T. C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920
Yönetim ve yazı işleri için
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve
Yayın Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
19 Haziran 1986
PERŞEMBE
Sayı : 19139
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun
Kanun No. 3298 Kabul Tarihi : 3.6.1986
Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar
MADDE 1. — Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsülleri ile, ham afyon, tıbbi afyon
ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun
alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi ve araştırması izne
tabidir.
Kullanılması zararlı olduğu ve “Toxicommanie” yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabiî ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alınabilir.
Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti, izin belgesi alma zorunluğu
MADDE 2. — Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal
ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her
yıl Bakanlar Kurulunca tespit edîlir ve kararname en geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu
konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler hakkında
birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Yasama Bölümü Sayfa : 1
Resmî Gazete Kodu : 190686 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devir edilemez.
İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya
imha ettirilir,
4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisinden veya
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlara, bu mahkûmiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise iptal edilir.
İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkûm
olanların bu mahkûmiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.
Yönetmelik
MADDE 3. — Haşhaş ekimi, kontrolü, toplanması, değerlendirilmesi, imhası, satınahnması veya satılması ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle
düzenlenir.
Cezaî hükümler
MADDE 4. — Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları
Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır.
Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ve üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır
para cezasına hükmolunur.
Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve
onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
İzinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddeler
hükümleri uygulanır.
İzin belgesinde tespit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticiler
hakkında, fiili Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddelerinin kapsamına girmediği takdirde eksik teslim edilen miktarların teslim anındaki baş alım fiyatının üç misline kadar ağır
para cezasına hükmolunur. Ürettikleri ham afyon veya kapsülün tamamını teslim etmeyenler
hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uygulanır.
Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerine getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk
kuvvetleri hakkında onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.
Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getirilir.
Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım edenler hakkında asıl faillere verilecek
cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler de asıl failler gibi ceza
görürler.
Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili yakalamalarda 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 5.- 3 Temmuz 1932 tarihli ve 2061 sayılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri Satış
Birliği Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986′
Yasama Bölümü Sayfa 2
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3299 Kabul Tarihi: 3.6.1986
MADDE 1. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok
işyerine sahip bir işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlamında bu sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmesi denir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müessesece
işyerleri ayrı tüzelkişiliğe sahip olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş
sözleşmesi yapılır.
MADDE 2. — 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanacak istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde
belirtilecek işkolundaki bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için istatistik yayımlanmcaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere
müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.
Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistikler kesinleşir. Ancak, istatistiğin
gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu
itirazı 15 gün içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca temyiz edilebilir. Yargıtayca bu temyiz talebi 15 gün içinde kesin karara bağlanır.
MADDE 3. — 2822 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi veya işveren
sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi
haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazım, sebeplerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge
müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş
sözleşmesi birden fazla bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz
Ankara’daki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya
ilgili bölge müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda
çalışan işçilerin yüzde onunu temsil edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz.
MADDE 4. — 2822 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin
yetkili olmadığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca durumun tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dava yolu ile ileri sürülebilir.
MADDE 5. — 2822 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü eklemek zorundadır. Ancak, tarafların toplu görüşme gereği ileri sürecekleri tekliflerde değişiklik yapma hakları saklıdır.
MADDE 6. — 2822 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya
toplantıya geldiği halde görüşmeye başlamazsa ya da toplu görüşmeye başlandıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam etmezse, toplantıya gelen taraf, durumu görevli makama altı iş günü
içerisinde yazı ile bildirir.
MADDE 7. — 2822 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 22. — Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, taraflardan her biri görüşmelere 59 uncu maddeye göre düzenlenen resmi
listeden bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan isteyebilir. Başvuruyu alan görevli maYasama Bölümü Sayla: 3
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
kam arabulucu tayini için tarafları altı iş günü içinde toplantıya çağırır. Taraflardan biri bu toplantıya katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini hususunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam, resmi listeden bir arabulucuyu taraflardan en az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. Arabulucu tayini yoluna gidilmiş ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti bakımından altmış günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve ayrıca resmi arabulucu tayin edilmez.
Bu takdirde arabulucunun düzenleyip görevli makama tevdi edeceği tutanak, 23 üncü maddede belirtilen resmi arabulucu tutanağı mahiyetindedir.
Birinci fıkraya göre arabulucu tayini yoluna gidilmemiş ve toplu görüşmenin başladığı
tarihten itibaren altmış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışsa, görevli makam başvuru üzerine veya re’sen altı işgünü içinde 15 inci maddede öngörülen mahkemeye başvurmak
suretiyle resmi üsteden bir arabulucunun tayinini talep eder.
Resmi arabulucunun görevi mahkemece kendisine yapılacak duyurudan itibaren başlar.
MADDE 8. — 2822 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akitlerinden doğan hak ve borçlan askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya
geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, haklı sebeple hizmet akti feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması
imkanı saklıdır. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, grev gözcülerinin ya da taraf sendikanın yazılı
başvurusu halinde ilgili bölge müdürlüğünce denetlenir.
MADDE 9. — 2822 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde — Bu Kanunda geçen Çalışma Bakanlığı ismi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bölge Çalışma Müdürlüğü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
18/6/1986
9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun INO. SSW) Kabul Tarihi : 4.6.1986
MADDE 1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 12. — Genel Kurul; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği kimsenin başkanlığında, Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulundan iştirak edecek birer
temsilciden;
Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek sosyal güvenlik, sosyal politika ve ekonomi, iş hukuku, tıp dallarında uzman beş öğretim üyesinden;
En fazla işçiyi ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonu tarafından iş kollarına göre eşit sayıda seçilecek en az 50’şer işçi ve işveren temsilcilerinden;
Kurumdan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sürekli işgöremezlik geliri almakta olanlardan en fazla üyeyi temsil ettiği Bakanlıkça belirlenen kuruluş tarafından seçilecek on
temsilciden;
Meydana gelir.
Genel Kurulun çalışma usul ve esasları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 2. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yasama Bölümü Sayfa : 4
Kanun No. 3300 Kabul Tarihi : 4.6.1986
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5
Madde 13. — Genel Kurul; üç yılda bir en geç Haziran ayı sonuna kadar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanının çağrısı üzerine toplanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekli görürse Kurulu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Toplantı için yeter sayı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
MADDE 3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14. — Genel Kurulun görevleri;
a) Kurulun bilanço ve faaliyet raporları üzerinde görüş bildirmek,
b) Genel Kurula sunulan ve Kurumun çalışmalarını ilgilendiren komisyon raporları
hakkında görüş bildirmek,
c) Sosyal Sigortalar konularında düşünce ve dileklerini bildirmek veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının isteği üzerine istişarî mahiyette kararlar almak,
d) Yönetim Kurulunun seçimle gelecek üyelerini ve yedeklerini 10 uncu maddedeki
esaslar dahilinde seçmek.
Genel Kurul görüşmelerinin sonuçlan raporla tespit edilir, bu raporlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.
MADDE 4. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (b)
ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b) Devletin çıkardığı tahviller ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince çıkarılan
gelir ortaklığı ve hisse senetlerine yatırmak,
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaşlılık aylığı veya sürekli tam işgöremezlik
geliri almakta olanlara Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi kanalı ile konut yapımı için
yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde ikrazda bulunmak.
MADDE 5. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa aşağıdaki Geçici Maddeler eklenmiştir.
Geçici Madde 1. — Bu Kanunun 28.6.1978 tarih ve 2158 sayılı Kanunla değişik 20 nci
maddesinin (d) fıkrasına göre sigortalılar ile Kurumdan malullük ve yaşlılık aylığı veya sürekli
işgöremezlik geliri almakta olanlara tahsis edilmiş bulunan konut kredisi işlemleri ile konut
kredisi tahsilatı eski hükümlere göre yapılır ve tasfiye edilir.
Geçici Madde 2. — Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonraki ilk Genel Kurul 1988 yılının en geç Haziran ayı içinde yapılır.
Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerinin görevleri Genel Kurul yapılıncaya kadar
devam eder.
MADDE 6. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 15,16 ve 26 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
18/6/1986
Yasama Bölümü Sayfa : 5
Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
2872 Sayılı Çevre Kanonunun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3301 Kabul Tarihi : 4.6.1986
MADDE 1. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a), (b), (c),
(d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Motorlu taşıt araçlarının fennî muayeneleri sırasında ayrıca alınacak fennî muayene ücretinin onda ikisi oranında,
b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen her türlü deniz
aracından gros ton başına her yıl alınacak bin lira,
c) Hava taşıt araçlarından yurt içi taşımaları için ayrıca alınacak yolcu başına bilet
bedelinin binde beşi ile taşınan yük için ton başına yılda beşyüz lira,
d) Fabrika, işyeri, eğlence yeri, atölyelerden, ayrıca alınacak gelir vergisinin binde üçü
oranında,
MADD E 2. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (a), (b), (c),
(d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yasağa uymayanlara 100 bin lira; aynı maddenin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü, yetkili mercilerce usulüne göre yapılan bildirime rağmen yerine getirmeyenlere 500 bin lira,
b) Yönetmelikte gösterilen koruma ve kullanım esaslarına aykırı davranmak suretiyle
9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki yasaklara uymayanlara 100 bin lira,
c) Yönetmelikle belirtilen sınırlamalara uymamak suretiyle 13 üncü maddesine aykırı
davranışta bulunanlara 1 milyon lira,
d) 14 üncü maddesine aykırı davranışta bulunan ve önlemleri almayanlara 50 bin lira,
MADDE 3. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (b), (c)
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki yükümlülüğü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmelere 1 milyon lira, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki önlemleri almayan kuruluş ve işletmelere
500 bin lira,
b) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluş ve işletmelere 300 bin lira,
c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan kuruluş ve işletmelere 500 bin lira,
MADDE 4. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Balast tahliyesi yapan tankerlerden, 1 000 (dahil) gros tona kadar olanlara 5 milyon lira, 1 000 ilâ 5 000 (dahil) gros ton arasındakilere 10 milyon lira, 5 000 gros tondan fazla olanlara
50 milyon lira,
b) Tankerler dahil diğer gemilerden, her türlü atık ve artık döken, sintine tahliyesi yapanlara 18 (dahil) ilâ 1 000 (dahil) gros ton arasındakilere, 5 milyon lira, 1 000 gros tondan fazla olanlara 10 milyon lira,
c) 18 (hariç) gros tona kadar olan gemilere ve gemi tarifine uymayan denizi kirleten veya
sintine basan (iki zamanlı kıçtan takmalı ve benzine yağ karıştırarak çalışan motorlu teknelerin
eksoz kirletmeleri hariç) deniz vasıtalarına 300 bin lira,
Para cezası verilir.
MADDE 5. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
İdarî cezalarda yetki
Madde 24. — Yukarıdaki maddelerde gösterilen cezalar doğrudan doğruya mahallin en büyük
mülkî amiri tarafından verilir. Bu cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre mal memurluğunca tahsil edilir. Ancak 22 nci maddede gösterilen cezalar:
a) Büyükşehir Belediye hudutları içinde kalan sahillerimiz, boğazlarımız ile liman ve körfezlerimizde; göl ve akarsularımızda cezalar Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından verilir.
Yasama Bölümü Sayfa . 6
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa;-7
Cezayı derhal ve defaten ödemeyen ve bu hususta teminat ve kefalet göstermeyen gemiler, diğer
deniz vasıtaları seyrüsefer ve faaliyetten men olunur.
Ceza ödenmediği takdirde, bu ceza 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir.
Büyüksehir Belediyeleri tarafından verilen para cezaları makbuz karşılığında tahsil edilerek
mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mal memurluğuna yatırılan cezanın % 20’si Büyüksehir Belediyesine, % 80’i Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna aktarılır. Çevre Kirliliğini Önleme
Fonuna aktarılan miktarın % 50’sine kadar olan kısmı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının önerisi ile çevre sağlığını ıslah işlerinde kullanılır.
b) Büyüksehir Belediyelerinin hudutları dışında kalan denizlerimizde Cezalar doğrudan doğruya Sahil Güvenlik bot komutanlarınca verilir. Cezayı derhal ve defaten ödemeyen gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın ve uygun limana götürülerek savcılığa teslim edilir ve
bu gemiler hakkında (a) fıkrasında belirtilen hususlar uygulanır.
Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak, durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.
c) Büyüksehir Belediye hudutları dışında kalan yerlerde yapılan kirletmeler ile, deniz, liman, bütün göl ve akarsulara yapılan kirletmeler için mülkî amirlerin ceza verme yetkileri saklıdır.
Gerekli denetimi yukarıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.
Makbuz karşılığında tahsil edilen para cezalan, mahallin en büyük mal memurluklarına
yatırılır.
Gemi ve deniz araçlarına verilecek cezalarda suçun tespiti, cezanın kesilmesi usulleri ile ceza
uygulamasında kullanılacak makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki esaslar yönetmeliklerle belirlenir.
MADDE 6. — 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE — Bu Kanunun 18 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen
fona katılma payları ile 20, 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen ceza miktarlarını on katına kadar
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3302 Kabul Tarihi : 5.6.1986
MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kunununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Orman sayılan yerlerden :
A) Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi
içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar
olduğu tespit edilen yerler,
B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak
kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı,
çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,
Orman sınırları dışına çıkartılır.
Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti
haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır.
Yasama Bölümü Sayfa T
Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz.
Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı
tesis edilen ormanlık alanlarda ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerin devamı süresince, yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.
MADDE 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir şekilde orman sınırları dışında kalmış ormanların,hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait
ormanların ve hususî ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespiti ile, bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri orman kadastro
komisyonları tarafından yapılır.
Orman kadastro komisyonları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca atanacak bir
orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması halinde orman teknikeri, bir ziraat
yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde ziraat teknisyeni, mahalli ziraat odalarınca bildirilecek bir temsilci ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy muhtarhğınca bildirilecek bir temsilci olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül
eder.
Komisyon başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe
Kanunu ile belirlenir.
Komisyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 8. — Orman kadastrosunun ve bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarma işlemlerinin yapılacağı il ve ilçeler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenir.
Kadastro çalışmalarının yapılacağı yerler en az bir ay önce radyo ve diğer yayın araçları
ile ilan olunur.
Orman kadastrosu ve sınırları dışına çıkarma işlerine aiı arazi çalışmalarının başlama
tarihi ise, orman kadastro komisyonu tarafından en az 15 gün önceden çalışacak belde ve köylerle bunlara bitişik belde ve köylerin uygun yerlerine asılarak ilan edilir.
İlan işlemlerine ait usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.
MADDE 4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tutanaklar, orman kadastrosu ve bu Kanunun 2 nci maddesinin (B) bendinin uygulamalarında her belde ve köy için, (A) bendinin uygulamasında ise bir veya birden fazla köy
ve belde veya ilçe hudutları içinde kalan bütün köyler için tutulur ve tutanak defterine yazılır.Bu tutanaklar komisyon başkanı, üyeler, bilirkişiler ve hazır bulundukları takdirde orman
içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile kullananlar veya kanunî mümessilleri
veya vekilleri tarafından imza edilir.
MADDE 5. — 6831 sayılı Orman Kanununun 10 unca maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sınırlaması ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre, orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyalan Orman Genel Müdürlüğüne
gönderilir. Orman Genel Müdürlüğünce bulunan şekli ve hukukî noksanlıklar komisyonlarca
düzeltildikten sonra Orman Genel Müdürlüğünce ilgili valiliklere gönderilir. Kadastro işlemleri
valinin onayı ile yürürlüğe girer. Kadastro tutanak suretleri haritaları ile birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir.
Ayrıca, tutanak suretleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilir.
Yasama Bölümü Sayfa : 8
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9
MADDE 6 — 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 11.— Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı sureti ile
ilanı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine müracaatla sınırlamaya ve
bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde
itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir.
Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır.
Hak sahibi gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına, çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
ve Orman Genel Müdürlüğüdür.
Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir harç, vergi
ve resim alınmaksızın hazine adına tapuya tescil olunur.
Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce
korunur.
MADDE 7. — 6831 sayılı Orman Kanununun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel orman alanlarında ifraz yapılmamak ve yatay alanın % 6’sını geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmalarına özen gösterilir.
MADDE 8. — 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 57. — Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve
çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karekteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile,
Devlete ait olup orman yetişme muhiti şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir.
Köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzelkişilerine ait arazilerde
de gerekli şartlar bulunduğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatları alındığı
takdirde bu kuruluşlarca tesis edilmek ve bakılmak şartıyla orman idaresince ağaçlandırmalar
yapılabilir.
Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve ağaçlandırma ile ilgili yardımlar bedelsiz sağlanabilir. Ağaçlandırılan sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır. İmar ihya çalışması yapılacak bozuk koru ve bozuk baltalık
ormanlarında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Mülkiyeti hazinede kalmak üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek ormandan faydalanma usulü, bu Kanunda yer alan hususi ormanlara ait hükümlere göre yürütülür. Bozuk ormanlardan çıkacak her nevi orman emvali,
üretim, taşıma ve diğer giderler kendilerine ait olmak üzere bu sahaları boşaltıp ağaçlandıracaklar tarife bedeli üzerinden pazar satışı olarak verilir. Uygulama usul ve esasları Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE 9. — 6831 sayılı Orman Kanununun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 62. — Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman Genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar.
Yasama Bölümü Sayfa . 9
Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından müştereken
hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.
MADDE 10. — 6831 sayılı Orman Kanununun geçici nci maddesi aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmasına başlanmış, ancak tamamlanamamış orman sınırlama ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, bu
Kanunla değiştirilen ilgili madde hükümlerine göre orman kadastro komisyonlarınca tamamlanır.
Tamamlama çalışmalarının usul ve esasları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca
belirlenir.
MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına
Dair Kanun
Kanun No. 3303 Kabul Tarihi : 5.6.1986
Amaç
MADDE l . — Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i
Samiyye ile hudutları belirlenen ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilinde,taşınmaz malların .zilyetleri adına tesciline imkân sağlamaktır.
Tescil şartı
MADDE 2. — 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudutları
belirlenen ve 5.2.1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hudutları genişletilen
taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz mallar, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin, 28.6.1966
tarih ve 766 sayılı Tapulama Kanununun, 15.12.1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu
Tahriri Kanununun taşınmaz mal mülkiyetinin iktisabına dair hükümleri dahilinde zilyetleri
adına tespit ve tescil edilir.
17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye’ye istinaden Hazine adına tescil
edilmiş taşınmaz malların zilyetleri yukarıdaki fıkrada yazılı şartların tahakkuku halinde tescil talep ve dava hakkını haizdirler.
Zilyetlik müddetinin hesabında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zilyetlik
süreleri de dikkate alınır.
Tescil ilamlarında ve kadastro tespitlerinde arzın altında bulunan madenlerin Devlete
ait olduğu belirtilir.
3213 sayılı Maden Kanununun 4 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
Tazminat hakkı
MADDE 3. — Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri; madenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama hakları yoktur, maden
işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler.
Madenleri işleten kurum veya tahsis sahiplerinin arama ve işletme hakları aynen devam
eder, iş ve emniyet sahaları ile bu sahaların uzantısı içinde mevcut her türlü yeraltı ve yerüstü
Yasama Bölümü Sayfa 10
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11
tesisleri aynen muhafaza edilir. Bu Kanuna göre tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri, mülkiyet hakkına dayanarak bu konularda bir hak ve tazminat iddiasında bulunamazlar.
Bu hususlar tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilir.
Muhkem kaziye
MADDE 4. — Evvelce açılan davalarda taşınmaz malın kömür havzasında kalması nedeniyle verilen tescil taleplerinin reddine dair kararlar muhkem kaziye teşkil etmez.
Yürürlük
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADD E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
m •—
2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına
Dair Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
Kanun No. 3304 Kabul Tarihi : 5.6.1986
MADDE 1. — 11.9.1981 tarihli ve 2521 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Geçici 3 üncü madde
eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 3. — Yivsiz av tüfeği sahibi olup, Kanunda verilen süreler içinde vali veya kaymakamlıklardan yivsiz tüfek sahipliği belgesi almayanlar veya tüfeklerini av
tezkerelerine işletmeyenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde menşe
ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara uygunluk aranmadan ellerindeki yivsiz av tüfeklerini av
tezkerelerine işlettikleri veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi aldıkları takdirde haklarında takibat yapılmaz.
Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce haklarında 13 üncü madde uyarınca takibata
başlanmış olması halinde bu takibatlar durdurulur. Henüz infaz edilmemiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez ve kanunî sonuçları ortadan kalkar. Mahkûmiyet hükümlerine ait sicil
varakaları adlî sicilden çıkarılır. Müsaderesine karar verilmekle beraber ilgili mercilere henüz
teslim edilmemiş olan tüfekler sahiplerine geri verilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve
Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No. 3305 Kabul Tarihi: 5.6.1986
MADDE 1. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yasama Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
b) Yabancı ülkelerden getirilecek veya bağış yoluyla sağlanacak araç ve gereçler için
Büyükşehir Belediyesine kanunlarla tanınan muafiyetler İSKİ için de geçerlidir.
MADDE 2. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 23. — Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile, amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10’dan aşağı olmayacak nispetinde bir kâr
oranı esas alınır.
Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir.
MADDE 3. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek 4 üncü madde
eklenmiştir.
EK MADDE 4. — Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.
MADDE 4. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek 5 inci madde
eklenmiştir.
EK MADDE 5. — 4099 sayılı Ankara Şehri Lâğımları Hakkında Kanun, 5363 sayılı
Ankara Su Tesisatının Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Kanun ile 4583 sayılı İzmir
Suları Türk Anonim Şirketinin Satın Alınmasına ve Devrine Dair Kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5. — 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek Geçici 4 üncü madde
eklenmiştir.
EK GEÇİCİ MADDE 4. — Diğer büyükşehir belediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal varlığının devrine ilişkin
esaslar İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edilir.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
Adana İlinde Seyhan ve Yüreğir Adıyla İki İlçe
Kurulması Hakkında Kanun
Kanun No. 3306 Kabul Tarihi : 5.6.1986
MADDE 1. — Ekli 1,2 ve 3 sayılı listelerde adları yazılı kasaba ve köylerle, Adana
Belediyesinin Seyhan Nehrinin doğusunda kalan bölümünü içine almak ve Merkezî Karşıyaka
semti olmak üzere, Adana İlinde Yüreğir adıyla bir ilçe kurulmuştur.
Yeni kurulan Yüreğir ilçesi dışında kalan Merkez ilçenin adı “Seyhan” olarak değiştirilmiştir. Bağlı köyler ek listede gösterilmiştir.
Belediye sınırlan içinde birden fazla ilçesi bulunan Adana İli hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yasama Bölümü Sayfa : 12
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13
MADDE 2. — Bu Kanunla kurulan Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde merkezî idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE — Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki belediye seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahallî idareler seçimleriyle birlikte yapılır.
Bu süre içinde 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yazılı büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Adana Belediyesi tarafından yürütülür.
Adana Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel mahallî idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK LİSTE 1
Adana İli Yüreğir İlçesine Bağlanacak Köyler
A d ı İlçesi Bucağı
1. Karşıyaka Merkez Merkez
2. Abdioğlu Merkez Yakapınar
3. Aflak Merkez Merkez
4. Akkuyu Merkez Merkez
5. Akpınar Merkez Yakapınar
6. Alihocalı Merkez Merkez
7. Avcılar Merkez Yakapınar
8. Ayvalı Merkez Merkez
9. Baklah Merkez Yakapınar
10. Bayramhacılı Merkez Merkez
11. Belören Merkez Yakapınar
12. Beyceli Merkez Merkez
13. Boynuyoğun Merkez Merkez
14. Buruk Merkez Merkez
15. Büyük Kapılı Merkez Yakapınar
16. Camili Merkez Merkez
17. Cihadiye Merkez Yakapınar
18. Çamlıca Merkez Yakapınar
19. Çatalpınar Merkez Yakapınar
20. Çarkıpara Merkez Merkez
21. Çaylı Merkez Merkez
22. Çelemli Merkez Yakapınar
23. Çınarlı Merkez Merkez
24. Çiçekli Merkez Merkez
25. Çirişgediği Merkez Merkez
26. Çotlu Merkez Merkez
27. Dağcı Merkez Yakapınar
28. Dedepınarı Merkez Merkez
Yasama Bölümü Sayfa : 13
Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
A d ı İlçesi Bucağı
29. Dutluca Merkez Merkez
30. Düzce Merkez Merkez
31. Esenler Merkez Yakapınar
32. Geçitli Merkez Yakapınar
33. Gerenli Merkez Merkez
34. Gökbüvet Merkez Yakapınar
35. Göztepe Merkez Yakapınar
36. Güveloğlu Merkez Yakapınar
37. Hakkıbeyli Merkez Merkez
38. Hasanbeyli Merkez Yakapınar
39. Herekli Merkez Yakapınar
40. Hocalı Merkez Merkez
41. İncirlik (B. Şb. Md.) Merkez Merkez
42. Karaömerli Merkez Merkez
43. Kargakekeç Merkez Merkez
44. Karlık Merkez Merkez
45. Kaşlıca Merkez Yakapınar
46. Kılbaş Merkez Merkez
47. Kılıçlı Merkez Merkez
48. Kızılkaş Merkez Merkez
49. Köklüce Merkez Merkez
50. Kütüklü Merkez Yakapınar
51. Menekşe Merkez Merkez
52. Mustafalar Merkez Merkez
53. Mutlu Merkez Merkez
54. Münunli Merkez Yakapınar
55. San çam Merkez Merkez
56. Sofulu Merkez Merkez
57. Suluca Merkez Yakapınar
58. Turunçtu Merkez Merkez
59. Ünlüce Merkez Yakapınar
60. Yağızlar Merkez Merkez
61. Yakapınar (Bucak Merkezi) Merkez Yakapınar
62. Yarımca Merkez Yakapınar
63. Yeniyayla Merkez Yakapınar
64. Yukan Çiçekli Merkez Merkez
65. Yürekli Merkez Yakapınar
EK LİSTE II
Adana İli Yüreğir İlçesine Karatas İlçesinden Bağlanacak Köyle
1. Doğankent (Mihmandar) Karatas Doğankent
2. Ağzıbüyük Karatas Doğankent
3. Akdam Karatas Doğankent
4. Aydıncık (Kilavur) Karatas Doğankent
5. Çağıran Karatas Doğankent
Yasama Bolumu Sayfa : 14
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa; 15
A d ı İlçesi Bucağı
6. Çine Karatas Doğankent
7. Danışment Karatas Doğankent
8. Denizkuyusu Karatas Doğankent
9. Hacıali Karatas Doğankent
10. Havutlu (Belediye) Karatas Doğankent
11. Irmakbaşı Karatas Doğankent
12. Kadıköy Karatas Doğankent
13. Kayırlı (Kayarlı) Karatas Doğankent
14. Karaahmetli Karatas Doğankent
15. Paşaköy Karatas Doğankent
16. Sağdıçlı (Araplar) Karatas Doğankent
17. Sazak Karatas Doğankent
18. Şahinağa Karatas Doğankent
19. Şeyhmurat (Şıhmurat) Karatas Doğankent
20. Taşçı Karatas Doğankent
21. Yeniköy Karatas Doğankent
22. Yerdelen Karatas Doğankent
23. Yunusoğlu Karatas Doğankent
24. Zağarh Karatas Doğankent
EK LİSTE III
Adana İli Seyhan İlçesine Bağlanacak Köyler
1. Büyük Çıldınm Merkez Merkez
2. Büyük Dikili Merkez Merkez
3. Camuzcu Merkez Merkez
4. Çakal Kuyusu Merkez Merkez
5. Çaputçu Merkez Merkez
6. Dervişler Merkez Merkez
7. Dörtağaç Merkez Merkez
8. Gökçeler Merkez Merkez
9. Gölbaşı Merkez Merkez
10. Hıdırh Merkez Merkez
11. Kabasakal Merkez Merkez
12. Karahan Merkez Merkez
13. Karakuyu Merkez Merkez
14. Karayusuflu Merkez Merkez
15. Karslılar Merkez Merkez
16. Kayışlı Merkez Merkez
17. Kireçocağı Merkez Merkez
18. Koyuncu Merkez Merkez
19. Köylüoğlu Merkez Merkez
20. Kurttepe Merkez Merkez
21. Kuyumcular Merkez Merkez
22. Küçükçıldırım Merkez Merkez
23. Küçükdikili Merkez Merkez
Yasama Bölümü Sayfa : 15
Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
A d ı İlçesi Bucağı
24. Mürseloğlu Merkez Merkez
25. Salmanbeyli Merkez Merkez
26. Sanhamzalı Merkez Merkez
27. Sarıhuğlar Merkez Merkez
28. Şambayadı Merkez Merkez
29. Yalmanlı Merkez Merkez
30. Yenidam Merkez Merkez
31. Yolgeçen Merkez Merkez
32. Zeytinli Merkez Merkez
17/6/1986
>
1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna
Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun
Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 3307 Kabul Tarihi: 5.6.1986
MADDE 1. — 1,9.1956 tarihli ve 6850 sayılı Kanunun 21.4.1978 tarihli ve 2146 sayılı
Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2. — Milletlerarası Finansman Kurumuna yapılması gereken ödemeler, gelecek
yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı 6 721 000 ABD doları karşılığını geçemez.
Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
Kanun No. 3308 Kabul Tarihi : 5.6.1986
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve
işletmelerde yapılacak meslekî eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun;
a) 17 Temmuz 1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu ve bu Ka
nunda değişiklik yapan 3153 sayılı Kanun ile, 8 Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu ve Bu Kanunda
değişiklik yapan 2567 sayılı Kanuna göre kurulmuş meslekî kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye
işyerlerini, mal ve hizmet üreten kamu kuruluşlarını; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Devlet Konukevleri hariç olmak üzere döner sermayeli işyerlerini; bu işyerlerinde çalışan çırak, kalfa ve ustaları;
b) Bu maddenin (a) fıkrasında yazılı işyerlerinde, meslekî ve teknik liselerde eğitim
gören öğrencileri:
Kapsar.
Yasama Bölümü Sayfa 16
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17
Tanımlar
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;
a) “Bakanlık”, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını;
b) “Aday çırak”, çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiyi;
c) “Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi;
d) “Öğrenci”, işletmelerde, meslekî ve teknik liselerde eğitim görenleri;
e) “Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve
bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabifcn kişiyi;
f) “Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarım kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi
planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini
yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi;
g) “Usta öğretici”, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslek lisesi öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu; meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi;
h) “İşletmelerde Meslek Eğitimi”, meslekî ve teknik öğretim kurumu öğrencilerinin
beceri eğitimlerinin işletmelerde, teorik eğitimlerinin ise meslekî ve teknik eğitim kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim merkezlerinde yapılan eğitim uygulamalarını;
i) “Fon” , Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonunu;
İfade eder.
İKİNCİ KİSİM
Kurullar
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu
Kurul
MADDE 4. — Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; planlaması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında tavsiye kararlan almak ve görüş bildirmek üzere bir “Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu” kurulur. Bu
kurulun kararları Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile uygulanır.
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu Bakanlık meslekî ve teknik eğitimle görevli Müsteşar Yardımcısının başkanlığında,
a) Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili Genel Müdür;
b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı;
c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı;
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı;
e) Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanı;
f) Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu temsilcisi;
g) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcisi;
h) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi;
i) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi;
j) Meslekî ve Teknik Eğitim alanından görevlendirilecek Yüksek Öğretim Kurulu
temsilcisinden;
Teşekkül eder.
Yasama Bölümü Sayfa ‘ 17
Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda meslekî ve teknik eğitimle ilgili Genel Müdür ve
Daire Başkanlarını toplantıya davet eder.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı gerekli gördüğü durumlarda kurul toplantılarına
başkanlık eder.
Kurulun sekreterya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür.
Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle
düzenlenir.
Görevleri
MADD E 5. — Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Gerek bu Kanun ve gerekse bu Kanuna göre çıkarılacak olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmesini sağlamak.
b) Muhtelif sektör ve branşda çıraklık eğitimi ile meslek eğitimi konusunda eğitim ihtiyaçlarım tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek.
c) Çıraklık ve meslekî eğitim programlarının esasları ve süreleri hakkında Bakanlığa
görüş bildirmek.
d) Çıraklık ve işletmelerdeki meslekî eğitim imtihan komisyonlarının kurulması ve çalışması ile imtihanların yapılış usullerine ilişkin yönetmelik taslaklarım hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
e) Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler için sözleşme modellerini hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
0 Lüzumu halinde çıraklık ve meslekî eğitim ile ilgili konuların incelenmesi için ihtisas komisyonları kurmak.
g) Çıraklık ve meslekî eğitimle ilgili Bakanlıkça gönderilecek konuları incelemek ve
görüş bildirmek.
h) Bu Kanuna göre yapılacak çıraklık ve işletmelerdeki meslekî eğitimde; uygulama
alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve meslekleri belirlemek ve Bakanlığa görüş bildirmek.
i) İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurullarının yıllık çalışma raporlarım değerlendirmek,
j) Teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslek eğitimine etkilerini izlemek ve Bakanlığa bildirmek.
İKİNCİ BÖLÜM
İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu
Kurul
MADDE 6. — İllerde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile okullarda ve işletmelerde
yapılacak meslekî eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında valiliğe görüş ve tavsiyeler bildirmek üzere “İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kumlu” kurulur.
İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu;
a) İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü;
b) İl İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürü;
c) İl Sanayi ve Ticaret Müdürü;
d) İl Esnaf ve Küçük Sanatkârları Dernekleri Birliği Başkanı ve Çıraklık ve Meslekî
Eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili olarak Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği Başkanlığınca seçilecek 3 üye;
e) İt Ticaret Odası Başkam;
f) İl Sanayi Odası Başkanı;
Yasama Bölümü Sayfa 18
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19
g) İlin çıraklık ve meslekî teknik eğitimden sorumlu Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı;
h) Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü;
i) Valilikçe görevlendirilecek, yönetmelikte belirlenecek büyük illerde 2, diğer illerde
1 meslek lisesi müdürü;
j) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi sendikası
temsilcisinden;
Teşekkül eder.
Gerekirse kurul toplantılarına başkanın isteği üzerine müşavir üyeler de alınabilir.
İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.
Kurulun Başkanı İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürüdür.
Kurulun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali gerekli gördüğü hallerde kurula başkanlık eder.
Görevleri
MADDE 7. — İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Muhtelif sektör ve branşdaki çıraklık ve meslekî eğitim ihtiyacını il seviyesinde
tespit etmek ve Bakanlığa sunmak.
b) Bakanlıkça görderilen çıraklık ve meslekî eğitim çerçeve programlarının il ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek.
c) Çıraklık ve meslekî eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak,
d) Bu Kanun hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
e) Çıraklık ve Meslekî Eğitim konularında valilikçe gönderilecek konulan incelemek
ve sonuçlandırmak.
f) İldeki çıraklık ve meslekî eğitim uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek. Bu
konu ile ilgili yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
Kapsama alma
MADDE 8. — İlin Bakanlıkça Kanun kapsamına alınma kararının yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde “İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu” kurulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çıraklık, Kalfalık ve İşletmelerde Meslekî Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Çıraklık ve Kalfalık Eğitimi
Aday çırak
MADDE 9. — İlkokulu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilirler.
Çıraklık şartları
MADDE 10. — Çırak olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) 13 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak.
b) En az ilkokul mezunu olmak.
c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.
Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Yasama Bölümü Sayfa ; 19
Sayfa : 20 RESMİ GAZETE
Aday çırak ve çırakların statüleri
MADDE 11. — Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından
yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.
Eğitim ve çalışma
MADDE 12. — Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az
olmamak üzere 10 saate kadar genel ve meslekî eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için
aday çırak ve çıraklara ücretli izin verilir.
Aday çırak ve çıraklar pratik eğitimlerini işyerlerinde veya çıraklık eğitimi merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen eğitime elverişli işyerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar. Bu iki eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde
planlanır ve yürütülür.
Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta Öğreticinin gözetiminde yapılır. Pratik eğitimde 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi hükmü gözönünde bulundurulur.
Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Sözleşme yapılması
MADDE 13. 507 sayılı Kanunatabi işyerleri, Bakanlıkça – tespit edilecek illerde ve
meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar.
İşyeri sahibi, aday çırağı ve çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların velisi veya
vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır.
Çıraklık sözleşmesi; çırağın sözleşme süresi içinde reşit olması halinde, çırağın rızasıyla, işyeri sahibinin değişmesi halinde yeni işyeri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa ve rızasıyla
devam eder, aynı mesleği sürdürmüyorsa sözleşme feshedilir. Fesih halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olup; yeni yapacağı çıraklık sözleşmesi ile çıraklık statüsünü devam ettirerek
çıraklık süresini ve eğitimini tamamlar.
Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında Borçlar Kanununun çıraklık sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi devam eden çıraklar
hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Çıraklığa başlama ve çıraklık süresi
MADDE 14. — Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Bu süre Bakanlıkça tespit edilir. Deneme döneminden sonra taraflar 10 gün içinde ilgili çıraklık eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurmadığı takdirde çıraklık sözleşmesi kesinleşir ve bu dönem çıraklık süresinden sayılır. Deneme
döneminde ücret ödenir. Aday çıraklıktan çıraklığa geçenler deneme dönemini yapmış sayılırlar.
Çıraklık süresi 3 – 4 yıldır. Bu süre mesleklerin özelliğine göre ilgili kuruluşların görüşü
alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam eder, yıllık izin dışındaki devamsızlıklar çıraklık süresine eklenir.
Usta öğretici bulundurma şartı
MADDE 15. — Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır.
Kalfalık imtihanı
MADDE 16. — Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık imtihanı ile tespit edilir.
Çıraklar kabul edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk
kalfalık imtihanına girmek zorundadırlar.
İmtihan komisyonunun teşkili ile imtihanın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Yasama Bölümü Sayfa : 20
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21
Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık imtihanını izleyen ikinci kalfalık imtihanının tamamlanması ile sona erer. Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü sigorta primlerinin ödenmesine son verilir.
Kalfa unvanını kullanma ve işyeri değiştirme
MADDE 17. — Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir.
Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar.
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa
olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar.
Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çikma izni verir.
Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar.
Kalfaların işten ayrılmalarım gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmelerde Meslek Eğitimi
MADDE 18. — 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının
yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi
yaptırırlar.
öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur.
Bu Kanun kapsamına giren illerde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğünce her yıl Şubat ayı içerisinde İl Çıraklık ve Meslekî
Eğitim Kuruluna bildirilir.
İşletmelerdeki işçi sayısının tespitinde her yılın Ocak ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır.
Hangi iş kollarında ve hangi illerde işletmelerin bu eğitim uygulaması kapsamına alınacağı, Bakanlıkça tespit edilir.
Meslek lisesi öğrencisine beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, ustalık yeterliğine sahip
ve iş pedagojisi eğitimi görmüş usta öğreticileri beceri eğitimi için görevlendirirler.
Eğitim programları
MADDE 19. — İşletmelerde uygulanacak ağır ve tehlikeli işlerde yapılacak eğitim dahil meslek eğitimi programları Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.
Teorik eğitim
MADDE 20. — İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi Bakanlığın meslekî ve teknik eğitim kurumlarında veya işletmelerin eğitim merkezlerinde yapılır. İşletmeler teorik eğitim için öğrencilere çalışma saatleri içinde izin vermek zorundadırlar. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik haftada 12 saatten az 16 saatten fazla olamaz. Bu
eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir.
Meslek liselerinde ve işletmelerde yapılan eğitime ilişkin esas ve usuller ile imtihanların yapılış şekilleri yönetmelikle düzenlenir.
İşyeri şartlarına uyma
MADDE 21. — İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve
çalışma düzenine uymak zorundadırlar.
Yasama Bölümü Sayla : 21
Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Eğitimin devamı
MADDE 22. — İşletmelerde grev ve lokavt uygulamaları halinde eğitimin devamı için
işyeri gerekli tedbirleri alır. İşletmelerdeki meslek eğitimi gören öğrenciler toplu iş sözleşmesi,
grev ve lokavt kapsamı dışında kalırlar. Eğitici personel grev ve lokavt kapsamı dışındadır.
İşletmeler beceri eğitimi başladıktan sonra işçi sayısında azalma olması halinde de, eğitime alınan öğrenciler okuldan mezun oluncaya kadar eğitimi devam ettirirler.
Beceri eğitimi yaptırabilecek diğer işletmeler
MADD E 23. — Bakanlıkça “İşletmelerde meslek eğitimi” kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın 50 den az işçi çalıştıran işletmelerde, teknik lise ve meslek lisesi öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.
Meslekî eğitime katılma payı
MADDE 24. — 50 ve daha fazla işçi çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde meslekî eğitim kapsamına alınan, ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler, beceri eğitimi yaptırması
gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3’ü
nisbetinde fon hesabına para yatırmakla yükümlüdürler.
Meslekî eğitim şartlarına sahip olan işletmelere, Bakanlıkça öğrenci gönderilememesi
halinde bu işletmeler, fona katılma payı ödemezler.
Bu sayının tespitinde görev ve çalışma statüsüne bakılmaksızın işyerinde 1475 sayılı İş
Kanununa tabi olarak çalıştırılan personel sayısı dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, Sosyal Güvenlik ve İzin
Ücret ve Sosyal Güvenlik
MADDE 25. — Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit
ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara
göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci,
aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30’undan aşağı ücret ödenemez.
Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.
Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık
sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi
gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan
ödenekle karşılanır.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca
bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas
olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.
İzin
MADDE 26. — Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere
okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin de verilebilir.
Yasama Bölümü Sayfa . 22
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa t 23
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ustalık
Ustalık eğitimi
MADDE 27. — Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların meslekî yönden gelişmelerini ve
bağımsız işyeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi kursları duzenlenır.
Bu kursların kapsam ve sureleri Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunun görüşü alınarak
Bakanlıkça tespit edilir.
Kurslar çalışma saatleri dışında açılır.
Ustalık imtihanı
MADDE 28. — a) Ustalık imtihanı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabili
edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmek amacı ile
düzenlenir.
İmtihanın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
b) Kalfaların ustalık imtihanlarına girebilmesi için mesleklerinde en az üç yıl çalışmış
ve Bakanlıkça açılan ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.
c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık imtihanlarına doğrudan katılabilirler.
Bu imtihanları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.
Meslek lisesi mezunları için ustalık
MADDE 29. — Meslek liselerinden mezun olanlar ustalık eğitimi kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık imtihanlarına girebilirler. Ancak bu gibilerin mesleklerinde
en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir.
Bu kursların kapsam ve süreleri ile imtihan esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
İşyeri açma
MADDE 30. — Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar
bağımsız işyeri açabilirler.
işyeri açmaya izin veren merciler, işyeri açmak isteyenlerden ustalık belgesi istemek
zorundadırlar.
işyeri sahipleri ustalık belgelerini işyerlerine asarlar.
Ustalık belgesine sahip olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamazlar.
Teknik lise mezunlarının bağımsız işyeri açabilmeleri için mesleklerinde en az bir yıl
başarılı çalışmış olmaları şarttır. Bu şartı yerine getirenlere mesleklerinde bağımsız “İşyeri açma belgesi” verilir.
Usta öğreticilik
MADDE 31. — Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi
kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu
Kuruluş
MADDE 32. — 1. örgün, çıraklık ve yaygın eğitim yoluyla meslekî ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması, yetiştirilen insan gücünün sayı ve kalite olarak artırılması, çıraklık
Yasama Bölümü Sayfa . 23
Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
eğitimi dahil örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitimin bütün olarak desteklenip geliştirilmesi, meslekî ve teknik alanda iş öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarının kamu ve özel bütün
işyerlerinde verimliliği artırıcı ilkeler gözetilerek yürütülmesini sağlamak gayesiyle;
Bakanlık emrinde ve Merkez Bankası nezdinde “Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” kurulmuştur.
2. Fonun kaynaklarım;
a) Her yıl Bakardık bütçesine bu maksatla konulacak ödenek,
b) 27.11.1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin Eki Kararla kurulan “Geliştirme ve Destekleme Fonu”ndan Bakanlar Kurulunca bu fon gelirinin % 10’undan az olmamak üzere belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar,
c) Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin kârları,
d) Bakanlığa bağlı kurumlarda eğitim öğretimde üretilen malların satışından elde edilen hasılatlar,
e) Yıllık beyanname veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplanan gelir
veya kurumlar vergilerine ilave olarak ödeyecekleri yüzde birlik meblağ, (mükelleflerce ödenen bu miktar vergi uygulamasında gider yazılamaz.)
Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak hesaplanan verginin % 1 ‘ i gelir ve kurumlar vergisinden ayrı ve Fona ait meblağ olarak mükellefler tarafından hesaplanır.
Bakanlar Kurulu bu oranı % 3’e kadar yükseltmeye yetkilidir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Fona ödenecek meblağın tarh, tahakkuk ve ödenmesine ait usul ve esaslar hakkında, gelir ve kurumlar vergisinin tarh, tahakkuk
ve ödenmesine ilişkin hükümler uygulanır.
Bu bent uyarınca vergi daireleri ve saymanlıklarca tahsil edilen Fona ait paralar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek
esaslar çerçevesinde T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına gönderilir.
0 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa 2567
sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde gereğince odalar, borsalar ve birlikler tarafından eğitim gayesiyle bütçelerinden ayrılan payların % 50’si,
g) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa 3153 sayılı Kanunla eklenen ek
6 nci madde gereğince, esnaf ve küçük sanatkâr demekleri, birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları tarafından eğitim gayesiyle gayri safı gelirlerinden ayrılan payların % 50’si,
h) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesine göre işçi sendika ve konfederasyonlarınca gelirlerinden eğitim maksadıyla ayrılan payların % 25’i,
i) 2821 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan işveren sendika ve konfederasyonlarının bir önceki yıl aidat gelirlerinin % 5’i nispetinde ayıracakları paylar,
j) 492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesi ile aynı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VII numaralı pozisyonunda yazılı diploma harçları. Bu harçlar makbuz karşılığında ödenir.
Bunun şeklini ve Fona ödenmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Mükellefler ve vergi sorumluları ile yukarıdaki f, g, h, i ve j bentlerinde sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanarak ödenmesi gereken Fona ait meblağ hakkında 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
k) Fonun mal varlığından elde edilen gelirler,
1) Bağış, yardım ve diğer gelirler,
Teşkil eder.
Yasama Bölümü Sayfa : 24
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25
Bağış ve yardımlar hariç mükellef veya sorumlularca fona yapılan ödemeler, vergi uygulamasında gider yazılamaz.
3. Fon kaynaklarının kullanımı;
a) Çıraklık, Örgün ve Yaygın Meslekî ve Teknik Öğretim Kurumlarında görevli yönetici, öğretmen, uzman ve kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içi ve yurt dışında eğitilmeleri,
b) Meslekî ve teknik eğitim metodları ve araçlarının araştırılması, geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması,
c) Çıraklık, örgün ve yaygın meslekî ve teknik öğretim kurumlarının atölye ve laboratuvarları için makine, araç, takım ve teçhizat satın alınması; gerektiğinde kiralanması, bunların tamir ve bakımı,
d) Çıraklık, örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim kurumlarında görevli kadrolu
ve kadrosuz atölye ve meslek dersi öğretim elemanlarına aslî görevi dışında, okulda ve işyerlerinde yapılan eğitimle ilgili normal maaş ve ücretlerine ilave ek ücret ödenmesi,
e) Çıraklık, örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitimle ilgili her türlü yayınların hazırlatılması, tercümesi, çoğaltılması, satın alınması ve dağıtılması,
f) Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanlara hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri
için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması için Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarrında kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi,
g) İş öncesi eğitimi, yaygın ve çıraklık eğitimi,
h) Çıraklık, meslekî ve teknik eğitim yapan kurumları teşvik,
i) Çıraklık, meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik araştırmaların desteklenmesi,
j) Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu ile İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye., imtihan ve meslekî ihtisas komisyonu üyelerine
yolluk ve huzur hakkı,
k) 3423 sayılı Kanunla kurulan meslekî ve teknik öğretim okulları döner sermayelerinin artırılması,
1) Meslek kurslarından, Bakanlıkça tespit edilen kurslara katılan kursiyerlere, kursa
devam ettikleri sürece asgari ücretin % 30’u oranında destekleme yardımı,
m) Bu Kanunla kurulan Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi
Döner Sermayesine tahsis edilecek sermaye,
Harcamalarında kullanılır.
4. Fondan yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştaş Kanunu hükümlerine tabi olmadan yapılır.
5. Fonun denetimi; Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlıkça belirlenecek birer üyeden meydana gelecek komisyon tarafından yapılır.
6. Fonun; yönetim, işleyiş ve kullanılma usul ve esasları ile fona ilişkin diğer usul ve
esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
7. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu;
a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeleri hariç)
b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden,
c) Yapacağı her türle muameleler dolayısıyla Damga Vergisinden,
d) Faiz gelirleri, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,
Muaftır.
Yasama Bölümü Sayfa : 23
Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 – Sayı : 19139
Çıraklık, meslekî ve teknik eğitimi teşvik
MADDE 33. — Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzelkişilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona ödedikleri meblağın % 50’si teşvik primi olarak fondan iade olunur.
Bakanlar Kurulu bu oranı yükseltmeye ve indirmeye yetkilidir. Bu geri ödemede bir önceki vergilendirme döneminde fona ödenen meblağ esas alınır.
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumları
MADDE 34. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; bakanlıkla koordineli olarak sanayi sitelerinde çıraklık eğitimi kurumlarının yer almasına yardımcı otur.
Denklik
MADDE 35. — Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi
ve beceriler meslek liselerine geçişte değerlendirilir.
Yabancı’ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya kurs belgeleri ile yurt içinde çırak okulları, pratik sanat okulları, meslekî ve teknik açıköğretim okulu, halk eğitimi merkezleri, yetişkinler teknik eğitim merkezleri ve benzeri kurumlardan alınmış belgeler çıraklık, kalfalık ve
ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.
Değerlendirmenin esas ve usulleri Bakanlıkça tespit edilir.
Eğitim giderleri
MADDE 36. — Aday çırak, çırak, kalfa ve işletmelerde meslekî eğitimde kamu ve özel kuruluşlarca yapılan teorik ve pratik eğitim giderleri kendi kurum ve kuruluşlarınca, işyerlerinde
yapılan pratik eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanır.
işyerleri pratik eğitim için eğitim mahalli, imtihanlar için imtihan ortamı, araç ve gereç
hazırlarlar.
Meslek kursları
MADDE 37. — Bakanlık, örgün eğitim sisteminden ayrılmış, istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan kişileri iş hayatında istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak amacıyla meslek kursları düzenler. Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun
çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
Bakanlık, kursların düzenlenmesinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapar.
Geliştirme ve uyum kursları
MADDE 38. — Elli ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler çalıştırdığı personelin işindeki verimini yükseltmek, yeni teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amacıyla çalışma saatleri dışında çeşitli kurslar açarlar veya aynı amaca yönelik diğer
kurumlarca açılan kurslara katılmalarını sağlarlar.
Yasama Bölümü Sayfa : 26
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa: 27
İşletmeler; kurs programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde Bakanlık, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile işbirliği yaparlar. Kursların açılması ve işleyişine
ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
özel eğitim kursları
MADDE 39. — Bakanlık, özel eğitime muhtaç kişilere iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı özel meslek kursları düzenler. Kursların düzenlenmesinde ve uygulanmasında bu kişilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri dikkate alınır.
Kurslara katılanlar kursa devam ettikleri sürece bu Kanunun çırak ve öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar.
Yolluk ve huzur hakkı
MADDE 40. — Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu ile İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim
Kurulu toplantılarına katılan başkan, üye, müşavir üye, imtihan ve meslekî ihtisas komisyonu
üyelerine kamu ve özel kurumlarda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın yolluk ve huzur hakkı
ödenir.
Bu ödemelerin miktarı Bakanlıkça tespit edilir ve fondan karşılanır.
Denetleme ve ceza
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi
ile işletmelerde yapılan meslekî eğitim Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
denetlenir.
Denetlemenin esas ve usulleri bu bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
Bu Kanunun; 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 28 ve 30 uncu maddelerindeki
yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ihtar cezası verilir, ihtarın tebliğinden itibaren 10 gün
içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden;
Kanunun;
a) 9,10,25,26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgari ücretin bir aylık tutarının yarısı kadar,
b) 12, 13,14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu maddelerine aykırı davrananlara asgari ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar,
Para cezası verilir.
Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen asgari ücret 1475 sayılı İş Kanununun
33 üncü maddesine göre tespit edilen fiil tarihindeki asgari ücrettir.
Fiilin tekrarı halinde bu cezalar iki katına çıkarılır.
Fiilin sürmesi halinde ise meslekten geçici men cezası verilir.
Cezalar mahallin mülkî amirince uygulanır.
Verilen para cezalarına karşı cezanın tebliği tarihinden İtibaren yedi gün içinde yetkili
Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edilebilir.
İtiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.
Yasama Bölümü Sayfa : 27
Sayfa: 28 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak açılan işyerleri durumun öğrenilmesinden itibaren İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu ile ilgili mercilerin müracaatı üzerine mahal’
lin mülkî amirince yedi gün içinde kapatılır.
Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi
MADDE 42. — Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitim konularında Bakanlıkça ihtiyaç
duyulan planlama, araştırma, geliştirme ve üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak amacıyla doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olarak “Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve
Geliştirme Merkezi” kurulmuştur.
Merkezin döner sermaye hizmetleri için başlangıç sermayesi olarak 100 milyon lira tahsis olunur. Bakanlar Kurulu bu sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye; “Çıraklık, Meslekî
.ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu”ndan karşılanır.
Merkezin kuruluş, yönetim, işleyiş ve döner sermaye hizmetlerine ilişkin hususlar ile
merkezde görevlendirilecek personelin nitelik ve çalışma esas ve usulleri tüzükle düzenlenir.
Merkezde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Merkezde görevli sözleşmeli personel dışındaki eğitim – öğretim sınıfı personeli; 2914 sayılı Yükseköğretim Kurulu Personel Kanunundaki esaslara göre Üniversitedeki emsalinin mali haklarından aynen faydalandırılır.
MADDE 43. — 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik öğretim
Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun birinci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Okulların Döner Sermayelerinin toplamı 5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulunca 10 katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonundan karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele
katkıları oranında “üretimi teşvik primi” olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Primin dağıtım esas
ve usulleri çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kaldırılan hükümler
MADDE 44. — a) 20.6.1977 tarih ve 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu;
b) 17.6.1938 tarih ve 3457 sayılı Sınaî Müesseselerde ve Maden Ocaklarında Meslekî Kurslar Açılmasına dair Kanun;
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Bakanlıkça tesbit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;
1. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
2. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra,
Yasama Bölümü Sayfa • 28
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29
Kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.
3. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarım başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.
b) 1. Bir işyeri sahibi olan ve bu işyerinde fiilen usta olarak çalışan ve Bakanlıkça
ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlere;
2. Lise dengi meslekî ve teknik öğretim kurumlarından 1985 – 1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara;
Doğrudan ustalık belgesi verilir.
Kapsamda olmayan il ve mesleklerde kalfalık ve ustalık belgesi verilmesi
GEÇİCİ MADDE 2. — Kanun kapsamına alınmamış il ve mesleklerin Bakanlıkça kanun kapsamına alınması halinde alınma tarihinden itibaren bu il ve mesleklerde kalfalık ve
ustalık belgeleri bu kanunun geçici 1 inci madde hükümlerine göre verilir.
Yapılan uygulamaların geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 3. — 3457 sayılı Sınaî Müesseselerde ve Maden Ocaklarında meslekî kurslar Açılmasına dair Kanun ile 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre yapılan uygulamalar ve alınmış olan kalfalık ve ustalık belgeleri geçerlidir.
Sigorta primlerinin ödenmeye başlanması
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun 25 inci maddesine göre sigorta primlerinin ödenmesine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden mali yılbaşından itibaren başlanır. Bu
tarihe kadar olan sürede primlerin işyeri sahiplerince ödenmesine devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzük ve yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılır.
GEÇİCİ MADD E 6. — Bakanlıkça tesbit edilecek illerde ve meslek dallarında 1986 –
1987 öğretim yılında işletmelerde mesleki eğitimin başlatılabilmesi için işletmelerin çalıştırdıkları işçi sayısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğünce 1 Ağustos 1986 tarihine
kadar Bakanlığa bildirilir.
GEÇİCİ MADDE 7.-3 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendi 1986 yılı kazançlarına uygulanır.
Yürürlük
MADDE 45. — Bu Kanunun;
a) 32 nci maddesi 1.1.1987 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
17/6/1986
Yasama Bölümü Sayfa : 29

19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakana Vekillik Etme İşlemi
T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
19-308-12111
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 1986 tarihinde Macaristan’a gidecek olan
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H . Hüsnü DOĞAN’ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Yıldırım AKBULUT’un vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.
Turgut ÖZAL
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-47-86-269/4195
2 Haziran 1986
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 2 Haziran 1986 gün ve 19-308-12111 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 1986 tarihinde Macaristan’a gidecek olan
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H . Hüsnü DOĞAN’ın dönüşüne kadar; Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Yıldırım AKBULUT’un vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 86/10719
Dar Mükellefiyete tabi kurumların Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri gayrimenkul sermaye iratlarından yapılacak tevkifat nisbetinin
% 5’e indirilmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığının 5/6/1986 tarihli ve 36268 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi
ile 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
7/6/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T ÖZAL
Başbakan
I K ERDEM
Devlet Bak.-Başbakan Yrd.
K. OKSAY
Devlet Bakanı
A M. YILMAZ
Devlet Bakanı
M. V. DINÇERLER
Devlet Bakanı
M N. ELDEM
Adalet Bakanı
A KARAEVLİ
Devlet Bakanı
M T TİTİZ
Devlet Bakanı
A. TENEKECİ
Devlet Bakanı
Z YAVUZTÜRK
Milli Savunma Bakanı
Y AKBULUT
içişleri Bakanı
V HALEFOGUJ
Dışişleri Bakanı
A K ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. EMİROĞLU
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
i S GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 1
2 Haziran 1986
Sayfa: 32 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Karar Sayın ; 86/10728
Resmi ilân fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tesbit edilmesi ve 21/2/1984 tarihli ve 84/7742 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlân Kurumu Genel Kurulu’nun 23/5/1986 tarihli teklifine dayanan Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğ nün
26/5/1986 tarihli ve 1096 sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Resmî ilânların fiyat tarifesi aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.
1 — Resmî ilânların yayın ücreti, 45-55 milimetrelik alışılmış sütun genişliğinde bir santimetrelik boy ile ölçülür.
Başlığından gayrisi on puntoluk metin harfleriyle dizilmiş ilânların 5 santimetrelik kısmında 10-12 satır yazı bulunur.
Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar yukarıdaki ölçülere
kıyasen hesaplanır.
2 — Resmi ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti (800) liradır.
Şu kadar ki :
a) Günlük fiili satış ortalaması (10.000)’den az olmayan gazeteler için (1200) lira, günlük
fiili satış ortalaması (100.000)’den az olmayan gazeteler için (1500) liradır.
b) Dava veya icra takipleri dolay isiyle, mahkemeler ve icra daireleri ile satış memurluklannca kanunlarına dayanılarak yaptırılan ve bedelleri, takiple ilgili taraflarca ödenen ilânların fiyatı ise, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyük Şehir Belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki gazeteler için (300) liradır.
3 — Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tesbit edeceği esaslara
göre, ilân verenler tarafından peşin olarak Kurum’a ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.
Kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini peşin ödemeyen genel veya katma bütçeli daireler faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler.
4 — Bu tarife. Resmî Gazete’de yayımım takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa . 2
A. KAHAEVÜ H. H. DOĞAN M. KALEMLİ
Ulaştırma Bakanı V. Taran Orman ve KoytşJerl Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H. C. ARAL 3. N. TÖREL M M. TAŞÇIOGLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enar|l ve TaM Kaynaklar Bıkanı

1
Kültür ve Turizm Bakanı
Kenan EVREN
T ÛZAL
Başbakan
Cumhurbaşkanı
i K. ERDEM K. OKSAY A. M YILMAZ M. V DINÇERLER
Devlet Bak.-Başbakan Yrd. Devlet Bakam Devlet Bekanı Devlet Bakanı
A. TENEKECİ M. T. TİTİZ A. KARAEVLI M. N. ELDEM
Devlet Bekanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Y. AKBULUT V. tALEFOGLU A. K. ALPTEMOCİN
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı
M EMİROĞLU I. S. GİRAY M AYDIN
Mim Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve lakin Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
V. ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ
Ulaştırma Bakarı Tarım Orman ve Koyfaleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H. C. ARAL S. N. TÜREL M. M. TAŞÇIOGLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji «e Tabii Kaynaklar’Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
RESMİ İLÂN FİYAT TARİFESİ
19 Haziran 1986 – Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33
Karar Sayısı: 86/10731
17 Ocak 1326 (1910) tarih, ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile Bakanlar Kurulu’nun
3/12/1953 tarih ve 4/1922 sayılı, 5/2/1958 tarih ve 4/9925 sayılı, 27/11/1983 tarih ve 83/7325
sayılı kararlarının yürürlükten kaldırılması; Adalet Bakanlığı’nın 2/4/1986 tarihli ve 172 sayılı
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Atama Kararları
İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 86/32585
1 — Açık bulunan 3. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;
Samandağı Kaymakamı Durmuş Koç,
Düziçi Kaymakamı Erol Akıncı,
Datça Kaymakamı Ahmet Kayhan,
Yatağan Kaymakamı Nevzat Turhan,
Elbistan Kaymakamı Taykan Ataman,
Erzincan Vah’ Yardımcısı Hüseyin Yavuzdemir,
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ömer Türk’ün,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 76. maddeleri uyarınca naklen atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
17 Haziran 1986
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL Y. AKBULU T
Başbakan İçişleri Bakanı
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa . 3
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
i K ERDEM K OKSAY A M YILMAZ M V DINÇERLER
Devlet Bak.-Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
A. TENEKECİ M T TİTİZ A. KARAEVLI M N ELDEM
Devlet Bakanı Devlet Sakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Y. AKBULUT V HALEFOĞLU A K ALPTEMOÇIN
MIHI Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı
M. EMİROĞLU i. S GİRAY M AYDIN
Millt Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
V ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Koytşlerı Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
H C. ARAL S N. TÜREL ” M M TAŞÇIOGLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabıt Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
Sayfa : 34 RESMÎ GAZET E 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından ;
Karar Sayısı : 86/32587
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 800 Ek göstergeli Afyon Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Müdürlüğüne, aynı il Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı M . Nezir KAH –
RAMAN’ın 2451, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri gereğince naklen atanması
uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
17 Haziran 1986
Kenan EVRE N
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL M. EMİROĞLU
Başbakan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
«
Yönetmelikler
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıkarılmış bulunan “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye işletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 2. maddesine göre hazırlanmıştır.
Madde 2 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1. maddede adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Faaliyet Alanı
Madde 3 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraaat Fakültesi Döner Sermaye işletmesinde yapılacak iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.
a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından fakülte içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde istenecek bilimsel görüş, plan, proje, yapımı ve uygulamaları, deney raporları, araştırma, analiz, bakım, onarım ve imalât, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu vb. hizmetlerle danışmanlık ve bilirkişilik hizmetlerini yapmak,
b) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve
hizmet üretiminde bulunmak,
c) Elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması ve pazarlamasını yapmak,
d) Araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetlerinin tanıtılması, yayımı, bilgilerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik gerekli her türlü desteği sağlamak,
Yönetim Organları
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kuruludur, ita
Amir i Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına veya Fakülte Dekanına devredebilir.
Sermaye Limiti
Madde 5 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 500.000,— TL.dır.
Yürürlük
Madde 6 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve idare. Bölümü Sayfa 4
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkâri Meslek Yüksek Okulu
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıkarılmış bulunan “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik”in 2. maddesine göre hazırlanmıştır.
Madde 2 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1. maddede adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Faaliyet Alanı
Madde 3 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkâri Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye
İşletmesinde yapılacak iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.
a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş,
proje, araştırma, uygulama, analiz ölçme, deney vb. iş ve hizmetler ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi,
b) Laboratuvar ve atelyelerin faaliyet sahasına giren konularda mal ve hizmet üretmek,
Yönetim Organları
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Yüksek Okul Yönetim Kuruludur, İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına veya
Okul Müdürüne devredebilir.
Sermaye Limiti
Madde 5 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkâri Meslek Yüksek Okulu Döner Sermaye
işletmesinin sermayesi 500.000,— TL.dır.
Yürürlük
Madde 6 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince çıkarılmış bulunan “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye işletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 2. maddesine göre hazırlanmıştır.
Madde 2 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1. maddede adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Faaliyet Alanı
Madde 3 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye işletmesinde yapılacak iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.
a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce istenilecek bilimsel görüş, araştırma, proje hazırlama, uygulama, model deneyleri, tamir, bakım hizmetleri ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi,
b) Faaliyet alanı ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılmasını ve pazarlamasını yapmak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 36 RESMl GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Yönetim Organları
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kuruludur.
İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına veya Fakülte
Dekanına devredebilir.
Sermaye Limiti
Madde 5 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 500.000,— TL.dır.
Yürürlük
Madde 6 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 — Bu yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Tebliğler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
(Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı)
Tebliğ No : FKS-86/60-61
1 — 10/12/1985 tarih ve 18954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan FKS-85/131-134 numaralı Bakanlığımız tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 4331 “Ambalajlama Genel
ilkeler-Bölüm 3; Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi” standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra mecburi olarak
uygulanacaktır.
2 — Söz konusu standarda ait FKS-85/131-134 numaralı tebliğin 7’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7 — “Etiket ve ambalaj üzerinde imal tarihinin yazılması esasdır. Ancak; mecburi uygulamada bulunan standardında veya ilgili tüzük ve yönetmeliklerde son kullanma tarihine dair hüküm mevcut ise “Son Kullanma Tarihi” yazılacaktır. Diğer Ürünlerde ise standardındaki bu konudaki ilgili hükümler caridir.”
3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018,132, 2881, 3143 ve 3205 sayılı Kanunlara
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır.
TS 4331 “AMBALAJLAM A – GENEL İLKELER – BÖLÜM 3
AMBALAJLARI N İŞARETLENMESİ VE ETİKETLENMESİ”
Standardı Teknik Kurulumuzun
27/5/1986 Tarihli Toplantısında Aşağıdaki Şekilde Tadil Edilmiştir.
ESKİ METİN YENİ METİN
1.2.2- 1.2.2
Parti, seri veya kod numarasından — Parti, seri veya kod numarasından
en az biri, en az biri,
imal, dolum veya ambalajlama tarihi — NOT – 2 İmal tarihi gün, ay, yıl
olarak belirtildiğinde,
parti, seri veya kod
numarasının yazılması
imalatçının isteğine bağlıdır.
NOT – 2 Standardında veya muvzuatta — İmal, dolum veya ambalajlama tarihi
aksi hüküm olmadığında,
— NOT – 3 Standardında veya mevzuatta
aksi hüküm olmadığında,
Yürûtme ve İdare Bölümü Sayfa 6
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
(Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı)
Teblliğ No : FKS-86/45-46
1 — 3/12/1965 tarih, 12167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/5265 sayılı Kararname ile mecburi uygulamaya giren ve 16/6/1966 tarih, 12324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/6513,19/2/1968 tarih, 12830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6/9427, 6/4/1970 tarih, 13464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/390 ve 16/9/1972 tarih 14308 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 7/4883 sayılı Kararnameler ile tadil edilen TS 183 “Floresan Lambalar”
standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra
imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
2 — Bu standard kapsamına giren malı imal edenler ve satanların standard hükümlerine uymaları gerekmektedir.
3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881, 3205 ve 3143 sayılı Kanunlara
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır.
TS 183/Aralık 1964 “FLORESAN LAMBALAR ”
ESKİ METİN YENİ METİN
0.3 – “KAPSAM ” Maddesine Aşağıdaki İlave Yapılmıştır.
Beyaz renklerin dışındaki özel renkli
lambaları kapsamaz.
Föy 1 – Renk Sütunu-a ve b cetvellerinde
Bütün renklerdeki lambalar için Bütün beyaz renklerdeki lambalar için
Föy – 4 deki
Nominal renk Nominal renk (Beyaz)
Föy – 5 deki
Nominal renkler Nominal renkler (Beyaz)
7/6/1986 tarihli ve 19130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/6/1986 tarihli ve 86/10716
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karara Ek Karar’ın 1 inci maddesinin ikinci sabrı aslına uygun olarak aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
DÜZELTM E
YANLIŞ DOĞRU
yapanlara, yatırım… yapanlara, sabit yatırım…
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
TÜRKİYE C\]}
19 HAZIRAN 1′
BÜLTEN NO: 1986/İl5
‘THURIYET MF.
986 TARİHİN
DOVIZ
IRKEZ BANKA
ıDE UYGULAN
DOVIZ
LSINCA
IACAK KURLA
EFEKTİF
ıR:
EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
ncssessss
1 ABD DOLARI 673.35 686.82 673.35 693.55
1 AVUSTRALYA DOLARı 467.84 477.20 444.45 481.88
1 AVUSTURYA SİLİNİ 43.16 44.02 43.16 44.45
1 ALMAN MARKI 302.70 308.75 302.70 311.78
1 BELÇİKA FRANGI 14.83 15.13 14.09 15.27
1 DANIMARKA KRONU 81.72 83.35 81.72 84.17
1 FRANSIZ FRANCI 94.86 96.76 94.86 97.71
1 HOLLANDA FLORİNİ 268.53 273.90 268.53 276.59
1 ISVEC KRONU 93.59 95.46 93.59 96.40
1 İSVİÇRE FRANCI 366.85 374.19 366.85 377.86
100 İTALYAN LİRETİ 44.13 45.01 41.92 45.45
100 JAPON YENİ 404.41 412.50 384.19 416.54
1 KANADA DOLARı 485.12 494.82 460.86 409.67
1 KUVEYT DINARı 2291.07 2336 . 89 2176.52 2359.80
1 NORVEÇ KRONU 88.77 90.55 84.33 91.43
1 STERLİN 1014.74 1035.03 1014.74 1045.18
1 SUUDI ARAB.RİYALİ
1 ABD DOLARI
1 AVUSTRALYA DOLARI
1 KUVEYT DINARı
1 STERLİN
İR HAZIRAN 1986 TARı
ALI Ş FIYATı : T L
SATTS FIYATı: TL
179.54
ÇAPRAZ
15.6012
2.2244
45.4045
8.2397
7.0983
2.5075
7.1946.
1 .8 354
1525.83
166.50
1.388
7.5R53
3.7504
.6948
3.4025
1.507
HINDE UYOUı
7950.00
8000.00.
183.13
KURLAR
AVUSTURYA
ALMAN MAF
BELÇİKA î
DANIMARKA
FRANSıZ T
HOLLANDA
ISVEC KRC
ISVIÇRE I
ITALYAN l
JAPON YE>
KANADA DC
NORVEÇ KF
SUUDI AR/
ABD DOLAF
>ANAN 1 GR«
170.56
i SILIN I
!KI
•RANGı
t KRONU
‘RANGı
FLORINI
>NU
‘RANGı
,IRETI
II
ILARI
tONU
.BISTAN Rl\
II
, 995.0 AY/
184.93
rALI
ıR ALTıNıN :
Yürütme ve idare Bolümü Sayfa 8
T.C.
Resmî Gazete
Kurulu? Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) – 7 Ekim 1920
19 Haziran 1986 PERŞEMBE Sayı : 19139
İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
Türkiye Emlak Kredi Bankası A.O. Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara 9
No.lu Banker Tasfiye Kurulundan :
İcra ve iflâs Kanununun 206. – 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun
232. – 235. maddeleri ile 35 S.K.H.K.nin değişik 15. maddesinin 1. ve 3. fıkrası uyarınca ilânı
gereken ek sıra cetveli ilâmdır.
Bankerin Adı Soyadı (Unvanı) : Işık Finansman Menkul Değerler Turizm Yatırım İnşaat Sanayii A.Ş.
ikâmetgâh yada işyeri adresi : Sıhhiye Sezenler Sokak No : 9/26 Ankara
Kayıt S. No : 692, Alacaklının Adı Soyadı: izmir Kadife Kale Vergi Dairesi, Talep Edilerı
Anapara : 729,— TL. , Talep Edilen Faiz :—, Talep Edilen Masraf : —, Kabul Edilen Anapara : 729,— TL., Kabul Edilen Faiz : —, Kabul Edilen Masraf : —, Reddedilen Anapara : —,
Reddedilen Faiz : —, Reddedilen Masraf : —, l.l.K. 206 M.S. : (x), Tasfiye Kurulu Karan :
Kabul
AÇIKLAMA :
Bu alacak talebi, sıra cetvelinin 683. sırasında kayıtlı alacağa ilişkin gecikme zammıdır.
(x). 35 S.K.H.K.nin 18. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 6. sıradan sonraki sıraya alacak kaydedilmiş olup 6 sırada kayıtlı tüm alacaklılar alacaklıların tamamını aldıktan sonra
artacak meblâğdan ödeme yapılacaktır.
tlân olunur.
icra ve IflaS Kanununun 206. – 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun
232. – 235. maddeleri ile 35 S.K.H.K.nin değişik 15. maddesinin 1. fıkrası uyannca 21.2.1983
gün ve 17966 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Banker Paraş Ticaret sıra cetveline
ilişkin ek sıra cetvelidir.
Bankerin Adı Soyadı (Unvanı): Paraş Ticaret (Piyasa Araştırma ve Pazarlama) – Hikmet
Bakioğlu
ikâmetgâh yada işyeri adresi : Ismetpaşa Hükümet Cad. Okul Alanı Şahin Ap. Kat: 1
Daire : 1, 2, 3 Ulus/Ankara
Kayıt S. No : 2200, Alacaklının Adı Soyadı : istanbul Kağıthane Vergi Dairesi, Talep
Edilen Anapara : 11.250,— TL., Talep Edilen Faiz : —, Talep Edilen Masraf : —, Kabul Edilen
Anapara : 11.250,— TL., Kabul Edilen Faiz : —, Kabul Edilen Masraf: —, Reddedilen Anapara : —, Reddedilen Faiz : —, Reddedilen Masraf : —, U.K . 206 M.S. : 5 (!), T.K. Kararı: Kabul
AÇIKLAMA :
Bu ek sıra cetveli ilânı, kâğıthane vergi dairesinin talebi üzerine 22.5.1986 gün ve 48 sayılı
Kurul Kararımız doğrultusunda hazırlanmıştır.
(!): 35 S.K.H.K.nin 18. maddesinin 1. fıkrası uyannca 6. sıradan sonraki sıraya alacak kaydedilmiş olup, 6. sırada kayıtlı tüm alacaklılar alacaklannm tamamını aldıktan sonra artacak meblâğdan ödeme yapılacaktır
İlân olunur.
Türkiye Emlak Kredi Bankası Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara 9 Nolu Banker Tasfiye Kurulundan BUdirilmiştir.
İcra ve İflâs Kanununun 206. – 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun 232. ve 235. maddeleri ile 35 S. K.H.K.nin değişik
15. maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca ilanı gereken ek sıra cetvelidir.
Bankerin Adı, Soyadı (Unvanı): Hüseyin Nebil lgüs, Abbas İsmail Irmak (Meriç Ticaret) et)
ikâmetgâh yada İşyeri Adresi : G.M.K. Bulvarı 149/2 Kızılay/ANKARA
Kayıt
Sıra
No
Alacaklının
Adı, Soyadı
Talep bdilen
Anapara Faiz
TL. TL.
Mas
TL.
Kabul Edilen
Anapara Faiz
TL. TL.
Mas
TL.
Reddedilen
Anapara Faiz
TL. TL.
Mas
TL.
I.I.K.
206.
M.S.
Tasfiye
Kurulu
Kararı
59 Mesrure Yıldız 16.500 5.450 — 16.500 5.450 — — — — 6 Kabul
146 Ersin Töreci 11.750 8.397 — 11.750 8.397 — — — — 6 19
162 Banker Bortaş adına 5
No’lu Tasfiye Kurulu 1.875.000 (!) 1.875.000 (!) , _ L 6 »»
180 Ank.Yeni Vergi Dairesi 13.335 — — 13.335 — — — _ — (5) t l
181 Ank.Mithatpaşa Vergi
Dairesi 10.655.300 2.663.825 _ 7.991.475 — _ (X)
Anapara
Kısmen
Kabul
AÇIKLAMA :
Bu ek sıra cetveli ilânı, Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin;
1 — Sıra cetvelinin 59. sıra numarasında kayıtlı alacak için 21/3/1983 Gün ve 1983/936 sayılı kesin nitelikli,
2 — Sıra cetvelinin 146. sıra numarasında kayıtlı alacak için 11/5/1983 Gün ve 1983/1837 sayılı kesin netelikli,
3 — Sıra cetvelinin 162. sıra numarasında kayıtlı alacak için 18/5/1983 Gün ve 1983/1903 sayılı kesin nitelikli kararları doğrultusunda,
4 — Sıra cetvelinin 181 sıra numarasında kayıtlı alacak için Kurulumuzun 29/8/1984 Gün ve 85 sayılı kararı doğrultusunda,
İşlem yapılmıştır.
(!): Faiz miktarı, anaparanın ödenmesi sırasında hesaplanacaktır.
(X): İcra ve İflâs Kanununun 206. maddesine göre 6. sıradan sonraki sıraya alacak kaydedilmiş olup, 6. sırada kayıtlı tüm alacaklılar
anapara ve faiz alacaklarının tamamım aldıktan sonra artacak meblâğdan bu tür vergi alacaklarına ödeme yapılacaktır.
İlân Olunur.
Sayfa : 4
0 RESMÎ GAZET
E 19 Hazira
n 1986 — Sayı : 19139
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41
Ankara Yedinci Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1985/1320
Davacı Üstün Çelik Malzeme vekili Av. Mehmet Sümter tarafından açılan Veraset davasının yapılan yargılamasında:
Muris İsmail Kale’nin eşi Ayşe Kale Eskişehir yolu 9 durak bereket mahallesi bila No :
Ankara adresinde sağ ey Ayşe Kale adına çıkartılan davetiye tebliğ edilememiş olduğundan
ve başkaca sarih adresi tesbit edilememiş olduğundan yukarıda özeti yazılı davada eşinden intikal eden rnirastan Mülkiyet yada intifa hakkım tercih etmesi duruşmanın bırakıldığı 27/6/1986
tarihinde! mahkememize gelerek beyanda bulunması duruşmaya gelmediği ve beyanda bulunmadığı taktirde eşinden intikal eden mirastan Mülkiyeti seçmiş sayılacağından HUM K nun
509 ve 510 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak Üzere ilanen tebliğ olunur.
8083 / 1-1
Pazarcık Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1985/251
Davacı Ali Çalmabey tarafından davalılar Kamil Canatar, Hüseyin Canatar ve Mahmut Kurupınar aleyhine açılan alacak davasında davalı Kamil Canatar’ın pazarcık Bozlar Köyündeki adresine çıkartılan tebligatın tebliğ edilmeden iade edilmesi sebebiyle yapılan adres
tehkikatı neticesinden davalının adresinin bilinmediği anlaşıldığından bu defa davalı adına resmi
gazetede ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan, davalı Mehmet oğlu Kamil Canatar’ın duruşmanın bırakıldığı 16/9/1986 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmanız gelmediğiniz takdirde size ayrıca gıyap davetiyesi tebliğ edilmeyip gıyabınızda karar
verileceği hususu tebliğ olunur. 7947
Yumurtalık Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1984/220-46
Davacı Dede Sümer vekili Tayyar öter tarafından, davalı Hakkı Çubuk (Sümer) aleyhine açılan Cebr-i Tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;
Davalı Dede Sümer (Çubuk) uzun aramalara rağmen bulunamadığından ilamının ilanen yapılmasına karar verilmesi Mahkememizden verilen 8/5/1986 günlü ve esas 1984/220
karar 1986/46 sayılı ilamı ile Adana ili Yumurtalık ilçesi demirtaş köyü Karaincir yöresinde
bulunan (186) ve aynı yerde kain (556) sayılı parsellerin tamamı ile yine aynı yerde kain (555)
sayılı parsellerdeki 20/140 hissenin Ceyhan 2. Noterliğince tanzimli 26/6/1979 günlük ve 5902
yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine istinaden davalı Hakkı Çubuk (sümer)
adına kayıtlı tapuların iptali ile cebr-i tescil yoluyla davacı Dede Sümer adına tapuya tesciline
dair işbu karar özetinin ilanen tebliğine ve işbu ilanın ilan tarihinden itibaren (15) gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağı ilanen duyurulur. 7948
Korkuteli Sulh Hukuk Hakimliğinden :
E. No : 1985/4821
K. No : 1986/186
Davacı Neriman Aygün vekili Av. Kemal Canöztük tarafından davalı Süleyman oğlı
Şerafettin aleyhine Mahkememize açmış olduğu izaleyi şuyu davasının yapılan açık yargıla
ması Korkuteli İlçesi Aşağıpazar mahallesinde kain, tapunun 320 ada 10, 13, 14 parsellerdkayıtlı (13 parsel sayılı taşınmazda kerpiç ev davacı adına kayıtlı) taraflar arasında hisseli ta
şınmazlann şuyuunun satılmak suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Davalı Şerafettinin soyadı olmadığı gibi açık adresininde bulunmaması nedeniyle kara
özetinin davalı adına ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Karar özeti karar tebliği mahiyetinde olmak üzere ilan olunur. 7949
Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 1913*
Kula Tapulama Hakamllğinden .-
£. No : 1966/1402
K No : 1964/14
Davacı: Mustafa Kaya, Kula’nın Kenger Köyünden.
Davalılar: Eşe Akkoyun ve 40 arkadaşı, Kula’run Kenger Köyünden.
Dava: Tesbite itiraz.
Dava Tarihi : 10/10/1959 – 28/1/1961 – 3/2/1961
Karar Tarihi: 24/S/1984
Yukarıda açık kimliği yazık davacı Mustafa Kaya Kula İlçesi Kenger Köyü
Gördes Mevkiinde kâin, 185, 184, 188, 178, 190, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183
189, 186 ve 187 nolu parsel taşınmazlara ait tapulama tesbitirün iptaline ve parsellerin kök muris tstanbulıluoğhı İsmail çocukları İbrahim, Mehmet ve Hüseyin’in varisleri adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiş ve Kula Tapulama Mahkemesinden sadır olan 24/5/1984 tarih ve 1966/1402 Esas, 1984/14 sayılı karar ile niza
konusu yukarıda yazılı 16 adet parsel taşınmaz yoklama Temmuz 1315 tarih 5 nolu
tapunun malikleri ve murisler Istanbuiluoğlu İsmail çocukları ibrahim ve Hüseyin
ve Mehmet’in varisleri, Mustafa Kaya, Eşe Akkoyun, Ayşe Ayrancı, Sultan Kaya,
Cennet Kaymak, Döndü Kaya, Hüseyin Ali Topak, İbrahim Topak, Selime Topak,
Musa Topak, Teslime Topak, Ali Kaya, Nuri Kaya, Hulusi Kaya, Ayşe Yağız, Ali
Yıldız, Süleyman Korkmaz, Fatma Korkmaz, Fadime Korkmaz, Ali Korkmaz, Gülten
Korkmaz, Şehriban Korkmaz, Ayşe Korkmaz, Halil1
Korkmaz, Veli kızı Fatma,
Alaafctin Kahraman, Necati Şanveren, Fatmatu Zehra Şanveren, Ayşe Şanveren, Nefcâ
kızı Güllü, Fadime Kocası Mehmet, Mehmet kızı Hatice, Mehmet kızı Sultan, Mehmet kızı Nazmiye, Mehmet kızı Elif, Mustafa oğlu Bektaş, Abidin kızı Döndü, Musa
kızı Alime, Musa kızı Meryem, Musa kızı Elif adına tapuya hisseleri oranında tesciline.
766 sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca 50 TL harcın davalılardan tahsiline.
Re’sen yapılan yargılama gideri Toplam 12.350,75 TL. nin davahlardan tahsili ile Hazineye irat kaydına karar verilmiştir.
Mahkememizden verilen işbu karar davalar Eşe Akkoyun, Ayşe Ayrancı, Cennet Kaymak, Ali Kaya, Nuri Kaya, Hulusi Kaya, Süleyman Korkmaz, Ayşe Korkmaz,
Halil Korkmaz, Alaattin Kahraman, Necati Şanveren, Ratmatüzehra Şanveren, Ayşe
Şanveren, Nebi kızı Günü, Mustafa oğlu Bektaş, Ali kansı Döndü, Musa kızı Meryem’e adreslerinde bulunmadıklarından karar tebliğ edilememiş olduğundan Resmi
Gazete yolu ile ve tüm aramalar rağmen adresinde bulunmayan, ve kararın kendilerine tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı
maddeleri gereğince tebliğ edilemeyen davalılara Resmi Gazete ilan yoluyla, tebliğine ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen
tebliğ olunur. 7178
Bingöl Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1985/77
Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar İbrahim Sargın ve Ali
Bayat aleyhlerine mahkememizde açılan tazminat davasının verilen ara karan
gereğince:
Dava 29. 1966 tarihinde H. U. M. K. nun 409/1. maddesi gereğince müracaata
bırakıldığı 31/1/1986 tarihinde dava yenilendiği, davalıya tebligatlar daha önce de
ilanen yapıldığından davalı İbrahim Sargm’ın duruşma günü olan 24/6/1986 günü
saat 9.00’da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması yenileme dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 6990
J9 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43
Ankara 9. Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1985/1317
Davacı Şenrün Bütün vekili Av. Bekir Sıtkı Cebecioğlu tarafından davalı Okan
Karaaliler aleyhine açılan dava sonunda.
Mahkememizden verilen 16/5/1986 gün ve 1985/1317-556 sayılı karar davalıya
tebliğ edilemediğinden mahkememizden verilen-, 91846,50 lira alacağın dava tarihi
olan 24/10/1985 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan anmp davacıya
verilmesine dair işbu karar özeti karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen
duyurulur. İşbu ilan neşir tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşecektir.
7003
1986/164
Davacı A. S. U .vekili Av. Neşe Engin tarafından davalı Ülkü Yücesoy aleyhine açılan Alacak davasında.
Davalı Ülkü Yücesoy’un adresi tesbit edilip kendisine dava dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 15/7/1986
günü saat 9.30 a bırakılmasına karar verildiğinden HUMK. nun 509 ve 510 uncu
maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediği delillerle birlikte duruşmaya
gelmediği takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabında
sonuçlandırılacağı ilanen duyurulur. 7002
1986/163
Davacı A. S. U. vekili Av. Neşe Engin tarafından davalı İbrahim Boran aleyhine açılan Alacak davasmda
Davalı ibrahim Boran’m adresi tesbit edilip kendisine dava dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 15/7/1986
günü saat 9.30 a bırakılmasına karar verildiğinden HUMK. nun 509 ve 510 uncu
maddeleri gereğince ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabinde
sonuçlandırılacağı ilanen duyurulur. 7001
1986/165
Davacı A. S. U. vekili Av. Neşe Engin tarafından davalı Ferihan Atilla aley
hine açılan Alacak davasmda.
Davalı Ferihan Atillanın adresi tesbit edilip dava dilekçesinin kendisine teb
ligi mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 15/7/1986
günü saat 9.30 a bırakılmasına karar verildiğinden HUMK. nun 509 ve 510 uncu
maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediği delillerle birlikte duruşmaya gel
mediği takdirde ayrıca gıyap karan tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabmda so
nuçlandırılacağı dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur
7000
1986/167
Davacı A. S. U. vekili Av. Neş’e Engin tarafından davalı Mustafa Şekerci
aleyhine açılan Alacak davasında.
Davalı Mustafa Şekerci’nin adresi tesbit edilip dava dilekçesinin kendisireı
tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına, duruşmanın 15/7/1988
günü saat 9.30 a bırakılmasına karar verildiğinden HUMK. nun 509 ve 510 uncu
maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediği delillerle birlikte duruşmaya
gelmediği takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabmda
sonuçlandırılacağı davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur.
6999
Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden :
1 — AK M Oda Tiyatrosu onarım isi kapalı zarf usûlü eksiltme suretiyle yapılacaktır.
2 — İşin tahmini bedeli 3.749.250,— TL.’dır.
3 — İhale 1/7/1986 günü saat 11.00’de İstanbul Devlet Tiyatrosu “Sağlık Sok. Opera
İş Ham Kat. 3 Taksim-lstanbul” adresindeki Müdür Yardımcılığı odasında yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak 3. maddedeki adreste görülebilir.
5 — İhaleye iştirak edeceklerin yeterlik belgesi alabilmeleri için istenilen belgeleri
25/6/1986 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir.
6 — Yeterlilik belgesi 27/6/1986 günü verilecektir.
7 — Yeterlilik belgesi alıpta ihaleye iştirak edeceklerin şartnameye uygun teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar ihale komisyonuna vermeleri gereklidir. Her
türlü gecikmeler nazara alınmaz.
8 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 8105 / 1-1
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden :
1 — Devlet Karayolları üzerine ve Turistlik yörelerdeki şubelerimizin bulunduğu şehirlerin giriş ve çıkışlarına konulmak üzere 40 adet yol reklam panosu yaptırılacaktır.
2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınalma
Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Konu ile ilgili şartname Ankara’da Varlık Mahallesi Trafo durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul da Mecidiyeköydeki İstanbul ve Trakya Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektuplan 8/7/1986
günü saat 15.30’a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.
5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 8106/2-1
TEK S.S. Erciyes Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden :
250 W YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI ARMATÜR
SATINALINACAKTIR.
1 — Müessese Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 600 adet 250 W. Yüksek basınçlı sodyum buharlı armatür kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 — İhale ile ilgili şartname 10.000, -TL bedel karşılığı TEK.Erciyes Elektirik Dağıtım
Müessese Müdürlüğü Ankara asfaltı 7.km. Kayseri adresinden temin edilebilir.
3 — Bu ihaleye ait geçici teminat, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmayacaktır.
4 — İhaleye iştirak edecekler;
a) Hüviyet
b) Vekil olanlar vekaletname
c) Ticaret odası veya Sanayi odası kayıt belgesi (1986 yılı) Tekliflerine ekleyeceklerdir.
5 — İhale 3.7.1986 günü saat 14.00’de yapılacağından teklifler engeç aynı gün saat
12.00’ye kadar verilecek veya gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Müessese Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
7894/ 3-2
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü XII.Bölge
Müdürlüğünden : KAYSERİ
1 — Bölge Müdürlüğümüz ve Yozgat İli sınırlan içinde yer alan “Yozgat-Gelingüllü
Projesi-Paşaköy Grubu Sulaması inşaatı” işi; 2886 Sayıb Devlet ihale Kanunu uyarınca Türk
firmalan arasında Kapalı Teklif Usulü ile ve “Birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere
işin tümüne indirim vermek suretiyle” ihaleye çıkanlmışör.
2 — işin tahmin edilen bedeli: 2.500.000.000,— TL. olup, geçici teminat miktan:
75.000.000,— TL.dır. Geçici ve kesin teminat mektuplan limit içi olacaktır.
3 — İhale konusu iş, genel olarak dolu gövdeli regülatör, 68,125 km. ana kanal 32,105
km. yedek kanal, 11,275 km. tersiyer sulama kanalı, 50,320 km. tahliye kanalı, 100,230 km.
hizmet yolu yapımı ve bütün kanallar üzerindeki çeşitli sanat yapıları yapımım kapsamaktadır.
4 — Müteahhitçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette asgari; 2 adet ekskavatör (1 yd 3), 2 adet Dozer (D8 veya muadili), 1 adet Greyder
(80 Hp), 2 adet Yükleyici (11/2 yd3), 1 adet Kompresör (210 cfm) 1 adet Yıkama-Eleme tesisi
(40 ton/saat), 1 adet keçiayağı silindir ve çekicisi ve kafi miktarda betonıyer, vibratör, kamyon, arazöz, motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulurdurulacaktır.
5 — İhale 10/7/1986 Perşembe günü saat 14.30″da Kayseri-DSl. XII. Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonu tarafından Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
6 — ihale tasarısı ve ekleri 50.000,— TL. (KDV Hariç) karşılığında DSl. XII. Bölge
Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünden 19/6/1986 tarihinden itibaren temin edilebilir.
7 — istekli şahıs ve şirketlerin DSl. XII. Bölge Müdürlüğü-Proje ve inşaat Şube Müdürlüğüne 2/7/1986 günü saat 16.30’a kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye katılma
belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri lazımdır.
7. 1 — Müteahhitlik Karnesi:
a) Müteahhitlik Karnesinin (A) grubundan en az 2.500.000.000,— TL.lık olması şarttır.
b) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin
(A) grubundan en az 2.500.000.000,— TL.lık olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir suretinin müracaat evrakına eklenerek karne aslının başvuru sırasında DSİ. XII. Bölge Müdürlüğü Proje ve inşaat Şube Müdürlüğündeki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına
kaydettirilmesi şarttır.
d) istekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortakların müteahhitlik karnelerininde bir suretinin müracaat evrakına eklenerek karne asıllarının başvuru sırasında yetkiliye
gösterilmesi ve başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır.
7. 2 — Taahhüt Bildirimi:
a) Daha önce yapılan işler bakımından: İsteklinin Müteahhit veya Taşaron olarak Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek gecikme cezası almadan bitirip 1/1/1975 tarihinden
sonra Geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olup ta keşif
bedeline nazaran % 50’sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün (Karne katsayıları
vasıtasıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş) son keşif bedelini gösteren bildirimlerini başvuru evrakına ekleyecektir.
b) Halen devam eden işleri bakımından; ihaleye başvuru tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca istekliye ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye
kalan kısımlarına ait keşif bedellerinin (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş) tutarlarının toplamını gösteren bildirimlerini başvuru evrakına ekleyeceklerdir.
c) istekli, ortak girişim grubu ise, (7.2/a ve 7.2/b) bentlerinde belirtilen taahhüt bildirimi her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir.
Sayfa: 46 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
7. 3 — Yapı Araçları Bildirimi:
a) İsteklinin, yukarıda 4. maddede yer alan müteahhidin kendisine ait olması istenen
asgari makina ve teçhizatın halen bulundukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildirmesi ve bu makina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik edici belgeler olarak; makina
ve teçhizata ait noterden tasdikli fatura suretlerini ve bu makina ve teçhizatın istekli şahıs ve
şirketlerin Kanuni yevmiye veya demirbaş defterine işlendiğine dair noter tasdikli tesbit tutanağı ile bu makina ve teçhizatların yukarıdaki işe tahsise hazır durumda olduğunu gösteren
belgeleri başvuru evrakına eklemesi şarttır.
b) İstekli, yukarıda 4. madde de yer alan müetahhidin bu işte kullanacağı asgari makina ve teçhizatları iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulüne
göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir.
c) İstekli ortak girişim grubu ise (7.3/a ve 7.3/b) bentlerinde belirtilen hususlar ve
tevsik edici belgeler her ortağın kendi malı olan makina ve teçhizat için ayrı ayrı düzenlenecektir.
7. 4 — Mali Durum Bildirimi:
a) İsteklinin, sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirimine, bankalardan alınmış banka kredi mektuplarım eklemesi şarttır. İsteklinin, asgari 200.000.000,— TL.
kullanılmamış nakit kredisi ve asgari 200.000.000,— TL. kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunması şarttır.
b) istekli, ortak girişim grubu ise, her ortağın ayrı ayrı mali durumunu gösterilmesi
ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.
7. 5 — Teknik Personel Bildirimi:
a) İstekli, bu işte çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin özgeçmişlerim başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimindeki personelin 2531 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edecektir.
b) istekli, ortak girişim grubu ise, (7.5/a) bendinde belirtilen teknik personel bildirimi ve kilit teknik personelin özgeçmişlerini her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir.
7. 6 — Ortak Girişim;
İsteklinin, ortak girişim grubu olması halinde ortaklık sözleşmesi önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesiyle birlikte başvuru evrakına eklemeleri şarttır.
8 — Bildirim Formları: Yukarıda 7. madde de belirtilen taahhüt bildirimi, yapı araçları bildirimi, mali durum bildirimi, teknik personel bildirimi, taahhütname ve ortak girişim beyannamesi örnekleri 5. madde de yazılı adresten temin edilebilir.
9 — İhaleye Katılma Belgesi Alamayacaklar;
a) (7. l/a) No.lu maddede grubu ve miktarı belirtilen müteahhitlik karnesine sahip bulunmayanla] % asg?.ri 200.000.000,— TL. kullanılmamış nakit kredisi ve asgari 200.000.000,—
T L. kullanılmamış teınıaa* kredisine sahip bulunmayanlar ile durumları sözleşme tasarısı ekli
şartnamelerdeki kayıtlara ve üanHaki kriterlere uymayanlara Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca belge alamayacak durumda olanlara İhaleye Katılma
Belgesi verilmez
b) İstekli, ortak girişim grubu ise, pilot firmam (9/a) bendine göre ihaleye katılma
belgesi alamıyacak durumda olması halinde ortak girişini grubuna ihaleye katılma belgesi
verilmez
10 — istekliler “ihaleye Katılma Belgesi” alıp alamadıklar ını 7/7/1986 günü sabahından itibaren 5. maddede yazılı adrese müracaat ederek öğrenebilirler.
11 — ihaleye iştirak etmek isteyen Şahıs ve şirketlerin teklif zarflarını 10/7/1986 Perşembe günü saat 14.15’e kadar 5. maddede belirtilen adreste DSİ XII. Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
12 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez.
7539 / 1-1
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47
DSİ VII. Bölge Müdürlüğünden :
SAMSUN
1 — DSl VII. Bölge 71. Şube Müdürlüğü Samsun Kavak İlçesi hudutları içersinde bulunan “Samsun-Içmesuyu Çakaliı Deresi Takviyesi Divanbaşı Göleti Emanet İnşaatı” işi 2886
sayılı Kanunun 81. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin Keşif Bedeli (400.000.000,— TL.) olup, geçici teminatı 12.000.000,— TL. dır.
Geçici ve kanuni kesin teminatı banka teminat mektubu verilecek olursa limit içi olması
gerekmektedir.
3 — İnşaatın muhtevasında yapılacak iş : Kil çekirdekli kaya dolgu gölet ve beton kaplamalı kanal inşaatıdır.
4 — ihale 4/7/1986 Cuma günü saat (15.00) da Samsun DSİ VII. Bölge Müdürlüğü
binasında toplanacak ihale komisyonu tarafından “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
5 — İhaleye girmek isteyen kişi ve kuruluşlar 27/6/1986 Cuma günü saat (17.00)’ye
kadar bir dilekçe ile Samsun DSl VII. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak
belgesi istemeleri ve dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.
a) (B) gurubundan enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslı veya tasdikli sureti)
b) Kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ederek gecikme cezası almadan bitirip
1/1/1975 tarihinden sonra geçici kabulünü yaptırdığı işler ile adına ihalesi kararlaştırılmış olup,
halen devam eden işlerini belirten taahhüt bildirileri.
c) Ticaret odasına 1986 yılı kaydını yaptırmış ve çalışmakta olduğunu gösterir belge.
d) Mali durum bildirisi (Asgari nakit kredisi 35 milyon TL. Asgari teminat mektubu
kredisi 35 milyon TL. olacaktır.)
e) Teknik Personel Bildirisi.
f) İş yapılacak yeri gördüğüne dair yer görme belgesi
g) Aşağıda bu işte kullanılacak yapı araçlarının istekliye ait olduğunu belirten belgeler.
1 Ad. 1.5 yd3
ekskavatör, 1 Ad. D8 dozer, 1 Ad. D6 dozer, 2 Ad. 1.5 yd’ yükleyici,
1 Ad. komple keçiayağı veya vibrasyonlu silindir, 1 Ad. yıkama eleme tesisi (Asgari 40 ton/saat
kapasiteli) 3 Ad. betoniyer ve yeteri kadar kamyon (kamyonlar kiralık olabilir.)
6 —• İhaleye katılmaları uygun görülenlere 1/7/1986 Sah gününde itibaren ihaleye katılma belgesi verilecektir.
7 — ihaleye katılma belgesi alan isteklilere 29 Ocak 1986 gün ve 19003 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 28. maddesine göre uygulanacak azami indirim miktar veya oranları ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriter ve usuller uyarınca aşağıda belirtilen kriter puvanları uygulanacaktır.
Puvan
a) Mali Güçleri 20
b) Makina ve Teçhizat Kapasitesi 20
c) Daha önce yaptıkları işler 30
d) Halen devam eden işler 10
e) Sicil durumları ve iş tutumları 20
8 — İhaleye Katılma Belgesi almış olanlara 77.000,— TL. bedel karşılığında eksiltme
dosyası verilecektir.
9 — İsteklilerin usulüne uygun hazırlayacakları Teklif Zarflarını 4/7/1986 Cuma günü
saat (I4.30)’a kadar 4. madde de yazılı adreste İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri
şarttır.
10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Duyurulur. 7914/1-1
Muğla İli Köyceğiz İlçesi Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Muhammen <% 3
Yol Parti Bedeli Teminat
Bölgesi Deposu Durumu Cin s Nev’i Kal . Adedi Adet M3
. Dm5
. TL. TL.
D. Şefliği Z. Alanı Asfalt 2. S. Nb. Çk. Tom. 5 162 153.228 71.500 328.700
f t »• tı 2. S. Kb. Çk. Tom. 3 102 62.825 64.700 121.900
t* »• tt 3. S. Nb. Çk. Tom. 25 2268 1256.217 48.400 1.824.000
1 1 >) 3. S. Kb Çk. Tom. 19 2286 829.014 34,300 865.500
»J t t 3. S. Nb. Çz. Tom. 13 2233 674.767 37.800 765.200
1» t * yy 3. S. Kb. Çz. Tom. 10 1983 477.092 27.100 387.900
») »» *t Çz. Sanayi Odunu 12 2904 394.598 20.700 245.000
»» »ı 9t Çz. Sanayi Odunu 15 3548 573.099 20.700 355.900
Dalaman Tersakan 11 3. S. Nb. Çz. Tom. 31 6387 1280.319 37.800 1.451.900
>> 1 » J t 3. S. Kb. Çz. Tom. 37 9842 1688.414 27.100 1.327.700
•» » » 1 » 3. S. Nb. Günlük Tom. 1 195 38.097 16.800 19.200
>> >> 3. S. Kb. Günlük Tom. 1 140 22.388 13.600 9.300
YUVARLAK AĞAÇ YEKÜNÜ : 172 P. 32050 7450.058 7.702.200
Bahtiyar Or.Içi Asf.-Stab. Sedir En. Od. 1 250 St. 3.200 24.000
GENEL YEKÛN : 173 7.726.200
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 173 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50’si ile */o 40 faizi peşin,
geri kalan °Io 50’si Uç ay vadeli süresiz banka teminat mektubu olmak üzere şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 26/6/1986 günü saat 13.30’da İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara, Aydın, İzmir, Nazilli, Milas, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, Antalya, İsparta Orman İşletme Müdürlüklerinde ve işletmemizde ayrıca da Ankara, istanbul, Antalya, izmir, Konya, Adana ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanlıklarında da görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların işletme adı ve satış tarihini bildirmelerini ve katılacakların teminat makbuzları ile Komisyona başvurmaları şarttır. 7996 / 2-2
Sayfa : 4
8 RESMÎ GAZET
E 19 Hazira
n 1986 – Sayı : 19139
Demirköy Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :
Y o l Parti MİKTARI Muh . % Tem. Deposu Durum u Cins ve Nev’i Aded i Adet M 3 D 3 Bed.TL . T L .
K.Yoküş-T.Başı-S.Yolu Stablize Kayın Tom.II.S.N.B.Kl. 4 294 124.564 68.400 255.000
T.Başı Asfalt Kayın Tora.II.S.K.B.Kl. 1 63 22.920 56.500 39.000
I.Ada-K.Yokuş-T.Başı-S.Yolu
» » Kayın Tom.III.S.N.B.KJ. 12 920 338.718 47.600 484.000
K.Yokuş-T.Başı-S.Yolu M Kayın Tom.III.S.K.B.Kl. 6 617 171.280 31.300 161.000
l.Ada-T.Başı-S.Yolu
» » Kayın Tom.IH.S.N.B.In. 9 1638 281.721 37.200 314.000
î. Ada-K . Y o kuş-T. Başı-S. Yol u
» » Kayın Tom.HI.S.K.B.In. 4 704 67.033 26.400 54.000
K.Yokuş )» Meşe Tom.HI.S.N.B.Kl. 5 526 182.118 49.600 271.000
9 9 » » Meşe Tom.III.S.K.B.Kl. 7 669 173.256 34.800 184.000
99 )) Meşe Tom.IH.S.N.B.In: 5 935 162.784 38.800 189.000
9 9 I f Meşe Tom.HI.S.K.B.In 4 639 62.445 28.900 54.000
99 » » Kızıl Tom.IH.S.K.B. 1 38 8.837 25.900 7.000
t. Ad a )» Gürgen Tom.III.S.N.B. 1 75 14.143 42.000 18.000
K.Yokuş )) Meşe Tom.IÎI.S.N.B.Saç. 1 81 21.160 24.900 16.000
I.Ada-K.Yokuş
» » Kavak Tom.III.S.N.B. 4 502 107.818 17.500 58.000
S.Yolu-T.Başı-Î.Ada
» » Meşe Md . Direk II.S. 17 12416 347.610 29.000 309.000
Jtferkez-T.Başı-Î.Ada-K.Yokuş-I.Tepe
1> Yakacak Odun (KORU) 67 9782 Ster 5100 491.000
l.Ada
»» Yakacak Odun (BALTALIK) 6 329 Ster 4400 44.000
Yapacak Genel Yekünü : 81 20117 2086.407 M 1 2.413.000
Yakacak odun Genel Yekünü : 73 10111 10111 Ster 535.000
1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan 81. Parti 2086.407 M \ Yapacak Orman emvali ile 73. Parti
10111. Ster Yakacak Odunundan, Kayın cinsi olanlar,tutar- bedelinin % 25’i peşin, % 75’i müddetsiz Banka teminat mektubu karşılığında ve faizi % 40 peşin alınmak suretiyle 6 ay vadeli oîarak, Meşe ve diğer cins olanlar tutar bedelinin % 50’si peşin, 3t> 50’si maddetsiz Baakr teminat mektubu katağında ve faizi 9a 40 p^şin aknm^K sureliyle j
3 ay vadeli olarak açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gecikmelerden %60 ceza uygulanarak tahsil edilecektir.
Yakacak Odunları satışı peşin ve 1 ay içerisinde kaldırılmak mecburiyetindedir.
2 — Açık arttırma 7 Temmuz 1986 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30’da işletme Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satış ile ilgili partilerin Hatlarını ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdürlüğü, istanbul, Bolu, Adapazarı ve Zonguldak
Bölge Müdürlükleri ile Vize, Kırklareli, Çatalca, Bahçeköy, istanbul İşletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir.
4 — Satış 171 / A 1 -2-34 nolu şartnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapüacaktır. iştirakçilerin son sene Vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odalar Belgesi ile Kapasite Belgelerini göstermeleri vekil olarak iştirak edecek olanların vekaletname veya yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekir.
8003 / 1-1
19 Hazira
n 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZET
E Sayfa : 49
Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Samsun PTT Bölge Başmüdürlüğünden :
Amasya İli Gümüşhacıköy İlçe Merkezinde yapılacak olan (1986 yılı B.F. ile)
185.100.000,— TL. keşif bedelli PTT (Telekominikasyon ve hizmet) binası inşaatı işi kapalı
teklif usulü ile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur.
Bu ihalede 29 Ocak 1986 gün ve 19003 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.
1 — Geçici teminatı : 5.553.000,—(Beşmilyonbeşyüzelliüçbin) TL.
2 — Eksiltme 7 Temmuz 1986 Pazartesi günü saat 14.00’de Başmüdürlüğümüz ihale
Kurulunca yapılacaktır.
3 — İhale dosyası ve diğer evrak Başmüdürlüğümüz Yapı İşleri Müdürlüğünde çalışma
saatlerinde görülebilir.
4 — İstekliler yapım işleri için kapalı tekif usulü ile ihale şartnamesinde belirtilen esaslara göre;
A) İhaleye katılma belgesini almak için dilekçeleri ile birlikte
a) Yapım araçları bildirimi ve belgelerim,
b) Teknik personel bildirimi ve belgelerini,
c) Mali durum bildirimi (Banka referansları teyid’li olacak, teyidlerde belirtilen miktarlar rakam ve yazı ile belirtilecektir.)
d) Şirket olarak katılan firmalar; (Anonim şirketler en az beş diğer şirketlerden enaz
iki ortağını bildiren belgelerin ibrazı)
e) Taahhüd bildirimlerini; (Daha önce yaptığı işler için, cezasız bitirildiğinin
belgelenmesi.)
0 (A), (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslı ile birlikte fotokopisini
B) İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;
a) İhaleye katılma belgesini,
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesinin (1986 yılı vizeli),
c) İmza sirkülerinin (Noter tasdikli),
d) Kanuni konuta ait belge ve adresi,
e) Samsun PTT Bölge Başmüdürlüğü adına alınmış işin keşif bedelinin % 3 oranındaki geçici teminatını ve istenilen diğer belgelerini,
5 — a)lhaleye katılma belgesini almak için son başvuru 30 Haziran 1986 Pazartesi günü saat 17.30’a kadardır.
b) İsteklilerin başvuruları ile ilgili olarak düzenlenecek ihaleye katılma belgeleri 4 Temmuz 1986 Cuma günü saat 17.30’a kadar yeterlilik belgesi komisyonundan imza karşılığı
alınacaktır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını içeren mektuplarını 4/B maddesinde belirtilen belgelerle birlikte eksiltme günü saat 12,30’a kadar makbuz karşılığında Başmüdürlüğümüz ihale
komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
7 — Postada gecikmeler ve eksiltme dosyasındaki ihale şartnamesi tetkik edilmeden,
belgeler üzerinde yapılacak itirazlar kabul edilmez.
8 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 8004/1-1
.19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :
1 — Mülkiyeti Belediyeye ait Şişli Dikilitaş mah. 58 pafta, 1199 ada, 308 parsel sayılı
yerdeki 410 m* yüzölçümlü arsa üzerinde kat karşılığı apt. inşaatı işi 150.000.000,— TL + KDV
tahmin bedel dahilinde ihale edilecektir. İlk teminatı 4.500.000,— TL.dır (Yatırım Planlama
Müdürlüğünde)
2 — Sarıyer İlçesi Kapalı Spor Salonu ve yüzme havuzu inşaatı işi;388.111.221,—
TL + KDV keşif bedel dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı U.643.336.63 TL. dır (Yatırım Planlama Müdürlüğünde şartnamesi 50.000.-TL. karşılığı satın alınabilir)
3 — Beyoğlu Karaköy Katlı otoparkı; aylık 100.000.000,—TL. muhammen bedel üzerinden 2 yıl süre ile kiraya verilecektir. İlk teminatı 7.200.000,—TL.dır.(Emlak ve istimlak
Müdürlüğünde)
4 — Beyoğlu Kuledibi katlı otoparkı; aylık 6.000.000,—TL muhammen bedel üzerinden 2 yıl süre ile kiraya verilecektir. İlk teminatı 4.320.000.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünde)
5 — Beyoğlu Talimhane katlı otoparkı; aylık 6.000.000,— TL.muhammen bedel üzerinden
2 yıl süre ile kiraya verilecektir. İlk teminatı 4.320.000,— (Emlak ve istimlak Müdürlüğünde)
6 — Mecidiyeköy- Ali Samiyen Stadı yanındaki Katlı otopark; aylık .-6.000.000,—lira
muhammen bedel üzerinden 2 yıl süre ile kiraya verilecektir. İlk teminatı 4.320.000,—TL.dır.
(Emlak ve istimlak Müdürlüğünde)
Yukarıda yazılan işler 1 Temmuz 1986 Salı günü saat 11.00 de istanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde l.nci iş 2886/51 nci maddesine göre pazarlık usulü 2 nci iş 2886/36 ncı
maddesine göre kapalı zarf eksiltmesi usulü diğer işler 2886/36 ncı maddesine göre kapalı zarf
arttırması usulü ile şartnamesi veçhile ayrı ayrı ihale olunacaktır.
İhalelere katılmak isteyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektupları ile
1 ve 2 nci iş için şartnamesinde belirtildiği gibi (ihale ve tatil günleri hariç olmak üzere) 3 gün
evvel Belediye Başkanlığına başvuru sonucu alacakları ihaleye iştirak belgeleri ile; 3,4,5,6 ncı
işler için ise şartnamesinin 28 nci maddesinde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ihaleye iştirak belgeleri ile diğer belgeler ve teklif zarflarını içeren kapalı
zarfları saat 9.30 dan 10.00 a kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine vermeleri
lazımdır.
8051 / 1-1
ORÜS Kurumu Düzce işletme Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız mamul madde anbarında mevcut 25’i parke 83.ü kereste olmak üzere
toplam 108 parti orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış olup bunun 2254,64
M M meşe parke 4832,46 M 2
kayın parke 78.608 M3
.ü meşe kereste ve 1443.342 M3
.ü kayın
kerestedir.
2 — ihale 26/6/1986 perşembe günü saat 14.00’de fabrikamız ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve parkeler % 25’i peşin °7b 75’i teminat mektubu karşılığı ve 4.Sn.Nb.Ym. kayın kerestelerden 715, 748,759,766, 779,786,791,797,
811, 812 nolu partilerde hiç peşinatsız banka teminat mektubu karşılığında satılacaktır. Aylık
% 4 den 6 aylık faizi Vo 24.tür. Bu faiz vade bitiminde mektupla birlikte tahsil edilecektir.
3 — Teminatlar satış günü saat 13.30’a kadar Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır.
4 — Satışla ilgili vergi resimler % 3 karar pulu °/o 3 vilayet hissesi % 3 Bakanlık fonu
% 2 Dellaliye ve % 10 KDV. alıcısına ilan masrafları fabrikamıza aittir.
5 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Boluda bulunan ORÜS Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Kurumumuzun Müessese Müdürlükleri ve İstanbul, Adapazarı, Bolu Orman
Bölge Müdürlüklerinde, Emvaller ise fabrikamız istif sahasında görülebilir.
İlan olunur. 8058/1-1
Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
M.T.A. Genel Müdürlüğünden :
Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarları belirtilen toplam 280 Adet emici hortum ve 100 adet verici hortum satınalınacaktır.
Firmalar bu işe ilişkin idari şartname ve gerekli bilgiyi ücretsiz olarak Genel Müdürlüğümüz, Alım Satım Şubesi Müdürlüğünden ve İstanbul Satınalma Şube Müdürlüğü Cihangir
Kazana Yokuşu, Lütfiye Ap. No : 76’dan temin edebilirler.
1 — Miktar Cinsi
40 Adet Emici Hortum 4″ X 20l
20 Adet Emici Hortum 6″ X 201
20 Adet Emici Hortum 5″ X 201
200 Adet Emici Hortum 2″ X 5 Mt.
Spiral telli
100 Adet Verici Hortum l’/4″ X 10 Mt.
İşletme basıncı 43 Kg/Cm2
2 — Teklif sahipleri teklif mektuplarına (86/136-E) Emici Hortum teklifidir, rumuzunu mutlaka yazacaktır.
3 — Bu işe ait tahmin edilen bedel 21.710.000,— TL. ve % 3 oranındaki geçici teminatı 651.300,— TL.
4 — Teminatı bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını en geç 8 Temmuz 1986 günü saat 16.30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Haberleşme Şubesi Müdürlüğüne elden veya P.T.T. ile göndermiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Şartnamemiz elden verilecektir. Posta ile gönderilmez.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 7354/2-1
TCDD İşletmesi 6. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve ihale Komisyonu
Başkanlığından :
1 Adet 120 Tonluk hidrolik dray krikosu için havalı cendere, 1 adet S ton kapasiteli
zincirli ceraskal. 4 adet 50 tonluk atom kriko 3 adet sıcak sulu buharlı yıkama makinası cihazı, 1 adet Dairevi demir testere tezgahı, 1 adet 80 tonluk elektrikli vagon kaldırma krikosu,
7 adet motorin temizleme tesisi (Separatör) 1 adet 380 Amper Elektrikli kaynak makinası, 1
adet 2 “zamanlı tek silindirli hava doğutmalı benzin motorlu delme kırma makinası, 4 adet
9 atmosfer 3000 litrelik hava deposu (Komple) ile hava kompresörü, 1 adet 3000 litrelik hava
deposu (komple) 9 Atülük hava kompresörü, 1 adet 140 litrelik trifaze hava kompresörü satın
alınacaktır.
1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzemeler kapalı zarf yöntemi ile satın
alınacaktır.
2 — Bu ihaleye iştirak edilebilmesi için aşağıdaki belgelerin hazır olması gereklidir.
a) 1986 yılı tabdiki yapılmış Ticaret Odası Belgesi,
b) İmza sirküleri veya vekaletname,
c) Banka referans mektubu,
d) Teklif edilecek toplam tutar üzerinden % 2,5 nisbetinde geçici teminat yatırılmış
olması.
3 — Bu ihalemiz 1/7/1986 Tarih Saat 14.00’de İşletmemizde yapılacaktır. Bu ihaleye
ait teklif mektupları ihale saatinden en geç yarım saat önce Alım Satım ve İhale Komisyonuna
verilmiş olması gereklidir.
4 — Posta ile gönderilecek tekliflerdeki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 — Bu işe ait şartnameler Alım Satım ve İhale Komisyonundan temin edilebilir.
6 — TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7915 / 1.-1
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53
TEK S.S. İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden :
DİREK NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR
1 — Müessese Müdürlüğümüzce Samsun direk ambarından aşağıda miktarları belirtilen muhtelif boylardaki ağaç tel direklerin nakliyesi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle
şartnameleri gereğince ihaleten yaptırılacaktır.
Naklettirilecek Alınacağı İndirileceği Geç. Tem.
S.No. Dosya No. Direkler Miktarı Yer Yer. TL.
1 NKL-6 9, 10, 11, 12 1500 Ad. Samsun İnebolu 150.000
2 NKL-7 9, 10, 11,12 1500 Ad. Samsun Cide 150.000
3 NKL-8 9, 10, 11, 12 1000 Ad. Samsun Kastamonu (Mrk) 100.000
4 NKL-9 9, 10, 11, 12 500 Ad . Samsun Tosya 50.000
5 NKL-10 9, 10, 11, 12 1500 Ad. Samsun Taşköprü 150.000
6 NKL-11 9, 10, 11, 12 2000 Ad. Samsun Küre 200.000
7 NKL-12 9, 10, 11, 12 2000 Ad. Samsun Azdavay 200.000
(Pınarbaşı)
2 — Bu nakliyelerle ilgili şartnameler TEK S.S. İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi Bulvar Apartmanı No. 1 Kastamonu adresinden
10.000,— TL. bedel karşılığı sağlanabilir.
3 — Teklifler en geç 1/7/1986 günü saat 14.00’e kadar Müessese Müdürlüğü Mahaberat servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.00’de Müessese Müdürlüğümüzde alenen
açılacaktır.
4 — Teklifler her dosya için ayrı ayrı verilecektir.
5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — Müessesemiz 2686 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
7761/2-2
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuzca;
79.750 kg.a kadar hububat tohum ilaçları mubayaa edilecektir.
Son teklif verme müddeti 30 Haziran 1986 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar olup,
bu işe ait ticari ve teknik şartnameler Ankara’daki Genel Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
İlgililere duyurulur.
8061 / 2-1
+
M.T.A. Genel Müdürlüğünden :
1 — Genel Müdürlüğümüz Sondaj Makinalarında kullanılan General Motorların 18 kalem yedek parçaları kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait bilgi ve idari şartname Alım -Satım Şb.Md.den 35.000. -TL.sı karşılığında verilecektir.
3 — Teklif Mektuplarını en geç 30.6,1986 günü saat 16.30.’a kadar Genel Müdürlüğümüz -Genel Haberleşme Şb.Md.ne elden veya P.T.T.ile gönderilmiş olacaktır. P.T.T. de doğan gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
4 — Teklif Mektupları firmalar huzurunda 1.7.1986 günü saat 14.00 de M.lkmal
Dai.Bşk. Toplantı Salonunda açılacaktır.
7995 / 2-2
Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 — İşletmelerimizin ihtiyacı olan 3 adet elektrikli fork-lift alımı işi ihalesi 8/7/1986
günü saat 15.00’de Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü II. ihale Komisyonunca Kapalı-Zarf
yöntemiyle yapılacaktır.
2 — Geçici teminatın: 950.000,— TL.dır.
3 — Şartnamesi Tedarik ve İkmal Dairesi Başkanlığından 1.000,— TL. karşılığında
satmalınabilir.
4 — İstekliler en az üç ay süreli limit dahili geçici teminat mektuplarım ve şartnamesinde istenilen diğer belgeleri ihale günü anılan komisyona saat 14.00’e kadar vermiş olacaklardır.
5 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersizdir.
Ilânen duyurulur. 8002 / 1-1
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :
195 Adet 9 Anp Termik Otomatik Şalter
185 Adet 17×1725 V Kayışı
185 Adet 17×1225 V Kayışı
5550 Metre 4 x 12,5 mm.uk ince çoktelli Fleksibil Kablo Satın alınacaktır.
Şartnameleri Ankara’da Genel Müdürlük Malzeme İkmal ve idari İşler Daire Başkanlığı ile Istanbul.İzmir, Afyon, Konya, iskenderun, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, ve Kayseri
Bölge Müdürlüklerimizden bedel mukabilinde temin edilebilir.
Kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacak ihalede geçici teminat ile birlikte verilecek
diğer vesayik ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir.
Teklif mektupları 9.7.1986 günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Şube
Müdürlüğüne verilecek ve aynı gün saat 15.00’de komisyon Huzurunda açılacaktır.
Postada vaki gecikmelerle telgraf ve telexle gönderilecek teklifler kabul edilmiyecektir.
Müessesemiz 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir.
8052 / 1-1
Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden :
Fabrikamız tarafından tamirleri yapılmakta olan lokomotiflerde kullanılmak üzere 34
kalem lastik malzeme Teknik Resim ve Şartnamelerine uygun olarak müteahhit nam ve hesabına 2.Temmuz. 1986 Tarihinde ihale edilecektir.
İhale Fabikamız Alım,Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. Tekliflerin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şarttır.
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İhaleye katılabilmek için teklif tutarının % 2,5 u oranında geçici teminat yatırmış
olacaktır.
Bu işlere ait şartnameler ücretsiz olarak Ank.Dmy.Fab.Müd.Alım,Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığı Behiçbey/Ankara Adresinden temin edilebilir. Tel:22 20 67
Ankara Demiryol Fabrikası 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
8060 / 1-1
19 Haziran 1986 — Sayı : 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığının ihtiyacı için 1000 adet 250 vv.lık komple, civa buharlı ampüllü harici aydınlatma armatürü satınalınacaktır.
1 — Dosya alınması şart olup, istekliler satmalına şartnamesini Şebeke Tesis Dairesi
Başkanlığı Emek tşhanıKat: 13 No : 1311 Kızılay/Ankara adresindeki Satınalma Şefliğinden
5.000,— TL. mukabilinde alabilirler.
2 — Teklif vermek isteyenler tekliflerini en geç 26/6/1986 günü saat 14.00’e kadar TEK
Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek Işhanı Kat : 16 Kızılay/Ankara adresindeki Muhaberat
Servisine vermeleri gerekir.
3 — İhalenin geçici teminatı teklif tutarının % 3’üdür.
4 — Teklifler ve teminatlar 60 gün obsiyonludur.
5 — Geç müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — Kurumumuz 2886 No.lu Yasaya tabi değildir. 8054 / 1-1
0
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Alım-Satım ve İhale Komisyonu
Başkanlığından :
1 — 7,5 Ton renkli üstübü müteahhit nam ve hesabına şartnameleri dahilinde iç piyasadan açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2 — İhale 8/7/1986 günü saat 14.00’de Tüdemsaş Sivas Alım, Satım ve ihale komisyonunda yapılacaktır.
3 — ihaleye girebilmek için 40.000,— TLı geçici teminat yatırılacaktır.
4 — İştirakçiler ihale saatinden yarım saat önce Tüdemsaş Sivas Ticaret Müdürlüğüne
gelmeleri gerekir.
5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Tüdemsaş Sivas Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 — Tüdemsaş 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.
8055 / 1-1

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Alım-Satım ve ihale Komisyonu
Başkanlığından :
1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç piyasadan
kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır.
2 — ihale 8/7/1986 günü saat 14.15’de Tüdemsaş Sivas Alım, Satım ve ihale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İhaleye girebilmek için, teklif edilen tutar bedelin <% 2,5’u geçici teminat alınacaktır.
4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Şirketimiz Ticaret Müdürlüğüne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Tüdemsaş A.Ş. Sivas Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 — Tüdemsaş 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.
Satın alınacak malzemenin Cinsi : Sentetik siyah boya (Rai 9005), Miktarı: 30 Ton.
8056 / 1-1
Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı DLH. inşaatı 4. Bölge Müdürlüğünden :
1 — ÜLH. İnşaat 4. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Tuzla Makina İkmal Başmühendisliği upık anbar inşaatı işi 2886 ve 2990 saydı Yasa ile ve ek tadilleri gereğince kapalı zarf
içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Söz konusu işin 1986 yılı birim fiaüarı ile yaklaşık keşif bedeli 56.000.000,— TL. olup,
adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı uygulanacaktır.
3 — ihale 30/6/1986 Pazartesi günü saat 15.00’de “DLH. İnşaatı 4. Bölge Müdürlüğü” Meclisi Mebusan Caddesi No. 22 Fındıklı/İstanbul adresinde toplanacak İhale Komisyonunca
yapılacaktır.
4 — İhale dosyası DLH. İnşaatı 4. Bölge Müdürlüğü Etttd Proje Başmühendisliğinde yeterli görülenlere 30.000,— TL. lık makbuz karşılığında verilecektir.
5 — Teklif sahiplerinin başvuru dilekçeleri ile birlikte verecekleri belgeler şunlardır;
a) İlk ilân tarihinden sonra alınmış, kredi imkânlarını açıklayan banka referans mektubu,
b) Bu ve buna benzer iş yapmış olduğuna dair resmi kurum, inşaatlardan belge almış olmaları gerekmektedir,
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesi,
d) Dilekçe veriliş tarihinde işveren idarelerce düzenlenen veya onaylanmış belgelere dayalı
son beş yı’da bitirmiş olduğu işleri açıklayan taahhüt bildirisi,
e) Tuzla Kontrol Başmühendisliğine imzalatılmış iş yerini ve malzeme ocaklarım gördüğüne dair belge,
f) Yapı araçları bildirisi (aşağıda cins ve miktarları bildirilen yapı araçlarının sahibi ise,
sahibi olduklarını belirten demirbaş defterinin aslı veya yılı içinde tasdikli sureti, iş makinalarını
kiralamış olması halinde noterden tasdikli kira sözleşmesinin ibrazı gerekmektedir.
Bu makinaların halen bulundukları yerleri adresleri açık ve kesin olarak bildiride belirtilmesi çarttır
İstenilen Yapı Araçları :
1 Adet betoniyer,
1 Adet vibratör.
6 — İhaleye girmek için yeterli görülen firmaların;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DLH. inşaatı 4. Bölge Müdürlüğü adına 1.680.000,—
TL. geçici teminat mektubunu veya teminatla ilgili vezne alındı makbuzunu.
b) 1986 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi aslım,
c) Yukarıdaki 5. maddede belirtilen belgelerin incelenmesi sonucunda adı geçen Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi.
İhale dosyasının her sahifesinin imzalayarak teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır.
7 — 5. a, b, c, f. maddelerinde belirtilen belgeler 29/1/1986 tarihinde ve 19003 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanan tebliğdeki örneklere uygun olacaktır.
8 — Yeterlik belgesi için son başvuru tarihi 26/6/1986 günü çalışma saati sonuna kadardır.
9 — Yeterlik Belge Komisyonu ihaleye katılmak üzere müracaatta bulunanları;
a) Mali güçler 25 puan
b) Makina teçhizat kapasiteleri 10 puan
c) Daha önce yaptıkları işler 30 puan
d) Halen devam eden işler 20 puan
e) Sicil durumları ve iş tutumları 15 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Ancak, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının 26/1/1985 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanmış
olduğu, uygun bedelin tercihinde kullanılacak olan kıriterler iîe ilgili tebliğ uyarınca yeterlik komisyonunun puvanlamaiarına esas teşkil edecek kıriterler şöyle hesaplanacaktır.
a-1) Mali guç için asgari şart bu işin keşif bedelinin 1/5’i kadar kullanılmamış kredi ile
yasal oranda limit işi geçid ve kesin teminat mektubu kredisinin bildirilmesi gerekmektedir. Bu şartların üzerinde bildirilen mali güç tebliğin 5/a maddesine göre puvanlamada dikkate alınacaktır,
b) Yukarıda belirtilen mali güç dışında kalan puvanlama tebliğ ve sözleşmede istenilen esaslarına göre vapılacaktır.
Bhg.ıerinizi ve gereğinin yapılmasını rica ederim. 8123 / 1-1
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 — Üniversitemiz Hastanesinin ihtiyacı olan ve Teknik Şartnamelerde özellikleri belirtilen 3 Kalem Tıbbi Cihaz, Türkiyede imal edilmediği için 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun
51. maddesinin (p) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile akreditif açılarak ihale edilecektir.
2 — İhaleye katılacak dış ülkelerdeki imalatçı firmaların Türkiye mümessilleri, yurt dışındaki imalatçı firmaların mümessili olduklarına dair Mümessillik Belgeleri, Türk Konsolosluğu veya Dışişleri Bakanlığınca tasdikli olması gereklidir. Ayrıca mümessillik belgesinin noterdan tasdikli tercümesi proforma fatura ile birlikte verilecektir.
3 — Proforma faturaların obsiyonları enaz altı ay olacaktır. Ayrıca teklif edilen cihazın menşei, teslim süresi, yükleme yeri, FOB bedeli tutan ile sigorta ve navlun bedelleri ayrı
ayrı gösterilecektir.
4 — Türkiyede tebliğ için adres (Y alnız üretici firmaların varss fürkiyedeki Kanuni temsilcilikleri için)
5 — Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
6 — imza sirküleri.
7 — istekliler adına vekaleten katılmıyor ise vekaletname iştirak edenin noter tasdikli
imza sirküleri.
8 — Teklif edilen fiatm “Vb 3 oranında kontrgarantili teminat mektubu.
9 — İdareden temin edilen ve her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış idari ve
teknik şartname.
10 — Teknik şartname ve idari şartnamede belirtilen belgeler, proforma fatura ile teklif edilen cihazın katalogu ve teknik özelliklerini belirten Türkçe tercümesini teklif zarfına
konacaktır.
11 — Teknik servis imkanları ile ilgili belgeler.
12 — Cihazların teknik ve özel şartnameleri bedelsiz olarak l ludağ Üniversitesi İdari
ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilebilir.
13 — ihaleye katılacak olan firmalar tarafından tekliflerin rr, geç 8/7/1986 günü saat
12.00’e kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı verilmesi gerekmektedir.
14 — ihale 8 Temmuz 1986 Salı günü saat 14.00’de Uludağ ünivertiseti Rektörlüğü (Görükle Kampusu) binasında olacaktır.
15 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tes bitte tamamen serbesttir.
16 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Satmalınacak Cihaz İsmi :
1) Röntgen – Jenaratör ve Çeşitli Eksesuarları 1 adet
2) Oto Analizatör 1 adet
3) Operasyon Mikroskopu 1 adet
8103 / 1-1
Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
İHTİYAÇ FAZLASI MAKİNA, PAMU K TELEFİ, ÜSTÜPÜ, PARÇA – HATALI
BEZ VE HURDA MALZEM E SATILACAKTIR
21.7.1986 Pazartesi günü saat 10.00’da yukarıda yazılı mallar açıkpazarlık suretiyle şartnamemiz esasları dahilinde Müessesemizde satılacaktır.
Bu satışa ait şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir.
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8059 / 1-1
Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı: 19139
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden :
1 — DHM l Genel Müdürlüğü Merkez, Hava Limanı ve Meydanlarında görevli personel için aşağıda cinsi, miktarı, adedi yazılı işler kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İhale DHM l Genel Müdürlüğü binası içinde bulunan Satınalma Komisyonunda
30/6/1986 günü saat 14.30’da yapılacaktır.
3 — Söz konusu işe ait idari ve teknik şartname 10.000,— TL. karşılığında Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığında satılmaktadır.
4 — Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde Genel Müdürlüğümüz Mali İşler
Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır.
5 — İhaleye katılacak firmalar 1986 yılı Ticaret Odaları belgesi, limit dahili banka geçici teminat mektubu veya makbuzu, teknik ve idari şartnamede istenilen dokümanlar, şartnameleri satın aldıklarına ait makbuz ile birlikte hazıruyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar satınalma komisyonuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra
verilecek zarflar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda değildir.
Tahmini Geçici
Bedel Teminatı
Malzemeni n Cins i Miktarı (TL.) (TL.)
Takım elbise (Resmi şapkalı kahverengi) 238 Ad. 10.710.000 321.300
Takım elbise (Resmi şapkalı Lacivert) 309 Ad. 13.905.000 417.150
Pantolon/Ceket (Lacivert, gri) sivil 1343 Ad. 60.435.000 1.813.050
Takım elbise (Lacivert sivil) 849 Ad. 36.082.500 1.082.475
Tayyör (Lacivert) 398 A d. 15.920.000 477.600
Pardesü bayan (Lacivert) 331 Ad. 11.585.000 347.550
Pardesü erkek (Kahverengi) 110 Ad. 3.850.000 115.500
Pardesü erkek (Lacivert) 1770 Ad. 61.950.000 1.858.500
Erkek ayakkabısı (siyah) 2739 Çf. 41.085.000 1.232.550
Bayan ayakkabısı (Lacivert) 398 Çf. 5.970.000 179.100
Erkek Gömleği (Beyaz, açık mavi, krem) 5478 A d. 27.390.000 821.700
Bayan buluz (Beyaz, açık mavi) 7% A d. 2.786.000 83.580
Bayan çorabı 7% Çf. 477.600 14.328
Erkek çorabı 5478 Çf. 3.286.800 98.604
Fular 381 Ad. 571.500 17.145
Eşarp 17 A d. 25.500 765
Kravat (Lacivert, kahverengi) 2749 A d. 2.739.000 82.170
8100/ 1-1
••
TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
24 ADET VİBRASYON MOTORU SATIN ALINACAKTIR.
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin engeç 31/7/1986 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ankara’da TCDD
işletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara’da Merkez, İstanbul’da Sirkeci veznelerinden 5.000,— TL.
bedelle temin edilebilir.
4 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta tamamen serbesttir.
8005 / 2-1
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59
Konya-Argıthanı-Kasabası Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz Sosyal Hizmet Binası inşaatı işi 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat ve rayiçleri üzerinden ihaleye
çıkarılmıştır.
2 — İşin tahmini keşif bedeli 1986 yılı birim fiyatları ile 80.000.000,— TL. dir.
Adı geçen işa Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı uygulanacaktır.
3 — Bu işe girebileceklerde en azından 300.000.000,— TL. Iık (B) grubundan müteahhitlik karnesi aranacaktır.
4 —İhale 15/7/1986 Sah günü saat 15.00’te Belediyemiz Encümeni huzurunda
yapılacaktır.
5 — Bu işe ait geçici teminat 2.400.000,— TL. dir.
6 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen Dairesinde görülebilir.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 15/7/1986 Salı günü saat 14.00’e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
8 — İhaleye gireceklerin yeterlilik belgesi almaları şarttır.
Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin :
En geç 9/7/1986 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar dilekçe ve aşağıdaki belgelerle Belediyemiz Fen Dairesine müracaat edilecektir.
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından verilmiş (B) grubundan en azından
300.000.000,— TL. Iık müteahhitlik karnesi,
b) Müteahhit sıfatıyla keşif bedelinin 3 katı bir işi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
ait) bitirdiğini belgeliyen iş bitirme belgesi,
c) Yapı Araçları Bildirisi:
Araçlar;
(1) Betoniyer kendi malı,
(1) Vibratör kendi malı,
(1) Damperli kamyon kendi malı,
(1) Asansör kendi malı,
(1) Su tankı kendi malı.
d) Teknik Personel Bildirisi;
(1) Jnş. Müh. veya Yük. Mühendisi,
(1) İnşaat Kalfası,
(1) Makina Mühendisi,
(1) Tesisat Kalfası,
(1) Elektrik Mühendisi,
(1) Elektrik Kalfası.
e) Mali Güç Bildirisi.
Keşif bedelinin % 8’i kadar kullanılmamış nakit ve teminat kredisi olduğunu gösterir
banka mektubu,
f) Taahhüt Bildirisi.
Yeterlik Belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya
bağlanacak yapım işlerini gösterir belge,
g) Sözleşme esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış Tic. ve San. Odası belgesinin aslı.
9 — Yukarıda a, b, c, d, e, f, g. maddelerinde belirtilen belgelerin incelenmesi sonucu
Fen İşleri Müdürlüğünden yeterlik belgesi alınacaktır.
10 — İhaleye kaülması yeterli görülen firmanın yeterlik belgesi Fen İşleri Müdürlüğünce
14/7/1986 günü mesai bitimine kadar başvuru üzerine verilecektir.
8101 / 1-1
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri VI. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Malatya
İl Müdürlüğünden :
Aşağıda yeri, konusu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince
kapalı teklif usulü ile Malatya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Malatya Ankara yolunun 3. Km. sindeki idare binasından eksiltmeye çıkarılmıştır.
Belge İçin
Muh. Bedeli Geç. Tem. Son Mür. İhal e
S.No. İşi n Ad ı Konusu TL. TL. Tarihi Tarihi Saati
1. Malatya-Arguvan-Narmikan Sul. Tes. Proje Tanzimi 16.166.882 485.007 30/6/1986 4/7/1986 9.30
2. Malatya-Merkez-Kuluşağı-Rostuşağı Sul. Tes. Proje Tanzimi 26.184.130 785.524 30/6/1986 4/7/1986 11.30
3. Malatya-Merkez-Kadıçayın-Çolakzade ve Kilisik Köyleri Sul. Tes. Proje Tanzimi 16.702.706 501.082 30/6/1986 4/7/1986 15.00
4. Malatya-Merkez-Kıyıcak-Mestikan Zeykan Sul. Tes. Proje Tanzimi 21.792.105 653.764 30/6/1986 7/7/1986 11.00
5. Malatya-Arguvan-Mamaar ve Kesrik Proje Tanzimi 19.500.798 585.024 30/6/1986 7/7/1986 15.00
6. Malatya-Arguvan-Parçikan Sul. Tes. Proje Tanzimi 12.729.973 381.890 30/6/1986 7/7/1986 17.00
Bu işlere ait ihale işlem dosyası hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hizmetleri Malatya İl Müdürlüğü İdare binasında görülebilir. İsteklilerin ise müracaat için son gün olan 30/6/1986 tarihinde saat 18.00’a kadar Köy Hizmetleri Malatya il Müdürlüğüne müracaatla
verecekleri dilekçelerinde;
1 — Resmi dairelerden alınmış benzeri proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslım veya noterden tasdikli suretini.
2 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirimini (kendi malı olanlarının aidiyetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet ve donanımın halen
bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimle gösterilecektir.
3 — Teknik Personel bildirimini (ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak).
4 — Mali durum bildirimini (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş
banka mektupları bildirime eklenecektir. İsteklilerin bu iç için muhammen % 5’i bedelinin kullanılmamış nakit ve % 5’i tutarında teminat kredisi alması şarttır).
5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali blançolan ile son yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösterir belgeleri vermesi.
6 — Taahhüt durumu bildirimine (isteklilerin son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak hizmet işlerini gösterir işlerin bitirilen ve arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedelleri miktarlarının ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.
Sayfa: 60 RESMÎ GAZETE 19 Hazira
n 1986 — Sayı : 19139
7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tasdikli iş yeri görme belgesi.
S — Kanunî ikametgah belgelerini.
9 — Özel kişilerle, kollektif şirket teknik ortağının meslek odaları kimlik kartları ile öğrenim ve ihtisas durumlarım belirten öğrenim
belgeleri, anonim, linüdet şirketlerinin ise meslek odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim
belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi.
10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu olan bu türlü mühendis ve teknik elemanlarla ilgili sözleşmenin noterden onaylı Örneğini ve bu elemanların benzer iş yaptıklarım belgeleyen evraklar vermesi (resmi dairelerden alınmış yazılar, bonservisler özel ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sigorta primini yatırdığını gösteren evrak asılları veya noter tasdikli suretleri).
11 — Firma tarafından son beş yılda yapılmış ve halen yapılmakta olan benzeri projelerin özellik ve boyutları belirtilip bu projelerin
hangisinin gerçekleşme safhasına geçtiğini, hangisinin geçmediği,, nedenleri, uluslararası kurumlarla finansa edilen projeler varsa bunların durumlarının bildirilmesi.
12 — Bu iş için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, yada hangi firmalara ve laboratuarlara yaptırılacağının
bildirilmesi.
13 — işte çalıştırılacak teknik personelin adlan, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim durumları, mesleki öz geçmişleri çalışma sürelerinin
bildirilmesi.
14 — Söz konusu hizmet hakkında işin analizi ve firma görüşüne göre yüklenimin yerine getirilmesinde izlenecek yöntem ve iş programının belirtilmesi.
15 — Firma bir veya birkaç firma ile ortak çalışmayı düşünüyor ise bu firmalar hakkında da daşınmanhk meslek hizmetleri formu
doldurulması.
16 — Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı
tasdikli Ticaret ve Sanayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza
sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerim, isteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde
ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlekte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne Ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. Postadaki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez.
19 Hazira
n 1986 – Sayı : 19139 RESMÎ GAZET
E Sayfa : 6
Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
M.K.E. Kurumu Tekstil Makinaları Fabrikası Müdürlüğünden :
ANKAR A
Fabrikamızca aşağıda miktarları yazılı iki kalem mania teli direği boyattırılacaktır.
1 — İhalemize katılmak isteyen isteklilerin kapalı zarf içerisindeki teklif mektuplarım
27 Haziran 1986 günü saat 15.00’e kadar Fabrikamız Arşiv Şefliğine vermeleri gerekmektedir.
2 — Bu işe ait ihale dosyası ücretsiz olarak Ankara Etimesgut’ta Türk Kuşu bitişiğindeki Fabrikamız Ticaret Kısım Müdürlüğünden teinin edilebilir.
3 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin İsmi Miktarı
Uzun mania teli direği 218.600 Adet
Kısa mania teli direği 191.300 ”
8122 / 2-1

TCDD İnşaat 2. Grup Müdürlüğü Merkez Emanet Heyeti Başkanlığından :
Behiçbey/ANKARA
Müdürlüğümüze bağlı Merkez Emanet Heyetimizce aşağıda yerleri belirlenen asansör
imal ve onarım işleri 2/7/1986 tarihinde teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
Şartnameler Ankara Behiçbey’deki İnşaat 2. Grup Müdürlüğünde görülebilir.
Geçici Tem. ihale
İşi n Cins i Bulunduğu Yer Miktarı (TL.) Saati
6 kişilik 8 duraklı 2 adet İnsan asansörü bakım
ve onarım işi. Behiçbey/Ankara 150.000 14
4 kişilik 9 duraklı 1 adet insan asansörü imal
ve montaj işi. Çankırı 270.000 15
Taliplilerden aranacak belgeler;
1 — Banka referans belgesi,
2 — Şirket olunması halinde noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarını gösterir
belge 1986 yılı tasdikli,
3 — Ticaret odası faaliyet belgesi 1986 yılı tasdikli,
4 — Geçici teminat,
5 — İş bitirme belgesi,
6 — Yer görme belgesi.
8099 / 1-1
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden :
4 — Genel Müdürlüğümüze ait iki adet mercedes otobüs ile üç adet ford minübüs kaporta, boya ve döşemeleri kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle yaptırılacaktır.
2 — Teknik ve idare şartnameler hergün mesai saatleri içerisinde Ulus Vakıf Işhanı Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İşin muhammen bedeli 1.600.000,— TL.sı geçici teminatı 48.000,— TL.dır.
4 — ihale 30/6/1986 Pazartesi günü saat 16.00 da yukardaki adreste yapılacaktır.
5 — ihaleye iştirak edeceklerin şartnameye uygun teklif mektuplarını ihale saatinden
bir saat öncesine kadar idareye vermeleri gereklidir. Hertürlü gecikmeler nazara alınmayacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 8104 / 1-1
19 Haziran 1986 — Sayı: 19139 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
PETROL OFİSİ MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINDAN
AFŞİN – ELBİSTAN TERMİK SANTRALINA 40.000 TON
(+ % 20 FUEL-OÎL 6 TAŞITTIRILACAKTIR).
1 — Afşin-EIbistan Termik Santralı ihtiyacı 40.000 Ton (+ % 20) Fuel-oil 6 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü/Mersin Bölge Müdürlüğü depolarından alınarak işletmemize
naklettirilecektir.
2 — Taşıma şartnamesine uygun teklifler engeç 26/6/1986 günü 14.00’e kadar TEK
Satınalma Dairesi Başkanlığı (Bayındır Sokak Vakıf Işharıı No. 3 Kızılay-ANKARA) Muhaberat Servisine verilmiş veya gelmiş olacaktır.
3 — Teklifler aynı gün saat 14.30’da TEK Satınalma ve ihale Komisyonu Başkanlığı
(Necatibey Caddesi No. 28/1 Sıhhiye/ANKARA’da alenen açılacaktır.
4 — Konu işe ait şartnameler
a) TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sokak Vakıf Işhanı No. 3
Kızılay/ANKARA
b) TEK Afşin-Elbistan Termik Santralı işletme Müdürlüğü Afşin-K.Maraş adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir.
8053 / 1-1
Dikili/izmir Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz ihtiyacı 1 adet Dozer, 1 adet kanal temizleme aracı teknik ve genel
şartnamemiz uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre satın alınacaktır.
2 — İhale 3. Temmuz 1986 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediyemizde Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 — Teklifler engeç 3 Temmuz 1986 günü saat 12.00’ye kadar Belediyemize teslim edilmiş olacaktır.
4 — İhaleye katılacak olan firmalar engeç 2. Temmuz 1986 gününe kadar Belediyemize yeterlik belgesi almak üzere müracaatta bulunacaktır. Yeterlik belgeleri ihale gününden bir
gün önce saat : 12.00’ye kadar Belediyemizden alınması şarttır.
5 — İhaleye ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde 50.000,— TL. bedelle Belediyemizden alınabilir.
6 — İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir,
a – Ticaret Odası Belgesi,
b – Geçici teminata ait banka makbuzu veya teminat mektubu,
c – imza sirküleri ve yetki belgesi,
d – Teklif edilen makinaya ait bröşür-Kataloğ
e – Belediyemizce verilecek yeterlik belgesi,
7 — Telgrafla müracaat edilemez, postadaki vaki gecikmeler nazara alınmayacağı ilan
olunur. 8057 / 1-1
Çeşitli İlân
Ankara Büyük Şehir Belediyesi imar Daire Başkanlığından :
Aşağıda ada parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 73800/2 Nolu plan Başkanlığımız ilan tahtasına asılmıştır.
Ilanen ilgililere duyurulur.
Ada : Dikmen Tap. Parsel : 149, 152, 744 8124/1-1
Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 19 Haziran 1986 — Sayı : 19139
Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü :
Kanunlar Sayfa
3298 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun I
3299 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 3
3300 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4
.3301 2872 Sayılı Çevre Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 6
3302 31.8.1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun 7
3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun 10
3304 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve
Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair
Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 11
3305 20.11.1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 11
3306 Adana İlinde Seyhan ve Yüreğir Adıyla İki İlçe Kurulması Hakkında
Kanun 12
3307 1.9.1956 Tarihli ve 6850 Sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna
Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunun Değişik
2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 16
3308 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 16
Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakana Vekillik Etme İşlemi
— Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Y. AKBULUT’un Vekillik Etmesine
Dair Tezkere 31
Bakanlar Kurulu Kararları
86/10719 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Gayrimenkul Sermaye İratlarından Yapılacak Tevkifat Nisbetinin % 5’e indirilmesi Hakkında
Karar 31
86/10728 Resmi İlân Fiyatları Hakkında Karar 32
86/10731 5 Adet Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 33
Atama Kararları
— içişleri ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Ait Atama Kararlan 33
Yönetmelikler
— Yüzüncü Yıl Üniversitesine Ait Üç Adet Yönetmelik 34
Tebliğler
— iki Adet Standart Tebliği 36
— İlânlar 39
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ