T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : { 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 7 Eylül 1985 CUMARTESİ Sayı : 18861 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Tüzük Karar Sayısı : 85/9727 Ekli “Radyasyon Güvenliği Tuzüğü”nün yürürlüğe konulması; 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu’nun 4 ve 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T ÖZAL Başbakan I K ERDEM Devlet Bak -Başbakan Yrd A TENEKECİ Devlet Bakanı Z YAVUZTURK Millî Savunma Bakanı K OKSAY Devlet Bakanı M T TİTİZ Devlet Bakanı Y AKBULUT İçişleri Bakanı A M YILMAZ Devlet Bakanı A KARAEVLI Devlet Bakanı V HALEFOĞLU Dışışleri Bakanı M V DINÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V ATASOY Ulaştırma Bakanı H C ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı I S GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı H H DOĞAN Tarım Orman ve Koyışlerı Bakanı S N TÜREL Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı C BÜYÜKBAŞ Devlet Bakanı M N ELDEM Adalet Bakanı A K ALPTEMOÇIN Maliye ve Gümrük Bakanı M AYDİN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayla 1 Resmî Gazete Kodu : 070985 Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır. 2 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar Kapsam Madde 1 — İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve İhraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir. özgül aktivitesl gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram basma 74 kilo Recquerel) den daha az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır. Terimler ve kısaltmalar Madde 2 — Bu Tüzükte geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir : A — İyonlaştırıcı radyasyonlar, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek iyon çiftleri oluşturabilen X ışını, gamma ışını gibi elektromanyetik ışınlarla, kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımlardır. Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga boylu bölgesi, bu tanımın kapsamı dışındadır. Bu Tüzükte İyonlaştırıcı radyasyon terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanılmıştır. B — Radyoaktivite birimleri, Curie (Ci) ve Becquerel (Bq) dir : 1 i — 1 Curie, saniyede 3,7xl010 parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır. 2 — 1 Becquerel, saniyede bir parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır. 1 Becquerel, 2,7xl0-n Curiedir. C — Rem (rem), radyasyon korunmasında kullanılan biyolojik eşdeğer doz birimi olup, soğurulan dozla kalite faktörünün çarpımına eşittir. Rad (rad), soğurulan doz birimi olup, 1 gram madde içinde 100 erglik enerji soğurulması meydana getiren herhangi bir radyasyon dozudur. D — Radyasyon kaynağı, iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan radyoaktif maddelerle radyasyon yayınlayıcı veya üretici aygıtlardır. E — Radyoaktif maddeler, bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu, alaşım, karışım, çözelti veya bileşik olarak içeren maddelerdir. F — Radyasyon yayıcı aygıtlar, bir veya birkaç tür iyonlaştıncı radyasyonu, belirli güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış olan ve radyoaktif madde içeren aygıtlardır. G — Radyasyon üretici aygıtlar, elektriksel, elektronik manyetik veya elektromekanik yöntemlerden biriyle yüklü parçacık veya ağır iyonları hızlandırarak belirli güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında İyonlaştırıcı radyasyon üretmek üzere yapılmış röntgen makinaları, betatron, lineer akseleratör, siklotron ve nötron jeneratörü gibi aygıtlardır. H — özgül aktivite, bir radyoaktif maddenin 1 gramlık kütlesinin Curie veya 1 kilogramlık kütlesinin Mecquerel cinsinden ifade edilen aktivite yoğunluğudur. 1 — Denetimli alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve içerisindeki çalışmaların özel kuralları bağlı olduğu alanlardır. J — Radyasyon alanları, içinde çalışan kişilerin iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kaldığı alanlardır. Bunlar maruz kalınan ışınlama düzeyine göre, 1. Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünü geçebileceği «çalışma durumu A alanları.» Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Sayfa 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 2 — Yıllık ışınlamaların doz eşdeğer sınırlarının onda üçünün aşılmasının hiç beklenmediği «çalışma durumu B alanları» olmak üzere ikiye ayrılır. K — Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişidir. Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya ara sıra çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar. L — Radyasyon kazası, istenmeyen bir olay sonucu, radyasyon korunması standartlarıyla belirlenen sınırların çok üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşma meydana gelmesidir. M — Radyoaktif yağışlar, nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoaktif maddelerin çeşitli biçimlerde yeryüzüne inmesidir. N — Kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu anlamına gelir. Tüzükte kullanılan diğer terimlerin anlamları, Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde belirtilir. İKİNCİ BÖLÜM Görevler ve Yetkiler Hizmetlerin yürütülmesi Madde 3 — Radyasyon güvenliğine ilişkin hizmetler, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yürütülür. Görevler ve yetkiler Madde 4 — Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır : A — Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarım sağlamak, B — Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynaklan bulunduran, kullanan, İmal, İthal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere lisans vermek, lisans koşullarına aykırı durumlarda lisanslarım geçici veya sürekli olarak iptal etmek, gerekirse, aygıt ve tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda bulunmak, C — Radyasyon kaynaklarının Ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve taşınmalarına izin vermek, D — Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon güvenliği bakımından sınıflandırmak ve denetlemek, E — Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerinden korumak amacıyla, gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, F — Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, G — Radyasyon kazası halinde, alınması gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, H — Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 1 — Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve bu konularda, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak. İKİNCİ KISIM Temel Standartlar, Lisans, İzin, Denetim BİRİNCİ BÖLÜM Temel Standartlar Radyasyon güvenliği temel standartları Madde 5 — Radyasyon güvenliğine ilişkin İlke ve tedbirler aşağıda belirtilen radyasyon korunması temel standartlarına göre düzenlenir : Yürütme ve İdara Bölümü Sayfa : 3 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 A — Görevi gereği, radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık doz 5 remi geçmeyecektir B — Radyasyon görevli3i sayılmayan kişilerin ve toplumdaki diğer kişilerin maruz kalacakları iç ve dış radyasyonun dozları toplamı, bütün vücut için, yılda 0,5 remi geçmeyecektir. Yaş sınırlaması Madde 6 — 18 yaşından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren işlerde çalıştırılamazlar. İKINCI BÖLÜM Lisans Lisansa bağlı işler Madde 7 — Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kullanılması, imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması ve radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi, Kurumca verilecek lisansa bağlıdır. Bu işler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da izin, ruhsat veya belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi, Kurumca lisans verilmesi ön koşuluna bağlıdır. Lisans türleri Madde 8 — Lisans türleri, aşağıda gösterilmiştir : A — Radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan kişilere verilen lisanslar, B — Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar, 1 — Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar, 2 — Sınai veya başka, amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar, C — Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, imal edildiği, radyoaktif artıkların zararsız hale getirildiği ve benzeri yerlere verilen lisanslar. Lisans başvurusu Madde 9 — Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve kuruluşlar, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvururlar : A — Yapacakları iş için yeterli bilgileri bulunduğunu kanıtlayan resmi belge, B — Kurumca verilen ve başvuran tarafından doldurulan lisans başvuru formu. Bunlar dışında, lisans türüne göre aranacak diğer özel koşullar ve istenecek belgeler, yönetmelikte gösterilir. Başvurunun değerlendirilmesi Madde 10 — Dilekçeye eklenen belgeler yeterli görülürse, Kurumca görevlendirilen uzmanlarca, yerinde inceleme yapılarak bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Koşulların sağlandığı kanısına varılırsa, Kurum Başkanlığınca onaylanan lisans belgesi başvurana verilir. Eksiklikler varsa, bunlar başvurana bildirilir; lisans verilmesi bunların tamamlanması koşuluna bağlıdır. Lisans süresi ve şartları Madde 11 — Lisans, türlerinin gerektirdiği özel tedbirlerinin yanı sıra, aşağıdaki genel şartlarla verilir : A — Lisans, 5 yıl için geçerlidir. Sürenin bitiminde, 12 ncl madde hükümlerine göre yenilenebilir. B — Lisansın özel koşullarında, Kurumun yazılı izniyle değişiklik yapılabilir. C — Lisans devredilemez. D — 8 inci maddenin ve C bentlerine göre verilen ve kullanılmayacak olan lisansların sahipleri, iptali için kuruma başvurmak zorundadırlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Radyasyon kaynaklarını kullananların işten ayrılmaları ve yerlerine alınanlar, bunları çalıştıranlarca Kuruma bildirilir. Lisansın yenilenmesi Madde 12 — Lisansların yenilenmesi için, süresinin bitiminden 6 ay önce, Kuruma bir dilekçeyle başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler yönetmelikte gösterilir. Lisansın iptali Madde 13 — Kurum uzmanlarınca yapılan denetimler sırasında, lisans koşullarına veya radyasyon güvenliği mevzuatına uyulmadığı belirlenirse, bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Raporda belirlenen hususlar yerinde görülürse, eksikliklerin ve sakıncaların giderilmesi için bir süre belirlenerek lisansın geçici olarak iptaline karar verilir. Kurum Başkanlığınca onaylanan karar ilgiliye bildirilir. Verilen süre içinde öngörülen hususların giderilmesi halinde, İptal kararı kaldırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzin izne bağlı işler Madde 14 — Radyasyon kaynaklarının taşınması, transit geçişi, ülkeye girişi ve çıkışı, Kurumun yazılı iznine bağlıdır. Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans verilmiş olması izin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Giriş ve çıkış İzinleri Madde 15 — Radyasyon kaynaklarını ithal ve ihraç edecek olanlar, bunlara ilişkin proforma faturaları ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Giriş ve çıkış izni, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir. Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun giderilmesine bağlıdır. Taşıma ve transit geçiş izni Madde 16 — Radyasyon kaynaklarını taşımak veya transit geçirmek isteyenler durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. İzin, Kurum uzmanlarınca, gerekirse, taşımanın başlayacağı yerde veya giriş gümrüğünde yapılacak inceleme sonuçlarına göre verilir. Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin verilmesi, bunun giderilmesine bağlıdır. Taşıma ve transit geçiş izninin koşulları Madde 17 — Taşıma ve transit geçiş izni, yönetmeliğinde belirlenecek özel koşulların yanı sıra, aşağıdaki genel koşullarla verilir : A — Kurum uzmanlarınca bir yol belirlenmişse, taşıma bu yol üzerinden yapılacaktır. B — Araca, radyasyon tehlikesi uyarı işaretleri konulacaktır. C — Taşıma veya geçiş sırasında meydana gelecek kazalar en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma bildirilecek ve Kurum uzmanlarınca öngörülen önlemler derhal alınacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Denetime bağlı işler Madde 18 — Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler, Kurumun denetimine bağlıdır. Kurum uzmanları, bu amaçla ilgili yer ve tesislere girmek, gerekli gördükleri belgeleri istemek ve incelemek yetkisine sahiptirler. Denetim sırasında ilgililer, uzmanlara her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 Denetim esasları Madde 19 — Denetim, haberli veya habersiz olarak her zaman yapılabilir. Denetim, radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yönden incelenmesini ve radyasyon düzeylerinin, radyoaktif madde miktarlarının (konsantrasyon) ölçülmesini, radyasyon kaynaklarının Ülkeye girişi, çıkığı, taşınması ve transit geçişi sırasında Tüzük ve yönetmelikte öngörülen esaslara uyulup uyulmadığının incelenmesini kapsar. Denetimin ayrıntıları ve ilgililerin denetime ilişkin yükümlülükleri yönetmelikte gösterilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler BIRINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kayıt tutma yükümlülüğü Madde 20 — Çalışma alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. Radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması Madde 21 — Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması halinde, sorumlu ve görevlilerce derhal gerekli tedbirler alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma bildirilir. Kurum uzmanlarınca, yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından öngörülen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır. Radyasyon kazaları Madde 22 — Bir radyasyon kazası halinde, lisans ve İzin koşulları gereğince alınması gerekli önlemler sorumlu ve görevlilerce derhal alınır ve durum en hızlı haberleşme aracıyla Kuruma bildirilir. Kurum uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda, radyasyon güvenliği açısından öngörülen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir, Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla işbirliği yapılır. Radyoaktif yağışlar Madde 23 — Radyoaktif yağışlara ilişkin ölçüm, kayıt ve değerlendirmelerin sonuçları gerektirirse, Kurum, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumun ve çevrenin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Radyasyon tesislert plan ve projelerinin incelenmesi Madde 24 — Radyasyon kaynaklarının kullanılması imal edilmesi, depolanması, radyoaktif artıkların zararsız hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak tesisler için yapı yapacak olanlar, plan ve projelerini ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadırlar. Plan ve projeler radyasyon güvenliği yönünden uygun bulunursa, durum, bunların üzerinde belirtilir. Uygun bulunmazsa, yapılması gerekil değişiklikler ve alınması gerekli tedbirler bir raporla ilgiliye bildirilir. Yapı İzni verilmesi sırasında Kurumun plan ve projelerin radyasyon güvenliği yönünden uygun olduğu yolundaki bildirimi aranır. Tesise, Kurumca lisans verilmesi aşamasında, plan ve projeye veya rapora uyulup uyulmadığı incelenir. IKINCI BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikler Madde 25 — Bu Tüzükte çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Tüzüğün yayımından başlayarak 1 yıl içinde yürürlüğe konur. Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa :6 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Geçici Madde — Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan lisanslar, veriliş tarihlerinden başlayarak 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolmuş olan lisansların yenilenmesi için, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten bağlayarak 2 yıl içinde Kuruma başvurulması gerekir. Yürürlük Madde 26 — 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete’de yayımı gününde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 27 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı: 85/9801 Ekli kez veznesinden 11/9/1985 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren 18/9/1985 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar alınacaktır. 7 — Dış zarfta konması gereken belgeleri (gereksiz bilgi ve belgeler konmayacaktır.) tam olmayan veya Komisyonca yeterli görülmeyen iştirakçilerin tek lif zarflan açılmayacak ve hemen iade edilecektir. 8 — Süresi İçinde yapılmayan, telgrafla yapılan müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya ve 26/1/1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayınlanan tebliğe tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu gibi nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. ilgililere duyurulur. 11404 / 2-2 Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Şeke?’ Enstitüsü ve Yardımcı Tesislerinden: Seker Enstitüsü İşletme Malzemeleri Pilot Tesisleri Şubesinin ihtiyacı olan 50 ton tahin kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile satın alınacaktır. 1 — İhale 19/9/lf)«5 Perşembe #ünü saat 14.30 da Ankara Şeker Enstitüsü binasında yapılacaktır. 2 — Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar Muhaberat Servisine verilecekti!. 3 •– ihale ile ilgili şartname Ticaret Servisinden parasız temin edilebilir. î — !<}in geçici teminatı TL. 1.500.000 (Birmilyonboşyüzbin vo 00/00) dır. 5 — Postadaki gecikme, telefon ve telgrafla başvurmalar kabul edilmez. 6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 11477 / 1-1 Muğla 1U Köyceğiz İlçesi Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden: Bölgesi Deposu Yol Durumu D. Şefliği Z. Alam » Asfalt » » s. Ons, Nev’i, Kalitesi 2. S. No. Çk. Tomruk 2. S. Kb. Çk. Tomruk 3. S. Nb. Çk. Tomruk 3. S. Kb, Çk. Tomruk Çk. Sanayi Odunu Çz. Sanayi Odunu Parti Adedi 6 5 49 29 22 2 113 1 Miktar ı Adet M 3 Dms 157 133 3898 2775 3073 320 10356 126.639 109.932 1879.351 1198.798 725.517 55.012 Muh. Bedeli TL, 40.300,— 36.600,— 27.600,— 19.700,— 13.100,— 13.100,— <%> 3 Teminatı TL. 153.100,- 120.700,- 1.556.100,- 708.500,- 285.100,- 21.600′,- 2.845.100,- 56.300,- YUVARLAK AÛAÇ YEKÜNTJ 113 1035© 4095.249 Köyceğiz Böl. Merkez Sığla Yağı 1 750 Kg. 2.500,— GENEL YEKÛN 114 2.901.400,— 1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 114 nolu çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 Sl İle % 40 faizi peşin, geri kalan % 50 si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu kargılığı olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık arttırma 12/9/1985 günü saat 13.30 da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara, Aydın, izmir, Nazilli, Milas, Muğla, Yatağan, Marmaris, Fethiye, Denizli, Antalya ve İsparta Orman işletme Müdürlüklerinde ve İmletmemizde ayrıcada Ankara. İstanbul, İzmir, Konya Adana ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanlıklarında da görülebilir. 4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları ve banka teminat mektubu verecek olanların İşletme adı ve tarihini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları İle komisyona başvurmaları şarttır. 11407 / 2-2 7 Eylül 1985 – Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Adana tli Karaisalı İlçesi Devlet Orman İsletmesi Pos Müdürlüğünden Parti Bölgesi – Deposu Cins ve nev’l adedi Adet Eğ. Dep. Akören 3. S. NB. Çk. Tomruk 16 2713 3. S. KB. Çk. Tom. 17 3067 3. S. NB. Çz. Tomruk 4 730 3. S. KB. Çz. Tomruk 1 212 2. S. Çam Tel Direk 4 62 Çam Sanayi Odunu 2 2017 Kar./Sucak 2. S. Çz. Maden Direk 19 11948 » Ardıç Yakacak Odunu 1 — S. Oluk/K. Sakal Meşe Yakacak Odunu 1 — 3ğ. Dep. Akören 3. S. NB. Çk. Tomruk 1 314 Kar./Sucak 3. S. NB. Çk. Tom. 10 3289 » 3. S. KB. Çk. Tom. 7 2415 > 3. S. IN. K. NB. Çk. Tomruk 4 1980 3. S. tn. K. NB. Çz. Tomruk 8 5000 3. S. KB. Gök. Tomruk 2 487 » 2. S. Göknar Tel Direk 2 40 » Ardıç Yarma Sanayi Odunu 1 — Eğ. Dep. Akören 3. S. NB. Çz. Tomruk 15 4292 » 3. S. tn. K. NB. Çz. Tomruk 5 2107 3. S. NB. Çk. Tomruk 1 284 > 3. S. KB. Çk. Tomruk 2 671 » 3. S. İn. K. NB. Çk. Tomruk 3 811 M» DM» Muhammen bedeli % 3 G. Teminatı 808.107 966.689 142.337 26.762 12.686 74.394 757.190 33.000 St. 16.000 St. 46.640 604.152 303.454 181.441 469.976 76.399 7.517 33.000 St. 779.199 203.006 56.298 92.490 84.139 36.000 30.000 31.500 24.000 33.000 – 36.000 20.000 20.000 5.500 6.500 36.000 24.800 18.000 24.800 20.200 18.000 29.500 – 31.800 8.200 20.200 20.200 24.800 18.000 24.800 41.000 % 10 İn. % 10 İn. % 10 tn. % 10 In. % 10 İn. % 10 İn. % 10 İn. % 10 İn. % 10 In % 10 In. % 10 /n. % 10 İn. 873 867 135 19. 46.000 45. 455. 6. 3. 50 421 164 134. 286. 41. 7. 8. 473 123. 42. 50. 63. 000 000 ,000 .000 – 14.000 .000 .000 000 000 .000 .000 .000 000 .000 000 .000 000 .000 000 .000 .000 000 Sayfa: 22 RESMİ GAZETE 7 Eylül 1985 – Sayı : 18861 Parti Bölgesi – Deposu Cins ve nev’i adedi Adet M» DM3 Muhammen bedeli % 3 G. Teminatı Eğ. Dep. Akören 3. S. İn. K. KB. Çk. Tomruk 1 108 6.711 18.000 % 10 İn. 4.000 3. S. NB. Sedir Tomruk 1 191 33.777 24.800 % 10 İn. 25.000 > 3. S. NB. Göknar Tomruk 3 587 134.200 24.800 % 10 İn. 100.000 3. S. KB. Göknar Tomruk 2 444 76,775 18.000 % 10 İn. 41.000 2. S, Çam Tel Direk 1 8 3.329 22.000 % 30 İn. 2.000 Çk. Sırık 1 — 92.500 St. 8.000 % 10 İn. 22.000 135 43777 5947.338 AO. 4.473.000 174.500 St. 1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı 135 parti çeşitli cins orman emvali % 50 si peşin % 50 si 3 ay vadeli suresiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. (Banka Mektubunun % 40 faizi peşin) 2 — Açık artırma 23/9A985 Pazartesi günü saat 13.00 de Karsântı Belediye Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Bu satışa ait ilân, Şartname ve satış Öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana, Ankara, Mersin, Antakya, Kozan, Osmaniye, Feke, Saimbeyli, K. Maraş, Konya ve Erzurum İşletme Müdürlükleri ile G. Antep, İskenderun, Kayseri, Malatya Orman Bölge Şefliklerinde, Ceyhan Orman Kâtipliği, Karsantı ve Akören Belediye Başkanlıkları ve İşletmemizde Mesai saatleri dahilinde görülebilir. 4 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte Karsantı Belediyesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarım işletmemiz veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini belirtmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile b.’rlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 5 .— Vadeli satışlarda mektubun hangi partiye ait olduğunu ve o partinin mal bedeline diye yazdıracaklardır. 6 — Yol durumu : Sucak Deposu Karsantı Nahiye Merkezine 3 Km. Yolu Stabilizedir. Akören Deposu; Adana Karsantı Karayolu üzerinde Karsantı’ya 15 Km. Mesafededir. S. Oluk/Kabasakal Depomuz ise Karsantı Nahiyesine 10 Km. Mesafede yolu stabilizedir. 11417 /1-1 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Sayfa: 24 RESMÎ GAMETE 7 Eylül 1985 — Sayı: 18861 Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından: SATIŞ İLANI 1. Mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Bingöl Et Kombinası ile Bingöl’de Kurulu BİN AŞ Bingöl Yem – Süt ve Besicilik A. Ş. ne ait yem ve süt fabrikaları bir bütün halinde satışa çıkartılmıştır. 2. Et ve Balık Kurumu Bingöl Et Kombinası devam etmekte olan bir yatırım olup başlanmış olan işler bitirilmiş olarak alıcıya devredilecektir. 3. BINAŞ Bingöl Yem – Süt ve Besicilik A. Ş. Yem ve Süt Fabrikaları işletmeye alınmış durumdadır ve mevcut haMyle alıcıya devredilecektir. 4. BINAŞ Bingöl Yem – Süt ve Besicilik A. Ş. Yem Fabrikası 400.000.000 TL. ve Süt Fabrikası 500.000.000 TL. olmak üzere toplam 900.000.000 TL. ve Et ve Balık Kurumu Bingöl Et Kombinası 1.600.000.000 TL. bedel üzerinden pazarlık usulüyle satılacaktır. 5. Tesislerle ilgili gerekli bilgiler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yem Sanayi T. A. Ş Genel Müdürlüğü ve Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 6. İsteklilerin 10.000.000 TL miktarında Milli Bankalardan birinden Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı lehine alacağı teminat mektubunu veya Hazine Tahvilini, veya Gelir Ortaklığı Senetlerini yahut bu miktarı nakit olarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Muhasebesine yatırarak alacağı alındı makbuzunu ve teklif mektubunu 4/10/1985 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Genel Evraktan geçirmek suretiyle, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar Sokak No. 2 Çankaya – Ankara adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 7. İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Hân olunur. 11445/8-2 Konya Valiliğinden : Aşağıda Niteliği, Yeri, Keşif bedeli, geçici teminat miktarı, karne grubu belirtilen inşaat işi 2886 sayıU Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (A) fıkrası gereğince Kapalı zarf usulü ile II Daimi Encümenine 25/9/1985 tarihinde saat 15.00 de ihale edilecektir. 1 — İsteklilerin aşağıda gösterilen belgeleri temin etmeleri ve teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gereklidir. a> Ticaret ve Sanayii Odası belgesi, (1985 Yılı tasdikli) b) Bayındırlık ve İskân Konya tl Müdürlüğünden işin şartnamesine göre; hasırlayacakları dosyaya istinaden temin edecekleri yeterlik belgesi, c) Geçici teminatları, d) İstekli ortaklık veya şirket olduğu takdirde ilk ilân tarihinden sonra alınmış imza sirküleri, 2 — İşin şartname ve ekleri 11 Daimi Encümen Başkâtipliğinden, görülebilir. 3 — İhale için yapılacak başvurular ihale günü saat 14.00 rie tamamlanır. Posta İle yapılacak müracaatlar ve vaki gecikmeler nazara alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. îsin niteliği : Temel Eğitim 2. Kademe 8 derslikli ortaokul inşaatı, Yeri: Doğanhlsar (Deşdigin), Yeterlilik belgesi için son müracaat tarihi: 20/9A985, Karne grubu : (B), Keşif bedeli : 143.000JÖ00,— TL., Geçici teminatı: 4.290.000,— TU 11449/1-1 7 Eylül 1865 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 29 Sınırlı Sorumlu Anamur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından .- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği ile Kooperatifimizin sorumluluğu altında yapılacak olan 114 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük Sanayi Sitesi inşaatı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim fiyatları ve 8/2574 sayılı Kararnameye tabi olmak kaydıyle kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 1 — ihale 26/8/1985 Perşembe günü saat 9.30’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılacaktır. 2 — Sözkonusu işin 1985 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 481.247.045 TL. olup, limit içi teminatı 14.437.411 TL. sidir. 3 — ihaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyasım kooperatifimizin Karan Pasajı No. 22 Anamur adresinden 75.000 TL. sı makbuz karşılığında temin edebilirler. 4 — iştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartların yanı sıra en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. 5 — ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi başvuru dosyalarını içindeki evrakları belirten dizi pusulasını da ihtiva edecek şekilde engeç 18/9/1985 günü saat 17.00’ye kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına firmayı temsile yetkili şahısça imzalı dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 6 — Yeterlik belgeleri 21/9/198S gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız tarafından verilecektir. 7 — ihaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıklamaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 26/9/1985 günü saat 9.00’a kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının A Blok 4. Kat 421 no. lu odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmiş olması gerekmektedir. 8 — Kooperatifimiz ihale Kanununa tabi olmadığından Komisyon Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez Keyfiyet ilân olunur. Not.- Yeterlik belgeleri ve ihale dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 11482 / 2-1 • MSB. Iç. Ted. Bölge Bşk. 4 Numaralı Satınalma Komisyon Başkanlığından: İSTANBUL Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı mal 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 36. maddesi kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda, MSB. Iç. Ted. Bölge Bşk. izmir ve MSB Iç. Ted. Bölge Bsjk. lığı – Ankara’da görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Cinsi: itfaiye aracı, Miktarı: 15 adet, Tahmini tutarı: 312.000.000 TL., Geçici teminatı: 9.360.000 TL., İhale gün ve saati.- 18 Eylül 1985, saat 11.00. Açıklama-, l . isteklilerde kapalı teklif şartnamesinin 3. maddesinde yazılı belgeler aranacaktır. 2. Geçici teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı gösterilmiş ve süresiz olacaktır. 3. Miktar şartnameye göre değiştirilecektir. 11478 / 1-1 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 1085 — Sayı: 18861 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ,(10.000 TON TORBALI KURU ÇAY NAKLETTÎRÎLECEKTÎR) 1 — Kuruluşumuz işletmelerinden toplam 10.000 ton torbalı kuru çay Ankara Çay Paketleme Fabrikasına teklif alma usulü ile naklettirilecektir. 2 — Bu işe ait şartnameler: a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü – Rize b) istanbul Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Arnavutkköy – Kuruçeşme İstanbul. c) Ankara Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yanı kat. 7 Opera – Ankara, adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 3 — İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/0/1085 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü – Rize adresine iadeli – taahhütlü göndermeleri veya belirtilen tarihe kadar makbuz mukabili elden vermeleri gerekir. 4 — Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgrafla yapılacak müraacatlar kabul edilmez. 5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11347/1-1 « SEKA Bolu Lamine ve Lif Levha Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: POLİSAJ KEÇESİ YAPTIRILACAKTIR X — Müessesemiz ihtiyacı için 500 Ad. 2 nolu Polisaj Keçesi örneğine uygun olarak yaptırılacaktır. 2 — Her türlü bilgi Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. Ayrıca mevcut numune Müessesemizde görülebilir. 3 — Bu işe ait geçici teminat 100.000 TL. olup en son teklif verme günü 20/9/1985 günü mesai saati bitimine kadardır. 4 — Müessesemiz Devlet ihale Kanunu’na tabi değildir. 11480 / l-l • İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından: 1) Üsküdar Katlı Otoparkı ikmal inşaatı işi 492.968.396 TL. + KDV bedelle ihale olunacaktır. İlk teminatı 14.789.051,94 liradır. (Yapı işleri Müdürlüğü) 2) Yerebasan Sarayı (Sarnıcı) onarımı ve gezi iskelesi inşaatı işi 310.O0O.0OQ TL + KDV bedelle (1985 de 100.000.000 TL. 1986 da 210.000.000 TL. ödenmek üzere) ihale olunacaktır. İlk teminatı 9.300.000 liradır. (Yatırım Planlama Müdürlüğünde) Tahmin bedel ve süresi ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 17 Eylül 1985 Salı günü saat 11.00 de istanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde kapalı zarf eksiltmesi usulü ile ihale olunacaktır. Şartnameleri ilgili müdürlüklerde bedelsiz olarak görülebilir veya tespit olunan ücreti mukabilinde satın alınabilir. Kapalı zarf eksiltmelerine iştirak etmek isteyenlerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektupları ile 1985 yılı Ticaret Odası vesikası veya bağlı oldukları dernek belgeleri ile eksiltme şartnamesinin 1 nci maddesinde belirtildiği üzere işletici ihaleye girmeden en az üç gün evvel Belediye Başkanlığına dilekçe ile müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgesini havi olarak hazırlayacakları kapalı zart teklif mektuplarını ihale günü saat 9.30 dan 10.00’a kadar İstanbul Büyük Şehir Ber lediye Encümenine vermeleri lazım’Jır. 11481 / 1-1 7 Eylül J985 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 27 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 1. Genel Müdürlüğümüz Esenboğa Hava Limanı Dış Hatlar Terminal binası Kanalizasyon ve teknik blok onarım işi 125.000.000 TL. keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2. İhale Ankara’da DHMt Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda 18/0/1985 günü Saat 11.00’de yapılacaktır. 3. Ru işin geçici teminatı 3.750.000 TL. olup, nakit olarak verilmesi halinde Genel Müdürlüğümüz Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 4. Söz konusu ihaleye girebilmek için isteklilerin ihale dosyasına ekli örnek (1) (2), (2a) ve (3) (4) gibi bildirimlerin doldurulması ve (C) grubundan müteahhitlik karnesi, ayrıca ihale dosyasının alındığına dair makbuz, ile özel şartnamede yazılı belgeleri bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi almak üzere en geç 16/9/19&5 günü saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri şarttır. (Müracaatta genel evrak kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla yapılacak başvurular kabul edilmez.) 5. Bu işe ait ihale dosyası Ankara’da Malzeme Dairesi Başkanlığında 25.000 TL. karşılığında satın alınabilir. İhaleye girecek olanlar Genel Müdürlüğümüzden alacakları yeterlik belgesi, 1985 yılı Ticaret Odası belgesi limit dahili banka geçici teminat mektubu veya makbuzu ile birlikte düzenleyecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Satınalma Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek zarflar ile postada meydana gelecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul edilmez. 6. Genel Müdürlüğümüz 2888 sayılı Kanuna tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda değildir. 11497 / l-l ••• Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden: T.M.O. Erzurum Bölge Müdürlüğümüze bağlı muhtelif işyerlerinde mevcut 10 kalem makina ve cihazın satışı yapılacaktır. Şartnameler İstanbul, İzmir, Afyon, Ankara, Konya, İskenderun, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum Bölge Müdürlükleri ile Trabzon Şube, Erzincan, Ağrı, Kara, Gümüşhane ve Artvin Ajans Müdürlüklerinden bedel mukabilinde temin edilebilir. Kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalede geçici teminat ile birlikte diğer hususlar şartnamesinde belirtilmiştir. Teklif mektupları 17/9/1985 günü saat 15.00 da Bölgemiz merkezinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda açılacaktır. Postadaki vaki gecikmelerle telgrafla ve teleksle gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir. Ofisimiz 2886 ‘sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 11414/1-1 Damar Belediye Başkanlığından: Belediyemize 1 adet arka ve ön (4×4) hareketli kapalı kabinli azami 5 kişilik motor 4 silindirli benzinli yüz km. de 8-12 litre arası akaryakıt sarfeden Jeep 2886 sayılı yasanın 35 ve 37 nci maddeleri gereği iç piyasadan teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 1 — Bu işle iştigal eden firmalar kapalı teklif mektuplarını en geç 8/10/1985 günü saat 14.00’e kadar Belediyemize şahsen veya posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 11349 / 2 -1 Sayfa: 28 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 Sivas Demiryolu Makinaları Sanayii Müessesesi Alun-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme şartnameleri dahilinde iç piyasadan firma namı hesabına açık eksiltme yöntemi ile satın alınacaktır. 2 — İhale 17/9/1985 günü saat 14.00 de Sidemas Müessesesi Alım Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 — İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin % 2,5 u en az 80.000,— IX. Jik geçici teminat alınacaktır, 4 — Teklifdlerin yetkilileri evraklanyla birlikte ihale saatinden yarım saat Önce Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne evraklanyla birlikte gelmiş olması şarttır. 5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Sidemas Müessesesi Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 6 — TCDD Sidemas Müessesesi 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. SATIN ALINACAK MALZEMENİN : Cinsi : Neft Yağı (Terebentin), Miktarı : 8.000 Kg. 11348/1-1 • Toprak Mahsulleri Ofisinden: GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ TEMİZLİK İŞİNİN YAPTIRILMASI Şartnameleri Ankara’da Genel Müdürlük Malzeme ve ikmal Daire Başkanlığı ile İzmir, istanbul, Konya, Diyarbakır, Afyon, iskenderun, Erzurum ve Samsun Bölge Müdürlerimizden bedel mukabilinde temin edilebilir. Kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacak ihalede geçici teminat ile birlikte te verilecek diğer vesaik ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Teklif mektupları 24/9/1985 günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecek ve aynı gün saat 15.00’de Komisyon huzurunda açılacaktır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgraf ve telexle gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir. Müesesesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 11413 /1-1 Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesinden: VİZON PELÜŞ SATIN ALINACAKTIR Müessesemiz Konfeksiyon Atölyesinde kullanmak üzere 10.000 metre % 100 Polyester eni 140. cm. Vizon Pelüş satın alınacaktır. Taliplilerin 24 Eylül 1985 tarihi saat 15.00’e kadar mal bedelinin % 5 nisbetinde geçici teminatla birlikte numune göndermek suretiyle kapalı teklif mektuplarını Müessesemiz adresine göndermeleri gerekmektedir. Kat’i teminat % 10 olup, bu işle ilgili şartname Müessesemizden temin edilebilir. Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 11415 /1 -1 » Çeşitli ilanlar Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, Fen – Edebiyat Fakültesinde aşağıda bölüm ve anabilim dallan belirtilen açık Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasa’nın değişik 25. maddesi hükümlerine göre daimi statüde çalıştırılmak üzere Doçent alınacaktır. 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa. 26 Adaylarda başvuru için aranacak gerekli şartlar ve belgeler-. 1 — 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesindeki genel şartlara haiz olmak, 2 — 2547 sayılı Yasa’nın değişik 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Doçent unvanını almış, en az üç yıl bir Yükseköğretim Kurumunda Yardımcı Doçent kadrosunda çalışmış bulunmak), • 3 — Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı (4 nüsha), nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh senedi ve 4 adet fotoğrafı, Yabancı dili belirten dilekçelerine ekleyerek, 20/9/1985 Cuma günü mesai saati (17.30) bitimine kadar şahsen veya posta ile Rektörlüğümüze vermeleri veya göndermeleri gerekmektedir. (Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Bölüm Anabilim Dalı Adet Derece Türk Dili ve Edebi. Türk Edebiyatı 1 1 Türk Dili ve Edebi. Türk Dili l 2 Arkeo. ve San. Tarihi Sanat Tarihi l 1 veya 3 11479 /1-1 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: | _ , Vakfın adı -. Dörtyol Köyü Şakir Avcı Vakfı Vakfedenler: Turan Avcı, Nevzat Demir, Ali Avcı, Mustafa Yıldız, Havva Avcı, İsmail Avcı, Ahmet Avcı, İhsan Avcı, Nevzat Köseoğlu, Emin Şafak, Eşref Kalaycı, Osman Avcı, İbrahim Şafak, Dursunali Sadıkoğlu, Vakfın ikametgâhı: Rize Merkez Dörtyol Köyü Tescil Kararını veren mahkemenin adı: Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/12/1984 gün, E. 1983/413, K. 1984/543 sayılı karan. Vakfın gayesi: Mukaddesat ve manevi değerlere bağlı iyi ahlak, ilim, ve fazilet sahibi öğrenci yetiştirmektir. Vakfın mal varlığı: Rize İli, Dörtyol Köyü, Derecivarı mevkiinde kain 763 parsel de kayıtlı 746 m2 alanındaki gayrimenkul ile bu gayrimenkul üzerinde kurulu üç katlı betonarme bina Vakfın organları: a) Vakıf müdürü, b) Vakıf idare heyeti, c) Vakıf teftiş kurulu, d) Şube müdürleri. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflardaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 11475 Bitlis Valiliğinden : Sahte evrak tanziminden dolayı İl İdare Kurulunca M.M.H. Kanun 5 ve C.M.U Kanun 196., T.C. Kanunun 139. maddesi uyarınca hakkında 17/7/1985 gün ve 30-31 sayılı Lüzumu Muhakeme karar verilen İlimiz Mülga Toprak İskan Müdür Vekili Güven Zırhlı’nın adresi tesbit edilemediği için karar tebliğ edilememiştir. Tebliğ- yapılacak şahsın yargılanacağı suçu ve yargılama mercii aşağıda gösterilmiştir. işbu ilân tebliğ hükmünde olup, 5 gün zarfında kararın danıştay nezdinde itiraz edilmediği takdirde dosya ilgili mahkemesine intikal ettirilecektir. Duyurulur. Adı soyadı: Güven Zırhlı, Yargılanacağı suç : Sahte evrak tanzimi, Yargılanacağı mercii : Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi. 11416 /1-1 Sayfa; 30 RESMİ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakfın Adı -. Toprak Mahsulleri Ofisi Mensupları Sosyal Yardım Sandığı V. Vakfedenler: Ahmet özgüneş, Ahmet Edip Yeginer, Ali ihsan Evirgen, Salim Ülkü, öz, Ahmet Gübbük, Nadir Karakaş, Fatma Alankus, Hayati Tunakınlı, Erol Kasnaklı, Mehmet Bostancı. Vakfın İkametgahı: Ankara Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adi: T.C. Ankara Ashye 13 Hukuk Mahkemesinin 18/7/1985 gün, E. 1985/386, K. 1985/440 sayılı kararı. Vakfm Gayesi: Vakıf üyelerine Sosyal yardımda bulunmak. Vakfın Mal Varlığı: 10.000.000,— TL. (Onmilyonlira) nakit. Vakfın Organları: a. Genel Kurul, b. Yönetim Kurulu, c. Denetleme Kurulu. Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulun vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 11472 Vakfın Adı: Malatya Eğitim V. Vakfedenler: Nüvit Yetkin, Mustafa Nuri Kaftan, Davut Kölük, Ali Orhan Gebeş. Şahin Zabcı, Vedat Güray, Orhan Pak. Nihat Pak, Mehmet Akbulut. Me sut Parlak, Muammer Şahin, Abdulkadir, Eriş. Oral Baran, Saadettin Zeki Hacıevliyagil, Kemal Naci Ekşi, Ömer Beyhatun, Vahdettin Doğan, Şaban Taşyıldız, Reşit Fehmi Şahin, Güngör Evren, Necmettin Bitlis, Selahaddin Bitlis, Dinçer Şekerci, Ceyhan Şahin. Murat Kölük, Hayrettin Yellikanat, İbrahim Kölük, Feyzullah Kölük, Mehmet Recai Tortum Metin Emiroğlu, Mehmet Emin Sungur, Hasan Süzer. Vakfın ikametgâhı: istanbul. Tescil Kararını veren Mahkemenin Adı: Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/7/1985 gün ve E. 19B5/310, K. 1985/513 sayılı kararı. Vakfın gayesi: Başta Malatya ve yöresinde mevcut orta dereceli okullardan mezun olup Üniversite ve Yüksek okullarda okuma olanağından yoksun bulunan öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak. Vakfın mal varlığı: 51.284.933 TL. nakit para. Vakfın organları: a. Mütevelli Heyeti, b. Yönetim Kurulu, c. Denetçiler. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 11473 Vakfm adı: ipek Kültür ve Eğitim V. Vakfedenler: Ekrem Kayalı, Ömer Asım özsever, Abdullah Nakiboğlu, Mehmet Adil Erturhan, Cahit Erbakı, Osman Karaçar, Komal Şahin. Vakfın ikametgahı: Gaziantep Tescil Kararını veren mahkemenin adı: Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/6/1985 gün, E. 1985/137, K. 1985/316 sayılı kararı. Vakfın gayesi -. Orta ve Yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara, Üniversiteye, Fakülte, Akademi ve Enstitülere devam eden talebelere yurtlar açmak, kiralamak yiyecek ve yatacak yer temin etmek, fakirlere, fakir hasta dul ve yetimlere imkanlar nisbetinde her türlü yardımda bulunmak. Vakfın mal varlığı: 3.500.000 TL. (Üçmilyonbeşyüzbin lira) nakit para ile Gaziantep, İbrahimli Köyü, Ortabeylik mevkiinde kain tapunun 172 pafta, 7 parselinde kayıtlı 9960 m2 , sahalı gayrimenkul. Vakfın organları.- a. Vakıf başkanlığı, b. Vakıf mütevelli heyeti, c. Vakıf icra heyeti, d. Vakıf marakebe heyeti. Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 11474 7 Eylül 1965 — Sayı : 18861 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3i Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizde açık bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca açıktan ve naklen personel alınacaktır. İsteklilerin sınava girecekleri kadronun unvanını belirten dilekçe ekinde 5 adet fotoğraf nüfus cüzdan örneği, öğrenim durumu belirtir belge, özgeçmişleri ile 1/10/1985 günü mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze başvurmaları gerekir Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Zorunlu Yeterlik ve Yarışma sınavları Genel Yönetmeliği uyarınca yarışma sınavı 3/10/1985 günü saat 10.00’da yapılacaktır. İsteklilerin 657 sayılı Kanunun değişik 48. maddesinde yazılı genel şartlar ile aşağıda kadro unvanlarının yanında belirtilen özel şartlarıda taşımaları ve sınav günü nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez. Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi Aranan Şartlar S.H.S. 6 Eczacı 1 Açıktan – Naklen 5 Diş Tabibi 1 Açıktan 5-6 Diyetsiyen 2 Açıktan » 5-6 Sosyal Çalışmacı 2 Açıktan – Naklen 5-7 Piskolog 2 Açıktan – Naklen 4-5-6-7-8-9-10-12 Hemşire 25 Açıktan Naklen » 6-7-8-9-10-11 Sağlık Teknisyeni 12 Açıktan Naklen * 3-4-5-6-7-6-9 Sağlık Memuru 7 Açıktan Naklen 11476 / 1-1 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 1 — Aşağıda kimlikleri yazılı Bağ – Kur ve Esnaf Sicil Numaraları bulunan Müteahhitler 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesine göre 1 (bir) yıl müddetle ihalelere katılmaktan yasaklanmışlardır. Yasaklanan Müteahhitler: a) Balıkesir Savaştepe Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneğine kayıtlı, 140 088 379 Bağ-Kur, Esnaf Sicil No. 10/8444 Kayıt No. 163 Savaştepe doğumlu Müteahhit Ahmet Kuşçu b) Balıkesir Savaştepe Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneğine kayıtlı, 140 057236 Bağ-Kur, 10/2908 Esnaf Sicil 50 kayıtlı no’lu Savaştepe doğumlu Hüsnü Görgün 2 — Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Duyurulur. 11448 /1-1 — , • , Çorum Askerlik Dairesi Başkanlığından : GAİBE İHTAR Türkiye’deki ikamet adresinde bulunmayan ve mükellef olduğu askerlik görevini bu güne kadar yapmayan aşağıda kimliği yazılı mükellef 403 sayılı Kanunun 25 nci maddesi (ç) fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde TÜRKIYE’ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmediği takdirde aynı Kanun hükümlerine göre vatandaşlığı kaybettirme işleminin yapılacağı ilânen tebliğ olunur. İH : Samsun, İlçesi : Vezirköprü, Mahalle veya köyü : Yeni Mahalle,, Hane : 199 Cilt : 011/01, Sayfa : 9, Baba adı : Macit, Adı soyadı : Bedri Selçuk Edis, Doğum : 1950 11245 /1-1 Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 7 Eylül 1985 — Sayı : 18861 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 1985 Yılında Resmî Gazete’ye Abone Olacak Sayın Okuyucularımızın Dikkatine : 1/7/1985 tarihinden itibaren Resmî Gazete’ye ilk defa abone olacak veya abonesini yenileyecek olan Sayın Abonelerimizin, posta ücreti dahil Resmi Gazate abone tutarı olan 28.000,—TL ye, % 10 KDV (2.800 —TL) ilave ederek toplam 30.800,— TL’yi T.C. Ziraat Bankası Ankara – Dışkapı Şubesi 640/37 numaralı İşletmemiz Hesabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. Resmî Gazete Aboneleri ile İşletme Müdürlüğümüzle temasta bulunanların bilgilerine sunulur. İşletme Müdürlüğümüzle iş ilişkisi bulunan tüzel ve özel kişilerin Resmî Gazete abone ve ilân ücretleri ile kitap havalelerinde meydana gelecek karışıklıkları önlemek için : 1 — Resmi Gazete’de çıkacak ilân ücretlerinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi – Ankara 640 – 64 sayılı hesaba. 2 — İşletmemizin yayınladığı veyahut İşletmemizde satılan her türlü kitap ve yayın ücretinin Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi – Ankara 640 – 65 sayılı hesaba. 3 — Resmî Gazete abone ücretinin abone parası ise eskiden olduğu gibi Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi – Ankara 640 – 37 hesaba. Makbuzların yatırılması ve bu yatırmalara ait birer nüshası veyahut fotokopisinin istek belirtilen bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi halinde abone işlemi yapılır, veyahut talep edilen kitaplar gönderilir. Abone ve istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. Resmî Gazete Fihristi Yürütme ve İdare Bölümü : Sayfa Tüzük 85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 1 Bakanlar Kurulu Karan 85/9801 Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları ile Serbest Bölgelerde Turk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar 7 Yönetmelik — Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Kitaplar Hakkında Yönetmelik 9 Tebliğler — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının FKS : 101-104, FKS : 102 – 105 Sayılı Tebliğleri 13 — İlânlar 15 BAŞBAKANLIK BASIMEVİ