10- Yarışma Sınav Kurulu Başkan’ca belirlenecek üç tanesi Kurum içinden,

üç tanesi de üniversite öğretim üyelerinden meydana gelen altı üyeden teşekkül eder.

Sınavların Şekli

Madde 11- Yarışma sınavı ÖSYM eleme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç

aşamada yapılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 15

ÖSYM Eleme Sınavı:

Madde 12- Yarışma sınavının birinci safhası olan ÖSYM eleme sınavı; yabancı dil,

baraj olmak şartıyla; genel yetenek, genel kültür testlerinden oluşur.

ÖSYM eleme sınav sonuçlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından

adayların adreslerine yazılı olarak bildirilir.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak eleme sınavı üç bölümden oluşacaktır.

 1. a) Yabancı Dil Testi (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri.)

Yabancı dil testi baraj olup bu testte geçerli not 100 tam puan üzerinden en az 70 puan

olacaktır.

 1. b) Genel Yetenek Testi
 2. c) Genel Kültür Testi

Yazılı Sınav

Madde 13- ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar Yarışma

Sınav Kurulu tarafından alan bilgisi tesbiti için yazılı sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda 100

tam puan üzerinden enaz 70 puan alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar.

Sözlü Sınav

Madde 14- Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav Rekabet

Kurumu Başkanı’nca seçilecek altı kişilik Yarışma Sınav Kurulu tarafından yapılır.

Başkanlık yazılı sınavda başarı gösterenleri, yazılı olarak, en geç 30 gün içinde sözlü

sınava davet eder.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 15- Sözlü sınavda, Yarışma Sınav Kurulu tarafından önceden tespit edilen

ağırlıklı kriterlere göre her adaya 100 puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Bu puanların

ağırlıklı toplamı sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınav puanı 70 ve daha fazla olanlar

başarılı olmuş sayılırlar.

Yarışma Sınav Kurulu, yazılı sınav sonucu tesbit edilen ağırlıklı toplam puan ile sözlü

sınav sonucu tesbit edilen ağırlıklı toplam puanın aritmetik ortalamasını almak suretiyle

adayların Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavındaki nihai başarı derecelerini tesbit

ederek sıralamaya tabi tutar ve sözlü sınavın bittiği günü takip eden en geç 3 gün içinde

Başkanlığa teslim eder.

Başkanlık teslim edilen sınav sonuçlarını sözlü sınava katılan bütün adaylara 10 gün

içinde yazılı olarak gönderir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Sınava Girme Sayısı

Madde 16- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavında iki defa başarılı

olamayanlar üçüncü defa yarışma sınavına giremezler.

Atama

Madde 17- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavının sözlü kısmında da

başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar.

Atama İşlemleri

Madde 18- Yarışma sınavını kazananların Rekabet Uzman Yardımcısı Adaylığına

atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde, Kurum

Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir

mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Adaylık

Madde 19- Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavını kazananların Rekabet

Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ” Rekabet

Uzman Yardımcısı Adayı” olarak yapılır. Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

Staj

Madde 20- Rekabet Uzman Yardımcısı adayı, Kurum birimlerinde staj yapar. Her

birimdeki staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlamak mecburiyetindedir.

Rekabet Uzman Yardımcısı adaylarının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları staj

yaptığı her birim tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek bir rapor hazırlanır.

Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı görülen adayın

asaleti ilgili Başkan Yardımcısının teklifi ve Rekabet Kurulu Başkanının onayı ile tasdik

edilir. Asaleti tasdik edilen Rekabet Uzman Yardımcısı Başkanlığın uygun göreceği bir birime

atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Rekabet Uzmanlığı

Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Madde 21 – Rekabet Uzman Yardımcılarının, Rekabet Uzmanı olarak atanabilmeleri

için, bu Yönetmelikle esasları belirlenen Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavını kazanmış

olmaları şarttır.

Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavı, “Tez Değerlendirme” ve “Sözlü Savunma” olmak

üzere iki aşamada yapılır. Her aşama için adaya iki hak tanınır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMÎ GAZETE – Sayfa: 17

Yeterlik Sınavına Katılacaklarda Aranan Şartlar

Madde 22 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavına katılabilmek için;

 1. a) Olumlu sicil almış olmak,
 2. b) Kurumda (ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim.

süreleri ile mücbir sebepler hariç) fiilen üç yılını tamamlamış olmak,

şarttır.

Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Madde 23 – Tez hazırlama çalışmasına başlama safhasına gelen Rekabet Uzman

Yardımcısına Başkan bir tez danışmanı seçer. Tez danışmanı; Daire Başkam veya Rekabet

Uzmanları arasından seçilir. Danışmanın, hazırlanacak tez konusuyla ilgili bilim dalında

öğrenim görmüş veya uzmanlaşmış olması esastır.

Tez konusunun seçiminde konunun Rekabet Kurumunda ve/veya herhangi bir kurum

ve kuruluşta daha önce uzmanlık tezi olarak içerik ve sonuçlan açısından benzer tarzda

incelenip savunulmamış, ilgilinin yurtiçi-yurtdışı eğitimi sırasında hazırladığı rapor,

master/doktora tezi olarak ele alınmamış olması esastır. Bu şartlan taşımayan ve/veya bir

başkasının çalışmalarından iktibas edilen, alıntı yapılan ve/veya içerik ve sonuçlar açısından

tekrarlanan tezler değerlendirmeye alınmaz.

Yeterlik Sınav Kurulu tarafından redaksiyonel mahiyette veya tezin geliştirilmesine

yönelik düzeltmeler öngörülürse söz konusu tezin uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir aylık

süre tanınır. Bu süre sonunda sözkonusu tezde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılıp ilgili

birime bildirilmezse Rekabet Uzman Yardımcısı Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın ilk

hakkını kaybetmiş sayılır. Sözkonusu sınavın ikinci ve son hakkının kullanılabilmesi için,

birinci hakkın bitiminden sonraki altı ay içinde tez konusunun istenilen şartlara uygun olarak

ilgili birime bildirilmesi zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süre içerisinde de tez

konusu bildirilmemişse yeterlik sınavına girme ile ilgili iki hak da kullanılmış sayılır.

Kurumun görev sahasıyla ilgili konularda. olmak üzere, birim yöneticisi onayı ile

seçilen tez konulan üçüncü yılın bitiminden sonraki bir ay içinde ilgili olduğu birim

tarafından Yeterlik Sınav Kuruluna bildirilir. Tez konusunun bildirildikten sonra

değiştirilmesi: ücretsiz izin. askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim süreleri

ile mücbir sebepler hariç, ek süre hakkı vermez.

Belirtilen süre içinde geçerli bir özürü olmadan tez konusunu bildirmeyen Rekabet

Uzman Yardımcısı, Rekabet Uzmanlığı Yeterlik . Sınavına girme hakkının birincisini

kaybeder. Tez konusu bildirme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde tez konusu

bildirilmemişse yeterlik sınavı ile ilgili iki hak da kullanılmış sayılır.

Tezin Hazırlanması ve Teslimi

Madde 24- Rekabet Uzman Yardımcısı tezini; konusu bildirildikten sonra en geç bir

yıl içinde, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim süreleri ile

mücbir sebepler hariç, tez danışmanının nezaretinde hazırlar. Rekabet Uzman Yardımcısının

tezi, bağlı bulunduğu birim tarafından Yeterlik Sınav Kuruluna gönderilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Sınavdan en geç bir ay önce tezini teslim eden adaylar, açılacak ilk Rekabet Uzmanlığı

Yeterlik Sınavına alınırlar.

Bir yıllık tez hazırlama süresi, ilgili birimin teklifi üzerine Yeterlik Sınav Kurulunca

en çok altı aya kadar uzatılabilir.

Süresi içinde tezini teslim etmeyen Rekabet Uzman Yardımcısı başarısız sayılır ve

Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkından birini kaybeder. Bu durumda olanlar,

aynı konuda veya belirleyecekleri bir başka konuda tez hazırlayarak ikinci sınav haklarını

kullanırlar.

Tezini suresi içinde teslim ettiği halde ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli

yurtdışı görev ya da eğitim süreleri ile mücbir sebepler dolayısıyla sınava girememiş olan

Rekabet Uzman Yardımcıları müteakip sınavlara girmeye hak kazanırlar ve görevlerini

aksatmamak kaydıyla kendi imkan ve istekleriyle sınava katılabilirler.

Yeterlik Sınavı Açılması

Madde 25 – Kurum, sınava katılmaya hak kazananın bulunması halinde her yılın

Nisan ve Kasım aylarında Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavım başlatır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 26 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu; Rekabet Kurulu Başkanı

tarafından belirlenecek bir kurul üyesinin başkanlığında ana hizmet birim başkanları ile

Rekabet Uzmanları arasından olmak üzere beş asil ve aynı statülerde (3) yedek üyeden oluşur.

Üyelerden ikisinin kurum dışından Üniversitelerden seçilmesi mümkündür.

Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu en az dört üyenin katılımı ile toplanır.

Karar almak için de aynı sayıda katılım yeterlidir.

Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak üyeler, bu durumu sınavın başlamasından en

az bir hafta önce yazılı olarak bildirirler.

Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığınca yürütülür.

Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 27 – Değerlendirme, Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından

aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Değerlendirme kriterleri Kurul tarafından belirlenir.
 2. b) Her aşamada değerlendirme kriterlerine göre başarı puanı, yüz puan üzerinden en az

yetmiş puandır. Puanlama, Kurul üyelerinin tamamının verdiği puanların aritmetik ortalaması

alınarak hesaplanır.

Tez Değerlendirme

Madde 28 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tezleri; değerlendirme

kriterlerine ve bu Yönetmeliğin 24’üncü maddesindeki esaslara göre değerlendirir. Tezi

başarılı bulunan Rekabet Uzman Yardımcısı, sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce

yazılı olarak “Sözlü Savunma” ya çağrılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 19

Tezin Başarısız Bulunması

Madde 29 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından tezi başarısız

bulunan Rekabet Uzman Yardımcısı sözlü savunmaya çağrılmaz. Sınav Kurulu, bu durumda

olan Rekabet Uzman Yardımcısından ikinci sınav için tezini geliştirmesini ya da yeni bir tez

hazırlamasını ister. İkinci defa tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmadığı halde

ikinci sınava girmeyen Rekabet Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkım kaybeder.

Sözlü Savunma

Madde 30 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu, sözlü savunma aşamasında

Rekabet Uzman Yardımcısının uzmanlık alanındaki seviyesini, tezi ve Kurumdaki görev

konulan ile ilgili soru yöneltmek suretiyle yapılan sözlü savunma kriterlerine uygun olarak

değerlendirir.

Sözlü Savunmanın Yetersiz Bulunması

Madde 31 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından sözlü savunması

başarısız görülen Rekabet Uzman Yardımcısı, ikinci sınavda doğrudan sözlü savunmaya girer.

İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü

savunmaya girmeyen Rekabet Uzman Yardımcısı Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme

hakkını kaybeder.

İkinci Sınav Süresi

Madde 32- Bu Yönetmeliğin 25, 30 ve 32’nci maddelerinde öngörülen ikinci ve son

sınavlar, birinci sınavın bitim tarihinden itibaren en fazla bir yıl içinde yapılır.

Rekabet Uzmanlığına Atanma

Madde 33 – Rekabet Uzmanlığı Yeterlik Sınavının tüm aşamalarında başarılı olan

Rekabet Uzman Yardımcısı Rekabet Uzmanı kadrosuna atanır.

Yeniden Atanma

Madde 34 – Bu yönetmelik hükümlerine göre Rekabet Uzmanı sıfatını kazandıktan

sonra Rekabet Kurumundan çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan elemanlar Kurumda yeniden

görev almak istedikleri takdirde, boş kadro bulunmak şartıyla atanabilirler.

Yürürlük

Madde 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkam yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

1997 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı

(Seri No: 1997/2)

31.01.1997 günlü 22894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren 1997 Yılı İlaç listes i ve Uygulama Talimatı il e eki Katkı Payı

Alınmayacak İlaçlar Listesi’nde aşağıda belirtile n değişiklikler ve ilaveleri n

yapılması Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu’nun 04.OA.1997 günlü IV/1655

sayılı kararı il e onaylanmıştır.

1- Sosyal Sigortala r Kurumu 1997 Yılı İlaç Listes i ve Uygulama

Talimatı’nın Temel Esaslar bölümünün “7.5” işaretli maddesinde aşağıdaki

değişiklik yapılmıştır.

7.5-Multiple Hipofizer Hormon Eksikliği il e Birlikt e Olan veya İzole

Büyüme Hormonu Eksikliği Hastalığı

B-Uygulama Kıstasları

b f) Konseyce tedavi şemasının düzenlenmesinin ardından; hastanın

sosyal durumu ve coğrafi özellikler gözönüne alınarak uygun görüldüğü takdirde

ilacı konseyin bulunduğu üniteden verilecek veya konsey tarafından

düzenlenecek tedavi şeması, kullanılacak büyüme hormonunun Kurum’un eşdeğer

ilaç kullanım prensipler i doğrultusunda belirlenecek ticar i ismi ve uygulama

i l e ilgil i diğer bilgiler i içeren bi r üçlü heyet raporu verilerek ilacın

mahallinden temini sağlanacaktır.

 1. bg) Kullanılacak büyüme hormonunun ticar i isminin belirlenmesinde

Kurum’un eşdeğer ilaç kullanım prensiplerin e uygunluk açısından sorumluluk

konseye ai t olacaktır.

2- Talimat’ın Jenerik ve Genel İsimleriyle Listey e Giren İlaçlar

bölümüne aşağıdaki ilavele r yapılmıştır.

B-Jenerik ve Genel İsimleriyle Listey e Giren İlaçlar:

13-Analjezikler, Nonsteroid Antienflamatuvarlar

P-Flurbiprofen

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 20

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 21

22-Antiviral İlaçla r

-Lamivudin (R)

57-Kanser İlaçlar ı

57.2-Antineoplastik Hormonlar

d-LH-RH, Analoğları

Triptorelin (Kanser dışında kullanım ı “H”)

89-Lansoprozûl

3- Talimat’ı n Ticari İsmi il e Listeye Giren İlaçla r bölümünden aşağıdaki

ilaçla r çıkarılmıştır .

371-Lansor

546-Pretuval

732-Vitagran

4- Talimat’ı n Ticari İsmi il e Listeye Giren İlaçla r bölümüne aşağıdaki

ilaçla r ilave edilmiştir .

1- Benical Cold.

2- Biolon (K)

3- Clarinase

4- Cytotec

5- Essential Organics (Daily One, Ultra Stress film tablet,

Antioxidant formula)

6- Follegon (R)

7- Fosamax (U)

8- Glypressin (K)

9- Kliogest

10- Lioresa l

11- MenaPhase

12- Henegon (R)

13- Mesigyna

14- Minoset Plus

15- 0mega III

16- Painex

17- Pedialyte (Genel Hükümler 8.17)

18- Psyllax

19- Rheumon

20- Spasflex

21- Theragran-M

22- Trisequens

5- Taliraat’ı n Ticari İsmi il e Listeye Giren İlaçla r bölümünde aşağıdaki

değişiklikle r yapılmıştır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 21

Sayfa: 22 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

34-Anexate (K) (Klinik şartlard a yapılacak tetkik ve müdahaleler içi n

gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de veri ­

lebilir. )

95-Biosorb (Genel Hükümler 8.17)

194-Dormicum (K) (Klinik şartlard a yapılacak tetkik ve müdahaleler

içi n gerekli görüldüğü takdirde ayaktan tedavide de

verilebilir.

241-Fantomalt (Genel Hükümler 8.17)

323-Hytrin (U)

545-Premar

557-Proscar (U)

6- Talimat eki Katk ı Payı Alınmayacak İlaçla r Listesinden aşağıda koyu

harflerle yazılmı ş ik i ila ç çıkarılmıştır .

X-Kronik Nöroloji k Hastalıkla r

2-Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları

a)Parkinsonizm

Entacapone

Tolcopone

7- Talimat eki Katk ı pay ı Alınmayacak İlaçla r Listesinde aşağıda koyu

harfle yazıla n değişikli k yapılmıştır.

X- Kronik Nöroloji». Hastalıkla r

1-Kas Hastalıklar ı

c-Motor Nöron (A.L.S.)

8- Talimat eki Katk ı Payı Alınmayacak İlaçla r Listesine aşağıda koyu

harfle yazıla n ila ç ilave edilmiştir.

XI- Psikiatrik Hastalıkla r

Mianserin

Tebliğ olunur.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 22

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 23

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından:

Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline

İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No : 4)

Madde 1 — 97/9237 sayılı “Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar” ile 96/8486 sayılı “Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karara Ek Karar” ve 15.11.1996 tarih ve 22818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik kapsamı binek otomobillerin bedelsiz ithalatında aranacak dolaşım belgeleri ve alınacak gümrük vergilerine ilişkin esaslar bu Tebliğde belirlenmiştir.

Madde 2 — AB üyesi ülkeler menşeli ve bu ülkelerde serbest dolaşımda oldukları

belgelerinden anlaşılan ve bu ülkelerden doğrudan ülkemize gelen otomobillerin, dolaşım

belgesi ibrazına gerek olmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde gümrük vergisinden muaf

olarak ithaline izin verilecektir.

Madde 3 — AB üyesi ülkelerden gelen ve bu ülkelerde serbest dolaşımda bulunan

üçüncü ülke menşeli otomobillerin bedelsiz ithalatında, ATR belgesi ibraz etmeleri şartıyla,

İthalat Rejimi Kararında üçüncü ülkeler için belirlenen gümrük vergisi oranlan ile sözkonusu

eşya için AB ülkelerinde uygulanan gümrük vergisi oranlan arasındaki fark oran; ATR belgesi ibraz etmemeleri halinde ise üçüncü ülkeler için belirlenen gümrük vergisi oranı uygulanarak gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Madde 4 — EFTA üyesi ülkelerden gelen üçüncü ülke menşeli otomobillerin bedelsiz ithalatında, İthalat Rejimi Kararında üçüncü ülkeler için belirlenen gümrük vergisi oranı

uygulanarak gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Madde 5 — Üçüncü ülke menşeli olan ve doğrudan üçüncü ülkelerden gelen otomobillerin bedelsiz ithalatında, İthalat Rejimi Karannda üçüncü ülkeler için belirlenen gümrük

vergisi oranı uygulanarak gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Madde 6 — AB ve EFTA üyesi ülkeler menşeli veya AB ülkelerinde serbest dolaşımda bulunan otomobillerin üçüncü ülkeler üzerinden Türkiye’ye ithalinde, ATR Dolaşım

Belgesi (EFTA için EURİ Dolaşım Belgesi) ibraz edilmesi halinde, AB ve EFTA üyesi ülkeler menşeli ise gümrük vergisinden muaf olarak, diğer ülkeler menşeli ise fark giderici vergi

alınarak, sözkonusu belgeler ibraz edilemediği taktirde ise üçüncü ülkeler için uygulanan

gümrük vergisi tahsil edilerek ithalat yapılacaktır.

Madde 7 — Türkiye menşeli olup üçüncü ülkelere kesin ihracı yapılmış olan otomobillerin Türkiye’ye ithalinde, İthalat Rejimi Kararında üçüncü ülkeler için belirlenen gümrük

vergisi oranları uygulanarak ithalata izin verilecektir.

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Sirküler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

1997-1998 Av döneminde uygulanmak üzere 9 Mart 1997 tarih ve 22928 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 31/1 Numaralı, Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri

Avcılığını Düzenleyen Sirkülerin 12 nci maddesinin 5. paragrafı, 22/2 nci maddenin (a) bendinin 2 nci paragrafı ve 35/9 uncu maddenin 1. paragrafında yapılan yeni düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

Palamut, Torik, Orkinoz, Sardalya ve Çinekop Avcılığı

Madde 12 — Akdeniz’de Anamur burnundan Suriye sınırına kadar olan karasularımızda, 15 Mayıs – 15 Eylül 1997 tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile Sardalya avcılığı yasaktır. Ancak mekanik güç kullanmayan çevirme ağları ile 15 Mayıs – 1 Temmuz

1997 tarihleri arasında Sardalya avcılığı serbesttir.

Zaman Yasakları

Madde 22/2 — a) Eğirdir-Hoyran ve Akşehir göllerinde, 1 Nisan-15 Temmuz 1997,

1 Mart-31 Mart 1998, Beyşehir gölünde ise,

1 Nisan-15 Haziran 1997,1 Mart-31 Mart 1998,

tarihleri arasında, kerevit ve sudak hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

Denizlerde ve İçsularda Alınacak Tedbirler

Madde 35/9 — Kiralama işlemleri devam etmekte olan ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında, kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari

olarak su ürünleri istihsali Bakanlığın iznine tabidir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24

 1. C.

Resmi Gazete

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Mayıs 1997

ÇARŞAMBA

Sayı: 23002

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

İstanbul 2. No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından :

 1. No : 1995/119
 2. No : 1996/392

3713 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Rıza Erdoğan hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar, sanığa tebliğ edilemediğinden dosya incelendi:

Gereği Düşünüldü : Ali Murtaza ve Yeter oğlu, 5/10/1968 D.lu, Sivas, İmranlı, Delice Köyü, H : 8, Cilt : 038/01, S. 19’da nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, Eminönü, Çemberlitaş, Piyerloti

Cad. No : 47/9 sayılı yerde oturan Rıza Erdoğan hakkında,

3713 sayılı Kanunun 8/2,7/2, son, T.C.K. 71, 72, 647 sayılı Yasanın 5. maddeleri gereğince mahkememizce verilen 24/12/1996 gün, I995/119 Esas ve 1996/392 sayılı gıyabi kararın,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine,

İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

11821

İstanbul 4 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından :

 1. No : 1995/116
 • K. No : 1997/26
 • 3713 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Bakıl ve Sati’den olma, 1/1/1970 D.lu, Tunceli, Merkez, Demirkapı Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Cağaloğlu,Başmusaip Sok. 3/3’de oturur İsmail Akkın hakkında 14/2/1997 tarih ve 1995/116 Esas, 1997/26 Karar sayılı kararı ile 3713 sayılı Yasanın 8/2, 7/2-Son, 6/2-Son, T.C.K. 72, 36, 5680 sayılı kararın

Ek : 2/1. maddesi gereğince 298.424.000 – TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair hüküm,

Aramalara rağmen adreste bulunmaması nedeniyle Sanık İsmail Akkm’a tebliğ edilememiş olup, 28/4/1997 tarih ve 1997/90 Müt. sayılı Karar ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 2845 sayılı Yasanın

 1. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 11784

Sayfa: 26 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı: 23002

Doğanşehir Kadastro Hakimliğinden :

Dosya No : 1994/102

Davacı Ali Güven tarafından davalılar Ali Gökgöz ve Memet Karakurt aleyhine açılan tesbite itiraz ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında davalılardan Memet Karakurt’un ölümü ile mirasçıları tesbit edilmiş, duruşma günü tebliğ edilmesi gerektiği ancak açık adresleri tesbit edilemeyen davalı,

Habip Karakurt, Memet oğlu, 1962 D.lu, Doğanşehir Erkenek Kasabasından olan mirasçıya 7201 S.T.K. 28. ve müteakip maddeleri gereğince duruşma günü olan 3/7/1997 günü saat

9.00’da Doğanşehir Adliyesinde hazır bulunması hususunun ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra

tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10464

 1. No : 1993/4

Davacılar İbrahim Kutlu, Hasan .Kutlu ve Güllü Erdoğan tarafından davalı Hatice Tekin ve

arkadaşları aleyhine açılan tesbite itiraz ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında ölen

davacı İbrahim Kutlu mirasçısı, İbrahim oğlu Doğanşehir Polat Kasabası nüfusuna kayıtlı, 1940

D.lu, Memet Kutlu tüm aramalara rağmen açık adresi tesbit edilemediğinden,

Duruşma günü olan 3/7/1997 günü saat 9.00’da Doğanşehir Adliyesinde hazır bulunması

hususunun 7201 S.T.K.nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün

sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 10465

 1. No : 1994/78

Davacı Abdulkadir Dinçer ve arkadaşları tarafından davalı Hazine aleyhine Mahkememize açılan tesbite itiraz ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında ölen davacı Hacı Kütük mirasçıları,

1 – Gülay Kütük, Hacı kızı, 1960 D.lu, Doğanşehir Erkenek Kasabasından.

2 – Elif Kütük, Hacı kızı, 1956 D.lu, Doğanşehir Erkenek Kasabasından olup, tüm aramalara rağmen açık adresleri tesbit edilemeyen mirasçılara, duruşma günü olan 24/7/1997 günü saat

9.00’da Doğanşehir Adliyesinde hazır bulunmaları hususunun 7201 S.T.K. 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İlanen Tebliğ olunur. 10466

Kelkit Kadastro Hakimliğinden :

 1. No : 1996/84

Kelkit Kadastro Mahkemesinde Kadastro tesbıtine itiraz davasının davacı Nisbet Türkel

ile davalılar Seher Şahin ve arkadaşları arasında görülen davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Davalı mirasçıları Saime Kara ve Gülhanım Kara’nın yapılan tüm araştırmalara rağmen

tebligatın yapılamadığından; ara kararı gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davalı Mirasçıları Saime Kara ve Gülhanım Kara’nın Mahkememizde görülen Kadastro

tesbitine itiraz davasına karşı belgeleri ve dilekçeleri duruşma günü olan 3/6/1997 tarihinden evvel mahkememize bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde gıyaplarında toplanan delillere göre karar

verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 10779

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 27

Havza Sulh Hukuk Mahkemesinden :

1994/20

Davacı İsmail Güdek tarafından Aşağı Yavucuk Köyü 678 parselde kayıtlı gayrimenkulun

taksimi için mahkememizde aleyhinize dava açılmıştır.

Duruşma günü olan 14/8/1997 günü saat 09.00’da mahkememizde hazır olmanız veya

kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12087

 1. Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden :
 2. No: i996/567
 3. No: 1996/485

Üste hakaret, üste fiilen taarruz suçlarından Mahkememizin 11/12/1996 gün ve 1996/567-

485 E., K. sayılı ilamı ile As.C.K.nun 85/1 md. T.C.K.nun 51/1. md. T.C.K.nun 59/2. md.

T.C.K.nun 91/1, T.C.K.nun 71/1 md. gereğince Bir Ay, Yirmi Dört Gün Hapisle Cezalandırılmasına hükümlü Nabi oğlu 1975 D.lu, Yozgat, Çekerek, Yakacık Köyü nüfusuna kayıtlı Salim Şahin

hakkındaki gıyabi ilan bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201

sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden 15 gün sonra muhataba

tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 11948/1 -1

 1. No: 1997/77
 2. No: 1997/52

Askeri eşyayı kaybetmek suçundan sanık hakkında Mahkememizin 3/3/1997 gün ve

1997/77-52 E., K. sayılı ilanı ile As.C.K.nun 130 md., 647 S.K.nun 4. md. 6. md. 150.000,- TL.

ağır para cezasının ertelenmesine ve 1.935.000,- TL. hazine zararının sanığa ödettirilmesine hükümlü Adem oğlu 1973 D.lu, Bursa Karabey, Canbaz Köyü nüfusuna kayıtlı Hakan Öz hakkındaki gıyabi ilan bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 11949/1 -1

 1. No: 1996/548
 2. No: 1996/474

Firar suçundan sanık hakkında Mahkememizin 9/12/1996 gün ve 1996/548 – 474 E., K. sayılı ilamı ile As.C.K.nun 66/1-e maddesi uyarınca Bir Yıl hapis cezasına hükümlü İbrahim oğlu

1966 D.lu, Konya İli, Çumru İlçesi, Taşağıl Köyü nüfusuna kayıtlı Lokman Soylu hakkındaki gıyabi ilan bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat

Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 11950/1-1

 1. No : 1996/388
 2. No: 1996/266

Yoklama kaçağı kalmak suçundan Mahkememizin 26/8/1996 gün ve 1996/388-266 E.K.

sayılı ilamı ile As.C.K.nun 63/1-A, T.C.K.nun 59/2. md. gereğince 500.000,- TL. para cezasına,

ayrıca yine sanığın G.İ.S. Bakaya kalmak suçundan yine Mahkememizin 26/8/1996 gün ve

1996/388 – 266 E., K. sayılı aynı ilamı ile beraatına hükümlü Ahmet oğlu 1974 D.lu, Artvin/Yusufeli, Bıçakçılar Köyü nüfusuna kayıtlı Alı Kurt hakkındaki gıyabi ilan bütün aramalara rağmen

bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince

hükmün ilan tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

11951/1-1

Sayfa: 28 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

TAKRİBEN 5.600 KG. HURDA ALÜMİNYUM SATILACAKTIR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. GeneJ Müdürlüğünden :

1 – Satın almak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz

olarak temin edebilirler.

– İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli).

– İstanbul Satın Alma Müdürlüğü (İnönü Caddesi, No: 90 Kat: 2-4, Dersan İş Hanı, 80090

Taksim/İSTANBUL),

– Ankara Satın Alma Şefliği (Atatürk Bulvarı Seican Han, No: 127, Kat: 5 06640 Bakanlıklar/ANKARA)

2 – Teklif mektuplarının engeç 23 Haziran 1997 günü saat 16.00’ya kadar Kdz. Ereğli’deki Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.

3 – Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11935/1-1

TAKRİBEN; 3.565 KG. HURDA BAKIR TALAŞI VE

8.510 KG. HURDA BAKIR PLAKA SATILACAKTIR

1 – Satın almak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz

olarak temin edebilirler.

– İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli).

– İstanbul Satın Alma Müdürlüğü (İnönü Caddesi, No: 90 Kat: 2-4, Dersan İş Hanı, 80090

Taksim/İSTANBUL),

– Ankara Satın Alma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han, No: 127, Kat: 5 06640 Bakanlıklar/ANKARA)

2 – Teklif mektuplarının engeç 16 Haziran 1997 günü saat 16.00’ya kadar Kdz. Ereğli’deki Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.

3 – Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11936/1-1

TAKRİBEN; 16.750 KG. MUHTELİF KİMYEVİ MADDE (SODYUM SÜLFİT,

Dİ SODYUM FOSFAT, G-80 A STEEL GRİT) SATILACAKTIR

1 – Satın almak isteyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi bedelsiz

olarak temin edebilirler.

– İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli).

– İstanbul Satın Alma Müdürlüğü (İnönü Caddesi, No: 90 Kat: 2-4, Dersan İş Hanı, 80090

Taksim/İSTANBUL),

– Ankara Satın Alma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han, No: 127, Kat: 5 06640 Bakanlıklar/ANKARA)

2 – Teklif mektuplarının engeç 23 Haziran 1997 günü saat 16.00’ya kadar Kdz. Ereğli’deki Şirketimizin Genel Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.

3 – Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11937/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 29

MALZEME VE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi Döner Sermaye İhale Komisyon Başkanlığından :

İhale Edilecek Mal Muh. Bed. Geç. Tem. İhale İhale

ve Hizmet Grubu Miktarı (TL.) (TL.) Sekli Tarihi Saat

– Genel Temizlik Bahçe

Bakımı Çamaşır Yıkama 12 Ay

Kapalı

25.080.000.000 752.400.000 Teklif 09/06/1997 10.00

– Tıbbi Gazlar 2 Kalem 1.8I5.OOO.O0O 54.450.000 Kapalı 10/06/1997 14.00

Teklif

1 – Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne 2 grup malzeme ve hizmet 84/8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29/a. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Hizalarında yazılı tarih ve saatte, hastane toplantı salonunda ihale edilerek alınacaktır.

2 – İhale Hastane Döner Sermaye İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Komisyon

ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

3 – İhale ile ilgili şartname ve ekleri hastane mesai saati içerisinde (08.00/16.00) Hastane

Satmalına Memurluğunda görülebilir, bedelsiz temin edilebilir.

4 – Taliplilerin; a) 1997 Yılı Onalı imza sirküleri, b) 1997 yılı onaylı Ticaret, Sanayi Esnaf Odası kayıt belgesini, c) Vekil olanların, ayrıca 1997 yılı onaylı vekaletname ile imza sirkülerini, ç) Ortak girişimlerin ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, d) Geçici Teminata at belgeyi,

 1. e) Kanuni tebligat adresini, f) Genel Temizlik Bahçe Bakımı ve Çamaşır Yıkama işi ihalesine gireceklerin, referans belgesini, makina ve teçhizat taahhüt belgesini, g) İhalelerin özel şratnamelerinde belirtilen diğer belgeleri, ğ) Usulüne uygun olarak hazırlanmış Teklif mektubunun içine koyularak kapatıldığı iç zarfı, yine usulüne uygun olarak hazırlanmış bir dış zarfa koyup kapatarak,

ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilir, ancak postada meydana gelecek gecikmelerden Komisyonumuz sorumlu değildir.

İlan olunur. 11947/1-1

DANA ETİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı Satmalına

Komisyonu Başkanlığından :

Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı’nın ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi,

miktarı yazılı gıda maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile tahmini bedelden indirim yapılarak Ankara’da Rektörlük Binası 1.

Katında Satınalma Komisyonunca ihale edilecektir.

Cinsi: Dana Eti (Gövde) alımı, Miktan : 40.000 Kg., Muhammen Bedeli: 24.280.000.000,-TL.,

Geçici Teminatı: 728.400.000-TL., İhale Gün ve Saati: 9/6/1997 Saat 14.00

Muhammen bedellere Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.

1 – Şartnameler Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığından (1. Yurt Binası)

dilekçe karşılığı 2.500.000,-TL. bedelle temin edilebilir.

2 – İsteklilerin Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince

hazırlayacaktan ve İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri havi kapalı teklif mektuplarını (1997

Yılına ait Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Dernek Kayıt Belgesini) Satınalma Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

3 – Postadaki gecikmeler ile telefon, telgraf ve telefaks ile yapılacak müracaatlar dikkate

alınmaz.

4 – Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini seçmekte serbesttir.

5 – Geçici Teminatları nakit yatırmak isteyen firmalar; Teminatlannı Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığına (1 .Yurt Binası) yatıracaklardır.

İlan olunur. 12055/1-1

Sayfa: 30 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığından :

1 – Sağlık uygulama ve araştırma merkezimizin ameliyathane ve anesteziyoloji bölümünde kullanılan 211 kalem tıbbi malzemelerin alımının ihalesi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 37 nci maddesine göre (fiyat ve teklif isteme usulü ile) yapılacaktır. Listede belirtilen malzemeler 31/12/1997 tarihi sonuna kadar peyder pey siparişlerle alınacaktır. İhale total üzerinden olmayıp kalem kalem yapılacaktır.

2 – isteklilerin yönetmeliğimizin 37 nci maddesine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gününün ihale saatine kadar Kurupelit Kampus Hastane Binasında Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir.

3 – İhaleye iştirak etmek için gerekli belgeler,

 1. a) Geçici teminat makbuzu veya limit içi süresiz teminat mektubu (İhaleye girilen kalemlerin toplam tutarı üzerinden % 3 dür)
 2. b) İştigal konularını belirten Ticaret ve Sanayi odasından veya ilgili mesleki teşekkülden

alınan kayıt belgesi 1997 tarihli,

 1. c) Noter tasdikli imza sirküleri 1997 tarihli,
 2. d) İkametgah belgesi 1997 tarihli,
 3. e) İhaleye vekaleten katılıyor ise katılanın vekaletnamesi ile vekaletname sahibinin imza

sirküsü 1997 tarihli.

4 – İhaleye ait belgeler ve bilgiler mesai saatleri içinde Döner Sermaye Saymanlığı Satın

Alma Müdürlüğünde, Ameliyathane ve Anesteziyoloji bölümlerinde görülebilir. Talep edildiğinde

ücretsiz olarak verilir.

5 – Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.

6 – Saymanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

Malzemenin Cinsi: 1 – Ameliyathane ve anesteziyoloji bölümlerine ait tıbbi sarf malz.,

Miktarı : 211 Kİ., Geçici Teminatı : İhaleye girilen kalemlerin toplam tutan üzerinden % 3, Tarihi : 10/6/1997, Saati : 10.00, Şekli : Fiyat ve teklif isteme usulü. 12052/1-1

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içerisinde kalan Üçlerbey Mahallesi (Yenişehir mevkii) 245 Pafta,

1701 Ada, 5 Parselde bulunan Arsa üzerine kat karşılığı İnşaat yaptınlması işi 2886 sayılı Devlet

İhale Kanununun 35/a. maddesince kapalı teklif usulü Ihale’ye konulmuştur.

1 – İşin keşif bedeli 1997 Yılı Bayındırlık Yapım maliyetine göre Arsa payımızın % 35’ine

karşılık 40.080.000.000 – TL. geçici teminatı 1.203.000.000-TL.’dir.

2 – {hale 10/6/1997 günü saat 17.00’de Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 – İhale’ye iştirak etmek için, isteklilerin;

 1. a) Ticaret ve Sanayi Odasına ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belgesini,
 2. b) Noter tasdikli imza sirküleri,
 3. c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa, teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri

ve imza sirküleri,

 1. d) Muhtarlıktan tasdikli ikametgah ilmühaberini, (Şirketlerde Oda kaydındaki adres esastır.)
 2. e) Teknik personel taahhütnamesi,
 3. f) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanını,
 4. g) Bugüne kadar müteahhit ve taşoran olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlara taahhüt edilerek geçici veya kesin kabulü yapılmış işlere ait iş bitirme belgesi ve bu işi yaptıklanna dair belge
 5. h) Sivas Belediye Başkanlığı adına alınmış limit içi süresiz 1.203.000.000-TL. bedelli teminat mektubunu veya aynı bedel nakit yatırıldığına dair teminat mektubu,
 6. i) İhale Şartnamesinde istenen diğer belgeleri dış zarf içine koymaları, gereklidir.

4 – Hazırlanan Pojeye göre yapı bir bloktan oluşmakta ve blok 3 kat olup, Kapıcı dairesi

ve müştemilatı hariç 32 daireden oluşmaktadır.

5 – Bloktan 11 daire sabit kalıp, artı 500.000.000 – TL. artırarak ihale edilecek, (Artışlar

yüzde veya nakit üzerinden yapılacaktır.)

6 – Projeler ihale dosyasında olup, Şartname ve diğer evraklar Belediye Proje ve İnşaat

Müdürlüğünde görülebilir.

7 – Gerek iç zarfın gerek dış zarfın düzenlenmesi ve yazılması 2886 sayılı Yasa’nm 37.

maddesine uygun olarak düzenlenip saat 16.00’da Alındı belgesi karşılığı Komisyona teslim edilecektir.

8 – İdare, İhale’yi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 – Posta, Telgraf ve faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur. 12050/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 31

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çanakkale İl Daimi Encümeni Başkanlığından :

1 – İlimiz Merkez Vali Fahrettin Akkutlu İlköğretim Okulu 12 ek derslik inşaatı işi 2886

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun .81. maddesinin (P) fıkrasına göre Emaneten Kapalı Teklif Usulü

ile ihaleye konulmuştur.

2 – Bu işin ihalesinde 12 Nisan 1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

“1997 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler

Hakkında Tebliğ” hükümleri uygulanacaktır.

3 – İşin tahmin edilen bedeli (37.000.000.000- TL.dir.

4 – İhale 17/6/1997 Salı günü saat 14.30’da Çanakkale İl Daimi Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

5 – İhale Şartnamesi ve diğer evrakı Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırım ve Tesisler bürosunda mesai saatleri içinde görülebilir.

6 – İSTEKLİLERİN : “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi”ne, “İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname”ye, “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği”ne ve 2’nci maddede adı geçen “Uygun Bedel” Tebliği hükümlerine uygun olarak:

A – İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tesbiti için 9/6/1997 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

 1. a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
 2. b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
 3. c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
 4. d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

 1. e) 2886 sayılı Kanun’a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
 2. f) 1991-1995 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili

Vergi Dairesinden 1997 yılında ÖRNEK 3’e uygun olarak temin edecekleri belgeyi,

 1. g) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
 2. h) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
 3. i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
 4. j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
 5. k) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,

1) Son 15 yılda yapmış olduğu işler bildirisini,

 1. m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
 2. n) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
 3. o) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname’de öngörülen diğer belgeleri, vermesi,

(Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (1) ve (m) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.)

 1. p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10’undan daha az olmaması Gerekmektedir.

B – İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7’nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8’nci maddesi doğrultusunda 17/6/1997 Salı günü saat 14.30’a

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 1. a) İç Zarf,
 2. b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
 3. c) Noter Tasdikli imza sirküleri,
 4. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

Sayfa : 32 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı: 23002

 1. f) Çanakkale. Valiliği adına alınmış (1.110.000.000-) TL. tutarında geçici teminata ajt

alındı veya Banka teminat mektubu,

7 – Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi,

dosya içersindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – “Uygun Bedel” Tebliğinin 3’ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye

Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları

açılmadan geri verilecektir.

9 – Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur. 12138/1-1

ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından : ‘

1 – Atatürk Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Oditoryum binası ve

Sosyal Tesisler Büyük onarım işi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 – Bu işin ihalesinde 12/4/1997 Tarih, 22962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1997

Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ” hükümleri uygulanacaktır.

3 – İşin tahmin edilen bedeli 24.000.000.000,- TL’dır.

4 – İhale 11/6/1997 Çarşamba günü saat 14.00’de Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Seneto Salonunda yapılacaktır.

5 – İhale Şartnamesi ile Sözleşme Tasarısı, Keşif Cetvelleri ve Keşif Özeti, Proje Özel

Şartnamesi, Yangına Karşı Alınacak Önlemler Hakkında Özel Şartname, Beton Deneylerinde Uygulanacak Hususlara Ait Talimat, İnşaat ruhsatı, Şantiyeye konacak levha ve hükümlü çalıştırma

ile ilgili özel şartname, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğünde görülebilir. İsteyenlere 1.000.000 – TL. karşılığında verilebilir.

6 – İsteklilerin “Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi”ne, “İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname”ye, “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine

ve 2. maddede adı geçen “Uygun Bedel” tebliği hükümlerine uygun olarak;

A – İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 4/6/1997 Çarşamba günü saat 12.00’e kadar Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına örneğine uygun başvuru dilekçesiyfe birlikte;

 1. a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınmış (C) gurubundan en az bu işin keşif bedeli

kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini),

 1. b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini (1997 Yılı Vizeli),
 2. c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
 3. d) Ortak girişim olması halinde Noter tastikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
 4. e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanın,
 5. f) 1991-1995 (Beş Yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergileri borcu olmadığına dair

bağlı bulunan vergi dairesinden 1997 yılında temin etmiş oldukları belgeyi,

 1. g) Mali durum bildirisi ve belgelerini,
 2. h) Yapı araçları taahhütnamesini,
 3. i) Teknik personel taahhütnamesini,
 4. j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,
 5. k) Firma faaliyet süresi ile ilgili beyanın ve belgelerini,

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 33

 1. m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
 2. n) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
 3. o) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği taktirde; ı ve m fıkralarındaki

bilgi ve belgeler aranmaz.)

 1. p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10’undan az olmaması gerekmektedir.

B – İhaleye katılabilmek için ise; ihale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları

tekliflerini aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 11/6/1997 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 1. a) İç Zarf,
 2. b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (1997 Yılı Vizeli)
 3. c) Noter tastikli imza sirküleri,
 4. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri,

 1. e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tastikli Ortak

Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

0 Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı adına bu iş için alınmış 720.000,000 – TL. tutarında Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – “Uygun Bedel” tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanmayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.

9 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeleı

kabul edilmeyecektir.

10 – Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, İhale Komisyonu karar verme

süresi 30 gündür.

İlan olunur. 11961/1-1

MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Bakırköy Belediye Başkanlığından :

1 – Bakırköy İlçe hudutları dahilinde trafik işaret levhaları yol, isim levhaları, hız kesici

buton uygulamaları yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca

ihaleye konulmuştur.

2 – Bu işin ihalesinde 12/4/1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yapım

ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

3 – İşin keşif bedeli 29.240.000.000 – TL.

4 – İhale 26/6/1997 Perşembe günü saat 11.30’da Bakırköy Belediye Encümeni toplantı

odasında, yapılacaktır.

5 – İhale Şartnamesi ile diğer evraklar mesai saati içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

6 – İSTEKLİLERİN :

Yapı İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartnameye, Yapı tesis ve

onarım işleri katılma yönetmeliğine ve 2. Madde’de adı geçen “Uygun Bedel” tebliği hükümlerine uygun olarak.

Sayfa : 34 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

A – İhaleye katılmak için 20/6/1997 Cuma günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun

başvuru dilekçesi ile

 1. a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek suretiyle) noter tasdikli örneğini,
 2. b) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
 3. c) İstekli şirket ise kanıtlayım belgeler,
 4. d) Mali durum bildirisi,
 5. e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan,
 6. f) 1991-1995 (5 yıl) yıllarına ait gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belge.
 7. g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak giriş beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 8. h) Yapı araçları taahhütnamesi,

ı) Teknik personel taahhütnamesi,

 1. i) Halen taahhüdündeki işlerin belge ve bildirisi,
 2. k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
 3. j) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisi,
 4. m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
 5. n) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birisinin keşif bedelinin % 10’nundan az olmaması gerekmektedir.
 6. o) Yapı araçlarının kendi malı olanlar için Demirbaş defteri tasdikli sureti ve diğer belgeler,

ö) İhale Şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi,

(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde L, M fıkralarındaki bilgi ve

belgeler aranmaz.)

B – İhaleye katılabilmek için isteklilerin tekliflerini 26/6/1997 tarihinde saat 10.00 kadar

sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarflar aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 1. a) İç zarf,
 2. b) Ticaret veya sanayi odası belgesi,
 3. c) Noter tasdikli imza sirküleri,
 4. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

0 Bakırköy Belediye Başkanlığı’na işin adına alınmış 877.200.000 – TL. tutarında geçici

teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

7 – Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya noksan evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

8 – Uygun bedel tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye

katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma

belgesi kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir.

9 – Şartnameler 24.000.000 – TL.+KDV karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

10 – Puanlama’da alt sınır 80 puandır.

11 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler

kabul edilmeyecektir.

İlan olunur. 11965/1-1

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 35

ÇAMUR HAVUZU TEMİZLETTİRİLİP, NAKLİYESİ

YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Seker Fabrikasından :

1 – Fabrikamız çamur havuzlarında biriken tahminen ± % 25 toleranslı 210.000 m3 toprak çamurun temizlenmesi ve Fabrika sahası dışında bir yere nakliyesi işi ile ilgili ihale Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz esasları dahilinde, Şartnamemize göre kapalı zarfta teklif alma usulü ile 12/6/1997 Perşembe günü saat 14.00’de Fabrikamız ofis binasında yapılacaktır.

2 – İhaleye iştirak edeceklerin yeterlilik belgesi almak için 9/6/1997 Pazartesi günü mesai

bitimine kadar şartnamemizde istenilen belgelerle Fabrikamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

3 – İstekliler şartnameyi Fabrikamız Ticaret Servisinde inceleyebilirler.

4 – Açık eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden iştirakçilerin ihale gün ve saatinde

Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 – İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü olup kesin teminat ihale tutarının %

6’sı kadardır. Teminatlar nakit olarak Fabrikamz veznesine yatırılabileceği gibi Devlet tahvili veya banka mektubu olabilir.

6 – 2886 sayılı Yasaya tabi olmayan Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11629/1 -1

ARSA SATILACAKTIR

Kılıçlar Belediye Başkanlığından :

KIRIKKALE

1 – Kılıçlar Belediyesi Özel Mülkiyetinde bulunan 211 Adet Toplam 140.815 m2.1ik Müstakil arsalar 13/6/1997 günü saat : 14.00-17.00 arasında ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.

2 – Satılacak parseller Kılıçlar Kasabası sınırları içerisinde olup, toplam 211 Adet parselin toplam yüzölçümü 140.815 m2.dir. Parsellerin konumu itibariyle artırmaya esas taban m2

fiyatları 40.000 – TL. ile 250.000 – TL. arasındadır.

3 – İhale Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı DİK.nun 45. Mad. gereği Açık Artırma Suretiyle yapılacaktır.

4 – İhaleye girecekler ihale saatinden bir saat evvel belediyemize müracaat edecekler ve

% 3 geçici teminatlarını yatıracaklardır. İhaleye parsel parsel girilebilineceği gibi, tamamına da girilebilinecektir.

5 – İhale ve arsaların vasıfları ile ilgili geniş bilgiler şartnamesinde mevcut olup, ilgililer

mesai saatleri içerisinde belediyede şartnameyi görebilir ve ücretsiz temin edebilirler.

İlanen duyurulur. 11732/1-1

MOTOSİKLET SATİN ALINACAKTIR

Jandarma Genel Komutanlığından :

1 – Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan 26 Adet Motosiklet, 285 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin üçüncü maddesi gereğince yurt dışından satın alınacaktır.

2 – İhale 1 Temmuz 1997 günü saat 10.00’da Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 – Bedel tahmini yapılmamış olup, teklif edilen bedelin % 3’ü oranında süresiz veya otomatik temditli, kontrgarantili veya Hazine Müsteşarlığınca belirtilen bankalar tarafından doğrudan

“İSTEKLİ” lehine verilen limit dahilinde geçici teminat mektubu alınacaktır.

4 – Şartnameler 1.500.000 – TL. bedel karşılığında Jandarma Genel Komutanlığı Tedarik

Daire Başkanlığı Dış Tedarik Şube Müdürlüğünden alınabilir veya aynı yerde bedelsiz olarak görülebilir.

5 – İstekliler genel şartnamede belirtilen 1997 yılında ait belgeleri ve tekliflerini ihale saatine kadar Özel İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edecek veya taahhütlü posta ile gönderecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 12136/1-1

Sayfa : 36 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

ENH TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TED AŞ Muğla Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

1 – Aşağıda adı belirtilen ENH tesis işleri, TEDAŞ 1997 yılı Kilometrik götürü bedelli olarak kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

Geç.Tem. Dos.Bed.

S.No İhale No İli Tesisin Adı (TL.) İşin Süresi (TL.)

1 97-36 Tesis Muğla – İçmeler Armutalan ENH 3.650.000.000 85 TG. 8.000.000

2X477 MCM33KV. 10 Km.

– İçmeler DM. Turunç ENH

477 MCM 33 KV 8 Km.

2 97-37 Tesis Muğla ‘ – Gökova KÖK-Karabörtlen 4.225.000.000 125 TG. 13.000.000

ENH 3/0 33 KV 25 Km.

– Kemerköy TM Mazı ENH

2X3/0 33 KV 16 Km.

2 – Tesis ihalelerine katılma belgesi müracaatı için örnek dosyalar Makina İkmal ve Satın

Alma Müdürlüğü TEDAŞ Muğla EDM. Orhaniye Mahallesi Papatya Sokak No : 6 (DSİ Arkası)

Muğla adresinde görülebilir.

3 – Katılma belgesi için müracaat edecek isteklilerin; teklif isteme şartnamesinin 3 (d)

maddesine göre ihale ve benzeri konularda verecekleri belgelerde; iş denetleme ve iş yönetme belgeleri kabul edilmeyecek, sadece iş bitirme belgeleri kabul edilecektir.

4 – İhaleye iştirak edecek istekliler önce “Katılma Belgesi” almak üzere başvuruda bulunacaklardır. Başvurular TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri, Teklif isteme şartnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda ve dosya halinde tanzim edilmesini müteakip, dilekçe ile 13/6/1997 günü saat 17.00’ye kadar yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır.

5 – Yapılan değerlendirme sonuçlan 18/6/1997 günü saat 08.00’den itibaren APS ve fax

ile yazışma adreslerine postalanacak ve aynı tarihten itibaren katılma belgesi almaya hak kazanmış firmalara tesislere ait dosyaların satışına başlanılacaktır.

6 – Katılım belgesi verilmesi için müracaatta bulunan istekliler karne devir almış iseler

karnenin devir alındığı kişinin isteklinin yanında Teknik Müdür olarak çalıştığını, teklif isteme

şartnamesinin 3 (F) maddesinde belirtilen belgelerle belgelendirilmesi zorunludur.

7 – Katılım belgesi alan istekliler katılım belgesi aldıkları işlerin tümüne teklif verebilecekler, ancak; 1 grup iş alabileceklerdir. Bu yüzden isteklinin teklif verebileceği ve alabileceği en

yüksek işin geçici teminatını vermesi yeterlidir.

8 – İhaleye katılma belgçsi alan istekliler tekliflerini satın almış oldukları teklif isteme

^artnamesindeki teklif mektubu örneğine uygun olarak en geç 23/6/1997 günü saat 12.00’ye kadar

yukarıda belirtilen adresteki muhaberat servisine verecektir. Verilen teklifler aynı gün saat

14.00’de istekliler huzurunda alerjen açıklanacaktır..

9 – Postadaki gecikmelere maruz kalmış katılım belgesi müracaatları veya teklifler dikkate alınmaz.

10 – Yüklenici tarafından tesiste kullanılacak malzemeler için TSE standartlarına veya

TEDAŞ şartnamesine uygun olmak şartı ile TS-ISO 9000 serisi kalite güvenlik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.

11 – Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 12139/1/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 37

MUHTELİF ELEKTRİK TESİS BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TED AŞ Muğla Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

1 – Aşağıda yeri ve grubu belirtilen Müessesemiz sorumluluk alanı içinde bulunan, Dağıtım Hatları ve Köy Şebekeleri Bakım ve onarım İşlerinin; TEDAŞ 1997 yılı birim fiyatlı işler kapsamında, birim fiyatı olmayan işlerin ise kilometrik bedel üzerinden, kapalı zarf usulü teklif almak

suretiyle ihalesi yapılacaktır.

Geç.Tem. Dos.Bed.

S.No İhale No İli İşin Adı (TL.) İşin Süresi (TL.)

1 97-40 Bakım Onarım Muğla Bodrum İlçesi Köyler 1.810.000.000 150 TG. 4.500.000

2 97-41 Bakım Onarım Muğla Marmaris İlçesi Köyler 1.665.000.000 150 TG. 4.500.000

3 97-42 Bakım Onarım Muğla Merkez İlçe Göktepe 1.060.000.000 150 TG. 3.000.000

Günlüce Grubu

4 97-43 Bakım Onarım Muğla Merkez İlçe Yılanlı Grb. 1.600.000.000 150 TG. 4.500.000

2 – İhaleye iştirak edecek istekliler, karne devir almış iseler karnenin devir alındığı kişinin, isteklinin yanında Teknik Müdür olarak çalıştığını, teklif isteme şartnamesinin 3 (f) maddesinde belirtilen belgelerle belgelendirilmesi zorunludur.

3 – İstekliler işlerin tümüne teklif verebilecekler, ancak; bir grup iş alabileceklerdir. Bu nedenle isteklinin teklif verebileceği ve alabileceği en yüksek işin geçici teminatını vermesi yeterlidir.

4 – İstekli firmalar dosya bedelini Etibank Muğla Şubesi nezdindeki, 20000310010 nolu

hesaba yatırıldıktan sonra ön yazı ekinde 214 31 14 nolu faxla Müessesemize iletilecek veya TEDAŞ Muğla Veznesine elden yatırarak, ihale ile ilgili dosyayı temin edebilecektir.

5 – İhaleye iştirak edecek olan istekliler, tekliflerini satın almış oldukları dosyalarındaki

teklif mektubu örneğine uygun olarak en geç 13/6/1997 günü saat 12.00’ye kadar yukarıda belirtilen adresteki muhaberat servisine verecektir. Verilen teklifler aynı gün saat 14.00’de istekliler huzurunda alenen açıklanacaktır.

6 – Postadaki gecikmeler maruz kalmış teklifler dikkate alınmaz.

7 – Yüklenici tarafından tesiste kullanılacak malzemeler için TSE standartlarına veya TEDAŞ Şartnamesine uygun olmak şartı ile TSE – ISO 9000 serisi kalite güvenlik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.

8 – Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 12139/2/1-1

PEYNİR TEREYAĞ SATIN ALINACAKTIR

Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, ve Hv.K.K.lığı ihtiyacı için aşağıda cirçsi, miktarı, tahmini tutarı,

geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 36. Madde Kapalı Teklif Usulü ile satın

alınacaktır. Buna ait şartname ve ekleri Bursa, İstanbul, Ankara İç Ted.Blg.Bşk.hkları Satın Alma

Komisyon Başkanlıklarında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatine kadar komisyona vermeleri ilan olunur. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez.

İhaleye Girebilme Şartlan :

A – Kanuni ikametgahı olması ve Türkiye’de tebligat için adres” göstermesi.

B – Mensubu olduklan (Tic.San. Odası/Es. ve San. Derneği vb.) oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (1997 tarihli)

C – İhaleye iştirak eden Gerçek ve Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten

ihaleye katılmıyor ise ayrıca istekli adına teklifte bulunacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve

imza sirküleri

Sayfa : 38 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı : 23002

D – Tüzel kişilik olması halinde, tüzel kişiliğin sermaye yapısının paylarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli sureti, tüzel kişilik Anonim Şirketi ise şirketin sermaye paylarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli en son Hazerun cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplantısının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli

sureti.

E – Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesi ile

Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b-c-d) maddelerindeki esaslara göre tanzim edilecek belge.

F – Ayrıca şartnamenin 3 ve 6. maddelerinde yazılı diğer hususlar.

Tah.Tut. Geç.Tem. İhale

Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (İç Ted.Bşk.-Bursa) 11.000 Kg. 4.785.000.000 143.550.000 12/6/1997

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (211.51.Lv.Hiz.-İzmit) 21.000 Kg. 9.135.000.000 274.050.000 Saat: 14.00

2.Snf.Yağh Beyaz Pey. (19.P.Tug.K.Iığı-Edremit) 6.000 Kg. 2.610.000.000 78.300.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (Ord.Ok.K.lığı-Balıkesir) 30.000 Kg. 13.050.000.000 391.500.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey (5.Kom.A.K.lığı-G.Ada) 18.000 Kg. 7.830.000.000 234.900.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (2.P.Tug.K.Yrd.A.Pazarı) 12.000 Kg. 5.220.000.000 156.600.000

2.Snf.Yağh Beyaz Pey. (Dz.İk.Mrk.K.Iığı Gölcük) 80.000 Kg. 34.800.000.000 1.044.000.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (Dz.tk.Des.K.lığı-Ç.Kale) 15.000 Kg. 6.525.000.000 195.750.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (Dz.İk.Des.k.lığı-Ereğli) 9.000 Kg. 3.915.000.000 117.450.000

2.Snf.Yağh Beyaz Pey. (Hv.Ulş.Ok.K.lığı-Bursa) 2.250 Kg. 978.750.000 29.362.500

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (Hv.Mey.K.lığı-Yenişehir) 500 Kg. 217.500.000 6.525.000

2.Snf.Yağh Beyaz Pey. (ö.Ana Jet Üs K-Bandırma) 2.500 Kg. 1.087.500.000 32.625.000

2.Snf.Yağlı Beyaz Pey. (9.Ana Jet Üs K.-Balıkesir) 3.300 Kg. 1.435.500.000 43.065.000

2.Snf.Yağh Beyaz Pey. (Hv.Rd.Mvz.K.-Gökçeada) 250 Kg. 108.750.000 3.262.500

I.Snf.T.Yağh Beyaz Pey. (Dz.İk.Mrk.K.Iığı Gölcük) 28.000 Kg. 14.000.000.000 420.000.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (İç Ted.Blg.Bşk.-Bursa) 3.400 Kg. 2.210.000.000 66.300.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Dz.İk.Mrk.K.-Gölcük) 31.000 Kg. 20.150.000.000 604.500.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Dz.İk.Des.K.-Ç.Kale) 8.000 Kg. 5.200.000.000 156.000.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Dz.İk.Des.K.-Ereğli) 4.000 Kg. 2.600.000.000 78.000.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Hv.Ulş.Ok.K.lığı-Bursa) 500 Kg. 325.000.000 9.750.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Hv.Mey.K.lığı-Yenişehir) 150 Kg. 97.500.000 2.925.000

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (9.Ana Jet Üs.K.Balıkesir) 875 Kg. 568.750.000 17.062.500

2.Snf.Y.Yağlı Kaşar Pey. (Hv.Rd.Mvz.K.lığı-G.Ada) 100 Kg. 65.000.000 1.950.000

I.Snf.T.Yağh Kaşar Pey. (Dz.İk.Mrk.K.Iığı Gölcük) 14.000 Kg. 9.800.000.000 294.000.000

2.Snf.Past.Tereyağı (Dz.İk.Mrk.K.lığı-Gölcük) 7.000 Kg. 4.725.000.000 141.750.000

2.Snf.Past.Tereyağı (Dz.İk.Des.K.lığı-Ç.Kale) 3.000 Kg. 2.025.000.000 60.750.000

2.Snf.Past.Tereyağı (Hv.Ulş.Ok.K.lığı-Bursa) 250 Kg. 168.750.000 5.062.500

2.Snf.Past.Tereyağı (9 Ana Jet Üs K.-Balıkesir) 1.875 Kg. 1.265.625.000 37.968.750

2.Snf.Past.Tereyağı (Hv. Rd.Mvz.K.Iığı-G.Ada) 100 Kg. 67.500.000 2.025.000

Not: Geçici teminatlar her birlik ve kurum için ayrı ayrı olacaktır. 12134/1-1

MALZEME SATIN ALİNACAKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından :

Ortaklığımızın ihtiyacı olan aşağıda isim ve miktarı belirtilen malzemeler, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır, Bu konu ile ilgili şartnameler dosya numaralarının yanında belirtilen tutar

karşılığı Ortaklığımız veznesinden alınacak makbuz karşılığında aşağıdaki adresten sağlanabilir.

Adres : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü İkmal Grubu Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. 2. Cadde No : 86 06520 Söğütözü – Ankara Kat : 7 714 nolu oda

OUR INQUIRY NO : 74-7KTH-9129

DESCRIPTION : DRILLING RIGS SI (IDECO)

DEADLINE : 5/6/1997

PRICE : 50 DOLAR

OUR INQUIRY NO : 36-7ÜRT-32299

DESCRIPTION : PLUNGER ASSEMBLY

DEADLINE : 26/6/1997 11955/1-1

28 Mayıs 1997-Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 39

KONTRAPLAK VE LEVHA SATIN ALINACAKTIR

Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :

1 – Kapalı teklif ile aşağıda cinsleri ve miktarları belirtilen 29. Kim. muh. Kontraplak Levha satın alınacaktır.

2 – Tahmini bedelleri ve geçici teminatları hizalarındadır.

3 – İşbu 29 Kim. muh. Kontraplak Levha Malzemesi’nin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grubu ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir.

4 – İhalesi 11 Haziran 1997 Çarşamba günü saat 11 .OO’de Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

5 – Şartnamesi 1.000.000.000 – TL. karşılığında Komisyonumuzdan temin edilebilir. Ücretsiz görülebilir.

6 – İsteklilerin, matbu şartnamesinde ve Ek’lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 15 dakika önce Komisyon Bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

T|hmini Bedeli Geçici Teminatı

Cinsi Miktarı (TL.) (TL.)

Kontraplak Kayın 15 Kim. 9.229.000.000 276.870.000

Kontraplak Cam 7 Kim. 4.355.250.000 130.658.000

Kontraplak Ads 4 Kim. 6.240.000.000 187.200.000

Dekoratif Lamine Levha 3 Kim. 1.740.000.000 52.200.000

TOPLAM 21.564.250.000 646.928.000

11396/1-1

PERSONEL TAŞ İTTİRİL ACAKTIR

1 – Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Ana Üs Komutanlığı bağlı birlikleri ve Karamürsel

Eğitim Merkezi Komutanlı Personelinin Kocaeli-Yalova hattı civar ilçelerinden iş yerlerine geliş

ve gidişlerinin sağlanması için Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen 5 Grup Personel Taşıma

İşi ihalesi yapılacaktır.

2 – Tahmini bedelleri ve geçici teminatları hizalarındadır.

3 – İşbu 5 Grup Personel Taşıma İşi İhalesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grubu ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir.

4 – İhalesi 9 Haziran 1997 Pazartesi günü saat 11.00’de Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığı’nda yapılacaktır.

5 – Şartnamesi 1.000.000 – TL. karşılığında Komisyonumuzdan temin edilebilir. Dosyası

ücretsiz görülebilir.

6 – İsteklilerin matbu şartnamesinde ve Ek’lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 15 dakika önce Komisyon Bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Tahmini Bedeli Geçici Teminatı

Grubu Miktarı (TL.) (TL.)

 1. Grup 14 Araç 67.074.510.000 2.012.235.300
 2. Grup 23 Araç 55.002.200.000 1.650.066.000
 3. Grup 21 Araç 57.240.985.000 1.717.229.550
 4. Grup 8 Araç 22.547.360.000 676.420.800
 5. Grup 16 Araç 49.891.070.000 1.496.732.100

TOPLAM 251.756.125.000 7.552.683.750

11943/1-1

Sayfa : 40 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

FANİLA SATIN ALINACAKTIR

İstanbul J.İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No’Iu İhale Komisyon Başkanlığından :

1 – Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı

Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

2 – Bu işe ait idari ve teknik şartname İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.

3 – İsteklilerin geçici teminatları ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektuplarını ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul

edilmeyeceği duyurulur.

4 – İhalesi İstanbul, Kartal, Soğanlık Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.

Cinsi: Fanila, Tire, Haki, Miktarı: 400.000 Adet, Tahmini Bedeli: 88.000.000.000,-TL.,

Geçici Teminatı: 2.640.000..000- TL., İhale Tarihi ve Saati: 11 Haziran 1997 Çarşamba günü Saat : 11.00’de

Not: İhtiyacın tamamı bir istejcliye ihale edilebileceği gibi 100.000’er Adet’lik olmak üzere 4 parti halinde ayn ayrı isteklilerede ihale edilebilir. Bu takdirde 100.000 Adet Fanila, Tire, Haki’nin Muhammen bedeli 22.000.000.000 – TL. olup geçici teminatı 660.000.000- TL.’dır. İhale

Konusunun her bir partisi için alınacak geçici teminat mektuplarında işin adı bölümüne 400.000

adet Fanila, Tire, Haki işinin bölünebilen bir partisi olan 100.000 Adet Fanila, Tire, Haki ihalesine istekli ibaresi mutlaka yazdırılacaktır. 12056/1-1

İŞ MAKİNALARI VE MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Divhan Maden Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünden : Divriği/SİVAS

Genel Müdürlüğümüz’e ait 7374-7381-7383-7386/1997 Dosyalar konusu İş Makinalan ve

Malzemeler Kapalı Teklif Alma Usulü ile satın alınacaktır.

1 – S.No Malzemenin Cinsi ve Evsafı Dosya No İhale Tarihi

A)

B)

C)

D)

2 Adt. Sabit Vidalı Hava Kompresörü ve

1 Adt. 1 OOOmm Bant Vulkanize Presi

(Teknik Şartnamelerine Göre)

8 Tk. Trifor, 6 Tk. “Gal” Baklalı Zincirli

Çektirme ve 6 Tk. Caraskal

(Teknik Şartnamelerine göre)

2 Adt. Lastik Tekerlekli Yükleyici,

4 Adt. Kaya Kamyonu, 1 Adt. Hidrolik Kinci

ve 2 Adt. Forklift

(Teknik Şartnamelerine göre)

1 Adt. Hidrolik Demir Testere Tezgahı,

5 Adt. Spiral Taş Motoru, 4 Adt. El Breyzi,

1 Adt. Seyyar Hava Kompresörü, 1 Adt. Titreşimli

Zımpara Makinası, 1 Adt. Yörüngesel Hareketli

Dekopaj ve 1 Adt. Hidrolik Hortum Kesme ve Soyma

Makinası CH-44-KS (Teknik Şartnamelerine göre)

7374/1997 17/6/1997 Sah

7381/1997 17/6/1997 Salı

7383/1997 17/6/1997 Sah

7386/1997 17/6/1997 Salı

2 – Bu işe ait ihalemiz 17/6/1997 Tarih, Salı günü Saat 15.00’de Genel Müdürlüğümüz

İdari binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – İhaleye iştirak edecek istekliler kapalı teklif mektuplannı en geç 17/6/1997 Tarih, Salı günü saat 14.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Şefliği’ne vermiş olacaklardır.

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 41

4 – İhalelerimize ait Genel şartname ve Teknik Şartname; Ankara’da Türkiye Demir ve

Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, (Ziya Gökalp Cad. No : 80 Kurtuluş/Ankara) Divriği’de

Genel Müdürlüğümüz Tedarik İkmal Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilinir.

5 – Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 – Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. Dilediğine ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlân olunur. 11963/1-1

MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

MKE Kurumu Hurdasan A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ankara) Seymen Hurda İşletmesi (İzmit)

ve Kırıkkale Hurda İşletmesi Müdürlükleri sahasında mevcut teknik özellikleri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 40 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle 6 Haziran 1997 tarihinde satışa arzedilmiştir.

Şartnameleri Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü. İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Aliağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

Teklifler en geç 6 Haziran 1997 Cuma günü saat 14.00’e kadar Pazarlama Müdürlüğüne

(Hipodrum Caddesi No : 113 Ankara) verilmiş olacaktır.

İsteyen firmalar teklif mektuplannın açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler.*

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

Pazarlama Müdürlüğü : 0 312 384 02 38 – 0 312 384 10 65 – 0 312 384 03 07

Aliağa Hur.İşl.Md. : 0 232 625 11 20

Kırıkkale Hur.İşl.Md. : 0 318 224 28 98

Seymen Hur. İşl.Md. : 0 262 341 21 95 12059/1-1

BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İsletmeleri Genel Müdürlüğünden :

1 – Teşekkülümüz ihtiyacı olarak aşağıya dökümü yapılan bilgisayar malzemeleri teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

1 – 2 adet PC

2 – 3 adet matris yazıcı

2 – Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adreslerden 1.500.000,- TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

 1. a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı – Rize,
 2. b) Çay İşletmeleri Paz.Bölge Müdürlüğü Büyükdere-İstanbul
 3. c) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Elmadağ/Ankara,
 4. d) Çay İşletmeleri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Emek Mah. Anadolu Cad. No : 213/5

Karşıyaka/İzmir.

3 – İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazırlıyacakları teklif

mektuplarını en geç 10/6/1997 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın

Alma Dairesi Başkanlığı Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri

veya belirtilen tarihe kadar elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat

15.00’de açılacaktır.

4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar

kabul edilmez.

5 – Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11956/1-1

Sayfa : 42 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

ŞEHİR ŞEBEKELERİ TEVSİİ, 3/0 ENH VARYANT, HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

VE YENİLEME ENH, KÖK VE KÖY ŞEBEKELERİ AG+OG ELEKTRİK

TESİSLERİ YAPTIRILACAKTIR

TED AŞ Artvin Elektrik Dağıtım A.Ş.’nden :

1 – Aşağıda tesis adı ve grup numaraları belirtilen tesisler 1997 yılı DİE birim fiyatları

üzerinden kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

Keşif Bedeli Geç.Teminatı Dosya Bedeli

Grup No Tesis Adı TL. TL. (KDV Dah.) TL.

97-08-Şh.Şb/13 2 Ad.Şeh.Şeb.Tevsii 8.803.883.620 445.000.000 2.000.000

97-08-Şh.Şb/14 1 Ad.Şeh.Şeb.Tevsii 4.752.629.400 240.000.000 1.500.000

97-08-76 3/0 ENH Varyant 5.434.561.978 275.000.000 2.000.000

97-08-77 1/0 ENH tesisi 13.046.112.400 655.000.000 4.000.000

97-08-78 2 Ad. ENH tesisi 5.300.049.800 270.000.000 2.000.000

97-08-79 2 Ad. ENH tesisi 10.377.201.900 520.000.000 4.000.000

97-08-80 3 Ad. KÖK 3 HÜC. 6.823.117.800 345.000.000 4.000.000

97-08-81 2 Ad.KÖK 3 Hüc. 4.548.745.200 230.000.000 1.500.000

97-08-82 3 Ad. Köy tesisi 12.568.322.100 630.000.000 4.000.000

2 Ad.SWL.ENH tesisi

2 – İhaleye katılmak isteyen talipliler iştirak belgesi alabilmek için şartnamede yazılı belge ve bilgilerle beraber 10/6/1997 Salı günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese dilekçe

ile başvuracaklardır. Yeterlilik belgeleri 16/6/1997 tarihinden itibaren isteklilerin adreslerine postalanacaktır.

3 – İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler;

TEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ Cumhuriyet Cad. No: 23-0800 Artvin bedeli mukabilinde temin edilebilir.

4 – Teklifler engeç 20/6/1997 Cuma günü saat 12.00 kadar yukarıdaki adreste bulunan

Muhaberat servisine vereceklerdir. Teklifler aynı gün saat 14.30’da Müessesemiz ihale komisyonunda hazır bulunan iştirakçiler huzurunda açılacaktır.

5 – Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte veya kısmen yapmakta serbesttir. 12219/1 -T •

MEVCUT ARAÇ ÜZERİNE KOVALI VİNÇ DONANIMI YAPTIRILACAKTIR

TEDAŞ Çanakkale Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

1 – Müessesemizce FIAT 50 NC üzerine 12 mt. Hidrolik 1 adet platform kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 – İhalenin geçici teminatı 45.000.000- TL. olup Şartnameler: TEDAŞ Çanakkale

E.D.M. (Atatürk Caddesi Trafo Yolu) adresinden 1.000.000- TL. KDV (Dahil) bedeli mukabilinde alınabilir.

3 – İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini en geç 10/6/1997 günü saat 14.00’e kadar yukarıdaki adreste bulunan Muhaberat Servisine vereceklerdir. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00’de

alenen açılacaktır.

4 – Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 12235/1-1

28 Mayıs 1997 -Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa :43

KAMYON KANTARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Bandırma Liman İşletme Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından :

1 – Limanımıza, bilgisayarlı, indikatörlii, tam elektronik, rampalı tip 100 ton kapasiteli

3.5×16 mt. boyutlarında kamyon kantarı, kapalı zarf eksiltme yöntemi ile satın alınacaktır.

2 – İhale, 11/6/1997 günü saat 14.00’de Bandırma Liman İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır.

3 – Firmalar, teklif mektuplarını 11/6/1997 günü saat 12.00’ye kadar komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir.

4 – Bu işe ait geçici teminat, teklif edilen bedelin % 3’üdür.

5 – Bu işe ait idari ve teknik şartnameler, Liman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 – Kantarın konulacağı yer İşletmemizce yapılacağından, inşaat projesi yüklenicinin vereceği teklife ilişik olacaktır.

7 – TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediğine

vermekte serbesttir.

8 – İstenilen belgeler;

 1. a) Yasal oturma belgesi,
 2. b) Ticaret odası belgesi,
 3. c) İmza sirküleri veya vekaletname,
 4. d) Yerli imalat için TSE kalite belgesi ve Türk Standartlarına uygunluk belgesi,
 5. e) İnşaat projesi,
 6. f) Geçici teminat. 12234/1 -1

DOLGU İÇİN KALSİYUM KARBONAT SATIN ALINACAKTIR

SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden :

Kapalı zarfla teklif isteme yöntemine göre, Müessesemizce; 1/9/1997 ile 31/12/1998 tarihleri arasında 700 ton/aylık termin programına uygun olarak Müessesemize teslim edilmek kaydıyla, teknik şartnamesi evsafındaki toplam 11.200 ton dolgu için kalsiyum karbonat satın alınacaktır.

Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içinde Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden

bedelsiz olarak temin edilebilir.

Teklif verecek firmaların tekliflerini engeç 24/6/1997 tarih saat 17.00’ye kadar kapalı zarf

içinde Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

Süresi içinde belirtilen Şefliğe ulaştırılamayan, geçici teminat mektubu olmayan, açık gelen, telefaks, teleks ve telgrafla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, gerektiğinde iptal etmekte ve dilediğine siparişi vermekte serbesttir.

İlan olunur. 12233/1-1

TEMİZLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Gemi Sanayii A.S. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğünden :

1 – 97/126 Dosya konusu; Tersanemizin Sosyal Bina ve muhtelif yerlerinin temizlik işleri Teknik ve İdari Şartnamesi çerçevesinde taşeron marifetiyle yaptırılacaktır.

2 – İdari şartname, Teknik şartname Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Pendik Tersanesi ve Ağır

Sanayi Tesisleri Müdürlüğü İç Alım Servisi Kaynarca/İSTANBUL adresinden 2.300.000- TL.

(KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

3 – İhaleye katılacak firmalar 300.000.000,- TL.’lık geçici teminat yatıracaklardır.

4 – Teklifler en geç 11/6/1997 günü saat 16.00’ya kadar İdari şartnamede belirtilen adrese gelmiş veya gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 – Şirketimiz2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi dilediğine yaptırmakta veya kısmen yaptırmakta serbesttir. 12231/1-1

Sayfa: 44 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

MUHTELİF ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğünden :

1 – 97/123 Dosya konusu; Tersanemizde inşaa edilmekte olan 5.500 DVT’luk RORO/LO-LO gemileri ile yeni inşa edilecek gemilere ait muhtelif elektrik ark kaynağı işleri Teknik

ve İdari Şartnamesi çerçevesinde taşeron marifetiyle yaptırılacaktır.

2 – İdari şartname, Teknik şartname Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Pendik Tersanesi ve Ağır

Sanayi Tesisleri Müdürlüğü İç Alım Servisi Kaynarca/İSTANBUL adresinden 5.750.000- TL.

(KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

3 – İhaleye katılacak firmalar 350.000.000 – TL.’lık geçici teminat yatıracaklardır.

4 – Teklifler en geç 10/6/1997 günü saat 16.00’ya kadar İdari şartnamede belirtilen adrese gelmiş veya gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 – Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi dilediğine yaptırmakta veya kısmen yaptırmakta serbesttir. 12230/1 -1 •

ORMAN YOLU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünden :

1 – Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce 104 kod nolu yeni orman (tesviyeli) yolunun inşaası yapılacaktır.

S.No: 1, İşletme Şefliği: Kazköy, Kod No: 104, Başlangıç ve Sonu: Güney Pınarbaşı İst.,

Uzunluğu: 3.700 Mt., 1 Mt./Tul Fiyatı: 2.430.000,-TL., 1 .Keşif Tutan: 8.991.964.000-TL., Geçici Teminatı: 269.759.000-TL., İhaleye Son Başvuru Tarihi Gün – Saati – Yeri: 9/6/1997 – 15.00.

2

– Yukarıda kod numaralan yazılı (B) tipi orman yollannın ihalesi 9/6/1997 gününün belirtilen saatlerde Türkeli orman işletmesi satış salonunda Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre mt/TUL BİRİM FİYAT esasları üzerinden klas farkı gözetilmeksizin işin tümüne

şamil olmak üzere her bir kod nolu yol için ayrı ayrı indirim vermek suretiyle yapılacaktır.

3 – İhale dosyalan her gün çalışma saatleri dahilinde SİNOP Orman Bölge Müdürlüğü ve

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

4 – İsteklilerin ihaleye katılıp (Yeterlik belgesi) alabilmeleri için en geç 9/6/1997 günü saat 11.00 kadar Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce Türkeli İşletmesinde teşekkül ettirilen yeterlik

komisyonuna müracaat etmeleri gerekir. (Telgraf veya fax’la yapılan müracaatlar kabul edilmez.)

4.1. Yapı Araçları Bildirimi: Form-1

Müteahhit veya firmanın 1980 modelden yaşlı olmayan asgari 220 HP gücünde en az bir

(1) adet dozerin kendisine ait olduğunu ve en az bir adet te kompresörün kendisine ait olduğunu

veya kiralandığını Noter tasdikli belgelenmesi gerekmektedir.

4.2. Mali durum bildirimi: İlgili bankalardan anlaşmaya esas 1997 yılı için en az keşif bedelinin % 10 kadar nakit kredi (kullanılmamış), keşif bedelinin % 10’u kadar teminat mektubu

kredisi (Kullanılmamış), imzalı örneğe uygun evrak, Form-2

4.3. Taahhüt durumu: Benzeri iş bitiminde olmak şartıyla en az keşif miktan kadar olmak

üzere iş bitirme belgesi veya (C) gurubu karne, Form-3

4.4. Teknik personel bildirimi: Orman yolu inşaatından anlayan orman Mühendisi, İnşaat

Mühendisi, Orman Teknikeri veya Teknisyen unvanlı personel. Form-4

4.5. İşyeri Görme Belgesi: İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Kazköy Şefliklerden alacaklan belge. Form-5

4.6. Vergi yatırılma durumu: 1997 yılında bir defaya mahsus olmak üzere borcunun olmadığının belgelenmesi, 1991-1995 yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergileri ile ilgili vergi dairelerinden temin edecekleri borcunun olmadığına dair belge.

5 – İsteklilerin:

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 45

5.1. Kanuni ikametgahlarını bildirmeleri

5.2. Türkiye’de tebligat adresi göstermeleri

5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermeleri

 1. a) Gerçek kişilerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu

gösterir belge.

 1. b) Tüzel kişilerin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 199.. yılı içinde alınmış, tüzel

kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

 1. c) Ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda 5.3/a-b fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge (Noter tasdikli)

5.4. İmza sirküleri vermeleri:

 1. a) Gerçek kişilerin Noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri.
 2. b) Tüzel kişilerin, tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri.
 3. c) Ortak girişim olması halinde her birinin 5.4/a-b fıkrasındaki esaslara göre imza sirkülerini Yeterlik belgesi komisyonuna değerlendirilmek üzere vereceklerdir.

6 – Yeterlik belgesi alanların:

Yukarıda 1. maddede belirtilen miktarda geçici teminatı yatırarak, ihale saatinde Noter tasdikli imza yada şirket sirkülerini Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünden alınacak yeterlilik belgelerini ve imzalı teklif mektuplarını zarfa koyarak ihale komisyonuna teslim alındı makbuzu karşılığında vermeleri gerekmektedir.

7 – En yüksek indirim uygun bedel olarak kabul edilecektir.

8 – İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. 12225/1-1

KATLİ OTOPARK DÜKKAN İNŞAATI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

Pendik ilçesi, 201 pafta, 834 ada, 2 parsel sayılı yapılacak olan katlı otopark dükkan inşaatı işinin 245.000.000.000,- TL.+KDV muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır.

Geçici Teminatı : 7.350.000.000,- TL.

Şartnamesi : 40.000.000 – TL. bedelle Yapı İşi. Müd.den satın alınabilir.

Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir.

Yukarıda yazılı iş 17 Haziran 1997 tarihinde Saat: 14.00’de İstanbul Büyükşehir Belediye

Encümeninde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü ile şartnamesi uyarınca ihale olacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce Belediye’ye müracaat

etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan kriterin alt sının %

80’dir.) Teklifleri içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç Saat: 13.30’a kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul

Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur. 12217/1-1

YAYALAŞTIRMA İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Tuzla, Cumhuriyet-İstasyon Caddesi, yayalaştırma inşaatı işinin 38.000.000.000 – TL. +

KDV muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır.

Geçici Teminatı : 1.140.000.000-TL.

Şartnamesi 13.000.000 – TL. bedelle Yapı İşi. Müdürlüğünden satın alınabilir.

Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir.

Yukanda yazılı iş 17 Haziran 1997 tarihinde Saat: 14.00’de İstanbul Büyükşehir Belediye

Encümeninde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü ile şartnamesi uyarınca ihale olacaktır.

Sayfa : 46 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce Belediye’ye müracaat

etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan kriterin alt sının %

80’dir.) Teklifleri içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç Saat: 13.30’a kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul

Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir.

İlan olunur. 12216/1-1

BEKO LODER VE KIRICI SATIN ALINACAKTIR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4 adet beko loder ve 2 adet kinci

28.783.760.000- TL. + KDV muhammen bedelle satın alınacaktır.

Geçici Teminatı: 863.512.800,-TL.

Şartnamesi : 25.000.000 – TL. bedelle Araç Gereç Satmalına Müdürlüğünden satmalmacaktır.

Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir.

Yukanda yazılı iş 10 Haziran 1997 tarihinde Saat: 14.00’de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif eksiltme

usulü ile şartnamesi uyarınca ihale olacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye’ye müracaat etmeleri gerekmekte olup;

ŞİRKETLERİN : ŞAHISLARIN :

1) İmza Sirküleri 1) Nüfus Cüzdanı Sureti

2) Ticaret Odası Belgesi 2) İkametgah Senedi

3) Geçici Teminatı 3) Geçici Teminatı

ile birlikte tekliflerini içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 13.30’a kadar Encümene teslim ederek yukanda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir.

İlan olunur. . . 12215/1-1

İÇ VE DIŞ LAMEL SATIN ALINACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Kurumumuz ihtiyacına binaen 3010-MSB-0769 işaretli dosyamız konusu 200 Adet İç Lamel ve 200 Adet Dış Lamel’in yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır.

Bu işe ait şartnameler 500.000 – TL. + KDV karşılığında Ankara’da M.K.E.K. Genel Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA, İstanbul’da İnönü Cad. No. 88

Taksim/İSTANBUL adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur.

İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif

mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 27/6/1997 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Kurumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 12222/1-1

NAMLU DÖVME MALAFASI SATİN ALINACAKTIR

Kurumumuz ihtiyacına binaen 1005.MSB.0770 işaretli dosyamız konusu 14 Adet Namlu

Dövme Malafası’nın yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır.

Bu işe ait şartnameler 500.000 – TL. + KDV karşılığında Ankara’da M.K.E.K. Genel Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA, İstanbul’da İnönü Cad. No. 88

Taksim/İSTANBUL adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünde temin edilebilir.

İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur.

İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif

mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 20/6/1997 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Kurumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 12221/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 47

KURULUŞUMUZ ÜNİTESİNDE BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI

MALZEMELERİN PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 – Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde (Afşin KMARAŞ) 2.000 ton Çelik

özlü Konveyör bant, -40 ton iş mak. ve nakil vasıtalarına ait dış lastik, 300 ton muhtelif demir çelik, 3 ton demir çelik talaşı, 7 ton iş makînâsı ve nakil vasıtalarına ait mekanik yedekleri, 15 ton

iş mak. ve nakil vasıtasına ait akü, 1 ton soyulmuş bobin teli, 6 ton Kullanılmamış çapta kablo, 4

ton el aletleri ve anahtar (caraskal, yangın tüpü vs.)

2 – Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nde (Afşin-K.MARAŞ) 2.230 Ad.

Dikili durumda Kanada kavağı

SATIŞIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ:

1 – Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde bulunan malzemeler 2/6/1997 günü

Afşin K. M AR AŞ’da

2 – Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nde bulunan Dikili durumdaki Kanada Kavakları 3/6/1997 günü Afşin-K. M ARAŞ’da

SATIŞ ŞARTNAMESİ:

TEAŞ Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Satış Müdürlüğü

 1. Kat. Oda No: 90 İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler/ANKARA,

TEAŞ Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Fatih Yavuz Selimpaşa

Cad. No: 179/İSTANBUL

TEAŞ Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Gazi Bulvarı 2, Onur İşhanı No: 96 Kat: 7 Çankaya/İZMİR

adreslerinden, ayrıca satış yerimiz ilgililerden bedelsiz olarak temin edilebilir.

Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 12223/1 -1 •

6 kV ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

97-TSE/21 referanstı 2 adet 6 kV elektrik motoru yurt içinden veya yurt dışından satın alınacaktır.

1 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler aşağıdaki adreste incelenebilir ve 4.500.000,- TL. veya USD. 33.- (KDV dahil) bedel karşılığında alınabilir.

TİCARET DAİRE BAŞKANLIĞI

İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 89

Bahçelievler/ANKARA

TEL: 212 69 00/2149

2 – Teklifler aynı adresteki Muhaberat servisine (Oda no: 86) 14/7/1997 günü saat

12.00’ye kadar teslim edilmelidir. Teklifler katılmak isteyen teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

3 – Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 12224/1-1

İPTAL İLANI

Sivas Belediye Başkanlığından :

1 – İlimiz Üçlerbey Mahallesi 245 Pafta, 1701 ada ve 3 parselde bulunan arsa üzerine kat

karşılığı yapılacak inşaat işi ile ilgili 30/5/1997 günü yapılacak olan ihale iptal edilmiştir.

2 – İlimiz Üçlerbey Mahallesi 245 pafta, 1701 ada ve 4 nolu parselde bulunan arsa üzerine kat karşılığı yapılacak inşaat işi ile ilgili 3/6/1997 günü yapılacak olan ihale iptal edilmiştir.

İlan olunur. 12218/1-1

Sayfa : 48 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Gölyaka Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

İhale Tarihi : 10/6/1997 Muh. %3

Deposunun

Adı

Yol

Durumu

Emvalin Cins ve Nev’i

Boy ve Sınıfı

Parti

Adeti

Miktarı

Dm3. Ster

Bedeli

£00,-

(TL.)

TeminaO

000,-

(TL.) İzahat

Gölyaka Stabilize 3.S.N.B.Göknar Tom. 1 15.000 10.800 4.860 Global

” ” 3.S.N.B.Soym.Kayın Tom. 1 5.000 15.000 2.250

” ” 3.S.K.B.Soym.Kayın Tom. 3 31.689 14.000 13.309 “

” l.S.N.B.Kesm.KapI.Kayın Tom. 1 5.000 25.500 3.825 “

2.S.N.B.Kesm.Kapl.Kayın Tom. 3 27.221 21.000 17.150 –

2.S.K.B.Kesm.Kapl.Kayın Tom. 1 5.000 19.000 2.850 Global

2.S.N.B.KliCtJKayın Tom. 9 123.167 19.000 70.205 –

2.S.K.B.Kl.KtJKayın Tom. 4 41.715 17.000 21.275 –

3.S.N.B.Kl.Kt.Kayın Tom. 12 166.352 13.000 64.878 –

3.S.N.B.Kl.Kt.Kayın Tom. 1 11.968 13.000 4.668 T.İrad

3.S.K.B.Kl.Kt.Kayın Tom. 10 127.966 12.500 47.988 –

” 3.S.N.B.İnc.Kt.Kaym Tom. 1 10.000 10.500 3.150 Global

” 3.S.K.B.İnc.Kt.Kayın Tom. 1 5.000 9.500 1.425

Göl Asfalt 3.S.N.B.Karaağaç Tom. 1 6.476 12.000 2.331 –

” 3.S.K.B.KaraağaçTom. 1 0.962 10.800 312 –

Gölyaka Stabilize Çam Kağıtlık Yuvarlak Odun 2 19.213 5.000 2.882 İnd.

” Göknar Kağıtlık Tomruk 1 7.097 4.500 958 “

” Göknar Kağıtlık Tomruk 5 100.623 5.000 15.094 “

” ” Göknar Kağıtlık Tomruk 1 17.200 6.000 3.096 “

Göl Asfalt Göknar Kağıtlık Tomruk 1 15.689 5.000 2.353

” Göknar Kağıtlık Tomruk 7 125.587 6.000 22.606

” Göknar Kağıtlık Tomruk 3 47.260 7.000 9.925

Gölyaka Stabilize Kayın Yuvarlak Sanayi 2 20.000 7.500 4.500 Global

Kavak Yuvarlak Sanayi 2 25.254 4.000 3.030 T.İrad

” Kayın Yarma Sanayi 10 200 4.400 26.400 Global

84 960.439 200 351.320.000

1 – İşletmemizin Gölyaka ve Göl Depolarında mevcuden ve Global olarak yukarıda cins

ve miktarları yazılı bulunan 84 parti orman emvallerinden İbreli yapacak emvalleri (Tomruk) mal

bedelinin % 50’si ile vergileri karşılığı peşin 3 ay vadeli faizsiz, 4 ay vadeli aylık % 5, 5 ay vadeli aylık % 6, 6 ay vadeli aylık % 7 vade faizi, Yapraklı yapacak emvalleri % 50’si ile vergileri karşılığı peşin, 6 ay vadeli aylık % 5 olmak üzere müddetsiz limit dahili Kat’i Banka Teminat Mektubu ve istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri, Hazine Bonolarına Tahviller karşılığında Şartnamesi uyarınca açık artırmalı olarak ihaleye çıkarılmıştır.

2 – Açık artırmalı ihale 10/6/1997 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz

Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 – Vadeli satışlarda vade faizi aylık % 5 gecikme faizi % 15 olarak uygulanacaktır.

4 – Bu satışa ait ilan ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz merkezinde görülebilir.

5 – Yandaki telefon numaralarından bilgi edinilebilir.

Telefon : 0 374 711 40 58 ve 48 99 12236/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 49

ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Tarsus Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposunun Yol

Adı Durumu

Ayvalı Asfalt

Emvalin

Cins ve Nev’i

3.S.N.B.Çz.Tbm.

3.S.K.B.Çz.Tom.

2.S.Çz.Mad.Dir.

Çz.San.Odunu

Parti Miktarı

Adeti Adet M3.

75 8.312 1518.421

50 8.390 1236.177

17 7.180 383.723

11 5.207 332.712

Muhammen

Bedeli

(TL.)

% 3

Teminatı

(TL.)

11.000.000, 9.900.000

9.000.000, 8.100.000

8.500.000, 7.700.000

7.000.000

478.400.000

319.800.000

92.300.000

69.800.000

P.Ömerli 3.S.N.B.Çz.Tom.

3.S.K.B.Çz.Tom.

Çz.San.Odunu

1 139 19.375

1 217 20.817

1 323 24.738

8.850.000

7.950.000

6.500.000

5.100.000

5.000.000

4.800.000

K.Bucak 3.S.K.B.Oka.Tom.

2.S.Oka.Mad.Dir.

14 2.957 301.958

15 14.878 381.736

4.800.000

4.000.000, 4.200.000

43.100.000

46.800.000

M3’lü Emvaller Yekünü 185 47.603 4219.657 1.065.-100.000

1 – İşletmemizin Ayvalı, P.Ömerli, K.Bucak Depolarında bulunan 185 Parti Orman emvali 10/6/1997 Salı günü saat 13.30’da Y.Park Düğün Salonunda açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır.

2 – İbreli ve Yapraklı orman emvallerinde Emval bedelinin % 50’si ile vergileri karşılığı

peşin bakiyesi 6 ay vadeye kadar uygulanabilecektir. İlk üç ayda bakiye bedelinin tamamının yatırılması halinde herhangibir faiz uygulanmayacaktır. Vade süresi 4 ay olarak talep edilmesi halinde aylık % 5, 5 aylık talep edilmesi durumunda aylık % 6, 6 aylık talep edilmesi halinde ise aylık

% 7 faiz uygulanacaktır.

3 – Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü,

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ile Adana, Mersin, Ermenek,

Mut, Gülnar, Erdemli, Karaman, Konya, Pos, Silifke İşletme Müdürlüğünde görülebilir.

4 – Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemize yatırmalarını, Teminat Mektubu verecek olanların Teminat Mektubunda İşletmemiz adını belirtmelerini ve Teminat Mektubu ile birlikte Komisyona

başvurmaları şarttır.

5 – Şirket adına girenler ve şirketi temsilen başkaları adına girenler noterden tasdikli vekaletname ile şartnamede belirtilen ihaleye katılabilme belgelerini Komisyona ibraz etmek mecburiyetindedir.

İlan olunur.

İşletmemiz Telefonu : 0 324 613 84 28 – 613 84 30

İşletmemiz Fax No : 0 324 622 24 09

İşletmemiz Hes. No : T.C.Ziraat Bankası Tarsus Şubesi 30427/439516-1 12227/1-1 •

YAŞ SEBZE VE MEYVE, KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca yapılması

gereken, 44 kalem Yaş Sebze ve Meyve ile 42 kalem Kuru Gıda alımı ihale işi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İsteklilerin aşağıda yazılı belgeleri vermeleri zorunludur.

1 – Geçici teminatını yatırdığına dair belge (Teminat mektubu Vezne alındısı vs.)

2 – Ticaret odası faaliyet belgesi (1997 mali yılına ait)

3 – İmza sirküleri ve vekaletname noter tasdikli 1997 yılı tescilli

4 – Tebligata esas teşkil edecek adres beyanı

İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları kapalı ihale zarflarını ihale saatine kadar Satın

Alma Komisyonu Başkanlığına (Döner Sermaye Saymanlığına) teslim etmiş olmaları gerekir. Bu

ihaleye ait şartname Döner Sermaye Saymanlığında mesai saati içinde görülebilir ya da aynı yerden 2.000.000 – TL. karşılığında alınabilir. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez, KDV fiyatlara dahil değildir.

Sayfa : 50 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayfa : 23002

Muhammen Bedeli Teminat Tutan İhale

Cinsi (TL.) (TL.) Gün ve Saati

44 Kalem Yaş Sebze ve Meyve 11.099.900.000 333.000.000 10/6/1997 Salı

Saat 11.00 Döner

Sermaye Saymanlığı

42 Kalem Kuru Gıda 14.202.700.000 426.081.000 İO/6/1997 Salı

Saat 14.00 Döner

Sermaye Saymanlığı

. 12229/1-1

ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Muğla/Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğünden :

Parti Muh.Bedeli % 3 Teminat

Cinsi, Sınıf Nev’i Adedi Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) Yılı

ÇK.3.SUB.Tom. 1 20 17.567 11.000.000 5.800.000 1997

ÇK.3.SNB.Tom. 1 30 16.192 10.000.000 4.860.000

ÇZ.3.SUB.Tom. 1 48 31.165 11.000.000 10.290.000

ÇZ.3.SNB.Tom. 21 1.989 697.793 9.000.000 188.430.000

ÇZ.3.SNB.Tom. İnce 15 2.963 427.833 7.000.000 89.850.000

ÇZ.3.SKB.Tom. 11 1.320 279.718 8.000.000 67.140.000

ÇZ.3.SKB.Tom. 2 159 36.359 7.000.000 7.640.000 1996 İrad

ÇZ.3.SKB.Tom. İnce 3 564 67.378 6.000.000 12.130.000 1997

Kabuksuz Kağ. ÇZ.3.SNB.Tom. 7 443 147.558 6.000.000 26.560.000 1997

Kabuksuz Kağ. ÇZ.San.Odun 20 3.160 265.593 5.000.000 39.860.000 1997

ÇK.2.S.Maden Direk 13 2.904 177.490 7.500.000 39.930.000 1997

ÇZ.Sanayi Odun 28 5.005 479.360 6.000.000 86.310.000 1997

ÇZ.Sanayi Odun 1 317 29.777 4.400.000 3.930.000 1996 İrad

YEKUN 124 18.922 2673.783 582.730.000

1 – Yukarıda müfredatları yazılı olan 124 parti halinde 1996, 1997 yılı emvalleri hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttırmah satışa çıkanlmış olup yapacak tomruklarda % 30 peşin bakiyesi 6 aya kadar olup, satışa çıkarılmıştır. Teminat mektubu, Devlet Tahvili

karşılığında satışa çıkanlmıştır. (Mektup limiti Süresizdir.)

2 – Vade 3 ay talep halinde-hiçbir faiz alınmayacaktır.

3 – Vade 4 ay talep halinde satışın yapıldığı tarihten itibaren aylık % 5 faiz

4 – Vade 5 ay talep halinde satışın yapıldığı tarihten itibaren aylık % 6 faiz

5 – Vade 6 ay talep halinde satışın yapıldığı tarihten itibaren aylık % 7 faiz

6 – Satış 9 Haziran 1997 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de İşletmemiz satış

salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

7 – Satışa ait ilan satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüğüne bağlı tüm İşleime Müdürlüklerinde ayrıca OGM. Ankara, İstanbul, İzmir ve Denizli Bölge

Müdürlüklerinde görülebilir.

8 – Satışa iştirak edecek olanların almak istedikleri partilere yerinde görmüş ve ona göre

teminatlarını saat 12.00’ye kadar İşletme veznesine yatırmaları şarttır.

9 – Teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda İşletme adı ve satış tarihini yazdırmaları şarttır.

10 – İlan olunur.

Tel : (0.252.5927018 – 5927064 – Fax: 5927261)

Banka Hesap Numarası: T.C.Ziraat Bankası

Muğla/Kavaklıdere Şubesi 30423/46-4

Banka Şube Kodu: 1319’dur. 12232/1-1

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 51

BEYAZ PEYNİR SATIN ALINACAKTIR

Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 No.lu Satmalına Komisyon

Başkanlığından : Sirkeci/İSTANBUL

1 – MSB. (K.K.K.-Hv.K.K.-DZ.K.K.) lığı Birlik ve Kurumların 1997 yılı ikinci altı aylık

ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesinin ihalesi hizasında yazılı giin.ve saatte

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Sirkeci/İSTANBUL

İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satmalma Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır.

2 – Aranacak belgeler şartnamenin 3 ye 6. maddelerinde belirtilmiştir.

3 – Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

4 – Taahhüt konusu malın kaç istekliye ihale edileceği özel şartnamenin l/d maddesinde

belirtilmiştir.

5 – Evsaf ve şartnamesi İstanbul – İzmir – Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir.

CİNSİ : PEYNİR BEYAZ- YAĞLI- 2. Smıf 475.000 KG.

Grup Miktarı Tutan G. Teminatı

No. Tesli m Yer i Ke. (TL.) (TL.)

 1. İstanbul İç Ted. Blg. Bşk.lığı 60.00(r 22.500.000.000 675.000.000
 2. 4. Mknz. P. Tug. K.lığı Keşan 30.000 11.250.000.000 337.500.000
 3. 8. Mknz. P. Tug. K.lığı Tekirdağ 24.000 9.000.000.000 270.000.000
 4. 95. Zrh. Tug. K.lığı Malkara 18.000 6.750.000.000 202.500.000
 5. 21021 Lv. İkm. ve Hiz. K.lığı G. Bolu 18.000 6.750.000.000 202.500.000
 6. 18. Zrh. Tug. K.lığı Ortaköy 18.000 6.750.000.000 202.500.000
 7. 26. Zrh. Tug. K.lığı Hasdal/İstanbul 16.000 6.000.000.000 180.000.000
 8. 66. Zrh. Tug. K.lığı Kartaltepe 24.000 9.000.000.000 270.000.000

9, 1. Zrh. Tug. K.lığı Hadımköy 15.000 5.625.000.000 168.750.000

 1. 54. Mknz. P. Tug.’ K.liğı Edirne 30.000 11.250.000.000 337.500.000
 2. 55. Mknz. P. tug. K.lığı Süloğlu 18.000 6.750.000.000 202.500.000
 3. 21051 Lv. İkm. Hiz. Bl. K.lığı Çorlu 33.000 12.375.000.000 371.250.000
 4. 65. Mknz. P. Tug. K.lığı Lüleburgaz 11.000 4.125.000.000 123.750.000
 5. 10. Zrh. Tug. K.lığı Babaeski 15.000 5.625.000.000 168.750.000
 6. 3. Zrh. Tug. K.lığı Çerkezköy 18.000 6.750.000.000 202.500.000
 7. 33. Mknz. P. Tug. K.lığı Kırklareli 15.000 5.625.00Ö.ÖOO 168.750.000
 8. 2. Zrh. Tug. K.lığı K. Maltepe 27.000 10.125.000.000 303.750.000
 9. 23. P. Tug. K.hğı Yrd.hğı Çekmeköy 15.000 5.625.000.000 168.750.000
 10. P. Ok. K.hğı Tuzla 10.000 3.750.000.000 112.5000.000
 11. Dz. İkmal Grup K.lığı Kasımpaşa 16.000 6.000.000.000 180.000.000
 12. Dz. İk. Destek K.lığı A. Kavağı/İstanbul 30.000 11.250.000.000 337.500.000
 13. Hava Harp Ok. K.lığı İstanbul 7.000 2.625.000.000 78.750.000
 14. 15. Füze 1. Grp. K.lığı Alemdağ 4.000 1.500.000.000 45.000.000
 15. 15. Füze 2. Grp K.lığı Fenertepfe 3.000 1.125.000.000 33.750.000

GENE L TOPLA M : 178.125,000.000 5.343.750.000

İHALE TARİHİ : 09 HAZİRAN 1997

İHALE SAATİ : 10.00

Not: 9 Mayıs 1997 tarihli Resmi Gazete’nin 74. sahifesinde yayınlanan ilan hatalı çıktığından

dolayı geçersizdir.

10490/1-1

Sayfa : 52 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı: 23002

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Sivas Valiliğinden :

(Yapı işleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü);

1 – Aşağıda işin adı, keşif bedeli, ihale tarihi ve son müracaat tarihleri yazılı inşaat işi Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29/(a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

2 – Bu işlerin ihalesinde 12 Nisan 1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

1997 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

3 – İhale şartnamesi ile diğer evraklar Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilecektir.

4 – İhale Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır.

5 – İsteklilerin Yapı işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartnamesine ek özel şartnameye “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine” ve ikinci

maddede adı geçen uygun bedel tebliğ hükümlerine uygun olarak;

 1. A) İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 9 Haziran 1997 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a – Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan enaz bu işin keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini (Noter tastikli suretini, aslını ibraz etmek şartıyla),

b – Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,

c – İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgesini,

d – Mali durum bilgisi ve belgesini,

e – 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanın,

f – 1991-95 (5 yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergileri borcu olmadığına dair vergi

dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belgeyi, örnek 3’e uygun olarak temin edecekleri belgeyi,

g – Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

h – Yapı araçları taahhütnamesini,

i – Teknik personel taahhütnamesini,

j – Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

k – Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanın ve belgelerini,

1 – Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanım ve bu işlere ait belgeleri. Özel işlere ait belge ve bildirimi,

m – İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi (Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirdel fıkralarındaki bilgi

ve belgeler aranmaz),

n – Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10 ndan az olmaması,

o – İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı gerekmektedir.

 1. B) İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacaklar

tekliflerini aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 13 Haziran 1997 Cuma günü ihale saatine

kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a – İç zarf, Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirkülerini,

b – İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifde bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

c – Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

d – Sivas Valiliği adına alınmış (2.550.000.000 – TL.) tutarında geçici teminata ait alındı

veya banka teminat mektubu, işin adına alınmış olması şarttır.

5 – Başvuru dosyası ihaleye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – “Uygun Bedel” tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye

katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihale katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. Alt sınır puanı 80’dir.

7 – Yer görme belgesi Suşehri Kaymakamlığından alınacaktır. Firma yetkilisince alınacaktır.

8 – Telgraf veya Faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

{lan olunur.

İşin Adı ve Yeri : 1 – Sivas-Suşehri 84 Afet Konutları ikmal inşaatı, Keşif Bedeli :

85.000.000.000,- TL., Geçici Tem. : 2.550.000.000 – TL., Son Mür. Tarihi : 9/6/1997, İhale Tar.

ve Saati : 13/6/1997, Saat: 15.00’de. 12501/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 53

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

TED AŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Dairesi Başkanlığından:

1- Şirketimizce daha önce ihalesi yapılan ancak ihaleyi alan firma tarafından

tamamlanmayan Muş EDM Ambar tesisleri İkmal inşaatı Birim Fiyat esası V B kapalı zarf usulü

ile Birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle

müteahhit nam ve hesabına ihale edilecektir.

İşin 1992 yılı B.F. ile tahmini: 1 keşif bedeli yaklaşık 1.055.000.000,-TL’dır. 1997 yılı

B.F. ile yaklaşık 22.555.900.000,-TL’dır.

2- Bu ihale ile ilgili olarak isteklilerin teklif verme tarihinden önce ön yeterlik

dcğericndirilmesi yapılmayacaktır. Bu hususta teklif isleme şartnamesinde gerekli bilgiler

mevcuttur.

3- İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif mektupları ile birlikte teklif isteme

şarlnamesindeki yazdı belge ve bilgileri dikkate alarak tekliflerini vereceklerdir.

4- İsteklilerin (B) Gurubundan en az 22.600.000.000,-TL’lik müteahhitlik karnesinin

noter tasdikli suretini vermeleri gerekmektedir.

5- Son (10) yılda en az 1997 yılı keşif tutarı olan 22.555.900.000,-TL. Kadar ve nitelik

yönünden benzeri bir işi ihaleye katılacak firma acuna, bir kamu kuruluşuna karşı biurdiğine dair

iş bitirme Belgesini veya halen taahhüdünde bulunan işlere ait Taahhüt Mdirgcsinin noter

tasdikli suretlerini ve bu işlere ait son hakedişin ilgili idarece ilan tarihinden sonra tasdik edilmiş

suretini vermeleri gerekmektedir.

6- Sahip olmaları gereken en az 2.260.000.000,-TL kullanılmamış nakit kredisi ve en az

2.260.000.000,-TL. Kullanılmamış teminat kredilerinin olduğuna dair teklif isteme

şartnamesinde istenen seldi ile ilan tarihinden sonra alınmış Banka Kredi Mektuplarının askni

vermeleri gerekmektedir.

7- İşin geçici teminata %10 olup tutan 2.255.590.000,-TL’dir. İsteklilerin teklif isteme

şartnamesinde bctirtilen niteliklere uygun Geçici teminat mektubunu veya Geçici teminatının

yattnldığma dair belgenin ashm vermeleri gerekmektedir.

8- ihale dosyasının satan alınması zorunlu olup, dosya bedeli KDV dahil 4.500.000,-

TL’dir. Dosyalar Ticaret Dairesi Başkanlığı kat 1 oda No: 1007 dan alınabilir, örnek dosya

Ankara İnönü bulvarı No:27 kat 9 İnşaat Dairesi Başkanlığı (oda .9071) adresinde görülebilir.

9- İhaleye ortak girişimle iştirak kabul edilmeyecektir.

10- Yukarıda ve teklif isteme şartnamesinde belirtilen belgeler şartnamede istendiği

şekilde düzenlenerek kapalı olarak bir zarf içinde 04/06/1997 günü 12.00’ye kadar Ankara

İnönü Bulvarı No:27 kat l’daki TED AŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı odasma (No: 1009/A)

teslim edilecektir. Saat 12.00’dcn sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Verilecek zarflar aynı gün saat 14.00’dcn itibaren aynı adresteki TED AŞ Saonalnu ve İhale

Komisyonu Toplantı Salonunda açılacaktır, (oda No: A Blok zemin kat)

,11- Şirketimiz 28$6 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp

yapmamakta yada dilediğine vermekte serbesttir.

12282/2-2

Sayfa: 54 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı; 23002

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

1- Onrvsrsitomi—oa MsşsMc Kampusünde yakıtlı itacak oları Fan Edebiyat Fakültesi

temat (Prefabrik) İnşaatı 2880 sayın Devlet ihale Kanur*rnun 35.rr»adde»inin (a) hknmna

gom Kapak Tak» Usu» Ha İhaleye konutmuştur.

2-Bu İşin hakisinde 12 Nisan 1897 tartı ve 22982 sayttı Resmi Görele’de

yayınlanan “1997 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Oedesri TercMnde

luaanBKaK ronsner nararjnoa i vongr nuuunııeı ı uyguıa* M C amir.

3- işin tahmin edüen badeli: 166.000.000.000. -TLdır.

4- ihale 11/08/1997 Çarşamba gOnû saat :1600da Osmangazi Üniversitesi

\\- majeiM^ nın Mesaim FvBinpusunaeKi KetaonuK ınaıe ooastnoa yapnacaKnr.

5- ihale Şartnarnesi ite diğer evrak “Yapı isteri ve Teknik Daire BaşkankgY’nda mesai

J—ttuıl içinde görülebilir veya 5.000.000.-TL karşılığı (emin edMebiKr.

8- İSTEKLİLERİN : -Yapı isleri için Kapalı Takat UsuU be İhale Şartnamesi- ne,

İhale Şartnamesine Ek özel Şartname* ye, “Yapı Teste ve Onarım İsleri IHototertne Katılma

YönehneSör ne ve 2 nci maddede adı geçen “Uygun Bedel” Tebliği İTükürnlerine uygun

olarak:

A- ihataya InMmaya yeterli ok » otmadrkfarrntn tespHI için 09/08/1997 Pazartesi

günö mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi »e birlikte:

 1. a) Bayındırlık ve iskan Bakanlığından ahnmtş (B) grubundan en az bu işin kesit

bedel kadar rTrüteahhföik karnesi (aslını ibraz etmek stiretryie noter tasdikli örneğini)

 1. b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini (1997 yılında afınrrnş) noter tasdikli,
 2. c) İsteki şirket ise lurrrnayıcı belgeleri,
 3. d) Mal Durum Bfldirisl ve belgelerini,
 4. e) 2886 sayrlı kanuna göre cezalı oknadığrna dair yazılı beyanını,
 5. f) 1991-1995 (5 yrl) yılarma ait Getir veya Kurumlar Vergfteri borcu olmadığına dair

Vergi dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belgeyi,

 1. g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdiki Ortak Girişim Beyannamesi fle

ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

 1. h) Halen Taafthüdündeki İşler BrkHrfsi He Hgffl beyanını ve belgelerini,
 2. i) Firmanın faaliyet süresi He ifgiN beyanını ve belgelerini,
 3. j) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işlere ait belgelerini,
 4. k) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu İşlere ait belgeleri,
 5. I) ihale Şartnamesine ve ihale Şartnamesine Ek Özel Şartname’de öngörülen diğer

belgeleri, vermesi (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; j , k

fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz)

 1. m) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif

bedelinin % 10’undan az olmaması,

 1. n) idareden alacaktan yer görme belgesi “Belge müteahhit veya vekil tarafından

imzalanmış olacaktır, imzaya ait sirküler ve vekaletname eklenecektir.”,

 1. o) Fen Edebiyat Fakültesi İkmal inşaatı taşıyıcı sistemi ve döşeme elemanları

prefabrike betonarme olacağından bu sistemi üretecek tesise sahip olduğunu (kendi malı)

gösterir. Türkiye prefabrik birliğinden alınmış belge

Gerekmektedir.

B- İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre

hazırlayacaktan tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 11/0671997

Çarşamba günü saat 16.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu

Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 55

D ı ; zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir :(Aşağtdaki belgelerin 1997 yılı içinde ahnmt$

olması gerekir.)

 1. a) iç zarf,
 2. b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
 3. c) Noter tasdikli imza sirküleri,
 4. d) isteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. e) Ortak Girişim olması halinde, ihale Şartnamesindek» örneğine uygun noter tasdikli

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

 1. f) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü adına alınmış (4.950.000.000.-)TL. tutarında

geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tariflinden önce M e

olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- “Uygun Bedel* Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden

önce ihaleye Katılma Belgesi verilmeyecek. Yeterlik sonucu ihale Komisyonunca

açıklanacak ve ihaleye Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarftan

açılmadan iade edilecektir.

9- Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12496/1-1

İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

1- Üniversitemizce Meşelik Kampüsünde yaptırılacak olan Spor Salonu (Prefabrik)

İnşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrasına göre Kapak* Teklif

Usulü İte ihaleye konulmuştur.

2- Bu işin ihalesinde 12 Nisan 1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan “1997 Yılında Girişilecek Yapım ihalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde

Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ” hükümleri uygulanacaktır.

3- İşin tahmin edilen bedeli: 128.500.000.000. -TL.dır.

4- İhale 11/06/1997 Çarşamba günü saat :14.00’da Osmangazi Üniversitesi

(Eskişehir) nin Meşelik Kampüsündeki Rektörlük ihale odasında yapılacaktır.

5- İhale Şartnamesi ile diğer evrak “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda mesai

saatleri içinde görülebilir veya 5.000.000.-TL. karşılığı temin edilebilir.

6- İSTEKLİLERİN : “Yapı İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi” ne,

“İhale Şartnamesine Ek özel Şartname” ye, “Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma

Yönetmeliği”” ne ve 2 nci maddede adı geçen “Uygun Bedel” Tebliği hükümlerine uygun

olarak:

A- İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 09/06/1997 Pazartesi

günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte:

 1. a) Bayındırlık ve iskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif

bedeli kadar müteahhitlik karnesi (aslını ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örneğini)

 1. b) Ticaret veA/eya Sanayi Odası Belgesini (1997 yılında alınmış) noter tasdikli,
 2. c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri.

Sayfa : 56 RESMİ GAZET E 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

 1. d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
 2. e) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını,
 3. f) 1991-1995 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair

Vergi dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belgeyi,

 1. g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile

ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

 1. h) Halen Taarihüdündeki İşler Bildirisi ile ilgili beyanını ve belgelerini,
 2. i) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanını ve belgelerini,
 3. j) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işlere ait belgelerini,
 4. k) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
 5. I) İhale Şartnamesine ve ihale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer

belgeleri, vermesi (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; j , k

fıkralanndaki bilgi ve belgeler aranmaz)

 1. m) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif

bedelinin % 10’undan az olmaması,

 1. n) İdareden alacaklan yer görme belgesi “Belge müteahhit veya vekili tarafından

İmzalanmış olacaktır, imzaya ait sirküler ve vekaletname eklenecektir.*,

 1. o) Spor salonu inşaatı taşıyıcı sistemi ve döşeme elemanlan prefabrike betonarme

olacağından bu sistemi üretecek tesise sahip olduğunu (kendi malı) gösterir. Türkiye

prefabrik birtiğinden alınmış belge

Gerekmektedir.

B- İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nd maddesine göre

hazırlayacaktan tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 11/06/1997

Çarşamba günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu

Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: (Aşağıdaki belgelerin 1997 yılı içinde alınmış

olması gerekir.)

 1. a) iç zarf,
 2. b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
 3. c) Noter tasdikli imza sirküleri,
 4. d) isteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. e) Ortak Girişim olması halinde, ihale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

 1. f) Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü adına alınmış (3.855.000.000.-)Tl_ tutannda

geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile

olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- “Uygun Bedel” Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden

önce İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, Yeterlik sonucu ihale Komisyonunca

açıklanacak ve ihaleye Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanlann teklif zarflan

açılmadan iade edilecektir.

9- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12497/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 57

MUHTELİF MALZEME SATİN ALINACAKTIR

TEAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden :

İşletmemizce aşağıda muhteviyatı yazılı 4 adet ihale kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır.

S.No İhalenin Konusu

 1. Asimetrik Sivri Uç (Panzerli)
 2. Tambur Mili
 3. Bant Eklem Malzemesi
 4. Halat Yağlama ve Temizleme

Makinesi

Miktarı Dosya No İhale Tarihi

Şart.Bed.

(TL.)

350 Adet 97/129

2 Adet 97/130

105 Set 97/131

1 Set 97/132

19 Haziran 1997 1.300.000

19 Haziran 1997 1.000.000

20 Haziran 1997 1.600.000

20 Haziran 1997

1 – Şartnameler, aşağıda belirtilen adreslerden bedeli karşılığı temin edilebilir.

-TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No : 27, Kat: 15 (Fax : 213 88 70) Bahçeliev ler/Ankara

– TEAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü Fevzipaşa Cad. No : 179 (Fax : 631 39 52) Fatih/İstanbul

– TEAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Fax : 524 22 80) Elbistan/Kahramanmaraş

2-Teklifler ihale günlerinde saat 15.00’e kadar İşletmemiz Genel Muhaberat servisine intikal ettirilecek olup, aynı gün saat 15.30’da alenen açılacaktır.

3 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 – İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii değildir. 11966/2-1

BİNA TEMİZLİĞİ, BAHÇE BAKIMI VE YEMEKHANE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Emlak Kamulaştırma Müdürlüğünden :

1 – Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Silahtarağa hizmet binalarının yıllık temizlettirilmesi,

bahçe bakımı ve yemekhane işleri kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır.

Keşif Bedeli: 4.000.000.000 – TL., Geçici Teminat: 120.000.000 – TL., Şartname Bedeli : 1.000.000-TL.

2 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.

Şartnameler; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İnşaat Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü Kazımkarabekir Caddesi Haliç Tesisleri 34040 Silahtar-Eyüp-İstanbul adresinden dosya alınabilir.

3 – Teklifler engeç 10/6/1997 günü saat 10.00’a kadar Abdülhakhamit Caddesi No : 79/A

Taksim adresindeki 1. Kat, 103 no’lu odadaki Muhaberat servisine verilmelidir.

4 – Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 11737/2-1

25.500 ÇİFT KISA KONÇLU DERİ ELDİVEN ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu

Başkanlığından :

1 – Yukarıda belirtilen 25.500 Çift kısa konçlu deri eldiven 13/6/1997 tarih, saat: 14.30’da

Kapalı Zarf Yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.

2 – Eksiltme yukarıda belirtilen gün ve saatte H.Paşa’daki 1. Bölge Başmüdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.

3 – Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin % 3’ü olup, şartnameler H.Paşa ve Sirkeci

veznelerimizde KDV dahil beheri 1.000.000 – TL. bedelle temin edilebilinir.

4 – Yukarıda belirtilen ihale günü olan 13/6/1997 tarih, saat: 12.00’ye kadar geçici teminatın yatmış ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul

edilmez.

5 – TCDD 2886 sayılı Kanuna tabii olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen

yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 12161/2-1

Sayfa : 58 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı : 23002

YEMEKHANE HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

SEKA Aksu Müessesesi Müdürlüğünden :

GİRESUN

Müessesemiz İşçi yemekhanesi yemek ihalesi (malzemesi yükleniciye ait olmak üzere)

şartnamemizde belirtildiği gibi bir yıl süreyle yaptırılacaktır.

1 – İhaleye katılmak isteyen firmalar, bu işe ait şartnameyi, Müessesemiz Ticaret Kısım

Müdürlüğü, SEKA Ankara, İstanbul ve SEKA Genel Müdürlüğü (İzmit) İkmal Dairesi Başkanlığından temin edebilirler.

2 – Şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektupları 20/6/1997 günü saat 14.00’e kadar kapalı olarak Müessesemiz Haberleşme Şefliğine verilmiş olacaktır. Telefaks, Teleks veya açık

olarak gelen teklifler kabul edilmiyecek ve postada meydana gelecek gecikmeler Müessesemiz sorumlu olmayacaktır.

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya

bölerek istediğine vermekte serbesttir. 12239/1/2-1

MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Müessesemiz, İdari Bina genel temizliği, Odacılık ve Çay Ocağı işletilmesi şartnamemizde belirtildiği gibi bir yıl süreyle asgari 14 elemanla yaptırılacaktır.

1 – İhaleye katılmak isteyen firmalar, bu işe ait şartnameyi, Müessesemiz Ticaret Kısım

Müdürlüğü, SEKA Ankara, İstanbul ve SEKA Genel Müdürlüğü (İzmit) İkmal Dairesi Başkanlığından temin edebilirler.

2 – Şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektupları 20/6/1997 günü saat 14.00’e kadar kapalı olarak Müessesemiz Haberleşme Şefliğine verilmiş olacaktır. Telefaks, Teleks veya açık

olarak gelen teklifler kabul edilmiyecek ve postada meydana gelecek gecikmeler Müessesemiz sorumlu olmayacaktır.

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ve bölerek istediğine vermekte serbesttir. 12239/2/2-1

HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Müessesemiz Sosyal Bina hizmet alımı şartnamemizde belirtildiği gibi bir ytl süreyle asgari 15 elemanla yaptırılacaktır.

1 – İhaleye katılmak isteyen firmalar, bu işe ait şartnameyi, Müessesemiz Ticaret Kısım

Müdürlüğü, SEKA Ankara, İstanbul ve SEKA Genel Müdürlüğü (İzmit) İkmal Dairesi Başkanlığından temin edebilirler.

2 – Şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektupları 20/6/1997 günü saat 14.00’e kadar kapalı olarak Müessesemiz Haberleşme Şefliğine verilmiş olacaktır. Telefaks, Teleks veya açık

olarak gelen teklifler kabul edilmiyecek, postada meydana gelecek gecikmeler Müessesemiz sorumlu olmayacaktır.

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ve

bölerek istediğine vermekte serbesttir. 12239/3/2-1

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 59

KAYSER İ – KONY A DOĞAL . GA Z BOR U HATT I SİSTEM İ İHALEY E AÇILACAKTI R

Botaş Oene l Müdürlüğünde n :

Kurumumuz ; inşaa ettirmey i planladığı Kayseri-Kony a Doğal Ga z Bor u Hattı

sistem i ile ilgili ihal e açacaktır.

Kayseri-Kony a Bor u Hattı sistemi ; 14 0 km . 30 ” çapında v e 14 5 km . 24 ” çapında

olma k üzere topla m 28 5 km . uzunluğunda olacaktır.

H a t boruları BOTA Ş tarafından temi n edilecektir .

Söz konus u ihaley e katılmak isteye n firmalarda n arana n şartlar aşağıda

belirtilmiştir.

-Çeşitli çaplarda (10 ” v e yukarısı) topla m 5 0 km . uzunluğunda çelik bor u hattı

inşaa etmiş olmak ,

-Topla m 2 0 milyo n AB D tutarında sanay i tesis i vey a çelik bor u hattı inşaa etmiş

olmak ,

– Söz konus u bor u hatlarının inşaası için yeterl i miktard a ekip , ekipma n v e iş

makınası sahi p olma k

– Yukarıda belirtile n şartlara hai z firmala r ihaley e te k başlarına katılabilecekleri

gibi . Konsorsiyu m olara k d a katılabileceklerdir. Konsorsiyu m olara k başvuracak

firmalarda n e n a z birini n vey a Konsorsiyu m üyelerinin topl u olara k b u şartları

sağlaması gerekmektedir .

-Söz konus u ihalede ; Bor u hattı sistem i için Geçici Temina t bedel i 3 milyo n AB D

Doları’dır.

-istenile n şartları sağlayan firm a yad a Konsorsiyumlar , ihal e evraklarını 9-1 6

Hazira n 199 7 tarihler i arasında aşağıdaki adreste n 5.00 0 AB D Doları karşılığı temi n

edebileceklerdir . İhale ile ilgili so n teklif verm e tarih i 4 Ağustos1997 olup , teklifle r

firmaların huzurund a açılacaktır.

Kurumumu z 288 6 sayılı yasay a tab i değildir.

ADRES :

BOTA Ş GENE L MD .

Yatırımlar Gru p Bşk.

Güneş Sok . No: 5

G ü venevler/A N KAR A 12238/1/2- 1

TENDE R ANNOUCEMEN T

FRO M

B O T A Ş PETROLEU M PIPELIN E CORPORATIO N

BOTA Ş indet s t o ope n Internationa l bid s fo r th e Constractio n o f Kayseri-Konya Natura l

G a s Pipelin e Systems . Kayseri-Kony a Natura l Ga s Pipelin e System , havin g a Tota l

approximat e lengh t o f 28 5 km , shal l consis t o f 30 ” pipelin e o f 14 0 k m an d 24 ” pipelin e

o f 14 5 km .

Lin e pipe s shal l b e supplie d b y BOTAŞ .

T h e require d pre-requisite s fo r th e Companie s participatin g th e biddin g ar e a s follows :

-Havin g complete d th e Constructio n o f stee l pipeline s o f a t leas t 5 0 k m i n tota l lengh t

a t variou s diameter s (10 ” o r above) ,

-Havin g Complete d th e Constructio n o f Industria l plant s and/o r stee l pipeline s havin g a

tota l cos t o f 2 0 millio n US D and ,

– T o hav e sufficien t wor k force , machiner y an d equipmen t i n amount s necessar y t o

Construc t th e abov e mentione d pipelin e system .

-Th e Companie s satisfyin g th e abov e requirement s ca n participat e th e biddin g

individua l o r b y formin g a Consortium . A t leas t on e o f th e Consortiu m member s o r th e

Consorciu m member s al l togethe r hav e t o satisf y thi s requirement s i n cas e o f

application s a s a Consortiu m

Tende r bon d fo r th e pipelin e syste m i s 3 millio n US D

T h e Companie s o r Consortium s whic h satisf y th e abov e requirement s shal l b e abl e t o

obtai n th e Tende r Document s fo r th e subjec t Project s fro m th e addres s underneat h

betwee n 9-1 6 Jun e 1997 , b y payin g 500 0 US D fo r Project .

T h e fina l Tende r dat e i s A Augus t 1997 , an d th e bid s shal l b e opene d i n presenc e o f

t h e represantative s o f bidders .

BOTA Ş i s no t subjec t t o Ac t No : 288 6

ADDRES S :

BOTA Ş Petroleu m Pipelin e Corporatio n

Departmen t o f Engineerin g an d Constructio n

Güne ş Soka k No: 5

06690-GOvenevler/ANKARA-TURKE Y ,

12238/2/2- 1

Sayfa : 60 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002

BORU SATİN ALINACAKTIR

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden :

Şirketimiz, tarafımızdan hazırlanan spesifikasyonlarda, muhtelif çaplarda (8″, 12″, 16″,

24″, 30″, 36″, 40″) takriben 1250 km çelik borular satın alacaktır.

İhale evrakları aşağıdaki adresden satın alınabilir.

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

Genel Müdürlüğü

(Muhaberat Şefliği)

Güneş Sok. No: 11

06690 Güvenevler/Ankara-TÜRKİYE

İhale ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1 – İhale evrakları 5.000.-USS veya muadili Türk Lirası karşılığı 2-23 Haziran 1997 tarihleri arasında temin edilebilir. Şartname bedelleri Şirketimizin T. İş Bankası Güvenevler Şubesindeki TL. için 529-5, US$ için 29810 sayılı hesaplarına yatırılacaktır.

2 – Son teklif verme tarihi 23 Temmuz 1997 saat 14.00’dür.

3 – Teklifler “API Spec 5L Monogram”lanna göre sertifikalan ihtiva etmelidir. (Bu sertifika ihaleye iştirak için gerekli olup, 1997 yılı için geçerli olmalıdır.)

4 – Satınalınacak borularda Finansmanın % 15’i BOTAŞ kaynaklanndan avans ödemesi

şeklinde, % 85’i yüklenici tarafından temin olunacak kredi yoluyla sağlanacaktır.

12212/1/2-1

INVITATION TO STEEL PIPES TENDER

BOTAŞ intends to purchase steel pipes of various sizes (8″, 12″, 16″, 24″, 30″, 36″, 40″)

appr. 1250 km all in accordance with BOTAŞ specifications.

Related tender documents are available for purchase at the following address;

BOTAŞ

Communication Dept.

(Muhaberat Şefliği)

Güneş Sok. No: 11

06690 Güvenevler/Ankara-TURKEY

The details about the tender are as follows;

1 – The Bid Documents are available with cost to US$ 5.000 – or equivalent in Turkish

currency, between 2-23 June 1997. Deposits shall be to T. İş Bankası Güvenevler Branch^Account

No. 529-5 (Turkish Currency) and account no. 9810 (foreign cunency)

2 – Final submittance is July 23, 1997 until 14.00 o’clock.

3 – Proposals must include “Certificate of Authority to use monogram of API spec 5L”

(This certificate is necessary to participate, and must be valid for 1997)

4 – BOTAS, shall finance the advance amount (15 % of Contract Price) The rest of the

amount (85 % of) Contract price) shall be financed through the credit package proposed by the

Tenderers. 12212/2/2-1

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 61

DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ MODERNİZASYON PROJESİ

KAPSAMINDA ULUSLARARASI KREDİ İLE ALINACAK

HİZMET VE TEÇHİZAT TEMİNİ İHALESİ

Milli Eğitim Bakanlığından :

1 – M.E.B. Ders Aletleri Yapım Merkezi’nin modernizasyonu amacıyla ihtiyaç duyulan ve

aşağıda belirtilen mal ve hizmetler; bedeli istekliler tarafından temin edilecek uluslararası kredi ile

ödenmek ön şartı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. maddesinin (p) fıkrasına göre Pazarlık Usulü ve Uluslararası kredili ihale yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – İhale, uluslararası krediyi temin edebilecek yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İstekliler mal ve hizmetlerin tamamına, bir kısmına veya her kaleme ayrı ayrı teklif vermekte serbesttirler. Ancak, teklif verdikleri mal ve hizmetlerin tamamı için krediyi temin etmek zorundadırlar.

3 – Şartname ve eklerinde teknik özellikleri yazılı satınalınacak makine, tezgâh, cihaz ve

hizmetler:

S.N Cinsi Miktan

1 CNC – Torna C – Eksenli (Talaş Konveyörlü) 1 adet

2 CNC – Torna (Çubuk Sürücülü ve Talaş Konveyörlü) 4 adet

3 CNC – Dik İşleme Merkezi 2 adet

4 CNC – Dik İşleme Merkezi (Inner Cooling Fonksiyonlu) 1 adet

5 CAD – CAM Sistemi 1 adet

6 CNC – EDM Elektro Erozyon Makinesi 1 adet

7 CNC – VVEDM Tel Erozyon Makinesi 1 adet

8 CNC – Hidrolik Apkant Pres 3000 mm 2 adet

9 NC – Hidrolik Giyotin (makas) 2500 mm 1 adet

10 NC – Hidrolik Giyotin (makas) 3000 mm 1 adet

11 Hidrolik Pres 30 Ton (çift etkili) 4 adet

12 Hidrolik Pres 40 Ton (çift etkili, otomatik tabaka sürücülü) 1 adet

13 Hidrolik Pres 60 Ton (çift etkili, otomatik rulo sürücülü) 1 adet

14 Punta Kaynak Makinesi (pnömatik, kollu, elektronik kumandalı) 3 adet

15 Profil ve Boru Kıvırma Makinesi (hidrolik çalışır) 1 adet

16 Lastik Enjeksiyon Makinesi (900 cm’dik çalışır) 1 adet

17 Plastik Enjeksiyon Makinesi (225 g dik çalışır) 1 adet

18 Plastik Enjeksiyon Makinesi (225 g yatay çalışır) 1 adet

19 Plastik Enjeksiyon Makinesi (500 g yatay çalışır) 1 adet

20 Plastik Enjeksiyon Makinesi (1000 g yatay çalışır) 1 adet

21 Kesici Takımlar için Merkezleme ve Kontrol Cihazı 1 adet

22 Ultrasonik Kaynak Cihazı (metal parçalar için) 1 adet

23 Ultrasonik Kaynak Cihazı (plastik parçalar için) 1 adet

24 Ultrasonik Yıkama Tankı (25-40 kHz. 750x650x450 mm) 2 adet

25 Kablo Kesme ve Sıyırma Makinesi 1 adet

26 CNC – Bobin Sarma Makinesi 2 adet

27 Ultrasonik Çatlak Muayene Cihazı (portattif tip) 1 adet

28 Kalınlık Ölçme Cihazı (demir ve demir dışı metaller için) 2 adet

29 Universal Sertlik Ölçme Cihazı (dijital portatif tip) 2 adet

30 Kalite Kontrol Mastarları Mercekler İçin 1 takım

-31 CNC – CURVE Generator Sphero 0 0.5-20 mm (mercek üretimi için) 1 adet

32 CNC – CURVE Generator Sphero 0 20-120 mm (mercek üretimi için) 1 adet

33 CNC – CURVE Generator Synchro 0 0.5-20 mm (mercek üretimi için) 1 adet

34 CNC – CURVE Generator Synchro 0 20-120 mm (mercek üretimi için) 1 adet

35 Mercek Yuvarlatma Makinesi 1 adet

36 Mercek Tornalama ve Taşlama Makinesi 1 adet

37 Cam Kesme Makinesi (mercek üretimi için) 1 adet

38 Universal Merkezleme Makinesi (mercek üretimi için) 1 adet

Sayfa: 62 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

4 – İdari şartname ve ekleri M.E.B. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü’nün Gazimahallesi Silahtar Cad. No: 21 Ankara/TÜRKİYE adresinden 5.000.000,- TL. (Beşmilyon Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. İsteklilerce şartname ve ekleri mesai günlerinde 08.00-18.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen adreste ücretsiz incelenebilir. Tel.: (0312) 213 35 20 – 212 60 50/117

Fax: (0312)212 60 79.

5 – Teklif mektupları, 15 Temmuz 1997 Salı günü Türkiye saati ile engeç saat 12.00’ye

kadar, Ders Aletleri Yapım Merkezi’nin yukarıda yazılı adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilecektir. Postada vaki

olan gecikmeler dikkate alınmaz.

6 – İhale, 15 Temmuz 1997 Sah günü Türkiye saati ile saat 14.00’de Milli Eğitim Bakanlığının Kızılay Ankara/Türkiye adresinde bulunan Merkez Binasındaki Başöğretmen Salonu’nda;

istekliler, basın mensupları ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer ilgililerin huzurunda yapılacaktır.

7 – İşin tahmin edilen bedeli yoktur. Bakanlık bu proje için ödenek ayırmadığından istekliler; ihalenin gerçekleşmesi için satın alınacak mal ve hizmetlerle ilgili olarak, teklif verdikleri

mal ve hizmetlerin bedelinin tamamını karşılayacak krediyi kendileri temin edeceklerdir.

8 – İhaleye katılacak Yerli ve Yabancı isteklilerde aşağıdaki belgeler ve şartlar aranır;

 1. a) Teklif ettikleri mal ve hizmetlerin tamamını karşılayan krediyi temin etmeleri, Temin

edilen bu kredinin geri ödeme süresi ve şartlan ile krediye uygulanacak faiz oranlarını ve diğer

şart ve yükümlülükleri açık ve net bir şekilde belirten taahhüt ve teklifini, ülkesindeki ilgili ve yetkili mercilerden alacağı belgeler ile birlikte, ihale dokümanları arasında idareye vermesi,

 1. b) Yerli ve Yabancı İsteklilerce teklif ettikleri genel fiyat toplam bedelinin % 3’ü (yüzdeuç) tutarında Geçici Teminat verilmesi. (Geçici Teminat teklif edilen bedelin para biriminin %

3’ünden az olamaz, az olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz)

 1. c) Kanuni ikametgâhı olması,
 2. d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Türkiye’de yasal temsilcisi varsa),
 3. e) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
 4. f) İmza Sirküleri vermesi,
 5. g) İhaleyle ilgili idari şartnamenin 5. maddesinde yazılı diğer belgeleri vermesi,

9 – Bakanlık ve komisyon teklif birim fiyatlarını ve kredi şartlarını gözönünde bulundurarak; alınacak mal ve hizmetlerden istediği kalemlerin miktarını birer adet artırmaya veya birer adet

azaltmaya, bazı kalemlerin alımını kısmen veya tamamen iptal etmeye yetkilidir.

İlân olunur. 11919/2-2

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:

Orman Yangmlannm Önlenmesi ve Mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere, aşağıda

cinsi, miktarı, birim ve toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları yazılı malzemeler % 10

yedek parçaları ile birlikte satın alınacaktır.

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Cinsi Miktarı

Bir.Muham.Bed.

(TL.)

Top.Muham.Bed.

(TL.)

Geç.Tem.Tut.

(TL.)

Sabit Telsiz

Mobil Telsiz

El Telsizi

Röle Telsizi

332 Adet

590 Adet

800 Adet

29 Adet

400.000.000

289.000.000

350.000.000

2.060.000.000

132.800.000.000

170.510.000.000

280.000.000.000

59.740.000.000

3.984.000.000

5.115.300.000

8.400.000.000

1.792.200.000

TOPLAM 643.050.000.000 19.291.500.000

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 63

İhale, Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri 1 No’lu Binadaki Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığında 11 Haziran 1997 günü Saat 11.00’de Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Bu işle ilgili İdari ve Teknik Şartnameler 09.30-12.30 ve 13.30-16.00 mesai saatleri içerisinde bir dilekçe ile, KDV hariç 10.000.000 – TL. karşılığında Merkez Satın Alma Komisyonu

Başkanlığından temin edileceği gibi, aynı yerde bedelsiz olarak görülebilir.

İsteklilerden Aranacak Şartlar:

1 – Kanuni İkametgahı Olması,

2 – Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi,

3 – Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi Vermesi,

4 – İmza Sirküleri Vermesi,

5 – İdari Şartnamenin E ve G maddelerindeki yazılı Belgeleri Vermesi,

6 – Teklif vereceği malzemelere ait Geçici Teminat Yatırmış Olması,

7 – Belgeler suret ve fotokopi ise Noter Tasdikli Olması,

8 -Teknik Şartnamenin 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3 maddelerinde yazılı belgeleri vermesi ve bu

belgelerin 2.17.4 maddesine Uygun Olması.

Teklifler 11 Haziran 1997 günü Saat 10.30’a kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığına

verilmiş olması lazımdır. Postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmiyecektir.

İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlân olunur. 12033/2-2

AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKELERİ İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından :

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi AG-OG Elektrik Şebekesi

inşaatı TED AŞ birim fiyat esası ve 88/13181 sayılı kararnameye tabi olmak kaydıyla kapalı teklif

usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1 – İhale 12/6/1997 günü saat 10.30’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılacaktır.

2 – Sözkonusu işin 1997 yılı TED AŞ birim fiyatlarına göre 1. keşif bedeli tahmini

284.000.000.000 – TL. olup, adı geçen iş için Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımıza hitaben alınacak limit içi geçici teminatı 8.520.000.000 – TL.’sidir.

3 – İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının

Eskişehir Yolu 7. Km. .O.D.T.Ü. Karşısı 8. Kat 814 nolu odasındaki İhale Daire Başkanlığından

20.000.000,- TL.na satın almaları gerekmektedir.

4 – İştirakçilerce;

Dış Zarfa : (İhale Dosyasındaki esaslara göre)

 1. a) İhaleye katılmak üzere İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
 2. b) İmza sirküleri ve vekaletname,
 3. c) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış olduğunuz en az keşif bedeli kadar (G) grubu Müteahhitlik Karnesinin aslı ve fotokopisi,
 4. d) 1997 yılı fiyatları ile bir taahhütte bu işin keşif bedelinin yarısı kadar resmi ve benzer

bir işi müteahhit olarak bitirdiğine dair iş bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi ile bu iş bitirme belgesini tevsik edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağı aslı ve fotokopileri,

 1. e) İşin keşif bedelinin % 10 oranında nakit kredisi ile % 10 oranında teminat kredisine ait

Banka referans mektubu ve özel idari şartnamedeki esasları kapsayacak açıklamalı teyit yazısı,

Sayfa : 64 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Say): 23002

 1. f) Özel İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait Noter tasdikli taahhütname,
 2. g) Son iki yılda yapılan işlere ait taahhüt bildirisi,
 3. h) İhale dosyası alındı belgesi,

ı) Keşif bedelinin % 3’ü oranında limit dahili geçici teminat mektubu,

 1. k) 1997 yılında alınmış Ticaret odası kayıt belgesi ve İkametgah Beyanı,
 2. I) 1992 – 1996 tarihlerinde vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi,
 3. m) üzerinde firmanın adresi yazılı mühürlü kapalı zarf içinde teklif mektubunu içeren iç

zarf, konacaktır.

Yukarıdaki şartlara göre hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale günü saat 10.00’a kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Eskişehir Yolu 7. km. O.D.T.Ü. Karşısı 8. Kat 814 nolu adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.

5 – Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri

tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır.

6 – Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.

7 – Müteşebbis Teşekkülümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.

Keyfiyet ilan olunur. 11917/2-2

PASLANMAZ BORU İMAL ETTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden ;

1 – Fabrikamız ihtiyacı 280 Metre Paslanmaz Boru kapalı zarfla teklif almak usulü ile imal

ettirilecektir.

2 – İhale 10/6/1997 günü saat 14.30’da Fabrikamız Etimesgut’taki ofis binasında yapılacak olup, istekliler ihale günü saat 14.00’e kadar teklif mektuplarını muhaberat servisine intikal ettirmiş olacaktır.

3 – Sözkonusu ihaleye ait şartname Fabrikamız Ticaret servisinde bedelsiz olarak temin

edilir.

4 – İşin geçici teminatı teklif tutarının % 5 miktarında olup Nakit, Banka teminat mektubu veya Devlet tahvili şeklinde olacaktır.

5 – Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir. 11918/2-2

MUHTELİF MALZEMELER SATİN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :

Kuruluşumuzca ihtiyaç duyulan 6000 ton çelik seletin temini için İç-dış piyasadan Kapalı Zarf Yöntemi ile eksiltmeye çıkılmıştır.

1 – Tekliflerin engeç 30/6/1997 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş

olması şarttır.

2 – Şartnamler, Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez veznesi ile İstanbul’da Sirkeci veznesinden (KDV dahil) 5.000.000 – TL. bedelle temin edilebilir.

3 – Teklifle birlikte teklif edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

4 – Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarında yer alacak hususlar şartname ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bilgileri taşımayan teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5 – TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 12034/2-2

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 65

MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

1 – Kurumumuz kuruluşlarından Hurdasan A.Ş. Aliağa Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nde

yaptırılacak olan kantar binası, çevre düzenlemesi, saha betonu ve drenaj inşaatı işleri kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 – İşin I. keşif bedeli 10.020.000.000,- TL.’dir.

3 – İhale 20 Haziran 1997 Cuma günü saat 15.00’de yapılacaktır. Teklif sahipleri veya firma yetkilisi belirtilen gün ve saatte ihaleyi izleyebilir.

4 – İhalede en ucuz ve en uygun teklif esas alınacaktır.

5 – İhale Şartnamesi, sözleşme ve yeterlik değerlendirme kriterlerine ait açıklamalar ile diğer evraklar, Genel Müdürlüğümüz Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı’nda (Kat: 6, Oda No:

612) mesai saatleri içerisinde görülebilir.

6 – Teklif verecekler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği’ne uygun olarak;

A – İhaleye katılma belgesi (Yeterlik Belgesi) almak için başvuru dilekçesi ile birlikte;

 1. a) Müteahhitlik karnesini:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınmış (B) grubu en az 15.030.000.000- TL’lik müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini veya noter tasdikli suretini (Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.)

 1. b) Mali Durum Bildirgesi:

Kurumumuz adına, ihalenin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş, ilgili bankaca teyidli

banka referans mektupları ile belgelendirilmiş “Mali Durum Bildirisi”; Banka referans mektupları ve teyit yazıları ilgili bankanın iki yetkilisi tarafından imzalanmış, imza sahiplerinin isim ve unvanları ile imza tarih ve sayısı teyit yazılarında ve referans mektubunda belirtilecektir. Keza, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu miktarları da rakam ve yazı ile burada belirtilmiş olacaktır,

(nakit ve teminat mektubu kredilerinin her biri 1.002.000.000 – TL’den daha az olmayacaktır.)

 1. c) Teknik Personel Taahhütnamesi :

İhale dosyasındaki sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen teknik personeli sözleşmenin 8.

ve 19. madde hükümleri çerçevesinde bulunduracağına dair taahhütname,

 1. d) Taahhüt Bildirisi ve Belgeleri :

1980 yılından sonra tamamlanmış benzer nitelikteki işlere ait geçici veya kesin kabul tutanaklarından veya işbitirme belgelerinden birisinin (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedelinin en az 7.014.000.000 – TL. tutarında olmak

şartıyla) aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Ayrıca, 1980 yılından sonra yapmış olduğu işlerin de belgelere dayalı olarak bildiriminde bulunulacaktır.

 1. e) Cezalı Olmama Hususu :

2886 sayılı Kanun’a göre cezalı olmadığına dair isteklinin yazılı beyanı,

 1. f) Vergi Borcu Bulunmadığı Hususu :

İstekliler, 1997 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcunun bulunmadığının

belgelendirilmesi (1991-1995 yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergileri ile ilgili Vergi Dairesinden temin edecekleri borcunun olmadığına dair belge veya noter onaylı suretini),

 1. g) Odalara Kayıtlı Olunması Hususu :

İstekliler, ihalenin yapıldığı yıla ait olmak üzere tüzel ve gerçek kişilerin Ticaret ve/veya

Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge veya noter onaylı suretini,

dosya içerisinde vereceklerdir.

Yeterlik değerlendirilmesinde puanlama sistemi uygulanmayacaktır.

Sayfa: 66 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

B – İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte;

 1. a) İhaleye katılma belgesi (Yeterlik Belgesi),
 2. b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi,
 3. c) Gerçek veya tüzel kişi iştirakçilerin noter onaylı imza sirkülerini ve/veya imza beyannamelerini ve aynca tüzel kişi iseler temsil ve izlemeye yetkili olduğuna dair noter onaylı yetki

belgesi,

 1. d) İhaleye istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise. istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ile noter onaylı imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi,
 2. e) MKE Kurumu Genel Müdürlüğü adına alınmış 300.600.000,- TL. tutarındaki geçici teminat,
 3. f) Yeterlik Belgesinin alınmasını müteakip Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı’ndan

KDV hariç 3.500.000 – TL. bedeli mukabilinde temin olunacak ihale dosyası (her sayfası teklif sahibi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır).

 1. g) İzmir Aliağa Hurda İşletmesi’nden temin edilecek Yer Görme Belgesi, istenecektir.

7 – İhaleye katılma (Yeterlik Belgesi) almak için son müracaat tarihi 6 Haziran 1997 Cuma günü saat 17.00’ye kadardır. Uygun bulunan isteklilerin İhaleye Katılma Belgeleri 13 Haziran

1997 Cuma gününden itibaren Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı’ndan elden verilecektir.

8 -İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar vereceklerdir.

9 – İhaleye Katılma Belgesi almak için müracaatların ve teklif mektuplarının verileceği

yer (İşin adı belirtilmek suretiyle) MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA’dır.

10 – Telgrafla, faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul

edilmez.

11 – Kurumumuz 2886 sayılı Yasa’ya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine ihale etmekte serbesttir. 11922/3-2

5,56 mm x 45 ve 7,62 mm x 51 FİŞEK ÜRETİM HATTI KURULMASI

İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MKEK Genel Müdürlüğünden :

1 – Kurumumuz Bağlı Ortaklıklarından Fişeksan A.Ş. Genel Müdürlüğünde 5,56 mm x 45

ve 7,62 mm x 51 fişek üretim hattı kurulması için ihaleye çıkılmıştır.

2 – İhaleye ilişkin idari ve teknik şartnameleri temin etmek isteyen temsilci firmalar;

 1. a) Konuya ilişkin teknik ve idari şartnameleri MKEK Yatırım Planlama Daire Başkanlığında inceleyebilirler.
 2. b) MKEK Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Tandoğan/ANKARA) veznesinden, şartname bedeli olarak yatıracakları 6.000.000 – TL.+KDV (altımilyon TL) karşılığı alacakları makbuz ile Yanrım Planlama Dairesi Başkanlığına başvurarak firma temsilcisi olduklarını

resmi belgelerle kanıtlamaları halinde İdari ve Teknik Şartnameleri temin edebileceklerdir.

3 – Teklifler 26 Ağustos 1997 Salı günü saat 14.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yatırım

Planlama Dairesi Başkanlığına teslim edilecek ve aynı gün saat 15.00’de huzurda açılacaktır.

4 – Telgrafla, faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul

edilmez.

5 – Kurumumuz 2886 sayılı Yasa’ya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir. 11923/3-2

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 67

BASKILI TAVUK TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 – Satınahnacak 10.000 kg. baskılı tavuk torbasına ait idari ve teknik şartnameler Ankara’da Genel Müdürlüğümüz Malzeme ve İkmal Daire Başkanlığından, İstanbul’da Haydarpaşa Et

Sanayi İşletmesi ve Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilir.

2 – Üzerine “Baskılı Tavuk Torbası Teklifidir” ibaresi yazılacak kapalı zarfların en geç

ihale günü olan 11/6/1997 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliğine

verilmesi gerekmektedir.

3 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 – Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 12211/2-2

TAŞINABİLİR PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden :

1 – Şirketimiz ihtiyacı için 1 ad. Taşınabilir Projeksiyon cihazı kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – İstekliler, bu işe ait şartnameyi Ankara’da Türk Telekomünikasyon A. Ş. Malzeme

Dairesi Başkanlığı Hl.Satın Alma Şube Müdürlüğünden veya İstanbul’da Türk TELEKOM İstanbul Yakası Malzeme Müdürlüğünden KDV hariç 2.000.000.- TL. bedelle temin edebilirler.

3 – Teklifler engeç 5/6/1997 günü saat 10.00’a kadar Türk Telekomünikasyon A. Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III.Satın Alma Şube Müdürlüğü 06103/Ankara adresine verilecek veya

posta ile bu tarihte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir.

4 – Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz.

5 – Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesini Şirketimizden almış olmaları şarttır. 11505/2-2

OG ŞÖNT KAPASİTÖR SATIN ALINACAKTIR

MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :

1 – Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen OG Sönt Kapasitör Bankları, kapalı zarf

usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Şartname Bedeli

Dosya No Cinsi Bank Miktarı (TL.)

15,8 kV. 450 KVAR Tek Yıldız Bağlt 2 Ad.

97-42-MA-23 31,5 kV.450 KVAR Tek Yıldız Bağlı 10 Ad. 2.500.000

31,5 kV.1200 KVAR Çift Yıldız Bağlı 6 Ad.

2 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.

Şartnameler; “MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul Yolu

Üzeri 12. Km. Kat: 4 Oda No : 418 (Tel: 248 74 60/11 99) Konya” adresinden bedeli mukabilinde temin edilebilir.

3 – Teklifler en geç 10/6/1997 günü saat 14.00’de kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satın Alma Komisyonunca hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

4 – Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 11916/2-2

Sayfa : 68 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Sivas Demir Çelik İsletmeleri Anonim Şirketinden :

Aşağıda detayları verilen muhtelif giyim eşyası satın alınacaktır.

Bu işe ait şartnameler Kayseri Yolu, 20. Km. Körtuzla Mevkii/SİVAS adresinde bulunan

Satmalına Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Son teklif verme tarihi 4/6/1997 günü, saat 17.00’a kadardır.

NOT : Malzemeler için numune istenecektir.

Tel: (0346) 787 63 10

Fax: (0346) 787 63 95

ALINACAK GİYİM EŞYASI

Yazlık ayakkabı

Yazlık kot takım elbise

Yazlık kumaş takım elbise

Yazlık Gömlek

Kravat

Keten Pantolon (Siyah)

Çorap (Siyah)

Pardesü

Deri gocuk

AYDINLATMA LAMBALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :

1 – Kurumumuz ihtiyacı olan Televizyon Stüdyoları ve Portatif aydınlatma sistemlerinde

kullanılmak üzere, çeşitli tip gerilim ve güçlerde toplam 9260 adet aydınlatma lambaları kapalı

zarfla ve teklif alma suretiyle yurtdışından satın alınacaktır.

2 – Şartnameler KDV dahil 29.000.000 – (Y/Yirmidokuzmilyonlira) bedelle ve mümessillik belgesinin ibrazı halinde “TRT Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, TRT Oran Sitesi ANKARA”

adresinden temin edilebilir.

3 – Tekliflerin en geç 24/6/1997 günü saat 14.00’e kadar “TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, TRT Oran Sitesi/ANKARA” adresine makbuz mukabilinde teslim edilmeleri veya yukarıdaki

gün ve saatte hazır olacak şekilde gönderilmeleri gerekmektedir.

4 – Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen

teklifler nazarı dikkate alınmaz.

5 – Bu ihalede, Kurumumuz Yönetim Kurulu’nun 6 Kasım 1991 tarihli, 276 sayılı karan

ile kabul edilen ve T.C. Resmi Gazete’nin 26 Aralık 1991 tarihli, 21093 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren TRT Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

6 – Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta,

kısmen ve dilediğine yapmakta serbesttir. 11748/2- • 2

SU POMPASI YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

97-TAS/17 Referanslı dosya konusu 13 kalem Su Pompası Yedeği Yurt İçinden veya Yurt

Dışından satın alınacaktır.

1 – İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler aşağıdaki adreste incelenir ve 8.500.000 – TL. veya USD 68 (KDV dahil) bedel karşılığı alınabilir.

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnönü Bulvarı No. 27 Kat. 15 Oda No. 15032

Bahçelievler/ANKARA

TEL: 2126900/2149

2 – Teklifler aynı adresteki Muhaberat servisine (Oda No. 15086) 27/6/1997 günü saat

12.00’ye kadar teslim edilmelidir ve Teklifler, katılmak isteyen teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda aynı gün saat 14.00’de açıklanacaktır.

3 – Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 12242/2-1

MİKTARI

603 Çift

500 Takım

51 Takım

155 Adet

51 Adet

52 Adet

208 Çift

52 Adet

5 Adet

12237/2-1

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 69

JANDARMA KARAKOL HİZMET BİNASI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından :

Kuruluşumuzca yapımı planlanan MALATYA Fırat Demiryolu Köprüsünün yanına Jandarma Karakol Hizmet Binası yapımı işinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1997 yılı birim fiyatları ve 88/13181 sayılı Yıllık Fiyat Farkı Kararnamesi üzerinden birim fiyat esasına göre Kapalı

Teklif Alma Yöntemi ile Yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaklır.

1 – Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1997 yılı Birim Fiyatları ile 16.204.383.249,-TL.’dir.

2 – Geçici Teminat miktarı 436.132.000,-TL.’dir. (ihale safhasında istenilecek olan teminat, Banka Mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.)

3 – İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

 1. a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya Tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmeyecektir.)
 2. b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 3. I) İştirakçi gerçek kişi ise Noter tasdikli imza sirkülerini; şirket ise Noter tasdikli şirket sirküleri ile tek’if

mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine Noter tasdikli imza sirkülerini,

 1. II) Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1997 yılı vizesini içeren kimlik kartını,

III) Yapı Araçları Bildirisini,

– Yapı Araçları Yükümlülük Belgesi,

Bu işin yapımı sırasında gerekli görülecek araçların temin edileceğine dair yükümlülük

belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir.

 1. IV) Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tarihinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10’u oranında nakit ve % 10’u oranında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mektupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.)
 2. V) Teknik Personel bildirisini,

Bu iş için bir İnşaat Mühendis’i ile bir Tesisat Tekniker’inin işin adına Noterden Tasdikli

taahhütnameleri ile diplomaları Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek

diğer elemanlara ait Yükümlülük Belgesi Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.

 1. VI) Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini, (Taahhüt

bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.)

VII) İsteklilerin; Yüklenici olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ettikleri benzer

karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını,

VIII) Vergi durum bildirisi ile belgelerini,

 1. IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) grubundan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini vereceklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Mali İmkanları ile tecrübeleri bakımından Kuruluşumuzca yeterli görülenlere verilecektir.

4 – İhaie ile ilgili diğer hususlar, şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde görülebilir.

5 – Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 6/6/1997 Cuma günü saat 17.00’ye kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında bulunan Belge Komisyon

Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır.

6 – TCDD’ce yeterli görülenler 10/6/1997 ve 12/6/1997 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır.

 1. a) Yeterlik Belgesi,
 2. b) Teklif Mektubu Örneği,
 3. c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belgesi,

7 – İhale 16/6/1997 Pazartesi günü saat 14.00’de TCDD Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi

Başkanlığında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri engeç 16/6/1997 tarihi saat 12.00’ye kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat

İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır.

Sayfa : 70 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

 1. a) Yeterlik Belgesi,
 2. b) Noter tasdikli imza sirküleri,
 3. c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa)
 4. d) 486.132.000,-TL.’lik Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süresiz

olacaktır.)

 1. e) İhale dosya tetkik belgesi
 2. f) İşyeri Görme Taahhütnamesi

8 – Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 – Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.

İlgililere duyurulur. 12010/2-2

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden :

1 – Derneğimizce, aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Cinsi Miktarı

1 – Plastik Kan Torbası Tekli 500.000 Adet

2 – Plastik Kan Torbası Çiftli 150.000 Adet

3 – Plastik Kan Torbası Üçlü 30.000 Adet

4 – Sağmannitollü Kan Torbası 70.000 Adet

2 – İhaleye ait Şartnameler “Ataç Sok. No. 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel

Müdürlüğümüzden ve “Nushetiye Cad. Deryadil Sok. No. 1 Beşiktaş/İSTANBUL” adresindeki

Kızılay İstanbul Müdürlüğümüzden 5.000.000 – TL. mukabilinde temin edilebilir.

3 «- İhaleye teklif verecek firmalar, teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri toplam fiyatın en az

%3’ü nisbetindeki geçici teminatı da vereceklerdir.

4 – İhaleye ait tekliflerin 26 Haziran 1997 günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 – Şartname alındı makbuzu teklif ile birlikte verilecektir.

6 – Teklifler aynı gün Saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır.

7 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 – Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 12240/2-1

KOMPLE PLAZMAFRAKSİONASYON TESİSİ YAPTIRILACAKTIR

1 – Derneğimizce, komple Plazmafraksionasyon Tesisi Anahtar teslimi olarak, kapalı zarf

usulü ile teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 – İhaleye ait Şartnameler “Ataç Sok. No. 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel

Müdürlüğümüzden ve “Nushetiye Cad. Deryadil Sok. No. 1 Beşiktaş/İSTANBUL” adresindeki

Kızılay İstanbul Müdürlüğümüzden 25.000.000 – TL. mukabilinde temin edilebilir.

3 – İhaleye teklif verecek firmalar, teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri toplam fiyatın en az

%3’ü nisbetindeki geçici teminatı da vereceklerdir.

4 – İhaleye ait tekliflerin 27 Ağustos 1997 günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz

Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 – Şartname alındı makbuzu teklif ile birlikte verilecektir.

6 – Teklifler aynı gün Saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır.

7 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 – Telgraf, Faks, Teleks ve Telefonla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 – Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 12241/2-1

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 71

. — _ — _ — F «1 <L) Ea . -3 — 0)4 >

AG+OG ŞEBEKESİ ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TED AŞ Aydın Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

1 – Aşağıda adları ve keşif tutarları belirtilen 5 (Beş) grup AG+OG şebekeleri 1997 TEDAŞ DİE birim fiyatlarına göre komple malzemeli olmak üzere anahtar teslimi olarak kapalı zarf teklif alma usulü ile yaptırılacaktır.

Keş. Bed. Geç. Tem. KDV’li Şart. Bed.

S.No İhale Grup No Tesisin Adı (TL.) (TL.) (TL.) Karne Grubu İşin Süresi

1- 09-97/T-051 – Aydın Merkez Çeştepe AG+OG Elektrik Tesisi 16.220.586.240 811.500.000 3.000.000 A. G, H lOOTakvimgünü ,

– Söke İlçesi Sazlıköy AG+OG Elektrik Tesisi

– Söke İlçesi Sarıkemer AG+OG Elektrik Tesisi

– Didim İlçesi Akyeniköy AG+OG Elektrik Tesisi

2- 09-97/T-052 – Aydın Merkez Tepecik Beldesi OG+AG Elekt. Tesisi 22.454.052.270 1.I23.0O0.OO0 4.500.000 A. G. H lOOTakvimgünü

– Aydın Merkez Ovaeymir Beldesi OG+AG Elekt. Tesisi

3- 09-97/T-053 – Aydın Umurlu DM-Sanayi hattında 15,8/0,1 kV.luk

Trafonun 33/0.4 kV.luk trafolarla değiştirilmesi

(49 adcı) (Aslim altı, Yılmazköy grubu v

e

Yılmazkoy Hatbaşı) 38.797.720.930 1.940.000.000 4.500.000 A. G, H lOOTakvimgünü

4- 09-97/T-054 Aydın İli Dalama Kasabası AG+OG Elcklrik Tesisi 11.391.921.504 570.000.000 3.000.000 A. G, H 80 Takvim günü

5- 09-97/T-055 Aydın İli Çine İlçesi AG+OG Elcklrik Tesisi 10.000.000.000 500.000.000 1.600.000 A, G; H 80 Takvim günü

2 – İhaleye katılmak için Ön Yeterlilik Belgesi almak mecburidir. İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif isteme şartnamçsiitıde.belirtilen evraklar

ve belgelerle 12/6/1997 Salı günü saat 17.00’yc kadar TEDAŞ Aydın Elcklrik Dağıtım Müessesesi Meşrutiyet Mah. Atatürk Bulv. NÖ150 Aydın Halkla İlişkiler Şcfliği’nc müracaat edeceklerdir. İhaleye katılma belgesi 17/6/1997 tarihinden itibaren Yüklenicilere elden verilecektir. Müessesemiz isteklinin performansı, işe yaklaşımı, tutumu ve yükümlülüğünde bulunan iş miktarını dikkate alarak, ihaleye katılma belgesi vermek üzere değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleye katılma belgesi verip vermemekle, teklif vereceği iş sayısını sınırlamakta yetkilidir. İstekliler bu nedenle her hangi bir talepte bulunamazlar.

3 -İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; TEDAŞ Aydın Elektrik Dağıtım Müessesesi-Makina İkmaf ve Satınalma Müdürlügii’ndcn bedeli karşılığı temin edilebilir. (Tel. 0-256-2120004 (4 hat), Direk Tel. 0-256-2137936, Fax. 0-256-2132997)

4 – Teklifler en geç 23/6/1997 tarihinde saat 14.00’e kadar

aynı adreste 2’nci kattaki Halkla-İlişkiler Şefliği’ne verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün

saat 15.00’te İhale ve Satınalma Komisyonu’nca alenen açılacaktır.

5 – İhaleye katılan firmalar en büyük grubun teminatını

vermeleri yeterlidir. Teminat mektubunda ihaleye katıldığı grupların ismini belirteceklerdir.

6 – Posta ile müracaatlar geçerli değildir.

7 – Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

12135/1-1

Sayfa : 72 RESMİ GAZET

E 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

c -c –

S .

S .

S .

S v « u S

ASFALT SATHİ KAPLAM A İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antalya Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğünden :

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesinin (c) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

Sıra Tah.Edilen Bedeli Geçici Teminat İh.Kat.İçin İhalenin Yılı İçinde

No. İşin Adı ve Yeri. Niteliği ve Miktarı (TL.) (TL.) S.Mür.Tarihi Tarih ve Saati Sari

1 – Antalya l.grup (Alanya) dahilindeki muhtelif köyyolları 13/6/1997

asfalt sathi kaplama yapımı (100.000 m2.) 25.347.494.500 760.424.835 9/6/1997 10.00 Yılı İçinde

2 – Antalya 2.grup (Alanya – Gazipaşa) dahilindeki muhtelif 13/6/1997

köyyolları asfalt sathi kaplama yapımı (61.000 m2.) 15.347.471.699 460.424.150 9/6/1997 11.00 Yılı İçinde

3 – Antalya 3.grup (Manavgat) dahilindeki muhtelif köyyolları 13/6/1997

asfalt sathi kaplama yapımı (80.000 m2.) 21.103.881.040 633.116.431. 9/6/1997 14.00 Yılı İçinde

4 – Antalya 4. grup (Serik – Akseki) dahilindeki muhtelif köy- 13/6/1997

yolları asfalt sathi kaplama yapımı (90.000 m2.) 23.323.589.150 699.707.675 9/6/1997 15.00 Yılı İçinde

1 – Bu ihalede, 12 Nisan 1997 tarih ve 22962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ” hükümleri uygulanmayacaktır.

2 – İhale Antalya Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır.

3 – İhale şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri 15.Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 – İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun olarak;

A – “İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için yukarıda belirtilen (İhaleye katılabilmek için son müracaat tarihi) tarihteki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

 1. a) Başvuruda bulunanların Noter tasdikli; Yetki belgesi, imza Sirküleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.
 2. b) Yukarıda belirtilen 1, 3, 4.sıradaki işleri için (c) grubundan Müteahhitlik karnesi ve 2.sıradaki iş için iş bitirme belgesinin (aslını ibraz etmek suretiyle Noter tasdikli örneklerini)

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 73

 1. c) Yapı araçları bildirisini, oo
 2. d) “Mali durum bildirisini” ve belgelerini |»
 3. e) Teknik personel bildirisini S
 4. f) “Taahhüt durumu bildirisini” ve bunlarla ilgili belgelerini ;ğ
 5. g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini ^
 6. h) 1991 – 1995 (5) yıl yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belgeyi,

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde yapı işleri için kapalı teklif usulü ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdikli ortak girişim

ıo

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, j*>

o

 1. i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı veya borçlu durumda olmaması

M

 1. j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif bedelinin % 10’undan az olmaması gerekmektedir.

B – İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

 1. a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
 2. b) Noter tasdikli imza sirkülerini,
 3. c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli

imza sirkülerini,

 1. d) Her iş için ayrı olarak işin adı belirtilmek sureti ile Köy Hizmetleri 15.Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış geçici teminata ait alındı makbuzu ve- Ş»

ya banka teminat mektubunu, O

 1. e) İşyerini gördüklerini belirten Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belgeyi, vereceklerdir. N

5 – İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi Jjj

almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan önce iade edilecektir.

6 – İstekliler teklif mektuplarını yukarıda her işin karşısında ayrı ayrı belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyon başkanlığın7a verecektir – Telgrafl. a veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) dosya içerisinde herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. o

9 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. go

İlan olunur. 12057/1- >

1 ^

u>

 1. i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı veya borçlu durumda olmaması
 2. c) istekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli

imza sirkülerini,

 1. d) Her iş için ayrı olarak işin adı belirtilmek sureti ile Köy Hizmetleri 15.Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubunu,
 2. e) İşyerini gördüklerini belirten Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belgeyi, vereceklerdir.

5 – İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi

almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan önce iade edilecektir.

6 – İstekliler teklif mektuplarım yukarıda her işin karşısında ayrı ayrı belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyon başkanlığına verecektir.

8/ – leıgraıı Başvurua dosyas veya raKsı ı idarey a yapuaca e verildikte K muracaaua n sonra (sor vne posıaumüracaa meyuan t tarihinde a geıeDiıeceK n önce bil.e gecııuııeıe olsa) dosyı K.auu a içerisind ı eumııcycceıuıı e herhangi bi. r evrakın değiştirilmesi \

sik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. 12057/1

-1

O İsteklilerin ortak girişim olması halinde yapı işleri için kapalı teklif usulü ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdikli ortak girişim

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, <

 1. j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif bedelinin % 10’undan az olmaması gerekmektedir.

Sayfa : 74 RESMİ GAZET

E 28 Mayıs 1997-Sayı: 23002

ORMAN YOLLARI YAPTIRILACAKTIR g

ve

Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Azdavay Orman İsletme Müdürlü ğ-inden : S

1 – Kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye konulan ve aşağıda yazılı olan (B) tipi orman yollan yapım işi. 2

%3

 1. İşletme * Kod Keşif Bedeli Tulü Mt/Tul Geçici Teminat İhalenin

No. Şefliği No Başlangıç ve Sonu (TL.) (Km.) (TL/M) (TL.) Tarihi ve Saati

1 – Kırkbudak 377 Güzle Mah. – Kurtini D. 7.096.337.000 4+135 1.716.164 212.890.000 12/6/1997 14.00

374 Aydındağ D. – Karagöbek Sr 1.656.322.000 0+997 1.661.306 49.690.000

Toplam : 262.580.000 z

a

2 – Yukarıda kod numaraları yazılı (B) tipi orman yollarının ihalesi 12 Haziran 1997 Perşembe günü belirtilen saatlerde Azdavay Orman işletmesi =

satış salonunda D.Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğine göre Mt/Tul Birim Fiyat esasları üzerinden klas farkı gözetilmeksizin, tümüne şamil olmak üze- >

re her bir kod nolu yol için ayrı ayrı teklif alınacaktır. rr

3 – İhale dosyaları her gün çalışma saatleri dahilinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde Azdavay Orman İşletme Müdürlüğünde Kırkbudak

0

Orman İşletme Şefliğinde bedelsiz görülebilir.

4 – İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce, aşağıdaki belgelerle birlikte ihale komisyonuna müracaat ederek (PTT vasıtasıyla yapılacak

müracaatlarda PTT gecikmeleri dikkate alınmaz) bilgileri dosya halinde teslim etmeleri gerekir.

İhale dosyasındaki örneklere uygun olarak;

4-1 . Yapı araçları bildirimi: 1982 modelden yaşlı olmayan, hidrolik riper akşamlı asgari 220 HP gücünde 2 dozer, 1 greyder, çift tabancalı enaz 1

kompresör ve bu işler için gerekli görülen ana inşaat makinalarının kendilerine ait olduğunu belgeleyen ihale yılında geçerli noter tasdikli fatura suretlerini g

ve kanuni yevmiye veya demirbaş defterine işlendiğine dair noter tasdikli tesbit tutanağını, kiralanacak inşaat makinalannda ise taahhüt edene ait noter tas- >Ş

dikli taahhütnameleri ve bununla ilgili belgeleri bildirime eklemeleri gereklidir. Ayrıca bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin ola- 1

rak bildirimde gösterilecektir. ¡5

4-2 . Taahhüt durumu bildirimi: Son yılda bitirmiş oldukları, yeterlilik almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağ- ^

lanacak işleri gösterir liste ve gerekli belgeler bildirimi eklenecektir. “<

4-3 . Mali durum bildirimi: İlgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış ve keşif bedelinin en az % 10’u oranında kullanıl- s;

mamış nakit ve teminat mektubu kredisinin bulunduğuna dair banka referans mektubu bildirimi eklenecektir. S

l ^”

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 75

4-4 . Teknik Personel Bildirimi: Orman yolu inşaatından anlayan İnşaat Mühendisi, Orman Mühendisi, Orman Teknikeri veya Teknisyen unvanlı £

personellerle noter kanalıyla yapılmış anlaşma örneği 11 ^

4 – 5. İş Bitirme: Yapılacak işlerin keşif miktarı kadar benzer iş niteliğinde iş bitirme belgesi veya (C) grubu karne ^

4 – 6. İş Yeri Görme Belgesi: İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Kırkbudak Şefliklerden alacakları belge ^

4 – 7. Vergi Yatırma Durumu: Son beş yıla ait (1991 – 1995 Yılları)-vergi dairesinden alacakları, vergi borcunun olmadığına ve tamamen ödendiğine \,

dair belge ^

5 – Yukarıda 1. maddede gösterilen miktarlarda geçici teminat yatırmaları ü

6 – İsteklilerin, şartnamenin 12.ci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubunu vermeleri

7 – İsteklilerin;

7 – 1. Kanuni ikametgahlarını bildirmeleri

7-2 . Türkiye’de tebligat adresi göstermeleri

7-3 . Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermeleri

 1. a) Gerçek kişilerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 70
 2. b) Tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkSmesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir ma- g;

kamdan 1997 yılı içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge O

 1. c) Ortak girişim olması tıalinde ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda 7.3/a – b fıkralarındaki esaslara göre temin ede- £j

çekleri belge (noter tasdikli) S

7-4 . İmza sirküleri vermeleri:

 1. a) Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri
 2. b) Tüzel kişilerin, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri
 3. c) Ortak girişim olması halinde her birinin 7 – 4/ a – b fıkralarındaki esaslara göre imza sirkülerini vermeleri

8 – En yüksek indirim uygun bedel olarak kabul edilecektir. oo

9 – İhaleye en son başvuru tarihi 12/6/1997 Saat 13.30’dur. S1

İlan olunur. 12054/1-1 0»

Sayfa : 76 RESMİ GAZET

E 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR £

Ankara Büvüksehir Belediye Başkanlığından: S1

Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait veya mülkiyetine Belediyemizin hissedar olduğu aşağıda yeri, sınırı, yüzölçümü, ada ve parsel numarası ile 3?

durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale ile

ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 – İhale 10/6/1997 tarihinde saat 14.00’de Milli Müdafa Caddesi No: 8 deki Belediye Hizmet binasının asma katında bulunan Encümen salonunda

yapılacaktır.

2 – İhale suretiyle satışı yapılacak gayrimenkullerin satış şartnameleri ve gayrimenkullere ait bilgiler her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına.bağlı Emlak İstimlak Daire Başkanlığı’nın Hipodrum Caddesi No: 18 (Toptancı Hal bitişiği) adresinde görülebilir.

3 – İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz. W

4 – İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla yazılacaktır. § .

5 – İhale saat 14.00’de başlayacaktır. >

N

6 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Encümen Başkanlığı’na verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektup- W

lan veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. f°

7 – Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan ada parselin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

8 – İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri ve KDV. ihale edilene aittir.

9 – İhale konusu parsellerden birine veya tamamına iştirakin olmaması veya verilen teklif mektuplarının ycicrli görülmemesi veya şartname hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre Encümen’cc yeniden belirlenecektir.

OO

2

Belediye Muhammen Bedeli Ş

 1. Alanı Hissesi KDV. Geçici Teminat Plan

K

No İlçesi Mevkii _ Ada Parsel (m2) _ (m2) _ _ _ TL. __ TL. Amacı C

g 1 Çankaya Kültür 4908 7 546 Tam 8. ¡90.000.000 245.700.000 Konut –

J

2 Çankaya İlker 7463 9 735 Tam 11.025.000.000 330.750.000 Konut g

>

3 Çankaya Balgat 7232 5 520 Tam 10.400.000.000 312.000.000 Konut r

.

4 Çankaya Öveçler 6088 4 806 Tam 13.702.000.000 411.060.000 Konut 8

o

6 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Encümen Başkanlığı’na verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektup- [

lan veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. t

7 – Satış şartnamesinde belirtilen vc satışa çıkarılan ada parselin dosyasındaki bilgileri vc tapudaki takyidalları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

8 – İhale vc satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri vc KDV. ihale edilene aittir.

9 – İhale konusu parsellerden birine veya tamamına iştirakin olmaması veya verilen teklif mektuplarının yeterli görülmemesi veya şartname hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre Encümcn’cc yeniden belirlenecektir.

Belediye Muhammen Bedeli

 1. Alanı Hissesi KDV. Geçici Teminat Plan

Nr. İlçesi Mevkii Ada Parsel (m2i (m2) T L TL. Amacı

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 77

Belediye Muhammen Bedeli So

 1. Alanı Hissesi KDV. Geçici Teminat Plan g»

No İlçesi Mevkii Ada Parsel (m2) (m2) TL. TL. Amacı

5 Keçiören Subayevleri 6763 1 347 Tam 6.940.000.000 208.200.000 Konut Z.

6 Keçiören Subayevleri- 6763 2 354 Tam 7.080.000.000 212.400.000 Konut ^

7 Keçiören Subayevleri 5485 54 1045 Tam 18.765.000.00t» 562.950.000 Konut ^

8 Altındağ Sakarya 2296 1 780 638 12.760.000.000 382.800.000 Konut

9 Sincan Sanayi 3066 1 20756 Tam 103.780.000.000 3.113.400.000 Yapı El. Sahası 8

10 Sincan Sanayi 427 19 94 Tam 940.000.000 28.200.000 Ticaret §

11 Etimesgut Bahçe Kapı 45912 2 8504 Tam 51.024.000.000 1.530.720.000 Ticaret

12 Yenimahalle Macunköy 7583 1 6299 Tam 69.289.000.000 2.078.670.000 Ticaret

İ 3 Yenimahalle Macunköy 7583 3 5959 Tam 65.549.000.000 1.966.470.000 Ticaret

14 Yenimahalle Macunköy 7584 1 6153 Tam 67.683.000.000 2.030.490.000 Ticaret

15 Yenimahalle Macunköy 7584 2 5437 Tam 59.807.000.000 1.794.210.000 Ticaret

16 Yenimahalle Macunköy 7584 3 7298 Tam 80.278.000.000 2.408.340.000 Ticaret m

17 Yenimahalle Macunköy 7629 5 12003 3234 80.850.000.000 2.425.500.000 Ticaret §•

18 Yenimahalle Macunköy 42100 1 6097 Tam 67.067.000.000 2.012.010.000 Ticaret >

19 Yenimahalle Macunköy 42102 1 5711 Tam 62.821.000.000 1.884.630.000 Ticaret [fl

20 Yenimahalle Macunköy 42102 2 5711 Tam 62.821.000.000 1.884.630.000 Ticaret

m

21 Yenimahalle Macunköy 7622 12 21469 Tam 236.159.000.000 7.084.770.000 Ticaret

22 Yenimahalle Macunköy 7622 4 29750 Tam 357.000.000.000 10.710.000.000 Ticaret

23 Yenimahalle Ergaziır 13240 6 21830 1700 17.000.000.000 510.000:000 Ticaret

24 Yenimahalle Çayyölu 18037 1 1888 Tam 18.880.000.000 566.400.000 Ticaret

25 Yenimahalle Çayyolir 18048 1 2338 Tam 23.380:000.000 701.400.000 Ticaret

26 Yenimahalle Çayyolu 18131 1 3035 Tam 30.350.000.000 910.500.000 Ticaret 3>

11945/1-1

Sayfa : 78 RESMÎ GAZET

E 28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002

7 KALEM TÜBERKÜLOZ İLACI SATIN ALINACAKTIR g

Sağlık Bakanlığından :

Sıra Eksiltmeye Konan İşin Tah. Bed. Geç. Tem. İhalenin Tarihi İhalenin Ne Suretle Şart. Bed. ^

No Çeşidi ve Miktarı (TL.) (TL.) Günü Saati Yapılacağı (TL.)

0 0

1- 7 Kalem Tüberküloz İlacı 91.494.400.000 2.744.832.000 11/6/1997 2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesine Bedelsiz

Saat 10.30 göre Kapalı Teklif

Rifampicine (150 mg) 6.500.000.000 195.000.000

1.300.000 Kapsül

Rifampicine (300 mg) 44.000.000.000 1.320.000.000

5.500.000 Kapsül

Ethambutol (500 mg) 12.250.000.000 367.500.000 #

3.500.000 Tablet gj

Morphozinamide (500 mg) 19.635.000.000 589.050.000 2

4.250.000 Tablet O

INH(300mg) 4.256.000.000 127.680.000 ^

3.200.000 Tablet S

Streptomycine (1 gr) 4.200.000.000 126.000.000 S

70.000 Flk.

INH(lOOmg) 653.400.000 19.602.000

1.350.000 Tablet

2 – Yukarıda çeşidi, miktarı tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı iş ihaleye çıkarılmıştır.

3 – Şartnameler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından bedelsiz temin edilebilir ve görülebilir.

4 – İhale yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda toplanacak “İhale Komisyonunca” yapılacaktır. oo

5 – İhaleye katılacak olan istekliler idari şartnamenin 3. maddesinde belirtilen belge ve dokümanlar ile Teknik Şartnamede istenen belgeleri eksiksiz S

olarak teklifleri ile birlikte ihale satine kadar alındı makbuzu karşılığında İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. ^

6 – Teklif mektubunun üzerine Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sıhhiye/ANKARA “DİKKAT İHALE EVRAKIDIR MÜD- ~

DETLİDİR” ibareleri ile teklifin hangi işe ait olduğu açıkça yazılacaktır. «

7 – İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. ı

8 – İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini şartnamenin 16. maddesinde belirtilen esaslara göre hazırlayacaklardır.

9 – İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin % 6’sı oranında Kati teminat mektubu verecektir. ~

10 – Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. ^

İlan olunur. 12137/1-1 8

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 79

Jul .*

^ tORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Devlet Orman İşletmesi Kargı Müdürlüğünden:

Emvalin Parti İstif Miktarı Muhammen Bedeli % 3 Geçici Teminat

Deposu Cins ve Nev’i Adeti Adeti Ad. M3. DM3. JL İL

Yaka 2.S.N.B.Çam Tom. (Kal). 1 2 42 25,603 18.900.000 15.000.000

Yaka 3.S.N.B.Çam Tom. (Kal) 5 7 211 105,253 13.500.000 42.000.000

Yaka 3.S.K.B.Çam Tom. (Kal.) 9 9 624 200,900 12.500.000 76.000.000

Yaka 3.S.K.B.Çam Tom. (İnce) 3 6 393 47,896 11.000.000 16.000.000

Yaka Evsafı Boz. Çam Tom. 3 4 114 57,448 5.500.000 10.000.000

Yaka Evsafı Boz. Çam. San. Od. 2 2 91 14,175 5.(300.000 3.000.000

Yaka İbreli Çam Yakacak Odun 15 15 Ster 668,000 2.600.000 60.000.000

Yayla 2.S.N.B.Çam Tom. (Kalın) 2 2 67 32,931 18.900.000 19.000.000

Yayla 3.S.N.B.Çam Tom. (Kalın) 20 21 574 464,192 13.500.000 188.000.000

Yayla 3.S.N.B.Çam Tom. (İnce) 4 5 376 84.976 11.600.000 30.000.000

Yayla 3.S.K.B.Çam Tom. (Kalın) 5 6 261 105,980 12.500.000 42.000.000

Yayla 3.S.K.B.Çam Tom. (İnce) 1 3 228 22,332 11.000.000 8.000.000

Yayla Çam Kağıtlık Odun 2 3 187 57,352 4.500.000 9.000.000

Yayla 3.S.N.B.Kayın Tom. (Kalın) 1 1 – 20.000 12.000.000 8.000.000

Yayla 3«S.N.B.Kayın Tom. (İnce) 1 1 – 20.000 -9.600.000 6.000.000

Yayla 3.S.K.B.Kayın Tom. (Kal.) 2 2 40.000 11.000.000 14.000.000

Yayla 3.S.K.B.Kayın Tom. (İnce) 1 1 – 12,000 9.000.000 4.000.000

Yayla Yap.Kayın İn.Yar.San.Od. 2 2 Ster 45,000 4.500.000 7.000.000

Milliler Toplamı 62 75 3168 1311,038 – 490.000.000

Sterliler Toplamı 17 17 Ster 713.000 – 67.000.000

C-EN’EL TOPLAM 79 92 – 557.000.000

1 – İşletmemiz Yayla ve Yaka depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazılı 79 parti emvalin % 50’si peşin ibreli yapraklı yapacaklarda ve yakacaklarda bakiye % 50’sinin 3 ay içerisinde yatırıldığında vade faizi alınmaksızın, 4 ay vadede aylık % 5 5 ay vadede aylık % 6 6 ay vadede aylık % 7 faiz

Sayfa : 80 RESMİ GAZET

E 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

S •25 P – -tn «

alınmak suretiyle açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. !

2 – Açık artırmalı satış 11 Haziran 1997 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 – Vergi ve resimler peşin olup, aylık nizami faiz için teminat mektubu kabul edilir, ve bu faiz mektub vadesi hitamında beraber tahsil edilir.

4 – İhaleye iştirak; için muhammen bedel üzerinden % 3 geçici Teminat alınacaktır. Teminat yatıranlar model şartnamedeki vasıflara haiz olacaklardır. Sicil tastiknamesi vd’gerekli belgeler ibraz edeceklerdir.

5 – Vadeli satışlarda banka mektubunun aslı. ve ilgili banka şubesine ait mektub teyidi getirilmeden kesinlikle satış yapılmaz.

6 – İhale sonucu gönderilen tebligatlar postaya verilmesine müteakip 7 gün daha önce almış ise aldığı tarih itibariyle tebliğ edilmiş sayılır. Teminat j

6’ya iblağ edildiğinde bedel yatırma süresi 15 gün daha uzatılır ve bu süre için aylık % 9 faiz alınır. \

I – Parti 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 285, 286, 290, 291, 292, 293, 294, nolu partilerdeki emvaller depoya gel- ;

t

memiş olduğundan Global olarak ilan edilmiş olup, gerçek miktarları ihale günü saatinden önce ilan edilecektir. j

t

8 – 7 Nolu sütunda belirtilen partilerdeki miktarlar % 20 fazla veya eksik olabilir.

9 – Satışı yaptırılan emval şartname süresi içerisinde depodan kaldırılmadıkça deponun durumuna göre depo kirası alınır veya alınmaz. Bu nedenle

emval kaldırılmadıkça teminat iade edilmez ve mal bedeline mahsub yapılmaz.

10 – Pazarlığa kalan emval pazarlık süresi sonu bekletilmeksizin resmi ve özel kuruluşlara tahsis edilir.

I I – Satışa ait şartname ve ilan Orman Genel Müdürlüğü Amasya orman Bölge Müdürlüğü muhtelif İşletme Müdürlüklerinde ve Şeflikleri ile ayrı- >

ca İşletmemizde görülebilir.

12 – Taliplilerin belirtilen gün ve saat 14.00’de kadar teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırarark komisyona müracaatları ilan olnur. v

İŞLETME TELEFONLARI ç

Santral : 0364 651 20 11 [

Muhasebe 38 53 11944/1-1 \

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 81

“S o o ö ö o c d fi b E M

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Toprak Mahsûlleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden :

Taşınmazın Tapu Kaydı Miktar Üzeı indeki İhale İhale Muh. Bed.

Yeri Ada/Parsel (M2.) Tesisler _Yeri Tarihi Saati (KDV. Hariç TL.)

J.Kalecik 464/8 1034 ~6’lı lojman, ahşap hiz.binası, yığma jeneratör TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 12/6/1997 10.00 1.419.400.000

binası ve ahşap malzeme deposu.

 1. Kalecik 240/3 3649.25 1000 tonluk kargir depo TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 12/6/1997 11.00 2.980.670.000
 2. İskilip 174/21 5337.92 Ön tarafı beton perde üzeri demir parmaklık TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 12/6/1997 15.00 21.351.680.000

arka ve yan taraflar beton direkli tel

kafes saha ihatası.

 1. İskilip 173/1 1765 Ahşap hizmet binası, Kömürlük+Arşiv vc taş TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 12/6/1997 14.00 8.825.000.000

duvar üzeri demir parmaklık.

 1. Sincan 4090/3 2354 Boş TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 13/6/1997 10.00 10.004.500.000
 2. Sincan 4091/4 2392 Boş TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 13/6/1997 11.00 9.568.000.000
 3. Sincan 4052/2 2465 Boş TMO Ankara Bölge Müdürlüğü 13/6/1997 14.00 4.980.333.000

1492/2400

Hisse ofise

aittir.

I – Taşınmazların muhammen bedelleri arsa, lüm tesislerle birlikte (KDV hariç) yukarıda belirtilmiştir. Geçici leminat muhammen bedelin % 10’dur.

(KDV alıcıya aittir.)

2- İhaleler yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Ankara Bölge Müdürlüğünde kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

3 – İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar bizzat verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler ile telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 – İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı ile TMO Ankara Bölge Müdürlüğü ve taşınmazın

bulunduğu mahal ve civar TMO Ajans Müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 – Ofisimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından gayrimenkulun satışını yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11736/1-1

Sayfa : 82 RESMİ GAZET

E 28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

T.C. Ankara Büvükşehir Belediye Başkanlığından :

Arsa mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait veya arsa mülkiyetine Belediyemizin hissedar olduğu aşağıda yeri, sınırı, yüzölçümü ada ve parsel numarası ile üzerinde tarihi ÇELGELHAN, ÇUKURHAN bulunan, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ve ihale ile aşağıdaki sıra numarasını takip ederek ayrı ayrı üzerindeki tesisle birlikte mülkiyet satışı yapılacaktır. (Parseller üzerinde bulunan tarihi Çengelhan ve Çukurhan’ın tamamı Belediye’ye aittir.)

1 – İhale 10/6/1997 tarihinde saat 14.00’de Milli Müdafa Caddesi No: 8’deki Belediye Hizmet binasının asma katında bulunan ENCÜMEN salonunda yapılacaktır.

2 – İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri ve taşınmazlara ait bilgiler her gün çalışma saatleri içerisinde ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIGI’nın Hipodrum Caddesi No: 18 (Toptancı Hal bitişiği) adresinde görülebilir.

3 – İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

4 – İhale için verilecek teklif mektubunda bilinilecek meblağ rakam ve yazıyla yazılacaktır.

5 – İhale saat 14.00’de başlayacaktır.

6 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ENCÜMEN Başkanlığı’na (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ihale edilen kişi yada kuruluşlar tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

8 – İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri ve KDV. ihale edilene aittir.

9 – İhale konusu taşınmazlara iştirakin olmaması veya verilen teklif mektuplarının yeterli görülmemesi veya şartname hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecektir.

 1. Ada, Parsel Alanı, Muh. Bed. Geç. Tem.

No İlçesi Mevkii Bel.His. ve Nitelikleri (KDV Hariç TL.) (TL.) Plan Amacı

448 Ada 1071 m2 den ibaret 24 parselin

 1. ALTINDAĞ ATPAZARI tamamı, 2921 ada 18 parseldeki 148 m2, 75.000.000.000 2.250.000.000 ÇENGELHAN

(SU TEPE) aynı ada 19 parseldeki 116 m2, aynı ada 20

parseldeki 152 m2. Belediyemiz hisseleri ile

üzerindeki YAPI.

448 Ada 13 parseldeki 1573 m2 Belediyemiz

 1. ALTINDAĞ ATPAZARI hisseleri ile üzerindeki YAPI. 65.000.000.000 1.950.000.000 ÇUKURHAN

(SU TEPE)

11946/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZET

E Sayfa : 83

„1 ! “t K e >ao cs u

— t~ “3 C .S X> J3 -S

_ _ . X. <yı fli –

H ı r? —-t

ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Akhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Yol Parti Muh. Bed. Geç. Tem.

Depo Adı Durumu Cins ve Nev’i Adet Adet M3.DM3. TL. TL. Üretim Yılı

Kavakalan, Çinge Asfalt 3.S.NB.ÇZ.Tomruk 6 636 179.403 9.300.000 52.000.000 1997

Kırkağaç Asfalt 3.S.KSB.Çk.Tomruk 1 32 3.565 8.400.000 1.000.000 1996

K.Alan, Çinge, S.köy, Soma, K.ağaç, K.Köy Asfalt 3.S.Ksb.Çz.Tomruk 36 7297 1130.587 8.O00.000 288.0O0.OO0 1997

Karaköy, Kavakalan Asfalt Çz.Sanayi Odun 78 32865 1795.645 6.800.000 407.000.000 1996-1997

Kavakalan, Süleymanköy, Kırkağaç Asfalt 2.S.Çz.Maden Direk 30 7473 385.679 7.000.000 94.000.000 1997

Gölmarmara Orm.İçi (Y.Kırkıldık, K.alan) Or.Yolu Lif Yonga Odun (Or.İç) 9 Ster 743 1900.000 46.000.000 1997

Gölmarmara Orm.İçi (Y.Kırkıldık,) Kırkağaç Or.İçi İnç.Çap.San.Odun (Or.İç) 11 Ster 1303 2.400.000 99.000.000 1997

Gölmarmara Orm.İçi (Y.Kırıldık K.alan Akçaalan),

Göktepe Orm. İçi (Menteşe), K.ağaç. Orm.İçi İbr.Yakacak Odun 31 Ster 2737 1.400.000 128.000.000 1997

TOPLAM 202 48303 3494.879 M3. 1.115.000.000

4783 Ster

1 – İşletmemizin muhtelif bölge ve istif yerlerinde mecut orman emvalleri 9/6/1997 günü saat 14.00’de İşletme Müdürlüğümüz salonunda komisyon huzurunda açık artırmalı vadeli olarak satılacaktır.

2 – Bu satışa iştirak etmek için 279 sayılı tebliğin 1 Model şartnamesinde istenen belgeler şarttır.

3 – Vadeli şartnamesine göre alıcı tebligatın işletmeden satış tarihinden itibaren 7 gün içinde alınan tebligatlar tebliğ edildiği gün, 7 günden sonra

alınanlar da ise 7 gün tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ tarihniden itibaren 15 gün içinde yapacak ve yakacak emvallere ait mal bedelinin % 50’si ile vergi ve resimler peşin ilk üç ayda bakiye bedelinin tamamının yatırılması halinde faiz alınmayacak, vade süresinin 4 ay olarak talep edilmesi durumunda satış yapıldığı

tarihten itibaren her ay çin ödeme gününe kadar aylık % 5 vade faizi alınacak vade süresinin 5 ay talep edilmesi durumunda satışın yapıldığı tarihden itibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık % 6 vade faizi alınacak, vade süresinin 6 ay olarak talep edilmesi durumunda satışın yapıldığı tarihden itibaren her

ay için ödeme gününe kadar aylık % 7 faiz alınacak ve limit dahili müddetsiz Banka Teminat Mektubu-Tahvil karşılığında satılacaktır.

4 – Satışa ait şartname ve ilan Orman Genel Müdürlüğünde ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde, şartname ve ebat listesi işletmemizde görülebilir.

5 – Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte teminat yada teminat mektublarıyla komisyona müracaatları ilan olunur.

12228/1-1

Sayfa : 84 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997-Sayı : 23002

Çeşitl i İlânla r

Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğünden :

İLANEN TEBLİGAT

Bağlantımız Araç Takip Gümrük Müdürlüğünün 24/8/1994 tarih ve 5858 sayılı yazılan ile

3/13 sayılı 25/8/1994 tarihli Ambar makbuzu tanzim edilerek geçici terk olarak Edime Tasfiye İşletme Müdürlüğü sundurmasına teslim edilen DT-55-VJ plakan Ford marka araç sahibi Nevzat Sıner’e (Burhanettin oğlu Fikriye’den olma Fatih 1951 D.lu, Çanakkale İli, Biga İlçesi Hamidiye

Mahalİesi nüfusuna kayıtlı Beyceğiz Mah. Lodos Sok. No : 12, Kat : 1 Karagümrük Fatih/İstanbul adresinde oturur.) tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

DT-55-VJ plakalı ford marka aracın, yazımızın yayımlanmasından itibaren 4 ay içerisinde

teslim alınmasını aksi takdirde Gümrük Kanunu’nun 140. maddesi gereğince Devlet malt olacağının bilinmesi;

İlanen Tebliğ olunur. 11953/1 -1

İLANEN TEBLİGAT

Bektaş ve Fatma oğlu 17/12/1949 D.lu, Kırşehir Mucur İlçesi Tataryeğanağa Köyü Hane

9’da nüfusa kayıtlı olup, Kırşehir Yenice Mah. Copuroğlu Tarlası Yeni Evler No : 7 de oturur. Kaçakçılık suçundan sanık Celal Bahadın hakkında Edime 1. Asliye Ceza Mahkemesinin E : 1994/370,

K : 1996/67 sayılı 20/3/1996 tarihinde kesinleşmiş kararı gereği 392.885.904 – TL. ağır para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir.

İlanen tebliğ olunur. 11952/1-1

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Aladdin Middle East Ltd. Transmediterranean Oıl Company Ltd. ve Mol Magyar Olaj-es

Gazipari Reszvenytarsasag Şirketlerinin XI No.lu Diyarbakır petrol bölgesinde müştereken sahip

bulunduğu ARİ/AME-TMO-MOG/1451-2260 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatnamesinin

kanuni süresinin sona ereceği 4/5/1998 tarihinden 4/5/2008 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun

65/3. maddesi gereğince on yıl süre ile temdit edilmesi için 29/4/1997 tarihinde müracaat ettiği

Petrol Tüzüğünün 27. maddesinin (C) fıkrası gereğince ilân olunur. 11964/1-1 •

Adana Gümrük Müdürlüğünden :

; İLANEN TEBLİGAT

İsmail Benli, Ali ve Döndü oğlu 1953 D.lu, Andırın İlçesi Canbaz Köyünde kayıtlı olup,

halen Yeni Mahalle Muhtarı Ali Çınar’ın evinin bitişiğinde oturur, Yeni Mah. 5. Sokak Osmaniye’de ikamet eder. Kaçakçılık suçundan sanık İsmail Benli hakkında Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin 1994/83 Esas, 1994/133 Karar sayılı 25/7/1995 günlü kesinleşmiş kararı gereğince mahkûm

olduğu 1.785.000 – TL. ağır para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir. İlanen tebliğ olunur. 12051/1-1

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden :

Rize ili, Çayeli ilçesi, Sabuncular Mahallesine ait bütün kadastro pafta ve mevkilerinin

2859 sayılı Kanun hükümlerine göre yenileceği, anılan kanunun 2. maddesi uyannca ilan olunur.

_ #

11395/1-1

Mamak Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden :

İlçemiz Şafaktepe Mahallesinde yapılan imar planı kapsamında kalan ve aşağıda ada-parsel numaraları belirtilen taşınmazlarda yapılan dağıtım değişiklikleri Müdürlüğümüz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.

İlgililere duyurulur.

Ada Parsel

36828 1-2-3-4-5

7853 1-2-3

7854 1-2-3

7855 1

968 10 12220/1-1

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı : Faruki ilim ve Kültür Vakfı

Vakfedenler : Memet Sıddık Gündüz

Vakfın İkametgahı : İstanbul

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Kartal Asliye 5. Hukuk Mahkemesinin 19/2/1997 gün, E: 1996/651, K: 1997/119 sayılı karan.

Vakfın Amacı: Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın

yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip, şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak gayesiyle vakıf senedinde belirtilen faaliyetlerde bulunmaktır.

Vakfın Malvarlığı: 90.000 DEM.Nakit

Vakfın Organları: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 12226/1-1

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 85

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlününüz Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere Aşağıda

Unvanı, sınıfı, derecesi, adedi ve sınavın yapılacağı İl il e atanacakları İlleri

belirtile n bos kadrolara “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru

Olarak Atanacaklar İçin ‘Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği”

hükümlerine göre sınavla açıktan atama suretiyle eleman alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

A-GENEL ŞARTLAR

Adayların ilgil i yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

48.maddesindeki şartları taşımaları.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1- Adayların son müracaat tarih i itibariyl e 36 yaşından gün almamış olmaları

gerekmektedir.

2- Erkek Adayların atama tarihinde askerlik görevlerini yapmış veya erteletmiş

olmaları gerekmektedir.

3- Bu sınav İlk Defa Devlet Memuru olacaklar için açılmıştır. Hangi seviye okul

mezunu olursa olsun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre halen Devlet Memuru

olarak çalışan veya daha önce çalışmış olanlar bu sınava giremezler. Aksi tesbit

edildiği takdirde atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların ise atamaları ipta l

edilir .

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınav 14.06.1997 Cumartesi günü aşağıda belirtile n İllerde yapılacaktır. (Sınav

yeri ve saati 13.06.1997 Cuma günü sınav yapılacak iller’dek i İl Sosyal Hizmetler

Müdürlüklerinde İlan edilecektir.)

BAŞVURU :

Başvurular 29.05.1997 Perşembe günü başlayıp 12.06.1997 Perşembe günü mesai

bitiminde sona erecektir.

İsteklilerin başvuru tarihinin son gününe kadar 2 adet vesikalık fotoğraf ve

tasdikl i nüfus cüzdanı sureti il e birlikt e sınav yapılacak illerdek i İl Sosyal

Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta il e yapılacak

müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

ATAMA SEKLİ

Sınavlarda başarılı olan Sosyal Çalışmacı ve Psikologların atamaları Kur’a il e

yapılacak olup, Sosyal Çalışmacı ve Psikolog’ların atandıkları yerlerde 3 (üç) yıl

süre il e çalışmaları zorunludur.

UNVANI SINIFI: DERECESİ: ADEDİ: SINAVIN YAPILACAĞI İL: ADAYLARIN ATANACAĞI İL

Çözümleyici SİH 8 2 Ankara İ l hudürlüjü Genel müdürlük

Nüterciı 6-7 2 ” İt

Sosyal Çalışmacı SHS 5-7-8 20 Artvin-Bilecik-Bitlis-Erzuruetokkari-Kara-Kahraaonearasrlardin-Nus-Bayburt-KoraeanBatBan-Şırnak-Ardahan-IgdırKilis-Ossaıuye-Cûaüshane

Psikolog SHS 7-8 15 Ankara İ l Müdürlüğü Agrı-Aaasya-Erzincan- Hatey

Kara-KceaeU-Nardin-Muğla-MusSaesun-Sinop-VorrZonguldakAksaray-Karasan –

HizattU YHS 11-12-13-14 25 Ankara İ l Müdürlüğü Ankara

Berber YHS 13 1 “

Terzi YHS 14 1

Sayfa : 86 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002

UMUMU” SINIFI: DERECESİ: ADEDİ: SINAVIN YAPILACAĞI İL : ADAVLARIN ATANACAĞI İ L

Daktilograf GİH 12 1 Adana İ l Hüdürlüğü Osaaniye

(ocuk Selişiacisi SUS 5-7 2 ” Adana-İçel

HizMtli VHS 11-12-13 11 ” Adana-Osaaniye

Bekçi VHS 12 1 ” Osaaniye

Kaloriferci VHS 13 1 n n

Şoför SİH 13 1 n tt

HİZMtlİ VHS 11-12-14 7 Afyon İ l Hüdürlüğü Afyon

Çocuk Eğiticisi GİH 11 1 n t.

Çocuk GelişİKİsi SHS 8 1 if n

HizMtli VHS 11-12-13 Aaasya İ l Hüdürlüğü Aaasya

Bekçi VHS 12 1 II İt

Kaloriferci VHS 12 1 n ıı

Berber VHS 14 1 Tokat

Daktilograf GİH 13 1 ” Aaasya

Çocuk Eğiticisi GİH 12 ” Aaasya-Tokat

Çocuk Geli$iıcisi SHS 8 2 “

Heaşire SHS 8-9-11 3 ” Aaasya-Saasun

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 12 Aydın İ l Hüdürlüğü Aydın

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 12 Bingöl İ l Hüdürlüğü Bingöl-Elazığ

Bekçi VHS 13 1 n

Bakıcı Anne VHS 12 1 • I

Çocuk Eğiticisi GİH 11-12 3 Elazığ-Bingöl

Çocuk GelişîKisi SHS 5-6 ” “

Heaşire SHS 7-9 ” Bingöl

HizMtli VHS 11-12-14 3 Bitlis İ l Hüdürlüğü Bitlis

Daktilograf GİH 11 1 II İt

Çocuk Eğiticisi GİH 12 “

Çocuk GelişİKİsi SHS 7 1 İt İt

HizMtli VHS 11-12-13-14 7 Bolu İ l Hüdürlüğü Bolu

Daktilograf GİH 12 1

Çocuk Eğiticisi GİH 12 1 “

Bekçi VHS 12 1 ” Sakarya

Çocuk GelişİKİsi SHS 7-8 ” Bolu-Sakarya

Kaloriferci YKS 12 1 ” Sakarya

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 İS Denizli İ l Hüdürlüğü Denizli-Burdur

Heaşire SHS 8-9 2 Denizli

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 25 Diyarbakır İ l Hüdürlüğü Diyarbakır

Terzi YHS 13 1 ” Diyarbakır

Kaloriferci VHS 13 1 ” Şanlıurfa

Çocuk GelişîKisi SHS S-i-7 Diyarbakır İ l Hüdürlüğü Diyarbakır-Şanlıurfa

SğretMn EÖH 7 1 ” Şanlıurfa

Heışire SHS 8-9-11-12 4 ” Diyarbakır’

HİZMtlİ YKS 11-12-13-14 24 Erzincan İ l Hüdürlüğü Erzincan

Bakıcı Anne VHS 12 4 ” ErzİKan-Erzurua

Daktilograf GİH 11 1 ” Erzincan

Çocuk Eğiticisi GİH 10 1 ” Erzurua

Çocuk GelişİKİsi SHS 7 1 n n

ÖğretMn EÖHT 7 ıı n

Heaşire SHS 7-9-10 6 ” Erzincan-Erzurue

HizMtli VHS 11-12-13-14 10 Eskişehir İ l Hüdürlüğü Eskişehir

Kaloriferci VHS 12 2 i* n

Çocuk Eğiticisi GİH 10 1 n n

Çocuk GelişİKİsi SHS 8 1 n n

ÖğretMn EÖH 7 2 II II

Heaşire SHS 8-11 2 II İt

28 Mayıs 1997-Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 87

OMMKI SıHıF1: DERECESI: ADEDI: SıNAUıN VAPıLACA6ı IL: ADAYLARıN ATANACAĞı IL

HizKtl i VHS 12-13-14 14 Hatay İl Müdürlüğü Hatay-Kilis

Kaloriferci VHS 12 1 Kili s

Bakıcı Anne VHS 12 1 •• Hatay

Çocuk Eğiticisi GİH 11-12 2 Hatay

(ocuk GelişiKisi SHS 8 1

Heaşire SHS 7-9-10 3 n

HizaeUi VHS 11-12-13-14 12 İstanbul İl Müdürlüğü İstanbul-Valova

Bekçi VHS 12 1 •• Yalova

Kaloriferci VHS 12 1 II

Hizaetli VHS 11-12-14 13 Kars İl Müdürlüğü Kars-Ardahan-Iğdır

Bekçi VHS 11 2 Ardahan-Iğdır

Kaloriferci VHS 12 1 Ardahan

Daktilograf GİH 10 1 ıt Kars

Hizaetli VHS 11-12-13-14 15 Kayseri İl Müdürlüğü Kayseri

Çocuk Eğiticisi GİH 12 1 II

Çocuk Gelişiacisi SHS 8 1 Yozgat

Heaşire SHS 9 1 n n

HizaeUi VHS 11-12-13-14 10 Kırklareli İl Müdürlüğü Kırklareli

Bekçi VHS 11 1 II

Kaloriferci VHS 11 2 n Kıriclareli-Tekirdağ

Daktilograf GİH 12 1 İt Kırklareli

Çocuk Gelişiacisi SHS 5 1 ” ıt

Heaşire SHS 7-9-11 3 n

Hizaetli VHS 11-12-14 10 Kütahya İl Müdürlüğü „ Kütahya

Kaloriferci VHS 11 1 » tl

Çocuk Gelişiacisi SHS 7 1 n tı

Öğretaen EÖH 7 3 – Bilecik

Heaşire SHS 8-9 2 •t

Hizaetli VHS 11-12-13-14 13 Malatya İl Müdürlüğü Halatye-Adıyaaan

Bekçi VHS 11 1 Adıyaaan

Kaloriferci VHS 11 1 İt

Öğretaen EÖH 7 2 If

Heaşire SHS 8-10-11 3 n

HizaeUi VHS 11-12-13-14 18 Kahraaanaaraş İl Hd.lüğÜ KahraMnaaraş

Kaloriferci VHS 12 1 ti

Çocuk Eğiticisi GİH 10-11 2 it n

Çocuk Gelişiacisi SHS 5-6 2 II Kahrapanaareş-Geziantap

Hizaetli VHS 11-12-13-14 18 Nardin İl Müdürlüğü Mardin

Bekçi VHS 11 1 fi M

Kaloriferci VHS 11 1 n n

Çocuk Eğiticisi GİH 10 2 » n

Çocuk GelişiKisi SHS 5 1 II İt

Öğretaen EÖH 7 1 n n

Heaşire SHS 8-11 2 tı ıt

HizaeUi VHS 11-12-13-14 22 Huğla İl Müdürlüğü ftjğla-Henisa

Bekçi VHS 11 2 11

Kaloriferci VHS 12-13 2 n n

Bakıcı Anne VHS 12 4 M

Çocuk Eğiticisi GİH 10 1 It Muğla

Çocuk Gelişiacisi SHS 5 1 n ll

Öğretaen EÖH 7 2 n n

Heaşire SHS 9 1 •• Manisa

Hizaetli VHS 11-12-13-14 17 Huş İl Müdürlüğü Hus-Ağrı

Bekçi VHS 11 2 n n

Kaloriferci VHS 11-12 2 ” ıt

Öğretaen EÖH 7 4 11 n

Heaşire SHS 8-9-11 3 t* Ağrı

Sayfa : 88 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

ÖHVAHI : SINIFI: DERECESİ: «DEDİ: SINAVIN VAPIUCA6I İL: »DAVLARIN ATANACAĞI İL

HizMtl i VHS 11-12-13-14 8 Nevşehir İ l Hüdürlüğü Nevşehir

Bekçi VHS 11 1

Kaloriferci VHS 11 1 –

Bakıcı Anne VHS 12 2 İt

Çocuk Eğiticisi GİH 11 1 Nevşehir İ l Hüdürlüğü Nevşehir

Çocuk GelişİKİsi SHS 6 1 Kırşehir

ÖğretMn EÖH 7 1 n Nevşehir

Heaşire SHS 7-9 2 t!

HizMtl i VHS 11-12-13-14 16 Ordu İ l Hüdürlüğü Ordu,Rize

Çocuk GelişİKİsi SHS 5-7-8 3 tı Rize-Kastaaonu-Giresun,

Kaloriferci VHS U 1 n Rize

HizMtl i VHS 11-12-13-14 25 Siirt İ l Hüdürlüğü Siirt-Bataan-Şırnak

Bekçi VHS 11-12-13 3 n

Kaloriferci VHS 11 1 n Şırnak

Şoför GİH 12 1 tt Bataan

Daktilograf GİH 10 1 ti n

Çocuk Eğiticisi GİH 10 1 tt Siirt

Çocuk GelişİKİsi SHS 5 1 tı tt

ÖğretMn EÖH 7 1 ti tl

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 10 Sinop İ l KdürlîUIÛ Sinop

Kaloriferci VHS U 1 M n

Çocuk GelişİKİsi SHS 6 1 II n

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 10 Sivas İ l Kk)ürlÛ|ü Sivas

Çocuk GelişİKİsi SHS 8 1 tl

HizMtl i VHS 11-12-13-14 10 Tunceli İ l Hüdürlüğü Tunceli

Daktilograf GİH 10 1 n tl

Çocuk Eğiticisi GİH 11-12 2 tt n

Çocuk Gelişiacisi SHS 5 1 n tl

HizMtl i VHS 11-12-13-14 14 Van İ l Hüdürlüğü Van-Hakkari

Kaloriferci VHS 11-12 2 ti tt

Şoför GİH 13 1 tt Hakkari

Daktilograf GİH 12 1 tt tt

Bakıcı Anne VHS 12 1 t* Van

Çocuk Gtlifiaciıi SHS 8 1 tt tt

ÖğretMn EÖH 7 3 t» M

HizMtl i VHS 11-12-13-14 23 Aksaray İl Hüdürlüğü ttsaray-Nild*

Bekçi VHS 11 1 M Aksaray

Kaloriferci VHS 12 1 •1 tl

Şoför GİH 12 1 M tf

Çocuk GelişİKİsi SHS 7 1 İt Niida

ÖğretM n EÖH 7 4 t» Aksaray

Heaşire SHS 8-11 2 tt tl

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 22 Karam İl Hüdürlüğü Karaaan

lekç i VHS 11-12 2 M II

Kaloriferci VHS 11 1 tt tt

lakıcı Anne VHS 12 2 tl tl

Şoför GİH 13 1 tt M

Çocuk GelişİKİsi SHS 7 1 n Konya

ÖğretMn EOH 7 4 H Kar—an

Heaşire SHS 7-9 2 tl

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 13 Güaüşhane İl Hd.lüiü Güaüşhane-Artvin-Myhurt

Kaloriferci VHS 12-13 2 tt Güaüşhane-Artvin

Daktilograf GİH 12 1 tl Bayburt

Heaşire SHS 8-9-10 3 tt

HİZMtlİ VHS 11-12-13-14 i Karabük İl Hüdürlüğü Karabük

Daktilograf GİH 11 1 tt Bartın

Çocuk Eğiticisi GİH 10 i Karabük

Çocuk GelişİKİsi SHS 7 1 İt tl

28 Mayıs 1997-Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 89

UNVANLARDA ARANAN NİTELİKLER

CuTUNLEYICI

lUIERCID

SOSYAL ÇALTŞIHCI

PSİKOLOG

ÇOCUK GEUSİICİSİ

SBcncN

ÇOCUK EĞİTİCİSİ

DAKTİLOGRAF

SVÖR

HOTETLİ

KKCâ

KALORİFERCİ

TEIZİ

: En az Lisans düzeyinde öğreniali oln, istihdaa edileceği BİN’ deki prograalasa dili ile

di|er prograalasa dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelesek (yabancı dil

bilenler Tercih edilecektir.)

: 4 yıl süreli Yüksek Öğrenil veren Fakültelerin İngilizce ve Alıanca Bölüşlerinden sezun

olsak (Bir İngilizce ve bir Alaanca bilen Hütercia alınacaktır.)

: H.Ü.Sosyal Hizaetler yüksekokulu Mezunu olsak.

: A yıl süreli yüksek öğreniş veren Fakülterin Psikoloji bölüşü sezunu olsak.

(Fakültelerin Eğitiade Psikolojik Hizsetler ve Rehberlik ve Psikolojik Danıssanlık

bölüşlerinden aezun olanlar aüracaat edesez.)

: H.Üniversitesi Çocuk gelişiai ve Eğitiai veya Çocuk Sağlığı ve Eğitiai sezunu olsak.

: Eğitia Fakültesi veya ÖYS sınavı ile Kazanılaıs Fakülte veya « yıl süreli Yüksekokul

sezunu olsak vc Pedagojik Foraasyon belgesi aldığını belgelendiraek

: Hesşirelik yüksek okulu sezunu olsak, (7-6-9 ncu dereceler için) Sağlık «eslek Lisesi

Hesşirelik bölüşü sezunu olsak (9-10-11-12 nci dereceler için)

: Kız Hsslek Lisesi Çocuk Gelişisi ve Eğitiai Bölüşü sezunu olsak

: Use veya dengi okul sezunu olsak (Ticaret Lisesi aezunları hariç) Daktilograf kursu

‘ bitirdiklerini belgelendiraek.

: Ortaokul sezunu ve erkek olsak

: İlkokul veya Ortaokul sezunu olsak.

: Ortaokul Hezunu olsak. (ERKEK)

: Ortaokul Hezunu ve Erkek olsak (KURS BELGESİ)

: İlkokul-Ortaokul veya Lise Hezunu olsak (TERZİLİK BELGESİ)

: İlkokul veya Ortaokul Hezunu olsak (BONSERVİS)

12502/1-1

Sağlık Bakanlığından :

SINAVLA 2.500 EBE ALINACAKTIR

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının ebe ihtiyacını karşılamak üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan 2.500 adet ebe kadrosuna 14 Haziran 1997 Cumartesi günü Ankara Keçiören Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesinde sınav yapılacaktır.

 1. A) ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

1 – Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik bölümü mezunu olmak,

2 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki

şartlara haiz olmak,

3 – Daha önce memuriyete girmemiş olmak.

 1. B) BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 – Diplomanın noter tastikli sureti veya aslı,

2 – 4 adet vesikalık fotoğraf.

 1. C) BAŞVURU

29 Mayıs – 12 Haziran 1997 tarihleri arasında şahsen Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Posta ile gönderilen ve ilan tarihinden önce yapılan başvurular

dikkate alınmayacaktır.

 1. D) SINAVLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

1 – “Sınav Giriş Belgesi” 13 Haziran 1997 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınacaktır.

2 – Sınav yeri ve saati “Sınav Giriş Belge”sinde belirtilecektir.

 1. E) ATAMALAR

Sınav neticesinde başarılı olan ebelerin atamaları, ihtiyaç bulunan İl’lere-yapılacaktır. Atama işlemlerinde eş ve sağlık sebebi haricindeki hiçbir mazeret dikkate alınmayacaktır.

. 12500/1-1

DÜZELTME

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 18/5/1997 tarih ve 22993 sayılı Resmi Gazete’nin 75.

sahifesinde 11457 ilan numarası ile yayımlanan ilanının 4. satırında “AR/TÜR” işaretli şirket rumuzu ilgili kurum tarafından “AR/EPS” olarak belirtilmiş ve yayınlanmıştır.

Şözkonusu şirket rumuzu “AR/TÜR” olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur. 12504/1-1

Sayfa : 90 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Say»: 23002

27 MAYIS 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE

TÜRKİYE CUMHURİYET

BÜLTEN NO: 1997/96

BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ

MERKEZ BANKASI KURLARI

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ AUS SATIŞ

1 ABD DOLARI 138,980 139,650 138,810 140,000

1 ALMAN MARKI 81,739 82,133 81,535 82,445

1 AVUSTRALYA DOLARI 106,330 107,030 105,270 108,100

1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 11,630 11,676 11,601 11,720

1 BELÇİKA FRANGI 3;957 3,982 3,947 3,997

1 DANİMARKA KRONU 21,474 21,580 21,395 21,662

1 FRANSIZ FRANGI 24,205 24,344 24,176 24,437

1 FİN MARKKASI 26,870 27,279 26,771 27,383

1 HOLLANDA FLORİNİ 72,677 73,123 72,590 73,401

1 İNGİLİZ STERLİNİ 226,760 227,950 226,490 228,520

1 İRLANDA LİRASI 210,240 211,300 207,610 213,940

1 İSPANYOL PEZETASI 966 974 942 999

1 İSVEÇ KRONU 18,080 18,268 18,013 18,337

1 İSVİÇRE FRANGI 97,992 98,623 97,747 98,998

100 İTALYAN LİRETİ 8,244 8,335 8,182 8,398

1 JAPON YENİ 1,192 1,200 1,177 1,215

1 KANADA DOLARI 101,010 191,470 99,750 102,740

1 KUVEYT DİNARI 458,870 464,910 447,490 476,630

1 LÜKSEMBURG FRANGI 3,957 3,982 3,942 3,997

1 NORVEÇ KRONU 19,605 19.737 19,532 19,812

1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 806 813 786 833

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 37,165 37,232 36,700 37,697

1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU) 158,820 160,230

1 BULGAR LEVASI 32 48

1 İRAN RİYALİ 28 42

1 ROMEN LEYİ 11 17

1 SURİYE LİRASI 1,564 2,346

1 ÜRDÜN DİNARI 179,170 202,040

1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 40,027 42,080

1 YUNAN DRAHMİSİ 498 512

ÇAPRAZI KURLAR

1 ABD DOLARI 1.7003

1 ABD DOLARI 1.3048

1 ABD DOLARI 11.960

1 ABD DOLARI 35.070

1 ABD DOLARI 6.4712

1 ABD DOLARI 5.7365

1 ABD DOLARI 5.1194

1 ABD DOLARI 1.9098

1 ABD DOLARI 143.43

1 ABD DOLARI 7.6444

1 ABD DOLARI 1.4160

1 ABD DOLARI 1675.50

1 ABD DOLARİ 116.39

1 ABD DOLARI 1.3763

1 ABD DOLARI 35.070

1 ABD DOLARI 7.0755

1 ABD DOLARI 171.72

1 ABD DOLARI 3.7508

1 KUVEYT DİNARI 3.3291

1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6323

1 İRLANDA LİRASI 1.5131

1 AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU) 1.1474

ALMAN MARKI

AVUSTRALYA DOLARI

AVUSTURYA ŞİLİNİ BELÇİKA FRANGI

DANİMARKA KRONU

FRANSIZ FRANGI

FİN MARKKASI

HOLLANDA FLORİNİ

İSPANYOL PEZETASI İSVEÇ KRONU

İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ

JAPON YENİ

KANADA DOLAR!

LÜKSEMBURG FRANGI

NORVEÇ KRONU

PORTEKİZ ESKÜDOSU

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

ABD DOLARI

ABD DOLARI

ABD DOLARI

ABD DOLARI

BİLGİ ICIN:

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)

1.3911 ABD DOLARI

194,270 TÜRK LİRASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İDARE MERKEZİ

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 91

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN DEVLET İC BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 28-05-1997 TARİHİNDEKİ SÜSIERSE NİTELİĞİNDEKİ GLM.ÜK DEĞERLERİ:

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE

ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ> B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (İOO.OOO.-TL ÜZERİMDE!*) <

06-08-1997 9BS 70 83.254

03-09-1997 9BS 98 78.626

19-11-1997 10BS 175 67.345

26-11-1997 10BS 182 66.250

10-12-1997 10BS 196 64.209

30-10-1997 12T 155 74.148

07-01-1998 12TS 224 62.507

21-01-1998 12TS 238 54.326

04-05-1998 12TS 280 57.181

11-03-1998 12TS 287 52.563

18-03-1998 12TS 294 48.272

24-03-1998 12TS 300 47.657

25-03-1998 12TS 301 47.555

08-04-1998 12TS 315 46.147

24-04-1998 12TS 331 44.579

06-05-199)8 12TS 343 43.433

14-01-1998 13TS 231 59.456

21-01-1998 13TS 238 58.571

11-02-1998 13TS 259 56.192

25-02-1998 13TS 273 54.082

22-04-1998 13TS 329 47.844

29-04-1998 13TS 336 47.001

04-06-1997 8BKV 7 98.611

HALKA*ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN 1

18-05-1998 12HS 355 48.745

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER

ARASINPA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR

SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ

AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞMELERDE VE HAZİNE’CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE

NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)

VADE

TARİHİ TANIM

KUPON

FAİZ ORANI

KUPON DAHİL BUGİ

(100.000.-TL ü;

20-11-1997 12T-0 60.00 131.068

04-12-1997 12T-0 60.00 128.767

18-12-1997 12T-0 60.00 126.466

25-12-1997 12T-0 60.00 125.315

02-01-1998 12T-0 60.00 124.000

03-01-1998 12T-0 60.00 123.836

15-01-1998 12T-0 60.00 121.863

17-02-1998 12T-0 60.00 116.438

25-02-1998 12T-0 60.00 115.123

26-02-1998 12T-0 60.00 114.959

09-03-1998 İIB-O 55.00 108.069

17-03-199» 12T-0 60.00 111.836

26-03-1998 12T-0 60.00 110.356

P O N DAHI L BUGÜNK Ü DEĞE R

IOO.OOO.-T L ÜZERINDEN )

Sayfa : 92 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

TÜRKİY E CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NC A BELİRLENE N DEVLET I Ç BORÇLANMA SENET ­

LERİNİ N Tİ P VE VADELER İTİBARIYL A 28-05-199 7 TARİHİNDEK İ GÖSTERGE NİTELİ ­

ĞİNDEK İ GÜNLÜK DEĞERLERİ :

VADE KUPON KUPON DAHİ L BUGl

TARİH İ TANI M FAİ Z ORAN I (100.000.-T L ÜJ

12-04-199 8 11B- 0 55.0 0 102.62 7

11-07-199 7 60T- D 102.4 8 190.12 6

01-01-199 8 60T- D 122.2 6 149.23 9

11-01-199 8 60T- D 122.2 6 145.88 9

01-07-199 9 60T12- D 7.6 7 106.68 0

51-05-199 7 12T-O Z TEFE 173.99 8

05-06-199 7 12T-O Z TEFE 173.23 5

15-06-199 7 36T-O Z TEFE+ 6 181.29 4

21-06-199 7 36T-O Z TEFE+ 6 180.15 2

24-06-199 7 36T-O Z TEFE+ 6 179.58 1

03-07-199 7 12T-O Z TEFE 169.03 9

09-07-199 7 12T-O Z TEFE+ 6 176.97 9

14-07-199 7 24T-O Z TEFE+ 6 176.16 8

15-07-199 7 12T-O Z TEFE+ 6 176.00 6

28-07-199 7 36T-O Z TEFE+ 6 173.89 7

07-08-199 7 12T-O Z TEFE 164.08 5

20-08-199 7 12T-O Z TEFE 161.54 5

04-09-199 7 12T-O Z TEFE 158.36 4

25-09-199 7 12T-O Z TEFE 152.95 0

02-10-199 7 12T-O Z TEFE 151.15 1

09-10-199 7 12T-O Z TEFE 149.36 5

30-10-199 7 12T-O Z TEFE 144.00 9

06-11-199 7 12T-O Z TEFE 142.35 9

13-11-199 7 12T-O Z TEFE 140.73 2

20-11-199 7 12T-O Z TEFE 139.10 4

04-12-199 7 12T-O Z TEFE 136.11 6

25-12-199 7 12T-O Z TEFE 132.63 8

25-12-199 7 24T-0 Z TEFE+ 6 135.87 5

29-12-199 7 12T- 0 TEFE+ 6 135.11 0

29-12-199 7 12T-O Z TEFE 131.97 6

30-12-199 7 12T- 0 TEFE+ 6 134.91 9

30-12-199 7 12T-O Z TEFE 131.81 0

01-01-199 8 12T-O Z TEFE 131.41 9

01-01-199 8 60T-O Z TEFE+ 6 134.47 7

08-01-199 8 12T-O Z TEFE 129.84 3

22-01-199 8 12T-O Z TEFE 126.69 0

05-02-199 8 12T-O Z TEFE 123.36 4

12-02-199 8 12T-O Z TEFE 121.54 4

12-02-199 8 24T-O Z TEFE+ 6 123.56 4

15-02-199 8 12T-O Z TEFE 120.76 4

16-02-199 8 24T-O Z TEFE+ 6 122.42 5

26-02-199 8 12T-O Z TEFE 117.90 5

05-03-199 8 12T-O Z TEFE 116.31 4

12-03-199 8 12T-O Z TEFE 114.81 3

19-03-199 8 İ2t%Z ” TEFE 113.31 3

25-03-199 8 T2T-0 Z TEFE 112.02 7

26-03-199 8 12T-O Z TEFE 111.81 3

09-04-199 8 12T-O Z TEFE 109.00 9

25-04-199 8 12T-O Z TEFE 105.93 0

03-05-199 8 12T-0 Z TEFE 104.43 5

07-05-199 8 12T-0 Z TEFE 103.72 6

11-06-199 8 24T-O Z TEFE+ 6 182.05 5

09-07-199 8 24T-0 Z TEFE+ 6 176.97 9

05-03-199 9 24T 4 TÜFE*2 5 118.00 5

02-04-199 9 24T 4 TÜFE*2 4 111.98 1

‘ O N DAHİ L BUGÜNKÜ DEĞER

LOO.OOO.-T L ÜZERİNDEN )

28 Mayıs 1997 – Sayı : 23002 RESMİ GAZETE Sayfa: 93

TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı’NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 28-05-1997 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELIĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI:

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER

TARIHI TANıM FAIZ ORANı (IOO.OOO.-TL ÜZERINDEN)

09-04-1999 24T4 TÜFE*22 110.213

02-05-1999 24T4 TÜFE*22 105.393

07-05-1999 24T4 TÜFE*25 104.529

14-05-1999 24T4 TÜFE*29.95 103.210

11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 176.654

31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 134.727

01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 134.477

11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 131.979

07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 110.839

11-07-2000 60T-OZ TEFE 168.014

31-12-2000 60T-OZ TEFE 131.644

01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 134.477

11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 131.979

11-07-2001 60T-OZ TEFE 168.014

31-12-2001 60T-0Z TEFE+6 134.727

01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 134.477

11-01-2002 60T-OZ TEFE+6 131.979

07-04-2005 120T-OZ TEFE»1.15 110.839

4- T.C. BAŞBAKANLıK, HAZINE MÜSTEŞARLıĞıNCA IHRAÇ

EDILEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERI

VADE

TARIHI

19-06-1997

02-03-1998

12-03-1998

25-09-1999

15-11-1999

TANıM

6B01

36T01

12T01

36T201

36T201

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 ABD DOLARı KARŞıLıĞı)

143.486

144.661

139.722

141.083

139.388

VADE

TARIHI

02-06-1997

VADE

TARIHI

16-06-1997

12-08-1997

14-08-1997

VADE

TARIHI

20-06-

25- 06-

18-08-

14-11-

18-11-

26- 11-

27- 11-

29-11-

04-12-

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

TANıM

3B12

TANıM

3B13

3B13

3B13

TANıM

6B16

6B16

6B16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 AVUSTURYA ŞILINI KARŞıLıĞı)

11.732

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 BELÇIKA FRANGı KARŞıLıĞı)

3.988

3.963

3.962

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 ALMAN MARKı KARŞıLıĞı)

84.274

83.068

82.512

86.166

86.075

85.893

85.871

85.825

85.712

Sayfa : 94 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 28-05-1997 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

VADE

TARİHİ

09- 12-

12-12-

16-12-

18- 12-

19- 12-

20- 12-

23-12-

27-12-

03-01-

06- 01-

07- 01-

10- 01-

15- 01-

16- 01-

23-01-

23-01-

11- 04-

06-05-

10-06-

16-06-

02-07-

15-07-

18-11-

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1999

VADE

TARİHİ

12-08-1997

VADE

TARİHİ

02-06-1997

TANIM

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16

12T16A

12T16

12T16

14T16

14T16

14T16

14T16

36T216

TANIM

3B17

TANIM

3B18

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI)

65.598

85.530

85.439

85.394

85.371

85.348

85.280

85.189

85.031

84.962

86.368

84.872

84.758

84.735

84.576

82.140

82.806

82.238

82.828

62.692

82.329

82.034

83.991

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞI)

24.243

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI)

73.293

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ

EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

VADE

TARİHİ

19-09-1997

VADE

TARİHİ

TANIM

36G012

TANIM

KUPON

FAİZ ORANI

BUGÜNKÜ DEĞER

(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

145.893

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER

(100.000.-TL ÜZERİNDEN)

03-06-1997 36G TEFE+6 183.578

28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002 RESMİ GAZETE Sayfa : 95

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 28-05-1997 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

OTOYOL SENETLERİ

VADE BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

30-06-1997 OG 138.113

31-07-1997 OG 137.309

01-09-1997 OG 136.-+89

30-09-1997 OG 135.754

18-10-1997 OG 135.302

01-11-1997 OG 134.952

31-12-1997 OG 133.474

31-01-1998 OG 132.723

01-03-1998 OG 132.028

31-03-1998 OG 131.317

01-05-1998 OG 130.590

31-07-1998 OG 128.444

01-09-1998 OG 127.691

30-09-1998 OG 127.012

01-11-1998 OG 126.267

31-01-1999 OG 124.173

01-03-1999 OG 123.513

31-03-1999 OG 122.834

01-05-1999 OG 122.136

30-09-1999 OG 118.772

31-03-2000 OG 114.844

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA

İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI 1100.000.-TL ÜZERİNDEN1

02-02-1998 360 TEFE+6 126.412

17-02-1998 360 TEFE+6 122.140

16-12-1998 360 TEFE+6 137.596

17-02-1999 360 TEFE+6 122.140

16-10-1999 360 TEFE+6 152.844

18-10-1999 360 TEFE+6 152.269

01-11-1999 360 TEFE+6 148.269

12-10-1999 360T-D 99.02 161.853

VADE BUGÜNKÜ DEĞER

TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

12-10-1999 360T 147.124

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA

SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Sayfa: 96 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1997 – Sayı: 23002

İÇİNDEKİLE R

Yürütme ve İdare Bölümü :

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

Sayfa

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Doç. Dr. Abdullah GÜL’e, Devlet Bakanı Lütfü ESEN –

GÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 1

Yönetmelikler

— Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2

— Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Rekabet

Uzmanlığı Sınavı Yönetmeliği 13

Tebliğler

— 1997 Yılı SSK İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No : 1997/2) 20

— Bazı Şahsi ve Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ

(Bedelsiz İthalat Seri No : 4) 23

Sirküler

— Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen

31/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılması Hakkında Sirküler 24

İlânlar

a – Yargı İlânları 25

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 28

c – Çeşitli İlânlar 84

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri 90

DUYUR U

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğünden

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne yapılacak ödemelerle

ilgili Banka Hesap Numaraları: T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki

Resmi Gazete Aboneler için, 30423/2037, İlan için, 30423/2064, Baskı Siparişleri için,

3042312065, Mevzuat Külliyatı Aboneler için, 304231653649, Mevzuat Bilgi Sistemi Aboneleriçin

30423/664479 dur.

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 50.000-TL.

U R U