T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
r Yönetim ve Yazı İşleri İçin
Başbakanlık Neşriyat 22 Ekim 1984 Sayı : 18553
Daire Başkanlığına PAZARTESİ
Sayı : 18553
başvurulur
PAZARTESİ
J
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Tüzük
Karar Sayısı : 84/8428
Ekli «Maden ve Taş Ocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tedbirleri Hakkında Tüzük»ün yürürlüğe konulması; 1475 sayılı İş Kanunu’nun 74 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
T. ÖZAL
Başbakan
İ. K. ERDEM
Devlet Bak. – Başbakan Yrd.
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı
S. N. TÜREL
Millî Savunma Bakanı V.
M. V. DİNÇERLER
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
K. OKSAY
Devlet Bakanı
A. M. YILMAZ
Devlet Bakanı
V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H. C. ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
I. ÖZDAĞLAR A. K ALPTEMOÇİ . N
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A. TANRI YAR V. HALEFOĞLU
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı
I. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı
M. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
C. BÜYÜKBAŞ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. N. TÜREL
Devlet Bakanı
M. N ELDE . M
Adalet Bakanı
V. ARIKAN
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. KALEMLİ
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı V.
M. KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. M. TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
Resmî Gazete Kodu : 221084 Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.
Sayfa : 2 RESMİ GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Deyimler ve Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1 — Doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin
araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleştirilmesinde
çalışan işyerlerinde, taş ocaklarında ve tünel yapımında, işçi sağlığı ve iş güvenliği
mevzuatında genel olarak öngörülenler yanında alınması gerekli sağlık ve güvenlik
önlemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Deyimler
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen deyimlerden; Açık işletme, yerüstündeki işletmeleri. Alçak gerilim, 42 -1000 volt arasındaki gerilimleri,
Akrosaj, dik ve eğimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra yerlerini, bu yerlerde bulunan düzenleri,
Alev sızdırmaz (antigrizüto) aygıt, içine girebilecek grizunun patlaması halinde, hasara uğramaksızın, alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür tozunun
tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı,
Askıya almak, bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçmesini sağlamak üzere altının boşaltılmasını,
Ateşleme, kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin patlatılmasını,
Ateşleyici (barutçu), bu Tüzükte yazılı patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip, en az ilkokul mezunu kişiyi,
Ayak, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yeri,
Baca, maden içerisinden sürülen galeriyi.
Başaşağı (desandr), yeraltında başaşağı sürülen eğimli yolları,
Baraj, yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,
Bür, yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
Cep (niş), galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızgaralarda görevli işçilerin ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla serbestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları,
Çatlak (kavlak), ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçalan,
Çatlak (kavlak) sökümü, bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana
kitleden ayrılmış, düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini,
Daimi nezaretçi, fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve Maden Kanununun 82 nci maddesine göre atanmış kimseyi,
Dekapaj, kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını,
Dolgu (ramble), yeraltında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulmasını,
Fenni nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden
ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisini veya maden yüksek mühendisini,
Freno, varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,
Gerilimin etkin (efikas) değeri, alternatif akımda gerilimin tepe değerinin
1,41 e bölünmesinden elde edilecek değeri,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 3
Grizu, metanın havayla karışımını,
Hava köprüsü (krosing), bir hava-akımının diğer bir hava akımı yoluna karışmadan belirlenmiş doğrultuda gitmesini sağlayan geçidi,
Kademe, açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen
basamak şeklindeki çalışma yerlerini,
Karakol, vinç ve varagel baş. ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni,
Karo, maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yerüstü tesislerinin
bulunduğu alam,
Kendiliğinden emniyetli aygıt, içinde normal çalışması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya buharları
patlatmayacağı biçimde yapılmış aygıtı,
Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek hastalıklarına tutulmalarım önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb. koruyucuları,
Küçük gerilim, 42 volta kadar olan gerilimleri,
Lağım, taş içerisinde sürülen galeriyi,
Maden ocağı, kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu
kazılardan çıkan paşanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim
yerlerini, çıkarma (ihraç), taşıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, (Kendine özgü havalandırma tesisi bulunan her maden ocağı bağımsız bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri bulunmakla birlikte, aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve
yeraltından birbirlerine bağlı olan birden çok maden ocağı tek bir ocak kabul edilir.)
Molet, kuyularda vinç halatını yönlendiren özel makarayı,
Nefeslik, ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
Nezaretçi fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli deneyim
ve teknik bilgiye sahip, en az İlkokul mezunu kişiyi,
Paraşüt, asansörlerde çekme halatının kopması halinde kafesin düşmesini önleyecek düzeni,
Potkabaç, kazı işlemini kolaylaştırmak amacıyla alında derinlemesine açılan
boşluğu,
Rekup, ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galerileri,
Röset, kuyu ve başaşağıların (desandr) dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini,
Sıkılama, lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun
gerektiği biçimde doldurulmasını,
Şev, kademe alın ve yüzlerindeki eğimi,
Şövelman, kuyu ağzındaki asansör kulesini,
Topuk, yeraltı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik için bırakılan maden
kısımlarını,
Varagel, dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan
ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerini,
Yüksek gerilim, 1000 voltun üstündeki gerilimleri,
Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
İfade eder.
Yürütme va İdare Bölümü Sayfa: 3
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Kurma izni ve isletme belgesi
Madde 3 — Bu Tüzük kapsamında olup ilk kez işletmeye açılacak veya bir yılı
aşan bir süreyle durdurulduktan sonra yeniden çalıştırılacak işyerleri için, bölge çalışma müdürlüğüne başvurularak kurma izni ve işletme belgesi alınması gerekir.
Fenni nezaretçinln denetimi
Madde 4 — Fenni nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yerlerini
denetlemek, sonucunu, noterce onaylı fenni nezaretçi rapor defterine, öngöreceği öneri
ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. Denetimin yapılmamasından,
öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumludur.
İKİNCİ KISIM
Maden Ocaklarında Yeraltı İşleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Yollar, Merdivenler ve Haritalar
Yollar
Madde 5 — Ocakların giriş ve çıkış yollarının sürekli olarak açık ve bakımlı
durumda bulundurulması, çalışanlara öğretilmesi, gerekli yerlerde yolların gittiği yerleri gösterir levha ve işaretlerin konulması ve bunların korunması zorunludur.
İki yol zorunluluğu
Madde 6 — Hazırlık devresi dışında, yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler, en
az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır. Bu yollar arasındaki topuk, 30 metreden aşağı
olamaz; yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulamaz.
Kuyular arasında bağlantı
Madde 7 — Bağlantı yolları birbirine yakın iki kuyudan oluşan ocaklarda, kuyular arasında, başkaca güvenli bir yol bulunmadığı takdirde, kuyuların en derin ka ­
tında bağlantı kurulur.
Merdiven zorunluluğu
Madde 8 — Derinliği 50 metreden az olan kuyularda, işçilerin çıkabileceği, sağlam ve bakımlı bir merdiven bulunması zorunludur.
Çıkarma (ihraç) kuyularının bağlanması
Madde 9 — Dik ve eğimli çıkarma kuyularının rösetleri, bir taraftan diğer tarafa güvenle geçmeyi sağlayacak, uygun bir geçit yoluyla birbirine bağlanacaktır.
Kuyu merdivenleri
Madde 10 — Kuyu merdivenleri, çıkarma bölmelerinden ayrı bir bölme içinde
bulunacaktır.
Merdivenlerin nitelikleri
Madde 11 — Kuyu merdivenlerinin basamak aralıkları 30 santimetreden, eğimleri 80 dereceden, dinlenme sahanlıkları arası 10 metreden çok olmayacaktır.
Merdivenlerin başları, sahanlık ve rösetlerden en az bir metre yukarıya kadar
yükseltilecek veya tutamaklar yapılacaktır.
Malzeme taşınması
Madde 12 — Merdivenlerden inip çıkanlar, beraberlerindeki malzemeyi, düşmemesi için, olanak varsa, üzerlerine tespit ederler.
imalat haritaları
Madde 13 — Maden ocaklarında, imalat haritaları her ayın sonunda işlenir; gerekçe raporu ve imalat defteriyle birlikte teftişe yetkili memurlara gösterilmek üzere
hazır bulundurulur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 5
İKİNCİ BOLÜM
Patlayıcı Maddeler
Kullanılabilecek patlayıcı maddeler
Madde 14 — Maden ve taş ocaklarıyla tünel yapımında, ancak, Bakanlığın izin
verdiği türden patlayıcı maddeler kullanılabilir.
Grizulu, kömür tozlu ocaklarla kükürt ocaklarında kullanılacak patlayıcı maddelerin, bu ocakların güvenliğinin gerektirdiği nitelikte olması gerekir.
Patlayıcı maddelerin teslim alınması vb. işler
Madde 15 — Patlayıcı maddelerin teslim alınması, taşınması, depolanması, dağıtılması, geri alınması vb. işler, bu amaçla eğitilmiş ve fenni nezaretçl tarafından
görevlendirilmiş kimseler tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Ocakta kullanılacak patlayıcı maddeler, güvenlik önlemleri altında, yetkili ve
sorumlu bir kimse nezaretinde, derhal, patlayıcı madde deposuna taşınır.
Patlayıcı maddelerin ateşlenmesi
Madde 16 — Patlayıcı maddeleri, bu amaçla eğitilmiş, fenni nezaretçl tarafından görevlendirilmiş ve en az ilkokul mezunu, yeterlik belgesine sahip ateşleyicilerden
başkasının alması ve ateşlemesi yasaktır.
Bozuk patlayıcı maddeler
Madde 17 — Donmuş veya bozulmuş patlayıcı maddeler, yeraltına sokulmaz
yeraltı depolarında bozulanlar derhal dışarı çıkarılır; özel ve güvenli bir yere konur.
Bu nitelikteki patlayıcı maddeler, fenni nezaretçinin emir ve talimatı gereğince,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yokedilir.
Patlayıcı madde depolarında güvenlik önlemleri
Madde 18 — Yeraltındaki patlayıcı madde depoları, bir patlama halinde, İşçilerin çalıştığı yerlere, yollara ve ana havalandırma yoluna zarar vermeyecek ve işçiler için tehlike yaratmayacak uzaklıkta olacaktır.
Bu depolara, Bakanlıktan izin alınmadan 150 kilogram dinamit ve 300 adet
kapsülden fazlası konulamaz.
Patlayıcı maddeler, depolar arasında orijinal ambalajlarında taşınır ve depolarda orijinal ambalajlarında bulundurulur.
50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik
bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan bir
yolla girilecek; patlayıcı madde, deponun son kısmına konacaktır. Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az Uç metre derinlikte hız kesici cepler yapılacaktır.
Depo çatlak ve göçük yapmayacak, olabildiğince su sızdırmayacak, alt ve üst
kattaki çalışmalara zarar vermeyecek ve çalışmalardan zarar görmeyecek bir yerde
yapılacaktır.
Deponun bulunduğu galerinin ağzından 50 metre ötesine kadar, ahır kurulması,
yanıcı ve yangına yol açabilecek maddelerin konulması yasaktır.
Yeraltı deposunda, sıcaklık, 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmayacaktır.
Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkışındaki özel bir cepte yapılacak buralarda,
statik elektrik boşalmasına karşı gereken önlemler alınacaktır. Patlayıcı, maddeler,
yapım ve ocağa geliş tarihlerine göre dağıtılacak ve kullanılacaktır.
Kapsüller ve diğer patlayıcı maddeler
Madde 19 —- Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler, aynı kap içinde bir arada
bulundurulamaz ve taşınamaz; ancak, ayrı bölmelerde bulundurulmak koşuluyla ateşleyicilerin taşıdıkları sandıklarda bir arada taşınabilirler.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Patlayıcı maddelere ilişkin yönerge
Madde 20 — Patlayıcı maddelerin taşınması ve depo edilmesine ilişkin esaslar,
fenni nezaretçi tarafından hazırlanacak yönergeyle saptanır. Bu yönergenin hazırlanmasında, ilgili mevzuat hükümleriyle birlikte, aşağıdaki hususlar gözönünde tutulur:
a) Tesisler ve genel durum planları,
b) Nem, bozulma ve donmaya karşı korunma,
c) Tecrit (ayırma),
d) Havalandırma,
e) Patlama ve yangına karşı alınacak önlemler,
f) Yangın halinde gaz ve dumanların boşaltılması.
Depoya girme yasağı
Madde 21 — Fenni nezaretçi tarafından görevlendirilmemiş veya izin verilmemiş kimselerin patlayıcı madde deposuna girmesi yasaktır.
Kullanılacak patlayıcı maddenin taşınması
Madde 22 — Kullanılmak üzere dağıtılmış bulunan patlayıcı maddeler, ancak,
ateşleyiciler veya fenni nezaretçilerce görevlendirilmiş kişiler tarafından, ateşleyici gözetiminde, özel sandıklar içinde taşınır. Sandıklar tahtadan veya bu işe elverişli yalıtkan malzemeden yapılmış olacak; özel kilit düzeni bulunacaktır. Bunların içine başka
bir madde konulamaz.
Ateşleyici, manyeto ve sandıkların anahtarlarını kendi üzerinde bulundurur.
Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli önlemler
alınır.
Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı, 10 kilogramı geçemez. Patlayıcı maddelerin elektrik lokomotifleri (trolley) ile taşınmaları, fenni nezaretçi tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanan yönerge esaslarına göre yapılır.
Patlayıcı madde kayıt defteri
Madde 23 — Patlayıcı madde depolarında, bir patlayıcı madde kayıt defteri tutulur. Deftere, patlayıcı maddelerin teslim alırıma, dağıtılma ve geri alınmalarına İlişkin bilgilerle birlikte bu işlerle ilgili, sorumlu ve yetkili kimselerin adı ve sicil numaraları yazılır.
Kayıt defterinin hesap dengesi her gün yapılır ve stoklarla karşılaştırıldıktan
sonra, depo sorumlusu, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanır.
Patlayıcı maddelerin korunması
Madde 24 — Patlayıcı maddeler, depolanma ve kullanma yerinden başka yere
götürülemez.
Ateşleyiciler, patlayıcı madde sandıklarını, nezaretçinin de uygun göreceği güvenilir bir işçiye teslim eder veya ocak içinde bu iş İçin özel olarak hazırlanmış ceplerdeki kilitli sandık veya dolaplara koyarlar.
Patlayıcı maddenin kaybı veya çalınması fenni nezaretçi ve daimi nezaretçiye
derhal haber verilecek; sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
Tüketim defteri
Madde 25 — Ateşleyiciler, bir tüketim defteri tutmak ve her ateşlemeden sonra
kullandıkları patlayıcı maddeleri bu deftere yazmak zorundadırlar.
Her vardiya sonunda, ateşleyiciler tarafından bu defterin dengesi sağlanır ve
ateşleyiciyle lağım atılan yerdeki usta tarafından imzalanır
Doldurma ve sıkılama
Madde 26 — Patlayıcı madde, lağım deliği iyice temizlendikten, gerekli hallerde yastık maddesi yerleştirildikten sonra doldurulur ve sıkılandıktan sonra ateşlenir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 7
Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için, 35 santimetredir. Fazla her kartuş için, kartuş boyanan yarısı kadar, sıkılama maddesi eklenir.
Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yansını geçemez. Artan boşluk, sıkılama maddesiyle doldurulur.
Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme yerinin yakınında bulunduracaklardır.
Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılanması, bizzat ateşleyici veya onun
gözetim ve sorumluluğu altında bu konuda deneyimli usta tarafından yapılır.
Kartuşlar, lağım deliklerine, şekillerinin bozulmamasına özen gösterilerek zorlanmadan sokulur. Sıkılama, iletken olmayan özel çubuklarla yapılır.
Fitiller, kapsüllere, özel kapsül pensesiyle sıkıştırılır. Kapsüller, kartuşlara,
ateşleme yapılacağı sırada yerleştirilir ve lağım delikleri, ancak, ateşlenecekleri zaman doldurulur.
Kapsül telinin temizlenmesi, bağlanması, ateşlenmesi
Madde 27 — Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme
tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar.
Lağım atılacak yeri en son ateşleyici terkeder.
Beşten çok lağımın aynı zamanda ateşlenmesi, seri halinde, elektrikle yapılır.
Tanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan, tozların yanması ve patlaması tehlikesi
olan ocaklarda, fitille ateşleme yapılamaz,
Elektrikli kapsülle ateşleme
Madde 28 — Elektrikli kapsülle ateşleme yapılan yerlerde lağım deliklerine
teknik amonyum nitratın doldurulmasında kullanılan pinomatik ve mekanik araçlar
uygun biçimde topraklanır.
Ateşlemede güvenlik önlemleri
Madde 29 — Ateşleyici, ateşleme tellerini manyetoya bağlamadan, fitil kullanılmasına izin verilen ocaklarda bunları ateşlemeden önce, lağım atılacak yere gelen
bütün yol ağızlarına nöbetçi konulup konulmadığını, İşçilerin geçişlerine kapatılıp
kapatılmadığım denetler.
Bu işte görevlendirilecek yeteri sayıda işçi bulunamazsa, yol ağızları, uygun
bir şekilde kapatılacaktır.
Ateşleyici, ateşlemeyi, o civarda bulunanların savrulacak parçalardan korunacak biçimde sığındıklarından emin olduktan, «lağım var» diye 3 kez bağırıp nöbetçilerden de aynı cevabı aldıktan sonra yapacaktır.
Yol ağızlarına konacak nöbetçiler ve engeller, ateşleyici izin vermedikçe kaldırılmayacak ve gidiş gelişe izin verilmeyecektir.
Karşılıklı çalışılan baca ve tüneller
Madde 30 — Karşılıklı çalışılarak birbirine yaklaşan baca ve tünellerin delinmesinde, tehlike sınırına girildiği zaman, daimi nezaretçi, delinme işinin sona ermesine kadar, karşı baca ve tünelde çalışmayı durdurur; güvenlik önlemlerini alır; yeniden çalışmaya başlanıncaya kadar girilmesine olanak vermeyecek biçimde kapatır.
Baca ve tünel, delinme tamamlanıncaya kadar havalandırılır.
Sığmaklar ve korunma tesisleri
Madde 31 — Atılan lağımla savrulacak parçalara karşı korunmaya elverişli
bulunmayan yerlerde, uygun sığmaklar ve korunma tesisleri yapılır.
Patlamamış patlayıcı maddeler
Madde 32 — Lağım deliğinde patlamamış patlayıcı maddenin kaldığı veya
bundan kuşkulanıldığı takdirde, elektrikle ateşlemede en as 5 dakika, fitil vb, ile
ateşlemede en az bir saat geçmeden ateşleme alanına kimse giremez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir nezaretçinin sorumluluğu altında,
olanak varsa, o lağımı delen usta tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 30
santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir.
Delinme, doldurulma, ateşleme ve paşanın kaldırılması sırasında, çalışma alanında, görevlilerden başkasının bulunması yasaktır.
Patlamamış kartuş ve kapsüller bulunması olasılığına karşı, paşalar elle kaldırılır ve kartuş ve kapsüller aranır; bulunamadığı takdirde, bu pasanın doldurulduğu araba, katarlara bağlanmaz.
Bu arabaların üzerine tehlike işareti konur; güvenlik önlemleri altında, tek
olarak ocak dışına çıkarılır; dikkatle boşaltılır ve bulunacak patlayıcı maddeler, ambara teslim edilir.
Ateşleyici, lağım deliğinde kalan patlamamış patlayıcı maddeleri zararsız hale
sokamazsa, bacadaki çalışmayı durdurur; kendisinden sonraki vardiya ateşleyicisine
durumu bildirerek bacayı teslim eder ve nezaretçiye gerekli bilgileri bizzat verir.
Lağım atılan yere girilmesi
Madde 33 — Lağım atıldıktan sonra duman ve gazlar iyice temizlenmedikçe
ve ateşleyiciyle yetkili kimseler tarafından dikkatle muayene edilip tehlike kalmadığı bildirilmedikçe, bu yere, hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
Eski delikler
Madde 34 — Geri tepmeyle boşalmış veya patlamaya rağmen kalmış lağım
deliklerim, kısmen veya tamamen kazımak, oyarak temizlemek veya daha fazla derinleştirmek yahut yakınlarında bu deliklere rastlayacak biçimde yeni delikler açmak yasaktır.
Elektrikli ateşleme araçları
Madde 35 — Elektrikli ateşleme araçları, en az ayda bir kez muayene edilir
ve güvenle işler durumda tutulur.
Bu araçlar, yalnız, ateşleyiciler tarafından kullanılır ve kapsül telleri, ancak,
atım yapılacağı zaman ateşleme kablosuna bağlanır.
Doldurulacak lağım sayısı, aracın patlatabileceği kapsül sayısının yarısını geçemez.
Grizulu ve kömür tozlu ocaklarda grizuya karşı güvenlikli elektrikli ateşleme
aracı kullanılacaktır.
Ateşleme kabloları
Madde 36 — Ateşleme kablosu olarak, yalnız, izole edilmiş elektrik iletkenleri
kullanılır. Çıplak teller, ancak, alından itibaren 50 metreye kadar ve izolatörler üzerine çekilmiş olmak koşuluyla kullanılabilir.
Rutubetsiz yerlerde, izolatör yerine, kuru ağaç veya başka bir yalıtkan takoz
kullanılabilir.
Ateşleme kablolarının diğer elektrik iletkenleriyle temasını önleyici önlemler
alınır.
Ateşleme bağlantıları
Madde 37 — Ateşlemeden önce, bütün bağlantılar gözden geçirilir. İletkenlerin
kısa devre yapıp yapmadıkları özel ölçme aygıtlarıyla denetlenir; bunun manyeto
ve pille yapılması yasaktır.
A ni gaz çıkan bacalarda, özel önlemler alınmakla birlikte, lağımlar, seri olarak
bağlanır.
İletkenler güvenliği sağlayacak uzunlukta olmalı ve ateşleme aracına, ateşleme yapılacağı zaman bağlanmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9
Gecikmeli kapsüller
Madde 38 — Gecikmeli kapsüllerin kullanılmasına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir -.
a) Kapsüller, bu konuda eğitilmiş ve sınavda başarı göstermiş ateşleyiciler
tarafından kullanılır;
b) Ateşleyici, adi kapsülle gecikmeli kapsülü bir arada taşıyamaz ve birlikte
kullanamaz;
c) Gecikmeli kapsüller, kömür ocaklarında, ancak, taş içerisinde yapılan
ateşlemelerde kullanılabilir;
d) Kömür ocaklarında ani grizu çıkmasından kuşkulanmıyorsa veya lağımlar
kömür damarına yaklaşıyorsa, gecikmeli kapsül yerine emniyetli kapsül kullanılır;
e) Yeraltı ocaklarında kullanılmasına izin verilen her türlü patlayıcı madde,
gecikmeli kapsüllerle de kullanılabilir;
f) Bina ve tesislere yakın açık işletmelerde, büyük atımlar, kademeli ateşleme
sağlayan yöntemlerle yapılacak; atımlarda gecikmeli kapsül kullanılacaktır;
g) Kartuş içerisine sokulan kapsül, kendi teliyle ilmik atılmak suretiyle kartuşa sıkıca bağlanacaktır;
Kullanılabilecek kapsüller
Madde 39 — a) Kömür ocaklarında, lağımlar, yalnızca, elektrikli kapsülle
ateşlenebilir.
b) Kömür ve kükürt ocaklarında,” alüminyum kovanlı kapsül kullanılamaz.
c) Birlikte kullanılacak elektrikli kapsüller aynı dirençte olacak, buna olanak
yoksa, dirençler arasındaki fark, + 0,25 Ohmu geçmeyecektir.
Patlayıcı madde kullanma yasağı
Madde 40 — a) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda,
b) Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni
imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,
c) Tıkanmış kömür, bur ve siloların açılmasında,
d) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
patlayıcı madde kullanılması yasaktır.
Grizu ölçümü
Madde 41 — Ateşleyici, grizulu ocaklarda, lağım deliklerini doldurmadan önce,
25 metre ya n çapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar
ve oyuklarda grizu ölçmesi yapar.
Bu ölçmede, % 1 metan tespit edilirse, lağımlar doldurulamaz.
Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce, ölçmeyi
tekrarlar. Metan oranı % 1 in altındaysa, lağımları ateşler, üstündeyse, % 1 in altına düşünceye kadar ateşlemez. Kömür tozu bulunan, kömür tozu bulunmamakla
birlikte tehlikeli kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda
ateşlenecek yerlerde, lağım delikleri doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak
gibi koruyucu önlemler alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahkimat ve Dolgu
Tahkimat zorunluluğu
Madde 42 — Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır.
Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler düşürülür veya tahkimatla düşmeleri önlenir. Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa,
bunlar sıkıca doldurulur ve sıkıştırılır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında, parç a düşmelerini önleyecek özel önlemler alınır.
Bu tahkimat, fenni nezaretçilerin, işin özelliğine göre belirleyeceği teknik esasları kapsayan yönergeye uygun olarak yapılacaktır.
Tahkimatın sökülmesi
Madde 43 — Tahkimatın sökülmesi, güvenlik kurallarına uygun yöntemlerle,
uygun ara ç ve gereç kullanılarak, nezaretçinin görevlendirdiği bir ustanın sorumluluğu altında, güvenli bir uzaklıkta ve yerde yapılır.
Tahkimat malzemesi bulundurma zorunluluğu
Madde 44 — İşveren, tahkimat için yeterli ve uygun malzemeyi sağlamaktan,
daimi nezaretçi, bu malzemeyi işyerlerinde gerektiğinde kolaylıkla yararlanılabilecek biçimde sürekli olarak hazır bulundurmaktan sorumludurlar.
Tahkimatın denetimi
Madde 45 — Nezaretçiler, çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde
derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak önlemleri alırlar.
Nezaretçiler ve ilgili işçiler, sık sık ve özellikle uzunca bir duraklamadan sonraki işe başlamalarda, çalışılan yerin tavanını ve tahkimatını muayene ederler.
Eğimli damarlardaki tahkimat
Madde 46 — Eğimli damarlarda bağlar, orta direkler ve domuz, damlan, damarın eğimine göre tabakaların muhtemel kayma vb. hareketlerini önleyecek etkili
önlemler alınarak ve en yüksek mukavemeti sağlayacak biçimde yapılır.
Geçici tahkimatın sökülmesi
Madde 47 — Kalı n ve çok eğimli damarlarda, kazı sırasında açılan boşluğa
yapılan geçici özel tahkimat, ancak, kazının bitiminden ve yönergeye uygun, alma
yakın, asıl tahkimat yapıldıktan sonra sökülür.
Yönergenin bulunacağı yerler
Madde 48 — Her ocakta bu Tüzüğün 42 nci maddesine göre hazırlanacak yönerge, mühendis ve nezaretçilerin rapor defterinde bulundurulur.
Dolgu işlemi
Madde 49 — Dolgu işlerinin her aşaması, fenni nezaretçi veya daimi nezaretçi
tarafından düzenlenir ve yönetilir.
Tam ve kısmi dolgu duvarları, tavana iyice sıkıştınlır.
Kısmi dolgu duvarları uygun aralıklarda, iş güvenliği gereklerine ve teknolojiye uygun olarak yapılır. Bir daha kullanılmayacak olan yollar, terk edilmeden
önce, gerektiğinde, sıkıca doldurulur.
Dolgu zorunluluğu
Madde 50 — Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverişli ise
dolgulu ayaklarda, ayak arkalan ve başka nedenlerle meydana gelen boşluklar, sıkıca doldurulur ve diğer güvenlik önlemleri alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşıma
Yolların nitelikleri
Madde 51 — Taşıt yollan yeterli boyutlarda, uygun eğimde, düzgün kesitli ve
olanakların elverdiği ölçüde düz doğrultum yapılır.
Mekanik manevra ve özel taşıma düzeni dışında, demiryollarında, eğim, % 05’i
geçemez.
Demiryollarının nitelikleri
Madde 52 — Demiryolları, kullanılan taşıt araçlarına uygun kesitte seçilmiş
ve tekniğine göre döşenmiş olacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
Sayfa : 10
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11
Taşımadan sorumlu nezaretçi
Madde 53 — Fenni nezaretçi, ocağın tüm taşıma tesislerinden, bunların iyi çalışmasından ve bu işle görevli işçilerin, çalışmalarından sorumlu olmak üzere nezaretlilerden birini görevlendirir.
Yönerge
Madde 54 — Fenni nezaretçi, ocaklarda kullanılacak mekanik taşıt sistemine,
sistemin çalışmasına, özel işaretleşme kurallarına, arabaların yönetimine ve durdurulmasına, arabalara binmesine izin verilen kancacıların uymak zorunda oldukları
kurallara, yoldan çıkan ve devrilen arabaların yola konulmasında uygulanacak esaslara, asılacak uyarı levhalarına ilişkin hükümleri kapsayacak bir yönerge hazırlar.
Yönerge ve yönergenin öngördüğü uyarı levhaları, uygun yerlere asılır ve
tüm ocak personeline öğretilir.
Yollardaki aralıklar
Madde 55 — Arabaların kancalandığı veya kancalarının çözüldüğü yerlerle
doldurma ve boşaltma merkezlerinde, araçlarla galeri yan duvarları arasında, bir
yolda birden çok demiryolu varsa, araçlar arasında, en az 60 santimetrelik serbest
bir aralık bulunması zorunludur. Araçlarla galeri yan duvarları arasındaki 60 santimetrelik aralığın, galeri tabanından itibaren, 180 santimetre yüksekliğe kadar,
azalmadan devam etmesi gerekir.
Yay a yollan ve cepler
Madde 56 — Taşıma elle, hayvanla veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde,
galeri tabanından 180 santimetre yüksekliğe kadar, araçlarla galeri yan duvarlarından birisi arasında, en az 60 santimetrelik yaya yolu bırakılır.
Saniyede 1,5 metreyi geçmeyen hızla taşıma yapılan yollarda, bu hüküm uygulanmaz. Ancak, bu gibi yollarda tehlikesiz dolaşmak, arabaların yanından güvenli
bir şekilde geçmek olanağı sağlanmalıdır.
Yay a yolu bırakılmasına olanak yoksa ve taşıma sırasında işçilerin geliş ve
gidişine veya çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, 50 metre aralarla, en az iki kişinin sığınabileceği cepler yapılır. Taşımanın bantlarla yapıldığı
yollar, bu hükmün dışındadır.
Ceplerin yeterli boyutlarda olması, kireçle badana edilmesi veya başka bir
biçimde kolayca görülür bir hale getirilmesi, içlerinin boş ve temiz tutulması gerekir.
Badanalama ve aydınlatma
Madde 57 — Önemli taşıma işleri yapılan yollar, garajlar, rösetler, makaslar
ve yol kavşakları, arabaların kancalandığı veya kancaların çözüldüğü yerler, kireçle
badanalanır ve yeterli düzeyde aydınlatılır.
Taşıma yollan temiz tutulur, yol üzerinde kömür, taş veya cevher parçalan
ve gidiş gelişi zorlaştırıcı engeller bulunmamasına özen gösterilir.
Araçlara binme yasağı
Madde 58 — Fenni nezaretçinin belirleyeceği özel durumlar dışında, dolu ve
boş arabalara, bunlara bağlı araçlara ve bağlama yerlerine (koşumlara), tamponların üstüne, hiç kimse binemez.
Araçların kancalandığı yerler ve alınacak önlemler
Madde 50 — Arabaların kancalandığı veya kancalarının çözüldüğü yollar, olabildiğince, eğimsiz olacaktır.
Arabaların kancalanması, hareketlerinin düzenlenmesi, kancaların çözülmesi
ve istenildiğinde durdurulması için, gerekiyorsa, işveren tarafından, köstekler, durdurucular, kaydırıcılar (kızaklar) ve bu işe elverişli benzeri ara ç ve gereçler sağlanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Taşıma yollarında arabaların ve özellikle katarların yoldan kaçmalarını önlemek, işçilerin araba kaçmalarından doğacak tehlikelerden korunmalarını sağlamak üzere, gerekli güvenlik önlemleri alınır.
İşaret lambaları
Madde 60 — Sürekli aydınlatılmayan yollarda, arabacılar ve seyisler, lambalarını, önden görülecek biçimde kendi üzerlerinde taşırlar veya katara tesbit ederler.
Lokomotiflerin önünde beyaz veya sarı, hayvanla yapılan taşımalar dahil katarların son arabalarında, kolay görülür, kırmızı bir işaret lambası bulundurulacaktır.
Kancalama
Madde 61 — Yükleme yerleri, akrosajlar ve manevra yerleri dışında, katar halindeki arabaların kancalanması zorunludur. 1,5 ton ve daha çok yük taşıyan vagonlarda kancalama tampona mekanik bir düzenle kenetlenecek biçimde olacaktır.
Arabaların birbirlerine kancalanmasının ve çözülmesinin güvenle yapılabilmesi için bütün güvenlik önlemleri alınacaktır.
Katar hareket halindeyken arabaların kancalanması ve kancalarının çözülmesi yasaktır.
Yoldan çıkan arabalar
Madde 62 — Hayvanlarla yapılan taşımalarda koşumlar çözülmeden, mekanik araçlarla yapılan taşımalarda katar tamamen durdurulup kanca çözülmeden,
vinç ve varagellerde vinç ve frenolar durdurulmadan, halatlarla yapılan geçici taşımalarda ise, halatların hareketleri durmadan yoldan çıkan arabalar yola konulamazlar.
Tamponlar ve tutamaklar
Madde 63 — Arabalarda en az 10 santimetrelik tamponlar, bunların elle sürülmesi gerekenlerinde tutamaklar bulunacaktır.
Toplu araba sürme yasağı
Madde 64 — Elle sürülen arabalar arasındaki uzaklık, en az 15 metre olacaktır. Elle yapılan manevralar, bu hükmün dışındadır.
Kömür ve kükürt ocaklarında kullanılacak lokomotifler
Madde 65 — Kömür ve kükürt ocaklarında benzinli lokomotiflerin ve benzinle
çalışan araçların kullanılması yasaktır.
Arızalı lokomotifler
Madde 66 — Arızalı lokomotif çalıştırılamaz. Çalışmasında, motorunun sesinde anormallik bulunan, fazla duman çıkaran, kıvılcım sıçratan lokomotifler derhal
bakıma alınır.
Lokomotiflerde egzoz gazlarının tehlikesine karşı, uygun sistemler kullanılması zorunludur.
Y a ğ artıkları ve yağlı üstüpüler
Madde 67 — Mekanik taşıyıcı kullanılan ocaklarda, yağ artıkları ve yağlı üstüpüler, kapalı kaplarda bulundurulur ve her vardiya sonunda ocak dışına çıkartılır.
Yangın söndürme aygıtları
Madde 68 — Lokomotif istasyonları ve garajlarında, yeteri kadar yangın söndürme aygıtı ve düzeni bulundurulur; bunlar 6 ayda en az bir kez muayene edilir ve
muayene tarihleri üzerlerine yazılır.
Lokomotiflerin bakımı
Madde 69 — Lokomotiflerin günlük veya devri bakım ve muayeneleri, yönergesine göre ve yetkili kimseler tarafından yapılır.
Süzgeç plakalarının (egzoz antigrizu düzeni) bakımına dikkat edilecek ; sık
sık temizlenecek ve gerektiğinde değiştirilecektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13
Muayene sonuçlarıyla işlemelerindeki arızalar ve düzensizlikler özel bakım
defterine yazılacak; bakım işlerinden sorumlu kişilerce imzalanacaktır.
Bakım yönergesi
Madde 70 — Fenni nezaretçi, lokomotiflerin günlük ve devri bakım ve muayeneleriyle, yakıtların ocak içerisinde taşınmasında ve varillerin doldurulup boşaltılmasında alınacak önlemlere ilişkin bir yönerge hazırlar.
Akaryakıt maddeleri
Madde 71 — Akaryakıt maddeleri, ocağa, kapalı, sızdırmaz madeni variller
içinde veya sarnıçlı vagonlarla sokulur ve boşaltılan kaplar, derhal ocaktan dışarı
çıkartılır.
Akaryakıtın sızdırmaz, kapalı madeni varillerden veya sarnıçlı vagonlardan
depoya veya lokomotife aktarılması, ancak, doldurma istasyonunda ve bir tulumbayla yapılır.
Doldurma istasyonları ve garajlar
Madde 72 — Doldurma istasyonu ve lokomotif garajı, taşıma yollarından ayrı
olarak ve yanmaz maddelerden yapılır. İstasyonlar, yeterli biçimde aydınlatılır ve
havalandırılır. Buraların mum, petrol ve karpit lambası gibi açık alevli ışık kaynaklarıyla aydınlatılması yasaktır.
Doldurma istasyonlarının hava dönüş yolu
Madde 73 — Doldurma istasyonlarının hava dönüş yolu, yangında, zararlı
gazların doğrudan ana hava dönüş yoluna gidebileceği biçimde düzenlenir.
Basınçlı hava lokomotiflerinde günlük muayene
Madde 74 — Basınçlı hava lokomotifleri, her gün, sefere çıkmadan, sürücü tarafından muayene edilir.
İşletme basıncının muayenesi
Madde 75 — Basınçlı hava lokomotiflerinin hava depolan, bir yetkili tarafından, haftada en az bir kez, işletme basıncının 1,5 katı basınç altında muayene edilir.
Lokomotifin manometresi daima işler durumda bulundurulur.
Silindirler ve ilk hareket ısıtacıları
Madde 76 — Silindirler ve ilk hareket ısıtıcıları, önemli onarımlardan sonra
ve herhalde, 4 yılda bir, tamamen sökülerek içten ve dıştan temizlenir. Uygun sıcaklıktaki yağla yıkanır ve basınç deneyine tabi tutulur. Bu muayene ve deney sonuçlarıyla 75 inci maddede belirtilen deney sonuçlan, bakım defterine yazılır; defter yetkililerce denetlenir.
Doldurma odaları ve istasyonları
Madde 77 — Akümülatörlü lokomotiflerin akümülatörlerinin ocak içerisinde
doldurulmaları ve değiştirilmeleri aşağıda belirtilen koşullarda ve doldurma istasyonlarında yapılır :
a) Doldurma odaları ve istasyonları, amaca uygun biçimde donatılmış olacaktır;
b) Buralar, iyice havalandırılacak ve çıkan hava doğrudan ana hava dönüş
yoluna verilmiş olacaktır;
c) Oda ve istasyonlar, yanmaz malzemeden yapılacaktır,
d) Elektrolitle yanmalara karşı koruma önlemleri alınacaktır-,
e) Elektrik tesisatı bu gibi yerler için kabul edilir tipten olacak; aydınlatma
armatörlerinin bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
Elektrikli lokomotiflerin kullanılması
Madde 78 — Elektrikli lokomotiflerle taşıma Bakanlığın iznine bağlıdır.
Grizu ve kömür tozu tehlikesi olan ocaklarda kullanılacak elektrikli lokomotiflerin Bakanlığın kabul ettiği tipten olması gereklidir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 13
Sayfa :14 RESMİ GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Trolley telleriyle demiryolları arasındaki uzaklık
Madde 7 9 — Galeri tavanları, trolley telleriyle demiryolları arasındaki uzaklığın, Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte öngörülenin % 1 0 undan aşağı
düşmesine engel olacak biçimde tahkim edilir.
Elektrikli lokomotiflerin kullanılma koşulları
Madde 8 0 — Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oram % 03 ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt
tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılamaz. Bunlar dışındaki ocaklarda elektrikli lokomotifler;
a) Demiryolları ve trolley telleri arasındaki uzaklığın yönetmeliğine uygun
bulunması,
b) Manevra yerleri, katarların karşılaştığı yerler ve makaslarda trolley tellerinin akım taşıyıp taşımadığının iyice görülür ışık sistemli işaretlerle belirtilmiş,
olması koşuluyla kullanılır.
Halatlı taşımada işaretleşme düzeni
Madde 8 1 — Halatlarla ve sabit makinalarla yapılan taşımalarda, makiniste gerekli işareti vermek için, yol boyunca, uygun noktalarda, yeterli işaretleşme düzeni
bulundurulur.
Koruyucu zorunluluğu
Madde 8 2 — Halatın yönünü değiştirmekte kullanılan her boyuttaki makaralar ve dönen diğer kısımlar, koruyucular içine alınır.
Halatlı taşımada kancalama ve kanca çözme
Madde 83 — Halatla yapılan taşımalarda, hareket halindeyken, arabaları kancalamak ve kancalarını çözmek yasaktır.
Çancı ve vinççiler
Madde 8 4 — Ça n v e vinç kullanacak kişilerin sağlıklı ve deneyimli olmaları,
fenni nezaretçi tarafından bunları kullanabileceklerine ilişkin olarak düzenlenmiş
bir belgeye sahi p bulunmaları zorunludur.
Freno ve vinçlerin tesbiti
Madde 8 5 — Freno ve vinçler, çalıştıkları yerlere sağlamca tespit olunur.
Varage l diplerinde boş araba beklenirken, halatın boşta kalan kancası, sağlamca tespit edilmiş bir halkaya takılır.
Frenoların yapılışına ilişkin esaslar
Madde 8 6 — Frenolarda, yatak, yuva, küçük makaralar ve dönen kısımlar,
yanmaz malzemeden yapılmış ve yerlerine iyice tespit edilmiş olacaktır.
Frenocuların duracağı yer
Madde 8 7 — Frenocular, frenoyu freno halatı doğrultusunda olmayan bir cepte durarak kullanırlar.
Araba taşıyıcısı
Madde 8 8 — Fenni nezaretçi, araba taşıyıcısı (şaryoportör) kullanılan yerlerde, bunların kullanılmasına ait esasları kapsayan bir yönerge hazırlar ve ilgililerin
bu yönerge hükümlerine göre hareket etmelerini sağlar.
Durdurucu düzen
Madde 89 — Bütün varagel ve vinç başlarında ve ara katlarda, arabaların kaçmasına engel olacak karakol veya durdurucu bir düzen kurulur.
Vinç ve varagellerde işaretleşme düzeni
Madde 9 0 — Vinç ve varagellerin dip ve başlarıyla ara katlar arasında yönergeye uygun işaretler vermeye yarayacak özel bir işaretleşme düzeni bulundurulur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14
14
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 15
Duraklamalar ve yoldan çıkmalar
Madde 91 — Duraklamalarda ve her vardiya sonunda, makinist makinayı veya
vinci çalıştıran hareket ettirici kuvveti keser ve frenin iyice sıkılmış olup olmadığını
muayene eder.
Yoldan çıkmış veya zorunlu bir nedenle varagel ve vinç İçinde durmuş bir
arabanın kendi kendine hareket etmemesi için, vinççi veya saççılar gerekli önlemleri
alırlar.
Yoldan çıkan arabayı yola koyan ve bunun manevrasını yapan işçiler, yol
üstünden çekilmeden ve kendilerini tamamen güvenlik altına almadan taşımaya
başlanmaz.
Konveyörlerin yerleştirilmesi
Madde 92 — Konveyörler, altlarında, üstlerinde ve her iki yanlarında, uygun,
serbest bir alan kalacak ve tahkimata sürtünmeyecek taşıyıcı araçla yan duvarlardan biri arasında en az 60 santimetre genişlikte, her türlü engelden arınmış bir
geçit bırakılacak biçimde yerleştirilir.
Konveyörlerin gerekli kısımlarının tesbit ve tahkimi, ayak tahkimatından tamamen ayrı olarak yapılır.
Yanabilir konveyörlere karşı önlemler
Madde 93 — Yanabilir konveyörlerin bulunduğu yol boyunca ve bu taşıyıcıların
motorlarının bulunduğu yerlerde, yeteri kadar yangın söndürme araç, gereç ve malzemesi bulundurulur.
(Konveyörlerin işaretleşme düzeni
Madde 94 — Konveyörler, makiniste işaret vermek üzere, işaretleşme araçlarıyla veya konveyörlere her hangi bir noktada durdurabilecek bir düzenle donatılır.
Bu araçlar çalışırken bir sorumlunun sürekli gözetimi altında bulundurulur.
Konveyörlerde güvenlik önlemleri
Madde 95 — Konveyörlerin tehlikeli kısımları, özellikle baş ve kuyruk tamburları, uygun ve güvenlikli bir koruyucu altoda bulundurulur.
Hazırlık bacaları dışındaki konveyörlerin alt ve üstünden geçilmesi zorunlu
olan yerlerde, özel güvenlik önlemleri alınır.
Konveyör üzerindeki kırıcılar, güvenlik yönünden, koruyucularla donatılır.
Bu kısımların tehlikesiz bir biçimde temizlenmeleri sağlanır ve temizlik,
olanak varsa, otomatik olarak yapılır.
Bantlar hareketteyken bu gibi kısımların el veya el araçlarıyla temizlenmeleri
yasaktır.
Konveyörlerin eğimi ve özel önlemler
Madde 96 — Konveyörlerin eğimi, konveyörler üzerinde taşınan madde veya
malzemenin kayması sonucu tehlike yaratabilecek derecedeyse, bu tehlikeyi önleyecek özel önlemler alınır.
BEŞİNCİ BOLÜM
İşçilerin Yeraltında Taşınması
Özel taşıma galerisi
Madde 97 — Olanak varsa, işçilerin gidiş gelişleri ve taşınmaları için, cevher
ve malzeme taşıma galerilerinden başka galeriler ayrılır.
Yolların güvenliği
Madde 98 — İşçilerin taşınmasına ve gidiş gelişine ayrılan galeriler, yollar
ve geçitler, yeter genişlikte ve yükseklikte olacak; sürekli olarak denetlenecek ve
güvenli olmaları sağlanacaktır.
İşçilerin binemeyecekleri araçlar
Madde 99 — Bakanlığın izni olmadıkça, işçilerin maden ve malzeme taşman
araçlarla taşınmaları yasaktır. Bu yasak, galerilerin dip ve baş kısımlarına, ızgaraYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
lara ve fenni nezaretçinin gerekli göreceği diğer yerlere yazılır. Buna aykırı davranışlardan, ilgisine göre, makinistler, vinççiler, saççılar ve işaretçiler sorumludurlar.
işbaşında hastalananlar, kazaya uğrayanlar, kurtarma ekipleri ve fenni nezaretçinin
bakım, muayene ve deneme işleriyle görevlendirdikleri hakkında bu yasak uygulanmaz.
Girilmesi yasak yerler
Madde 100 — Ocakların girilmesi yasaklanan kısımları,uyarı levhalarıyla
belirtilir.
Bu levhaların, tüm işçiler tarafından kolayca görülecek ve anlaşılacak biçimde
yapılmış ve yerleştirilmiş olmaları gerekir.
Düz veya az eğimli yol
Madde 101 — Eğimleri 3 dereceyi geçmeyen yollar, düz veya az eğimli yol
sayılır.
Yürüyerek iniş çıkışın yasak olduğu haller
Madde 102 — Freno ve vinçlerle taşıma yapılırken işçilerin yürüyerek iniş
çıkışı yasaktır.
Vinç ve varagellere girebilme
Madde 103 — Vinç ve varagellere, ancak, taşıma durdurulduğu zaman ve saççının izni alınarak girilir.
İlgililer, bu durumlarda, önceden, gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.
Basamaklar ve merdivenler
Madde 104 — İşçilerin gidiş gelişlerine izin verilen ve eğimleri 25-45 derece
arasında olan yollarda, tabana basamaklar yapılır veya merdivenler kurulur.
Basamaklar ve merdivenler boyunca, korkuluk olarak kullanılmak üzere,
uygun malzemeden yapılmış, sağlam bir tutamak bulundurulur.
Eğim 45 dereceyi geçtiği takdirde, merdiven, ayrıca, en az 25 metrede bir
dinlenme sahanlığı yapılması zorunludur.
Eğim 70 dereceyi geçerse, dinlenme sahanlıkları arası en çok 10 metredir.
Basamak ve merdivenler, kurtarma ekiplerinin kolayca geçebilecekleri genişlikte olacaktır.
İşçilerin mekanik araçlarla taşınması
Madde 105 — İşçilerin mekanik araçlarla taşınması, işveren tarafından düzenlenmiş ve Bakanlıkça onaylanmış yönergeye göre yapılır. Bu yönergede, işyerinin
özelliğine göre, her vagonda ve her katarda taşınacak en çok işçi sayısı ve katarın
hızı gösterilecektir.
Mekanik taşıma donatımının denetimi
Madde 106 — İşçilerin taşınmalarında kullanılan bütün mekanik donatım,
sağlam yapılmış olacak; haftada en az bir kez denetlenecek; güvenli bir biçimde
bulundurulacaktır.
Katar nezaretçisi
Madde 107 — İşçi taşıyan her katar, özel olarak görevlendirilmiş bir nezaretçinin emrine verilir, vereceği emirlere uyulur.
İşçilerin taşındığı vagonlar
Madde 108 — İşçilerin taşındığı elektrikli katarlardaki vagonların çatısı uygun
şekilde topraklanacak; üzerindeki akım taşıyan iletkenlerle teması önlenecek; gerekli koruma düzenleri bulunacaktır.
İşçilerin arabalara toplu olarak inip bindiği istasyonlarda, iniş ve biniş süresince, trolley hattında akım kesilir ve hattın akımsız olup olmadığını gösterecek
özel bir ışık bulundurulur.
Her katarın önüne kuvvetli bir projektör, arkasına kırmızı bir işaret lambasıyla gereğinde kedi gözü konur.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 16
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 17
inip binme yerlerinin aydınlatılması
Madde 109 — İşçi taşınması yapıldığı sürece, taşıma araçlarına binilip inilen
yerler iyice aydınlatılacaktır.
Yasaklar
Madde 110 — Hareket halindeki araçlara binip inmek ve içinde bulunan vagonlarla dışarıya taşacak türde malzeme taşımak yasaktır.
ALTINC I BÖLÜM
Kuyularda Taşıma
Çıkarma (İhraç) tesisleri
Madde 111 — Çıkarma tesislerinin tüm bölümleri sağlam olacak ve yeterli
dayanıklılıkta ve tehlikesiz çalışabilir durumda tutulacaktır
Bu tesislerde meydana gelen hasar ve arızalar, derhal, nezaretçiye haber verilecektir.
Günlük bakım
Madde 112 — Fenni nezaretçl tarafından kuyuların bakımı İçin görevlendirilen
yeterlikli kimseler, makinaların dış parçalanın, kuyu kayıtlarını, moletleri, zincirleri,
kafesleri, bağlama- yerlerim (koşumlar), ocaklarda işçilerin iniş ve çıkışında kullanılan benzeri tesis ve düzeni, günde en az bir kez muayene ederek, muayene sonuçlarını, bakım defterine yazıp İmzalar ve yetkililerin denetimine hazır bulundururlar.
İşçilerin kuyulardan indirilip çıkartılmasıyla ilgili hususlar, fenni nezaretçl
tarafından yazılı olarak belirlenir ve ilgililere duyurulur.
Vagon kaçmalarının önlenmesi
Madde 113 — Vagonların kuyuya kaçmalarını önlemek için, gerekli yerlere,
kapı, karakol veya mandallar yerleştirilir. Bunların onarım vb. nedenlerle kaldırılması halinde, kuyu ağzına geçici engeller konur.
Otomatik düzenli olmayan kuyubaşı, kuyudibi ve röset kapıları, kafesin, yerine tamamen oturmasından önce açılmalarım önleyecek bir düzenle donatılır.
Kuyuların temizliği
Madde 114 — Kuyularda, kömür, cevher, toz, buz ve su gibi maddelerin birikmesine meydan verilmez
Dışardan veya yanlardan sızan suların kuyu içine akmasını önleyici önlemler
alınır.
Bağlantılar ve uzaklıklar
Madde 115 — İçinde kafes veya skip kullanılan bütün kuyularda, kayıtların
ve traverslerin bağlantıları, yeterli sağlamlıkta yapılır.
Kafesler ve kafeslerle kuyu duvarları arasındaki uzaklık, kafeslerin serbest ve
güvenli iniş çıkışlarına izin verecek biçimde olmalıdır.
Kafeslerde güvenlik düzeni
Madde 116 — Kafes yukarı rösetteyken kafesin üstüyle moletler arasında yeterli bir uzaklık bulundurulur ve kafesin molete çarpmaması için, şövelmana otomatik enerji kesici mandal, tampon vb. bir güvenlik düzeni konur. Bu güvenlik
düzeninin iyi işleyip işlemediği her gün denetlenir; bakımı yapılır; sonuç bakım
defterine yazılır.
Kafeslerin durma yerlerinin ayarlanması.
Madde 117 — Kuyu dibi su havuzu yapılması gereken yerlerde, kafeslerden
aşağıda bulunanın tabanıyla havuzun üst düzeyi arasındaki uzaklık, kuyu ağzında
bulunan kafesin tavanıyla kafesin molete çarpmasını önlemek üzere şövelmana
konan mandal, durdurucu veya otomatik akım kesici arasındaki uzaklığa eşit
olmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
İnip
Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Havuz merdiveni
Madde 118 — Havuzlar, en yakın akrosajla veya uygun bir çıkış galerisiyle
bağlantı sağlayacak bir merdivenle donatılır.
Mandallarıın yerleştirilmesi
Madde 119 — Mandallar, kalkık (açık) durumlarında kafesin serbestçe hareketine engel olmayacak biçimde yerleştirilir.
Kafesin hareketi sırasında mandalların kalkık kalması, inik (kapalı) oldukları
zaman kafeslerin üzerlerine güvenli bir biçimde oturması ve kendiliğinden hareket
etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Moletler ve halat yuvaları
Madde 120 — Moletlerin çapları ve halat yuvaları, kullanılan halatın ve halatı
oluşturan tellerin çapları ve malzeme cinsleri gözönünde tutularak ilgili standartlara göre belirlenecektir.
Çıkarma makinaları
Madde 121 — Çıkarma makinaları, güçleri dışında yüklenmeyecek; sağlam
temellere sıkıca tespit edilmiş bulunacak; insan ve malzemenin düzenli ve güvenli
indirilip çıkarılmalarını sağlayacak biçimde yapılmış olacak; daima çalışır, sağlam
ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.
Tamburu boşa alınabilen vinçler
Madde 122 — Tamburu boşa alınabilen kavramalı vinçler, frenler sıkılmadan
tamburun boşa alınması, kavrama bağlanmadan ve güvenli bir surette kilitlenmeden frenlerin gevşetilmesi mümkün olmayacak biçimde uygun bir kilit düzeniyle
donatılır.
Fren sistemleri, enerji kesilmesinde otomatik çalışacak biçimde olacaktır.
Köpe makaraları
Madde 123 — Köpe makaraları, kullanılan halatın yapısı ve çapıyla orantılı
büyüklükte ve halatın makaradan atlaması olasılığını önleyecek biçimde olacaktır.
Tambur ve makaraların nitelikleri
Madde 124 — Tamburlarda ve makaralarda pik (font) mil kullanmak yasaktır.
Tambur ve makaraların kenarları, halatın kaymasını önleyecek biçimde yapılmış olacaktır.
Tamburlarda halatın ucu tambur üzerine uygun bir biçimde tesbit edilmiş olacak ve kafes en alt noktadayken tambura en az 3 kez dolanmış bulunacaktır.
Çıkarma makinalarında kod göstergesi ve işaretleşme düzeni
Madde 125 — Çıkarma makinalarında uygun bir kod (seviye) göstergesiyle
otomatik olarak çalışan sesli bir işaretleşme düzeni bulunacaktır.
Tambur üzerine ve köpe makaralarında halat üzerine, kuyu içindeki Önemli
noktaları gösterir işaretler konur.
Halatın her ayarlanmasında, kod göstergesi ve işaretleşme düzeni muayene
edilir ve ayarlanır.
Hız göstergeleri
Madde 126 — Ana çıkarma kuyularında, işçilerin iniş çıkışlarına yarayan tesisler, otomatik hız göstergeleriyle donatılır.
Tambur milleri üzerindeki fren düzeni
(Madde 127 — Vinçlerin tambur milleri (şaftları) üzerindeki fren düzem;
a ) Çift kafesle çalışıldığında, iniş ve çıkış yönünde,
b) Tek kafesle çalışıldığında, yalnız iniş yönünde,
Dinamik ve statik toplam yükün en fazla olduğu durumda, kafesi, derhal durdurabilecek nitelikte olmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 19
Vinçler, güç sistemindeki aksamalarda,frenlerin otomatik olarak harekete
geçmelerini sağlayacak bir sistemle donatılacaktır.
Otomatik hız ayarlayıcı ve molet koruma düzeni
Madde 128 — İnsan taşınmasında kullanılan ve hızı saniyede 6 metreden çok
olan çıkarma makinaları, otomatik hız ayarlayıcı ve otomatik molet koruma düzeniyle donatılır.
Hız ayarlayıcı ve koruma düzeninin bağlanması
Madde 129 — Çıkarma makinalarına sabit olarak bağlanmış olmayan otomatik hız ayarlayıcı ve molet koruma düzeninin, her iniş çıkışta ya otomatik olarak ya
da makinist tarafından makinaya bağlanmaları sağlanır. Çancının kolay görebileceği
bir yere bu bağlantının yapıldığını gösterecek bir otomatik gösterge konur.
Gösterge, otomatik hız ayarlayıcının ve molet koruma düzeninin makinaya iyi
bağlandığım göstermedikçe, kimsenin kafese girmesine izin verilmez.
Duraklamalardan sonra insan taşınması
Madde 130 — 4 saatten çok süren duraklamalardan sonra, insan taşınmasına,
ancak, taşıma yapılan noktalar arasında iniş çıkış denemeleri yapılıp arıza olmadığı belirlendikten sonra izin verilebilir. Tapılan deneme ve sonucu bir rapor defterine yazılır.
Kafeslerin nitelikleri
(Madde 131 — Kafes tavanları kalınlığı 5 milimetreden az olmayan saçlarla
kaplanır. Kafesin her katında işçilerin tutunabilmeleri için tutanaklar bulunur.
İşçi taşınması süresince kafesin kapıları, kafesin dışına hiç bir şey taşmayacak, dışarıya açılmayacak ve çarpmaların etkisiyle veya kendiliğinden açılmayacak
biçimde düzenlenir ve kapalı tutulur.
Araba taşımalarında, kafes, arabaların dışarıya kaymasını önleyecek mandal
Vb. yeterli bir düzenle donatılır.
Taşınabilecek İşçi sayısı
Madde 132 — Her kafeste veya kafesin her katında taşınabilecek işçi sayısı, teknik esas ve gereklere uygun olarak, fenni nezaretçi tarafından tespit edilir ve kuyubaşlarıyla rösetlere asılır.
Paraşüt düzeni
Madde 133 — Halatların veya bağlama düzeninin kopması, kayması vb. durumlarda, kafeslerde ani düşmeleri önlemek üzere, bir paraşüt düzeninin bulunması
zorunludur. Bunların yapım, tesis, bakım, deneme ve denetim kuralları Bakanlıkça
belirlenir. Halat kayıtlı kuyular bu madde kapsamı dışındadır.
Güvenlik katsayısı
Madde 134 — Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum
düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok
statik yüke nazaran en az 12 olacaktır. Güvenlik zincirleri kullanılmam gerektiğinde,
zincirler, merkez askı çubuğunun kopması olasılığına karşı, kafesin maruz kalacağı
çarpmanın olabildiğince hafif olmasını sağlayabilecek boyda olacaktır.
Halatların ve karşı ağırlıkla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların güvenliğini
sağlayacak gerekli önlemler, ayrıca alınacaktır
Koşum düzeninin muayenesi
Madde 135 — Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, altı ayda en
az bir kez, zincirler, ayırma kancalan ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma pas ve çatlak bulunup bulunmadığı
yönünden muayene edilecektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
a D
Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Muayeneler ve parça değiştirmeleri, yetkili uzmanların gözetimi altında yapılır.
Bütün bağlama düzeni, yapımcı firmanın taahhüt ettiği süre ve esaslar içerisinde kalmak üzere, işletmenin çalışma koşullarına göre, fenni nezaretçi tarafından belirlenecek bir devreden sonra değiştirilir.
Ancak, malzemelerin sağlamlık deneyleri yapıldıktan ve güvenli çalışabilirliği
belirlendikten sonra, Bakanlıktan izin alınması koşuluyla, çalışma süresi uzatılabilir.
Bağlama ve koşum parçalarının tamamının veya bir kısmının değiştirilmeleri
halinde, hizmete konmadan önce, uygun ve yeterli bir yükleme deneyiyle dayanıklıkları ölçülür.
Muayene ve deneylerin sonuçları, rapor defterine yazılır.
Koşum düzeninin kopması
Madde 136 — Kafesle, taşıyıcı halat veya karşı ağırlık halatının arasındaki
koşum düzeninin herhangi bir kısmı koparsa, kopan kısmın bütün parçaları fenni
nezaretçi veya onun görevlendireceği bir uzman tarafından muayene edilir ve sonuç
rapor defterine yazılır.
Bu parçalar, gerektiğinde, ilgili ve yetkililerce incelenebilmek üzere en az
6 ay süreyle saklanır.
Taşıyıcı halatların nitelikleri
Madde 137 — TS E standartlarına uygun olmayan taşıyıcı halatlar kullanılamaz.
Alım tarihi üzerinden iki yıl geçen halatlar ve halatı oluşturan teller üzerinde,
kullanılmadan önce, bir uzmanın denetim ve sorumluluğu altında, Bakanlıkça kabul
edilecek esaslara uygun biçimde, çekilme, bükülme ve burulma deneyleri yapılır.
Her taşıyıcı halat için, yapıma firma tarafından verilecek halatın niteliklerine
İlişkin belgenin bir örneği, halat kayıt defterine geçirildikten sonra dosyada saklanır.
Halatlarda güvenlik katsayıları
Madde 138 — Tamburlu veya makaralı makinalar üzerinde kullanılan taşıyıcı halatların güvenlik katsayıları, maruz kalacakları dinamik yorgunluklar hesaba
katılmış olmak koşuluyla, taşıyabilecekleri en fazla statik yüke göre, malzeme taşınmasında 6 dan, insan taşınmasında 8 den aşağı düşürülemez.
Halat uçlarının zaman zaman kesilmesine olanak vermeyen çıkarma sisteminde (köpe) kullanılan halatların güvenlik katsayısı, malzeme taşınmasında 7 den,
insan taşınmasında 9,5 dan aşağı olamaz.
İnsan taşınmasında kullanılacak halatlar
Madde 139 — İnsan taşınmasındaki en ağır yük, malzeme taşınmasındaki en
ağır yükün % 75 ini geçemez.
Her taşıyıcı halat, insan taşıması için hizmete konulmadan önce, taşınması
öngörülen yükle en az 20 kez taşıma deneyine tabi tutulur.
Bu deneyi izleyen muayenede, bir kusur veya arıza görülürse, insan taşıması
yapılamaz.
Yukarıdaki hükümler, halat uçlarının kesilmesinden ve koşumların değiştirilmesinden sonra da uygulanır.
Halatlar, Bakanlığın izni olmadan insan taşımasında 18 aydan çok kullanılamaz.
Ekleme (matiz) yapılmış halatların, insan taşımasında kullanılman yasaktır.
Halatların muayeneleri
Madde 140 — Taşıyıcı ve karşı ağırlık halatları;
a) Hergün, saniyede bir metreyi geçmeyen bir hızla seyrederken,
b) Her hafta, saniyede yarım metreyi geçmeyen bir hızla seyrederken,
c) Her ay durdurularak,
yetkililerce, bol ışık altında, muayene edilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE
Aylık muayenelerden önce halatlardaki yağlar ve diğer pislikler, tellerin
durumu ve aşınma dereceleri iyice görülebilecek biçimde temizlenir, aşındıkları
belirlenen veya görülen bölümleri ve herhalde en az 100 metrelik bir bölümü incelenir.
Üç gün çalıştırılmayan halatlar
Madde 141 — Üç günden fazla süreyle çalıştırılmayan halatlar, çalıştırılmadan
önce muayene edilir ve sonuçları halat defterine işlenerek imzalanır.
Halatlarda uç kesme
Madde 142 — Deney için belirli zamanlarda parça kesilmesine olanak bulunmayan çıkarma sistemleri dışında, her halatın bağlantı yerlerinden en az ikişer
metrelik parçalar kesilerek koşum yenilenir.
Bu kesilme ve yenileme, halatın hizmete konduğu ilk yıl içinde üç ayda, daha
sonraki yıllarda iki ayda bir yapılır.
Kesilen parçaların açılarak yapılacak muayenelerinde, tellerde fazla kırıklık
ve paslanma görülürse, halatlar, parça kesilerek tekrar muayene edilir.
Kuyruk halatları
Madde 143 — Kuyruk halatları, nitelikleri, tabi tutulacakları deneyler, kullanma süreleri ve koşulları yönünden TSK standartlarına uygun olacaktır.
Hizmetten çıkarılmış olan taşıyıcı halatlar, muayene sonucunda sağlam ve
arızasız oldukları belirlenmedikçe, kuyruk halatı olarak kullanılamaz.
Kuyruk halatı için güvenlik önlemleri
Madde 144 — Kuyruk halatının kuyu dibindeki bölümü, diğer uçtaki kafesin
şövelman içerisindeki en yüksek noktaya kadar çıkmasına yetecek uzunlukta alacaktır.
Kuyruk halatında boşalma ve gam oluşmaması için gerekli önlemler alınır.
Havuzda toplanan suyun kuyruk halatının suya girmesine olanak vermeyecek bir düzeyde tutulmasına özen gösterilir.
Kuyruk halatlarının muayeneleri 140 ncı maddede öngörülen esaslara göre
yapılır.
İşaretleşme düzeni
Madde 145 — Kuyularda, rösetler ve dış rösetle vinç dairesi arasında bir İşaretleşme düzeni bulundurulur.
İ ç rösetten dış rösete verilen bütün İşaretler kuyubaşı çancısına, çancı tarafından da vinç makinistine ulaştırılır. İşaretleşme düzeni sesliyse, işaret, hem veren
hem alan tarafından duyulacak biçimde yapılır.
İki çıkarma tesisi bulunan kuyularda sesli işaret araçları kullanılmışsa, bu
tesislerden her biri, ayrıca, ışıklı işaret düzeniyle de donatılır, iki çıkarma tesisinin
ses işaretlerinin tonları, birbirinden belirgin biçimde farklı olacaktır.
İşaretleşme düzenindeki bozukluklar
Madde 146 — İşaretleşme düzenindeki bozukluklar, derhal, sorumlu nezaretliye haber verilir ve geciktirilmeksizin onarılır.
Çok katlı kafeslerde işaretleşme düzeni
Madde 147 — Bir kafesin birden çok katında insan taşınmaktaysa, iç ve dış
rösetlerin her katı, esas yükleme istasyonuna bir işaretleşme düzeniyle bağlanır ve
hareket işareti, ancak, yükleme istasyonundaki indirme ve bindirme bittikten ve
kapılar iyice kapandıktan sonra verilir.
Elektrikli işaretleşme düzeni, inme ve binme bitmeden ve kapılar kapanmadan,
kafeslerin hareket ettirilmesine olanak vermeyecek biçimde yapılır.
Telefon bağlantısı
Madde 148 — Başka düzenlerle güvenli işaretleşme olanağı yoksa, rösetler ve
dış rösetle vinç dairesi birbirlerine telefonla bağlanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 21
Sayfa : 22 RESMİ GAZETE 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
Açılmakta olan kuyularda işaretleşme düzeni
Madde 149 — Açılmakta olan kuyuların derinlikleri 20 metreyi geçince, kuyudibine, ağızla kuyudibi arasındaki rösetlere ve kuyubaşına uygun bir işaretleşme
düzeni konur.
Çancılar
Madde 150 — İnsan taşıması yapılan kuyuların başlarında, diplerinde ve ara
rösetlerinde sürekli olarak, yetiştirilmiş çancılar bulundurulur.
Çancılar, işaretlerin güvenli ve anlaşılır biçimde verilmesinden sorumludurlar.
İşaretleşme esasları
Madde 151 — İşaretleşme esasları yönergeyle belirlenir.
Bu yönergede;
Durdurma (stop) işaretinin, bir vuruş,
Çekme (vira) işaretinin, iki vuruş,
Bırakma (laçka) işaretinin üç vuruş,
(İnsan geliyor) işaretinin, dört vuruş,
olarak gösterilmesi zorunludur.
Yönergede belirlenen işaretleşme tablosu uygun yerlere görülür biçimde asılır.
Tabloda gösterilenler dışında işaret verilemez.
İşaretleşme düzenlerinin muayenesi
Madde 152 — İşaretleşme düzenleri, sorumlularca, 8 ayda en az bir kez muayene edilir; sonuç rapor defterine yazılır ve imzalanır.
İnsan taşınmasının koşulları
Madde 153 — Tek çıkarma sistemli kuyularda insan taşınması süresince,
malzeme taşınması yasaktır. İki çıkarma sistemli kuyularda kompartmanların birinde
insan taşınırken diğerinde malzeme taşınabilir.
Ancak, Bakanlıkça izin verilen özel durumlarda, fenni nezaretçinin yönergesi
çerçevesinde, kafeslerin ayrı katlarında, aynı zamanda insan ve malzeme taşınabilir.
Kafes içerisinde malzeme taşınmasıyla görevlendirilmiş olanların malzeme
taşman kafeslerde inip çıkmaları için ayrıca izin alınması gerekmez.
Makinist yardımcısı
Madde 154 — Otomatik hız ayarlayıcısı ve molet koruma düzeni bulundurulması zorunlu olmayan çıkarma makinalarında, makinistten başka gerekli hallerde
makinayı durduracak, yeterlikli bir makinist yardımcısı bulundurulur.
Makinist, makinasını her terk edişinde, önce enerjiyi keser ve makinayı frenle
emniyete alır.
İnsan taşınabilecek araçlar
Madde 155 — Kafesler ve Bakanlıktan özel izin alınmış skiplerden başka araçlarla insan taşınması yasaktır.
Kazılmakta olan kuyular, onarım ve kurtarma işleri yapılan dahili kuyular
ve havalandırma kuyuları bu yasağın dışındadır. Bu durumda, fenni nezaretçi, güvenliği sağlayacak bütün önlemleri alır.
İnsan çıkarma makinalarında hız
Madde 156 — Otomatik hız ayarlayıcısı bulunan çıkarma sistemleriyle yapılacak insan taşımalarında, kafeslerin hızı, saniyede 12 metreyi, otomatik hız ayarlayıcısı bulunmayan, ancak, kafesin kuyubaşına yaklaştığını bildiren sesli işaret
düzeni ve uzaklık göstergesi bulunan makinalarda ise, 6 metreyi geçemez.
Makinistin çalışırken kolaylıkla görebileceği bir yere, insan taşımasında verilebilecek en yüksek hızı gösteren bir levha asılarak gerektiğinde bu levhaya hızın
azaltılması gereken noktalar işaret edilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23
Kafesin hızıyla bu hıza göre uyulacak güvenlik kuralları, fenni nezaretçi tarafından hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacak yönergede gösterilir.
Yardımcı ışık sistemi
Madde 157 — Elektrikle aydınlatılan makina dairelerinde, sürekli olarak veya
ana ışığın kesilmesi halinde devreye sokulabilecek yardımcı bir ışık sisteminin bulundurulması zorunludur.
Kuyularda arıza
Madde 158 — Kuyularda veya kuyu tesisatında herhangi bir arıza meydana
geldiğinde, insan taşınmasına başlanmaz; başlanmışsa durdurulur.
Makinistlerin nitelikleri
Madde 159 — Çıkarma makinaları makinistliğinde çalıştırılacakların sağlıklı,
güvenilir, deneyimli, yeterlik belgesi verilmiş kimseler olması gerekir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Havalandırma
Hava akımı sağlanması
Madde 160 — İşçilerin çalıştırıldığı bütün yeraltı işyerlerinde, çalışma koşullarını ve işçilerin çalışma yeteneklerini korumaya, hava sıcaklığının sağlığa zararlı
düzeye yükselmesini önlemeye, grizu ve diğer zararlı gaz ve dumanları zararsız bir
orana İndirmeye yeterli, sürekli, güvenlik gereklerine uygun, temiz hava akımı
sağlanır.
Bunun için üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma
sistemi kurulması zorunludur.
Hava hızı
Madde 161 — İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda,
ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçemez.
İçinde çalışılamayacak hava
Madde 162 — Havasında % 19 dan az oksijen, % 2 den çok metan, % 05 den
çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.
Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır.
İşçileri, havanın bozulmasından, ısınmasından ve oksijen azalmasından ileri
gelen olumsuz etkilerden korumak için, gerekirse, çalışma alam ve zamanı sınırlanır.
Havalandırma sisteminde değişiklik
Madde 163 — Fenni nezaretçinin izni olmadan ve görevli nezaretçi ve işçiler
dışındaki işçiler dışarı çıkarılmadan, ocağın genel havalandırma sisteminde esaslı
herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Acil durumlarda, sorumlu nezaretçiler, gerekli ve zorunlu önlemleri hemen
alırlar ve durumu, derhal, fenni nezaretçiye bildirirler.
Barajlar, hava köprüleri ve kapılar
Madde 164 — Ana hava giriş ve çıkış yolları arasında bulunan barajlar, hava
köprüleri ve kapılar, bir patlama veya yangın halinde kolayca yıkılmayacak sağlamlıkta yapılmış olacaktır.
Hava geçiş yolları
Madde 165 — Bütün hava geçiş yollarının yeterli kesitte yapılması ve sık sık
denetlenmesi zorunludur.
Kısa devreyi önleyici düzen
Madde 166 — Vantilatör ve aspiratörlerle dışardaki hava arasındaki kısa devreyi önlemek için, havanın dışardan ocağa verilmesine ve ocaktan dışarı atılmasına
yarayan bütün kuyu ve yolların dışarıya açılan kısımları gerekli düzenle donatılır.
Yürütme ve İdere Bölümü Sayfa : 23
Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Vantilatör ve aspiratörlerin yerleştirilmesi
Madde 167 — Vantilatör ve aspiratörler, yol veya kuyu ağızlarından güvenlikli
uzaklıkta bulunacaktır. Sistem bir bina içindeyse, bina, hava kanalı ve infilak
kapağı, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
Vantilatör ve aspiratör, gerektiğinde, hava akımım ters yöne çevirebilecek
tipte düzenlenmiş olacaktır.
Vantilatör ve aspiratörlerde, bir su manometresi ve olanak varsa, basınç değişikliklerini otomatik olarak kaydedecek bir düzen bulundurulacaktır.
Vantilatör ve aspiratörler için işaret düzeni
Madde 168 — Ana vantilatörlerin ve aspiratörlerin sürekli olarak gözetim
altında bulundurulmadığı yerlerde, içinde sürekli insan bulunan bir yere, bunların
çalışmasındaki eksiklikleri derhal haber verecek bir işaret düzeni konur.
Bu düzen, ilgili nezaretçi tarafından her hafta muayene edilir; sonuçları havalandırma defterine yazılıp İmzalanır.
Hava akımının yönlendirilmesi
Madde 169 — Mekanik havalandırma sistemi kullanılan ocaklarda, hava akımı, olanak varsa, doğal hava akımı doğrultusunda yönlendirilir.
Kapılar ve perdeler
Madde 170 — Ocak havalandırma sistemi, havayı bir tarafa yönlendirmek
veya bölmek için kullanılan kapı sayısını en aza İndirecek biçimde düzenlenir.
Çok işlek galerilerde, ana hava giriş çıkışları arasındaki bağlantı galerilerinde
ve önemli ölçüde hava kaybına uğranılabilecek yerlerde, uygun aralıklarla konulmuş
olmak koşuluyla, yeterli sayıda kapı yapılır.
Bunlardan en az birinin sürekli kapak kalması için gerekli önlemler alınır
veya kapılar kendiliklerinden kapanacak biçimde ayarlanır.
Havalandırma kapısı yerine, hava perdelerinin kullanılması, ancak iş gereği
havalandırma kapıları yapılamayan yerler için kabul edilir.
Bu gibi yerlerdeki hava perdeleri, yeterli sayıda olmalı ve taşıma sırasında
en az birinin kapalı kalması sağlanmalıdır.
Taşıma yollarında yapılan hava ölçü kasalarının ve kapı kasalarının iç ölçüleri,
geçecek araçların üstünden ve yaya yolu tarafından en az 60 santimetre daha yüksek ve daha geniş olacaktır.
Hava ölçümü ve analizi
Madde 171 — Ocaklarda yeterli sayıda hava ölçme istasyonu yapılır ve daha
sıkı hükümlere bağlanan ocaklar dışında, bu istasyonlarda, ayda en az bir kez, ana
ve kısmi hava akımlarının hızı, geçen hava miktarı ölçülür. Numune alınmasına ve
analiz yapılmasına kesin olarak gerek olmayan durumlar dışında, her havalandırma
bölgesinde, ayda birden az olmamak üzere, düzenli aralıklarla, hava numunesi alınır
ve analizi yapılır.
Bu ölçü ve analizlerin sonuçları, havalandırma defterine yazılır.
Terkedilen ve havalandırılamayan yerler
Madde 172 — Terkedilen veya yeterince havalandırılamayan yerler, İşçilerin
girmesini önleyecek biçimde kapatılır ve üzerlerine uyarı işareti konur.
Çalışmanın bittiği yerlerle terk edilmiş katlar, çalışılan yerlerden ve hava
yollarından topuk veya gaz sızdırmaz barajlarla ayrılır. Buna olanak yoksa, buralardan gelecek pis hava, en kısa yoldan nefesliğe verilerek dışarı atılır.
Buralar, nezaretçilerce, her vardiyada denetlenir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 25
Havalandırma planı
Madde 173 — Her ocakta, hava dağılım şebekesini, akınım yönünü, ana kapıların ve ölçme istasyonlarının yer ve durumlarım ve buna ilişkin diğer bilgileri
kapsayan bir havalandırma planı bulundurulur.
Havalandırma sisteminin denetimi
Madde 174 — Fenni nezaretçi, havalandırma sisteminin genel denetimi ve
hava ölçüm ve analizleri için yeterli sayıda ve nitelikte nezaretçi görevlendirerek,
söz konusu denetim, ölçüm ve analizlerin düzenli olarak yapılmasını sağlar.
Sıcaklığın ve nem oranının ölçülmesi
Madde 175 — Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür.
Hava sıcaklığının sağlığa zararlı düzeye yükselmemesi için gerekli önlemler
alınır. B u düzeye yaklaşıldığında, ölçme işlemi, her gün, gerekli görülecek aralıklarla
yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma defterine yazılır.
Söz konusu koşulların sağlık için tehlikeli olması halinde, çalışma, geçici olarak durdurulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Grizu Tehlikesi Olan Ocaklar
Grizulu ocaklar
Madde 176 — Ocağın bütün kısımlarında, her gün, her vardiyada, fenni nezaretçi veya bu hususta yetiştirilmiş yetkili kimseler tarafından, emniyet lambası veya metan dedektörüyle, grizu ölçmeleri yapılır. Bu ölçmelerde, eser miktarda bile
olsa metan saptanan ocaklar, grizulu ocak kabul edilir ve buralarda, Tüzüğün bu tür
ocaklarda alınmasını öngördüğü tüm önlemler alınır.
Grizu ölçmelerinin sonuçları, noterce onaylı emniyet defterine, ölçmeyi yapan
tarafından yazılır ve imzalanır.
Kontrol sondajları
Madde 177 — Bacalar, grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde veya ani
grizu boşalabilecek yönlerde devam ettirildiği takdirde, ilk önce, yukarıdaki maddede sözü edilen kimselerin gözetiminde en az 25 metre boyunda kontrol sondajları
yapılır.
Diğer zararlı gazların bulunduğu ocaklarda yapılacak kontrol sondajlarının
boyu, 5 metredir.
Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya diğer zararlı gazların varlığı anlaşılırsa, iş durdurulur; işçiler söz konusu yeri terk ederler; giriş yeri kapatılır, durum
yetkililere derhal bildirilir.
Havalandırma kısımları
Madde 178 — Ocaklar, gereği kadar bağımsız havalandırma kısımlarına ayrılır; özellikle tehlikeli yerler, bağımsız olarak havalandırılır.
Havalandırmanın yönü
Madde 179 — Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır.
Zorunluluk halinde, Bakanlıktan izin alınarak, yukarıdan aşağıya doğru havalandırma yapılabilir.
Eğimi hiç bir kısımda % 10 u geçmeyen, kesitinin herhangi bir noktasında grizu toplanmasına olanak bulunmayan ve grizu birikimini önleyecek hava akımı sağlanan galeriler, havalandırma bakımından düz sayılır.
Bölme ve borularla havalandırma
Madde 180 — Hazırlık işleri veya grizu birikimlerini dağıtmak amacıyla yapılan işler dışında, bölmeyle veya borularla havalandırma yasaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25
Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Grizu birikintilerinin temizlenmesi
Madde 181 — Önemli grizu birikintileri, tehlike doğurmayacak biçimde ve
büyük bir dikkatle temizlenir.
Temizleme, fenni nezaretçi veya görevlendireceği nezaretçinin yönergesine göre
yapılır.
Pek az miktarda bile olsa, grizu birikmeleri, doğrudan basınçlı hava verilerek
giderilemez.
Çıplak alev, çıplak ateş ve ark
Madde 182 — Kömür ve kükürt ocaklarında veya patlayabilecek gaz ve toz
saptanan diğer ocaklarda, çıplak alevli veya tek kafesli lamba kullanılamaz.
Bu ocaklarda kaynak yapılması, kaynakla kesim yapılması veya başka bir
amaçla çıplak ateş veya ark kullanılması Bakanlığın onaylıyacağı esaslara uygun
olarak yürütülür.
Emniyet lambaları ve dedektörler
Madde 183 — İşveren, her havalandırma bölgesinde, emniyet lambalarına ve
metan dedektörlerine ek olarak, bilgi ve deneyimine güvenilen işçiler ve nezaretçiler tarafından kullanılacak olan ve diğer zararlı gazları ölçen dedektörler sağlamakla yükümlüdür.
Emniyet lambaları veya dedektörler- kullanacaklara, bunların kullanılma yöntemleri önceden öğretilecektir.
Ölçüyü yapanlar, sonuçlarını, derhal, özel cep defterlerine yazacak ve rapor
defterine aynen işleyerek imzalayacaklardır.
Aynı hava akımında çalışabilecek yerlerin sayısı
Madde 184 — Aynı hava akımı üzerinde bulunan ve aynı anda çalışılan yerlerin sayısı, hava miktarına ve grizu çıkışına göre düzenlenir.
Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli
yollarda, metan oram % 1,5 u, bunların bağlandığı hava dönüş yollarında % 11
geçemez.
Boşlukların doldurulması
Madde 185 — Dolgu uygulanan ayak gerilerinde boşluk bırakılmamasına dikkat edilir. Dolgular iyice sıkıştırılır; olabildiğince hava sızdırmayacak biçimde yapılır; tavandaki bütün boşluklar doldurulur.
Göçertme metodu uygulanan durumlarda, tavanın süratle ve tamamen göçertilmesi sağlanır. Tavan düşürülünceye kadar üretim durdurulur.
Karbonmonoksit maskesi
Madde 186 — Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu
ocaklarda, tüm işçiler, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi taşımak zorundadırlar. Alınması gerekli görülen diğer güvenlik önlemleri, Bakanlıkça,
bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
Yerüstü önlemleri
Madde 187 — Yerüstünde, ocaktan çıkan grizu veya diğer zararlı gazlatın
tehlike yaratmalarım önlemek üzere gerekli güvenlik önlemleri alınır.
İki havalandırma grubu zorunluluğu
Madde 188 — Bütün grizulu ocaklarda, herbiri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda,, iki havalandırma grubu bulunacaktır.
Vantilatör ve aspiratörlerin arızalanması
Madde 189 — Vantilatör ve aspiratörlerin arızalanması halinde, durum, derhal
fenni nazeretçiye, yoksa, görev başında bulunan sorumlu nezaretçiye bildirilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 27
Nezaretçi, işçilerin güvenliği için gerekli bütün önlemleri derhal alır ve gerektiğinde ocağın tamamını veya bir kısmını boşaltır.
Boşaltılan ocaklara veya kısımlarına, ancak, fenni nezaretçi veya görev başında bulunan en üst dereceli sorumlu nezaretçinin izniyle öngöreceği güvenlik önlemlerine uyularak girilebilir.
İki enerji kaynağına bağlanma
Madde 190 — Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle
durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.
Havasında % 2 den çok metan bulunan yerler
Madde 191 — Havasında % 2 den çok metan saptanan ocaklarda veya ocak
kısımlarında, işçilerin kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapmak yasaktır. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan
oranına göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulacak veya
bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulacaktır.
Metan oranının % 2 yi aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.
Kurtarma, bir tehlikeyi önleme veya giderme amacıyla çalışılması gereken ve
içinde tehlikeli derecede grizu birikmiş bulunan yerlerdeki işler, fenni nezaretçinin
emir ve yönergesine uygun biçimde, özel olarak görevlendirilen nezaretçinin sürekli
denetimi altında, bu iş için yetiştirilmiş ve seçilmiş kimseler tarafından yapılır.
Boşaltılan ocaklar ve ocak kısımları
Madde 192 — Grizu ve tehlikeli gazlar bulunduğu için boşaltılmış olan ocaklar veya ocak kısımları, içine girilmeyecek biçimde kapatılır.
Kurtarma işleri dışında fenni nezaretçiden veya nezaretçilerden başka hiç
kimse, emir almadan, bu yerlere giremez.
Grizu ölçümleri
Madde 193 — Bütün grizum ocakların, havalandırma planında saptanan istasyonlarında, en geç 10 günde bir hava ölçmeleri yapılır. Havada % 1 den çok metan
saptandığında, bu oran, % 1 in altına düşünceye kadar, ölçümler aralıksız sürdürülür.
Hava akımım etkileyecek yeni bir galeri delinmesi, kapılarda değişiklik yapılması, vb. nedenlerle hava akımının ana kollarından birinin yönünde veya miktarında önemli bir değişikliğin veya değişiklik ihtimalinin söz konusu olması halinde,
hava ve grizu ölçmeleri yenilenir.
Genel hava ölçmelerine ek olarak, hava çıkış yollarında, metan miktarı, her
g ür ölçülür ve bütün ölçümler havalandırma defterine yazılarak imzalanır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kömür Tozlan ve Toz Patlamalarına Karşı Alınacak Önlemler
Patlamaya elverişli kömür tozlarının saptanması
Madde 194 — Fenni nezaretçi, bir ocakta patlamaya elverişli kömür tozu bulunup bulunmadığını saptayarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Tozumaya karşı önlemler
Madde 195 — Kömür ocaklarında, gerekli görülen yerlerde, tozumayı önlemek ve tozu bastırmak üzere su kullanılır; taş tozu serpilir veya başkaca etkili önlemler alınır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 27
Sayfa: 28 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Arabaların niteliği
Madde 196 — Kömür ocaklarındaki arabalar, içlerinden kömür tozu dökülmeyecek biçimde olacaktır.
Toz birikintilerinin yokedilmesl
Madde 197 — İçlerinde sürekli taşıma yapılan ve dolaşılan galerilerde, ana hava
yollarındaki tehlikeli toz birikintileri, belirli zamanlarda, ıslatılarak toplanır veya
başka yollarla yokedilir.
Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde, tozun havaya
yayılmasını önlemek için, pulverize su fisketeleri konur.
Yerüstündeki önlemler
Madde 198 — Hava giriş kuyusundan kömür tozu girmesini önlemek üzere
yerüstünde gerekli önlemler alınır.
Ayrıca, kuyular ve çevreleri, belirli aralıklarla, toz birikintilerinden temizlenir.
Tozların havaya karışmasına engel olacak önlemler alınmadıkça, ocak dışında,
hava giriş kuyusuna 80 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulamaz.
Aylık denetim
Madde 199 — Tozlu kömür ocaklarının tavan, taban ve çevresindeki toz, ayda
en az bir kez denetlenerek gerekli önlemler alınır.
Toz defteri
Madde 200 — Taş tozu kullanılan ocaklarda özel bir toz defteri tutulur. Bu
deftere toz numunesi alınan yerler ve alınma tarihleri, numuneler içinde bulunan
yanıcı madde miktarını saptamak için yapılan deney sonuçlan, ocağın çeşitli kısımlarında hangi tarihlerde taş tozu kullanıldığı yazılır.
Taş tozu serpme
Madde 201 — Taş tozu serpme işlemi (şistleme), bu iş için özel olarak yetiştirilmiş ve görevlendirilmiş bir nezaretçinin gözetiminde yapılır.
Patlamaya elverişli kömür tozu varsa, bütün vardiya suresince taş tozu serpilir.
Ayak alınlarındaki taş tozu serpme işleri dışında, diğer bütün şistlemeler, en
az sayıda işçi çalıştırılan vardiyada, makinalarla şistleme ise, çevrede kimsenin bulunmadığı zamanlarda ve havanın gidiş yönünde yapılır. Şistlemede çalışan bütün
işçilere kişisel koruyucular verilir.
Taş tozu oranı
Madde 202 — Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yokedecek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır.
Taş tozu, bu oranı sürekli olarak koruyacak biçimde ve uygun aralıklarla
serpilir.
Doğal koşulların gereksiz kıldığı durumlar dışında girilip çıkılan ve içerisinde dolaşılan galerilere de taş tozu serpilir.
Taş tozu kullanılmadan önce, tahkimat üzerleri de dahil olmak üzere, tavanda, yanlarda ve yerde bulunan kömür tozu birikintileri temizlenir.
Taş tozunun niteliği
Madde 203 — Kullanılacak taş tozu, olabildiğince nem tutmayacak, silis içermeyecek, içinde % 1,5 dan çok organik madde bulunmayacak ve sağlığa zararlı etki
yapmayacak nitelikte olmalıdır.
Taş tozu, inceliği ve dağılım özelliği bakımından belirli aralıklarla denetlenir. Bozulmuş veya çamurlaşmış taş tozu birikintileri toplanarak ocaktan dışarıya
çıkarılır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29
Patlamanın yayılmasına karsı önlemler
Madde 204 — Kömür ocaklarında meydana gelecek patlamaların başka kısımlara yayılmalarım önlemek için iki veya daha çok üretim panosunun bağlı olduğu ana hava giriş ve dönüş (nefeslik) yollarının uygun yerlerine taş tozuyla durdurucu barajlar yapılır veya galeri tavanına, patlamanın etkisiyle boşalabilecek su
Kapları yerleştirilir.
Barajların yapılacağı yerler
Madde 205 — Durdurucu barajlar, yolun tamamen serbest bir kısmında, tavana yakın, ancak, toz yığınının tepe noktasıyla tavan arasında yeterli bir aralık
kalması sağlanacak biçimde yapılır.
Bu barajlarda, her zaman yeteri kadar taş tozu bulundurulur. Barajlar üzerindeki taş tozunun niteliklerine uygun bulunup bulunmadığı, üzerinde kömür tozlarının birikip birikmediği sık sık denetlenir.
Barajların havalandırma planında gösterilmesi
Madde 206 — Durdurucu barajların yerleri, havalandırma planında gösterilir; ayrıca yıllık imalat haritalarına işaretlenir.
Durdurucu barajların yapım tarihleriyle baraj üzerindeki taş tozlarının değiştirildikleri tarihler, toz defterin© yazılır.
ONUNC U BÖLÜM
Madenci Lambaları
Ocaklarda kullanılacak lambalar
Madde 207 — Grizulu veya grizu ihtimali bulunan ocaklarda kullanılacak
emniyet lambalarıyla elektrik lambaları, Bakanlıkça kabul edilen tipte olacaktır.
Emniyet lambası kullanılması zorunlu olmayan grizusuz kömür ve kükürt
ocaklarında, ancak, alevi muhafazalı lamba kullanılabilir.
Ocaklarda kullanılacak bütün lambalar numaralandırılır. Bacalarda ve ateşleyicilerde, yanar durumda, birer emniyet lambası bulundurulur.
Nezaretçiler, elektrik lambası kullandıkları takdirde bile, yanlarında metan
dedektörü veya yanar halde bir emniyet lambası bulundurmak zorundadırlar.
İsçiler, aldıkları lambayı, lambahaneye geri verirler. Başka bir lamba verdikleri takdirde bunun nedenini açıklarlar.
Emniyet lambalarında, yakıt olarak, yalnız benzin kullanılır.
Emniyet lambalarının bakım ve muayenesi
Madde 208 — Lambahanede ve ocak ağzında lambalar, sorumlu nezaretçiler
tarafından tek tek muayene edilir; kusurlu bulunanlar işçilere verilmez ve ocağa
sokulmaz. Kusurlu lambalar işçiler tarafından da alınmaz. Lambalar, havalandırma ve basınçlı hava borularının karşısına konulamaz; buralarda tutulamaz-, ocak
içinde açılamaz; dikkatle ve özenle kullanılır.
Çalışma sırasında bozulan lambalar, derhal, usulüne göre söndürülerek değiştirilmek üzere lambahaneye geri verilir.
Çakmaklı emniyet lambası
Madde 209 — Grizu tehlikesi bulunan ocaklarda, hiç kimseye, çakmaklı emniyet lambası verilemez.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29
Sayfa : 30 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1084 — Sayı: 18563
Lamba kablosu ve yanma süresi
Madde 210 — Barete takılacak cinsten elektrikli (akümülatörlü) lambalar,
çalışma sırasında zorunlu haller dışında baretten çıkarılamaz; elde veya başka bir
yerde taşınamaz.
Lamba kabloları yeterli uzunlukta olacak; gergin olarak kullanılmayacaktır.
Ocak lambalarının yanma süresi, en az 10 saat olmalıdır.
Lambahane
Madde 211 — Lambaların bakımı, onarımı ve muhafazası yerüstündeki özel
bir lambahanede yapılır.
Lambahaneler, tamamen yanmaz malzemeden yapılacak; uygun biçimde aydınlatılıp havalandırılacak, içinde yeteri kadar yangın söndürme aygıtı ve malzemesi bulundurulacaktır.
Lambahane işleri
Madde 212 — Lambananeye görevliler dışında izinsiz kimse giremez. Benzinli
lamba bulunan lambahanede, soba, fırın, ocak ve açık ateş bulundurmak ve sigara
içmek yasaktır.
Benzinli lambaların bakımı, onarımı, temizlenmesi ve hazırlanması dağıtım
yerinden ayrı bir yerde yapılır.
Lambalara benzin doldurma işleri, bu işe ayrılmış, özel yerlerde yapılır.
Kıvılcım çıkarabilecek lambaların sökülmesi, temizlenmesi, onarımı ve doldurulması, benzin lambalarına ayrılan yerlerde yapılamaz; tamamen ayrı bir bölümde ve kıvılcım yaratmayacak tipte malzemeyle kaplanmış masa üzerinde, uygun
aletlerle yapılır.
Akümülatörlere konulacak kimyasal maddelerin ve çözeltilerinin, doldurma
yerinden ayrı ve kilitli bir yerde saklanması gereklidir. Buraya lambahanede görevli ve sorumlu kişilerden başkası giremez.
Lambananelerin kapılarına bu yasakları gösterir okunaklı levhalar asılır.
Karpit lambaları
Madde 213 — Karpit lambaları, ancak, yanma ve patlama tehlikesi bulunmayan ocaklarda kullanılabilir.
Karpit taşı, günlük ihtiyaçtan fazla olmamak üzere, sızdırmaz kapaklı ve
madeni kaplar içerisinde yeraltına götürülür. Bu kaplar, yeraltında, nemden korunmak üzere, tahta ızgaralar veya kasalar üzerinde bulundurulur.
Lambahane sorumlusu ve lambahane defteri
Madde 214 — Her lambahane sorumlu ve güvenilir bir elemanın emrine verilir. Lambahane sorumlusu, lambaların bakımından ve korunmasından sorumludur. Her lambanın bozukluğu, bu sorumluya bildirilir.
Fenni nezaretçi, belirli aralıklarla lambahaneyi denetler veya denetletir.
Lambahane sorumlusu tarafından bir lamba dağıtım defteri tutulur. Bu deftere, her vardiyada lamba alanların adlan, sicil numaralan ve aldıkları lambaların
numaralan yazılır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Su Baskınlarına Karşı Alınacak Önlemler
Sulara ilişkin bilgilerin haritalara işlenmesi
Madde 215 — Fenni nezaretçi, eski çalışma yerlerini, ocak içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakaları, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve
arızi su birikintilerinin durumunu genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgileri, ayrıntılı olarak toplamak ve yıllık imalat haritalarına işlemek zorundadır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 30
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 31
Kontrol sondajları
Madde 216 — Çalışılmakta olan yerler yakınında, su birikmelerinden, eski çalışma yerleri ve sularda zararlı gazların bulunduğundan kuşkulanılıyorsa, bu gibi
yerlerde, uzunlukları 25 metreden aşağı olmamak üzere, alın yönünde, kontrol sondajı yapılır.
Deniz, göl, nehir altında bulunan madenlerdeki çalışmalar, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
Emniyet topuğu, çözünebilir taş, jips ve tuz yatakları
Madde 217 — Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altındaki ocaklarda, bir emniyet topuğu bırakılır.
Bu topuğun kalınlığı ve diğer özellikleri, her özel durum için Bakanlığın onayıyla belirlenir.
İşletmeye elverişli derinlikteki kömür veya maden damarlarının çözünebilir
taş veya jips yatakları altında bulunduğu yerlerde, yeryüzünde sondaj yapılmışsa,
burası terk edilmeden önce, damarlar veya üzerlerindeki sondaj delikleri, çözünebilir taş ve jips yataklarına önemli miktarda su girmesine engel olacak biçimde
tıkanır.
İşletmeye uygun derinlikteki maden damarları üzerinde bulunan tuz tabakaları, sondaj deliklerinden çözme yöntemiyle işletilemez,
Öngörülen önlemlerin Bakanlıklara bildirilmesi
Madde 218 — Su baskım veya akıcı kum tehlikesi bulunan ocaklarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden öngörülen önlemlerin neler olduğu, İşverence belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir.
Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar görmeyecek yerlerde seçilir. Durumdaki değişiklikler nedeniyle yeni tehlikelerle
karşı karşıya kalan ocaklarda, gerekli güvenlik önlemleri, ayrıca, alınır.
Kükürtlü hidrojene karşı önlemler
Madde 219 — Kükürtlü hidrojen yaydığı belirlenen suyun boşaltılması sırasında, bu gaza karşı özel önlemler alınır.
ONİKİNCÎ BÖLÜM
Yangınlar
Önlemlerin alınması
Madde 220 — Fenni nezaretçi ocaklarda yangınlara karşı gerekli bütün önlemleri alır. Bunun için gereken ara ç ve gereçler ocaklarda hazır bulundurulur.
24 saatte 50 den çok işçi çalıştıran her ocakta, işçiler arasından, bir yangın
ekibi oluşturulması zorunludur.
Ayrıca, fenni nezaretçi tarafından, yangın söndürme düzeninin ve yangın
söndürme ekibinin çalışma şekli ve yöntemiyle ilgili esasları kapsayan bir yönerge
hazırlanır.
Kolay yanabilen maddelerin temizlenmesi
Madde 221 — Çıkarma kuleleri, kuyubaşı binaları ve yeraltı vinç ve freno
dairelerinin yağ, kükürt, kömür tozu vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenmesi zorunludur.
Kendiliğinden yanan madenler
Madde 222 — Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, fenni nezaretçi,
işyerinin özelliğinin gerektirdiği güvenlik esaslarını belirleyen ayrı bir yönerge hazırlar. Bu gibi ocaklarda, ocağın, panoların hava giriş ve çıkış yollarında bekleme
barajları yapılır ve bunların yerleri planlarda gösterilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 31
Sayfa: 32 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Bu barajların kapatılabilmesi için gerekli bütün malzeme, baraj yanında hazır
bulundurulur.
Çalışma yapılmayan zamanlar ve devreler
Madde 223 — Kömür ve kükürt ocaklarıyla yangına elverişli ocaklarda, çalışma yapılmayan zamanlarda bile, kendiliğinden kızışma veya yanma olup olmadığı
yeterlikli bir nezaretçi tarafından denetlenir.
Tatil gibi herhangi bir nedenle çalışılmayan bir devreyi izleyen günlerde ise,
bu muayene yapılmadan çalışmaya kesinlikle bağlanamaz.
Bina ve tesislerin yangına dayanıklı malzemeden yapılması
Madde 224 — İlk kazı işlemi dışında, kuyuların tahkimatı, kuyubaşı tesisleri,
binalar yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
Ocakiçi vinç, freno ve makina daireleriyle yeraltı atölyeleri ve bunların eklentileri, ateşe dayanıklı biçimde yapılır.
Çıkarma kuleleri ve kuyubaşı binaları, ancak, Bakanlığın izniyle ahşap olarak yapılabilir. Buralarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme bulundurulamaz.
Yangın söndürme araç ve gereçleri
Madde 225 — Ocak içinde kullanılacak yangın söndürme araç ve gereçleri,
kapalı yerlerde kullanılmasına Bakanlığın izin verdiği tiplerden olacaktır. Bunlar,
8 ayda bir muayene edilerek, çalışır durumda olmaları sağlanacak; muayene ve
doldurma tarihleri üzerlerine yazılacaktır.
öğretim
Madde 226 — Yangın söndürme araç ve gereçlerinin kullanılış biçimi, yangın
ekiplerine ve bunların konulduğu yerde çalışanlara öğretilir.
Malzemenin denetimi
Madde 227 — Yangına karşı kullanılmak üzere bulundurulan malzemeler, ayda en az bir kez, sorumlu nezaretçiler tarafından denetlenir.
Basınçlı su
Madde 228 — Ocakların yangına elverişli kısımlarında, yangınlara karşı kullanılmak üzere, basınçlı ve bol su bulundurulacak; su tesisleri her zaman kullanılabilir durumda olacaktır.
Yangında yapılacak işler
Madde 229 — Yangın çıktığını gören her ocak personeli, olanak varsa, derhal,
yangını söndürmeye çalışır ve en yakın nezaretçiye haber verir. Olay ayrıca, yetkili
ve sorumlulara ve Bakanlığa da derhal duyurulur. Yangında çıkan zehirleyici, boğucu, yanıcıı gazlara karşı gerekli önlemler, fenni nezaretçi tarafından alınır.
Yangın ve duman tehlikesi beliren yerler
Madde 230 — İşçiler, yangın ve duman tehlikesi beliren yerlerden hemen uzaklaştırılır ve buralara girilmesi fenni nezaretçinin iznine bağlıdır.
Barajların denetimi
Madde 231 — Yangın sahalarını terk ve tecrit edilmiş ocak kısımlarından ayıran barajlar, düzenli olarak denetlenir. Denetim sonuçları, iş güvenliği rapor defterine yazılır.
Barajların açılması
Madde 232 — Barajlarla kapatılmış bölümlerin yeniden açılmasının güvenlik
yönünden sakıncalı görülmemesi halinde, açma işlemi. Bakanlığın izni üzerine fenni
nezaretçinin yönergesi çerçevesinde yapılır.
Barajlar açılırken kurtarma araç ve gereçleriyle donatılmış bir kurtarma ekibi hazır bulundurulur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuyuların Kazılması Derinleştirilmesi Sırasında. Taşıma ve İşaretleşme
Düzeni
Muayene ve denetimler
Madde 233 — Kuyuların güvenlik işlerinden sorumlu nezaretçi, bu Tüzükte
öngörülen muayene ve denetimlere ek olarak, 24 saatte en az bir kez, kuyuların genel
durumuyla, döşemelerin, sahanlıkların ve tulumbaların kuyu içerisinde asılmasına
yarayan düzen, araç ve gereçleri muayene ederek ve denetleyerek kuyu rapor defterine yazar.
Düşmelere karşı önlemler
Madde 234 — Kuyularda, işçilerin iskele, döşeme veya sahanlıklardan kuyubaşı ve röset ağızlarından düşmelerine ve yukardan düşecek şeylerin işçilere ve
havalandırma sistemine zarar vermesine karşı bütün önlemler alınır.
İşin öngörülen esaslara göre yürütülmesi
Madde 235 — Fenni nezaretçi tarafından görevlendirilen bir nezaretçi, kendi
vardiyası süresince, bu bölümde düzenlenen işlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, kendisine iletilen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
Nezaretçinin kuyudan ayrılması
Madde 236 — Vardiya sonunda kuyudan en son nezaretçi çıkar ve kendi ekibini izleyen ekibin nezaretçisi inmeden kuyudan ayrılamaz.
Boşaltılan kuyulara inme
Madde 237 — Lağım atılmaları vb. nedenlerle çalışmaların durdurulup işçilerin dışarıya çıkarıldığı hallerde, nezaretçi, kuyuyu denetlemeden, güvenlik bakımından yeterli bulmadan hiç kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez.
Su, akıcı kum ve eski imalat tabakaları
Madde 238 — Tehlikeli miktarda su, akıcı kum ve eski imalat tabakaları arasında kazılmakta olan kuyularda, çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal çıkmalarını sağlayacak önlemler alınır.
Taşıma işlerinde uygulanacak hükümler
Madde 239 — Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, Tüzüğün İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde yer alan hükümler uygulanır.
50 metre derinliğe inildiğinde yapılacak işler
Madde 240 — Kazma veya derinleştirme sırasında 50 metre derinliğe inildiğinde, kuyular içinde kayıtlar tesis edilir.
Kuyu ağzında ve işçi bulunan kadarda, ancak, kova veya malzemenin geçmesi
istenildiğinde açılar, bunlar geçince hemen kapanan, özel mekanik düzenli kapaklar
bulundurulur. Bu kapaklar çevresinde çalışan işçiler, emniyet kemeri kullanırlar.
İş süresince kuyubaşı yeterince aydınlatılır.
K od göstergesi ve frenler
Madde 241 — Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, çıkarma makinaları, 125 inci maddede öngörülen kod göstergesi ve 127 nci maddede öngörülen
fren düzeniyle donatılır.
İşaretleşme düzeni
Madde 242 — Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, Tüzüğün
145 inci maddesinde sözü edilen işaretleşme düzeninin kurulması zorunludur.
İndirilmekte ve çıkarılmakta olan kovalar
Madde 243 — Aşağı indirilmekte olan kovaların, kuyu içindeki veya dibindeki
İşçilere çarpmaması için gerekli önlemler alınır. Kovalar, yukarı çekilmeye başlanmadan önce, hareketsiz hale getirilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33
Sayf a : 34 RESMİ GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Kovalar, ağızlarından 20 santimetre eksik doldurulur; dış yanlarına ve özellikle
diplerine yapışmış olan taş vb. maddelerden iyice temizlenir.
Kovayla insan taşınması
Madde 244 — Kuyu ağzındaki veya katlardaki özel kapılar kapanmadan kovalarla kuyuya inilip çıkılamaz.
Kuyu kontrolu yapanlar dışında, hiç kimse kovanın kenarına binemez.
Kovayla insan taşımalarında emniyet kemeri kullanılması zorunludur.
İnsan taşımasında kullanılan kovaların hızı, saniyede 1,5 metreyi geçemez.
Bu hız, Bakanlığın izniyle arttırılabilir.
Kısmen veya tamamen malzeme yüklü kova içinde insan taşınamaz. Karşılıklı olarak çift kovayla çalışılıyorsa, insan taşınırken hiç bir kovayla malzeme taşınamaz.
Fenni nezaretçi tarafından alınacak önlemler
Madde 245 — Fenni nezaretçi, kuyularda, malzeme taşınması, özellikle kovaların kullanılması ve işaretleşmeler yönünden gerekli önlemleri alır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Elektrikle ilgili Genel Hükümler
Elektrik şebekesi planı ve kullanım yönergesi
Madde 246 — Ocak yönetim yerinde, elektrik şebekesini ve şebekedeki sabit
aygıt ve tesislerin yerlerini gösterir, ölçekli, ayrıntılı ve en son durumu gösterir bir
plan bulundurulur.
Yetkisiz kimselerin elektrik aygıtlarım almasının ve kullanmasının yasak olduğunu, yangın anında yapılacak işleri, elektrik çarpmasında ilk yardımı, elektrik
devresini kesmekle görevli kişilerle haberleşme biçimini ve gerekli diğer bilgileri
içeren yönerge, uygun yerlere asılır.
Elektrik rapor defteri
Madde 247 — Her işyerinde bir elektrik rapor defteri bulundurulur. Bu def
tere, bu Tüzük uyarınca, elektrikle ilgili olarak yapılacak bütün muayene, denetim
ve deneylerin sonuçlarıyla, işveren ve elektrik yetkilileri tarafından gerekli görülen diğer hususlar ve bilgiler ayrıntılı olarak yazılır.
Yedek aydınlatma aracı
Madde 248 — Elektrikle aydınlatılmakta olup ışıkların sönmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde, yeteri kadar, uygun yedek aydınlatma aracı bulundurulur.
Elektrikli aygıtların yerleştirilmesi
Madde 249 — insan eliyle kullanılan veya yönetilen elektrikli aygıtların deneti
lemelerinin yapılabilmesi için, en az 60 santimetre genişliğinde, serbest, kolay ve güvenlikle dolaşılabilecek yolların bulundurulması ve aygıtlar üzerindeki kumanda ve
manevra kollarının kolaylıkla işletilebilecek biçimde düzenlenmesi gereklidir.
Yağlı transformatörler ve yağlı devre kesiciler
Madde 250 — Yağlı transformatörler ve yağlı devre kesiciler, ocak içinde havalandırılması sağlanmış, yangına dayanıklı, ayrı oda, hücre veya bölmelere konur.
Bu gibi yerler, bir göçük halinde oluşacak tehlikelere karşı dayanıklı yapılır ve suya karşı korunur.
Buralara, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve aşındırıcı maddeler konulamaz.
Yangın tehlikesi oluşturmayacak biçimde yapılmış olmayan veya bu niteliklerini yitiren aygıtların konuldukları odalar, hücreler, bölmeler ve bunların ayrıntılaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34
22 Ekim 1984
— Sayı : 1855 3 RESMİ GAZETE Sayfa : 35
yanıcı malzemeden yapılamaz. Bu gibi yerlerde, yanıcı tozların birikmesi kesinlikle önlenir ve sık sık temizlenir.
Yangın söndürme araç ve gereçleri
Madde 251 — Kablo, telefon ve işaret aygıtlarından başka elektrikli aygıtlar
bulunan yerlerde veya yakınlarında, uygun yangın söndürme araç ve gereçleri bulundurulur.
Mevzuata ve standartlara uygunluk
Madde 252 — Bütün elektrikli aygıtlar, iletkenler ve elektrik hatları, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olacaktır.
Bunların her türlü dış etkenlere dayanabilecek biçimde yerleştirilmesine ve
güvenlikle çalıştırılmasına dikkat edilecektir.
ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtları
Madde 253 — Elektrik tesisleri, uygun ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtlarıyla donatılır.
Ana devre kesicisi
Madde 254 — Elektrikli aygıtlar, çevrenin sıcaklığı da hesaba katılarak,
ancak, önceden saptanmış bulunan en yüksek sıcaklıkta çalışabilecek biçimde kurulur ve kullanılır.
Ocağın dışında, bütün elektrik akımını güvenlikle kesmeye yarayan bir ana
devre kesicisi kurulur.
Devre yüklüyken, ayırıcı (seksiyonel) ile devre kesmek yasaktır; kesini, kesinlikle devre kesiciyle yapılacaktır.
Yüklü bulunan bir devreye ait devre kesicinin manevrası, ancak sorumlusu tarafından yapılabilir.
Kısmi devre kesicisi
Madde 255 — Gerektiğinde kullanılmak üzere, uygun yerlere, herhangi bir şebeke kısmının akımını tamamen kesecek devre kesicileri yerleştirilir.
Parafudr vb. koruyucular
Madde 256 — Yeraltındaki tesis ve aygıtları, gerilimin aşırı yükselmelerine
karşı korumak amacıyla, yerüstünde, gerekli yerlere, parafudr vb. koruyucular yerleştirilir.
Telefon bağlantısı
Madde 257 — Yerüstündeki ana dağıtım istasyonuyla gerekli görülen ocakiçi istasyonları birbirine telefonla bağlanır.
Projelerin Bakanlıkça onaylanması
Madde 258 — Tesisat projesi Bakanlıkça onaylanmayan ocaklarda elektrik
enerjisi kullanılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Gaz ve Toz patlaması tehlikesi bulunan ocaklarda elektrikle ilgili önlemler
Yalıtkanlar, kablolar, yalıtkanlık direncinin azalmasına karşı önlemler
Madde 259 — Yalıtkan malzemeler kullanılacakları yerlerin özellikleri göz
önünde bulundurularak seçilir.
Ocakiçi elektrik şebekeleri veya hatlarında, dış kılıfı yanmayan veya kendi kendine yanmayı sürdürmeyen, standartlara uygun ve verilecek yüke yeterli kesitte
ocakiçi kabloları kullanılır.
Ocakiçi elektrik tesisatının akım taşıyan kısımları, topraktan tamamen yalıtılmış olacak ve yalıtkanlık direncinin bu konudaki mevzuatta belirtilen düzeyin
altına düşmemesi sağlanacaktır,
Yalıtkanlık direncinin herhangi bir nedenle azalması olasılığına karşı, nötr topraklı sistemler toprak kaçak rölesi, nötr yalıtılmış sistemler, yalıtkanlık kontrolü yaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35
T l .
Sayı
Sayfa : 36 RESMİ GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
pan röle ve aygıtlarla donatılmış olacak; bunların çalışıp çalışmadıkları, sürekli olarak denetlenecektir.
Topraklamadan başka önlem alınmayan yerler
Madde 260 — Topraklamadan başka koruyucu önlem alınmayan yerlerde, 261,
263, 264 üncü maddeler hükümleri uygulanır.
Topraklama hatları
Madde 261 — Çalışma gerilimi küçük gerilimin üstündeyse, elektrik kaçağı
yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır.
Ocakiçi şebekesine ve buna bağlı devrelere alt topraklama iletkenlerinde kesiklik veya kopukluk bulunmayacak; kablo ekleme kutuları veya başlıklarında, güvenli
biçimde köprüleme yapılacaktır. Bağlantı yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin yükselmesine izin verilmeyecektir.
Topraklamanın yapılışı
Madde 262 — Elektrik tesisatıyla ilgili mevzuat, başka bir topraklama sistemine izin vermedikçe, ocakiçi şebekesinin herhangi bir noktasındaki topraklama, ancak, ocak dışındaki bir topraklama tesisiyle birleştirilerek yapılabilir.
Elektrik tehlikelerine karşı korunma
Madde 263 — a) Küçük geriliminin üstündeki şebekelerde, hatlar, dokunabilecek yükseklikteyse, elektrik yalıtımı sağlanır ve mekanik etkilere karşı gerekli önlemler alınır, Bakanlığın izniyle tesis edilecek trolley hatları bu hükmün dışındadır.
b) Elektrikli aygıtların kapakları, yerlerine güvenil biçimde tesbit edilmiş olacaktır.
c) Zırhlı kabloların zırhları mekaniksel ve elektriksel olarak aygıtın gövdesine
güvenli biçimde bağlanacaktır.
d) Koruma için kullanılan kafes ve tel örgüler sağlam yapılmış ve delikleri
önleyecek ölçüde küçük olacaktır.
Aşırı güçlere karşı koruma
Madde 264 — a) Her şebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstüne çıkmasına karşı gerekli otomatik koruma aygıtları (devre kesiciler) kullanılacaktır.
b) Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle
kesebilecek biçimde seçilmiş olacaktır.
c) Devre kesiciler, dış etkilere karşı korunmuş bulunacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektrikli Aygıtlar, İletkenler, Tesisler ve Patlamalara (Karşı Alınacak Önlemler
Yağlı aygıtların kurulabileceği yerler
Hadde 265 — Yağlı aygıtların kurulduğu yenlerde, yağların belirli ve zararsız
bir yerde toplanmasını sağlayan önlemler alınacaktır.
Buraların çalışılan yerlerden olabildiğince uzak olmasına özen gösterilecektir.
Transformatörün kurulacağı yerler ve güç girişi
Madde 266 — Güç transformatörlerinin bulundukları yerler, bunların meydana
getirdikleri sıcaklığı giderecek biçimde havalandırılır.
Her güç transformatörünün girişi, bağımsız olarak ana şebekeden kesilebilecek
biçimde düzenlenir. Ancak, gerilimin hepsinde birden aynı zamanda kesilmesi gereken
sürekli olarak paralel bağlı transformatör gruplarında, bu hüküm uygulanmaz.
Devre kesicilerin özellikleri
Madde 267 — Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestiklerinde, kendi kendilerine tekrar kapanmayacak özellikte olacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37
Yüksek gerilimli ve yağlı devre kesicilerin kurulacakları yerler
Madde 268 — Yüksek gerilimli devre kesiciler ve yağlı devre kesiciler, özel
yerlerde kurulacaktır.
Devre kesicilerin korunma düzenleri
Madde 269 — Devre kesiciler, aşırı akıma, kısa devreye, toprak kaçağına karşı
korunmuş olacaklardır. Nötr yalıtılmış sistemlerde, bu kesicilerin yalıtkanlık direnci,
kontrol düzenleriyle donatılacaktır.
Motorların korunması
Madde 270 — Aşırı akım ve nötr topraklı sistemlerde, motorlar, toprak kaçak
röleleriyle donatılmış, otomatik yol vericilerle korunacaktır.
İletkenler ve kablolar
Madde 271 — Her işyerinde, o işyerinin özelliklerine göre seçilen elektrik iletkenleri veya kabloları kullanılır.
Elde taşınır aygıtlar
Madde 272 — Küçük gerilimin üstünde çalışan elde taşınır elektrikli aygıtların,
yumuşak kablolar içinde, uygun kesitte topraklama iletkeni bulunacaktır.
B u kablolar üzerindeki madeni koruyucular, tek başlarına, topraklama iletkeni
yerine kullanılmaz.
Yumuşak kabloların gerilim aldığı noktalarda, uygun devre kesicileri veya otomatik anahtarlar bulunacaktır.
Kuyu içindeki ve dibindeki kablolar
Madde 273 — Kuyu içindeki ve dibindeki elektrik kabloları, sürtmelere, çarpmalara ve üstlerine düşebilecek cisimlere karşı korunmuş olacaktır.
Ulaşım yollarındaki kablolar ve elektrikli aygıtlar
Madde 274 — Ocakiçi ulaşım yollarındaki kablolar ve elektrikli aygıtlar, yoldan
geçen araçlardan, arabalardan ve hareketli aygıtlardan zarar görmeyecek bir uzaklıkta kurulmuş ve korunmuş olacaktır. Bunlar, taramalarda, özel olarak güvenlik altına alınacaktır.
Fiş – priz için önlemler
Madde 275 — Küçük gerilimi aşan tesisatta fiş-prizin birbirinden ayrılmasını,
fişin yerinden oynamasını önleyecek bir güvenlik düzeni bulundurulur.
Devre gerilimi kesilmeden fiş yerinden çıkarılamaz.
Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri,
bu hükmün dışındadır.
Prizlerin yapılışı
Madde 276 — Prizler, fiş çıkarıldığında, gerilim altında bulunan kısımlarına dokunulamayacak nitelikte olacaktır.
Küçük gerilimlerde kullanılan fişler
Madde 277 — Küçük gerilimlerde kullanılan madeni fişlerin boyutları ve biçimleri, daha üst gerilimlerde kullanılanlardan farklı olacaktır.
Küçük gerilime bağlanma
Madde 278 — E l lambaları ve topraklanmayan elde taşınır aygıtların küçük
gerilime bağlanması zorunludur.
Akım kesici düzen
Madde 279 — Elide taşınabilir ve hareketli aygıtlar ve makinalar üzerindeki
akım kesici düzen ya bu aygıt ve makinaların sabit birer parçaları halinde olacak
ya da uzaktan kumandalı akımın kesilmesini sağlayan kumanda anahtarı aygıtın
üzerinde bulunacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37
Sayfa : 38 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Aydınlatma şebekesi gerilimi
Madde 280 — Aydınlatma şebekelerinde, gerilim, 250 voltu geçmeyecektir.
Lambalar sağlam ve saydam bir koruyucuyla örtülecek; ayrıca, sağlam bir kafes
içine alınacaktır.
Ayaklar içinde kullanılan aydınlatma lambaları ve kablolar için, Bakanlığın
özel izni gereklidir.
Patlama tehlikesi bulunan ocaklardaki aygıtlar
Madde 281 — Grizu veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan ocaklarda kullanılacak bütün elektrikli aygıtlar, alev sızdırmaz nitelikte olacaktır.
İşaretleşme kabloları çekilmesi
Madde 282 — özel bir düzenle aynı zamanda işaretleşme ve telefon konuşmaları için kullanılması hali dışında, işaret kabloları içinde, telefon devrelerine ayrılmış
hatlardan başka, elektrik hattı bulundurulamaz.
İşaretleşme kablolarının nitelikleri
Madde 283 — İşaretleşme aygıtlarının ve telefonların enerji kaynaklan, güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır.
Kuyu içindeki işaretleşmelerde, çarpma ve darbelere karşı dayanıklı kablolar
kullanılacaktır.
Birbirinden bağımsız olan çıkarma sistemlerinin işaretleşme iletkenleri ortak
bir kılıf içinde bulundurulamaz.
Ana çıkarma tesisleri makina dairesinde, işaretleşme devrelerinde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığı açıkça gösterebilecek bir düzen bulundurulur.
Yüksek gerilimin düşürülmesi
Madde 284 — Dağıtım, yüksek gerilimli ise, alçak gerilime düşürülerek kullanılır. Ancak, güçleri 50 kilovatı aşan, güvenlik önlemleri alınmış sabit elektrik motorları, bu hükmün dışındadır.
Otomatik kesilme
Madde 285 — Alternatif akım şebekesinin devreleri, toprak kaçak akımı, o devre
için tesbit edilen değerin % 15 ini geçtiğinde, otomatik olarak kesilecek biçimde düzenlenir.
Topraklama
Madde 286 — Yüksek gerilimli şebekelere bağlı aygıtlar, kontrol ve Ölçü aletleriyle kabloların madeni dış kılıfları topraklamayla güvenlik altına alınır.
Nötr izoleli sistemlerle tesis edilen ve sürekli yalıtım kontrol devre aygıtlarıyla
donatılmış bağımsız şebekeler, bu hükmün dışındadır.
Grizulu ocaklarda elektrik enerjisi kullanılması
Madde 287 — Ani grizu boşalması olasılığı bulunan ocaklarda, onaylı belgesi
olan, taşınabilir elektrik lambaları dışında elektrik enerjisi, ancak, Bakanlıkça yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre kullanılır.
Alev sızdırmaz aygıtlar
Madde 288 — Grizulu ocaklarda, ancak, özel belgesi bulunan alev sızdırmaz
özellikte aygıtlar kullanılır. Kullanım sırasında, bu Tüzükte öngörülen güvenlik koşullarına uyulması zorunludur.
Elektrikli aygıtların belgeleri
Madde 289 — Grizu veya kömür tozu veya her ikisinin birden patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılacak bütün elektrikli aygıtların, Bakanlıkça kabul edilmiş
bir test istasyonundan verilmiş, alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli nitelikte
olduklarına ilişkin belgeleri bulunacaktır.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 38
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 39
Elektriksel ve mekanik kilitlenme
Madde 290 — Devrelere, fiş – priz düzeniyle alçak gerilim verilmekteyse fiş ve
priz, akım taşıdıkları sırada birbirinden ayrılmayacak biçimde elektriksel ve mekanik olarak kilitlenecektir.
Fiş-priz biçiminde yapılmış olan kablo ekleme ve bağlantı başlıkları gerilim
kesilmeden, birbirlerinden ayrılmayacaklardır.
Alev sızdırmaz aygıtların muayenesi
Madde 291 — Alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli aygıtlar, bu niteliklerini yetirdiklerinde, kullanılamazlar.
Alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli aygıt ve malzemeler, bu niteliklerini yitirip yitirmedikleri yönünden 5 yılda en az bir kez, test istasyonlarında muayene edilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
söz konusu muayeneler için, gerekli görülen bölgelerde, yeter sayıda teknik personelle donatılmış, test istasyonları kurar ve çalıştırır veya bu muayeneler, Bakanlıkça
yetkisi kabul edilmiş bir istasyonda yapılır.
Grizulu yerlerde yapılacak işler
Madde 292 — Denetim sonucunda, grizu bulunmadığı tesbit edilmiş olmadıkça,
devre gerilim altındayken, hiçbir aygıtın koruyucusu açılamaz ve hiçbir iletken çıplak olarak havayla temas ettirilemez.
Yukarıdaki hükümler, grizuyu ateşleyemeyecek biçimde yapılmış olan telefon,
işaret devreleri vb. devrelere uygulanmaz.
Alev sızdırmaz aygıtların açılması
Madde 293 — Alev sızdırmaz aygıtların koruyucularına özen gösterilerek kullanılır ve bunlar, ancak, yetkili elektrikçiler tarafından açılır.
Alev sızdırmaz koruyucunun birleşim yüzeyleri veya soğutucu levhalar ara –
sındaki açıklık, aygıtın sertifikasında belirtilenden çok olamaz. Soğutucu levhaların
arası daima temiz tutulun tıkanmasına ve genişlemesine izin verilmez.
Grizulu yerlerde topraklama ve kısa devre
Madde 294 — Gerilimi kesilen kısımların topraklanmasına veya bu kısımlarda
kısa devre yapılmasına, ancak, grizu bulunmadığı kesinlikle kanıtlandıktan sonra,
yetkili elektrikçi tarafından izin verilir ve işin sonuna kadar grizu sürekli kontrol
edilir.
Alev sızdırmaz aygıtlarda onarımlar
Madde 295 — Yapılan onarımlar, aygıtların alev sızdırmaz özelliklerini değiştirmeyecektir.
Alev sızdırmaz aygıtların parçalan, aynı özellikte yedek parçalarla değiştirilir. Alev sızdırmaz aygıtların koruyucularında hiçbir değişiklik yapılamaz.
Aygıtlar üzerinde değişiklik yapmak zorunlu olduğunda, bu değişiklik için
291 inci maddede sözü edilen istasyona başvurularak belge alınması zorunludur.
Alev sızdırmazlık nitelikleri konusunda kuşku duyulan aygıtların bu istasyonlara gönderilmesi işverenin sorumluluğundadır.
Metan oranının % 1,5 u geçmesi
Madde 296 —Genel havasındaki metan oranı % 1,5 u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe yeniden
verilmez.
Elektrik tesisatının kontrolu
Madde 297 — Bütün elektrikli aygıtlarla kablolar ve ayrıntıları, haftada en az
bir kez, dışından kontrol edilir, yılda en az bir kez, yalıtkanlık kontroluna tabi tutulur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39
Sayfa : 40 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Sürekli yalıtım kontrolu yapan aygıtlarla donatılmış devreler, bu hükmün dışındadır.
Ocağın bütün elektrik tesisatı, yılda en az bir kez, baştan aşağı kontrol edilir.
Bütün elektrikli aygıtlar ve kablolar, çalışmaya başlamadan önce kullananlarc a kontrol edilir.
Alev sızdırmaz aygıtlar, gerektiği kadar sık ve düzenli aralıklarla, elektrikle
işleyen konveyörlerle yükleyici motorlar da yerleri değiştirildiğinde, kontrol edilir.
Bütün koruyucu röle ve devrelere, ayda en az bir kez, deney uygulanır.
Deney ve kontrol aletleri
Madde 298 — Deney ve kontrol aletleri, normal kullanışları sırasında, tehlike
yaratmayacak tipte yapılmış olacaktır.
Kabloların kontrolu
Madde 299 — Yapılan kontrol ve deneylerde tehlike yaratacak biçimde hasara
uğramış veya bozulmuş oldukları görülen kablolar, derhal onarıma alınır veya sağlamlarıyla değiştirilir.
Hasara uğramış veya bozulmuş kablolar, esaslı biçimde onarılıp kontrol edilmedikçe, ocak içinde tekrar kullanılamaz.
Onarımlar izole bantlarla yapılamaz.
Yumuşak kablolar, 3 ayda en az bir kez, bulundukları yerlerde kontrol edilir
ve son kontrol tarihiyle sonuçları rapor defterine yazılır.
Elektrikli aygıtların kilitlenmesi
Madde 300 — Elektrikli aygıtların yetkisiz kişilerce oynanması tehlike yaratacak kumanda kolları, özel anahtarı bulunan kilitlerle kilitlenir, bu sağlanamazsa
aygıtlar, kapısı kilitlenebilen bir bölmeye yerleştirilir.
Anahtarlar sorumlu kişilere teslim edilir.
Alev sızdırmaz aygıtların civataları
Madde 301 — Alev sızdırmaz aygıtların kapak civataları eksiksiz olacak ve
tamamen sıkılmış durumda bulunacaktır. Yetkisiz kişilerce sökülmesini engellemek
üzere, civata başları özel şekilli veya özel anahtarlarla sökülebilecek yuvalara gömülü olacaktır.
Gerilimin kesilmesi
Madde 302 — Kullanılmayan iletkenlerin ve aygıtların gerilimi kesilir. Ancak,
yüksek gerilimli aygıtlarda, gerilimin kesilmesi, aygıtın nem almasına veya iç terlemeye neden oluyor, bundan dolayı yalıtkanlık direncinde azalma meydana geliyorsa, gerilim kesilmez ve üzerlerine gerilim olduğunu gösteren bir uyan levhası
asılır.
İstasyonlara girme yasağı
Madde 303 — Yetkisiz ve izinsiz kişiler, tali istasyona veya transformatör odasına giremezler. Durum, uyarı levhalarıyla belirtilir.
Yağların kontrolü
Madde 304 — Yağlı aygıtlarda bulunan yağın miktarı ve niteliği, sürekli olarak kontrol edilir. Yağlar, yılda en az bir kez, yalıtkanlık testine tabi tutulur.
Üzerinde çalışılacak elektrik tesisatı
Madde 305 — Üzerinde çalışma yapılacak elektrik tesisatının besleme kaynaklarından ayrılması ve topraklanması gerekir. Bu gibi yerlere gerilim veren devre kesicileri açık durumda kilitlenmedikçe veya çalışılan yere gerilim verilmesi başka
bir yolla kesin olarak önlenmedikçe, çalışma yapılamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40
22 Eki m 1984 — Sayı : 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41
Arıza ve tehlike
Madde 306 — Arıza veya tehlike yüzünden gerilimin her kesilişinde, derhal
yetkili elektrikçiye haber verilir ve nedenleri, elektrik rapor defterine yazılarak imzalanır.
Onarımlar
Madde 307 — Onarımlar, yalnız yetki verilen elektrikçiler tarafından veya bunların yönetim ve sorumlulukları altında yapılır.
Elektrikli aygıtlar, her onarımdan sonra, kontrol edilip denenmeden hizmete
konulamaz.
Aygıtlarda bozukluk ve düzensizlik
Madde 308 — Koruyucularında bozukluk olan veya çalışmasında düzensizlik –
görülen aygıtların gerilimi, derhal kesilir; bunlar, bozukluk veya düzensizlik giderilmeden kullanılamaz.
İlgili diğer mevzuat
Madde 309 — Elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, bu Tüzükte öngörülenler yarımda ilgili diğer mevzuat hükümleri de uygulanacaktır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Makinalar ve Mekanik Malzemeler
Makinaların ve mekanik malzemelerin genel nitelikleri
Madde 310 — Yeraltı işlerinde kullanılan makinalar ve mekanik malzemeler,
olabildiğince ocakların gerektirdiği niteliklere sahip olacak; bu Tüzükte belirtilmeyen nitelikleri yönündense, sınai kuruluşlarda, bunların plan, yapım, kuruluş, bakım,
kontrol ve deneme çalışmalarına ilişkin olarak uygulanmakta olan teknik esaslara
uygun bulunacaktır.
Koruyucu altına alma
Madde 311 — Volanlar, dişliler, kayışlar ve makinaların hareket eden diğer
parçaları, güvenli biçimde koruyucu altına alınacaktır.
Günlük ve haftalık kontrol
Madde 312 — Ayak alınlarında, ayak dip yollarında ve mekanik taşıma yapılan ana yollarda çalışan makinaların koruyucu düzenleri hergün, diğer bütün makinalar ve mekanik düzenler ise haftada en az bir kez, yetkili bir nezaretçi tarafından kontrol edilir.
Tehlikeli konumda olan uzaktan kumandalı makinalar
Madde 313 — Gelip geçenler için tehlike yaratabilecek konumda olan, uzaktan kumandalı makinaların üzerine, uyarı levhaları konur ve bunlar, durdurma düzenleriyle donatılır.
İçten yanmalı motorlar
Madde 314 — İçten yanmalı motorların, ocak içerisinde kullanılabilmeleri,
ancak, Bakanlığın kabul ettiği tipten olmalarına veya iznine bağlıdır.
Buhar kazanı ve buhar çıkaran tesisler
Madde 315 — Ocak içinde vulkanizasyona yarayan ve teknik koşullara uygun olan aygıtlar dışında, buhar kazanı veya buhar çıkaran başka bir tesis yapılamaz.
Kompresörlerin kurulması, çıkarılması, bakımı ve korunması
Madde 316 — Yeraltında kullanılacak basınçlı havayı sağlayacak kompresörün kurulması, çalıştırılması; bakımı ve korunmasında aşağıdaki esaslara uyulur :
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 41
Sayfa
Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
a) Kompresöre giren hava, olabildiğince kuru, temiz ve serin olacaktır;
b) Kompresör içindeki havanın en yüksek sıcaklığı, kompresörün yağlanması için kullanılan yağın parlama noktasından, en az 30 derece düşük olacaktır;
c) Hava sıcaklığının aşırı yükselmesi veya kompresörün soğutma sisteminde kullanılan sıvının dolaşımında bir kesilme meydana gelmesi durumunda, kompresörde, otomatik olarak veya makinist tarafından durdurulmasını sağlayacak bir
düzen bulunacaktır;
d) Kuyu diplerine boruyla gönderilen basınçlı havanın, olabildiğince kuru
ve serin olmasına dikkat edilecektir;
e) Kompresörlerin yağlanması için kullanılacak yağlar, standartlara uygun
olacaktır.
Basınçlı hava depoları
Madde 317 — Ocak içinde ve dışında kullanılacak basınçlı hava depolarının
yapımı, malzeme ve donanımı, standartlara uygun olacaktır.
BEŞİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Tehlike Hali, Tehlike ve Kazanın Bildirilmesi İlk Yardım Kurtarma ve Güvenlik Teşkilatı
Tehlike halinde yapılacak işler
Madde 318 — İşçilerin hayatı, sağlığı veya ocak için tehlikeli bir durum
gören herkes, olanak varsa, bunu giderecek önlemleri, derhal alır. Başaramazsa,
burada çalışan işçilere durumu ve tehlikeli bölgeden çekilmeleri gereğini bildirir
ve en yakın nezaretçiye hemen haber verir.
İşçilerin çıkarılması
Madde 319 — Tehlikenin giderilmesi için özel olarak görevlendirilmiş bir nezaretçinin emri altında çalıştırılanların dışında, işçiler, tehlike belirtisi görülen yerlerden derhal çıkarılırlar.
Tehlike durumunun bildirilmesi
Madde 320 — İşi biten vardiyanın nezaretçileri, kendilerinden sonraki nezaretçilere denetimleri altında yapılacak işlerdeki tehlike ihtimalleri ve alınması gerekli önlemler hakkında bilgi verirler ve durumu rapor defterine yazarlar.
Fenni nezaretçiye duyurma
Madde 321 — Ocakta meydana gelen ölümler, ağır yaralanmalarla işçi sağlığını, iş güvenliğini ve iş düzenini sarsacak nitelikteki olaylar, hemen fenni nezaretçiye duyurulur.
Tehlike sırasında ve sonrasında alınacak önlemler
Madde 322 — Tehlike sırasında işçilerin ileri geçmemeleri gereken noktalar,
fenni nezaretçi veya yardımcıları tarafından, belirlenerek açıkça işaretlenir.
Tehlikenin giderildiğinin bildirilmesinden sonra, fenni nezaretçi tarafından,
söz konusu yerde, tehlikenin niteliğine göre gerekli denetimler yapılıp güvenliğin
sağlandığı belirlenmeden çalışmaya başlanamaz.
Tehlikelerin ve kazaların Bakanlıklara bildirilmesi
Madde 323 — İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sarsacak tehlikeler, can kaybına,
ağır yaralanmaya veya zehirlenmeye neden olan kazalar, işveren tarafından, derhal. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir.
Bu bildirim, yerel makamlara, genel hükümler çerçevesinde yapılması gerekli bildirme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43
7 günden çok İş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları, nedenleriyle birlikte,
yazılı olarak, yukarıda belirtilen makamlara bildirilir.
Teknik incelemelere esas olacak bildirim
Madde 324 — Yeraltı yangım, taşıyıcı halatın kopması, kafesin molete çarpması, su baskını, gazların veya tozların yanması veya patlaması, işletmenin normal çalışmalarını kısmen veya tamamen durduracak nitelikteki göçükler vb. nitelikteki olaylar, yaralanma olmasa bile, teknik incelemelere esas olmak üzere, derhal, yukarıdaki maddede yazılı makamlara bildirilir.
İlk yardım kursu
Madde 325 — Ocakta çalışan işçilerin, 3 kişiden az olmamak üzere, en az
% 5’i ilk yardım kurslarında yetiştirilir. Olanak varsa, daima, aynı işçi grubuyla
birlikte çalışmaları sağlanır. Bunlar yılda bir kez, geliştirme kursuna gönderilir
ve bu husus kurs belgesine yazılır.
İlk yardım ekibinde bulunanların adları, ilk yardım odasına ve ocak dışındaki ilan tahtalarına bir liste halinde asılacaktır.
İlk yardım malzemesi
Madde 326 — Yeraltında kullanılacak ilk yardım malzemesi, uygun kaplar
içerisinde, ilk yardım görevlileri tarafından korunur.
İlk yardım malzemesi, haftada bir kez, ocak dışına çıkarılarak denetlenir
ve eksikleri tamamlanır. Bu malzeme, en geç 3 ay içinde ocak dışındaki malzemeyle değiştirilir.
Ocaktan çıkarılan malzeme, sağlık yönünden sakıncası yoksa, ocak dışında
kullanılabilir.
İlk yardım odası
Madde 327 — Ocağın merkezi bir yerinde bağımsız bir ilk yardım odası kurulur. Önemli yaralanma zehirlenme ve hastalanma gibi durumlarda bu ilk yardım odasına, derhal, olanak varsa, telefonla haber verilir. Bir doktor veya hastabakıcı istenip istenmediği ve yaralının ocak dışına taşınmakta olup olmadığı
bildirilir.
İşveren hasta veya yaralının hastaneye veya evine taşınması için uygun bir
araç sağlamakla yükümlüdür.
Kazaya uğrayanların taşınmasına ilişkin önlemler
Madde 328 — Kafesleri düz konmuş bir sedyeyi almayacak kadar dar olan
kuyularda, kazaya uğrayanların sağlık durumlarının daha çok ağırlaşmasına meydan vermeden dışarı çıkarılması için, uygun önlemler önceden alınır.
İlk yardım odasına başvuru
Madde 329 — Yarası hafif, ve pansumanı yapılmış bile olsa, yaralanan kimse,
işyerinden ayrılmadan önce, ilk yardım odasına başvurarak durumunu bildirir.
İlk yardımla ilgili denetimler
Madde 330 — İşveren, ilk yardım odalarını, malzemesini, yaralı taşıma düzenini, ayda en az bir kez denetler.
Görülen arızalar ve eksiklikler, derhal giderilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurtarma ve İş Güvenliği Teşkilatı
Kazada yapılacak işler
Madde 331 — Ocaklarda meydana gelen patlama, yangın vb. önemli olaylarda, kurtarmanın ve gerekli diğer işlerin iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla,
fenni nezaretçi gerekli önlemleri alır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 43
Sayfa : 44 RESMİ GAZETE 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
Bu gibi olayların meydana geldiği işyerlerinde, fenni nezaretçi ve işverenler.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mühendisleri olay yerine gelinceye kadar, gerekli önlemleri alarak kurtarma çalışmalarını yapmak zorundadırlar.
Önlemin niteliğini belirlemede fenni nezaretçiyle Bakanlık mühendisleri arasında anlaşmazlık olursa. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin öngördüğü önlem ve öneriler, onun yönetimi altında uygulanır, Durum tutanakla saptanır.
İşveren, bu önlemlerin alınması için gerekli işçi, araç, malzeme ve parayı fenni
nezaretçinin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisinin emirlerine hazır
bulundurmak zorundadır.
Kurtarma istasyonları
Madde 332 — Maden ocaklarında, bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işletmeleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler.
Bu hüküm, aynı işletmenin çeşitli ocakları için de geçerlidir.
İşletmeler merkez kurtarma İstasyonlarının kuruluş ve yönetim giderlerini,
çalıştırdıkları işçilerin sayısına göre, aralarında paylaşırlar.
Kurulacak kurtarma istasyonlarının kuruluş yerlerine, yöneticilerine, kurtarma ekiplerinin oluşumuna, kurtarıcıların niteliklerine ilişkin esasların ve belgelerin Bakanlıkça uygun görülmesi gereklidir.
Kurtarma Eğitimi
Madde 333 — Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az
% 3 ü, gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere, önceden eğitilir.
Bunlardan, kurtarma istasyonunda görevlendirilmeyenler, normal işlerine devam ederler.
Kurtarma istasyonunda ve ocaklardaki kurtarma ekibinde bulunanların sayıları, adları, adresleri ve çalıştıkları vardiyaları gösteren listeler, kurtarma istasyonlarında bulundurulur.
Kurtarma istasyonunda yönetim ve denetim
Madde 334 — Kurtarma İstasyonu, bir maden yüksek mühendisi veya maden
mühendisiyle kurtarma işlerinde yetişmiş ve ocak içerisinde de bu gibi işlerde en az
3 yıl uygulama görmüş bir nezaretçinin yönetim ve denetimi altında bulunur.
Kurtarıcıların seçilmesi
Madde 335 — Kurtarma işinde yetiştirilecek elemanlar, sağlık durundan, soğukkanlılıkları, dayanıklılıkları, bu işe yatkınlıktan, genel bilgileri, daimi kurtarıcılar ve ocaklardaki personelle işbirliği yapma yetenekleri bakımından dikkatle seçilir.
Kurtarıcılar, en az ilkokul mezunu ve özellikle ocakiçi işlerinde 2 yıl veya
daha çok deneyimli olacaklar ve kurtarma istasyonu yönetimi tarafından verilmiş
bir belgeye sahip bulunacaklardır.
Yılda bir kez yapılacak sağlık muayenesinde, işe elverişli oldukları tesbit edilmeyenler, kurtarıcılık görevinde çalıştırılamazlar.
Kurtarıcı eğiticileri
Madde 336 — Kurtarma istasyonlarında, kurtarıcıları yetiştirecek eğiticiler
bulundurulur.
Kurtarma işinde yetiştirilmek üzere seçilenler, kurslara katılmak zorundadırlar.
Yeterlik belgesi kazanmış kurtarıcılar, 6 ayda en az bir kez nazari ve uygulamak geliştirme kurslarına gönderilirler; bu husus belgelerine yazılır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 44
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa: 45
Kurtarma istasyonlarında bulundurulacak araç ve gereç
Madde 337 — Kurtarma istasyonlarında bulundurulacak ara ç ve gereçlerin
cins ve miktarını Bakanlık belirler.
Aygıtlar ve ölçü aletleri
Madde 338 — Kurtarma istasyonlarındaki aygıtlar ve ölçü aletleri, her an kullanılmaya hazır durumda bulundurulacaktır.
Kurtarma istasyonu yönergesi
Madde 339 — Kurtarma istasyonu nezaretçisi veya mühendisi tarafından, istasyonun yönetimine, kurtarma ekiplerinin oluşumuna ve eğitimine, kazanın duyurulmasına, kazada yapılacak işlere, yararlanılacak araçlara, araç ve gereçlerin
onarım, bakım ve korunmasına ilişkin bir yönerge hazırlanır. Merkez kurtarma istasyonlarına ilişkin yönergenin birer örneği bağlı ocaklara gönderilir.
Kurtarma planı
Madde 340 — Her ocakta kurtarıcıların yararlanması için belli başlı kapıları,
barajları, hava köprülerini, hava akımını ayarlayan düzeni ve telefon istasyonlarını
gösterir bir plan bulundurulur; bir örneği kurtarma istasyonuna gönderilir.
Planda, hava giriş ve çıkış yolları değişik renklerde gösterilir.
Kurtarıcıların kullanacağı işaretler
Madde 341 — Kurtarmada kullanılacak işaretler, bütün ocaklar için tek tip
olarak belirlenir ve eğitimleri sırasında kurtarıcılara öğretilir.
Güvenlik başmühendisliği, mühendisliği ve nezaretçisi
Madde 342 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında inceleme ve denetimleri
yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak üzere,
işveren tarafından. 300 den az işçi çalıştırılan her ocağa bir güvenlik nezaretçisi,
300 den çok işçi çalıştırılan her ocağa bir güvenlik mühendisi atanır. Birden çok
güvenlik mühendisi bulunan işletmelerde, ayrıca, bu güvenlik mühendislerinin bağlı
bulunacağı bir güvenlik başmühendisliği kurulur.
Güvenlik başmühendis ve mühendislerine güvenlik işleri dışında görev verilemez.
Bunların maden yüksek mühendisi veya mühendisi olmaları, güvenlik başmühendisinin en az 3, güvenlik mühendisinin ve nezaretçinin en az 2 şer yıllık ocak
çalışmalarının bulunması ya da bu süre kadar güvenlikle ilgili bir görev yapmış
olmaları zorunludur.
Güvenlik mühendisi, çalışmaların, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uygun olarak sürdürülmesi için fenni nezaretçiyle işbirliği yapar; görüş ve önerilerini
fenni nezaretçiye ve bağlı bulunduğu güvenlik başmühendisliğine bildirir.
Kaz a istatistikleri
Madde 343 — Ocak yönetimi, iş kazalarını, nedenleriyle birlikte, İşyerindeki
kaza defterine, günü gününe yazacak ve istatistiklerini, yıl sonunda. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na gönderecektir.
ATINC I KISI M
Çeşitli Hükümler
Telefon haberleşmesi
Madde 344 — Bir vardiyasında en az 50 işçi çalıştırılan veya ocak ağzından
itibaren 1000 metre uzaklığa kadar yayılmış olan ocaklarda, uygun yerlere, ocağın
çeşitli bölümleri ve ocakiçiyle dışı arasında haberleşmeyi sağlayacak yeter sayıda
telefon konur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 45
Sayfa : 46 RESMİ GAZETE 22 Eki m 1984 — Sayı 18553
Ocağa konulacak olan telefon santralları, hava giriş kısmında güvenlikli bir
yere yerleştirilir.
Ocaklara girme yasağı
Madde 345 — Ocak yönetimince yazdı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler. Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa, ancak, yetkili bir kişinin eşliğinde girebilirler.
Ocağa sokulamayacak maddeler
Madde 346 — Ocaklara kesici, yaralayıcı, öldürücü silahlarla alkollü içki sokulamaz. Kömür ve kükürt ocaklarıyla yangın tehlikesi olan ocaklarda tütün içilemez. Bu ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, çakmak vb. (madde ve malzemeler sokulamaz.
Fenni nezaretçi, bunların ocağa sokulup sokulmadığım anlamak için, ocağa
girenlerin üstlerini arattırır, Üstlerinin aranmasına engel olanlar, ocağa sokulamaz.
Tesis, tahkim ve onarım işleri
Madde 347 — Tesis, tahkim ve onarım işleri yapacak olanlar için gerekli
güvenlik önlemleri alınır. Döşemeler, en çok yüke karşı uygun bir güvenlik katsayısı
alınarak yapılır.
Döşemelerde ahşap malzeme kullanılmışsa, bunlar, nezaretçi tarafından, ayda
en az bir kez, muayene edilir.
Kuyu içinde yapılan tesis, tahkim ve onarım işlerinde, işçilerin tek başına çalıştırılması yasaktır.
Emniyet kemerleri ve düşmelere karşı önlemler
Madde 348 — Silolara, bürlere, ferelere (eğimli küçük galeri ve kuyular) vb.
yerlere, ancak, emniyet kemeri bağlamak gibi güvenlik önlemleri alınarak girilir.
Dik damarlardakl çalışma yerleri, kömür, cevher ve ta ş parçalarının düşmesine karşı özel olarak korunur.
İşçilerin tek başına çalıştırılamayacağı yerler
Madde 349 — Bir kaza meydana geldiğinde kolayca görülemeyecek ve yardıma koşulamıyacak yerlerde, tek başına işçi çalıştırılamaz.
Ocağa girenlerin deftere yazılması
Madde 350 — Çalışmak üzere yeraltına gidenlerin adlan, her gün, özel bir
deftere yazılır. Bulundukları yerler olanak ölçüsünde bu defterde gösterilir. Deftere
yazılmayanlar ocağa sokulmaz.
Vardiya sonu
Madde 351 — Vardiyanın sorumlu nezaretçisi, kendisinden sonraki nezaretçinin haberi bulunması durumu dışında, vardiyanın sonunda, ekibindeki her işçinin, ocaktan çıkmasını sağlamakla yükümlüdür.
Defterler ve kayıtlar
Madde 352 — Bu Tüzükte öngörülen defter ve kayıtların tutulmasından ve
saklanmasından işveren sorumludur.
YEDİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Maden ve Taş Ocakları Açık İşletmeleri
Kitle ve blok kayması ve parça düşmesi
Madde 353 — Kazı yapılan ve lağım atılan kademe cepheleri, şantiyeler, işçilerin geçtiği bunlara yalan yollar, taşım yollan, kitle ve blok kayması ve parça
düşmesi olasılığı yönünden ilgili nezaretçi tarafından sürekli olarak denetlenir.
Varsa, tehlike giderilmeden bu işle görevlendirilen işçilerden başkası buralarda
çalıştırılamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 46
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47
yıldırım düşmesi tehlikesi
Madde 354 — Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa, elektrikli kapsülle ateşleme
yapılan yerüstü işletmelerinde, lağım delikleri, gerekli önlemler alınmadan doldurulamaz. Tehlike lağımın doldurulması sırasında meydana gelmişse, doldurma işlemi derhal durdurulur; patlamanın olağan etki alanı dışına çıkılır ve tehlike geçinceye kadar bu alana kimsenin girmemesi için gerekli önlemler alınır.
Kademe dipleri
Madde 355 — Kademe diplerinde, işçilerin yemek yemeleri, dinlenmeleri,
patlayıcı maddeleri ve sandıklarını koymaları yasaktır.
Çatlak sökümü
Madde 356 — Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi kar, yağmur vb. doğal olaylardan sonra yeniden işe başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi, bu işe ayrılmış deneyimli işçiler tarafından yukarıdan başlanıp aşağıya doğru sürdürülmek suretiyle, çatlak sökümü yapılarak temizlenir.
Kademe alınlarında çalışma
Madde 357 — Kazı yada lağımlarla oyularak kademe alınlarının askıya alınması (ters ıskarpa) suretiyle çalışılması yasaktır.
Malzeme yığınları ve artıkları
Madde 358 — Kademe düzlüklerinde, malzeme yığınları ve artıkları, işçilerin
tehlike anında kaçarak kurtulmalarım engellemeyecek biçimde düzenlenecektir.
Şevlerde çatlak sökümü
Madde 359 — Yüksekliği 5 metre ve eğimi 30 dereceden çok olan şevlerde,
çatlak sökümü vb. çalışmalarda, işçilere emniyet kemerleriyle baret, emniyet ayakkabısı vb. kişisel koruyucular verilir.
Emniyet kemerlerinin bağlı olduğu halat uçları, kademe üzerinde bulunan sağlam bir yere bağlanır.
Emniyet kemerleri halatlarının yıpranıp yıpranmadıkları, kullanılmadan önce muayene edilir ve bunlar belirli aralıklarla deneyden geçirilir.
Kademe yüksekliği ve şev
Madde 360 — Elle kazı ve yükleme yapılan açık işletmelerde, kademe yüksekliği, 3 metreyi, şev sağlam arazide 60 dereceyi, çöküntülü ve ezik arazide, kum,
çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde,
parçalanmış volkanik taş ve tuflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.
İKİNCİ BÖLÜM
Mekanik Olarak Çalışılan Açık İşletmeler
Makina çalıştırılan kademelerin yüksekliği
Madde 361 — Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıldığı ve derin lağım
deliklerinin uygulandığı kademelerin yüksekliği, 360 ıncı madde hükmüne tabi olmaksızın, kullanılan kazıcı ve doldurucu makinaların bu yüksekliklerine veya lağım
deliklerinin boyuna göre arttırılabilir.
Kademe düzlüğü
Madde 362 — Kademe düzlüğü, atımlardan sonra bile. makinaların rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak verecek ve çalışan işçiler için tehlike oluşturmayacak genişlikte olmalıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47
Sayfa : 48 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Yönerge
Madde 363 — Kazıcı ve doldurucu makinaların çalıştırıldığı veya derin lağım
deliklerinin uygulandığı işletmelerde, işveren veya fenni nezaretçi tarafından, aşağıdaki ayrıntıları içeren bir yönerge hazırlanır :
a) Kademelere verilecek en çok yükseklik,
b) Güvenle çalışmaya olanak verecek kademe düzlüğü genişliği,
c) Çalışılan yerin özelliğine, Jeolojik, tektonik yapısına ve fiziksel özelliğine
göre kademelere verilmesi gereken şev derecesi,
d) Lağım atılacak yerin özelliğine göre, lağım derinliği, lağım aralıkları ve
lağım deliğiyle kademe yüzünün dibi arasındaki uzaklık ve buna göre konulması
gereken patlayıcı madde miktarı,
e) Ateşleme sırasında işçilerin ve makinaların güvenlikleri için alınması
gereken önlemler,
f) Makinaların çalışma koşulları, manevra yerleri, yükleme, taşıma ve boşaltma işlerinde uygulanacak güvenlik önlemleri,
g) Patlayıcı madde doldurma, sıkılama ve ateşleme sırasında alınacak güvenlik önlemleri,
h) Çalışma yerlerine, görevlilerden başkalarının girmesine karşı önlemler,
i) Patlayıcı maddelerin depolanması, kullanılacakları yere güvenli biçimde
taşınması ve kullanılmalarına ilişkin önlemler.
Tıkanıklıkların giderilmesi
Madde 364 — Huni, kuyu, oluk ve silolarda meydana gelecek tıkanıklıklar,
sağlam döşenmiş ızgaralar, güvenlikli geçit köprüleri ve işçilerin düşmelerini önleyecek diğer önlemler alınarak giderilir.
Aydınlatma
Madde 365 — Gece çalışmaları yapılan yerler yeterli biçimde aydınlatılır.
SEKİZİNCİ KISIM
Maden İşletmeleri ve Taş Ocakları Karoları
Çukurlar
Madde 366 — İşletme sahasında meydana gelen çukurların çevresi, gece ve
gündüz görülebilecek biçimde, korkuluk, tel örgü vb. engellerle çevrilir ve gerektiğinde aydınlatılır.
Karolara ve işletme tesislerine, işyeri amirinin izni olmadan görevlilerden başkası giremez.
Kuyubaşı havuz, kule, baca, dam ve çatılarda güvenlik önlemleri
Madde 367 — Kuyubaşları, su havuzlan, soğutma kuleleri ve havuzlarıyla
aşındırıcı veya sıcak sıvılar bulunan depo, sarnıç gibi yerlerin çevrelerine, sağlam
korkuluk vb. engeller yapılır.
Merdivenler sağlam olacak, kenarlarında dayanıklı merdiven korkulukları
bulunacaktır.
İskele çevrelerinde, en az 90 santimetrelik korkuluklar olacaktır.
Baca, dam, çatı gibi yüksek, kaymaya ve düşmeye elverişli yerlerde çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak üzere, iskele, koruma parmaklığı veya korkuluklar yapılacaktır.
Bu önlemlerin alınmasına olanak yoksa, işçilerin bellerine emniyet kemerleri
takılacak ve bunlar sabit bir yere sağlamca bağlanacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 48
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 49
Pis sular, gazlar, dumanlar
Madde 368 — Kapalı devre solunum maskeleri kullanılmıyorsa, pis su. gaz ve
dumanların bulunduğu depolara. işçiler, ancak, iyice havalandırılıp temizlendiğine
emin olduktan sonra sokulurlar.
Buraların havası, işçinin çalıştığı surece, denetim altında bulundurulur.
Ateşleme sırasında güvenlik önlemleri
Madde 369 — Yol, bina, köprü, elektrik, telgraf, telefon, havai hat vb. sabit
tesislere, 70 metre uzaklık içerisinde, patlayıcı madde kullanmak yasaktır. Ateşleme
sırasında işçilerin ve sözü edilen tesislerin korunmaları için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
DOKUZUNCU KISIM
İşverenin, Nezaretçilerin ve Maden İşçilerinin Görevleri ve Teftişleri
Fenni nezaretçi yardımcısı
Madde 370 — Çalıştırılan işçi sayısı, 24 saatte 300’ü geçen ocaklarda, fenni nezaretçiye yardımcı olmak üzere bir ve artan her 200 işçi için, ayrıca bir yardımcı
atanır. Bunların maden mühendisi olması gereklidir.
Fenni nezaretçilerin nitelikleri
Madde 371 — Fenni nezaretçi görevini üstlenecek maden yüksek mühendisi veya mühendisinin bir maden işletmesinin teknik işlerinde, en az 5 yıllık deneyiminin
bulunması zorunludur.
Grizulu veya kendiliğinden yanmaya elverişli kömür damarlarının bulunduğu
işletmelerde görevlendirilecek fenni nezaretçilerin, bu 5 yıllık süreyi, aynı nitelikteki
ocaklarda geçirmiş olmaları gerekir.
Daimi nezaretçi
Madde 372 — Daimi nezaretçinin, sürekli olarak, işletmede bulunması zorunludur.
Elektrik tesislerinden sorumlu olanlar
Madde 373 — Toplam gücü 100 kilovatın üstünde veya buna eşit beygir gücünde
motorların veya herhangi birinin gücü 25 kilovatı geçen makinaların yahut yüksek
gerilimin kullanıldığı işletmelerde, makina ve tesisler, bu işlerde en az 3 yıl çalışmış
bir elektrik yüksek mühendisi veya mühendisinin sorumluluğuna verilir.
Yukarıda belirlenenlerden aşağı güçteki tesisler, en az ikinci sınıf yeterlik
belgesine sahip bir elektrikçinin sorumluluğu altında bulunur.
Deneyimli işçiler
Madde 374 — Ocak içinde, herhangi bir işte, en az 6 ay çalıştıktan sonra, bu
işi yalnız başına yapabileceklerine ve ocağın güvenlik ve çalışma koşullarına uyum
sağladıklarına yetkililerce kanaat getirilen işçiler, deneyimli işçi sayılırlar.
Deneyimi ve meslek bilgisi olmayan kimseler, meslek bilgisi olan bir kimsenin gözetimi ve rehberliği olmadan, kendisi veya diğer işçiler için önemli derecede
tehlikeli olabilecek ocak işlerinde çalıştırılamazlar.
Mevzuata emirlere ve talimata uyma zorunluluğu
Madde 375 — Ocaklarda, yeraltında ve tünellerde çalışanlar, işçi sağlığı ve
iş güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara
uygun olarak vereceği emir ve talimata uymak zorundadırlar.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49
Sayfa : 50 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Güvenlik denetimleri
Madde 376 — Her vardiyada, en az iki kez, ocağın her yerinde, nezaretçiler
tarafından, güvenlik denetimleri yapılır.
B u denetimlerde, zararlı ve tehlikeli gaz ve tozların ve yangın belirtilerinin
bulunup bulunmadığı, havalandırma düzeni, tahkimatın durumu, tehlikeli yerlerdeki
uyarı işaretleri, taşıma tesislerinin normal çalışıp çalışmadığı vb. hususlar incelenir.
Ocağın güvenlik denetimleri yönünden bölünmesi
Madde 377 — Her ocak, güvenlik denetimlerin eksiksiz ve kolay yapılabilmelerini sağlayacak büyüklükte kısımlara bölünür.
Çalışılmayan zamanlardan sonra yapılacak denetim
Madde 378 — Tek vardiyayla çalışılmakta olması veya tatil gibi bir nedenle
çalışılmayan bir zamandan sonra, işçiler ocağa girmeden önce, ocağın heryeri, nezaretçi tarafından güvenlik yönünden denetlenir; güvenlik koşullarının varlığı saptanmadan ocağa girilmesine izin verilmez Durum rapor defterine yazılır.
ONUNCU KISI M
Son Hükümler
İşletmenin terkedildiğinin bildirilmesi
Madde 379 — İşletme hakkı sahibi, işletmenin tümünü veya bir kısmını terk
etmeden önce, durumu ve nedenlerini, en geç bir ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirir.
Tozla mücadele yönetmeliği
Madde 380 — Bakanlıkça, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak,
en çok bir yıl içinde, maden ve taş ocaktan işletmelerinde ve tünel yapımında tozla
mücadeleyle ilgili bir yönetmelik çıkartılır.
Radyoaktif maddeler
Madde 381 — Radyoaktif maden ve minerallerin arama, üretim ve çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarda, bunların zararlı etkilerini giderici, önleyici ya da koruyucu önlemler alınır.
Bakanlıkça onaylanacak yönergeler
Madde 382 — Bu Tüzükte işverenlerce hazırlanıp Bakanlıkça onaylanacağı
öngörülen yönergeler, Tüzüğün yayımı gününden başlayarak, altı ay içinde, Bakanlığın onayına sunulur.
Geçici Madde 1 — B u Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce, ocaklarda Bakanlığın izni alınmadan yapılmış elektrik tesisatı projelerinin, Tüzüğün yürürlüğe girmesinden başlayarak bir yıl içinde, Bakanlığın onayına sunulması zorunludur.
Yürürlük
Madde 383 — 25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş bulunan bu Tüzük’ün 186 ncı
maddesinde yeralan işçilerin karbonmonoksit maskeleri taşımalarına ilişkin hüküm,
Tüzük’ün Resmi Gazete’de yayımı gününden 2 yıl, 191 inci maddesinin birinci fıkrasında yeralan metan dedektörüne ilişkin hüküm bir yıl sonra, diğer hükümleri
Resmi Gazete’de yayımı gününde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 384 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51
Bakanlar Kurulu Kararı
Kara r Sayısı: 84/8600
Ekli listede kimlikleri yazılı Türk soyundan 81 (seksenbir) kişinin Türk vatandaşlığına alınması; içişleri Bakanlığı’nın 25/9/1984 tarihli ve 238-00/45271 sayılı
yazısı üzerine, 14/6/1934 tarihli ve 2510 sayılı İskân Kanunu’nun 6 ncı maddesinin
(B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kanan EVREN
Cumhurbaşkanı
T.ÖZAL
Başbakan
I. K. ERDEM
Devlet Bak. – Başbakan Yrd.
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
K. OKSAY
Devlet Bakanı
İ. ÖZDAĞLAR
Devlet Bakanı
A. TANRIYAR
İçişleri Bakanı
A. M. YILMAZ
Devlet Bakanı
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı V.
A. M. YILMAZ
Dışişleri Bakanı V.
S. N TÜREL
Devlet Bakanı
M. N. ELDEM
Adalet Bakanı
V. ARIKAN
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
I. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı
V. ATASOY
Ulaştırma Bakanı
H. C. ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
C. BÜYÜKBAŞ
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
A. TANRIYAR
Kültür ve Turizm Bakanı V.
SERBES T GÖÇMEN OLARA K VATANDAŞLIĞIMIZA ALINACAKLAR A
AİT LİSTE
Sıra No.
1 —
2 —-
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
Soyadı ve Adı Nüfus Adedi Uyrukluğu
Ekber Muhammed Server
Tunalı Hamit
Abdürrezzak Semiha
Yüzbaşıoğlu Fatma
Yüzbaşıoğlu Ömer
Yüzbaşıoğlu Ebubekir
Ahunbay Nilüfer
Yüzbaşıoğlu Osman
Yüzbaşıoğlu Mehmet Kerim
1
4
3
1
3
2
1
3
2
Afgan
Romen
>
D. Türkistan
»
»
>
»
»
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51
Sayfa : 52 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Sıra No. Soyadı ve Adı Nüfus Adedi Uyrukluğu
10 — Dalbeyler Recep 8 Yugoslav
11 — Emrullah Atilla 1 »
12 — Kurtuluş Ramazan 6 »
13 — Masanoğlu Celâl 4 >
14 — Üçkardeşler Sait 7 »
15 — Türkoğlu Zekeriya 1
16 — Sever Kemâl 5
17 — Seferi Yahya 7 »
18 — Seferi İsmail 6 »
19 — Masanoğlu Muzaffer 4 >
20 — Latifoğlu Habip 6 >
21 Terzioğlu Nadire 1
22 — Terzioğlu Ömer 1 »
23 — Şeşka Lokman 1 »
24 — Çiçek Hasan 3
TOPLAM : 81
Yönetmelik
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından :
Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı
Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
Madde 1 — Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerde yapılacak, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 11. maddesinin (b) fıkrasının 3. bendi ve 3 Şubat 1984
gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmış «Üniversiteler Yayın Yönetmeliği»
nin 1. maddesine göre ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı
ders kitapları dışındaki yayınlar bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
Dergi Esasları :
Madde 2 — Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Uygulama
ve Araştırma Merkezleri ve diğer araştırma kuruluşlarınca eğitim ve araştırma çalışmalarına paralel dallarda belli bir bilimsel seviyede olan Türkçe veya yabancı
dilde orijinal makaleler, tarama yazılar ve kısa bildiriler Üniversite Dergisinde yayınlanır.
Üniversite Dergisinde Basılabilecek Yazılar:
Madde 3 — 2. maddede tanımlanan alanlarda olmak üzere
Orijinal Makaleler: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıttıran
makaleler,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 53
Tarama Yazıları: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak, konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen bir değerlendirme yapan bulguları karşılaştırarak
eleştiren yazılar,
Kısa Bildiriler : Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularım açıklayan yeni
bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılardır. Sadece Üniversite dergisinde basılabilir çok önemli bilimsel yazılar çeviri yazı olarak Üniversite dergisinde basılabilir.
Üniversite Dergisine Yazı Kabul Esasları :
Madde 4 — Üniversite dergisine kabul edilecek yazıların hazırlanmasında,
baskı esnasında düzeltmelerin yapılmasında uyulacak hususlarda Üniversitelerin
yetkili kurullarında belirlenecek esaslara uyulması gereklidir.
Telif Hakkı:
Madde 5 — Üniversite dergisinde yayınlanan yazılara Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. maddesine göre telif hakkı’ödenir.
Bülten Esasları :
Madde 6 — Bilim ve Mühendislik alanında Üniversite elemanları veya diğer
Türk ve yabancı kuruluşların elemanlarının orijinal araştırma çalışmaları Üniversite Bülteninde yayınlanır. Yayınlanacak makalelerin teorik, deneysel veya her ikisini kapsaması ve yüksek seviyede orijinal araştırmaları içermesi gerekir.
Üniversite Bülteninde Basılabilecek Yazılar :
Madde 7 — Üniversite Bülteninde sadece daha önce yayınlanmamış orijinal
yazılar kabul edilir ve yazarlar gönderdikleri ve kabul edilen yazıları başka yerde
yayınlamamayı taahhüt ederler.
Bültenin dili İngilizce’dir, fakat Almanca ve Fransızca yazılar da yayınlanabilir.
Üniversite Bülteninde basılabilecek yazıların hazırlanmasında ve ilgili diğer
hususlarda Üniversite yetkili kurullarınca belirlenecek esaslara uyulması gereklidir.
Telif Hakkı :
Madde 8 — Üniversite Bülteninde yayınlanan yazılar için Üniversiteler Ya ­
yın Yönetmeliğinin 7. maddesine göre yazara ödeme yapılır.
Bilimsel Araştırma ve incelemeler:
Madde 9 — Üniversitenin çeşitli birimlerinde yapılan bilimsel incelemeler ve
araştırmaların sonuçları ayrı yayın şeklinde basılabilirler. Bunlarla ilgili esaslar
Üniversitelerin yetkili kurullarınca belirlenir. Bu yayınların yazarlarına Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 7. maddesine göre telif hakkı ödenir.
Doktora Tezleri :
Madde 10 — Üniversitelerde yayınlanacak doktora tezlerinin hazırlanması ve
basımında uyulacak esaslar Üniversitelerin yetkili kurullarınca kararlaştırılır. Doktora tezleri için yazarlara herhangi bir telif hakkı ödenmez.
Madde 11 — Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörleri yürütür.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 53
Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Tebliğ
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından :
Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili Tebliğ 85/1
Bu tebliğ, Bakanlar Kurulunun 12.10.1984 tarih ve 84/8630 sayılı kararına istinaden Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili uygulama esaslarının yatırımcılara duyurulması amacıyla hazırlanmıştır.
İlgili mevzuata istinaden yatıran projelerine uygulanabilecek teşvik tedbirleri aşağıda belirtilmiştir,
a – Gümrük Muafiyeti
474 sayılı Kanun’un 2. ci maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Kararnameler gereğince (söz konusu madde
33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkındaki 23.11.1982 tarih ve 2716 sayılı kanunla değiştirilmiştir.)
– Proje bazında gümrük muafiyeti (28.10.1969 tarih ve 6/12585 sayılı Kararname gereğince)
— Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan yatırım malı. hammadde ve malzemeye gümrük muafiyeti (4.9.1971 tarih ve 7/3116 saydı Kararname gereğince)
– İlaç hammadde ve yardıma maddeleri ile tıbbi müstahzarlara bir yıl sureyle gümrük muafiyeti (14.3 1984 tarih ve
84/7829 saydı Kararname gereğince)
— Gemi ve gemi inşa tesisleri ile ilgili özel gümrük muafiyeti (14.1.1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun gereğince)
b – Yatırım İndirimi
(202 ve 199 sayılı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 24.12.1980 tarih ve 2361 ve 2362 sayılı Kanunlar ile
söz konusu Kanunlara 4.1.1984 tarih ve 2970 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler gereğince)
c – özel önem taşıyan sektörler ile Kalkınmada Öncelikli Yörelerde çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde
indirim
(4.1.1984 tarih ve 2970 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Program Kararnamesi hükmü gereğince)
d – Yatırım Finansman Fonundan Faydalanma
(5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerini değiştiren 24.12.1980 tarih ve 2362 sayılı Kanun
hükümleri gereğince)
e – Bina İnşaat Harcı İstisnası
(21 1.1982 tarih, 2589 saydı “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
gereğince)
f – Vergi, Resim ve Harç İstisnası
27.6.1963 tarih, 261 sayılı Kanun ve buna istinaden çıkarılan 10.2.1973 tarih ve 7/5821 sayılı Karar gereğince
(Söz konusu Kanun’un 1. ci maddesi 24.9.1979 tarih ve 34 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.
g — Döviz Tahsisi
(Yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi ile ilgili kararname gereğince)
h – Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatıranlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve
Muaflakları
(24.2.1984 tarih ve 2982 sayılı Kanun gereğince) (Kanunun uygulaması ile ilgili tebliğ 4.5.1984 tarih , 18391 sayılı
Resmi Gazetede neşredilmiştir.)
j – Faiz Farkı İadesi
(16.12.1983 tarih ve 83/7507 sayılı Karar gereğince)
YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE YÖNLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ
TEDBİRLERİN UYGULAMA ESASLARI
TEŞVİK BELGESİ
Madde : 1 — Yatırımların teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için DPT’dan Teşvik Belgesi alınması gerekir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 54
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa: 55
Teşvik Belgesi yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, bu değer ve tesbit edilen diğer şartlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi halinde üzerinde yazılı bulunan teşviklerden yararlanabilen, Kalkınma Planına uygun ve memleket
ekonomisi için umumi manada faydalı olduğu DPT’ca kabul edilen yatırımlar için yatırımcılara verilen bir belgedir
Yatıranların Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için yatırım tutarının Program Kararnamesinin 1. ci maddesinde belirtilen asgari değerlerin altında olmaması ve Program kararnamesi ekinde bulunan Teşvik edilmeyen üretim ve yatırım
konulan içinde yer almaması gerekir. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak her türlü yatırımlar teşvik tedbirlerinden
yararlanabilir.
Teşviklerden eksiksiz faydalanabilmek için yatırım mallan (DPT’dan alınacak izinle teminat karşılığı çekme hariç)
gümrükten çekilmeden evvel ve yatırıma başlanılan yılın son gününe kadar Teşvik Belgesi müracaatını yapmak gerekir
MÜRACAAT USULLERİ
Madde : 2 – Toplam yatırım tutarı 600 milyon TL.’nin altındaki yatırımlarda 2 kopya “teşvik formu” usulüne
uygun olarak doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte DPT’na başvurulması gerekmektedir.
– Dilekçe,
– Usulüne uygun doldurulmuş 2 kopya “teşvik formu”, (EK 1)
– İthal ve yerli makina teçhizatı ihtiva eden 2 kopya global liste,
—Yatırım mevcut şirket tarafından yapılacak ise
a — Son üç yıla ait ilgili Vergi Dairesince tasdik edilmiş analize elverişli bilançolar,
b — Şirketin ana sözleşmesini ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
c — Kapasite Raporu (Tesis varsa)
– Gümrüklü toplam yatırım tutarının % 01.’i oranındaki teminatın T.C. Merkez Bankası nezdindeki “İhracatı
Teşvik Fonu”na yatırıldığım gösteren makbuzun ikinci nüshası (söz konusu teminat, projenin reddedildiği ve teminatın
iade edilmesi gerektiğine dair DPT’ca yazılan yazının veya Teşvik Belgesinde yatırımın tamamlandığını belirten Vizenin
görülmesini müteakip Merkez Bankasınca iade edilir.)
Toplam Yatırım tutarı 600 milyon TL.’nın üzerinde olan yatırımlara Teşvik Belgesi alabilmek için aşağıdaki bilgi ve
belgelerle birlikte DPT’na müracaat edilmesi gerekir.
– Müracaat dilekçesi
– İki nüsha Fizibilite Etüdü.
-T- İthal ve yerli makina ve teçhizatı ihtiva eden ilgili 2 nusha Global liste (söz konusu Global liste makinanın adı,
adedi, menşe ülke dövizi, FOB : $. CİF . (TL.) değerini ihtiva edecek şekilde hazırlanır.) (Global listelere 15’er TL.’lık
Damga pulu yapıştırılacaktır.
– Makina ve teçhizatla ilgili proforma fatura ve kataloglar.
– Yatırım mevcut şirket tarafından yapılacak ise :
a— Son üç yıla ait ilgili Vergi Dairesince tasdik edilmiş analize elverişli bilançolar,
b- Şirketin ana sözleşmesini ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
c— Kapasite Raporu (Tesis varsa)
– Gümrüklü toplam yatırım tutarının % 01’i oranındaki teminatın T.C. Merkez Bankası nezdindeki “İhracatı
Teşvik Fonuna yatırıldığını gösteren makbuzun ikinci nüshası (söz konusu teminat, projenin reddedildiği ve teminatın
iade edilmesi gerektiğine dair DPT’ca yazılan yazının veya Teşvik Belgesinde yatırımın tamamlandığım belirten Vizenin
görülmesini müteakip Merkez Bankasınca iade edilir.) Teminat miktarı 5 Milyon TL.’yı geçemez. Yatırım değerlerinin
zaman içinde artışı neticesinde Teşvik Belgesi revize edildiğinde ek teminat alınmaz.
Madde : 3 – Devlet Planlama Teşkilatına verilen toplam yatırını tutan 600 milyon TL.’nin altında olan ve yatırımcı
tarafından usulüne uygun olarak doldurulan “teşvik formu” incelenerek uygun görüldüğü taktirde Teşvik Belgesine bağlanabilir.
Toplam yatırım tutarı 600 milyon TL.’nin üzerinde olan projeler ise ekonomik, mali ve teknikyonden incelenerek
DPT’ca uygun görüldüğü takdirde Teşvik Belgesine bağlanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55
Sayfa: 56 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
Yatırımın gerçekleşmesinden sonra üretime kısmen geçmiş veya hiç geçmemiş kuruluşlarla, en geç bir yıl içinde
işletme sermayesinin kifayetsizliği sebebiyle tam kapasiteye ulaşamamış kuruluşların işletme kredisi İhtiyacı Teşvik
Belgesine bağlanmış yatırımlarda Bankalarca DPT tarafından tesbit edilen asgari özkaynak oranı çerçevesinde karşılanabilir.
Madde : 4 – Teşvik Belgelerinde yazılı bulunan teşviklerden faydalanabilmek için üzerinde yazdı karakteristik
değerlere, şartlara ve surelere uymak esastır. Döviz tutarında ve toplam yatırımda meydana gelecek % 30’un üzerindeki
artışlarda gerekçeleri ile birlikte DPT’ye müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yatırımın Yapılacağı Yer :
Madde : 5 – Teşvik Belgelerine yazılan yatırımın yeri, projenin karakteristik değerleri ve faydalanılacak teşviklerle
doğrudan doğruya alakalı olduğundan, kuruluş yerinin değiştirilmesi ile alakalı talepler DPT’na yapılır.
Yatırımın Konusu :
Madde : 6 – Teşvik Belgelerine yazdan yatıranın konusu değiştirilemez ve değişiklik sebebiyle belgelerin tadili
istenemez. Konusu değişen yatırımlara ait Teşvik Belgeleri geçersiz dununa düşer.
Yatırım konusunun değişmesi halinde, müteşebbisler yeni bir fizibilite raporuyla Teşvik Belgesi almak üzere
DPT’na müracaat edebilirler.
Yatırımı n Finansmanı:
Madde : 7 – Yatırım projelerinin finansmanında yatırımcıla r tarafından uygulanabilecek asgari özkaynak oranı
aşağıda belirtilmiştir:
Uygulanabilecek Asgari
Yatırımı n Özelliğ i : Özkaynak Oranı (%)
– Toplam yatırı m tutarı 600 milyon TL.’nin altında olan yatırımlar : 40
(Kalkınmada Öncelikli Yöreler Hariç)
Gelişmiş Bölgelerde yapılacak yatırımlar : 50
(istanbul, Kocaeli illeri ile Ankara, İzmir, Bursa Belediye hudutları
dahilinde yapılacak yatırımlar)
Normal Bölgelerde yapılacak yatırımlar : 40
Yatıran tutarı 5 milyardan büyük ise; 30
Kalkınmada öncelikli illerde yapılacak yatırımlar. 30
Toplam yatarım tutan 600 milyon TL.’nin üzerinde olan yatırımlardan :
Tarım, Hayvancılık ve ilgili Entegre yatırımlar ile su ürünleri ve Turizm
Yatırımları 20
Her türlü gemi yatırımları 10
inşa edilecek gemiler S
Teşvik Belgelerinde gösterilen özkaynak nisbet veya miktarının altında kalınması, bunun yerine daha fazla kredi
kullanıldığının anlaşılması halinde yatırım, orta ve uzun vadeli kredilere uygulanan Vergi, Resim ve Harç İstisnasından ve
Yatırım İndiriminden faydalanamaz; faydalanılan kısım varsa, 10.2.1973 tarih ve 7/5821 sayılı Kararname ile 28.2.1963
tarih ve 202 saydı Kanunun S inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre muamele yapılır.
Yatırana Başlama :
Madde : 8 – Proje yapmak, şirket kurmak, arsa almak yatırıma başlama sayılmaz. Yatırıma başlandığının kabul
edilebilmesi için yatıranın büyüklüğü ve temrini ile mütenasip olarak su ve elektrik temin etme, arsa düzenleme ve inşaat
yapma, akreditif açma gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması gerekir.
Madde : 9 – Yatırana başlama süresi, özel şart süresi ve yatırım süresi içerisinde yatırana başlanmaması, veya özel
şartın yerine getirilememesi veya yatırımın tamamlanamaması halinde müteşebbislerin müracaatı üzerine DPT’ca uygun
görülecek ek süre verilebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 56
22
Özkaynak
Yatırımları
Her türlü gemi yatırımları
İnşa edilecek gemiler
20
10
E
22 Ekim 1984 — Sayı :: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa: 57
TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATARIMLARIN TAKIP VE KONTROLU
Madde: 10— Yatırım müddeti içinde her yıl Mart ve Eylül aylarında. Teşvik Belgesiyle birlikte yatırımcıya gönderilmiş bulunan Yatırım Takip Formu’nun doldurularak DPT’na gönderilmesi gerekir. Yatırım Takip Formu gönderilmediği
takdirde yatırımcıların teşvikler ve bunun tatbikatıyla alakalı müracaatı muameleve konulmadan form gelinceye kadar
bekletilir veya DPT’da mevcut bilgi ve belgelere gore işlem yapılır.
Madde: 11 — Tamamlandığı beyan edilen yatırımlarda DPT elemanlarınca yatırım yerinde ekspertiz yapılarak,
yatırımın Teşvik Belgesi karakteristiklerine göre gerçekleştiği tesbit edildiği takdirde yatırımın tamamlandığına dair
gerekli vize işlemi soz konusu yatırımla ilgili Teşvik Belgesi üzerine yapılır.
Madde: 12— Teşvik Mevzuatına riayet edilmemesi, teşvik belgelerinde kayıtlı bulunan yatırım ve üretim safhasına
ait esaslarla, şart ve hususiyetlerin yerine getirilmemesi, değiştirilmesi veya eksik yapılması hallerinde verilmiş bulunan
Teşvikler, DPT’ca kısmen veya tamamen kaldırılabilir, geri alınabilir.
GÜMRÜK MUAFİYETİ
Yatırımlara Gumruk Muafiyeti 6/12585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden uygulanmakta olup, bu teşvik
tedbirlerinden yararlanabilmek için yatırımın DPT tarafından Teşvik Belgesine bağlanması gerekir
Madde: 13— Gümrük Muafiyeti uygulaması talebi, yatırım malının fiilen ithalinden evvel (gümrük vergi ve resimleri
için DPT’dan teminat karşılığında çekme izniyle ithal edilenler hariç) yapılır ve ilgili Gümrük İdaresine çeki listesi ibraz
edilinceye kadar soz konusu mal çekilmez. Vergi ve resimleri tarh ve tahakkuk ettirilerek fiilen ithal edilen yatırım mallarına gumruk muafiyeti uygulanmaz.
Madde: 14— DPT tarafından onaylanan Global listeye uygun olarak ithali kesinleşen her parti makina ve teçhizat
için çeki listeleri tanzim edilir ve soz konusu listeler firmanın kaşesi ile mühürlenerek firmanın yetkililerince imzalanır.
Çeki listelerinde komple tesis, ünite, teferruat aksam ve yedek parça gibi ifadelerin yer alması halinde bunlarla
ilgili dokum verilmesi ve/veya proforma fatura tercümelerinin ibraz edilmesi gerekir.
Çeki Listelen ithal edilecek makina ve teçhizatın adı, adedi, menşe ülke dövizi cinsinden FOB Değeri, FOB $ve
CIF TL. değeri, gumruk vergisi ve resimleri ile Teşrik Belgesi yatırım suresini ihtiva edecek şekilde aşağıdaki esasa göre
hazırlanır.
Teşvik Belgesi Nosu ve Tarih
Yatırımın Bitiş Suresi :
Gumruk
Vergi ve
Adedi FOB Kıymeti Resimler
Sıra Veya (Menşe Ülke FOB CIF Tutarı
No. Adı ve Özellikleri Ağırlığı Dövizi) ($) (TL) (TL.)
Toplam
Madde I S— DPT tarafından onaylanan global listeye uygun olan veya değişikliğe uğrayan Makina ve Teçhizatı
ihtiva eden çeki listesi 4 nüsha olarak hazırlanarak firma tarafından imzalanıp DPT ye müracaat edilir. (Ceki listesinin
CIF tutarının % 2’si oranındaki meblağ Merkez Bankası nezdindeki “İhracatı Teşvik Fonu”na yatırılarak ilgili makbuzun
ikinci kopyası çeki listesi ile birlikte DPT’ye verilir. Ancak daha önceki Program Kararnamelerine istinaden verilen Teşvik
Belgelerine konu yatırımlarla ilgili çeki listesi tasdiklerin de % 2 oranındaki meblağ aranmaz. Dolayısıyla global listeden
yerli olarak temin edilen makina teçhizat tutarının % 6’sı oranındaki Teşvik Priminden de istifade edilemez )
1985 Yılı Program Kararnamesine istinaden düzenlenen Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak yatırımcıların global listeden
yerli olarak temin ettikleri makina ve teçhizat tutarının % 6’sı oranındaki meblağ yatırımcıya Teşvik Primi olarak iade
edilir
Teşvik Priminden istifade edebilmek jçin yatırımcılar global listedeki makina ve teçhizatı yerli olarak temin ettiklerini faturalarla tevsik etmek suretiyle, (DPT)’na müracaat ederler.
Talep uygun görüldüğü takdirde yerli makina teçhizatın fatura bedeli üzerinden % 6 oranında ödeme yapılması hususunda Merkez Bankasına yazı yazdır.
DPT tarafından onaylanan 3 kopya çeki listesi firmaya iade edilir İlgili Gumruk İdaresi DPT tarafından onaylanarak
firma tarafından ibraz edilen çeki listesi ile ilgili ithal işlemlerini yapmakla mükelleftir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57
Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Yatırımcı ilgili Gümrük İdaresine ibraz ettiği 3 kopya çeki listesinden ikisini makina-teçhizat ithalatının kesinleşmesinden sonra ilgili Gümrük İdaresine onaylatarak bir kopyasını DPT’na, bir kopyasını da Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Kontrol Genel Müdürlüğüne 15 gün içinde göndermekle mükelleftir.
Madde: 16- Mutemet eliyle yapılacak ithalatta mutemet firmadan, alınacak muafiyet konusu malların yatırımcıya
devredileceğine dair noterlikçe tasdikli bir taahhutname ile mutemetlik anlaşması da dilekçeye eklenir.
Dış ticareti devletleştirilmiş ülkelerden İhracatçı Sermaye Şirketlerinin mutemetliği ile de ithalat mümkündür.
Madde. 17— DPT, 6/12585 sayılı Kararnameye göre işletme ana hammaddeleri ile ara mallarına da belli yıllar için
proje bazında gümrük muafiyeti uygulayabilir. Gübre sanayiinin işletme ana hammaddelerine ilgili Kararnameye göre
çeki listesi sistemi ile gümrük muafiyeti uygulanır.
Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinde Kullanılan Yatırım Malı, Hammadde ve Malzemeye Yüzde Yüz
Gümrük Muafiyeti
Madde 18- Yıllık yatırım programlarında yer alan veya milletlerarası bir anlaşma gereğince uygulanan bir proje
için gerekli yatırım malı, hammadde ve malzemenin ithalinde 4.9.1971 tarih ve 7/3116 sayılı Bakanlar Kurulu Karan
hükümlerine göre yüzde yuz gumruk muafiyeti uygulanır.
Bu teşvikten, eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaç ve faaliyetleri için üniversite, akademi ve yüksek okullarla,
genel mesleki ve teknik öğretim ve eğitim kurumları, kamu araştırma kurumlan faydalanabilir.
7/3116 sayılı Karara istinaden bu teşvikten faydalanabilmek için ilgililerin, yatırımın veya ithalatın teknik ve
ekonomik yönlerini gerekli şekilde belirten bir nüsha raporla, ithal edilecek eşyaların cinsini, miktarını, FOB ($) ve CİF
(TL) değerini belirten iki nüsha global liste, 4 nüsha Çeki listesini bir dilekçeye bağlayarak DPT’na müracaatları gerekir.
Muafiyet uygulaması ile ilgili esaslar Madde 13-15’de belirtilmiştir.
2547 sayılı Üniversiteler Kanununun 56 ncı maddesinin c fıkrası gereğince, yüksek öğretim üst kuruluşları, yüksek
öğretim kurumlan ve bunlara bağlı kurutuşlar ve birimler tarafından eğitim—öğretim ve araştırma amacı ile ithal edilen
makina, alet, cihaz, ecza malzeme ve yayınlar yurt içinde bulunmamak ve üretimi yapılmamak kaydıyla veya bağış yoluyla
gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır.
Gemi ve Gemi İnşa Tesisleri ile Alakalı Özel Gümrük Muafiyeti
Madde: 19- 21 Ocak 1982 tarih ve 17581 saydı Resmi Gazete’de neşredilen 14.1.1982 tarih ve 2581 sayılı “Deniz
Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun”a göre
Yurt dışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alman gemilerle, yurt içinde inşa, tadil veya onarılan gemilerde
(yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan makina, techizat ve demirbaş ile gemi üretim
tesislerinin inşa, tadil, tevsi veya onaranlarında kullanılan makina, teçhizat ve demirbaşlar, ilgili mercilerin müsaadesi
şartıyla gumruk vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaftır.
Madde- 20- Özel Kanun ve Kararnamelerle Gümrük Muafiyeti tanınan yatırımlarda Gümrük Muafiyeti uygulaması
Gümrüklerce doğrudan yapıldığından bu maksat için DPT’na başvurulması gerekmez
GÜMRÜK MUAFİYETİ TATBİKATINDA TEMİNATLI MUAMELELER
Madde 21- Yatırımcıların teşviklerden faydalanmak üzere Teşvik Belgesi talebinde geç kalmaları veya inceleme
ve değerlendirmenin çeşitli sebeplerle uzaması hallerinde gümrüğe gelen ithal mallarının, gümrükte beklemekten dolayı
yatırımın aksamaması için muafiyet uygulamasına kadar teminat karşılığında derhal ithali mümkündür.
Madde 22- Yatırımcılar, teminat karşılığı ithal etmek istedikleri malların, adı, adedi, menşe ülke dövizi cinsinden
değeri, FOB $ ve CIF (TL.) değeri ile gumruk vergi ve resimlerini belirten bilgileri ihtiva eden 4 nüsha liste ile DPT’na
müracaat ederler.
Madde 23- Teminatla ithalatta bir defa verilecek teminat süresi azami 6 avdır Teminat suresi içinde kesin ithalat
için lüzumlu muamele tamamlanmamış ise süre uzatımı için teminat müddetinin bitiminden bir ay önce Maliye ve Gümrük
Bakanlığı’na müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, malların gümrüklerden çekildiği tarihtir.
Madde: 24- Teminatla ithalat, DPT’ca tasdik edilen teminata ilişkin listenin yatırımcı tarafından doğrudan ilgili
Gümrük İdaresine ibrazı ile olur.
Madde. 25- Yatırımcının teminat müddeti içinde Çeki listesini ilgili Gümrük idaresine ibraz edememesi halinde,
teminat irad kaydedilir.
YATIRIM İNDİRİMİ
Yatırım İndirimi 193 ve 5422 sayılı Gelir ve Kurumlar vergisi Kanunlarının 202 ve 199 saydı Kanunlarla eklenen
hükümleri ile bu kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 24.12.1980 tarih ve 2361 ve 2362 saydı Kanun hükümleri ile
söz konusu Kanunlara 4.1 1984 tarih ve 2970 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere istinaden gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine tanınan bir vergi istisnasıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 58
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZETE Sayfa : 59
D P T tarafından Teşvi k Belgesine bağlana n butun yatırımlar yatırım indiriminde n yararlanırlar.
Madde : 26— İşletm e sermayesi, persone l lojmanları inşaas ı ve tefrişi, arazi veya arsa tedariki , yede k parça temini ,
esas proj e dışında münferit tesisat, makina , ara ç mübaayas ı içi n yapılan harcamalar a yatırım indirim i uygulanma z İnş a
edilmi ş olarak vey a inş a halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden yatırım indirim i yapılma z
Madde : 27— Yatırımında kullanılacak akti f değerlerin yen i olmas ı yan i b u değerlerin memleke t içinde ve dışında
kullanılmamı ş olmas ı gerekir.
Anca k yur t dışında kullanılmı ş dah i olsa ithal i DP T (TUB)’c a uygu n görülen deni z ve hava araçlarına ait akti f
kıymetle r yatırım indirim i uygulamas ı bakımında n ye m addedilir
Madde : 28 – Yatırı m İndirimi, aşağıda belirtile n yatırımcıların (mükelleflerin) bilanç o esasına göre tesbıt edilmi ş
münhasıran ticari ve zira i kazançlarına tatbi k edilir.
Gelir Vergis i Mükellefleri :
Gerçe k kişiler, ad i şirketler, kollekti f şirketleri, adi komandi t şirketle r
Kurumla r Vergis i Mükellefleri .
Anoni m Şirketler, Limited Şirketler, Eshaml ı Komandi t Şirketler, Kooperati f Şirketler, Anonim , Limite d eshamlı
Komandi t ve Kooperati f şirketler e benzeye n yabanc ı şirketler.
Kurumla r vergis i mükellefi ola n iktisad i kam u müesseseleri il e dernek , tesis ve vakıflar a ait iktisad i işletmele r yatırım
indiriminde n faydalanamazlar. İktisadi kam u müesseselerinin iştiraki buluna n ve anoni m şirke t halinde kurul u ortaklıklar
yatırım indiriminde n faydalanabilirler.
Madde 29 – Yatırım İndiriminden faydalanabilme k için yatırımın başladığı takvi m yılının son gunune, yatırımcıya
özel hesap donem i tanımmışs a öze l hesap döneminin son gunune kada r Maliy e ve Gümrük Bakanlığı’na müracaat edilir.
Teşvik Belgesi içi n yapılan müracaa t yatırım indirim i için de yapılmı ş sayılır Yatırım İndirimi uygulamas ı Teşvik Belgesine bağlı kalınarak Maliy e ve Gümrük Bakanlığınc a yapılır. Uygulamad a başkac a bir belge aranmaz
Madde 30 – Kalkınmada Öncelikli Yörele r ile İstanbul, Kocael i İlleri ve Ankar a lzmir , Bursa Belediye Hudutları
dışında yapılacak butun yatırımla r bölge kalkınmas ı ile ilgil i yatırımlardır. (Norma l Bölgeler)
Yatırımlar a Uygulanaca k Yatırı m İndirimi miktarları aşağıda belirtilmiştir
Yatırımı n Özelliği Asgari Yatırı m İndirimi Miktarı
Gelişmi ş Bölgelerde Yapılaca k Yatırımları; İstanbul, Kocaeli İlleri % 30
i l e Ankara , İzmir, Bursa Belediye Hudutları dahil i
Norma l Bölgelerde Yapılaca k Yatırımla r % 40
(Bölge kalkınmas ı ile ilgil i yatırımlar)
Zira i Yatırımla r % 4 0
İkinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımla r % 6 0
I . derecede kalkınmada öncelikli yörele r ile öze l önem taşıyan
sektörlerde sermaye şirketleri ve kooperatiflerc e yapılacak
yatırımla r (Topla m yatırım tuta n 60 0 milyo n TL.’ni n üzerinde
olma k kaydıyl a enerji , elektroni k “haberleşme ” sektörü, tıbbi 7r 100
cihazlar üretimi, tarım ve hayvancılık il e bunlar a bağlı entegre
tesisler, he r türlü turiz m ve eğitim yatırımları)
Su ürünleri yatırımları % 100
FİNANSMA N FON U
Madde 31 – Teşvi k Belgesine bağlanmı ş olan ve Sermaye Şirketleri il e Kooperatiflerc e yapılacak yatırımların
542 2 sayılı Kurumla r Vergis i Kanununu n bazı maddelerin i değiştiren 236 2 saydı Kanunu n mükerre r 8 nc i maddesine
göre Finansma n Fon u teşvikinden faydalanmas ı mümkündür.
Finansma n Fonunda n istifade edebilme k için yatırımc ı tarafından aşağıdaki bilg i ve belgelerle DPT’na müracaat
edilmes i gerekir
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 59
İlleri
Sayfa : 60 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
a. Dilekçe
b. Fona yatırılan miktarı gösterir Merkez Bankası yazısı.
c. Yılın ilk dört aylık döneminde yapılan inli harcamaların tevsiki ile diğer aylarda yapılması planlanan yatırım
harcamalarının aylar itibariyle dökümü.
Finansman Fonundan yararlanabilmek için yatırımcıların dönem itibariyle çekiş haklarını Teşvik Belgelerine vize
ettirmeleri gerekmekte olup, Uygulama Merkez Bankasınca yapılacaktır.
BİNA İNŞAAT HARCI İSTİSNASI
Madde: 32- 21.1.1982 tarih ve 2589 saydı “2464 saydı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” gereğince her turlu fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi
bölgelerinde yapılan her turlu bina inşaatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara
bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler bina inşaat Harcından müstesnadır.
Bunun için ayrıca bir belge alınmasına gerek bulunmamaktadır.
ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIM KREDİLERİNDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI
Madde- 33- Orta ve uzun vadeli ihracat garantili yatırım kredilerine vergi, resim ve harç istisnası;
a) Gelişmiş Bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretiminin asgari % 20’si,
b) Normal Bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretimin asgari % 10’u,
c) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda yıllık üretiminin asgari % 5’ini
Tam kapasite ile üretime geçtikten sonra 5 yıl müddetle ihraç etmeyi taahhüt eden yatırım projelerine açılacak orta ve
uzun vadeli iç yatırım kredileriyle, döviz kredilerine ve dış kredilere tatbik edilir. Yıllık ihracat taahhüt miktarının Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 200.000 $ , Normal Bölgelerde 400.000 $ ve Gelişmiş Bölgelerde 600.000 $ ‘dan fazla olması
halinde taahhüt edilecek ihracat miktarı TUB ve YSB’nca belirlenir.
Söz konusu istisna, gemi inşası ve gemi inşa tesisleri (yurtdışından gemi ithali hariç) ile ilgili orta ve uzun vadeli
kredilerde asgari ihracat taahhüdü aranmadan uygulanır.
Ayrıca Vergi, Resim ve Harç İstisnasından istifade edilebilmesi için Teşvik Belgesinde kayıtlı sermaye özel şartının
belirtilen sure içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Yüzde yüz halka açık şirketlerin alacağı her tür kredilerle, döviz
kredisi ve dış kredilerle ilgili taleplerde bu şart aranmayacağı gibi; sermaye özel şart süresi, yatırım süresi sonu ile sınırlı
olması halinde de aranmaz
Madde. 34- Teşvik Belgesinde, Vergi, Resim ve Harç İstisnası öngörülmüş bulunan yatırımlarda kredi ikraz sözleşmesinin Teşvik Belgesi termini içinde yapılması gerekir.
Madde- 35- Yatırım maliyetinin çeşitli sebeplerle artması halinde Bankalar Teşvik Belgesinde yazdı kredi miktarım % 30’a kadar arttırabilirler Belgede gösterilen özkaynak—kredi nisbetinin bozulmaması kaydıyla art tırılan bu kredi
için de vergi, resim ve harç istisnası uygulanır
Vergi, Resim ve Harç İstisnası uygulanarak alınmış olan dış kredilerle, döviz kredilerinde, sonradan Türk Parasının
değerinde yapılan değişikliklerden doğan artışlar ne olursa olsun vergi, resim ve harç istisnasından faydalanır. Bu maksat
için ayrıca Teşvik Belgesinde değişiklik yapılmasına gerek yoktur.
Madde. 36 – Vergi, Resim ve Harç İstisnası, kredinin alınması ve ödenmesine (vadelerinde tasfiye edilinceye kadar)
taalluk eden her türlü banka, noter, tapu v s muameleleri sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim ve harçların şamil olup,
kredinin kullanılmasıyla alakalı muamelelerden doğan (mesala akreditif muameleleri) vergi, resim ve harçlar ,için uygulanmaz. Bahis konusu istisnalar ilgili banka tarafından istenilen ipotek veya teminatın tamamına tatbik edilir.
Madde. 37- Tevsi yatırımlar için alınacak ihracat taahhüt miktarı, tevsi yatırımla sağlanacak ilave kapasite üzerinden tesbit edilir
Madde 38— Vergi, Resim ve Harç İstisnası uygulaması, ilgili kanun ve kararname ile Teşvik Belgesi ve bu tebliğ
esasları çerçevesinde yapılır- Teşvik Belgesi dışında başka bir Belge aranmaz.
VERGİ-RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İLE ALAKALI TAKİP VE KONTROL
Madde 39— Yatırımcılar; vergi, resim ve harç istisnası uygulanarak aldıkları krediye ait alakalı banka ve bankalarca
tasdikli Teşvik Belgesinin bir fotokopisini (DPT)’na krediyi aldıktan tarihten itibaren en geç bir ay içinde gönderirler.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa: 61
Madde: 40— Teşvik Belgesine istinaden vergi, resim ve harç istisnası tatbik edilerek kredi alan yatırımcılar, bu krediyi belge şumulundeki ihracata müteallik yatırımda kullanmadıkları; belge şartlarına ve bu tebliğ hükümlerine aykırı
hareket ettikleri taktirde normal orta ve uzun vadeli kredilere uygulanan faiz haddi, komisyon ve sair masraflar toplamı
üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kredi muamelelerine müteferri tahsil edilmemiş bulunan
diğer vergi, resim ve harçları vergi mevzuatı hükümleri içinde ödemekle mükelleftirler.
Madde 41— Teşvik Belgesinde öngörülen asgari ihracat miktarı yurtiçi talebin ve dünya piyasalarının durumu gözönüne alınarak tesbit edilmektedir Miktar ve değer olarak belgede yer alan ihracatın tesbit edilen yıllar içinde ve bu
tebliğ esaslarına göre yapılıp, yapılmadığının takip ve kontrolü için yatırımcılar taahhüt müddeti sona erinceye kadar
her yıl sonunda yapılan ihracatın cinsini, miktarım ve değerini (US Doları) gösteren listeleri ilgili Bankalara tasdik ettirerek DPT’na göndermek zorundadırlar.
FAİZ FARKİ ÖDEMESİ
Madde 42- Faiz Farkı Ödemesi 16.12.1983 tarih ve 83/7507 saydı Bakanlar Kurulu Kararına gore, Teşvik Belgesi
almış bulunan yatırımların orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine uygulanır.
Faiz Farkı Ödemesi, bu teşvikten faydalanması mumkun olan yatırımlara ait Teşvik Belgelerinde gösterilir. Orta ve
uzun vadeli yatıran kredilerine ödenecek faiz farkı nisbeti, Teşvik Belgesinde yer alsın veya almasın, kredi ikraz sözleşmesinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan nisbettir.
Faiz Farkı Uygulamasında Teşvik Belgesi dışında herhangi bir belge aranmaz. Orta ve Uzun vadeli kredi muamelelerini yapan aracı banka faiz farkı iadesi fonundan ödeme yapılması hususunda T.C. Merkez Bankasından talepte bulunur.
Faiz Farkı Ödemesinde kredi ikraz sözleşmesinin yapıldığı tarihteki teşvik şartlan ile kredi miktar ve faiz farkı
ödeme nisbeti geçerli olup, bundan sonra yapılacak aleyhteki değişiklikler ödeme miktarı ve nisbetini etkilemez.
İkraz anlaşması yapıldığı tarihte faiz farkı ödemesinden istifade eden yatırımlarda; kredi, vadesinde itfa edilinceye
kadar faiz farkı ödemesine devam olunur.
Faiz Farkı iade oranları ile uygulama esas ve şartlan T.C. Merkez Bankasınca yayınlanacak Tebliğlerle tesbit olunur.
Ayrıca 600 milyon TL.’nın üstündeki yatırımlarda yatırım gerçekleştikçe gerçekleşen kısım üzerinden kredi/ozkaynak ayırımı yapılmadan faiz farkı iadesi uygulanır. Ancak kullanılan selektif kredi ile finanse edilen kısım bu iadeden
istifade edemez.
Bu konu ile ilgili uygulama esasları T.C. Merkez Bankasınca yayınlanacak teblığde belirtilecektir.
Madde: 43— 1982 yılı Program Kararnamesinin yürürlüğe girdiği 30.11.1981 tarihine kadar kalkınmada öncelikli
yer iken, 3.7 1981 tarih ve 8/3338 saydı ve 27.11.1981 tarih ve 8/3891 saydı Kararnamelerle kalkınmada öncelikli yer
vasfından çıkardan illerde kurulmak üzere 1982 yılından önceki programlara gore Teşvik Belgesine bağlanmış yatırımlar,
kalkınmada öncelikli yöre yatırımları gibi teşviklerden yararlandırılmaya devam ederler.
FAİZ FARKI ÖDEMESİNİN TAKIP VE KONTROLÜ
M2dde 44— Faiz Farkı Ödemesinden faydalanan yatırımcıların aldıkları krediye tahsis gayesine uygun olarak
kullanıp kullanmadıklarını krediyi açan banka takip etmekle mükelleftir. Banka kredinin tahsis gayesi dışında kullandıldığını tesbit ettiği takdirde durumu T.C. Merkez Bankasına ve DPT’na bildirir ve yapılan Faiz Farkı Ödemelerini, müştakriz yatırımcıdan geri alarak Faiz Farkı İade Fonuna ilave eder.
DÖVİZ TAHSİSİ
Madde 45— DPT tarafından Teşvik Belgesine bağlanan yatırımlara Belge üzerinde belirtilen miktara kadar makina
teçhizat ithali için döviz tahsisi Bankalarca yapılarak Teşvik Belgesine işlenir.
Yatırım değerlerinin artması halinde Teşvik Belgesinin tadiline gerek kalmadan yatırıma tahsis edilecek döviz
miktarı Bankalarca % 30’a kadar arttırılabilir.
Yatırımcılar Teşvik Belgesi kapsamında Bankalarca tahsis edilen döviz miktarını DPT’ya bildirmek amacıyla teşvik
belgesinin fotokopisini bankaya tasdik ettirerek bir ay içinde gönderirler.
AYNI VE NAKDİ DIŞ KREDİLER
Madde. 46— Özel sektör ve kamu sektörünün gerçekleştirmek istediği projelerin finansmanı için, Türkiye’deki bankalar aracılığı ile özel kaynaklı ayni ve nakdi dış kredi temin edilebilir.
Yatırımların gerçekleşme safhasında özel sektör ve kamu sektörüne mensup müteşebbisler, kendi jmkanlarıyla
bulacakları ayni ve nakdi dış kredileri alabilmek için yatırımın Teşvik Belgesine bağlanması gerekmektedir.
Madde 47— Özel ve kamu kesimine mensup yatırımcıların Teşvik Belgesine bağlanan projelerin finansmanı için
yurt dışı kaynaklardan sağladıktan orta ve uzun vadeli ayni ve nakdi krediler özel dış kredilerdir.
Sayfa : 62 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
TEŞVİKLERİN TAHDİTLİ UYGULANACAĞI BÖLGELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde: 48- Yıllık Program kararnamelerinin ilgili maddesinde belirtilen İstanbul, Kocaeli gibi illerde ihmal edilmeyecek büyüklükteki mevcut tesislerin tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite, düzeltme, darboğaz giderme ve entegrasyon yatırımlarının teşvikinde şu şartlar aranır .
1 — Yapılacak yatırım konusunun Teşvik Edilmeyen Yatırım ve Üretim konuları listesinde yer almaması,
2 — Mevcut tesisin en az 5 yıldan beri aynı işyerinde ve aynı üretim kolunda faaliyette bulunması,
3 — Yeni arazi ve alt yapı tesisleri ile önemli olçude bina ihtiyacının bulunmaması,
4 — Buyuk olçude enerji, su ve işçi—personel ihtiyacına yol açmaması,
MAK1NA VE TEÇHİZAT DEVRİ
Madde 49— Bir yatırım için gümrük muafiyetiyle ithal edilen makina ve teçhizat. Teşvik Belgesi almış veya mevcut
mevzuata göre alabilecek bir başka yatırımcıya yatırımının ithal edilecek makina ve teçhizat listesinde yer almış olması
kaydıyla devredilebilir
Devir işlemi, tarafların mutabakatını bildiren belgelerle yapılacak gerekçeli müracaatın DPT’ca uygun görülmesi
ile sağlanır
KULLANILMIŞ TESİS İTHALİ
Madde: 50- Kullanılmış, yenileştirilmiş ve standart dışı (substandart) yatırım mallarının proje bazında ithaline
müsaade için aranan şartlar şunlardır.
1 – İthal edilecek tesisin teşvik edilebilen (mali ve ekonomik fizibilitesi bulunan) bir yatırım konusu olması.
2 – İthal edilecek kullanılmış tesisin en az ekonomik omrunun yarısı kadar çalıştırılabilecek durumda olması,
3 – Tesisin fiilen ithalini müteakip DPT’ca fabrika mahallinde montajdan önce ekspertizinin yapılması gerekmektedir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 51 – Daha önceki yıllara ait program kararnamelerine göre teşvik belgesine bağlanarak teşvik tedbirlerinden
yararlanan yatırımcılar. Kararname ve bu tebliğin lehlerine olan hükümlerinden aşağıdaki esaslar çerçevesinde yararlanırlar
1 – Daha önce almış oldukları Teşvik Belgesi’sinin süresi bitmemiş olan yatırımlar Kararname ve tebliğin lehlerine olan hükümlerinden aynen yararlanırlar. (Teşvik Belgesinde öngörülen teşvik tedbirleri fiilen gerçekleşmiş olanlar ile,
ihracat taahhüdü veya özel şartların yerine getirilememiş olması nedeniyle gümrük vergileri veya diğer cezai müeyyideleri
fiilen tahsis edilmiş olanlar hariç)
2— Daha önce almış oldukları Teşvik Belgesi’ nin suresi bitmiş veya iptal edilmiş olan yatırımlardan Belge’de
öngörülen teşvik tedbirleri fiilen gerçekleşmiş olanlar ile, ihracat taahhüdü veya özel şartların yerine getirilememiş olması
nedeniyle gümrük vergileri veya diğer cezai müeyyideleri fiilen tahsil edilmiş olanların haricindekiler bu kararnamenin
lehlerine olan hükümlerinden aynen yararlanırlar. Bu tip yatırımlar DPT’nin kararname ve tebliği hükümlerine gore düzenleyeceği yeni şartlar ve ek süre çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
Madde 52— Muhtelif yatırımları gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin her birinde şirket sermayesinin % 50-
sinden fazla hisseye sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, mezkur yatırımlarında kullanılmak üzere tahsis edilen yatırım
kredilerini şirketler arasında kısa dönemler için DPT’nin müsaadesinin alınması şartı ile aktarabilirler. Bu takdirde kredinin tahsis gayesi içinde kullanılıp kullanılmadığı aranmaz.
Teşvik Belgesinde öngörülen şartlar aynen yerine getirilmek kaydıyla; yatırımı programına uygun olarak ek süre
almadan gerçekleştirilen yatırımcılar hakkında, kredi kullanım safhasında yapmış olduktan kaynak aktarımları dolayısıyla müeyyide uygulanmaz.
Madde: 53- Sabit bir kuruluş yeri olmayan müteharrik karakterli yatırımlar, (frigorifik taşıt yatırımları gibi) kuruluş yeri Kalkınmada Öncelikli Yöreler gösterilse bile, normal bölgelerin teşvik şartlarına bağlıdır.
Madde 54- Yatırımların teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için yatırımcının bilanço esasına göre defter
tutması veya ilk vergilendirme dönemi başından itibaren bu esasa geçmeyi taahhut etmesi şarttır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 62
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZETE Sayfa: 63
Madde: 55- Gümrük muafiyetinden istifade edilerek ithal edilen makina ve teçhizatın 10 yıl (çekici ve treyler ve
yat yatırımlarında S yıl) ahara satış, devir ve temliki yasaktır. Aksi takdirde muafiyet sağlanan gümrük vergi ve resimleri
kanuni faizi ile birlikte tahsil olunur.
Madde: 56— Teşvikler, Teşrik Belgelerinde gösterilen esas ve şartlara (miktar, müddet, nisbet gibi) uygun olarak
teşvik mevzuatı ve işbu Tebliğ esaslarına göre ilgili resmi kuruluşlar tarafından tatbik edilir. Tatbikat sırasında ortaya
çıkacak meseleler re tereddütler için DPT’nın görüşü doğrultusunda işlem yapılır.
Madde: 57- DPT’nın bu tebliğ dışında program kararnamesi ile verilen yetkileri saklıdır. TUBve YSB program
Kararnamesi ile DPT’ye verilen yetkiler çerçevesinde uygulama ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapabilir.
Madde: 58— Kamu Kurum veya Kuruluşlarının Kamu Yatarım Programında yer alan yatırımları bu Kararname
çerçevesinde teşvik edilebilir yatırım konularından olması şartıyla Teşvik Belgesine bağlanmaksızın doğrudan ilgili
Resmi Kuruluşlara müracaat edilmek suretiyle öngörülen teşrik tedbirlerinden istifade ederler. (Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç)
Madde: 59- 1985 Yılı Program Kararnamesi ekinde bulunan Teşvik Edilmeyen Üretim ve Yatırım Konulan listesi
Hizmetler Sektörünün 5.ci maddesi parantez içine (Belediyeler için otobüs yatırımı hariç) ifadesi ilâve edilmiştir.
Madde: 60- Kararnamenin yayın tarihinden önce teşvik tedbirlerinden yararlanarak teşvik belgesine bağlanmış
yatırımlar, Teşrik belgelerinde belirtilen esas ve şartlara (miktar, müddet, nisbet gibi) uygun olarak hiçbir uygulama
belgesi aranmaksızın Teşvik tedbirlerinden ilgili kuruluşlar tarafından yararlandırılırlar.
Madde: 61- Bu tebliğ yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER
I. 1.’ci DERECEDE ÖNCELİKLİ İLLER
1- AĞRI 6- MUŞ
2 – BİNGÖL 7- SİİRT
3- BİTLİS 8- TUNCELİ
4- GÜMÜŞHANE 9 – KARS
5- HAKKARİ 10- VAN
II 2 DERECEDE ÖNCELİKLİ İLLER
1- ADIYAMAN 10-SİVAS
2- ARTVİN 11- ÇANKIRI
3- DİYARBAKIR 12- ÇORUM
4 – ELAZIĞ 13- KASTAMONU
5 – ERZİNCAN 14- SİNOP
6- ERZURUM 15- ŞANLI URFA
7- KAHRAMANMARAŞ 16- TOKAT
8- MALATYA 17- YOZGAT
9- MARDİN
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 63
Sayfa : 64 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
YATIRIMCILAR A YO L GÖSTERMES İ AMACIYL A
HAZIRLANA N TEŞVİ K TEDBİRLERİNDE N YARARLANABİLECE K
YATIRI M KONULAR I
I – TARI M
A . Bitkise l Üretim :
1. Hertürlü yaban i meyv e üretimi ve ıslahı kültür bitkileri , tohu m ve sera yetiştiriciliği
B. Su Ürünleri
1. Balıkçılık ve diğe r su ürünleri il e sünger çıkarm a ve değerlendirme yatırımları, Kültür projeleri .
C. Ormancılık :
1 . Ormancılık plantasyo n ve işleme yatırımları
I I – MADENCİLİ K .
H e r nev’i made n arama ve gorunur rezerve oturtulmuş istihraç veya zenginleştirme , işlem e ve bunların entegrasyonlarına ait yatırımlar.
III – İMALA T .
A . Gıda — İçki :
Gıda ve İçk i Sanayi il e ilgil i hertürlü yatırımla r (İrmik , Makarna , tavuk kombinas ı gibi)
B Dokum a ve Giyi m
1 Yun , ipek ve tifti k ipliği, dokum a ve terbiy e tesisleri, el halıcılığı
2 . Örm e
3. Konfeksiyo n ve ya n sanayi
4. Sanayide kullanılan çeşitl i süzgeç keç e
5. Balık ağı üretimi
6. Sawgın ve Linte r tesisleri
C. Orma n Ürünleri
1. Kaplam a Kontrplak , kontrtabl a ve lat a üretimi
2. Mobily a ya n sanayii ve Standard ahşa p yapı elemanları
D . Kağı t •
1 Herturl u selüloz ve kağıt üretimi
2 Kağı t toplama tasnifleme , balyalama yatırımı
E. De n Kösel e İşleme
1 Mode m tabakhaneler, deri konfeksiyo n eşya , saracıye, ayakkab ı ve yardımc ı malzemele r üretimi
F . Lasti k
1. Sınai, bilimse l amaçl ı lastik mamulleri , plastik kaplama ve rejenere kauçu k üretimi
G .
Kimya :
1. İla ç sanayi yatırımları
H . Ca m :
I . He r çeşi t cam-ca m elyafı ve ca m keç e üretimi
I . Demir Çelik :
1. Kalitel i ve öze l çelik tesisleri,
2 . Hassas döküm parç a üretimi, Dövm e veya presleme, ısıl işlem, sınterleme ve paletlem e tesisleri,
J. Demir Dış ı Metalle r
1. Hertürlü meta l ve alaşımları üretimi
2 . Meta l tozlan , meta l karbürleri, dövm e ve/veya presleme tesisleri
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64
2 Kağı t toplama tasnifleme , balyalama yatırımı
E. De n Kösel e İşleme
1 Mode m tabakhaneler, de n konfeksiyo n eşya , saracıye, ayakkab ı ve yardımc ı malzemele r üretimi
F . Lasti k
I. Sınai, bilimse l amaçl ı lastik mamulleri , plastik kaplama ve rejenere kauçu k üretimi
Kimy a :
2 . Kimy a sanayi yatırımları (Tita n dioksit . Soda, Metonol , Sudkostık , Sülfürik asit ve Civa bileşikleri gibi)
1. He r çeşi t cam-ca m elyafı ve ca m keç e üretimi
Dövm e veya presleme, la l işlem, sınterleme ve paletlem e tesisleri,
alaşımları üretimi
dövm e ve/veya presleme tesisleri
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 Sayfa: 65
K. Taşıt Araçları :
I. Her türlü taşıt araçları üretimi (çekici, treyler, uçak, helikopter, lokomotif ve hurda gemi söküm tesisleri gibi)
L. Madeni Eşya :
1. Hertürlü madeni eşya üretimi (cıvata, somun, çelik, halat, sanayi zincirleri ,kalıp, kesici, delici, aşındırıcı
takım ve aparatlar, buhar kazanları.conta ve keçeler gibi)
M. Meslek -Bilim Ölçü-Kontrol Donatım :
1. Tıp alet-cihaz ve laburatuar gereçleri, sayaçlar (Voltmetre, Potansiyo metre, elektrometre gibi) fotoğrafçılık ve optik sanayi üretimleri, saatler ve sayaçlar vb.
N. Makina İmalat Sanayii :
I. Kuvvet Makinaları, metni ve ağaç işleyen mikanalar, hertürlü sanayi makinaları, büro ve hesap makinaları,
teraziler .basküller, tarımsal makina ve donatımı yatırımları gibi
O. Elektrik Makinaları :
I. Yük transformatörleri, elektrik jeneratörleri, şalı cihazları enerji kablo ve iletkenleri ile nakil hatları bağlantı elemanları, hertürlü yalıtılmış kablolar, aydınlatma cihazları. piller akümulatörler, kondansatörler,
elektrik endüstri cihazları. kaynak makinaları Envertör ve pedresörler gibi.
P. Elektronik :
I. Aktif, pasif ve diğer devre elemanları, endüstriyel ve profesyonel elektronik cihazlar, telefon santralleri
ve makinaları devre eleman üretecek kaplama tesisleri elektro- optik cihaz üretimleri gibi
R. Çimento:
I. Klinker/ve Çimento üretimi, hazır harç ve beton üretimi, dökme çimento seyyar silo üretimi gibi
S. Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler :
I. Çimento, pişmiş kil, alçı perlit panza, vb. malzemelerden bina ve alt yapı elemanları üretimi, refrakter
tuğla ve asbestli çimentodan yapılan gereçler üretimi gibi
T. Seramik :
1. Elektro porselen ve porselen Irala tör, sanayi ve laboratuar malzemesi üretimi
U. Diğerleri :
1. Hertürlü ambalaj malzemesi ve kırtasiye malzemeleri üretimi
IV. ENERJİ :
A. Üretim :
I. Bölge santralleri otopredüktör santraller, tabi enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik yatıranlar
B. Dağıtım :
I. Enerji nakil hatları yatırımları
C. Yerli kaynaklara dönük enerji yatırımları ve yakıt tasarrufu sağlayıcı yatırımları
V. HİZMETLER :
A. Ulaştırma
I. Uçak ve helikopter ithali, havai k-st h-aad. Ihnarr ve Brlıjrnhrrda kullanılan yükleme boşaltma makinaları
R. Turizm :
1. Hertürlü turizm yatırımları (Termal tarizini, kış sporları ve dinlenme tesisleri gjbi
EES RESMİ
Yürütme ve İdare Bölümü
GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66 RESMİ GAZETE 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
C. Ticaret :
1. Tarım ürünleri ve gıda maddelerinin tasnifi, ambalajlanması, depolanması, üretime dayalı olmayan işleme,
muhafaza ve entegre tesisler
2. Büyük Ticaret Merkezleri, Leasing (kiralama) hizmetleri uluslararası haberleşme merkezleri gibi
D. Diğerleri :
1. Soğuk hava depoları paketleme ve ambalajlama yatırımları, hastane ve sıhhi kontrol tesisleri bankalar için
otomasyon yatırımları, komple yeni olmayan basın ve basım sanayi yatırımları meslek okulları için eğitim
araç ve gereçleri ithali (Kullanılmış olanlar dahil)
2. Leasing (Kiralama) hizmetleri yatırımları
– EK : 1 –
TEŞVİ K FORM U
Bu form Toplam Yatırım Tutarı 600 Milyon TL.’nin altındaki yatırım konulan için tanzim edilecek ve Teşvik
Belgesi değerlerine esas teşkil edecektir.
I- YATIRIMCI HAKKINDA BİLGİ
a) Şirketin İsmi
b) Adreai
c) Şirketin Sermayesi
n- YATIRIM HAKKINDA BİLGİ
a) Yatırımın Konusu
b) Yatırımın Cinsi
c) Yatırımın Yeri
d) Yatırımın Kapasitesi
e) Yatırımın Süresi
f) Kurulu Güç
t) İstihdam
h) Yatırıma Yapılacak
Döviz Tahsisi
III- YATIRIMIN TUTARI (Milyon TL.)
1. Sabit Yatırım
a) Arazi—Arsa
b) Bina İnşaat
c) Makina ve Teçhizat
– İthal
– Yerli
2. Diğer Harcamalar
Gümrük Vergi ve
Resimleri
İşletme Sermayesi
TOPLAM YATIRIM
IV- YATIRIMIN FİNANSMANI (Milyon TL.)
1. Özkaynaklar
a) Sermaye
b) Şirket Fonları
Yabana Kaynaklar
a)
b)
c)
Orta ve Uzun Vadeli İç Krediler
Dış Kredi veya
Döviz Kredisi
İşletme Kredisi
3. Gümrük Muafiyeti
TOPLAM FİNANSMAN
YATIRIMIN FAYDALANACAĞI
TEŞVİK TEDBİRLERİ
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :66
T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920
22 Ekim 1984 PAZARTESİ Sayı: 18553
J
ÎLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
Ankara 9 No. lu Tasfiye Kurulundan Bildirilmiştir :
AÇIK ARTIRMA İLE OTO SATIŞI
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yapılan Banker Doruk A. Ş. ne ait 01 F F 370
plaka No. lu 1973 model fiat 125 Speciale otomobil (radyo teypli) 8/11/1984 günü
saat 11.00’de G. M. K. Bulvarı No : 6 Kat : 4 adresindeki Kurulumuzda 400.000,— TL .
muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılacaktır.
Satışa katılmak isteyenlerin satış başlamadan önce muhammen bedelin % 10’u
nispetinde teminatı Kurulumuzun T. Emlâk Kredi Bankası Kızılay Şubesi nezdindeki
417 No. lu teminat hesabına yatırmaları gerekir. Resmi Kurum ve Kuruluşlar için
teminat şartı aranmaz.
Belirtilen günde artırma bedeli muhammen bedelin % 75’ini bulmadığı taktirde
satış 15/11/1984 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde, satış bedelinin asgari % 15 fazlasıyla teklifte bulunan ve bu meblâğ karşılığını nakit, banka teminat mektubu veya
Devlet tahvili şeklinde Kurula yatıran alıcı ile ilk alıcı arasında satışı izleyen 10.
günde bir defaya mahsus olmak üzere artırma yapılır ve satış en çok artıran üzerinde kesinleşir.
Otomobilin alıcıya teslimine kadar tahakkuk etmiş her türlü muhafaza ücreti,
vergi v.s. borçları alıcıya ait olacaktır.
Otomobil Dışkapı Eski Hali Şube yanındaki Ardıçoğlu Otoparkında görülebilir.
Satışa ilişkin şartname Kurulumuzdan ücretsiz olarak temin edilebilir.
İlân olunur.
İstanbul 5. İcra Memurluğundan :
Tasfiye işlemleri Ankara 6 No. lu Banker Tasfiye Kurulunca yürütülen iş – Tur
Turizm İşletmecilik ve Ticaret Limited Şirketinin Osmanbey Rumeli Caddesi, Birlik
Apartmanı, No : 84/4 adresinde bulunan cem’an 240.250,— TL . sı muammen değerinde,
ve dosyamızda tesbiti yapılan, büro eşya ve malzemeleri, (masa, koltuk, etajer, perde,
tablo, vs.) tün satışı 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname mucibince açık artırma
ile satılarak paraya çevrilecektir.
1984/7535
MENKU L SATIŞ İLANI
Sayfa : 68 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
Satış şartları:
1 — Menkuller Rumeli Caddesi, Birlik Apt. 84/4 Osmanbey adresinde 240.250,—
T L . değer üzerinden, 8 Kasım 1984 günü saat 16.30 -17.00 arasında yapılacaktır.
2 — O gün muammen değerin % 75 ine talipli çıkmadığı takdirde, artıranın
maahhüdü baki kalmak üzere, 2. satış 9 Kasım 1984 günü aynı yer ve aynı saatte
icra olunacaktır.
3 — 1 ve 2. nci satışta her halükarda % 75’in altında satış yapılmayacaktır.
4 — Satışı yapıp yapmamakta Memuriyetimiz ve Tasfiye Kurulu serbesttir.
5 — Satış peşin para ile yapılacaktır. Gerektiğinde, alıcıya ihaleyi takip eden
günün mesai saati bitimine kadar mehil verilecektir.
6 — 35 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 13. maddesi mucibince, satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde, satış bedelinin % 15’inden aşağı olmamak
üzere, daha yüksek teklifte bulunduğu takdirde ve bu bedeli de nakit veya devlet tahvili gibi peyakçesi peşin olarak yatırdığı takdirde satışı izleyen 10. ncu günde bir
defaya mahsus olmak üzere, ilk alıcı ile sonradan teklif eden arasında ihale icra edilerek, en çok pey sürene ihale edilecektir.
7 — Şartname 8A0/1984 tarihinden itibaren herkese açık olup, daha fazla bilgi
isteyenlerin Memurluğumuzun 1984/7535 sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
Gaziantep Birinci Ağır Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1982/38
K. No : 1984/78
15 yaşından küçüğün ırzına geçip kızlığını bozmak ve alıkoymak suçlarından
sanık Gaziantep Çamlıca Caddesi No. 2 de oturur Yavuzlar Mah. si Hane 389 da nüfusa kayıtlı Mehmet oğlu Fatma’dan olma 1959 D. lu Hüseyin Kıraç baklanda Mahkememize açılan davanın yapılan duruşması sonunda, T. C. K. nun 416/son, 418/2, 80,
59, 430/2, 59 ve 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maadeleri uyarınca sonuç olarak 8 ay
10 gün hapis ve 16.000 lira ağır para cezası ile hükümlülüğüne ve cezasının ertelenmesine dair verilen karar sanığa tebliğ edilememiş ve mahalle muhtarlığından alman
ilmühaber ile zabıta tarafından yapılan tahkikatta gösterilen adreste bulunamaması
nedeni ile gıyabi hükmün Resmi Gazete’de 7201 sayılı Tebligat Kanunun 38 ncl maddesinde k l esaslar dairesinde ilftnen tebliğine,
İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
llânen tebliğ olunur. 16138
• »••i l
Konya C\anh-urlyet Savcılığından:
Blhakkan tahliye tarihi dolmadan başka bir suç İşleyip Konya 1. Ağır Ceza
Mahkemesinin 4/2/1983 tarih ve D. İş. 1983/28-28 sayılı kararıyle Niğde Ağır Ceza
Mahkemesinden verilen 19/9/1980 tarih ve 1980/208 sayılı meşruten tahliye kararının
kaldırılmasına karar verilen Emirdağı İlçesi Türkmenakdren köyü nüfusunda kayıtlı
Ali oğlu Sultan’dan olma 1938 Dğ. Iu Hasan Doğan’ın gıyabında verilmiş olan yukarda tarih ve sayısı yazılı bulunan gıyabi karar sanığın adresinin meçhul kaldığından
7201 sayılı Tebligat K. nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ve
Konyada münteşir bir gazetede Hanen tebliğine aynı K. nun 31 maddesi gereğince ilânın yapıldığ. tarihten 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, bu müddet içtnda
kanuni haklarım kullanmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur. 16139
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 69
Kartal 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1984/396
K. No : 1984/1520
Şahsi davacı Cemal özcan (Küçükyalı îdealtepe ‘Dişbudak Sokak No : 10/2 de
ikamet eder) hakkında Mahkememizce C. M. TJ. K. nun 361 – 253 maddeleri gereğince
gahsi davanın düşürülmesine dair 19/7/1984 tarih 1984/396 esas 1984/1520 karar sayılı ilam şahsi davacının bütün araştırmalara rağmen bulunamaması nedeniyle bu
güne kadar tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/29 maddeleri
gereğince Resmî Gazete’de ilâne’n tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içersinde tebligatm yapılmış sayılacağına 28/9/1934 tarihinde karar verildi. 16137
e
Tunceli – Ovacık Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1984/4
iDâvacı Ovacık Koyungölü köyünden ibrahim Eloğlu’nun dâvâlı Nurdane Eloğlu
aleyhine mahkememizde ikame eylediği şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dâvasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince :
D&valı Nurdane Eloğlu’na çıkarılan tebligat ve yapüan adres araştırılmasından adresi meçhul olduğundan adı geçene dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup, bu
neaenle adı geçenin duruşmanın atılı bulunduğu 18/12/1984 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil etirmesl tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 16217
Çayıralan Asliye Hukuk Mahkemesinden:
1984/158
Davacılar Murat ve İbrahim Şahiner vekili Av. Şakir Keçeli tarafından mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında
verilen ara kararı gereğince;
Adreslerinin meçhul olması nedeniyle adlarına davetiye tebliğ edilememesi nedeniyle Hanen tebligat yapılmasına karar verilen davalılar Şerife Akdağ, Nesibe,
Akdağ, Peruz Akdağ, Hanım Akdağ ve Güngür Akdağ*ın duruşmanın devamı olan
4/12/1984 günü saat 10 05 de mahkeme salonunda hazır bulunmaları davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16218
» ‘ •
Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E . No : 1981/94
K. No : 1984/60
Evrakt a sahtekarlık suçundan Bursa Merkez Nüfusuna kayıtlı olup Gazino
Durağı, Anız Sok. Apt. 8/12 Keçiören/Ankara adresinde oturur Abdullah oğlu 1933
doğumlu İlhan Ta n hakkında Mahkememize kamu davası açılmış yargılaması sonunda TteflC. nun 339/1, 59/2 maddeleri gereğince 2 sene 6 ay ağır hapis cezası ile mahkumiyetine dair 12/7/1984 tarih Ve 1981/94 esas 1984/60 karar saydı gıyabi hüküm sanık İlhan Tarı’ya bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilmesi mümkün
olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete yolu ile ilanına kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği
bu yolda yapılan masrafların adı geçen sanıktan tahsil edüeceğine dair verilen karar
Hanen teblife olunur. 16220
Sayfa : 70 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
Samsun 3. İcra Memurluğundan :
1984/1425
Alacaklı: Yaşar Sarıkaya vekili Av. Vasıf Üstün Samsun
Borçlu: Ahmet Ismailoğlu Şirin Evler Mahmutbey Köyyolu No: 28 Kat 2
İstanbul
Borç Miktarı: 612.795 lira masraflar hariç, ödemeye borçlu hakkında aleyhine
ikame edilen icra takibinde;
Yukarıda belirtilen adresinize çıkarılan 7 gunluk ödeme emri ile tebliğ iade
edilmiştir.
Zabıta marifetiyle yaptırılan tahkikat neticesinde dahi adresinizin tesbiti kabil olmadığından 7 gunluk ödeme emrine 2001 sayılı Kanunun 28 ve müteakip mad
delerine tevfikan kanuni süreye 20 gun daha ilave ilânen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilânın gazete ile neşri tarihinden itibaren 27 gun zarfında borcu ve takip
masrafları ödemeniz borcun tamamını veya bir kısmını veya alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazınız varsa yine bu müddet zarfından açıkça ve ayrıca bildirmeniz. Aks i takdirde icra takibine senet altındaki imzaya sizden sadır sayılacağını
ve imzayı red ettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak bu duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkatan kaldırılacağı senet ve borca
itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bu müddet zarfından yapmadığınız
takdirde 1.1 K. nunun 74 ncu madde gereğince mal beyanında bulunmanız. Aks i
takdirde hapis ile tezyik olunacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikata
aykırı bulunduğunuz takdirde hapisle cezalanacağınız borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrii icraya devam olunacağı itirazla birlikte tebliğ giderlerininde ödemeniz
aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız hususu 7 günlük ödeme emri tebliği yerine kaim olmak üzere 21 gün daha eklenerek 28 güne çıkarılmıştır. Tebliğ olunur.
14032 /1-1 •
Çorum Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden:
1983/798
MEHMET ERDOĞAN — TUNCER İPÇİ
Davacı Ray Sigorta A. Ş. Vekili Avukat Ünal Türker tarafından Davalılat
Mehmet Erdoğan, Tuncer Ipçi aleyhine açtığı tazminat ve ihtiyati tedbir davasının
yapılan muhakemesi sonunda,
Adresiniz meçhul olduğundan tarafınıza dava dilekçesi ilanen tebliği edilmiş
olup, gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiş. Duruşmanın bırakıldığı
26/10/1984 günü saat 9.00’da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bit
vekille temsil ettirmeniz gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16799 /1-1

Tekirdağ 8 nci Piyade Tum. Kom. As. Savcılığından:
Firar suçundan sanık Fevzi oğlu 1959 doğumlu Adana Karaisalı Durak Ky.
Nüfûsuna kayıtlı 3. Top Tb. 1. Bt. dan terhisli E r Mustafa Yıldırım hakkında 8. P.
Tüm. As. Mahkemesince 3. Nisan 1984 tarihinde yapılan duruşmasında, sanığın firar suçunu işlediği 19 Eylül 1982 -19 Ekim 1982 tarihleri arasında askerliğe elverişli bulunmadığı bu nedenle suçun işlenmez suç olduğu belirtilerek 1984/27 Esas
1984/139 Kara r sayılı Beraat kararına mütedair hukum sanık bilinen adreslerinde
bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden yukarıda açıklanan hüküm özetinin 7201
sayüı Tebligat Yasasının 28-29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın Gazete’den çıktığı tarihten on-
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 71
2 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden:
E . No : 1984/56
K. No : 1984/136
Sanık : Ahmet Mete Pak, Tevfik ve Nedime’den olma 1957 doğumlu Nevşehir
tli Ürgüp İlçesi Dereler Man. nüf. kayıtlı, Cumhuriyet Mahallesinde oturur, bekar,
Ticaret ve Sanayi Odasında Memur, Müsnet suçtan gıyabi tutuklu.
Suç : Yasa dışı örgüte girmek, faaliyetlerinde bulunmak, 3evk ve idare etmek.
Suç tarihi : 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası.
Karar : TCK. 141/1 maddesi gereğince sekiz yıl müddetle ağır hapis cezası ile
cezalandırılmasına, TCK . 173/3. maddesince iki yıl sekiz ay müddetle Ankara’da
Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulması ve TCK. 31 ile 33 ncü maddelerinin tatbikine.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı sanığın bulunup tebliğ edilmesi mümkün görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 ve 30 ncu maddeleri gereğince Hanen tebliğine,
İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı;
İlan olunur. 16667/1-1
– – m
Ankara 4. Asliye Ticaret Hâkimliğinden :
1982/310
DAVALILA R :
1. Mahmut Uçucu-Kavak Köyü – Palu
2. Ramazan Uçucu-Kavak Köyü-Palu
3. Molla Beritanhlar ömeran Kastel Köyü Kalkındırma Kooperatifi Başkanlığı.
Bismil – Diyarbakır
Et ve Balık Kurumu tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda :
1 — 153.584,— TL . lik 3/6/1982 tarihinden itibaren % 10 faiziyle birlikte
4.453,— TL . harem, 14.286,72 TL . ücreti vekâletin, 28.820,— TL . mahkeme masrafının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, temyizi kabil olmak üzere
25/6/1984 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.
Keyfiyet mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilân olunur.
16258 /1-1
Sinop Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1082/260
Davacı İçişleri Bakanlığı acuna Hazine Vekili Av. Jale Akkılıç tarafından davalılar Cemal öztürk, Rahmi Ay ve Menderes Çapacı aleyhine açılmış bulunan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı Menderes Çapacı’run 1/8
oranındaki kusuruna isabet eden 41.926 lira tazminatın dava tarihi olan 16/11/1982
tarihinden itibaren % 5 kanuni faizi ile birlikte rücuen davalı Menderes Çapacı’dan
tahsil edilerek davacıya verilmesine, hükmedilen miktara göre hesap edilen 1258 lira
nisbi karâ r harcı ile 400 lira başvurma harcının davalı Menderes Çapacı’dan ve 8230
lira muhakeme masrafı ile 4192,60 lira ücreti vekâletin Menderes Çapacı’dan alınar ak davacı Hazineye verilmesine 14/3/1984 tarihinde karar verildiği ve bu kararın
Resmi Gazete’de neşrini müteakip 30 günlük süre içerisinde davalı Menderes Çapacı
tarafından temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat yasasının hükümleri rereri karar tebliH yerine ilanen tâbliğ olunur. 9417/1-1
Sayfa : 72 RESMİ GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı: 18553
Gaziantep 5 nci Zırhlı Tug. As. Hâkimliğinden :
1982/120 Es . No. A.
Suç : Firar ve hırsızlık
Sanık : Rahmi Yıldızhan, İdris oğ. 1959 D. lu Bursa ili Mustafa Kemalpaşa üç .
Sogukpınar Köyü nüf. kay. aynı köyde oturur 1/123 Syy. J. Hd. Tb. 1. Bl.’de görevli J. eri.
1 — Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında As. C. Y. nm 66/1 – A
madde ve fıkrası uyarınca taktiren altı ay hapis cezasıyle mahkumiyetine, firar ettiği 7/4/1980 tarihine kadar yapmış olduğu askerliğinin ve firarda geçen günlerinin
hizmetinden sayılmayarak yeni bağdan asker edilmesine,
Suçunu açıkça ikrarı lehine hafifletici neden sayıldığından bu cezasından
T.C.Y. nın 59 ncu mandesince 1/6 oranında indirim yapılarak beş ay hapis cezasıyla
mahkumiyetine,
Sayılmayan askerliğinin 1/6 sının sayılmasına,
2 — Kendisine yüklenen ve kesin görülen Arkadaşı E r Ayhan Karakuşun
1.500,— TL . sı nı çalmak suretiyle «arkadaşının parasını çalmak» suçundan ötürü
As . C. Y. nm 132 nci maddesince takdiren yedi gün hapis cezasıyla mahkumiyetine,
Suçunu açık ve samimi şekilde ikrarı lehine hafifletici neden sayıldığından bu
cezasında T.C.Y. nın 59 ncu maddesince 1/6 oranında indirim yapılarak beş gün hapis cezasıyla mahkumiyetine,
3 — Kendisine yüklenen ve kesin görülen, arkadaşı er Turgay Çamur’un parkasını çalmak suretiyle «Arkadaşının eşyasını çalmak» suçundan oturu eylemine
uyan As . C. Y. nın 132 maddesince taktiren yedi gün hapis cezası ile mahkumiyetine,
Suçunu açık şekilde ikrarı lehine hafifletici neden sayıldığından bu cezasında
T. C. Y. nın 59 ncu maddesince 1/6 oranında indirim yapılarak beş gün hapis cezasıyla mahkumiyetine.
4 — Tayin olunan aynı neviden hapis cezalarının T.C.Y. nın 71. maddesince
toplanarak sonuç olarak beş ay on gün hapis cezasıyla mahkumiyetine, firar ettiği
7/4/1980 tarihine kadar olan hizmeti ile bu tarihden yakalandığı 27/10/1980 tarihine
kadar firarda geçen günlerinin Askerliğinden (Ç) sayılmayarak yeni baştan asker
edilmesine, ancak 1. maddenin 2. bendinde belirtildiği gibi sayılmayan askerliğinin
1/6 sının sayılmasına,
5 — 27/10/1980 ile tahliye edildiği 2/6/1981 tarihleri arasında yolda, nezarette
ve tutuklulukta geçtiği anlaşılan günlerinin 353 S. Y. nın 251 nci maddesince mahkumiyetinden mahsubuna, ve tutuklulukta geçen günleri tayin olunan hapis cezasını
karşıladığından hapis cezasının infazına mahal olmadığına, karar verilmiş olup sanık
aramalara rağmen bulunamadığından hukum 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmî Gazete’den ilânen tebliği ve aym Kanun 31 nci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur.
16666 /1-1
Gaziantep 8 nci Zırhlı Tugay Askerî Hâkimliğinden :
1984/31
Suç : Firar
Sanık : Kasım özer, Mustafa oğlu Hatice’den doğma, 1960 D. lu, Yozgat 111
Sarıkaya ilçesi, Yukarı Sarıkaya Köy. nüf. kay, ve mukim. Evi’ 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız. Olay tarihinde 1/123. Syy. J. Hd. Tb. 1. Bl. de görevli J. Er i iken
terhisli.
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında As. C. Y. nın 66/1-A maddesi
gereğince takdiren Altı ay hapis cezası Ue mahkumiyetine ve 9/3/1981 tarihine kadar yaptığı askerliğinin hizmetinden sayılmayarak yeni baştan asker edilmesine,
22 Ekim 1»84 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 73
Sanığın firardan kendiliğinden döndüğü anlaşıldığından As. C. Y. nın 73 ncü
maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılmasına sonuç olarak Uç ay
hapis cezası ile mahkumiyetine, ve sayılmıyan askerliğinin 1/2 sinin sayılarak geri
kalan oran dahilinde yeni baştan asker edilmesine.
Sanığın suçunu ikrarı lehine hafifletici neden sayılmak üzere T.C.Y. nın 59
maddesi gereğince cezasmdan 1/6 oranında İndirim yapılmasına neticeden iki ay onbeş gün hapis cezası ile mahkumiyetine, ve sayılmayan askerliğinin 1/6 sının daha
sayılarak geri kalan oran dahilinde yeni baştan asker edilmesine,
Sanığın 9/8/1981 – 15/10/1982 tarihleri arasında işlediği izin tecavüzü suçu
sabit görüldüğünden As . C. Y. nın 66/1-B maddesi gereğince takdUren altı ay hapis
cezası ile mahkumiyetine ve 9/8/1981 tarihine kadar yaptığı askerliğinin hizmetinden .sayılmayaıak yeni baştan asker edilmesine,
Sanığın suçunu ikrarı lehine hafifletici neden sayılmak üzere T.C.Y. nm 59
ncu maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılmasına neticeden beş ay hapis
cezası ile mahkumiyetine ve sayılmayan askerliğinin 1/6 sının sayılarak geri kalan
oran dahilinde yeni baştan asker edilmesine,
Tayin olunan cezaların aynı neviden olduğu anlaşıldığından T.C.Y. nın 71 – 72
nci maddeleri gereğince içtima ettirilmesine içtima ettirilmesine, kesin sonuçta yedi
ay onbeş gün hapis cezası ile mahkumiyetine ve yukarda belirtilen oranlar dahilinde
yeni baştan asker edilmesine,
Sanığın 15/10/1982 – 24/10/198 tarihler 2 i arasında nezarette, 24/10/1982 –
28/10/1982 tarihleri arasında disiplinde ve 5/11/1982 – 8/2/198 3 tarihleri arasında
tutuklulukta geçen sürelerin 353 S. Y. nın 251 nci maddesi gereğince mahkumiyetinden mahsubuna, karar verilmiş olup samk aramalara rağmen bulunamadığından hükmen 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilânen
tebliği ve aynı Kanunun 31 nci maddesi gereğince Uân tarihinden 15 gün sonra kesinleşeceği ilân olunur. 16665/1-1
6. İcra Memurluğundan :
Dosya No : 984/1184
Alacaklı: Türkiye İş Bankası
Borçlu: Vaf – San A. Ş.
Borç Miktarı: 894.775,— TL.
Müstenidat: Senet
Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde şikayet etmeniz takip dayanağı senet altodaki imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın
sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya
kadar para cezasıyla mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa
bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirmek merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. üncü
madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanuni 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri yerine kaim
olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
16761 /1-1
Sayfa : 74 REiSMt GAZET E 22 Ekim 1984 — Sayı : 18553
2 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden :
E . No : 1982/289
K. No : 1984/104
Sanık : Hüseyin Boz,
Nadir ve Zeynep oğlu, 1955 doğumlu, Kırşehir Merkez Uzunpınar Köyü 16
hanede nüfusa kayıtlı halen aynı yerde oturur, evli çocuksuz, İlkokul öğretmeni, Müsnet suçtan gıyabi tutuklu.
Suç : Yasa dışı Dev – Yol adlı örgüte dahil olmak, patlayıcı madde atmak, Pankart asmak, bildiri dağıtmak, yazılama yapmak.
Suç tarihi : 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası.
Karar : T. C K. 146/3. maddesince takdiren ve teşdiden, 1402 Sok. 17/1, Md. ce
on iki yıl müddetle ağır hapis cezası İle cezalandırılmasına, kamu hizmetlerinden
müebbeten mahrumiyetine, T.C.K . 33 maddesinin tatbikine, T. C. K. 173/3 maddesince dört yıl Bursa İlinde Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına,
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmü, sanığın bulunup tebliğ edilmesi mümkün görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 ncu maddeleri gereğince Uânen tebliğine,
İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı;
İlân olunur. 16662/1-1
Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden :
KARAR. ÖZETİ
E . No : 1984/198
K. No : 1984/394
Suç : Yoklama kaçağı
Sanık : Kadir Yıldırım, Mustafa oğlu 1962 Doğ. Uşak Merkez Karaağaç Mah.
Nf. Kyt. İzmir Büyükçiğli Tuzla Yolu Üzeri Yem Postane Karşısı No : 12’de mukim.
KARA R ÖZETİ: Sanık Kadir Yıldırım hakkında 9. Kor. K. lığı Askeri Mahkemesince 17/5/1984 gün ve 1984/198-1989-394 esas karar sayılı ilamı Ue As. C. K.
nunun 63/1-A, T. C. K. nun 59/2, 647 S. K. nun 4 ncü maddeleri gereğince onbeşbin
T L . ağır para cezası İle mahkumiyetine karar verilmiştir.
Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, sanığın kendisi ve konutunun bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli kararın
sanığa tebliği, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilânen tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılması ilânen tebliğ olunur. 16669 / 1-1
e
8 nci Kor. As. Malık Kd. Hâkimliğinden :
E . No : 1984/443
K. No : 1984/360
Yoklama kaçağı ve G.l.S. Bakaya suçlarından sanık, Kars/Arpaçay llce.il
Kardeştepe Köyü nüfusuna kayıtlı ve oturur. Naim ve Gülçiçek oğlu 1959 doğumlu
Ömer Taşdemir, hakkında verilen 15/5/1984 tarihli gıyabi kararla As. C.K. nun 63/1-A,
63/1-B T.C.K. 59, 647 sayılı Kanunun 6, T.C.K. 71. maddeleri uyarınca sonuç olarak
12.500J— Tl. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, bu cezanın 1.250,— şer liralık 10
eşit taksitler halinde ödettirilmesine, dair kararın, bilinen adreslerinde aranmasına
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, tebligat K. nunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmt Gazete’de ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının yayımından itibaren 15
gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 16661 /1-1
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 75
Adana – K. M araş – G. Antep – Adıyaman – Hatay – İçel İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinden : ADAN A
E . No : 1982/24
K. No : 1983/215
Suç : Kanuna aykırı toplantı tertip ve idare etmek, bunun fiiline bilerek iştirak etmek, polisleri TCK. nun 236 ncı maddesinde yazılı suçu işlemeye alenen tahrik
ve teşvik etmek, Sıkıyönetim Komutanına, Bakana, Emniyet Amirine hakaret etmek,
alman karar gereğince kanun hükümlerine aykırı şekilde görevi terketmek, göreve
gelmemek.
Sanık : Ferzane Şink —Sabri – Hazimet oğlu, 1949 D. lu, Silvan Merkez Eşme
Köyü nüf. kyt. olup, Ankara Em. Md. görevli iken meslekten ihraç edilmiştir.
KARA R ÖZETİ : Sanık Ferzanda Şink’in görevini terk ile direniş mahallinde
bulunmak suçu dosya münderecatına göre sabit görülmekle müsnet suçtan fiü ve
hareketine temas eden TCK. nun 236/2. madde ve fıkrası gereğince neticeten iki ay
müddetle hapis, 2248 sayılı Kanunla arttırılmış şekliyle binbeşyüz lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine ve aynı Kanunun 20 nci maddesi dikkate alınarak keza üç ay
müddltle memuriyetten mahrumiyet cezası ile mahkumiyetine, komutanlık yönünden temyizi kabil olmak üzere karar verildi.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Synt. 1 Nolu Asken Mahkemesince tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne
kadar aramalara rağmen sanığın bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu, bu suretle gaip sayıldığı, aynca hükmün Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edildiğinden 1402 sayılı Kanunun 18/ n maddesince hükmün sanık yönünden temyiz
kabiliyeti doğduğundan ve sanığın bulunamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gerekçeli hükmün ve Sıkıyönetim Komutanının hükmü temyiz ettiğinin ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen
tebliğ olunur. 16668 /1-1 •
6. İcra Memurluğundan :
Dosya No : 984/1182
Alacaklı: Türkiye îş Bankası
Borçlu: Giiptas A.Ş.
Borç Miktarı: 3.866.510,— TL.
Müstenidat: Senet
Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödemeniz. Takibin dayandığı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde şikayet etmeniz takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine 5 gün içinde, ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın
sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 liradan 5000 liraya
kadar para cezasıyla mahkûm edileceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa
bunu sebepleriyle birlikte 5 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirmek mecciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. üncü
madde gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olaca-.
ğınız hiç ma l beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi kanuni 5 güne Tebligat Kanununun hükümleri dairesinde 15 gün ilâvesiyle 20 gün olmak üzere işbu ödeme emri yerine kaim
olmak üzer e ilânen tebliğ olunur. 16761 /1-1
aayra : 76 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı : 13553
Ağrı 12. nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden:
Evrak No : 1977/1089
E . No : 1979/124
K. No : 1979/155
Suçu : Saklı kalmak ve geç iltihak suretiyle bakaya,
Sanık : Cemil Gök – Sadık oğlu 1955 Doğ. Artvin İli Savsak llç. Akdamla Köyü
Nüf. Kay. olup, aynı yerde oturur. Malazgirt 8. Top. Grp. K. lığı 2. Ob. Tb. 2. Bt. dan
terhisi! Top. Er.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık, saklı kalmak ve geç Utihak suretiyle bakaya suçundan Mahkememizin 3/5/1979 gün ve 1977/1089 Evrak, 1979/155 karar,
1979/124 esas sayılı kararı ile (1) sanığın saklı kalmak suçundan ötürü, hareketine
uyan As. C. K. nun 63/1-A maddesi dört ay hapis müddetle hapsine, T. C. K. nun 59
ncu maddesi uyarınca 1/6 sının tenzilen uç ay on gün müddetle hapsine, bu cezasının
647 sayılı Kanunun 4/1 nci maddesi uyarınca ve bir günü yirmi liradan hesap ed’lmek suretiyle iki bin lira ağır para cezasına çevrilmesine,
Sanığın 9/11/1975 – 13/11/1975 tarihleri arasında eğitim merkezine dört gün
geç iltihak suretiyle yoldan savuşma suçunu işlediğinden hareketine uyan As. C. K.
nun 63/1-B maddesi uyarınca bir ay müddetle hapsine, tahfif sebebi kabul edilip
T.C.K. nun 59 ncu maddesi uyarınca cezasının 1/6 sı tenzilen yirmibeş gün müddetle
hapsine, suçun işleniş şekli gözetilerek bu cezasımn 647 sayılı Kanunun 4/1 maddesi
uyarınca ve bir günü yirmi liradan hesap edilmek üzere beşyüz lira ağır para cezasına çevrilmesine,
Yukarıda aynı neviden olan bu para cezalarının T.C.K. nun 72 nci maddesi
uyarınca içtimai sonucu netlceten ikibinbeşyüz lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, bu paranın ayda lkiyüzelli Ura taksitler halinde on ayda sanıktan tahsiline,
taksitlerin biri zamanında ödenmediği takdirde tamamının bir defada tahsiline, dair
sanığın yokluğunda verilen karar yukarıda yazılı adresinde tüm aramalara rağmen
bulunamadığım adresinin meçhul kaldığım, tebligatın yapılamadığı, bu nedenle Resmî
Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri uyarmca Resmi
Gazete’de tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı tebliğ
tarihinden itibaren yedi gün içinde kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 16660/1-1
9 ncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden :
Erzurum
KARA R ÖZETİ
E . No : 1984/5
K. No : 1984/382
Suç : Yoklama kaçağı
Samk : Abdullah Şan, Remzi Oğ. 1955 Doğ. Konya İli Beyşehir ilçesi Pımrbaşı
K y. Nf. Kyt. ve mukim.
Karar özeti : Samk Abdullah Şan, Çz. Hakkında 9. Kor. K. lığı As. Mahkemesince 14/5/1984 gün ve 1984/5-5-382 esas karar sayüı ilamı ile T. C. K. nun 102/4
ve 104/2 maddeleri gereğince davamn düşmesine karar verilmiştir.
Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm, sanığın kendisi ve konutunun bulunmaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ncu maddeleri uyarına gerekçeli karamı
samğa ilanen tebliği, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilânen tarihinden 15 gün
sonra tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur. 16663 /1-1
22 Ekim 1981 — Sayı: 18563 RESMİ GAZET E Sayfa : 77
2 nci Ordu ve Stkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hâkimliğinden :
E . No : 1984/84
K. No : 1984/139
Sanık: Mehmet Tekkol, Efraim oğlu, Miyase’den olma 1953 doğumlu, Niğde
i li Ortaköy İlçesi Karsı Man. nüfusuna kayıtlı aym yerde oturur, evli İki çocuklu.
Suç : Cürüm İşlemek için teşekkül kurmak, bu teşekküle girmek, idare etmek,
siyasi amaçla ev kurşunlamak, 8136 sayüı Tasaya muhalefet.
Suç Tarihi : 12 Eylül 1980 öncesi.
Karar: TCK . 313/1-2-3, TCK. 313/4, 59. md. ce 7 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis
cezası ile mahkûmiyetine, ceza süresi kadar genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına, TCK . 31. ve 33. maddelerinin tatbikine.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmü sanığın bulunup tebliğ edilmesi mümkün görülmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ve 30. maddeleri gereğince ilânen tebliğine,
İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş, sayılacağı;
ilan olunur. 16664 /1-1
Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Kurumumuz;
işletme ve tersanelerine ait muhtelif hurda malzeme kapatılmış zarfla teklif
alma yolu ile satışa çıkarılmıştır.
Teklifler en geç 5/11/1984 günü mesai saati sonuna kadar Karaköy Yolcu Salonu kat 1 deki Satınalma Kurulu Başkanlığına verilmiş olacaktır.
Şartnameler Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 teki Müdürlüğümüz Satış servisinden temin edilebilir.
Dosya No. 1ar :
1984/1 » -121 -107 -117
1981/108
1984/139 – 1982 – 137, 1983/124, 1984/120,
1983/123
1982/14«
1984/126, 1984/129-118-116 16795/1-1
E t ve Balık Kurumundan :
KOYU N BAĞIRSAĞI SATILACAKTI R
1. Kurumumuzun bazı kombinaları stoklarında bulunan ve İhale tarihine kadar üretilecek olan orjinal ve sergen koyun bağırsağı kapalı zarf usulü ile teklif toplamak suretiyle satılacaktır.
2. ihale Ankara’da Genel Md. Kikte yapılacaktır.
3. Son teklif verme günü ve saati: 5/11/1984 günü saat 15.30’a kadardır.
4. Talipler anılan gün ve saat 15.45’de tekliflerin açılmasında hazır bulunabilirler.
5. Bu ige alt şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Dairesi Başkanlığından ve Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir.
6. Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, 16762/1-1
Sayfa : 78 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18563
Bursa Belediye Başkanlığından :
Fen İşleri Müdürlüğü bakım onarım şantiyesi ek tesisleri inşaatı isi 2886 sayüı
Kanun hükümleri uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.
İşin tahmini keşif bedeli 47.040.087,26 lira, geçici teminatı 1.411.202,62 liradır.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 2/11/1984 Cuma günü saat 15.00’de yapılacaktır. Keşif, şartname ve ekleri Belediyemiz İhale Memurluğunda görülebilir.
İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin;
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) Bağlı bulundukları ticaret odasından aldıkları 1984 yılı faaliyet belgesi,
cl Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Yeterlik belgesi,
e) İç zarflarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Komisyonumuza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.
İsteklilerin yeterlik belgesi için son müracaat tarihi olan 30/10/1984 Salı günü
mesai saati sonuna kadar Belediye Başkanlığına müracaatla dilekçelerine;
1 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan keşif bedeli
itibariyle en az bu işin ihalesine girebilecek miktarda müteahhitlik karnesi (aslı ve
fotokopisi).
2 — Yapım araçları bildirimi ve ekinde belgelerini.
3 — Teknik personel bildirimi ve ekinde belgelerini.
4 — İlgili bankalarca işin ilk ilam tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirimi ve isteklilerin son beş yıla ait onaylı bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösterir
belgelerini.
5 — Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe
verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini
gösteren taahhüt durumu bildirimi ve ekinde belgelerini.
6 — İş yeri görme belgesi ve l adet fotoğraf ekleyerek Fen İşleri Müdürlüğündeki Belge Komisyonundan yeterlik belgesi almaları şarttır.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur. 16658 /1-1

Türkiye Elektrik Kurumundan :
6 Kalem Çelik Kortlu Konveyör Bant Alınacaktır
Kurumumuzun İhtiyacı bulunan ve 218-TSE/408 işareti altında 6 kalem çelik
kortlu konveyör bant kapalı teklif alınmak suretiyle yurt dışından satın alınacaktır.
Bu işle ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde TE K Makina İkmal Dairesi
Başkanlığı Teklif Servisi Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir/Ankara adresinden konu ile
ilgili imalat yaptıklarım belgeleyen firma ve mümasillerine dilekçe karşılığı bizzat
verilecektir.
Kapalı tekliflerin en geç 6/12/1984 günü, saat 14.00’e kadar Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muhaberat servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir.
Teklifler aynı gün satınalma ve İhale Komisyonu Başkanlığı Necatibey Cad.
No -. 28 Sıhhiye/Ankara’da saat 14.30’da alnen açılacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 16769/1-1
Sakarya Valiliğinden:
BAYINDIRLIK V E İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yeterlik
Sıra İhalesi Yapılacak Keşif Bedeli Geç. Tem. İhalenin Yapılacağı Karne Belgesi Almak İçin
No. İşin Niteliği ve Yeri Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saat Grubu Son Müracaat Tarihi
1 Sakarya Emniyet Sitesi İkmal lnş. 245.113.168,— 7,353.395,04 7/11/1984 11.00 B 1/11/1984
(Mesai Bitimi)
2 Akyazı Hükümet Konağı İkmal lnş. 92.044.445,— 2.761.333,35 7/11/1964 15.00 B 1/11/1964
(Mesai Bitimi)
3 Geyve (20 Daireli) Polis Lojmanı İkmal lnş. 70.000 000,— 2.100.000,— 8/11/1984 11.00 B 2/11/1984
(Mesai Bitimi)
1 — Yukarıda niteliği, yeri keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — İhale Sakarya Bayındırlık ve İskân Mudurluğu İhale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Bu işlere ait şartname ve eklerine ait dosyalar mesai saatlerinde Sakarya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a) Yukarıda belirtilen her iş için ayrı ayrı geçici teminat mektuplarım,
b) 1984 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile verecekleri ihale şartnamesi ve Ek öze l Şartnamede belirtilen şartlara göre ve Yapı – Tesis ve
Onarım İşlerine Katılma Yönetmeliğindeki örnek formlara ve usulüne uygun gerekli olan ve aranan noter tasdikli belgeleri, yer
gördü belgesi ile ikametgah senedi eklenmiş olarak:
1) Yapı Araçları, 2) Teknik Personel, 3) Taahhüt Bildirgelerim, 4) Ek özel Şartnamede belirtilen oranlarda Banka referans mektubu İle sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali du rum bildirisini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları
her iş için en az keşif bedeli tutarında ve karşılarında belirtilen gruplardaki müteahhitlik karnesinin aslı veya noter tasdikli suretini ibrazı ile Sakarya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden alacak lan yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lâzımdır. (Banka referansları teyitli olacaktır.)
5 —t İstekliler kapalı teklif mektuplarını ihalesine katılabilecekleri işlerin ihale saatinden en az bir saat öncesi İhale Komsiyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır.
6 — Yeterlik belgesi almak için istekliler dilekçelerini gerekli ve aranan belgeleri, eklenmiş olarak yukarıda karşılaruv
da yazılı günü mesai bitimine kadar Sakarya Valiliğinden havale ettirilmiş şekilde Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü kayıtlarına
intikal ettirmeleri gerekmektedir.
7 — İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tesbitin de idare serbest olup uygun bedelin tesbitinde 28 Nisan 1984 gün
ve 18385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının tebliği uygulanır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 16610/1-1
22 Skim ma Sayı: GAZETE Sayfa:
7» 18SS3 RESMİ
Sayfa : 80 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18653
Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Ofisimiz Mudanya Depo Müdürlüğü ihtiyacı 4/25/3 hat kapasiteli telefon
santralı şartnameleri esasıarı oaruiınae iç pıyasauan Kapalı zarf usulüyle ihale edilecektir.
2 — Bu işe ait muhammen bedel 2.025.000,— TL, olup, geçici teminatı 00.750,—
T L. dır.
3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz olarak temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 5/11/1984 tarih ve saat 14.00’e kadar dış zarfın üzerine «santral ihalesine ait tekliftir» ibaresini
yazarak Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir.
5 — Teklif mektupları 5/11/1984 gün ve saat 15.00’de Satınalma Komisyonu
Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcilerle ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Ofisimiz Devlet thale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta veya fiyat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip
vermemekte serbesttir. 16721 / 2-1
• ı
Sümerbank Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesinden:
1 — Müessesemiz personelini bir yıl süreyle Yıldız Parkı giriş kapısından
Müesseseye, Müesseseden aynı güzergaha taşıma işini yaptırmak üzere 4 otobüs
kiralanacaktır.
2 — Bu işle ilgili tekliflerin 30/10/1954 günü saat 16.00’ya kadar Müessesemiz
Muhaberat servisine verilmesi şarttır. Belirtilen tarihten sonra verilen teklifler kesinlikle dikkate alınmıyacaktır.
3 — İşin geçici teminatı 200.000,— TL. olup, ihale saatinden önce Müessesemiz veznesine yatırılması şarttır.
4 — Konuyla ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2880 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi dilediğine verip vermemekte serbesttir. 16562 / 2-1
Çorlu Askeri Satınalma Komisyon Bakanlığından :
ı
Askeri ihtiyaç için kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı dört kalem yiyecek maddesi satınalınacaktır. Şartnameler Ankara, istanbul Levazım Amirlikleri İle Komisyonumuzda görülebilir. İhaleye girecekler kanuni ikametgah ve Tic. Od. Belgeleri ile
ayrıca şirketler imza sirküleri ve noterce tasdikli vekaletnamelerini dış zarfın İçinde
olmak üzere teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Kıtam. Bed. Geç. Tem. İhal e
Cins i Miktarı U r a Lira Tarihi Saati
Tahin
Nohut
Kırmızı mercimek
Yeşil mercimek
60 Ton
100 Ton
40 Ton
70 Ton
32.800.000
26.500.000
9.000.000
19.250.000
975.000
795.000
270.000
577.500
2/11/1984
2/11/1984
2/11/1984
2/11/1984
10.00
10.30
11.00
11.30
Toplam 87.250.000
16766 / 1-1
22 Ekim 1984 — Sayı : 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 81
Bağ – Kur Genel Müdürlüğünden :
TELEFO N SANTRALI YAPTIRILACAKTIR
1 — Ankara Bölge Müdürlüğü hizmet binasına kurulacak 5/50 Elektronik
tam otomatik telefon santralı kurulması işi Bağ – Kur ihale Yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
2 — İşin keşif bedeli: 5.000.000,— TL. (beş milyon lira)
3 — işin geçici teminatı: 167.500,— TL (yüzaltmışyedibinbeşyüz lira)
4 — İhale Necatibey Caddesi No: 37 Kat 4’deki Bağ – Kur Genel Müdürlüğü
ihale Komisyonu Başkanlığında 9/11/1984 günü saat 15.30 da yapılacaktır.
5 — İhaleye girebilecekler
a) Yukarıda miktarı belirtilen geçici teminatlara ait makbuzu zarfa koyacaklar. (Geçici teminat kurum veznesine yatırılacaktır.)
b) 1984 yılına ait ticaret odası belgelerini,
c) Bu işe ait iştirak belgelerini zarfa koyacaklardır.
6 — Bu işe ait iştirak belgelerini alabilmek için,
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları «G- grubundan, en az işin keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhit karnesi,
b) Teknik Personel Beyannamesi
c) Ticaret ve Sanayi Odalarından alacakları bu işle iştigal ettiklerini belirten
belgelerini,
d) Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum
bildirisini bir dilekçeye ekleyerek ihale gününden 2 gün önce saat 15.30’a kadar Necatibey Caddesi No : 37’deki Bağ – Kur Genel Müdürlüğü Genel Evrakına vermeleri
gerekir.
7 — Bu işe ait şartname ve ekleri Emlâk ve İnşaat İşleri Dairesi Başkanlığı
İnşaat Müdürlüğünden mesai saatleri içinde görülebilir.
8 — isteklilerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Genel
Müdürlüğümüz İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saat’te Komisyon
Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları gerekir.
Postadaki vaki gecikme ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
9 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihale yapıp yapmamakta
serbesttir.
İlan olunur. 16760 / l- l
• —
Orür, Kurumu Genel Müdürlüğü Samsun İli Vezirköprü ilçesi Müessese Müdürlüğünden :
Yonga levha fabrikamızda kullanılmak üzere ihtiyacımız bulunan 12500 Kg.
Amonyak kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
Muhammen bedel 1.787.500. — T L . (Birmilyonyediyüzseksenyedibinbeşyüz) olup
işe ait geçici teminat 55.000,— TL. dir. Teminatın ihale saatinden evvel Fabrikamız
veznesine yatırılarak alınacak makbuzla birlikte Komisyon Başkanlığına teklif mektuptan eklenerek verilecektir.
İhale, 5/11/1984 günü saat 14.30 da Müessesemiz Müdürlüğünde toplanacak
Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait şartname Orüs Kurumu Genel Müdürlüğü – Ankara ve Vezirköprü
Müessese Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur. 18759 / l- l
Sayfa : 82 RESMİ GAZET E 22 Skim 1984 — Sayı : 18658
İstanbul Levazım Amirliği 2 No. lu Sat. Al, Kom. Bşk. lığından :
Sirkeci
1 — M. S. B. (K. K. K.) lığı İhtiyacı için 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesi
gereğince müteahhit nam ve hesabına aşağıda yazılı bir kalem malzeme satın alınacaktır.
2 — Açık eksiltme usulü ile ihalesi 8 Kasım 1984 günü saat 11.00 de Sirkeci
istanbul Lv. A. İlgi 2 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığınca yapılacaktır.
3 — Evsaf şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. A. İlklerinde numunesi
komisyonda görülebilir.
Cinsi : E r kışlık eğitim elbisesi imali, Miktarı: 75.000 Tk., Tutarı : 101.250.000,—
TL. , Kati teminatı : 6.075.000,— TL . 16790/1-1
1 — M. S. B. (K. K. K.) lığı ihtiyacı için 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesi
gereğince müteahlüt nam ve hesabına aşağıda yazılı bir kalem malzeme satın alınacaktır.
2 — Açık eksiltme usulü ile ihalesi 8 Kasım 1984 günü saat 10.30 da Sirkeci
istanbul Lv . A ligi 2 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığınca yapılacaktır.
3 — Evsaf, şartnamesi İstanbul, Ankara ve izmir Lv . A. ilklerinde numunesi
komisyonda görülebilir.
Cinsi : E r yazlık eğitim elbisesi imali, Miktarı : 87.500 Tk., Tutarı : 113.750.000
TL. , Kati teminatı : 6.825.000 TL . 16791 / 1-1
1 — M. S. B. (K. K.K. ) lığı ihtiyacı için 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesi
gereğince müteahhit nam ve hesabına aşağıda yazılı bir kalem malzeme satın alınacaktır.
2 — Açık eksiltme usulü ile ihalesi 8 Kasım 1984 günü saat 11.30 da Sirkeci
istanbul Lv. A ligi 2 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığınca yapılacaktır.
3 — Evsaf, şartnamesi İstanbul,. Ankara ve İzmir Lv. A. İlklerinde numunesi
komisyonda görülebilir.
Cinsi : E r kışlık eğitim elbisesi imali, Miktarı : 50.000 Tk., Tutarı: 67.500.000
TL. , Kati teminatı : 4.050.000 TL . 16792 / 1-1
Sarıkamış Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
Garnizon birliklerinde yapılacak olan kömür sundurmaları inşaası İçin aşağıda
dns ve miktarları yazılı İnşaat malzemeleri 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapalı teklif usulüne göre satın alınacaktır. Malzemelerin muhammen bedeli 20.941.740
TL.’dir. Geçici teminatı 628.300 TL . dlr. Evsaf ve şartlar Ankara – Erzurum Lv. A.
likleri ve komisyonda görülebilir. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı taliplilerin teklif
mektuplarım ihale saatine kadar komisyonda bulundurmaları gerekir. İhalesi 31 Ekim
1984 günü saat: 11.45’de komisyonda yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
Cins i Miktarı Cins i Miktarı
L. 80 profil (Aşık) 6.50 mm.
L. 40.40.4 köşebent 6.50 mm.
L. 50.50.5 köşebent 6.50 mm.
5″ boru 6.50 mm.
0 12 gergi 12.00 mm.
K 12 bulon civata somun
42,595 Kg.
11.585 Kg.
22.422 Kg.
1305 Mt.
3150 Kg.
8960 Ad.
Elektrot
3″ boru
2″ boru
1,5″ boru
K-16 (L-825) mm.
Neopenli pulu vida
1680 Ad.
17.850 Ad.
252 Kt,
57 Mt.
1355 Mt.
94 Mt.
16765/1-1
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 83
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz Seyitömer Termik Santralının ihtiyacı isin;
a) 70 adet cüruf çıkarıcı konsolu,
b) 50 adet cüruf çıkarıcı gerdirme konsolu,
c) 26 adet cüruf çıkarıcı kılavuz konsolunun döküm ve işlemi yaptırılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname ve resim,
T E R Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No : 3/1 Yenişehir/Ankara
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabili temin edilebilir.
(Kurumumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçelerine çalışmakta oldukları Banka
referansları, oda sicil kayıt sureti, kapasite raporu ve varsa tanıtıcı katalog ekliyeceklerdir.
3 — Teklifler 5/11/1984 günü saat 14.00’e kadar yukarıda kayıtlı adresteki
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00’de yukarda kayıtlı adreste alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı yasaya bağlı değildir. 16767 /1-1
1 — Kurumumuz, Seyitömer işletme Müdürlüğünün kül ve kömür bantlarında
kullanılmak üzere;
— 300 metre silici lastiği
— 500 metre sızdırrnazhk lastiği imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname;
T E K Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Bayındır Sok. No: 3
Yenişehir/Ankara adresinden temin edilebilir. (Kurumumuzla ilk kez iş ilişkisi içinde olanlar dilekçelerine çalışmakta oldukları bankaları ,oda sicil kayıt belgesi, tanıtıcı katalog eriyeceklerdir.)
3 — Teklifler 7/11/1984 günü saat 14.00*e kadar yukarıda kayıtlı adreste Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Genel teklifler aynı gün ve saat 15.00’de yukarda kayıtlı adreste alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı yasaya bağlı değildir. 16768 /1-1

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuzun ihtiyacı olan;
a) FM kanallı radyo alıcısı 4 Adet
b) Kasetli ses teybi 2 Adet
c) Video band okuyucusu 2 Adet
d) Renkli TV. alıcısı 2 Adet
Kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler TRT Alım îkmal Dairesi Başkanlığı «Atatürk But
varı No -. 181 Kavaklıdere/Ankara» adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. (Posta ile şartname gönderilmez.)
3 — ihaleye iştirak edecek firmalar şartnameye göre hazırlayacakları teklif
mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç l Kasım 1984 günü saat 14.00’e kadar Kurumumuz Genel Evrak Müdürlüğüne vermiş olacaklardır.
4 — Bu ihalede Kurumumuz Yönetim Kurulunun 23 Haziran 1984 gün ve
1984/131 sayılı karan ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım Satım ve ihale Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 16563 / 2-1
Sayfa : 84 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18563
Artvin Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından :
Artvin Garnizonu ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı ve tahmini tutarları yazılı yük nakillerinin 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince
ihalesi kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
İhalesi hizasında yazılı gün ve saatte Artvin’de 211 nci Hudut Alayı Kışla Gazinosunda (Komutanlık binası yanı) yapılacak olup; evsaf ve şartnamesi mesai saatlerin Artvin’de Satınalma Komisyon Başkanlığında, Ankara ve İstanbul Levazım
Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin usulüne uygun hazırlayacakları teklif mektupları, geçici teminatı ve 1984 yılı tasdikli Ticaret Odası kayıt belgeleri ile noterden
tasdikli imza sirkülerini ihale saatine kadar Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.
Tah. Tutarı Geç. Tem. İhal e
Cins i Miktarı TL. TL. Günü Saati
Artvin – Erzurum ters yonlu yuk
nakli. 3000 Ton 21.750.000 652.500 31/10/1984 09.30
Artvin – Meydancık ters yonlu”
yük nakli. 2800 Ton 14.000.000 420.000 31/10/1984 10.30
Artvin – Trabzon ters yönlü yuk
nakli. 1800 Ton 11.700.000 351.000 31/10/1984 14.3ü
16715 / 1-1
Ankara Lv. Amirliği (2) No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından :
Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (iki) kalem (Lv. İkmal Mad.) kapalı teklif usulü ile ihaleleri hizalarındaki gun ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
M. Bedeli G. Tem. İHAL E
CİNS İ Miktarı TL. TL. Günü Saati
K -151 Kösele suni tabanlık 200.000 çift 60.000.000 1.200.000 5 Kasım 1984
Pazartesi
‘ Saat: 11.00
K-129 Kereste kayın (Sb. Pott.
karyola için) 100 M5
19.000.000 570.000 5 Kasım 1984
Pazartesi
Saat: 15.30
16208 / 1-1
İstanbul Deniz Teknik Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
— Deniz birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmin edilen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri belrtlen malzemeler kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır.
— Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Kasımpaşa’daki Komsiyonumuza
verilmesi şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
22 Skini 1984 — Sayı: 19563 RESMİ GAZET E Sayfa : 85
— Şartnameleri mesai saatleri dahilinde Kasımpaşa’daki Komisyonumuzda
görülebüir.
— ihalenin yapılacağı yer, Deniz Teknik Satınalma Komisyonu Başkanlığı Ka ­
sımpaşa/İstanbul.
— İhaleye katılacakların şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
— İhalenin tümüne teklif verilse dahi, her kalemin birim fiatlarmın ayrı ayrı
belirtilmesi zorunludur.
Tah. Ed. Bed. Geç. Tem. İhal e
Cins i Miktarı Lir a U r a Tarihi Saati
— Muht. amyant malzemesi 7 Kal. 43.490.000 1.304.700 5/11/1984
Pazartesi
10.00
— Radar 1 Ad. 20.000.000 600.000 5/11/1984
Pazartesi
11.00
—• Akü Plakası (+,—) ve
Separatör ‘3 Kal. 57.235.000 1.717.050 7/11/1984
Çarşamba
10.00
— Motorin tulumbası 2 Ad. 21.02C.000 630.600 7/11/1984
Çarşamba
11.00
— Elektrikli iskandil 2 Kal. 33.645.000 1.009.350 12/11/1984
Pazartesi
10.00
— Soğutma odası Malz. 1 Sist. 12.500.000 375.000 12/11/1984
Pazartesi
16763 /1-1
11.00
S. S. Bucak Küçük Sanayi Sitesi Tapı Kooperatifi Başkanlığından :
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Kooperatifimizin sorumluluğu
altında yapılacak olan 362 işyeri ve sosyal tesisten müteşekkil Bucak Küçük Sanayi
Sitesi ikmal inşaatı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ve 8/2574 sayılı
kararnameye tabi olmak kaydıyla ve kapalı zarf usulü teklif verilmek suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
1. İhale 6/11/1984 Salı günü saat 9.30’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılacaktır.
2. Sözkonusu İşin 1984 yılı birim «atlarına göre birinci keşif bedeli 250.846.848
T L . sı olup, limit içi geçici teminatı 7.525.405, TL . sidir.
3. İhaleye katılmak isteyen İştirakçiler ihale dosyasını Kooperatifimizin Cumhuriyet Caddesindeki Sanayi Sitesi idari binası Bucak adresinden 50.000,-— T L sı
karşılığında temin edilebilir.
4. İhaleye iştirak edeceklerde aranacak şartlar, Ihal mukavele dosyasında
mevcut özel İdari şartnamede belirtilmiştir.
5. İhaleye katılacak iştirakçilerin özel idari şartnamede belirtilen, hususları
kapsayan belgeleri ile birlikte, 2. maddede belirtilen geçici teminatlarını ve teklif mektuplarım, havi müracaat dosyalarım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ihale Komisyonu
Başkanlığına hitaben yazılacak ve dizi pusulasınıda ihtiva eden pullu dilekçe ekinde
6/11A984 Salı günü saat 9.00’a kadar Sanayi vc Ticaret Bakanlığının A. Blok 2. Kat
211 No. lu odasında toplanacak ihale Komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olmaları
gerekmektedir.
6. Kooperatifimiz İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
Not: İhale dosyası ile İlgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hiç bir başvuruda bulunulmayacaktır.
16770 / 2-1
Sayfa : 80 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara İl İşletme Müdürlüğünden .-
1 — Müdürlüğümüzce;
5 Kalem malzeme (otomatik şalter, zaman sayacı, klemens) kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır.
Bu işin özelliklerim kapsayan liste Ticaret Müdürlüğünden alınabilir.
2 — Firmalar teklif ettikleri malzemelerin kalite, marka ve menşeini belirtecekler istendiğinde numune vereceklerdir.
3 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 265-84/OP referansı ile
en geç l/H/1984 günü saat ll.OO’e kadar Toros Sokak No : 12 Sıhhiye/Ankara adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
4 — Bu iş için 90 900,— TL. geçici teminat yatırılacaktır.
5 — Firma sahiplerinin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
a) Hüviyet,
b) Vekil olanlar vekaletname,
c) Ticaret odası kayıt belgesi (1984 yılı)
d) Sanayici ise sanayi odası kayıt belgesini (1984 yılı) tekliflerine ekleyeceklerdir.
6 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
16608 /1-1
İzmir Valiliğinden;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün,
1 — Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici teminatları, son müracaat tarihi,
ihale gün ve saatleri yazılı işler 2888 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 maddesinin
(a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işlerin ihaleleri Anadolu Caddesi 41/5 Bayrakh’daki İzmir Bayındırlık
ve İskan Müdürlüğü hizmet binasında İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Bu işlere ait ihale evrakları mesai saatleri dahilinde mezkur Müdürlükte
görülebilir.
4 — İhaleye katılmak için isteklilerin;
Dış zarfa konan belgeleri:
a) Kanuni ikametgâh belgesini, (Muhtarlıktan alınacak)
b) İmza sirküleri, (Noterden tasdikli)
c) 1984 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
d) Geçici teminat mektupları, süresiz limit dahili olacak ve her teminat mektubunda daha once ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması şartı ile teminat mektubu veya alındı
makbuzu,
e) İstekli adına vekâleten iştirak halinde, aslın noter vekâletnamesi, vekilin
noter tasdikli imza sirkusü,
f) İdaremizden alınan yeterlik belgesi,
g) Kapalı iç zarf.
5 — Yeterlik belgesi alınması için.
Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesmde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan;
a) Yapım araçları bildirimi ve belgelerini vermesi,
b) Teknik personel bildirimi ve belgelerini vermesi,
c) ilgili bankalarca, işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirimi ve isteklilerin son beş yıla ait onaylı
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMÎ GAZET E Sayfa : 87
bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri vermesi,
d) Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gösteren taahhüt durumu bildirimini vermesi,
e) Bayındırhk ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif
bedeli itibariyle en az, bu işin ihalesine girebilecek miktarda müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle İzmir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü Yeterlik Belgesi Kov
misyonundan alacakları ihaleye girme belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler bu işe ait teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — İstekliler teklif mektuplarında, kanuni kesin teminat üstünde, kesin teminat teklifinde bulunabileceklerdir. Ancak, dosyasındaki teklif mektubu örneğinin
altında kanuni teminatla ilgili ibare değiştirilmeden aynen yazılıp imzalanacak,
şartlı beyan kabul edilmeyecektir.
8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
9 — İstekliler Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi (Ek) maddeye riayetleri
şarttır.
10 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
Keş. Bed. Geç. Tem. Son Mür. İhal e
1 ş i n A d ı TL. TL. Tarihi Günü Saati
1 – İzmir – Selçuk Emniyet Amirliği (Loj.) ikmal inş. (1984 -1985)
2 – İzmir – Gümüşsü (Gümüldur)
Teknik Ziraat Merkezi 8’li lojman ikmal İnş. (1984)
3 – İzmir – Çeşme Hâkim ve Savcı
lojmanı ikmal İnş. (1984)
4 – İzmir – Aliağa Endüstri Meslek
Lisesi yeni bina ikmal İnş.
(1984-1985-1986) karne grubu
(B) olacak.
5 – İzmir – Karşıyaka Gümüşpala
Ortaokulu ikmal İnş. (12 Ders.)
(1984 -1985)
6 – izmir-Bornova Ortaokulu (12
Ders.) Bornova Temel Eğitim 2.
Kd. Okulu ikm. İnş, (1984 -1985)
7 – İzmir – Maliye Memur Loj. 12
Daireli ikmal inş. (1984 -1985 –
8 – İzmir – Kınık KI Tipi Cezaevi
İnş. (1984-1985)
9 – İzmir – Menemen 20 Daireli Polis Loj. ikmal İnş. (1984 -1985)
10-İzmir Maliye Memur Loj. ikmal inş. (4 Daireli) (1984 -1985)
18.500.000 555.000 30/10/1984 5/11/1984 15.00
7.400.000 222.000
7.968.000 239.040
30/10/1984
1/11/1984
5/11/1984 16.00
6/11/1984 15.00
406.019.623 12.180.589 1/11/1984 6/11/1984 16.00
122.415.729 3.672.472 1/11/1984 7/11/1984 15.00
100.000.000 3.000.000 1/11/1984 7/11/1984 16.00
87.032.392 2.610.972
48.000.000 1.440.000
35.000.000 1.050.000
28.128.720 843.862
2/11/1984
2/11/1984
2/11/1984
2/11/1984
8/11/1984 15.00
8/11/1984 16.00
9/11/1984 15.00
9/11/1984 16.00
16559/1-1
Sayfa : 88 RESMÎ GAZET E 22 Eki m 1981 — Sayı: 18553
Hatay Valiliğinden ;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün,-
1 — ılımız Altınözü İlçesi Yolağzı 4’lu lojman, 51ı ko m sağlık ocağı inşaatı
işi 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur, iş 1965 yılına sari olup, değişken birim fiyatlıdır.
2 — Keşif bedeli 30.500.000,— TL. dır.
3 — İhale Hatay Hükümet Konağındaki Bayındırlık ve İskan Müdürü odasında toplanacak olan ihale Komisyonu tarafından 6/11/1984 Sah gunu saat 11.00’de
yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Hatay Bayındırlık ve
İskan Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a) 915.000,— TL. lik geçici teminatına ait makbuz veya banka mektubunu,
(banka teminat mektubu Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı adına Hatay Valiliğine hitaben alınmış ve limit dahili olduğu belirtilmiş olacaktır.)
b) 1984 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
c) istekliler gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirket imza sirkülerini ekliyeceklerdir.
d) isteklilerin son beş yıla ait onaylı bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri
gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri vermesi,
e) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ihale şartnamesinde belirtilen ve usulüne gore hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum bildirisini, teknik personel bildirisini, taahhüt bildirisini, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından almış oldukları ışın keşif bedeli kadar
işin ihalesine girebileceklerini gösterir (C) grubu müteahhitlik karnesinin aslı yada
noter tasdikli bir örneğini vererek Hatay Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alacakları ihaleye katılma belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden l saat öncesine kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — İhaleye katılma belgesi alabilmek için istekliler dilekçelerini 1/11/1984
günü mesai saati sonuna kadar Hatay Valiliği veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir.
8 — Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgileri ihale dosyasında mevcuttur.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Bu ihale ile ilgili daha önce yapılan ilan hükümsüzdür.
Keyfiyet ilan olunur. 16333 / 1-1
Ankara Lv. Amirliği 4 No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından :
Aşağıda cins miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı (bir) kalem (kauçuklu asfalt) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlannda Komisyonda
İstanbul ve İzmir Levazım Amirliklerinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar makbuz
karşılığı Komisyon Başkanına vermeleri, postada gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi: Kauçuklu asfalt (derz dolgu malzemesi). Miktarı: 80.000 Kg., Muhammen bedeli: 20.000.000,— TL., Geçici teminatı: 600.000,— TL., İhale günü saati:
2/11/1984 15.00 16391 / 1-1
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 RESMİ GAZET E Sayfa : 89
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz Elmaaağ Barut Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı için 400 adet
asit tuğlası satınal ırı acaktır.
Bu ise ait şartname Ankara’da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden,
İstanbul’da mönü Cad. No : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırhyacakları fiyatlı
teklif mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 1 Kasım 1984 günü saat 17.00’ye
kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen
veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
16561 /1-1
7 KALE M ALÜMİNYUM MALZEME SATINALINACAKTIR
Kurumumuz Mamak Gazmaske Fabrikasının ihtiyacı olan 7 kalem alüminyum
malzeme satınannacaktır.
Bu işe ait şartname Ankara’da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden,
İstanbul’da İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 5 Kasım 1984 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
16560/1-1
İzmir Levazım Amirliği (1) No. lı Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
M. S. B. lığı Lv. A. ligi İzmir İhtiyacı için aşağıda cins. miktar tahmini bedel
ve geçici teminatı yazılı alınacak mallar, karşılarında belirtilen tarih ve saatte İzmir – Küçükyalı Levazım Amirliği ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İstekliler teklif mektuplarını ihale
günü saat 9.45’e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnameler İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komisyonumuzda
çalışma saatleri içinde bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranılacak belgeler kapalı
teklif şartnamesinin 3 ve 6 ncı maddelerindeki belgelerdir.
Cinsi: Kur u Soğan, Miktarı: 240 ton. Bedeli: 24.000.000, Geçici teminatı:
720.000, İhale Tarihi Saati •. 6 Kasım 1984 10.00 15024 /1-1
Sümerbank Van Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden Müdürlüğünden
1 — Müessesemiz üretimi, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı defolu olarak adlandırılan toplam: 9467 çift erkek ayakkabısı kapalı teklif almak suretiyle satılacaktır.
2 — İhaleye İştirak etmek isteyenler teklif fiatlan üzerinden % 7,5 geçici teminatları ile kapalı teklif mektuplarını 9 Kasım 1964 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemize vermiş olacaklardır.
3 — Bu İşle İlgili şartname Müessesemizden temin edilir.
4 — Müessesemiz 2888 sayılı Kanuna tabi değildir. 16101 / l-ı
Sayfa : 90 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18553
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden
İNŞAAT YAPTIRILACAKTI R
Kurumumuz tarafından Ürgüp İlçesi yakınlarındaki 380 Kv. luk Ürgüp Trafo
merkezinde inşa ettirilecek 2 adet S3 tipi lojman binaları inşaatları işi 8/2574 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi esasları dahilinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
1984 yılı sabit birim fiatları üzerinden hesaplanan 34.8P0.000,— TL. lik keşif bedelle
eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 29/11/1984 tarihinde saat 15.00 den sonra TE K Şebeke Tesis
Dairesi Başkanlığı Emek Işham Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinde açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 1.044.000,— TL. dır.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin ihaleye katılma belgelerini
alabilmeleri için enaz (B) grubundan 100000.000,— TL lık müteahhitlik karnesi, 1980
yılından sonra bir defada en az keşif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit olarak
taahhüt edip bitirdiklerini veya keşif özetinin 4 katı tutarındaki benzeri işleri şantiye veya kontrol şefi sıfatıyla yaptırdıklarına dair resmi onaylı iş bitirme belgeleri
olanlar, ilanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınmış Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel, teçhizat ve makina parkı belgeleri,
bankalardan alınmış referans mektuplarını mali durumu ile halen üzerinde taahhütleri olup olmadığını gösterir listeleri ve en son aldıkları sitüasyon suretlerini ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen butun belgelerle birlikte bir yazı ekinde
T E K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Ka t • 16 Kızılay/Ankara adresindeki muhaberat servisine en geç 5/11/1984 tarihinde saat 17.00 ye kadar verilecektir.
İşe ait taahhütnameler ve belge suretleri noter tasdikli olacaktır.
4 — Katılma belgeleri 20/11/1084 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile TEK
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
5 — Tekliflerin ne geç 29/11/1984 tarihinde saat 14.00’e kadar TE K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinin muhaberat servisine teslim edilmesi gerekir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmamakla, müracaat dosyaların incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi 2980 Sayılı Kanunla değişik 28. maddesi
esaslarına göre yapılacaktır.
7 — Proje ve Şartnameler TE K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı
Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinin 6. katındaki 607 No. lu odada görülebilir.
8 — Eksiltme dosyasını, isteyenler ve katılma belgesi alanlar 7.500,— TL. lık
makbuz karşılığında adresten alacaklardır.
9 — Geç müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
16719/1-1
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kurumumuz tarafından İstanbul’da Tepeören Semtindeki 380 Kv. Gebze Trafo
Merkezinde inşa ettirilecek 2 adet S3 tipi lojman binaları inşaatları işi 8/2574 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi dahilinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1984 yılı
sabit birim fiatları üzerinden hesaplanan 34.800.000,— TL. lık keşif bedelle eksiltmeye
verilmiştir.
1 — Teklifler 29/11/1984 tarihinde saat 15.00 den sonra TE K Şebeke Tesis
Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinde açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 1.044.000,— TL. dır.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin ihaleye katılma belgelerini
alabilmeleri için enaz (B) grubundan 100.000.000,— T L lık müteahhitlik karnesi, 1980
yılından sonra bir defada en az keşif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit olarak
22 Ekim 1984 — Sayı: 18653 RESMİ GAZETE Sayfa : 91
taahhüt edip bitirdiklerini veya keşif özetinin 4 katı tutarındaki benzeri isleri şantiye veya kontrol şefi sıfatıyla yaptırdıklarına dair resmi onaylı İş bitirme belgeleri
olanlar, Hanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten sonra alınmış Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel, teçhizat ve makina parkı belgeleri,
bankalardan alınmış referans mektupları mali durumu ile halen üzerlerinde taahütleri olup olmadığını gösterir listeleri ve en son aldıkları sitüasyon suretlerini ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen bütün belgelerle birlikte bir yazı ekinde
T E K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat : 16 Kızılay/Ankara adresindeki muhaberat servisine en geç 5/11/1984 tarihinde saat 17.00 ye kadar verilecektir.
İşe ait taahhütnameler ve belge suretleri noter tasdikli olacaktır.
4 — Katılma belgeleri 20/11/1984 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile TEK
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
5 — Tekliflerin ne geç 29/11/1984 tarihinde saat 14.00’e kadar TE K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinin muhaberat servisine teslim edilmesi gerekir.
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmamakla, müracaat dosyaların incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi 2990 Sayılı Kanunla değişik 28. maddesi
esaslarına göre yapılacaktır.
7 — Proje ve Şartnameler TE K Şebeke Tesis Dairesi Raşimniığı Emek Işhanı
Kat: 16 Kızılay/Ankara adresinin 6. katındaki 607 No. lu odada görülebilir.
8 — Eksiltme dosyasını, isteyenler ve katılma belgesi alanlar 7.500,— TL. lık
makbuz karşılığında adresten alacaklardır.
9 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurumumuz 2888 sayılı Kanuna tabi değildir. 16720/1-1
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
250 TO N DlPA İTHAL EDİLECEKTİR
1 — Fabrikalarımızın ihtiyacı İçin 250 ton Dipa (Di – tsopropropanolamine) ithal edilecektir.
2 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No: 70 Ankar a adresindeki Genel Müdürlüğümüz Dış Ticaret servisinden veya Rıhtım Cad. Denizciler
Sok. No : 8 R. Han Karaköy/Istanbul adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
3 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları en geç
22/11/1984 günü saat 16.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmiş veya elden tevdi edilmiş olacaktır.
4 — Şirketimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen serbesttir.
16670/1-1
66 ncı Tümen Satınalma Komisyon Başkanlığından :
Davutpaşa/tSTANBUL
Aşağıda yazılı 1 kalem yiyecek maddeleri kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Evsaf ve şartnameleri İstanbul, Ankara, izmir Lv. Amirliklerinde görülebilir.
Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden evvel Komisyona verilmesi gerekmektedir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
Cinsi: Elma, Miktarı: 200.000 Kg., Tahmini bedeli: 18.000.000,— TL , Geçici teminatı: 540.000,— TL , İhale günü; 5/11/1984, Saati: 11.00
16687/1-1
Sayfa : 92 RESM I GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18533
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT TAPTJRIUA£1AJCTIR
Kurumumuz tarafımdan lataobuı’aaki **0 kV. tak Aübeyköy Trafo Merkezinde
inşa ettirilecek 2 adet 83 tipi lojman Wnalsxi tns&aUarı işi 8/2574. sayılı Bakanlar
Kurulu Kararnamesi esasları dahilinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1984 yılı
sabit birim fiyatları üzerinden hesaplanan 34.800.000,— T U lık kesif bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 29/11/1984 tarihinde saat 15.00 den sonra TE K Şebeke Tesis
Dairesi Başkanlığı Emek tşhanı Kat 16 Kızılay/Ankara adresinde açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 1.044.000,— TL . dır.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve İsteklilerin ihaleye katılma belgelerini
alabilmeleri İçin enaz B grubundan 100.000.000,— TL . lık mUteahhtiilk karnesi, 1980
yılından snra bir defada enaz kesif özeti kadar benzeri bir işi müteahhit olarak taahhüt edip bitirdiklerini veya keşif özetinin 4 katı tutarındaki benzeri İşleri şantiye
veya kontrol şefi sıfatiyle yaptırdıklarına dair resmi onaylı işbitirme belgeleri olanlar, ilanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten sonra alınmış Ticaret veya
Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel, teçhizat ve makina parkı belgeleri, bankalardan alınmış Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel, teçhizat ve
makina parkı belgeleri bankalardan alınmış referans mektupları, mali durumu İle
halen üzerlerinde taahhütleri olup olmadığını gösterir listeleri ve en son aldıkları
sitüasyon suretlerini ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen bütün belgelerle birlikte bir yazı ekinde TE K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Ka t
16 Kızılay/Ankara adresindeki muhaberat servisine en geç 5/11/1984 tarihinde saat
17.00 ye kadar verilecektir.
İşe alt taahhütnameler ve belge suretleri noter tasdikli olacaktır.
4 — Katılma belgeleri 20/11/1984 tarihinden itibaren geçerli olmak şartı ile
T E K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
5 — Tekliflerin en geç 29/11/1984 tarihinde saat 14.00’e kadar TE K Şebeke
Tesis Dairesi Başkanlığı Emek tabanı Kat 16 Kızılay/Ankara adresinin muhaberat
servisine teslim edilmesi gerekir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmamakla, müracaat dosyalanıl
incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi 2990 saydı Kanunla değişik 28. maddesi
esaslarına göre yapılacaktır.
7 — Proje ve şartnameler TE K Şebeke Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Ka t 16
Kızılay/Ankara adresinin 6. katındaki 607 No. lu odada görülebilir.
8 — Eksiltme dosyasını, İsteyenler ve katılma belgesi alanlar 7.500,— TL . lık
makbuz karşılığında yukarıdaki adresten alacaklardır.
9 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 16717 /1-1
İNŞAAT YAPTIRILACAKTI R
Kurumumuz tarafından Antalya ili yakınında 380 kV. luk Kepez Trafo Merkezinde inşa ettirilecek 2 adet S3 tpii lojman binaları İnşaattan İşi 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi esastan dahilinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1984
sabit birim fiyatları üzerinden hesaplanan 34.800.000,— TL . lık keşif bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler 29/11/1984 tarihinde saat 15.00 den sonra TE K Şebeke Tesis
Dairesi Başkanlığı Emek tşhanı Ka t 16 Kızılay/Ankara adresinde açılacaktır.
2 — Eksiltmenin geçici teminatı 1.044.000,— TL . dır.
3 — Eksiltmeye iştirak edebilmek ve isteklilerin ihaleye katılma belgelerini
alabilmeleri için enaz B grubundan 100.000.000,— TL . lık mUteahhtiilk karnesi, 1980
yılından sonra bir defada enaz keşif özeti kadar benzeri bir İşi müteahhit olarak taah-
22 Ekim 1984 — Sayı: 18553 HrSSMI GAZET E Sayfa : 9S
hüt edip bitirdiklerini veya keşif özetinin 4 katı tutarındaki benzeri isleri şantiye
veya kontrol şefi sıfatiyle yaptırdıklarına dair resmi onaylı işbitirme belgeleri olanlar, ilanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten sonra alınmış Ticaret veya
Sanayi Odası kayıt belgesi, teknik personel, teçhizat ve makina parkı belgeleri, bankalardan alınmış referans mektupları, mali durumu ile halen üzerlerinde taahhütleri
olup olmadığım gösterir listeleri ve en son aldıkları sitüasyon suretlerini ve eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde istenen bütün belgelerle birlikte bir yazı ekinde TE K
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat 18 Kızılay/Ankara adresindeki
muhaberat servisine en geç 6/11/1984 tarihinde saat 17.00 ye kadar verilecektir.
İşe ait taahhütnameler ve belge suretleri noter tasdikli olacaktır.
4 — Katılma belgeleri 20/11/1984 tarihinde itibaren geçerli olmak şartı İle TE K
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından verilecektir.
5 — Tekliflerin en geç 29/11/1984 tarihinde saat 14.00’e kadar TE K Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek lşhanı Kat : 10 Kızılay/Ankara adresinin muhaberat
servisine teslim edilmesi gerekir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmamakla, müracaat dosyalart incelenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi 2990 sayılı Kanunla değişik 28. maddesi esaslarına göre yapılacaktır.
7 — Proje ve şartnameler TE K Şebeke Dairesi Başkanlığı Emek lşhanı Kat :
16 Kızılay/Ankara adresinin 6. katındaki 607 No. lu odada görülebilir.
8 — Eksiltme dosyasmı, isteyenler ve katılma belgesi alanlar 7500,— TL . İlk
makbuz karşılığında yukarıdaki adresten alacaklardır.
9 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
10 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
16718/1-1 •
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Tedarik Daire Başkanlığından:
1 — Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 20 Adet sıvı gaz oksijen
ve nitrojen üretim cihazının satın alımı için 10 Eylül 1984 gün ve 18511 sayılı Resmi Gazete satınalma ilanı verilmiş, bu ilân üzerine istekli firmalara teknik ve İdari
şartname dağıtılmıştır.
2 — Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tanzim edilen teknik şartnamede yapılacak değişiklik nedeniyle söz konusu alım iptal edilmiştir.
3 — Teknik şartname düzenlemesinden sonra yeniden ilâna çıkılacaktır. İlgililere duyurulur. 16716/1-1
TCDD Ankar a Demiryolu Fabrikası Alım, Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından :
Fabrikamızca tamir edilmekte olan PA 4V -185 tipi Diesel Motorlarında kullanılmak üzere 200 adet pik döküm (G G – 25) Gaz giriş kasası şartnameleri dahilinde ve kapalı zarf teklif alma yöntemine göre iç piyasadan imal suretiyle satın alınacaktır.
Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Ankara Demiryolu Fabrikası Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığı Behiçbey/Ankara adresinden temin edilebilir
(Telefon : 22 20 67 – Posta Kutusu 26 Gazi/Ankara)
Geçici teminat teklif tutarının % 2,5’u dur.
ihale 7 Kasım 1984 günü saat 15.00’te yapılacağından teklif mektuplarının aynı
gün saat 15.00’e kadar Komisyonumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Postada vaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 16659/1-1
Sayfa : 94 RESMİ GAZET E 22 Eki m 1984 — Sayı: 18963
Çeşitli İlânlar
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı taleri Genel Müdürlüğünden :
PROJ E YARIŞMASI :
Bolu 275 Yataklı Devlet Hastanesine alt mimari projelerin elde edilme isi
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İğleri Genel Müdürlüğü tarafından «Mühendislik
ve Mimarlık Proje Yarışma’Yönetmeliği» kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkartılmşıtır.
Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları üyeleri katüabilir.
YARIŞMA JÜRİSİ :
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
— Yılmaz-Topkara
— Muzaffer Işm
— Dr. Yücel Şengün
— Rahmi Kasapoğlu
— Perihan Yıldız
ASL I JÜRİ ÜYELERİ
— M. Aslan Aalaner
— Hasan Alkım
— Niyazi Duranay
— ihsan Onrat
— Nişan Yaubyan
YEDE K JÜR İ ÜYELER I
— Mahmut Tuna
— Tülay Czbek
— Sulhi Yıldız
RAPORTÖRLER
— Keziban Erdem
— Gülln Ağla.
— Şlnasi Yüney
ÖDÜLLER
1. ödüle Net
2. ödüle Net
3. ödüle Net
6 adet Mansiyon herblrine net
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdür Yardımcısı
Bolu Belediye Başkam
Bolu Devlet Hastanesi Başhekimi
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü Tesisat Dairesi Başkam
Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık
Kurum. Mim. Etüd – Proje ve Kontrol Ş. Md.
Y. Mimar (D.G.S.A)
rnş. Yük. Müh. (ı.T.Ü.)
Y. Mimar (D.G.S.A)
Mimar (ı.T.Ü.T.O.)
Y. Mim. Müh. (ı.T.Ü.)
Y. Mim. Müh. (I.T.Ü.)
Mimar (A.D.M.MJV.)
tnş. Yük. Müh. (t.T.Ü.)
Mimar (A.D.M.MJL)
Mimar (A.D.M.M.A.)
Mimar (A.D.M.M.A.)
700.000,— TL .
600.000.— TL .
• 500.000,— TL .
350.000,— TL . ödenecektir.
Ayrıca, jüri tarafından satınalmaya değer projeler tesbit edildiği takdirde satın alınmak üzere jüri emrinde 230.000,— TL . bulundurulacaktır.
Proje teslim tarihi: 4 Şubat 1985 (Pazartesi) günüdür.
Yanşma şartnamesi ve eklerini almak İçin şahsen veya posta ile Bayındırlık
ve Iskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 2.000,— TL . yatırıldığım gösteren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı
Tap». İşleri Genel Müdürlüğü yarışma raportörlüğüne müracaat edilecektir.
16609/1-1
22 Ekim 1Ö84 — Sayı : 16553 RESMİ GAZET E Sayfa : 95
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
İdare merkezi İstanbul’da bulunan Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri Pazarlama A. Ş.nin sermayesinin l.ooo.ooo.ooo. liralık kayıtlı sermaye tavanı içinde
75O.00O.O0O,— liradan 1.000.000.000,— liraya çıkarılması nedeni ile birlik kupürü 1000
lira İtibari değerde 250.000 adet hisse senedi öncelikler itamamlamak -üzero
16/10/1984 tarihinden itibaren Boçşa Kotuna alınmıştır. 16751
İdare merkezi Tekirdağ’da bulunan Marmara U n Sanayii A. Ş. tarafından ihraç edilen % 50 faizli, 7 yıl vadeli birlik kupuru, 50.000,— lira itibari değerde 200
adet 100.000,— lira itibari değerde 400 adet toplam 50.000.000,— liralık hamiline yazılı III. tertip tahviller 16/10/1984 tarihinden itibaren Borsa Kotuna alınmıştır.
16752
İdare Merkezi İstanbul’da bulunan Trakya Sanayi ve Ticaret A. Ş. nin
100.000.000 lir a olan sermayesinin 255.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile
113.000.000 liralık kısmı yeniden değerleme fonundan, 42.000.000 liralık kısmı iştirak
hisselerinin satışından doğan kârdan karşılanan birlik kupürü 500 lira itibari değerde 310.000 adet hisse senedi öncelikleri tamamlamak üzere 16/10/1984 tarihinden
itibaren Borsa oKtuna alınmıştır. 16753
e
Adalet Bakanlığından:
Adıyaman kapalı cezaevinin 1984 mali yılı kuru gıda maddeleri ihtiyacını karşılamayı taahhüt eden, Adıyaman Ticaret Sicil Müdürlüğünün 1299 sırasında Taştı
Ticaret unvanı ile kayıtlı, Adıyaman Atatürk Caddesi Taştı tşhamnda faaliyet gösteren müteahhit Abdulgaffar Taştı, sözleşme hükümlerini kanuni, zorunlu ve haklı
bir neden olmaksızın yerine getirmediğinden ve ihalenin feshine sebebiyet verdiğinden Bakanlık Makamının 10/10/1984 tarihli onayı ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince, 4 ay müddetle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına,
keyfiyetin müteahhitlik siciline işlenmesine, uygulamanın Resmî Gazete’de yapılacak ilan tarihinden başlamasına karar verilmiştir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince ilan olunur.
16758/1-1
Amasya Valiliğinden :
Müteahhit Şerafettin özaydın taahhüdünde yaptırılan 5.500.000,— TL. keşif bedelli Amasya-Merzifon Endüstri Meslek Lisesi Motor Atölyesi inşaatında hileli malzeme kullanılmasından, Fen ve Sanat Kaidelerine uygun imalat yapılmamasından
dolayı inşaatta meydana gelen zarar ve ziyan 2490 sayılı Kanunun 52 ncl maddeM
Borçlar Kanunun 360 ve 363 ncü maddeleri gereğince ikmal ve tazmin ettirileceğine
dair 29/8/1984 gün ve 2676 sayılı ihtarname mezkûr işin sözleşmesinde müteahhidin
kanuni adresi olan Irmak Cad. No. 122/2 – Samsun adresine Amasya Noterllğlnce
29/8/1984 gün ve 18023/16062 sayılı tebligatla bildirilmiştir. Ancak tebligat, muhatab belirtilen adreste bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
Bu tebliğin yayın tarihinden itibaren bir ay içerisinde Amasya Valiliğine müracaatla zarar ve ziyamn yukarıda belirtilen ihtarname hükümlerine göre İkmal edilmesini, aksi takdirde müteahhitliğiniz (Şerafettin uzaydın) nam ve hesabına yaptırılacağının bilinmesini 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince tebliğ hükmünde olduğu
Uanen duyurulur. 16558/1-1
Sayfa : 96 RESMİ GAZETTE 22 EJdm 1984 — Sayı : 18553
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca 2886 Sayılı Kanuna göre tespit ve
tanzim edilen 1984 yılı SÖZLEŞME (Tasarısı) ve YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ
KAPAL I TEKLİF USULÜ İLE İHALE ŞARTNAMESÎ’nin lşletmemizce baskıları yapılarak satışa sunulmuş olup herbiri 500,— TL. karşılığında Resmi
Gazete satış büromuzdan temin edilebilir
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Doğan Güneş tarafından derlenen ve lşletmemizce baskısı yapılan
DEVLE T MEMURLARI İLE ÎLGlLt YÖNETMELİKLER kitabı 350,— TL. karşılığında Resmî Gazete satış büromuzdan temin edilebilir.
Posta ile talepte bulunanlar 150,— TL lık posta ücretini de ilâve ederek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi – ANKARA 640/65 Numaralı işletmemiz
hesabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya foto
kopisini göndermeleri gereklidir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Bugünkü dille yayıma hazırlanan Atatürk’ün BÜYÜK NUTUK’u üç cilt
halinde İşletme Müdürlüğümüzce baskıları tamamlanarak satışa sunulmuştur. I. hamur kâğıda krom-lüxs kapaklı olarak üç cilt 2.250,— TL. ye İşletmemiz Resmi Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde
300,— TL. posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.
Resmî Gazete Fihristi
Yürütme ve İdare Bölümü:
Sayfa
Tüzük
84/8428 Maden ve Taş Ocakları ile Açık işletmelerde Alınacak işçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Hakkında Tuzuk 1
Bakanlar Kurulu Kararı
84/8600 Seksenbir Kişinin Turk Vatandaşlığına Alınmasına Dair
Karar 51
Yönetmelik
— Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla ilgili Yönetmelik 52
Tebliğ
— DPT Müsteşarlığının Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi
ile ilgili 85/1 Sayılı Tebliği
— ilânlar
54
67
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ