T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve

Yayın Genel Müdürlüğüne

başvurulur

28 Aralık 1988

ÇARŞAMBA

Sayı : 20033

YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 88/13230

30/12/1980 tarihli ve 8/2137 sayılı Kararnamenin ekidir.

İngiltere’de A k International Limited unvanıyla kurulan şirket sermayesinin

£. 10.000.000.— (Onmilyon)’dan £.20.000.000.— (Yirmimilyon)’a yükseltilmesi, 30/12/1980

tarihli ve 8/2137 sayılı Kararnameye ek olarak çıkarılan 20/2/1984 tarihli ve 84/7762 sayılı

Kararnamenin eki şartların saklı kalması kaydıyla, £.10.000.000.— (Onmilyon)’un sermaye

olarak Akbank T.A.Ş. nin kendi döviz pozisyonundan transferi; 1567 sayılı Türk Parasının

Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

26/8/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

T OZAL

Başbakan

I K ERDEM

Devlet Bak Başbakan Yrd

A BOZER

Devlet Bakanı

C ÇİÇEK

Devlet Bakanı

A M YILMAZ

Dışişleri Bakanı

N KİTAPÇI

Sağ ve Sos Yard Bak

Ş YURUR

K OKSAY

Devlet Bakanı

Y B OZAL

Devlet Bakanı

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇIN

Maliye ve Gümrük Bakanı

E PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

A TENEKECİ

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

H C GÜZEL

Milli Eğt Genç ve Spor Bak

K OKSAY

Tarım Orman ve Koyışlen Bak V

F KURT

Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak

K İNAN

Devlet Bakanı

M YAZAR

Devlet Bakanı

M KALEMLİ

İçişleri Bakanı

I S GİRAY

Bayındırlık ve Iskan Bak

I AYKUT

Çalışma ve Sos Güvenlik Bak

I S GİRAY

Kultur ve Turizm Bakanı V

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1

Resmi Gazete Kodu : 281288 Resmî Gazete Fihristi 64 Sayfadadır.

Sayfa : 2 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Karar Sayısı : 88/13560

Merkezi Paris’te bulunan Banque Internationale de Commerce’nin sermayesinin

F F. 15.000.000.— dan FF.70.000.000.—’na yükseltilmesi nedeniyle, İktisat Bankası’nın % 60

sermaye payı oranında hissesine isabet eden FF.33.000.000.—’nın ekteki şartlarla adıgeçen

Bankanın kendi döviz pozisyonundan transferine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı’nın 30/11/1988

tarihli ve 593584-07-5-/133-89912 sayılı yazısı üzerine, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 30 sayılı Kararın 13 üncü maddesine gore, Bakanlar Kurulu’nca 7/12/1988 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

T OZAL

Başbakan

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

I K ERDEM

devlet Bak Başbakan Yrd

A BOZER

Devlet Bakanı

C ÇİÇEK

Devlet Bakanı

H O GÜZEL

Dışişleri Bakanı V

N KİTAPÇI

Sağ ve Sos Yard Bak

K OKSAY

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı V

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇIN

Maliye ve Gümrük Bakanı

E PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

Ş YURUR

Sanayi ve Ticaret Bakanı

A TENEKECİ

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

H C GÜZEL

Milli Eğt Genç ve Spor Bak

H H DOĞAN

Tarım Orman ve Koyışlerı Bak

F KURT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak

K İNAN

Devlet Bakanı

M YAZAR

Devlet Bakanı

M KALEMLI

İçişleri Bakanı

I S GİRAY

Bayındırlık ve Iskan Bak

I AYKUT

Çalışma ve Sos Güvenlik Bak

I S GİRAY

Kultur ve Turizm Bakanı V

7/12/1988 Tarih ve 88/13560

Sayılı Kararname Ekidir

Merkezi Paris’de bulunan Banque Internationale de Commerce’nin sermayesinin arttırılması konusunda uygulanacak şartlar :

1 — Banque Internationale de Commerce’nin sermayesi FF. 15.000.000,— dan

FF.70.000.000,—’na yükseltilecektir. Sermaye artışından dolayı iktisat Bankasının % 60 sermaye payı oranında hissesine isabet eden FF.33.000.000,— ı Bankanın kendi döviz pozisyonundan karşılanacaktır.

2 — Sermaye artışı ile ilgili işlemler en geç bir yıl içinde tamamlanacak ve buna ilişkin

belgeler, bu işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecektir.

3 — Bankanın bilanço, kâr/zarar cetvelleri her yıl düzenli olarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecektir.

4 — Bankanın ileride tasfiyesi, satışı veya devri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından önceden izin alınmak suretiyle yapılacaktır. Bu işlemlerin sonuçlandırılmasını müteakip,

satış veya devir bedeli karşılığı döviz ise en geç 3 ay içerisinde yurda getirilecektir.

5 — Bankanın elde edeceği kâr döviz olarak yurda getirilecektir. Ancak elde edilecek

kârın otofinansmanda kullanılması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir.

Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 2

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 3

Karar Sayısı : 88/13571

Ekli listede adları yazılı illerde orman işletme müdürlüklerinin kurulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtının görüşlerine dayanan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın 12/12/1988 tarihli ve 486 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı

Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre Bakanlar Kurulu’nca 12/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ı K ERDE M

Başbakan V

l K ERDEM

Devlet Bak -Başbakan Yrd

M YAZAR

Devlet Bakanı V

c ÇIÇEK

Devlet Bakanı

A M YILMAZ

Dışişleri Bakanı

N KITAPÇ ı

Sag ve Sos Yard Dak

K OKSAY

Devlet Bakanı

Y B ÖZAL

Devlet Bakanı

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇIN

Maliye ve Gümrük Bakanı

E PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

A TENEKECİ

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

H C GÜZEL

Mılli Eğt Genç ve Spor Bak

H H DOĞAN

K İNAN

Devlet Bakanı

M YAZAR

Devlet Bakanı

M KALEMLİ

İçişleri Bakanı

I S GİRAY

Bayındırlık ve İskân Bak

I AYKUT

Tarım Orman ve Köyışlerı Bak Çalışma ve Sos Güvenlik Bak.

Ş. YÜRÜR

Sanayi ve Ticaret Bakanı

F KURT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M T TİTİZ

Küttür ve Turizm Bakanı

12/12/1988 Tarihli ve 88/13571 Sayılı Kararnamenin Eki

LİST E

Orman İşletme Müdürlüklerinin Kurulduğu

İller

Kayseri

Nevşehir

Niğde

Sivas

Yozgat

Kırşehir

Malatya

Van

Ağrı

Kars

Edirne

Tekirdağ

Gaziantep

Şanlıurfa

Mardin

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

Sayfa : 4 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Karar Sayısı : 88/13587

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğe r Bağımsı z Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa gör e aylık almakta olanlar ile daha sonra aylık bağlanacakların aylıklarından

1989 yılı içinde % 8 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını n 1/12/1988 tarihli ve 044770 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanuna 5/11/1985

tarihli ve 3235 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci maddeye göre , Bakanlar Kurulu’nca

16/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

I K ERDEM

Başbakan V

i K ERDEM

Devlet Bak -Başbakan Yrd

A BOZER

Devlet Bakanı

C ÇİÇEK

Devlet Bakanı

A M YILMAZ

Dışişleri Bakanı

N KİTAPÇI

Sag ve Sos Yard Bak

K OKSAY

Devlet Bakanı

Y B OZAL

Devlet Bakanı

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇIN

Maliye ve Gumruk Bakanı

E PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

A TENEKECİ

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakan,

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

H C GÜZEL

Milli Egt Genç ve Spor Bak

H H DOĞAN

K İNAN

Devlet Bakanı

M YAZAR

Devlet Bakanı

M TOPAÇ

İçişleri Bakanı V

I S GİRAY

Bayındırlık ve Iskan BAK

I AYKUT

Tarım Orman ve Köyışlerı Bak Çalışma ve Sos Güvenlik Bak

Ş YURUR

Sanayi ve Ticaret Bakanı

F KURT

Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakanı

M T TİTİZ

Kultur ve Turizm Bakanı

Karar Sayısı : 88/13608

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Kararda belirtildiği şekilde tesbiti;

Maliye ve Gümrü k Bakanlığı’nın 6/12/1988 tarihli ve 77738 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı

Kanunun 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesine gore, Bakanlar

Kurulu’nca 6/12/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T ÖZAL

Başbakan

Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı

I K ERDEM

Devlet Bak -Başbakan Yrd

A BOZER

Devlet Bakanı

C ÇıÇEK

Devlet Bakanı

A M YILMAZ

Dışişleri Bakanı

N KİTAPÇI

Sağ ve Sos Yard Bak

Ş YURUR

Sanayi ve Ticaret Bakanı

K OKSAY

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı V

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

A K ALPTEMOÇIN

Maliye ve Gumruk Bakanı

E PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

A TENEKECİ

Devlet Bakanı

A KAHVECİ

Devlet Bakanı

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

H C GÜZEL

Milli Eğt Genç ve Spor Bak

H H DOĞAN

Tarım Orman ve Koyışlen Bak

F KURT

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bak

K İNAN

Devlet Bakanı

M YAZAR

Devlet Bakanı

M KALEMLİ

İçişleri Bakanı

I S GİRAY

Bayındırlık ve Iskan Bak

I AYKUT

Çalışma ve Sos Güvenlik Bak

I S GİRAY

Kultur ve Turizm Bakanı V

6/12/1988 Tarih ve 88/13608 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ekidir

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Tespit Edilmesi Hakkınd a Karar.

Madde 1 — Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti, 1/1/1989 tarihinden itibaren % 5’tir. Bu nispet, bankalar arası mevduat muamelelerinde % 1, kambiyo muamelelerinde ise matrahın binde biridir.

Madde 2 — Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 4

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 5

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 88/13543

1 — Ekli “Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;

2 — 30/4/1953 tarihli ve 4/685, 4/5/1959 tarihli ve 4/11588 sayılı Kararnamelerin yürürlükten kaldırılması.

İçişleri Bakanlığı’nın 7/6/1988 tarihli ve 132796 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVRE N

Cumhurbaşkanı

 1. ÖZAL

Başbakan

 1. K. ERDEM

Devlet Bak.-Başbakan Yrd.

 1. BOZER

Devlet Bakanı

C ÇİÇEK

Devlet Bakanı

 1. OKSAY

Devlet Bakanı

 1. B ÖZAL

Devlet Bakanı

M TOPAÇ

Adalet Bakanı

 1. TENEKECİ

Devlet Bakanı

 1. KAHVECİ

Devlet Bakanı

E VURALHAN

Milli Savunma Bakanı

 1. İNAN

Devlet Bakanı

M.YAZAR

Devlet Bakanı

 1. KALEMLİ

İçişleri Bakanı

 1. M. YILMAZ

Dışişleri Bakanı

 1. KİTAPÇI

Sağ ve Sos. Yard. Bak.

 1. K. ALPTEMOÇI N H C GÜZE L

Malıya ve Gümrük Bakanı Milli EĞT. Genç. ve Spor Bak

I S GİRAY

Bayındırlık ve Iskan Bak.

 1. PAKDEMIRLI

Ulaştırma Bakanı

 1. OKSAY I AYKUT

Tarım Orman ve Köyışleri Bak V Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Ş. YURUR

Sanayi va Ticaret Bakanı

 1. KURT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.

M T. TİTİZ

Kültür ve Turizm Bakanı

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ama ç

Madde 1 — Milli ekonomiye, Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,

kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir süre için dahi olsa çalışmadan alıkonmaları, ülke güvenliği ve ekonomisi ile toplum hayatı bakımından olumsuz

etkiler yaratacak harp silah ve vasıtalarını, sınai., ticari ve zirai kurum ve kuruluşları, bunlara

ait fabrika, atölye ve işyerleri, baraj, enerji santralı, enerji nakil hatları, rafineri, petrol ve

gaz boru hatları, terminal, pompa istasyonu, kömür, petrol ve maden işletmeleri, nakil –

depolama-yükleme tesisleri sağlık hizmetlerine katkısı bulunan tesisler ile tarihi ve milli eserler, radyo, televizyon, telsiz verici istasyonları, her nev’i ulaştırma ve habetleşme yapı ve tesisleri ile eğilim ve öğretim yapıları, ören yerleri, sitler, müzeler, kütüphaneler ve turistik tesislerle

Yürütme ve idare Bolumu Sayfa . 5

Sayfa : 6 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

benzeri kuruluşları ve bu kuruluşlara ait personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dökümanı

ve inşaatı devam eden önemli tesisleri vb. barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik,

savaş ve savaş sonrası hallerde içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama şekillerini göstermekledir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Bakanlıklar ve birinci maddede belirlenen özellikleri taşıyan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Genelkurmay Başkanlığı, Mill i Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma

Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Bakanlık : Başbakanlık ve diğer Bakanlıkları,
 2. b) Kamu Kuruluşu : Kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları,
 3. c) Özel Kuruluş : öze l Sektör ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri tarafından kurularak işletilen kuruluşları,
 4. d) Tüzel Kişilik : Türk Medeni Kanununun 45, 46, 53, 54 ve 55. maddelerine göre

şahsiyet kazanan kuruluşları,

 1. e) Sabotaj : Harp Sanayiinin, sınai, ticari, zirai üretim araçlarının ve ürünlerinin, enerji

üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve muhabere sistem ve araçlarının, milli

ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmetlerine katkısı bulunan sair tesislerin, harp silah ve

vasıtalarının, personelin ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şeklini,

 1. f) Sabotör : Barışta, olağanüstü hallerde ve savaşta teşkilatlı ve teşkilatsız iç ve dış

tehdit unsurlarınca muhtelif yollardan temin edilen ve tahripkar faaliyetlere yöneltilen yerli

ve yabancı elemanlar,

 1. g) Sabotaja Karşı Koyma : Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak için gerekli

tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabilecek olan kişileri ve grupları

ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı

güden önlemleri,

ifade eder.

Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 tarih ve 4/685 karar sayılı “Sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları önleme Hakkında Talimat’ı n yenilenmesi amacıyla ve 2495 Sayılı Kanundaki “Sabotaj” konusuna açıklık kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 6

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 7

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Tesislerin Tesbiti ve Komisyonların Kurulması

Madde 5 — Bakanlık ana hizmet binalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve

bu hükümlere göre koruma planı hazırlanır.

Bu Yönetmelik kapsamına girecek diğer kuruluşların tesbiti ise aşağıda sayılan komisyonlarca yapılır.

Bu komisyonlar;

 1. a) Bakanlıkların ayrı bina işgal eden merkez teşkilatı birimleriyle bağlı ve ilgili kuruluşlarının tesbiti için, Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının

başkanlığında; personel, idari ve teknik işlerden sorumlu daire amirleri ile Hukuk Müşavirinden ve Savunma Sekreterinden oluşur.

Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, Savunma Sekreterliği tarafından yürütülür.

 1. b) Daha alt düzeydeki diğer kuruluşların tesbiti amacıyla, illerde Vali veya görevlendireceği Vali Muavininin başkanlığında; i l Garnizon Komutanlığı temsilcisi, İl Cumhuriyet

Savcısı, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Sivil Savunma Müdürü ve varsa

MİT temsilcisinden teşekkül eder.

Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmeti, İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 1. c) Bu komisyonlara gerektiğinde konuyla ilgili diğer birim yöneticileri de çağırılabilir.

Sabotajlara Karşı Koruma Planı

Madde 6 — Sabotajlara karşı koyma ve önleme tedbirlerini almakla yükümlü Bakanlık ve kuruluşlar, bu Yönetmeliğe ve kendi özelliklerine göre sabotajlara karşı “Koruma Planı”

yaparlar. Hazırlanacak planda yer alacak bilgiler ile plan örneği ektedir.

2495 Sayılı Kanuna tabi olan veya uygulamalarını bu Yönetmeliğe göre yürütecek kurum ve kuruluşlar tek bir koruma planı yaparlar.

Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait komşu tesislerle ilgili koruma planları, bu tesislerin

Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından birbirleriyle koordine edilmek suretiyle ayrı ayrı hazırlanır.

Ayrı Bakanlık ve kuruluşlara ait birimlerin ortaklaşa kullandığı binalarda koruma planının yapılması ve uygulanması hizmetleri, Mahalli Mülki Amirin , bu binadaki Kuruluş amirleri arasından görevlendireceği birim başkanının sorumluluğu altında ve bir protokola

bağlanacak esaslar dahilinde mevcut birimler tarafından müştereken yürütülür.

Aynı Bakanlık veya kuruluşa ait olan, bir sile halinde ve yakın konumda gruplaşmış

binalar için koruma planı müşterek olarak yapılabilir.

Planların hazırlanmasında ve uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıklar, Mahalli Mülki

Amirliklerce çözümlenir.

Koruma planları ve bunlara ait yazılar “GİZLİ ” gizlilik derecesi taşırlar.

Koruma Planının Onaylanması ve Dağıtımı

Madde 7 — Bu Yönetmelik esaslarına göre;

 1. a) Bakanlıkların ve ayrı bina işgal eden Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hazırlayacakları “Koruma Planları ” Bakanlık Müsteşarı tarafından onaylanır. Onaylanmış planın

bir örneği İçişleri Bakanlığına, bir örneği Ankara Valiliğine (veya bölgedeki Valiliğe) gönderilir. Bir örneği de ilgili Bakanlıkta uygulanmak üzere muhafaza edilir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

Sayla : 8 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

 1. b) Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanacak olan planlar o kuruluşun

en üst yetkilisi tarafından onaylanır. Planların bir örneği bağlı bulunduğu Bakanlığı, iki örneği de İl Jandarma Alay Komutanlığına ve il Emniyet Müdürlüğüne verilmek üzere, ilgili Valiliğe gönderilir. Bir örneği ise uygulanmak üzere kuruluşun kendisinde muhafaza edilir.

 1. c) İl ve İlçelerde diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanan planlar, 5. madde b fıkrasında belirtilen il komisyonunca incelenerek uygun görülmesi halinde Valiliğin onayı ile yürürlüğe konur. Bu planların birer örneği İl Jandarma Alay Komutanlığına, il Emniyet

Müdürlüğüne (ilçelerde ayrıca İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına ve Emniyet Amirliği veya

Komiserliğine) ve ilgili Bakanlığa gönderilir. Bir örneği ise kuruluşun kendisinde muhafaza edilir.

Valilik ve Kaymakamlık binaları için yapılan koruma planlarının bir örneği, ayrıca İl

Sivil Savunma Müdürlüğü ve İlçe Sivil Savunma Müdürlük veya Memurluklarında muhafaza

edilir.

Planların hazırlanması, çoğaltılması ve onaylanması ile ilgili sekreterya görevleri kuruluş veya tesisin bölgesinde bulunduğu il Jandarma Alay Komutanlığı veya il Emniyet Müdürlüğünce yapılır.

Koruma Planının Yenilenmesi

Madde 8 — Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak koruma planları yılda en az bir defa

gözden geçirilerek güncelleştirilir. Kuruluşta değişiklikler olması veya yeni ilave tedbirlere gerek görülmesi hallerinde bu süre beklenmeksizin plan güncelleştirilir veya yeniden hazırlanır.

Yapılacak ilaveler veya hazırlanacak yeni planlar 7. maddede yazılı makamlara gönderilir.

Yeni plan yapılması halinde eski plan, planın ait bulunduğu birimce, o birim amirinin

ve diğer iki sorumlunun imzalarını taşıyan bir tutanakla imha edilir.

Sabotaj Şekilleri

Madde 9 — Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre ikiye ayrılır;

 1. a) Aktif Sabotajlar;

(1) Yangınla sabotaj,

(2) Patlayıcı maddelerle sabotaj,

(3) Mekanik sabotaj,

(4) Bakteriyolojik ve Kimyasal sabotaj.

 1. b) Pasif Sabotajlar;

(1) Fikri sabotaj,

(2) Psikolojik sabotaj.

Sabotaj Yapabilecek Kişiler

Madde 10 — Sabotaj yapabilecek kişiler (Sabotörler) aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

 1. a) Özel yetiştirilmiş kişiler, (Ajanlar)
 2. b) Bir ideolojiye bağlı kişiler,
 3. c) Başka milletler hesabına çalışan kişiler,
 4. d) Doğrudan doğruya bu amaçla yetiştirilmiş askeri personel,
 5. e) Dışarıdan sızacak elemanların içerden bulacakları suç ortakları.

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri

Madde 11 — Sabotajlara karşı korunma aktif ve pasif tedbirlerle sağlanır.

Bu amaçla;

 1. a) Bakanlık ve kuruluşun etrafına tel örgü, parmaklık veya duvar çekilmesi,
 2. b) İç ve dış çevrenin aydınlatılması,

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 8

28 Aralı k 198S — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 9

 1. c) Bekçi, nöbetçi veya devriye bulundurulması,
 2. d) özel yetiştirilmiş köpekler kullanılması,
 3. e) Elektronik veya uygun görülecek diğer alarm sistemlerinin kullanılması,

0 Nöbetçi kulübe veya kulelerinin yapılması,

 1. g) Telli-Telsiz muhabere sistemi kurulması,
 2. h) Gereken yerlere ikaz levhalarının konulması,
 3. i) Giriş-çıkış kapılarının sınırlandırılması ve bu kapıların kontrol altında bulundurulması,
 4. j) Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması,
 5. k) Yangınlara karşı ikaz, ihbar ve söndürme sisteminin kurulması,

1) Zeminde ve düşük seviyede olan veya dışarıdan tesisin içine bir sabotaj maddesi atma imkanı veren pencerelerin; panjur, demir parmaklık veya kalın kafes tellerle kapatılması

ve içeriden çengellenmesi,

 1. m) Tesisin ana faaliyetlerinin ve tesiste çalışan personelin daima kontrol altında tutulması,
 2. n) Yapılacak eğitim, konferans, film gösterisi ve tatbikatlarla personelin, sabotajlara

karşı korunma konularında bilinçlendirilmesi,

sağlanır ve Bakanlık ve kuruluşun özelliğine göre gerekli görülecek diğer tedbirler alınır.

Bu tedbirlerin uygulanmasında korunacak mahaldeki ünitelerin önem derecelerine göre öncelikleri dikkate alınır.

Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hallerinde Sabotajlara Karşı Alınacak Tedbirler

Madde 12 — Olağanüstü Hal, Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hallerinin ilanında

emniyet tedbirleri artırılır ve ilan edilen hale göre verilen emir ve direktiflere uygun olarak

hareket edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat-Görev ve Sorumluluk

Teşkilat

Madde 13 — Bakanlık ve kuruluşlarda koruma hizmetleri mevcut personelden yeterli

miktarda seçilecek fiziki koruma grubu ve teknik koruma grubu ile sağlanır.

Bu gruplar bulundukları Bakanlık ve kuruluşun önemine, üretimine ve kapladığı alanın genişliğine göre ayrı ayrı veya birleşik olarak faaliyet gösterebilirler.

Gruplarda görev alacak personel miktarının tesbitinde korunacak yer adedi, korunacak yerin önemi ve mevcut eleman sayısı göz önünde bulundurulur.

Fiziki koruma grubunun teşkilinde, bekçi ve muhafız gibi esas görevi koruma olan personelden ayrı olarak ve bu personeli takviye amacıyla diğer personelden de ikiz görevli olarak

yararlanılır.

özel güvenlik teşkilatı oluşturulan kuruluşlarda fiziki koruma ile ilgili hizmetler bu teşkilat tarafından yürütülür, ayrıca fiziki koruma grubu teşkil edilmez.

Fiziki koruma grubu personeli saldırılara gerektiğinde yakın mücadele usulleriyle karşı

koyabilecek tarzda teşkilatlandırılır ve silah, cop, düdük, el feneri, ses çıkarmayan ayakkabı,

ikaz araçları, özel yetiştirilmiş köpekler gibi uygun görülecek teçhizat ve vasıtalarla donatılır.

Teknik koruma gruplarında görev alacak olanlar, Bakanlık ve kuruluşun teknik özelliklerini bilen uygun kademedeki teknik personel arasından ve sabotajlar sonucu meydana gelecek arızaların acil onarımı amacıyla, ihtiyaç dikkate alınarak görevlendirilir. Bu görevler için

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa . 9

Sayfa : 10 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

bu personel; elektrik kaçaklarını, gaz ve her türlü akar ve uçar madde kaçaklarını ayırt etmeye yarayan cihazlar, yangın söndürücüler, tahrip vasıtalarını etkisiz kılmaya yarayan malzeme, mayın arama cihaz ve vasıtaları, her türlü kimyasal ve mekanik veya elektriki sabotaj madde

ve vasıtalarını meydana çıkaracak teknik malzeme gibi araç ve gereçlerle donatılır.

Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri, teknik koruma grubu bünyesi içerisinde teşkil edilir. Ayrıca yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında

mevcut sivil savunma servislerinden de yararlanılır.

Fiziki koruma grubu personeli (24) saat çalışma yapacak şekilde tertipler alınarak gö ­

revlendirilir.

Teknik koruma grubu personeli de gerekti görüldüğü hallerde (24) saat hizmet esasına

göre görevlendirilebilir.

Bekçi ve muhafızlar haricindeki koruma grupları personeli, koruma görevleri dışında

asli görevlerine devam ederler.

Koruma grupları, korunacak mahallin fiziki ve teknik özelliklerine gör e ve hizmetteki

ağırlık merkezi dikkate alınarak, koruma için en uygun biçimde kurulur ve görevlendirilir.

Bakanlık ve kuruluşlarda ilgili birimler tarafından yürütülecek koruyucu güvenlik hizmetleri koruma gruplarının yapacağı koruma hizmetleri ile bütünlük sağlayacak şekilde ve kendi

mevzuatına göre ayrıca uygulanmaya devam olunur.

Koruma ve Güvenlik Amiri

Madde 14 — Bakanlık ve kuruluşlarda koruma hizmetlerinin yürütülmesi için bir Koruma ve Güvenlik Amiri görevlendirilir.

Hizmetin özelliğine göre ve gerekiyorsa Koruma ve Güvenlik Amirine yeteri kadar yardımcı verilir.

Koruma ve Güvenlik Amirliği, hizmetin kapsamı dikkate alınarak uygun görülecek bir

personele ek görev olarak ta verilebilir.

Koruma ve Güvenlik Amir i Bakanlık ve kuruluşların özelliklerini bilen, karar verme

yetki ve yeteneğine sahip olmalıdır.

Koruma ve Güvenlik Amirinin Görevleri

Madde 15 — Koruma ve Güvenlik Amiri, sabotajlara ve saldırılara karşı koruma ve

güvenliğin sağlanması için yapılan Koruma planının uygulanması ve bu amaçla koruma personelinin göreve hazır bulundurulması, sevk ve idare edilmesi, varsa nöbetçi ve devriyelerin

çalışma usul ve esaslarının tesbit ve kontrolü, genel kolluk kuvvetleri ve seferberlik ve savaş

hallerinde avcı teşkilleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve eğitimlerinde sürekliliğin sağlanması

ile görevlidir.

Sorumluluk

Madde 16 — Bir tesisin koruma sorumluluğu; bu tesis devlete ait ise en büyük amirine, özel şahıslara ait ise sahibine, tüzelkişilere ait ise idare amirine aittir.

Koruma ve Güvenlik Amirleri Bakanlık ve kuruluşların en büyük amirine veya onun

yetkili kıldığı makam sahibine karşı sorumludur.

Sorumluluğunu yerine getirmeyen görevliler hakkında 657 ve 2495 Sayılı Kanunlarla

T.C.K . nun ilgili hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon ve İşbirliği

Mahalli Mülki İdare Amirleriyle Koordinasyon ve İşbirliği

Madde 17 — Koruma hizmetlerinden sorumlu yöneticiler veya bunların yetkili kıldığı

görevliler bu hizmetlerle ilgili olarak mahalli mülki idare amirleriyle koordinasyon ve işbirliği

içerisinde bulunurlar.

Yürütme ve İdare Bölümü.Sayla . 10

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 11

Kolluk Kuvvetleri ile Koordinasyon ve İşbirliği

Madde 18 — Fiziki güvenliğin sağlanması korusunda mevcut koruma grupları ile genel kolluk kuvvetleri arasında işbirliği ve yardımlaşma sağlanır.

Bir tehlike anında koruma gruplarının yeterli olamaması hallerinde genel kolluk kuvvetlerinden sağlanacak bu yardımlaşmanın usul ve esasları önceden belirlenir ve koruma planlarında gösterilir.

Koruması Bakanlıklararası prötokollarla ve genel kolluk kuvvetlerinden özel birlik tahsisi

suretiyle sağlanan tesis ve kuruluşlarda koruma planları, o tesis veya kuruluşun koruma yetkilisi ile korumaya tahsis edilen Kolluk Kuvveti amiri arasında koordinasyon yapılarak hazırlanır.

Yakın Kuruluş ve Mahalli Teşkillerle Yardımlaşma

Madde 19 — Bakanlıklarda ve kuruluşlarda fiziki güvenlik konularında ve yangınlara

karşı alınan önlemlerin yeterli olamayacağının anlaşılması halinde yakın Bakanlık ve kuruluşlarla veya ilgili mahalli teşkillerle karşılıklı olarak yardımlaşma sağlanır.

Savunma veya Sivil Savunma Elemanlarıyla Koordinasyon

Madde 20 — Koruma hizmetleri, üst düzey yöneticinin emirleri doğrultusunda savunma veya sivil savunma elemanlarıyla koordine edilerek yürütülür.

Savunma veya sivil savunma elemanı bulunmayan yerlerde hizmetler için üst düzey yönetici ile veya bu yöneticinin tayin edeceği görevli personel ile koordine sağlanır.

Koruma planları da bu personelle koordine edilmek suretiyle hazırlanır.

Koruma ve Güvenlik Amirleri koruma hizmetlerini, çalışma saatlerinde aynı personelle

koordine içerisinde yürütürler. Çalışma saatleri dışında bu koordinasyon, nöbetçi memurları

ile sağlanır. Nöbetçi memurluğunun kurulmamış olması halinde çalışma saatleri dışındaki koordine usulleri Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.

Sivil Savunma Servisleri ve Avcı Teşkilleri ile Koordinasyon ve işbirliği

Madde 21 — Yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında, teşkilatı bulunan yerlerde Sivil Savunma servisleri ile karşılıklı yardım ve işbirliği usulleri, hazırlanacak

yönerge ve koruma planlarında gösterilir.

Seferberlik ve savaş hallerinde avcı teşkilleriyle korunması planlanan kuruluşlarda, bu

teşkillerle yapılacak koordinasyon ve işbirliği usulleri de barıştan itibaren o kuruluşun koruma planlarına dahil edilir.

BEŞİNCİ BÖI.UM

Eğilim, Denetim ve Donatım

Eğitim

Madde 22 — Sabotajlara karşı koruma gruplarının eğitimleri aşağıdaki şekilde yaptırılır

 1. a) Fiziki koruma grubuna mensup bekçi ve muhafız gibi silahlı personelin eğitimi; Valiliğin bilgisi dahilinde mahalli genel kolluk kuvvetleri tarafından silah bilgisi, silah kullanma

yetkisi, atış eğitimi, patlayıcı maddelerin tanıtılması ve güvenlik hizmetlerinin yapılması konularında, genel kolluk kuvvetlerince uygun görülecek mahallerde,

 1. b) Fiziki koruma grubunun diğer personeli ile teknik koruma grubunun eğitimleri Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından kuruluşlarında,

yaptırılır.

Bu eğitimlerin programı; personel, zamanlama ve süre faktörü de dikkate alınarak, mahalli kolluk kuvvetleri amiri, savunma ve sivil savunma elemanları ile koordine edilmek suretiyle, Koruma ve Güvenlik amiri tarafından hazırlanır.

Bakanlık ve kuruluşlarda sabotaj ve saldırılara karşı korunma eğiliminin denenmesi amacıyla Koruma ve Güvenlik Amirinin uygun göreceği zamanlarda, ayrıca tatbikatlar yaptırılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayla 11

Sayfa : 12 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 19S8 — Sayı : 20033

 1. c) Kurum içi koruyucu güvenlik eğitimlerinde diğer personele ilgililer tarafından uygun görülecek zamanlarda koruma planı ve uygulaması hakkında bilgi verilir. Sabotaj ve güvenlikle ilgili filmler gösterilmek suretiyle personelin aydınlatılması, bilgilerinin tazelenmesi

ve yetiştirilmesi sağlanır.

Denelim

Madde 23 — Bu Yönetmeliğe göre hazırlanan koruma planları ve eğitim programları

ile uygulamaları, ilgili Bakanlıkların uzmanları veya illerde Vali veya görevlendireceği yardımcısının emri üzerine sorumluluk bölgelerine göre i ! Jandarma Alay Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılda en a bir defa denetlenir.

Bakanlıklar, kamu kuruluşu amirleri ve ö/el kuruluş sahipleri de yılda en az bir defa

koruma planının kendi ünitelerindeki uygulamalarını denetlerler.

Bu denetlemeler, 2495 Sayılı Kanuna ait Yönetmeliğin 50. maddesinde gösterilen “Denetimde Gözönunde Tutulacak Hususlar” dikkate alınarak yapılır.

Diğer kanunlarla ilgili makamlara tanınan denetleme hakkı saklıdır.

Donatım

Madde 24 — Koruma gruplarında bulunan personel, bu Yönetmelikte yazılı görevlerini yapabilecek şekilde donatılır.

Bekçi ve muhafız o’arak görevlendirilenler dışında fiziki koruma grubu personeline koruma görevleri içi n ayrı bir kıyafet verilmez. Teknik koruma grubu personeli için gereken hallerde kullanılmak üzere iş elbisesi temin olunur.

Koruma personelinin koruma görevleri için ihtiyaç duyacakları elbise, malzeme, araç,

gereç, vb. nin gerektireceği masraflar, Bakanlık ve kuruluşlarca karşılanır.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Tedbirler

Personelle İlgili Olarak Alınacak Tedbirler

Madde 25 — Personelle ilgili olarak aşağıdaki tedbirler alınır;

 1. a) Bu Yönetmeliğin “Amaç ” maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlardan özel sektöre ait bulunanlara alınarak hassas ve gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak personel için mahallin Mülki İdare Amiri kanaliyle arşiv araştırması yaptırılması islenir.
 2. b) Bakanlık ve kuruluşlarda çalışan bütün personeie daimi giriş kartları verilir. Bu

kartlar çalışma sırasında personel üzerinde devamlı olarak takılı bulundurulur ve mesai bitiminde binadan ayrılırken çıkarılır.

 1. c) Personelin ve görevli veya iş takibi için gelenlerle ziyaretçilerin kontrolü amacıyla

Bakanlık ve kuruluşlarda mevcut personel arasından ihtiyaca göre oluşturulacak sayıda yeminli gözcülerden ikiz görevli olarak yararlanılır. Bu personelin isimleri saklı tutulur.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 12

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 13

 1. d) Bakanlık ve kuruluşlarda, elektrik, su, havagazı ve kalorifer onarımı, badana vb.

gibi amaçlarla gelen yabancıların tamir takımlarını taşıdıkları çanta ve torbalarıyla arac-gereçleri

giriş sırasında kontrol edilir. Onarım süresince gerekli kontroller için yanına bir refakatçi personel verilir.

Bu gibi personele işin bitimi tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici giriş kartları verilir ve işin biliminde geri alınır.

 1. e) Bakanlık ve kurulularda görev veya iş yönünden ilgisi bulunmayan kişilerin ziyaretçi olarak bina ve tesis içine girmelerine izin verme yetkisi devlete ait kurum ve kuruluşlarda

en büyük amire veya onun görevli veya yetkili kılacağı kişiye, özel ya da tüzel kişilere ait kuruluşlarda ise kuruluşun sahibine veya idare amirine aittir. Bu ziyarelçilerden hangilerinin misafir kabul odasında ve hangilerinin bürolarda kabul edileceği, Bakanlık ve kuruluşlar tarafından

yapılacak özel yönergelerde belirtilir.

 1. f) Genel olarak tatil günlerinde ziyaretçi kabulü yapılmaz. Zorunlu hallerde yapılacak ziyaretçi kabulüne dair esaslar, hazırlanacak o/ei yönergelerde gösterilir.
 2. g) Resmi görev, iş takibi, toplantı veya ziyaret gibi nedenlerle gelen kişeler için alınacak önlemler, Bakanlık ve kuruluşun yapacağı özel düzenlemelerle beliılenir. Bu düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu güvenlik özel talimatlarında, özel sektör

kuruluşlarında ise ayrıca yapılacak talimatlarda gösterilir

 1. h) Gerek ziyaretçi olarak ve gerekse görev veya iş takibi için gelen kişiler, bina içerisinde uygun görülecek bir yerde kurulacak müracaat bürosunda bir deftere kaydedilmek suretiyle ve ziyaret için gelenlere ziyaretçi kattı, görevle veya iş takibi için gelenlere ise geçici giriş

kartı verilerek kurum ve kuruluş içerisine girmelerine izin verilir. Bu kartların şekilleri zaman

zaman veya gerek|i görüldükçe değiştirilir.

 1. i) Ziyaret, görev ve iş takibi için gelenlerin kaydedildiği defterler, en az iki yıl süre

ile muhafaza edilir.

 1. j) Giriş ve çıkışların giriş kartı verilmek sureliyle kontrol altında bulundurulması mümkün olamıyacak derecede fazla görevli ve ziyaretçi girişinin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda,

uygun görülecek başka tedbirler alınır.

 1. k) Bakanlık ve kuruluşlara dışından gelen bu tür yabancıların ilgisiz yerlere girmelerini önlemek üzere gerekli tedbirler alınır. Bu amaçla ayrı n hassas mahallere GİZLÎDİR veya

GİRİLMEZ gibi levhalar konulur.

1) Her ne suretle olursa olsun durumundan şüphe edilen kişiler, Koruma ve Güvenlik

Amirleri tarafından yetkili ve sorumlu amire bildirilir ve durum hakkında mahalli genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilir.

 1. m) Mevcut yabancı uzman personel, birlikte çalışmak üzere yanlarına verilecek güvenilir yerli uzmanlar veya personel tarafından devamlı kontrol allında bulundurulur ve yabancı personelin diğer personelle temasları sınırlandırılır, mahallin özelliğine göre ayrıca uygun

görülecek başka önlemler alınır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayla 13

Sayfa : 14 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

 1. n) Olumsuz yönde iç ve dış kaynaklı herhangi bir propaganda veya faaliyetle ilgili bilgi edinmiş olan personel, sıralı amirler vasıtasiyle durumu en büyük amire bildirmek zorundadır.
 2. o) Hiç bir personel, bu Yönetmelik gereğince alınmış koruma tedbirleri hakkında ilgisiz ve yetkisiz kişilere bilgi açıklayamaz.
 3. p) Çalışan bütün personelin adı, soyadı, el yazısı, imza örneği, fotoğrafı ve parmak

izi alınarak personel birimlerinde muhafaza edilir.

 1. r) Herhangi bir amaçla gelecek yabancı araçlara Karşı alınacak önlemler, kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu güvenlik özel talimatlarıyla belirlenir. Özel sektör kuruluşla

rında ise bu hususta uygulanacak esaslar bir talimatta gösterilir.

Bu amaçla;

(1) Yabancı araçlar zorunlu olmadıkça Bakanlık ve kuruluş alanına sokulmaz. Zorunlu hallerde ise araçlar kontrol edilerek emniyetli bir bölgede ayrılmış park yerlerine çektirilir.

(2) Eşya yükleme ve indirme faaliyetleri kontrol altında bulundurulur ve bu faaliyetlerin yapıldığı bölgeye işi olmayan kimselerin yaklaşmasına izin verilmez.

(3) Bakanlık ve kuruluş içine girecek araçlar giriş kapısında kontrole tabi tutulur.

 1. s) Bakanlık ve kuruluşlara ait Lojmanların güvenliğine ve bu lojmanlara dışarıdan misafir kabulüne ait usul ve esaslar, ilgili ve sorumlu görevliler tarafından tesbit olunur.

Yönerge

Madde 26 — Bakanlık ve kurutuşlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması husununda gerekli görülecek hizmetler için Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından, Bakanlık

ve.kuruluşun özellikleri dikkate alınarak özel yönergeler hazırlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ MADD E 1 — Bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra altı ay içerisinde, Bakanlık

ve kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine göre Koruma Planlarını yeniden hazırlarlar.

GEÇİCİ MADD E 2 — Onaylanmış Koruma Planlarının ilgili mercie verilmesini müteakip eski planlar Yönetmelik esaslarına göre imha edilir.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayla 14

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 15

E K — 1

SABOTAJLARL A İLGİLİ GENE L BİLGİLER

1 — Genel Bilgiler :

Sabotaj, sosyal toplulukların teşekkülünden bu tarafa olan tarihi gelişim içinde daima

görülmüş olan bir olgudur. İnsanlar arasında kin ve nefret duygularıyla ortaya çıkan zarar

vermek arzularından, belirli politik, ideolojik, etnik ve dini zıt grupların amaçlarını gerçekleştirme isteklerine ve devletler arası savaşlarda en az insan aracılığıyla düşmanın savaş gücünü

ve cesaretini zayıflatma arzusuna kadar çok geniş bir alanda uygulanmış, uygulanan ve uygulanacak olan bir mücadele tarzıdır. Teknik ve elektroniğin günümüzde ulaştığı büyük gelişme

ve ilerleme; sabotaj riskleri azaltılmış fakat tahrip etkisi çok büyük ölçüde artırılmış, yıkıcı

bir tehdit haline getirmiştir. Önceden haber alınması çok güç olan sabotajlara karşı en etkili

çare, “Koruyucu ve Caydırıcı Tedbirleri E n İsabetli Şekilde Almak, Yetenekli ve Tecrübeli

Personelin İdaresine Verebilmek ve Personeli Sürekli ve Disiplinli Bir Uyanıklılıkla Daima Hazır

Tutabilmektir.”

2 — Sabotaj Hedefleri :

Günümüzde devlete, özel ve tüzel kişilere ait bulunan, milli savunmada, kamu ihtiyaçlarında, iş ve çalışma hayatında etkili yeri olan her tesis, bina, malzeme, araç, gereç ve doküman sabotaja maruz kalabilir.

3 — Ülkemizle İlgili Tipik Sabotaj Örnekleri:

Ülkemizde tipik sabotaj olaylarından bazılaıı;

 1. Yük ve yolcu gemilerinde çıkarılan angınlar,
 2. Pamuk, tütun, tekstil depolarında çıkarılan yangınlar,
 3. İşhanlarında çıkarılan yangınlar,
 4. Fabrika yangınları,
 5. Ülkemizin muhtelif yerlerindeki ormanlarda çıkarılan yangınlar,
 6. İş makinelerinin tahrip ve yakılmaları,
 7. Zirai mahsullerin yakılması,
 8. Petrol ve boru hatlarına yapılan sabotajlar,

şeklinde özetlenebilir.

Bunlar dışında hayati önemdeki muhtelif tesislerin de değişik yöntemlerle sabotaja maruz kalması mümkündür.

E K — 1

4 — Sabatoj Şekilleri :

 1. Yangınla Sabotaj : Sabotaj Şekilleri içerisinde en fazla kullanılan bir sabotaj türüdür. Bu sabotajlara kundakçılık adı da verilir. Bu tip sabotajlarda sabotörün tesbiti zordur.

Maddi hasar büyük olur. Bu itibarla yangınların önlenmesi amacıyla mevcut mevzuattaki hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesi gerekir.

 1. Patlayıcı Maddelerle Sabotaj : Sabotörler tarafından sıkça kullanılan ve hem tahrip, hem yangın çıkarma ve hem de personele zayiat verdirmek için patlayıcı maddeler kullanılmak suretiyle yapılan bir sabotaj şeklidir.
 2. Mekanik Sabotaj : Makinaların tahribi amacıyla kırma, çarpma, bozma, kirletme,

ters montaj, eksik bırakma veya kasıtlı ihmal ve aşındırıcı maddeler kullanılması suretiyle yapılan bir sabotaj şeklidir.

 1. Bakteriyolojik ve Kimyasal Sabotaj: Hastalık ve zehirleme yapan muhtelif kimyasal madde ve mikropların herhangi bir müessese, şehir, tesis ve benzerlerinde kullanılması suretiyle bilhassa insanların etkisiz hale getirilmesidir. Bu sabotaj maddeleri havadan çeşitli

vasıtalarla atılacağı gibi karadan da sabotörler vasıtasıyla kullanılabilir. Şehir ve kasaba içme

suyu kaynak ve depoları, her türlü yiyecek maddeleri bu tür sabotaj maddeleri ile bulaşlırılabilir, geniş bir alanı etkisi allına alabilir, havalandırma ve ısıtma sistemleri ile de tesislere kolayca sokulabilir.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayla . 16

Sayfa : 16 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

 1. Fikri ve Psikolojik Sabotaj : Bu tür sabotajlar; yalan yanlış haberlerle aslı olmayan dedikodulara dayanan ve kişiyi yönetim, düzen ve çalışma disiplini aleyhine davranışlarda bulunmaya sevk eden panik yaratmayı hedefleyen, iç bütünlüğü ve birlik duygusunu sarsan,

çalışma randımanını düşüren ve sonuçta toplumun düşüncesini yanlış yönlere sevk etmek suretiyle moralman çökmesini amaçlayan olaylar, telkinler ve davranışlar şeklinde ifade edilebilir.

5 — Sabotaj Yapabilecek Kişiler :

Sabotajlar;

 1. Ülkemiz içerisinde ve ülke dışında illegal faaliyet gösteren bölücü ve yıkıcı örgütlere mensup kişiler tarafından yapılabilir.
 2. Devlet kurum ve kuruluşlarına ve çeşitli sınai tesislere sızmış olan bölücü ve yıkıcı

örgüt mensupları veya sempatizanları tarafından yapılabilir.

 1. Hasım ülkelerin ülkemize yerleştirmiş oldukları ve zamanı gelince faaliyete geçecek

olan ajan ve sabolörleri tarafından yapılabilir.

 1. Uluslararası terör örgütlerine, hasım ülkeler tarafından yaptırılabilir.
 2. Bilhassa savaş zamanında hasım devletler tarafından kara, hava ve deniz yoluyla

ülkemize sızdırılan komando ve özet yetiştirilmiş birlik ve ajanlar tarafından yapılabilir.

 1. Büyük paralar karşılığı memleket içinden ve özellikle tesis içinden elde edilen kimseler tarafından yapılabilir.
 2. Milli hisleri zayıf ve özellikle bir ideolojiye bağlı kimseler tarafından yapılabilir.
 3. İllegal olarak çalışan kuruluşların özel olarak yetiştirilmiş sabotaj hücreleri tarafından yapılabilir.

i . Memleket içinde yerleşmiş yabancı tebaalı olanlar tarafından yapılabilir.

j . Memleket içindeki yerli yabancılar (Türk tebaalı) ve yabancı ırktan olanlar tarafından yapılabilir.

 1. Yabancı memleketlerden göçmen kisvesi altında ülkemize gelen ve kendisine mülteci süsü vererek sığınan yabancılar tarafından yapılabilir,
 2. Dışarıdan girecek- veya içeride yer değiştirecek unsurların yerli kişilerle müşterek hareket etmeleri ile yapılabilir.

6 — Sabotajlara Karşı Korunma ve Önlemede Alınacak Tedbirler:

Vuku bulan veya daha önce yapılmış olan sabotaj olaylarının oluşunu ve teknik mahiyetini meydana çıkarmak, müteakip olayları önlemenin en esaslı yardımcısıdır.

 1. Genel esaslarda belirtilen müessese ve tesislerde ve bu tesislerin önlemleriyle orantılı olacak şekilde patlamalara, yangınlara, nükleer, biyolojik ve kimyasal etkilere ve elektromanyetik tesir ve tehditlere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler alınır.
 2. Bu gibi müessese ve tesislerin yeni yapılış ve kuruluşları sırasında veyahut mevcut

olanların korunmasında; yangın, tahrip ve benzeri saldırıların etki ve zararlarının sınırlandırılmasını ve belirli bir yerde izole edilmesini sağlamak amacıyla bölmeler veya uzmanlarınca

takdir edilecek diğer izolasyon tertip ve tesisleri inşa olunur.

 1. Sabit müessese ve tesislerle mobil (hareket eden) tesislere ve araçlara, dışarıdan yöneltilebilecek her türlü saldırılara karşıda önleyici tedbirler alınmalıdır. Aynı sebeplerle, temin ve tedariki güç veya fazla zaman alıcı yedek malzemenin, ihtiyaç yerleri civarında

depolanması ve muhafazası ite sık sık kontrol edilmesi sağlanır.

 1. Düşman saldırılarına hedef teşkil edecek nitelik ve önemdeki teçhizat, malzeme,

akaryakıt, yiyecek ve giyecek depolarıyla, bunlara benzer nitelik ve önemdeki diğer tesislerin

bir arada bulunduğu müesseselerde, bunların bir plan dahilinde birbirinden ayrılması ve dağıtılması sağlanır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 16

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 17

 1. Alınan önleyici tedbir ve tertiplerle ilgili olarak zaman zaman denemeler yapılmalı

ve böylece, personelin görevin Özelliklerine ve gereklerine alışması ve uyması ile, yetersiz ve

hatalı tedbirler varsa bunların ortaya çıkması sağlanmalıdır.

 1. Yangın söndürme, hasar önleme, eşya ve malzeme kurtarma gibi ekip çalışmasını

gerektiren hizmetler için gerekli ekipler önceden teşkil edilmeli ve bunların devamlılıkları sağlanmalı, göreve yatkın olarak disiplin ve intizam içinde çalışma alışkanlıkları geliştirilmelidir.

 1. Sabotajlara karşı alınan tedbirlerden, herkes tarafından kolayca görülüp tanınabilecek olanların dışında göze görülmeyenlerin gizliliği korunmalı ve ilgisiz kişilerce bilinmesini

veya Öğrenilmesini önleyici her türlü tedbir alınmalıdır.

 1. Yanma, patlama ve parçalanma yönünden hassas maddelerin bir yerden başka yere taşınması gerektiğinde, bunların üretim ve depolanmasında ve ambalajlanmasında mutlaka yetkili teknik elemanlara başvurulmalıdır.

i . Patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten veya depo eden müesseseler; açık bir arazide

de olsalar mahalli idare amirlerinin yardımıyla sağlanacak teknik eleman ve uzmanlara danışarak, müessese etrafında yeterli bir güvenlik sahası oluşturmak ve bu sahayı kontrol ve koruma altında tutmakla yükümlüdürler.

Müessese ve tesis civarında askeri birlikler varsa birlik komutanıyla ve ayrıca mahalli jandarma veya polisle ilişkiler devam ettirilerek müessese veya tesisin kendi imkan ve

kabiliyetleriyle önlenmesi mümkün olmayacak olaylar ve durumlar karşısında onların yardımları

temin edilmelidir. Müesseseler ile en yakın polis karakolları arasındaki ikaz ve alarm sistemleri belirli periyotlarla (en az ayda bir defa) önceden haber verilmek suretiyle denenmelidir.

Bu maksatla;

(1) Koruma işlerinden sorumlu idare amirinin bilgisi altında bölge güvenlik kuvvetlerinin bu konularla ilgili yöneticileriyle tanışılır.

(2) Koruma ve Güvenlik Amirleri, mahiyeti meçhul, durumları kuşkulu kişilerin müessese ile ilgilendiklerini gördüklerinde, durumu önce kendi tesis üst amirine daha sonra alacağı talimat üzerine güvenlik kuvvetlerine bildirirler. Yetkili, yapacağı araştırma sonucundan

Koruma ve Güvenlik Amirine bilgi verir ve gerekiyorsa tavsiye ve telkinlerde bulunur.

(3) Müessese içinde görevli ve durumu kuşkulu kişiler hakkında da güvenlik yetkililerine bilgi verilip, kuşku nedenleri anlatılarak, gerekiyorsa bunları müessese dışındaki temas

ve davranışlarının takip ve kontrolü sağlanır.

(4) Müessese Müdürünün bilgisi altında Koruma ve Güvenlik Amiri ile güvenlik yetkilisi arasında kurulacak temas ve ilişkilerin mahiyeti mutlaka gizli tutulmalıdır.

(5) Müessese ve tesise yabancı devletlerce veya terörist ve gizli örgütlerce dışarıdan

veya içeriden gelebilecek tehlikelerin ciddiyet arzetmesi halinde, durum hakkında müessese

müdürü tarafından mahalli güvenlik teşkilatına ve en yakın MİT temsilciliğine bilgi verilmelidir.

(6) Müessese veya tesisin yakınında, yol üzerinde, sokak veya arazide terkedilmiş kamyon, otomobil ve benzeri araçların, sandık, çuval, paket, bidon, varil gibi eşyanın; şüpheli

kabul edilerek, polis teknik bölümlerine haber verilmesinde mutlaka fayda vardır.

(7) Müessese ve tesislere ait yakıt maddelerinin alınış yerindeki yüklenmesinden başlanarak, nakli ve boşaltılması sırasında da gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

(8) Müessese ve tesislere girecek kara taşıt araçları, dekovil ve benzerleri, giriş kapısında görevli personel tarafından durdurularak kontrol edilmesi, yüklü ise yükün ne olduğu,

müessese ilgililerinin bilgisi bulunup bulunmadığı kontrol ve şoförün hüviyeti tetkik edilmelidir. Şüpheli bir durum sezilirse, durumdan müessese amiri haberdar edilerek talimatı istenmelidir.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 17

Sayfa : 18 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

(9) Hayati ve çok hassas noktalardaki görevlilerin gerekiyorsa, işe başlamak üzere o

noktaya giriş sırasında üzerleri ve eşyaları aranmalı: bu aramanın, yanlış bir davranış olarak

görülmemesi için de inandırıcı bir şekilde anlatılmalıdır. Buralardan mazeretsiz ayrılmalara

karşı uyanık bulunulmalıdır.

(10) Sabotajlara karşı korumada özel ve gizli görev almış personelin hüviyetleri mutlaka gizli tutulmalıdır.

EK — 2

KORUM A PLANINI N İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLA R

Koruma ve Önleme Tedbirleri :

1 — Hazırlık Bakımından;

 1. Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan tedbirler,
 2. Girilmesi yasak yerlere, yasağı bildiren levhaların ilk bakışta görülebilir biçimde

konulması, bu gibi yerlerin dış ve iç kapı, merdiven ve pencerelerinde alınan emniyet tedbirleri ve bu tedbirlerin nasıl kontrol edildiği,

 1. Müessese ve tesiste özellikle hassas yerlerde çalışan personelin özel ve genel durumunun sürekli şekilde nasıl tetkik ve kontrol edildiği,
 2. Durumları kuşku verici kimseler varsa, bunla- hakkında müessese ve tesis tarafından alınan tedbirler ve bu konuda güvenlik örgütleriyle yapılan temaslar.
 3. Personelin kontrolü için alınmış daha başka ve özel tedbirler varsa, neler olduğu,

(Yeminli gözcü teşkilatının kurulup kurulmadığı)

 1. Yabancı uzmanların ad ve soyadları, uyrukları ve ne şekilde kontrol edildikleri,
 2. Sağlanması guç ve geç olacak yedek malzeme depolan ile diğer depoların, ihtiyaç

yerleri yakınında kurulup kurulmadıkları ve bu depoların nasıl korundukları,

 1. Bir hedef sahasında toplu halde bulunan araç, gereç, akaryakıt, yiyecek ve giyecek

depoları ile önemli tesislerin planlı olarak güvenli bölgelere dağıtılması için alınan tedbir ve

tertipler,

i . Özel tedbir ve sınırlamalar alınması gereken müesseselerde ve zamanlarda müessese

personeline işyerleri için fotoğraflı giriş karıları verilip verilmediği ve işçilerin kendi işyerlerinde başka yerlere girmemelerinin nasıl kontrol edildiği, (değişik işyerlerinin herbirinde personele değişik renkle giriş kartı verilmesi gibi)

j . Komşu binalardan veya bu binaların damlarından ya da herhangi bir yerinden

müessese ve tesise girmek mümkün ise, bu gibi yerlerin nasıl korunduğu,

 1. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınmış diğer tedbir ve tertiplerin neler olduğu,

2 — Teknik Bakımdan;

 1. Sabotajlara elverişli hassas yerlerde teknik bakımı an alınan zorunlu tedbirler,
 2. Teknik koruma grubu teşkilatının kaç kişiden oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı

işlere dair bilgiler,

 1. Müessese ve tesiste meydana gelecek herhangi bir teknik arızanın en kısa zamanda

giderilebilmesi için alınan tedbirler,

 1. Patlayıcı maddelere karşı alınan tedbirler,
 2. Parlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan tedbirler,

f . Yangınlara karşı alınan tedbirler,

 1. Elektro-manyetik, nükleer, biyolojik, kimyasal ve buna benzer etkilere karşı alınan tedbirler,
 2. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınması gereken diğer tedbir ve tertipler,

Yürütme ve idare Bolümü Sayla 18

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 19

3 — Koruma Bakımından;

 1. Koruma personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri, (Yerleri bir

krokide gösterilir)

 1. Koruma personeli ile ilgili güvenlik araştırmalarının yapılıp yapılmadığı,
 2. Nöbet ve devriye hizmetlerinin (24) saat süreklilik esasına göre ne şekilde tertiplendiği, (Yerleri krokide gösterilir)
 3. Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol edildikleri, (Nöbet yerlerine ait özel talimat hazırlanır)
 4. Koruma personelinin bir saldırıyı karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı, nerede

ve nasıl eğitim gördüğü,

 1. Müessese ve tesisin genel giriş kapılarının sayısı ve bu kapılarda alınan koruma tedbirleri, (Kapıların yerleri krokide gösterilir)
 2. g) İşçilerin, idari ve teknik diğer personelin giriş çıkışlarına ayrılan kapılarda alınacak tedbirler, aramaların hangi yerlerde ve nasıl yapılacağı, (Krokide işaretlenir)
 3. Müessese ve tesisin etrafında tel Örgü, parmaklık veya duvar gibi engellerden hangilerinin bulunduğu, bunların genişlik ve yükseklikleri, (Krokide gösterilir)

i . Müessese ve tesisin etrafında ve özellikle önemli olan yerlerde iç ve dış aydınlatmanın yeterli derecede yapılıp yapılmadığı, (Krokide yerleri işaretlenir)

j . Tesisin Önemi, kapladığı alanın genişliği ve bulunduğu yerin topoğrafik yapısı dikkate alınarak çevresinde nöbetçi kule veya kulübelerin yapılıp yapılmadığı, gerekli muhabere

irtibatlarının bulunup bulunmadığı, (Yerleri krokide gösterilir)

 1. Bir tehlike anında kullanılmak üzere ikaz ve alarm sisteminin kurulup kurulmadığı, (Krokide gösterilir.)
 2. Müessese ve tesisin özelliklerine göre alınması yararlı görülen diğer tedbir ve tertipler,

4 — Ziyaretçilerle, Taşıt Araçlarının Kontrolü;

 1. Ziyaretçilerin hangi günlerde, hangi kapıdan girebilecekleri, nerede ziyarette bulunabilecekleri, hüviyetlerinin ve ziyaret sebeplerinin kaydedileceği bir defterin bulunup bulunmadığı, bu defterin bitiminden itibaren iki yıl süre ile saklanıp saklanmadığı ve ziyaretçilerin

ne şekilde kontrol altında tutulduğu,

 1. Özel misafirhane ve lojmanları olan müessese ve tesislere gelecek ziyaretçiler veya

misafirlerin hüviyetlerinin nasıl tesbit ve muhafaza edildiği,

 1. Müessese veya tesise girecek veya çıkacak her türlü araç, gereç ve eşyanın özellikle

parlayıcı, patlayıcı, yakıcı ve yanıcı maddelerin yükleme ve boşaltılmasında alınan emniyet

tedbirlerinin neler olduğu,

 1. Sabotaj olayından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler.

5 — Sabotajların İhbarı ve Yapılacak İşlem :

 1. Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen sabotajların, müessese ve tesis

dahilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personele ne şekilde duyurulacağı,

 1. Zora başvurularak girişilen sabotajlarda alarm şekil ve araçları ile alınacak karşı

koyma tedbirleri,

 1. Sabotajların en kısa zamanda nasıl ve kimler tarafından kolluk kuvvetlerine bildirileceği,
 2. Sabotaj olayından sonra fiziki ve teknik koruma gruplarının yapacağı işler,

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa; 19

Sayfa : 20 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

6 — Mahalli Genel Kolluk Kuvvetleri ile İşbirliği;

 1. Bu planın müessese veya tesis içinde genel kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip ve gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli genel kolluk kuvvetleri ile ne

şekilde temas ve işbirliği yapılacağı,

 1. Personelin fotoğraf; parmak izi, el yazıları ve ımza örneklerinin personel birimlerinde muhafaza edilip edilmediği,

7 — Diğer Tedbirler :

 1. Bütün koruma ve korunma tedbirlerinin, denemeler yapılmak sureliyle daima işler

halde tutulup tutulmadığı,

 1. Görevlilerin, plan kapsamındaki konularla ilgili eğitimler için yapman işler, alınan

tedbirler ile uzman kuruluşlardan istenebilecek eğitim, deiıek ve yardımların neler olduğu,

EK — 3

GİZLİ

(öRNEK)

KORUM A PLAN I

Müessesenin adı ve yeri

Müessesenin bağlı olduğu kurum ve kuruluş

Planın yapılış tarihi

1 — KORUNACA K YER HAKKINDAKİ GENE L BİLGİLER .

 1. Müessesenin üretim cinsi ve kapasitesi :
 2. Yerleşme durumu : (ayrıca kroki de ek

lenecektir.)

 1. Personel miktarı : (memur, işçi, kadu.

2 — KORUM A GRUPLAR I V E GÖREVLERİ ;

 1. Koruma ve Güvenlik Amirinin adı ve soyadı :
 2. Fiziki Koruma Grubu :

Adı ve Soyadı Görevi

(D

(2)

(3) :

 1. Teknik Koruma Grubu :

Adı ve Soyadı Görevi

(!)

(2)

(3)

erkek vs.)

Yürütme ve idare Bölümü sayfa 20

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 21

3 — ALINA N KORUM A TEDBİRLERİ :

 1. Hazırlık Bakımından :

(1)

(2)

(3)

 1. Teknik Bakımdan :

d )

(2)

(3)

 1. Koruma Bakımından :

(1)

(2)

(3)

 1. Ziyaretçiler Bakımından :

(1)

(2)

(3)

 1. Araçlar Bakımından :

(1)

(2)

(3)

 1. Diğer Tedbirler :

(D

(2)

(3)

4 — SABOTA J HABERİNİN DUYURULMAS I :

 1. İhbarlı sabotaj ve saldırı halinde :

(1) Çalışma saatleri içinde :

(2) Çalışma saatleri dışında :

 1. İhbarsız sabotaj ve saldırı halinde :

(1) Çalışma saatleri içinde

(2) Çalışma saatleri dışında :

5 — İŞBİRLİĞİ, KOORDİNASYON VE KONTRO L :

6 — EKLE R :

(1)

(2)

(3)

Tarih

Müessese Amiri

Adı – Soyadı

İmza – Mühür veya Kaşe

GİZLİ

yürütme ve İdare Bolümü Sayla 21

Sayfa : 22 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

içişleri Bakanlığından :

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADD E I — 16/6/1985 tarih ve 18786 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fonun Gelirleri

Madde 13 — Fonun Gelirleri;

 1. a) Bu Fon için bütçeye konulacak Ödeneklerden,
 2. b) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesindeki “Trafik Fonu”

için ayrılan % 19 oranındaki payın tamamından,

 1. c) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 131 inci maddesine göre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun basılı kağıt ve plakalardan sağladığı net gelirin %

50 sinden,

 1. d) Fon hesabının -bankada tutulmasından elde edilen- faizlerden,
 2. e) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 114 üncü maddesine göre tahsil edilen

para cezalarının % 10 undan,

 1. f) A d ve/veya Soyad veya tescil edilmiş ticari unvan ihtiva eden plaka satışlarından

elde edilen gelirlerden,

 1. g) Yardım ve bağışlardan,

Teşekkül eder.

Birinci fıkranın (b) bendinde, gösterilen gelirlerle ilgili işlemler, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesindeki usûllere göre yapılır. İller Bankasında toplanan bu paralardan “Müşterek Trafik Fonuna” ait olanlar, değerlendirme kurulunun kararı

ile kullanılmak üzere, Ziraat Bankasındaki hesabına ilgili bankaca aktarılır.

MADD E 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADD E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanları

yürütür.

Genelge

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

Sayı : 1/A-M

MADD E 1 — Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar ile Devlet

Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 84-30/1 Sayılı Tebliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Sayı : l/ A Genelgesinin “Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ” açılmasına ilişkin Hükümler Bölümünü değiştiren I/A- G Sayılı Genelgenin “Kredi Mektuplu Döviz

Tevdiat Hesabının vadesi ve Faiz oranı ” başlığı altındaki 7. Maddesi (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 —

 1. C) Anılan hesaplara tahakkuk ettirilecek faizlerden 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

çerçevesinde Bakanlar Kurutu Kararı ile tesbiı edilen oran ve şartlara uygun olarak öngörülen

vergi ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tevkifatı yapılır.”

MADD E 2 — Bu Genelge yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 22

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 23

Tebliğler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

1 — 16/12/1983 tarih ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurutu Kararının vermiş olduğu yetkiye istinaden akaryakıt perakende azami satış fiatları yeniden tesbit olunmuş ve Ankara İl

Merkezi için belirlenen fiatlar aşağıda gösterilmiştir.

Süper Benzin : 800 TL/Litr e

Normal .Benzin : 750 TL/Litr e

Gazyağı : 570 TL/Litr e

Motorin : 570 TL/Litr e

6 No. Fuel-Oil : 260 TL/Litr e

12 Kg.lık Tüp : 6000 TL/Tü p

2 — Ankar a İl Merkezi dışındaki diğer tüketim merkezlerinin perakende azami satış

fiyatlarını gösteren cetveller Valiliklere gönderilmiştir.

3 — Stok tesbitini müteakip bayiler satışlara derhal başlayacaklardır. Akaryakıt Dağıtım Kuruluş ve Ortaklıkları, bağlı bulundukları Vergi Dairesine vermek zorunda oldukları stok

bildirimlerinin Vergi Dairesinden tasdikli birer suretini bir hafta içinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

4 — Bu fiatlar, tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :

Petrol ürünleri fiyatlarında yapılan ayarlama sonunda eski satış fiyatları ile yeni satış

fiyatları atasında meydana gelen farkların T.C . Ziraat Bankasında açılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrindeki Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına yatırılması, 10/9/1960 gün

ve 79 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile buna ilişkin 16/12/1983 gün ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar gereğince zorunlu bulunmaktadır.

Bu sebeple;

1 — Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’na tabı ürünleri üretim veya ticaret amacıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerle bunların büülün şube, acenla, bayi ve diğer satıcıları

ile akaryakıt dağıtım kuruluşları (Petrol Ofisi, The Shell Company of Turkey, BP Petrolleri,

Mobil OitT.A.Ş.,Tür k Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş., İpragaz A.Ş. , Aygaz, Milangaz A.Ş.

v.s. gibi) 28/12/1988 günü depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında veya diğer yerler ile yolda bulunan petrol ürünlerinin miktar ve türlerini, bulundukları yerler belirtilmek suretiyle bir

bildirime yazmak ve bu bildirimi 28/12/1988 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine vermek zorundadırlar.

2 — a) Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’na tabi ürünleri üretim veya ticaret amacıyla

ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerce vergi dairesine yapılacak bildirimlerde, ayrıca

kendilerine ait yerlerde bulunup da başkalarına satılmış ve bedelleri henüz tahsil edilmemiş

veya hibe edilmiş olanlar da gösterilecektir.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 23

Sayfa : 24 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı i 20033

 1. b) Beyan edilen stoklar üzerinden bayiler, pompa satış istasyonları ve satıcılar adına

tahakkuk; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilân edilen mahalli litre veya

kilogram satış fiyatları ile eski satış fiyatları dikkate alınmak ve bu fiyatlardan Katma Değer

Vergisi düşülmek suretiyle, bağlı bulundukları vergi dairelerince yapılacaktır.

Stoklarını tespit eden mükellefler yeni fiyat üzerinden derhal satışa başlayacaklardır.

Fiyat farklarının ödenmesini sağlamak bakımından vergi daireleri süratle, beyan olunan petrol ürünlerine ait fiyat farklarını tarh edip, beyanname sahiplerine en kısa sürede tebliğ edeceklerdir.

 1. c) Verilen beyannamelere göre adlarına fiyat farkı tahakkuk ettirilenler bu fiyat farklarını, vergi dairelerince kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde mahalli T.C.

Ziraat Bankasına, Ankara Merkez şubesindeki (30426/1906) veya Ankara Yenişehir Şubesindeki (30426/599) numaralı hesaplarından birine gönderilmek üzere yatırmak ve alacakları makbuzun ikinci nüshasını vergi dairesine vermek mecburiyetindedirler.

 1. d) Vergi dairelerine süresinde beyanda bulunmayan veya noksan beyanda bulunanların beyan etmedikleri yahut noksan beyan ettikleri petrol ürünlerine ait fiyat farkları ile süresinde beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmiş, fakat bir ay içinde mahalli T.C. Ziraat

Bankasına yatırılmamış fiyat farkları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

3 — a) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarının bütün şube ve depoları itibariyle bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ettikleri petrol ürünleri üzerinden vergi dairesince herhangi

bir tahakkuk yapılmayacaktır.

 1. b) Bu kuruluşların mülkiyetinde bulunan petrol ürünlerinin eski ve yeni gümrüklü anadepo azami satış fiyatları arasındaki farklar, herhangi bir tebligata lüzum kalmaksızın kuruluşlarca, 30 gün içerisinde Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu hesabına yatırılacaktır.
 2. c) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarınca Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına 30 gün

içinde ödenmeyen veya noksan ödenen fiyat farkları hakkında da 6183 sayılı Kanun uyarınca

takibat yapılacaktır.

4 — Bağlı bulundukları vergi dairelerine stoklarındaki petrol ürünlerini bildirmek zorunda olan rafineri şirketlerinin, 19/12/1983 gün ve 18256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Bakanlar Kurulunun 83/7508 sayılı Kararı eki Kararının 5 ve 12’inci maddeleri gereğince Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına ödeyecekleri farklar, bu fiyat değişikliği dolayısıyla ortaya

çıkan fiyat farklarını da kapsamına aldığından, rafineri şirketleri adına vergi dairelerince herhangi bir tahakkuk ve tebligat yapılmayacaktır.

Rafineri Şirketlerinin, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına ödemek zorunda oldukları fakat ödemedikleri farklar ile noksan ödedikleri farklar hakkında da 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca işlem yapılacaktır.

5 — Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu’na tabi ürünleri ticaret amacı dışında ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler beyanname vermeyeceklerdir.

6 — 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zamlı olarak yapılan tahsilatın fiyat

farklarına isabet eden kısmı vergi dairelerince mahalli T.C. Ziraat Bankasına, Ankara Merkez şubesindeki (30426/1906) numaralı hesaba gönderilmek üzere yatırılacaktır.

7 — Fiyat farklarına ilişkin işlemlerde 23/9/1977 gün ve UYG : 2362915/54305 sayılı

ve 18 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi gereğince işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Yûrütme ve Idare Bolumu Sayfa 24

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 25

YARGİ BÖLÜMÜ :

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından :

Karar No : 309

KARA R

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 16/12/1988 gunlu yazıda: “Bilindiği gibi,

14/12/ 1988 gün ve 20019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3507 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değiştirilen 2972 sayılı Kanunun 8 ncı maddesinin 1. fıkrası hukmu ve

daha önceki mahalli idareler genel seçiminin 25/3/1984 tarihinde yapılmış olması sebebiyle,

Mahalli İdareler Genel Seçiminin 26/3/1989 pazar gunu yapılması ve bu seçimin başlangıç

tarihinin 1 Ocak 1989 günü olması yasa) zorunluluk hajını almıştır.

3507 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle, 3469 sayılı “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanunun” geçici 4,6,7. maddeleri ile geçici 5 inci maddesinin (c). (d) ve (e) bentleri

yürürlükten kaldırıldığı halde geçici 1,2,3,8 ve 9 uncu maddeleri ile 5 inci maddesinin (a), (b)

bentleri yürürlükte bırakılmıştır. Dolayısiyle 26/3/1989 gününde yapılacak mahalli idareler

genel seçiminde Kanunlardaki bütün süreleri, oy verme gununu esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilanına Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

Açıklanan yasal durum, 2972 sayılı Kanun hükümleri, aynı Kanunun 36. maddesinin

atıfta bulunduğu yasa hükümleri, yapılacak işlemlerin nitelikleri ve mevsimin şartları gozonunde bulundurularak hazırlanan taslağın müzakeresi ile uygun bir seçim takviminin kabulünü arz ederim.” denilmiş olduğundan, konu ve hazırlanan seçim takvimi taslağı incelenerek

Gereği konuşulup duşunuldu :

I — 14/12/1988 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/12/1988 tarih \e 3507 sayılı Kanunun Birinci maddesi ile, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası şu

şekilde değiştirilmiştir :

“Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki

1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Ma n avının son Pazar gunu oy verme

günüdür ” Bilindiği gibi, son Mahalli İdareler Genel Seçimi 25 Mart 1984 tarihinde yapılmıştır. Yukarıda anılan hükme göre, Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılacağına ve beşinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme gunu olacağına nazaran, Mahalli idareler

Genel Seçiminin 26 Mart 1989 Pazar gunu yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin I Ocak

1989 Pazar günü olması yasal zorunluluk haline gelmiştir

Anayasa’nın 79 uncu ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanun’un 14 uncu maddesinin 10 uncu bendi hükümleri uyarınca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili butun işlemleri yapma ve yaptırma, bu hususta gerekli önlemleri alma ve gereken genelgeleri zamanında

yapmakla görevli ve yetkili kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi

bu seçimde de, ilgili Kanunlarda öngörülen işlemlerin, zamanında ve düzen içinde yürütülmesi ve yapılmasını sağlamak amacı ile, bütün bu iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması

zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu amaçla oluşturulan bir alt komisyon tarafından hazırlanan seçim takvimi taslağı,

müzakerelere esas alınmış, aşağıdaki ilkeler benimsenmek, gerekli değişiklikler yapılmak ve

eksikler tamamlanmak suretiyle kabul edilen son şekline getirilmiştir.

Yargı Bölümü Sayfa : 1

Yargı Bölümü Sayfa :1

Sayfa : 26 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

2 — Bilindiği gibi, bir seçim olayında her kademede yapılması gereken işlemler ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu işlem ve çalışmaların önceden plânlanarak düzen içinde yürütülmesini sağlamak zorunluluğu vardır. Seçimle ilgili,işlemlerin bir bölümünün hangi sürelerde

yapılması gerekliği ilgili Kanunlarda belirtilmiş, bir bölümünde ise Kanunlarda süre tesbit edilmemiştir. İlgili Kanunlarda öngörülen süreleri, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 1989 ile

oy verme günü olan 26 Mart 1989 tarihleri arasında kalan zaman dilimine sığdırmak mümkün

değildir. Ancak, 3469 sayılı Kanunla 2972 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 1 inci madde ile, ilk

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Kanunlardaki bütün süreleri, oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tesbit ve ilâna Yüksek Seçim Kurulu yetkili kılınmıştır. Kurulumuz, bu yasal yetkisine dayanarak Kanunlarda öngörülen süreleri, işlemlerin sağlıklı bir

biçimde yapılmasına olanak verecek şekilde ve makul ölçüler içinde kısaltmak suretiyle tesbit

etmiştir.

3 — Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim işlemleri yönünden ilgili Kanunlarda bazı

boşluklar bulunduğu anlaşılmıştır. Özelliği gözönüne alınarak bu işlemlerin de, diğerleri ile

uyumlu bir hale getirilmesi ve ilgili Kanun hükümleri de dikkate alınarak gereken düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 1. a) Bunlardan birincisi önseçimlerde itiraz konusudur. 2972 sayılı Kanunun 3469 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi hükmüne göre: belediye hudutları içinde birden fazla ilçe

bulunan büyük şehirlerde, büyükşehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları

içi bir seçim çevresidir. Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı

ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 2972 sayılı Kanunun

10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 2820 sayılı Kanunun 37 ilâ 51 inci maddelerinde adı

geçen “Yüksek Seçim Kurulu ” yerine “İlçe Seçim Kurulları”, “siyasi parti genel başkanlığı

yerine” “siyasi parti ilçe başkanlıkları ” keza büyük şehir belediyelerinde de il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler ve

önseçimin, tüm işlemlerinin ilgili seçim çevresinin üst seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanması özelliği, dikkate alınmalı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 50. ve 5 1 inci maddeleri hükümleri, kıyasen, bu esaslara göre uygulanmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı

için önseçimlerde sandık kurullarında başlayacak sayım ve döküm sonrası birleştirme, il seçim kurullarında tamamlanacaktır..İlçe seçim kurulunun birleştirme tutanağı ara tutanak niteliğindedir. Bu esasların sonucu olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı önseçiminde ilçe seçim

kurulları birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına itiraz yapılabilme olanağı ile bu

tür itirazların il seçim kurullarınca incelenip kesin karara bağlanması ilkesi kabul edilmiştir.

 1. b) İkincisi Büyükşehir Belediye Başkanı geçici adaylarına itiraz ile ilgilidir. 2972 sayılı

Kanunun 12 inci maddesinde, Siyasi Partilerin büyükşehir belediye başkanı geçici aday listelerini il seçim kuruluna verecekleri ve bağımsız adayların da il seçim kuruluna başvuracakları;

11 seçim kurulunun bu geçici adayları mahallinde alışılmış usullerle ilân edecekleri hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici adaylara karşı itiraz ile ilgili 14 üncü maddede bu konuya ilişkin

bir hüküm bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, 298 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin 3 üncu

fıkrası hükmüne göre; adaylığa itiraz, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli

seçim kurullarına yapılır ve bu kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini haiz üst

seçim kuruluna da itiraz olunabilir. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, genelde, il seçim

kurulları tarafından yürütülmekte bulunmasına göre, bu kurullarca ilân edilen geçici adaylara karşı ilk itirazın il seçim kurullarına, il seçim kurulu kararlarına karşı itirazın da Yüksek

Seçim Kuruluna yapılması gerekliği ilkesi kabul edilmiştir.

 1. c) 2972 sayılı Kanunun, adayların incelenmesi ile ilgili 15 inci maddesindeki boşluk

da, yukarıdaki ilkeye uygun biçimde yapılan düzenleme ile doldurulmuştur.

Sonuç : Açıklanan sebeplerle :

1 — 26 Mart 1989 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili

işlemlerin ekli takvimde gösterilen tarihler esas alınarak yürüıülmesine,

2 — Ekli takvimin bu karar metnine dahil olduğuna,

Yargı Bölümü Sayfa : 2

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 27

3 — Takvimdeki, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Başkanlık duyurusu halinde TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

4 — Karar örneğinin Sı>asi Partiler Genel Başkanlıklarına, tum il ve ilçe seçim kurulları Başkanlıklarına gönderilmesine ve ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

22/ 12/1988 günün, 3 (a) maddesinde oyçokluğu ile diğer maddelerde oybirliği ile karar

verildi.

KARŞİ O Y YAZIS I

Siyasi partiler, milletvekili veya mahalli idareler seçimlerinde, adaylarının tesbitini kendi

tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan bir veya birkaçı ile yapabilirler. Aday tesbiti

işlemi esasında siyasi partilerin bir iç sorunudur. Ancak, 2820 sayılı Kanunun 37 inci maddesi, siyasi partilerin, kontenjan adaylığı ile merkez yoklaması dışında, tüzüklerinde belirlenen

parti aday seçimlerinin, seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılmasını öngörmüştür : Önseçim veya aday yoklaması yöntemi ile aday belirlenmesi gibi. Butun üyelerinin katılımı ile yapılan önseçimde, anılan Kanunun önseçim ile ilgili hükümleri uygulanır.

Ancak, 2820 sayılı Kanunun 37 ilâ 51 inci madde hükümleri kural olarak milletvekilliği

seçimi aday belirlemesinde uygulanır. Bu husus, anılan maddelerde açıkça vurgulanmıştır. 2972

sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, mahalli idareler seçimleri aday belirlemesinde de bu hükümlerin uygulanma olanağı sağlanmıştır. Ne var ki , bu uygulama, milletvekili seçimine oranla, çok daha dar ve sınırlıdır. Gerçekten, birinci fark seçim çevrelerinden kaynaklanır.

Milletvekili seçiminin aksine mahalli idareler seçiminde ilçe, belde, buyükşehir belediye hudutları içi birer seçim çevresidir. (2972 S.K. Md.3,4). İkinci olarak, 2972 sayılı Kanunun 10.

maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre, mahalli idareler aday tesbitinde 2820 sayılı Kanunun 37

ilâ 51 inci maddelerinde yer alan işlemler yönünden, (İlçe Seçim Kurulu), (Yüksek Seçim Ku –

rulu)’nun; (Siyasi Parti İlçe Başkanlığı)’da (Siyasi Parti Genel Başkanlığı) yerine getirilmiş;

başka bir anlatımla, ust kurullara veya üst kademelere herhangi bir görev ve yetki verilmemiş,

önseçim işlemleririn ilçe seçim kurulları ve siyasi parti ilçe başkanlığı tarafından yürütülmesi

ve sonuçlandırılması ilkesi benimsenmiştir. 2972 sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının

(d) bendinde yer alan: “Siyasi partiler 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 46 ıncı maddesinde belirtilen aday adayları listesi ile birlikte müşterek listeli aday adayları listelerini de ilçe

seçim kurulu başkanlıklarına verirler” hükmü de bu hususu doğrulamaktadır. Mahalli İdareler seçimi önseçiminde, ilçe seçim kurulu dışında üst kurullara ve özellikle il seçim kuruluna

görev ve yetki tanıyan bir hükme rastlamak mümkün değildir. Önseçimde, il seçim kurullarının tali derecede bir fonksiyonunun varlığı kabul edilebilir. Buyükşehir belediye başkanlığı

aday adayı listelerinin ilçelere gönderilmesi, önseçim ilçe seçim kurulu birleştirme tutanaklarının buyükşehir belediyesi düzeyinde birleştirilmesi gibi, Fakat, bunun dışında asli bir görev

ve yetkitkinin varlığından söz edilemez. Sonuç olarak denilebilir ki, Kanun, mahalli idareler Önseçimini, ilçe düzeyinde bitirmeyi amaçlamış, bu konunun ust kurullara sirayetini düşünmemiştir. İl seçim kurulları, önseçimden sonra adaylık aşamasında görevli ve yetkili olarak ortaya

çıkmaktadır. Açıklanan sebeplerle, mahalli idareler önseçiminde il seçim kurullarına itiraz mercii

olarak görev ve yetki verilemeyeceğini düşünüyoruz.

Öte yandan, büyükşehir belediye başkanı aday adaylığına karşı tanınan ve il seçim kuruluna kadar giden itiraz imkânının, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile il genel

meclisi üyelerine (veya bunlara karşı) tanınmasının (Kanun önünde eşitlik) ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Mahalli İdarelerin çeşitli organlarına seçilmek üzere aday adaylığını koyan

kişiler arasında farklılıklara, farklı hukuki durumlara yol açabilecek bir uygulamaya yer verilmemesi gerektiği kanısındayız.

Açıklanan sebeplerle sayın çoğunluğun bu yöndeki kararına karşıyız.

Üye Üye Üye

Muharrem DİNÇ Ahmet ÖZERFN Orhan YALÇ1NKAYA

Yargı Bolümü Sayfa : 3

Sayfa : 28 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

28 Mart 1989 Pazar Gunu Yapılacak Olan Mahalli ldareler ıle

Mahalle Muhtarlıklar ı ve İhtiyar Heyetleri

Genel Seçiminde Uygulanacak

SEÇİ M TAKVİM İ

No

30 Aralık 1988

Cuma

1 Ocak 1989

Pazar

5 Ocak 1989

Perşemb e

7 Ocak 1989

Cumartesi

9 Ocak 1989

Pazartesı

10 Ocak 1989

Salı

1 1 Ocak 1989

Çarşamb a

12 Ocak 1989

Perşemb e

1) İlgili Kanunlarda öngörülen bazı sureler, 3469 sayılı kanunla 2972

sayılı Kanuna eklenen geçici 1 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır.

2) Bu takvimde geçen (Siyası Partiler) deyimi, Yüksek Seçim Kurulunca

seçime katılabilecekleri tespit ve ilân olunan sıyası partileri ifade eder.

3) Takvimde son gunu belirtilen sureler, aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gun saat 17.00’de sona erer

Adaylıklarını koyacak memurların \e silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son gunu (2839

S.K. 18)

SEÇİMİ N BAŞLANGI Ç TARİH İ

İl Seçim Kurullarınca. (1988 Malı Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş

beledıyele r dahil), belediye meclisi ve il genel meclisi asıl ve yedek

uye sayılarının, seçim çe\relerine gore, tespit ve ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi (2972 S.k 5, 7)

İl secim kurullarınca tespit edilen, belediye meclisi ve il genel meclisi asıl ve yedek üyeleri sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilânı (2972

S K 5. 1)

Siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday

tesbiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son gunu (3507 S.k. 2, 2972 S K 10e)

Siyası partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacaklarının, Yüksek Seçim Kurulunca,

Cumhuriyet Başsavcılığına bıldirilmesi.

1) Siyasi partilerin, önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları

seçim çevrelerine ıilışkin ve önseçimde oy kullanacak partili üyeleri

gösteren listelenil, ilgili İlçe Seçim Kurulların Cumhuriyet Başsavcılığınca gonderilmesine başlanması

2) Yüksek seçim Kurulunca;

Sıvasi partilerden hangilerinin hangi seçim çevrelennde hangi usul

ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarına ilişkin bildirimlerinin, ilgili

İlçe Seçim Kurullarına ulaştırılmak üzere, İl Seçim Kurullarına bildirilmesi.

Siyasi partilerin mahallî teşkilât başkan ve üyelerinden görev yaptıkları yerlerden Belediye Başkanlığı için aday adayı olmak isteyenlerin görevden çekilmelerinin son gunu (2820 S.K. 40/4, 3469 S.K.

Geçici Madde 9).

Yargı Bölümü Sayfa 4

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 29

13 Ocak 1989 Önseçim İlçe Seçim Kurullarının oluşıurulması çalışmalarının başCuma laması (2820 S.K. 41).

(Adları bildirilecek siyasi partili üyelerin, ada> adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyası partilere hatırlatılacakıır) (2820 S.K. 41).

16 Ocak 1989 Önseçime katılacak siyasi partiler uye listelerinin. Cumhuriyet BaşPazartesı savcılığınca, ilgili İlçe Seçim Kurullarına gönderilmesinin son gunu

(2820 S.K. 42).

17 Ocak 1989 Önseçim İlçe Seçim Kurullarının oluşumunun tamamlanması ve oluSalı şumunda görev alanlara tebligat yapılması.

20 Ocak 1989 Siyasi partiler, önseçim dışında seçim kurullarının yönetim ve deneCuma timi altında başka bir yöntem ile aday yoklaması yapacaklarsa, bu

halde oy kullanacak seçmen listelerini uye kayıt defterlerıyle birlikte, ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına vermelerinin son gunü (2820

S.K. 42-6). (Siyası partilerin bu listeleri uç nüsha olarak hazırlayıp

vermeleri gereklidir).

25 Ocak 1989 Siyasi partilerin, birleşik oy pusulasındaki sıralamada yerlerinin beÇarşamba lirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunda ad çekme işlemi

yapılması (2972 S.K. 18/b-l).

26 Ocak 1989 1) Siyasi partilerin :

Perşembe a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine

ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler,

 1. b) Siyasi partilerin, önseçim dışındaki bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulları başkanlıklarına verdikleri listeler’in,

askıya çıkarılması (2820 S.K. 42/7) (Saat: 08.00).

 1. c) Askıya çıkan listelere itirazların başlaması,
 2. d) (itiraz üzerine listeden çıkarılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı

ile) Parti seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (2820 S.K. 42/7).

29 Ocak 1989 1) 26 Ocak 1989 gunu askıya çıkarılan listelerin, askıdan indirilmesi

Pazar (2820 S.K. 42/7).

2) Bu listelere karşı yapılacak itirazların son gunu (2820 S.K. 42/son)

30 Ocak 1989 Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (2820

Pazartesı S.K. 41). (Bildirilecek partili uyelerin aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu hatırlatılacaktır).

31 Ocak 1989 1) Siyasi partiler seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilSalı çe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son gunu (2820

S.K. 42/son).

2) Siyasi partiler seçmen listelerinin kesinleşmesi.

1 Şubat 1989 Siyasi partilerin aday adayları listelerini önseçim ilçe seçim kuruluÇarşamba na vermelerinin son gunu (2820 S.K. 40/6).

2 Şubat 1989 Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve oluşumPerşembe da görev alanlara bu hususun tebliğinin son günü (2820 S.K. 41).

Yargı Bölümü Sayla 5

Siyasi

yapın ı

1) Siyasi

Sıvası partiler

Sayfa : 30 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

3 Şubat 1989

Cuma

5 Şubat 1989

Pazar

9 Şubat 1989

Perşembe

10 Şubat 1989

Cuma

11 Şubat 1989

Cumartesi

12 Şubat 1989

Pazar

13 Şubat 1989

Pazartesı

14 Şubat 1989

Salı

15 Şubat 1989

Çarşamba

16 Şubat 1989

Perşembe

17 Şubat 1989

Cuma

Yargı Bolumü Sayfa 6

Önseçimlere hangi siyasi partilerin ve hangi secim çevrelerinde katılacaklarının ilçe seçim Kurullarınca ilânı (Büyükşehir belediye başkanı için il seçim kurulu) (2820 S.K. 41).

1) Seçime katılan siyasi partilerin, aday adayların içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili il ve önseçim ilçe

seçim kurulları başkanlıklarına teslim etmelerinin son gunu (2820

S.K. 46/1).

2) İlgili önseçim ilçe seçim kurulları başkanlıklarının bu oy pusulalarını ve zarfları mühürlemeleri (2820 S.K. 46/1).

1) Seçim yapılacak tum çevrelere ait sandık seçmen listelerinin askıya

çıkarılması (Saat : 08.00) (298 S.K. geçici 18).

2) Seçmen listelerine itirazların başlaması.

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (3507 S.K. 3, 2972 S.K. 13/2).

1) ÖNSEÇİM – ADA Y YOKLAMAS I

2) önseçim sandık kurullarının sayım-dokum işlemlerini tamamlamaları ve bunun sonucuna göre düzenl e ecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim

kurullarında birleştirme.

3) Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için önseçim ilçe seçim kurulu

tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi.

Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi

(2820 S K. 48. 51/1).

1) Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına itirazın son günü (Saat : 14.00’e kadar )

2) Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin ve büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son gunu.

3) il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin son günü.

Sandık seçmen listelerinin askıdan indirilmesi (Saat : 17.00’de)

1) Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin

olarak karara bağlanmasının son gunu

2) iI seçim kurullarına buyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şıkavetlerın ve ilçe seçim kurullarının

büyükşehir belediye başkanlığı bııleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son gunu.

Sandık seçmen listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son gunu.

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 31

IS Şubat I989 1) Sandık seçmen listelerinin kesinleştirilmesi.

( cumartesı 2) Siyasi partilerin aday listelerini ilçe seçim kuruluna vermelerinin son

günu (2972 S.K 12 1).

3) Buyukşehirlerde siyası partiler il idare kurullarının buyükşehir belediye başkan adaylarını il seçim kuruluna bildirmelerinin son gun u

(2972 S.K. 12’3).

19 Şubat 1989 1) Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilPazar çe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması hususunun tebliği (2972 S.K. 11).

2) Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına ve seçmen bilgi kâğıtlarının yazımına başlanması (Yazım ve onay işlemleri tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımına başlanması).

21 Şubat 1989 1) İlgili siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalaSalı rının son gunu (2972 S.K. 11).

2) İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili

olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vesaire gibi).

(NOT : Yörenin özelliklerine, basım ve dağıtım olanaklarına göre

ön hazırlıklara uygun görülecek önceki bir tarihte de başlanabilir).

22 Şubat 1989 Geçici adayların (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurutları, (BuÇarşamba yukşehir belediye başkanı adaylarının il seçim kurulları) tarafından

mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2972 S.K. 12/2-4).

23 Şubat 1989 1) Geçici olarak ilân edilen adaylara karşı ilçe seçim kuruluna (buyükPerşembe şehir belediye başkan adaylığı için il seçim kuruluna) yapılacak itirazların son gunu (2972 S.K. 14-1, 36; 298 S.K. 125).

2) İlçe seçim kurullarının (buyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için

il seçim kurullarının), kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık

veya aykırılık bulunduğunu görmeleri halinde, durumu ilgililere ve

siyası partilere bildirmelerinin son gunu (2972 S K. 15 I, 36: 298

S.K. 125).

24 Şubat 1989 1) İlçe seçim kurulunun (buyükşehir belediye başkan adaylığı için il seCuma çim kurulunun) geçici olarak ilân edilen adaylara karşı yapılan itirazları karara bağlamasının son gunu (2972 S.K. 14 1, 36; 298 S.K.

125).

2) 2972 sayılı Kanunun 15’1. maddesine göre, haklarında bildirimde

bulunulan adayların veya mensubu oldukları siyası partilerin itirazlarının son gunu (2972 S.K. 15/2).

26 Şubat 1989 |) İlgililerin, ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il

Pazar seçim kurulunun buyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin

kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son gunu (2972

S.K. 14 I, 36; 29F S K 125).

2) 2972 sayılı Kanunun 15 2. maddesine gore yapılacak itirazların. il

seçim kurulu ve buyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin karara bağlanmasının son gunu (2972 S.K. 15 ‘2). ,

Yargı Bölümü Sayfa : 7

Cumartesı

18 Şubat 1989

Sayfa : 32 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

27 Şubat 1989

Pazartesi

28 Şubat 1989

Salı

3 Mart 1989

Cuma

6 Mart 1989

Pazartesi

12 Mart 1989

Pazar

15 Mart 1989

Çarşamba

18 Mart 1989

Cumartesi

19 Mart 1989

Pazar

21 Mart 1989

Salı

22 Mart 1989

Çarşamba

23 Mart 1989

Perşembe

25 Mart 1989

Cumartesi

26 Mart 19S9

Pazar

1) Sandık kurutları oluşum çalışmalarına başlanması (298 S.K. 24/1).

2) İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basım

tamamlandıkça bir plân dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına

teslimine başlanması.

1) İl seçim kurulunun, ilçe seçim kurulunun kararlarına karşı yapılmış

itirazları kesin karara bağlamasının son günü (2972 S.K. 14/1).

2) Adaylık şartlarındaki noksanlık veya aykırılık nedeniyle, il seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kesin kararlar sonucu, siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi

halinde, bu hususun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere

tebliği (2972 S.K. 14/2, 15/3).

Siyasi partilerin aday listelerinde meydana gelen eksikliği tamamlamasının son günü (2972 S.K. 14/2, 15/3 ).

KESİN ADA Y LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dahi!) ilçe seçim

kurulunca, (büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurulunca)

İLANI (2972 S.K. 16).

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun tebliğine başlanması (298 S.K. 24/1).

Seçime katılacak bağımsız adayların oy pusulalarını ilçe seçim kurullarına (büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarına)

vermelerinin son günü (Saat : 17.00’ye kadar) (2972 S.K. 13, 18-b).

Sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması (298 S.K. 68).

Seçim propagandası başlangıcı (3507 S.K. Geçici Madde 2)

Sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298 S.K. 68).

Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması

ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

Hazırlanan malzeme torbalarının sandık kurulları başkanlarına teslimi ve sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmesi (298 S.K. 68/2).

Seçim propagandasının sonu (Saat : 18.00) (3507 S.K. geçici madde 2).

1) O Y VERM E GÜNÜ

2) Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat : 24.00).

Yargı Bolümü Sayfa 8

Pazartesi

1989

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 33

TÜRKİY E CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NC A

2 8 ARALI K 198 8 TARİHİND E UYGULANACAK KURLAR:

BÜLTEN NO: 1363/24 7

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİ F EFEKTİ F

DÖVİZİ N CİNS İ ALI Ş SATI Ş ALI Ş SATI Ş

========================= ========= ========= ========= =========

1 ABD DOLARI 1810.0 5 1813.6 8 1810.0 5 1832.0 0

1 AVUSTRALYA DOLARI 1549.4 0 1552.5 1 1523.0 6 1568.1 9

1 AVUSTURYA ŞİLİN İ 145.1 5 145.4 4 145.1 5 146.9 1

1 ALMAN MARKI 1018.8 9 1020.9 3 1018.8 9 1031.2 4

1 BELÇİK A FRANG I 48.8 5 48.9 5 48.0 2 49.4 4

1 DANİMARKA KRONU 263.8 5 264.3 8 263.8 5 267.0 5

1 Fİ N MARKKAS I 434.6 9 435.5 6 427.3 0 439.9 6

1 FRANSI Z FRANG I 298.4 4 299.0 4 298.4 4 302.0 6

1 HOLLANDA FLORİN İ 902.7 2 904.5 3 902.7 2 913.6 7

1 İSVE Ç KRONU 295.4 2 296.0 1 295.4 2 299.0 0

1 İSVİÇR E FRANG I 1208.7 2 1211.1 4 1208.7 2 1223.3 7

100 İTALYA N LİRET İ 138.7 0 138.9 8 136.3 4 140.3 8

1 JAPO N YEN İ 14.5 1 14.5 4 14.2 6 14.6 9

1 KANADA DOLARI 1514.6 8 1517.7 2 1488.9 3 1533.0 5

1 KUVEYT DİNAR I 6441.4 7 6454.3 8 6331.9 7 6519.5 8

1 NORVEÇ KRONU 276.1 4 276.6 9 271.4 5 279.4 8

1 İNGİLİ Z STERLİN İ 3264.4 3 3270.9 7 3264.4 3 3304.0 1

1 SUUD İ ARABİSTA N RİYAL İ 482.8 1 483.7 8 474.6 0 488.6 7

ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI 1.168 2 AVUSTRALY A DOLARI

1 ABD DOLARI 12.470 2 AVUSTURYA ŞİLİN İ

1 ABD DOLARI 1.776 4 ALMAN MARKI

1 ABD DOLARI 37.051 6 BELÇİK A FRANG I

1 ABD DOLARI 6.860 1 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI 4.164 0 F İ N MARKKAS I

1 ABD DOLARI 6.065 0 FRANSI Z FRANG I

1 ABD DOLARI 2.005 1 HOLLANDA FLORİN İ

1 ABD DOLARI 6.127 0 İSVE Ç KRONU

1 ABD DOLARI 1.497 4 İSVİÇR E FRANG I

1 ABD DOLARI 1304.9 9 İTALYA N LİRET İ

1 ABD DOLARI 124.7 4 JAPO N YEN İ

1 ABD DOLARI 1.195 0 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI 6.554 9 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI 3.748 9 SUUDİ ARABİSTA N R.

1 KUVEYT DİNAR I 3.558 7 ABD DOLARI

1 İNGİLİ Z STERLİN İ 1.803 4 ABD DOLARI

BİLG İ İÇİN :

1 ÜZEL ÇEKME HAKKI(SDR ) 1.345 6 ABD DOLARI

1 AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU ) 1.170 0 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR ) 2440.5 2 TÜRK LİRAS I

1 AVRUPA HESA P BİRİMİ(ECU ) 2122.0 1 TÜRK LİRAS I

1 GR. (99 9 AYAR ) ALTI N ( 2 7 ARALI K 1988):TL . 24,400 – 24,90 0

RIYALI

Sayfa : 3 4 RESMİ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER ITIBARIYLA 28 ARALIK 1988 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

1- Uzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine ihalesi il e

alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin degerleri aşağıdadır .

VADEYE KALAN BUGÜNKÜ 1

TARIHI TANıM GÜN SAYISI (100 .000,

25/(11/39 127 29 95 .311

25/01/3 9 98 28 95 811

01/02/3 9 3B 35 9- .795

22/02/8 9 I:T 56 91 .813

22/03,3 9 93 56 91 .813

01/01/3 9 33 63 90 8.3

22/03/3 9 12T 81 88 .006

22,03/3 9 98 84 83 .006

29/03/8 9 33 91 87 .034

05/0-/8 9 6B 93 86 .174

19/0./8 9 121 112 84 .33 7

19/04/8 9 9B 112 84 .33 7

03/05/8 9 69 126 82 646

17/05/89 9B 140 80 948

17/35/3 9 12T 1.0 80 .9-8

31/05/3 9 69 154 79. .292

1./06/3 9 121 163 77. 6 77

U/06/S 9 98 163 7 7 . 677

28/06/3 9 6B 182 76. 102

12/07/89 12T 196 74. 565

12/07/89 78 196 74. .565

0J/03/S9 98 224 71. .602

09 ’03/8 9 12T 224 7 1 . 602

06/C5/3 9 9B 252 6 3 . 778

06/09/3 9 12T 252 6 8 . 778

27/09/3 9 93 273 6 6 . 746

C-/10/8 9 12T 230 6 6 . 035

01/11/89 12T 308 63 517

29/11/89 121 336 6 1 . 065

27/12/8 9 12T 364 58 724

Vadeler, yukarıdak i tarihlerl e aynı olmayan fakat yukarıdak i tarihle r

arasınd a gelen,Üzerind e fai z kuponu bulunmayı p ıskontol u olarak alına n

Devle t İç Borçlanma Senetlerind e vade tarih i olora k listed e yer ata n bi r

sonrak i tari h esas alınır .

üzerind e fai z kuponu taşıya n Hazine ihalesi il e alına n Devle t iç Borçlanma

Senetlerini n değerler i aşağıdadır .

VADE YİLLİK KUPON

TARIHI TANıM FAİZ ORANı (100 000.

0,/01/S 9 13T2 46 .50 122 .239

21/01/8 9 24T2 40 .00 117 .232

01/02/8 9 18T2 38. .50 115 .483

21/02/8 9 2412 42. .00 114 .608

01/03/3 9 18T2 45 00 114 5-4

26/03<89 18T2 43 .50 112 .325

24/0-/8 9 18T2 50 00 1C8 791

14/05/r9 2-T2 44 50 105, .235

21/05/3 9 1812 50 00 104 972

1-/06/89 2412 46 .50 101 .660

19/06/89 1812 48 50 101 .065

11/07/39 24T2 46 00 121 .125

0VCS/S 9 24T2 39 00 115 .472

05/09/3 9 !8T2 5 9 00 118. .41 7

03/10/8 9 24T2 50 50 111 .792

31/10/8 9 24T2 50 00 107 .872

28/11/8 9 24T2 50 .00 104 .005

26/12/3 9 2412 48 .00 100 .131

23/01/9 0 36T2 40 .00 116 .521

23/02/9 0 36T2 41. .50 113 .645

28/03/9 0 36T2 42 .00 110 441

22/04/9 0 24T2 59 .00 110 .697

11/05/90 1812 63 .50 108 .069

17/06/90 2412 61 .50 101 .659

13/07/9 0 36T2 40 .50 117 .828

25/07/9 0 3672 33 .50 116 .216

12/03/90 2-T2 56 00 120 .847

12/09/90 36T2 43 00 114 055

07/10/9 0 24T2 54 .50 112 .127

07/11/9 0 3612 50 .50 106 .975

05/12/9 0 36T2 50 .00 103 .021

01/01/91 3672 47. .00 122. .861

22/01/91 3672 54, ,00 123. . 1B4

08/04/91 3672 5 9 . 00 112. .967

06/05/91 3612 6 3 . 00 108. 875

03/06/91 3672 6 3 . 00 104. 153

01/07/91 36T2 60 00 129. .184

23/09/91 3612 53. 50 114 040

18/11/91 36T2 6 3 . 00 106. 787

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER

TL ÜZERİNDEN)

4 Yukarıdak i nnddelerde belirtilenle r dışınd a kala n Devle t iç Borçlanma

Senetleri nominal değerle n Üzerinde n değerlendirilecektir .

TL ÜZERİNDEN)

T.C.

Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) – 7 Ekim 1920

28 Aralık 1988 ÇARŞAMBA Sayı: 20033

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinden :

E . No : 1988/97

K . No : 1988/208

3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan mahkememizin 30/3/1988 tarihli ilâmı ile 3167

S.K. 13. T.C.K.nunun 119. maddeleri gereğince, 30.000,— TL . ağır para cezası ile hükümlü

Mehmet oğlu 1961 D.Iu Bayram Polat hakkındaki gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlü kararın ilâmının tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren

 1. gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.

17858

Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliğinden :

1988/1003

Yozgat ili Çekerek ilçesi Aydıncık Mah . veya Köyü Cilt No : 08/02 sayfa no: 37 kütük

sıra no: 69 da nüfusa kayıtlı Murat veya Ayşe’den olma 1959 D.lu , Ahmet Şeker’e cezası müd*

detince M.K.nu n 3S7. Maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine Niğde ili Merkez

Hasköyü cilt no 38, sayfa no: 87 kütük 239 da nüfusa kayıtlı ve halen Meyveli Sok. 17/25

Etlik Ankara adresinde ikâmet eden Av . Hasan Arslan’ın vasi tayin edildiğine dair mahkememizce verilen 6/12/1988 tarih ve 1988/1003-1438 sayılı ilâmı iles

karar verilmiştir.

İlân olunur. 17859

1988/1249

Sivas İli İmranlı İlçesi Cilt No : 014/01 Sayfa No: 59, Kütük Sıra No : 23 de nüfusa kayıtlı Osman ve Gülname’den olma 1951 D.lu Mürsel Karabıyık’a cezası müddetince M.K.nun

 1. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine Kırşehir İli Kaman İlçesi Ebiyitköyü

Cilt no: 027/02 Sayfa No : 76 Kütük 140/73 de nüfusa kayıtlı ve Ankara Barosu Avukatiarırtdan Av . Mehmet Emin Bayram’ın vasi tayin edildiğine dair mahkememizce verilen 9/12/1988

tarih ve 1988/1249-1448 sayılı ilâmı ile karar verilmiştir.

İlân olunur. 17860

Sayfa : 36 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Bitlis Valiliğinden :

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;

1 — Bitlis Mutki Merkez 86 Daire Afet Konutu ikmal inşaatı ve kanalizasyon işi Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile 1989 yılına sari ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede, 5 Mart 1988 tarih ve 19745 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Bayındırlık

ve İskân Bakanlığının “Uygun Bedel’e ait Tebliğ hükümleri (24 Mart 1988 tarih ve 19764 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik hükmüne gore) uygulanacaktır.

2 — İşin tahmin edilen bedeli (288.000.000,—) TL . dir.

3 — ihale 20.1.1989 Cuma gunu saat 10.00’da Bitlis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü

İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır.

4 — ihale Şartnamesi ile diğer evrak Bitlis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai

saatleri içinde görülebilir.

5 — İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine

ve “Uygun Bedel Tebliğine” uygun olarak:

A – İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte:

 1. a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli

kadar müteahhitlik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini.)

 1. b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait “Yapı Araçları belgelerini ve/veya taahhütnamesini,
 2. c) Malî Güçlerine ait Malî Durum Bildirgesi ve belgelerini,
 3. d) Teknik personel taahhütnamesini,
 4. e) Taahhüt durumu bildirgesi ve belgelerini,

verecektir.

B – İhaleye girebilmek ıçm, teklif mektubu ile birlikte;

 1. a) ihaleye katılma belgesini,
 2. b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
 3. c) Noter tasdikli imza sirkülerini,
 4. d) istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli sirkülerini,
 5. e) Bitlis Valiliği adına alınmış (8.640.000,—) TL . tuunnda geçici teminatı,

0 İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer

belgeleri,

verecektir.

6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 13.1.1989 Cuma günü mesai saati

sonuna kadardır.

7 — İstekliler Teklif mektuplarım 20.1.1989 Cuma gunu saat 9.30’a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verecektir.

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilân olunur. 17834 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 37

S.S.K. Ankara Doğumevi Salınalma Komisyonu Başkanlığından :

Doğumevimizin bir yıllık takribi ihıiyacı olan 250 ton Ö/el Kalorifer Yakıtı, 70.577.500,—

 1. muhammen bedelle Alım satım tşlemlemleri Yönetmeliğimizin kapalı zarf usulü gereğince 6/1/1989 Cuma günü saat 15.00 de ihale edilecektir.

Bu işe ait idarî Şartname, Ünitemiz Satınalma Komisyonu Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

isteklilerin; teklif mektuplarında fiaıları Kilogram üzerinden vermeleri, Özel Kalorifer

Yakıtına Eneıjı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ileride yapılacak zamların Hatlara yansıyacağını, indirim oranının ise bu zamlarda baki kalacağını, ayrıca teklifin net rakam olarak belirtilmesini,

Geçici teminat miktarı 2.117.325,—TL. olup ihale gününe kadar rayiç fiatlarında resmî artış olduğu takdirde o gun’ ü rayiç bedeli üzerinden % 3 hesaplanarak alınacaktır. Ayrıca

ihale üzerinde kalan firmadan mukavele yapılmadan evvel % 6 nisbetinde Kat’i Teminat alınacaktır.

Tekliflerde eşit fiat verildiği takdirde, bayilerin tanker sayısı, yakıt depolama imkanları v.s. gibi hususlar gözönunde bulundurulacaktır.

ihaleye iştirak edeceklerin, Petrol ofisi Bayilik Belgesi, referansları, imza sirküleri ve

19SS > ılı tasdikini havi Ticaret Odası kayıt belgesi ile usulüne uygun olarak hazırlanmış kapalı

tekliflerini ihale saatinden evvel (SaaL 14.00’e kadar) makbjz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

Postada vukua gelecek gecikmeler dikkate alınmayıp Kurumumuz 2886 sayılı Yasa’ya

lâbı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

17623 / 2-2

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

1 — tzmiı Bölge Baş Mudu”jğu Derince Tesisleri ile Tupraş rafinerisinden Ofisimiz

E:tnboğa Hava İkmal işletme Müdürlüğüne toplam 45.000 Ton (T <7o 30 olabilir) Jet A-l

yakıtının taşıttırılması ışı şartnamesi esası dahilinde tç Piyasadan kapalı teklif usulüyle ihale

edilecektir.

2 — Bu işe ait muhammen bedel 751.050.000,—TL. olup geçici teminatı 22.531.500,—

 1. dır.

3 — Şartnameler Malzeme Şube Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde ücretsiz olarak

temin edilebilir.

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını tr. geç 12/1/.989 günü saat

14.30’a kadar dış zarfın üzerine “Jet A-l yakıtı taşıttırılması işin» ait tekliftir.” ibaresini yazarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Ş-iöe Müdürlüğü Bestekar Sok No: 8

Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5 — Tekliı mektupları 12/1/1989 gunu saat 15.00’de Satınalma Komisyonu Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.

6 — Ofisimiz Devleı ihale Kanununa tabii olrrayıp iha’^yi yapıp yapmamakla veya fiat yönünden en uygun leklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir.

m 17831 / 2-2

P.T 1 Genel Mııdurluğunden :

Teşekkülümü/ ihtiyacı için Anten Dalga Klavuzu ve aksesuarları saıınalınacaktır.

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi

Başkanlığından (II. Dış Satınalma Şube Müdürlüğü) veya İstanbul’da Sirkeci Büyük Postane

üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme servisinden KDV dahil 200.000,—TL.

bedelle temin edebilirler.

Teklifler engeç 31/1/1989 günü saat 10.00’a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme

Dairesi Başkanlığına veı ilecek veya posıa ile gönderilecektir.

Hu larilııen sonra gönderilecek teklifler dikkate alınmayacaktır.

17810 / 2-2

Sayfa : 38 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Etibank Genel Müdürlüğünden :

YAP I İŞLERİ İLÂNI

1 — Bankamızca Bigadiç Kolemanit İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünde yaptırılacak

olan “Ocak sularının Çamkdy Barajına iletilmesi” işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İller Bankası değişken birim fiatlan 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname esaslarıyla ihale

edilecektir.

2 — Bu işin 1988 yılı birim fiatlan ile ilk keşif tutarı 145.000.000,— TL . olup geçici

teminatı 4.350.000,— TL.dir. Ödemeler 1989 yılı birim fiatlan ile yapılacaktır.

3 — İhale 7/2/1989 Salı günü saat 15.00’de Etibank Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Tekliflerin ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evrakının alındığı gün ve saati belirten bir

belge karşılığında Etibank Genel Müdürlüğü Genel Evrak bürosuna verilmiş olması gerekmektedir.

Bundan sonra yapılacak müracaatlar ve postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için:

 1. a) “B ” grubundan enaz 500.000.000,— TL.lık müteahhitlik karnesini,
 2. b) Son beş yıl içinde 1988 yılı birim fiatlanyla 500.000.000,— TL . tutarında bir işi

bitirdiğine ve geçici kabulünü yaptırdığına dair bir belgeyi,

 1. c) 50.000.000,— TL.h k serbest nakit ve 100.000.000,— TL.lık toplam serbest nakit

ve mektup kredisi bulunduğuna dair ilgili bankalardan alınmış referans mektuplaıını,

 1. d) İhale dosyasını satın aldığına dair makbuzun bir suretini,

Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen evraklara ekliyerek 6/1/1989 günü saat 17.00’ye kadar Etibank Gene! Müdürlüğü Muhaberat Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 — İhale dosyası Bigadiç Kolemanit İşletmesi ve Bankamız İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye iştirak belgesi alma müracaatında bulunabilmek için ihale dosyasının satın alınması şart olup, firmalar müracaat yazılarına ihale dosyasını satın aldıklarını

gösteren makbuzun bir suretini eklemek zorundadır.

İhale dosyası Bankamız Muhasebe ve Malî İşler Dairesi (Finansman Şubesi) veznesine

50.000,— TL . yatırıldığını gösterir makbuz karşılığında İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır.

6 — İhaleye iştirak belgesi alanların belgesi 30/1/1989 tarihinden itibaren verilecektir.

Bankamız ihaleye iştirak belgesi vermediklerine açıklamasını yapmaya mecbur değildir.

7 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı olmayıp, yeterlilik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

17888 / 3-1

M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 No.lu Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı iş 2490 sayılı Kanunun

 1. maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile müteahhit YA P AŞ Yapı San. A.Ş. nam ve hesabına ihale edilecektir. Dosyalar çalışma saatlerinde Komisyonda İstanbul ve İzmir İç Tedarik

Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin en geç aşağıda belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar M.S.B . inşaat Emlâk Daire Başkanlığına müracaat ederek eksiltmeye girme belgesi almaları gerekmektedir. İhale dosyalarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına

verilmesi şarttır.

İhalenin Cinsi : İzmir Garnizonu Orduevi ek bina Tamamlama İnşaatı, Keşif Bedeli :

1.563.492.000,— TL. , Geçici Teminatı : 46.904.760,— TL. , İhale Gun ve Saati : 23/1/1989,

S: 11.00, Son Müracaat : 13/1/1989 S: 17.30 17964 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 39

Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden :

1 — Kurumumuz malûl sigortalılarının ihtiyacını karşılamak üzere 75 adet paraplejik

sandalye (Meyra 400 benz.) fiat ve teklif isteme usulüne göre satınalınacaktır.

2 — İsteklilerin İdarî Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç 9/1/1989 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK

İşhanın’daki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gun ve saatte bulundurulmak üzere posta

ile göndermeleri gerekir. Posta’daki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 — İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri Paraplejik Sandalye numunesini ihaleden önce Komisyonumuza teslim edeceklerdir.

4 — Bu işe ait İdarî Şartname mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunda görülebilir.

5 — Geçici teminat miktarı, isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’udür.

6 — Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabî olmadığından, ihaleyi yapıp

yapmamakta, dilediğine ihale etmekte ve istediği miktarda almakta serbesttir.

17833 / 1-1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

ERDEMİR 1112 TİP I VEY A TİP II V E 1030, MALZEMELERİNDEN MAMU L 60 ADE T

BİR MÜHİMMAT MALZEMESİNE AİT KOMPLİKE BİR AKSA M MALZEMESİ

İMAL ETTİRİLEREK SATINALINACAKTIR .

76.MLZ.435 dosya işareti ile Kurumumuz Mühimmat Fabrikasının ihtiyacına binaen

yukarıda belirtilen malzemelerden 60 adet 1350 mm. boyunda ve 630 ila 498 mm. dış çapında

çoğunlukla saç malzemeden mamul bir mühimmat malzemesine ait 4 kanatlı komplike aksam

imal ettirilerek satınalınacaktır.

Bu işe ait şartname Ankara’da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, istanbul’da ise İnönü Caddesi No : 88 Taksim-İSTANBUL adresindeki Kurumumuz İstanbul Şube

Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacaklan teklif mektupları kapalı

zarf içerisinde en geç 12 Ocak 1989 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Kurumumuz İç Alım

Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.

Kurumumu? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 17737 / 1-1

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Aydın ili Söke ilçesi Didim Altınkum mevkiindeki Şirketimize ait Demontrasyon, Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesislerimizin işletme hakkı, tesisin bir bölümünün dış turizme

yönelik yabancı turist getirilmesi ve konaklaması şartı ile şartname hükümlerine göre işletmeci bir firmaya devredilecektir.

İstekliler bu işe ait ihale evrakını Konya Devlet yolu No: 70 adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Alım Müdürlüğünden, İstanbul’da Karaköy Rıhtım Cad.

Denizciler Sok. No : 8 Kat. 2 adresindeki Satınalma Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin

edebilirler.

İhale evrakına uygun olarak hazırlanacak olan kapalı teklifler engeç 17/1/1989 Salı gunu

saat 16.00’ya kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğünde bulunacak şekilde postalanmış veya elden verilmiş olacaktır. Zamanından sonra verilen teklifler ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi değildir. 17999 / 1-1

Sayfa : 40 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

MUHTELİ F HURD A MALZEM E SATILACAKTI R

Kurumumuza ait olan aşağıda müfredatı kayıtlı 17 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir.

Şartnameleri Kunım’u n Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Teklifler en geç 5 Ocak 1989 Perşembe günü saat I5.00’e kadar Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir.

Malzemeni n Cins i Miktarı

88-65 “Topsat 2632”

Fuel-oil tankları hurdası (3 adedi kesik şaseye ve dingile aküple)

88-132 “Topsat 2667”

Demir çelik Hur. (Uçak soğutma fanı)

88-136 ‘Topsat 2671″

Muh . alaşımlı demir çelik hurdası (Yüksek

manganh) 130 Ton

88-332 “Topsat 2795”

Muh . demirli yağ radyatörleri hur. 30 Ton

88-449 “Topsat 2858”

Muh . galvanizli yol korkuluğu ve galvanizli

ızgara hurdası 18 Ton

88-490 “Topsat 2896”

Sondaj borusu hurdası 100 Ton

88-471/A “Topsat 2875”

Muh . marka diesel motor hurdaları 30 Ton

88-473 “Topsat 2879”

Cemse ön difransiyelleri 73 Ton

88-474 “Topsat 2880”

Küçük tip Muh . tank şanzumanlan ve difransiyelleri hurdası 40 Ton

88-478 “Topsat 2884”

Muh . dozer arka difransiyelleri hur. 150 Ton

88-6 “Topsat 2581”

Demir çelik hurdası (1 mm 0 çaplı galvanizli ve bakır kaplamalı rule hâlinde tel)

88-9 “Topsat 2584”

Demir çelik Hur. (25, 30, 35 mm. çaplı çelik halat) 8 Ton

88-181 “Topsat 2698”

Muh . iş makinalan parçalan hurdası

(Greyder bıçağı, loder kepçesi, greyder bıçak dişlisi) 16 Ton

88-206 “AL-GR : 239”

Alüminyum hurdası (Levha ve parçalar

halinde) 25 Ton

88-347 “Topsat 2809”

Demir çelik hurdası (Muh. gemi zinciri) 10 Ton

88-360 “Topsat 2822”

Devir düşürücü direksiyon hurdası 6 Ton

88-361 “Topsat 2823”

Muh . iş makinalanna ait lift hurdası 10 Ton

Bulunduğ u Ye r

Geç. Tem.

T L .

60 Ton Kırıkkale Hurda Şant.

8 Ton

İzmit Seymen Hurda ve

5 Ton Malzeme İkmal Şantiyesi

2.000.000

600.000

4.000.000

1.000.000

500.000

7.000.000

2.000.000

2.500.000

2.000.000

3.000.000

750.000

600.000

750.000

5.000.000

500.000

500.000

600.000

17963 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 41

tzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :

Sıra No : 1, ili : tzmir, İlçesi: Merkez, Mevkii : Ahmetağa Man. , Cinsi : Oda ve Han

Avlusu, Pafta : 44, Ad a : 248, Parsel: 8 ve 12, M 2

:278, Muhammen Bedeli : 278.000.000,—

T L . Geçici Teminat: 8.340.000,— TL .

Yukarıda hertürlü bilgisi yazılı Mülhak “Esbak Şeyhülharem Ebubekir Pasa Bini İbrahim Ağa ” Vakfına ait gayrimenkulun mülkiyeti 10/1/1989 Salı günü saat 14.00’de tzmir Vakıflar Bölge Müdürlügü’nde teşekkül edecek Komisyon huzurunda kapalı teklif usulü ile peşin

olarak satılacaktır. Satış şartnamesi hergün çalışma saatleri dahilinde Vakıflar Bölge Müdürlügü’nde görülebilir.

İsteklilerin belirtilen yer gün ve saatte Nüfus Cüzdanı sureti, ikametgâh ilmühaberi ve

geçici teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. Her türlü vergi,

resim ve ilân masrafları alıcıya aittir.

İdaremiz 2886 saydı Devlet İhale Yasasına tâbi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, rayiç

bedeli tesbit etmekte serbesttir. 17680 / 1-1

tç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığından :

Sirkeci/İSTANBUL

1 — K.K.K.hğı ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem malzemenin ihalesi hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Sirkeci/İstanbul tç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. Aranacak

belgeler şartnamenin 3. maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Bir kalem

malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 400.000 Ad . her grup ayn ayrı isteklilerede

ihale edilebilir.

2 — Evsaf ve şartnamesi Istanbul-Ankara ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında

numuneside İstanbul tç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir.

Cinsi : K-45 Kemer, Örme Bel Haki 120 cm. (tip-2), Miktarı : 800.000 adet, Tutan :

880.000.000,— TL. , G . Teminatı : 26.400.000,— TL.thale Gün ve Saati: 12/1/1989 Perşembe Saat 10.00

N O T : 400.000 Adetlik her grup için geçici teminat tutan 13.200.000,— TL.dır.

17965 / 1-1

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş . Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından :

Şirketimiz ihtiyacı aşağıda cins ve miktan yazılı malzemenin temini için Kapalı Zarf

usulü ile ihaleye çıkılmıştır.

Konu ihaleye ait şartname “Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa/ISTANBUL” adresindeki Başkanlığımızdan temin edilebilir.

Teklifler aşağıda belirtilen tarihte engeç saat 16.30’a kadar Başkanlığımıza ulaştınlmış

olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

Duyurulur.

Dosya N o : 1988/1117, Malzemenin Cinsi :• Muhtelif cins Boya Hammaddeleri, Mik ­

tan : 7 Kalem, Geçici Teminat: Muhtelif, Şartname Bedeli: Muhtelif, Son Teklif Verme Tarihi : 2/1/1989

17915 / 1-1

Sayfa : 42 RESMİ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Türkiye Elektrik Kurumundan :

TRAF O MERKEZLERİ İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTI R

1 — Aşağıda adlan belirtilen 4 trafo merkezi sahasında yaptırılacak inşaat işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1988 yılı birim fiyatları ile hazırlanan ve aşağıda belirtilen keşif

tutarlan üzerinden kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.

Şartname

Dosyası Bedeli

Keşif Bedeli Geçici Tem. K.D.V . Hariç

T L . TL . TL .

1 – Ümitköy Trafo Merkezi (İK Ankara) 1.016.186.570 30.485.598 100.000

2 – Gaziantep III Trafo Merkezi (İli Gaziantep) 615.338.938 18.460.169 100.000

3 – Akbttk Trafo Merkezi (İli Muğla) 898.701.000 26.961.030 100.000

4 – Fethiye Trafo Merkezi (İli Muğla) 1.075.337.000 32.260.110 100.000

2 — İhaleye katılabilmek için iştirak belgesi aranacaktır.

İştirak belgesi almak isteyenler en son 10/1/1989 günü saat 12.00’ye kadar aşağıdaki

adrese, ilgili belgelerle yazılı olarak ve ihaleye katılmak istedikleri her iş için ayn dosyalar hazırlayarak müracaat etmelidir.

3 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler;

T.E.K . Genel Müdürlüğü İletim Hattan ve Trafo Merkezleri Proje ve Tesis Daire Başkanlığı İsmet İnönü Bulvan No : 27 Kat: 6 Oda fto: 6017 Tel: 2126900/3370 Balçelievler/Ankara adresinden bedeli mukabilinde alınabilir.

4 — Teklifler 31/1/1989 günü saat 12.00’ye kadar aynı adreste 6. Kat 6001 no’lu odadaki muhaberat servisine verilmelidir.

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapmamakta

veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

18000/ 1-1

T.E.K . Ege Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

MUHTELİ F KÖŞEBENT DEMİRİ – BRANŞMAN KLEMENSLERİ

SATIN ALINACAKTI R

1 — Müessesemizin ihtiyacı olan aşağıdaki muhtelif cins malzemeler kapalı zarf usulü

teklif almak suretiyle iç piyasadan satın alınacaktır.

2 — Bu işle ilgili şartnameler;

A ) Muhtelif köşebent demirleri 15.000,— TL .

 1. B) Muhtelif branşman klemensleri 15.000,— TL .

bedel karşılığı T.E.K . Ege Elektrik Dağıtım Müessesesi Eski Bornova Yolu No : 47 Kat:

3 İzmir adresindeki Satmalına Servisinden temin edilebilir.

3 — Teklif zarfı üzerine;

A ) Muhtelif köşebent demirleri 88-81-MA

 1. B) Muhtelif branşman klemensleri 88-82-MA

rumuzu yazılarak 9/1/1989 tarihinde saat 12.00’ye kadar madde 2’de belirtilen adresteki Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.

4 — İhaleler 9/1/1989 tarihinde saat 13.30’da huzurda açılacaktır.

5 — Muesse.emiz 2886 sayılı Yasaya tâbi değildir. İhaleyi yapmamakta veya dilediğine

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 17887 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa: 43

Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Eskipazar işletme Müdürlüğünden :

% 10 Geçici

Parti Miktar ı Muh . Bed. Teminatı

Adedi Emvalin Cins ve Nev’i Adet M

3

. Dm’ . T L . T L .

1 Çam 2.Sn.Kb. kereste 1904 10.431 450.000 470.000

3 Ç am 3.Sn.Nb. kereste 2214 60.284 320.000 1.935.000

2 Çam 3.Sn.Kb. kereste 2226 16.573 290.000 480.000

7 Çam 3.Sn.Çkb. kereste 8236 35.045 240.000 845.000

1 Ç am 4.Sn.Nb. kereste 854 12.870 230.000 300.000

13 Ç am 4.Sn.Kb. kereste 24049 83.981 200.000 1.695.000

2 Çam Kb . Kadron lata 12797 22.717 180.000 410.000

5 Gök.2.Sn.Nb. kereste 2979 140.681 360.000 5.075.000

33 Gök.3.Sn.Nb. kereste 24215 876.873 310.000 27.235.000

2 Gök.3.Sn.Kb. kereste 1006 14.092 250.000 355.000

5 Gök.3.Sn.Çkb. kereste 7026 33.066 230.000 770.000

13 Gök.4.Sn.Nb. kereste 12971 345.727 230.000 7.970.000

6 Gök.4.Sn.Kb. kereste 7914 46.084 200.000 935.000

3 Gök.Nb . kadron lata 5370 25.346 180.000 460.000

4 Gök. kadron lata 26038 44.587 160.000 720.000

2 Gök.Nb . çıta 9330 14.290 140.000 205.000

102 YEKÛN : 149129 1782.647 49.860.000

Yukarıda müfredatı yazılı ürünlerimiz °7o 25 ve vergileri peşin, bakiyesi % 75’i müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığı satılacaktır.

İhalemiz 4/1/1989 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz ihale salonunda açık artırmalı usulü ile yapılacaktır.

Teminatlar en geç saat 12.00’ye kadar İşletmemiz veznesine nakden yatırılacaktır.

İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. İhale ile ilgili ebat

üsteleri ve şartname ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü Bolu, ORÜS Kurumu Müessese Müdürlüğü Karacasu/Bolu, ORÜS Kurumu İşletme Müdürlükleri ve İşletmemizde mesai saatleri

dahilinde görülebilir.

İlân olunur. 17914 / 1-1

Afyon Belediye Başkanlığından :

Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi 49 ada 1 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan otogaraj tesislerinden aşağıda cinsi, toplam kiraya verilen alan m3

.’si, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 1 adet bilet yazıhanesi ile 1 adet satış ünitesi 2886 sayıh

Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü 31/12/1989 tarihine kadar kiraya verilecektir.

K.D.V . Hariç

Toplam Muh . Bedeli Teminatı

Cins i Numarası mVsi TL . TL .

— 1 adet dükkân 43 18.00 30.000.000 900.000

— 1 adet bilet yazıhanesi 3 15.94 6.000.000 180.000

Sayfa : 44 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Yukarıdaki bir adet dükkânda Gıda + Hediyelik Eşya + Kırtasiye satış üniteleri olarak kullanılacaktır.

İhale 13 Ocak 1989 tarihinde Cuma günü saat 15.30’da Belediye Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

ihalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Ayfon Belediyesi Fen İşleri

Müdürlüğü Emlâk Şefliğinde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılma belgesi almaları için müracaat dilekçeleri ile birlikte;

1 — Kanunî ikametgâh belgesi,

2 — Savcılıktan iyi hal belgesi,

3 — İmza sirküleri (noterden tasdikli),

4 — Nüfus hüviyet cüzdanı örneği (noterden tasdikli),

5 — Geçici teminatı (limit dahili).

İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 10 Ocak 1989 Salı günü mesai saati

sonuna kadardır. Yeterlik belgesi verilmesi »ususunda özel şartnamedeki hususlar dikkate alınacaktır.

İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlân olunur. 17962 / 1-1

T.E.K . Elektrik Üretim ve iletim Müessesesi Müdürlüğünden :

ALT I KALE M ELEKTRONİK MALZEM E SATINALINACAKTIR .

1 — Müessesemiz, Elektronik Müdürlüğünün ihtiyacı için muhtelif ölçülerde altı kalem elektronik malzeme kapalı zarfla teklif alma usulü ile satınahnacaktır.

2 — ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler aşağıda kayıtlı,

T.E.K . Elektrik Üretim ve iletim Müessesesi, Necatibey Cad. No : 3-5 (oda no: 112)

Yenişehir/ANKARA adresinden dilekçe mukabili temin edilebilir. Müessesemizle daha önce

iş ilişkisi olmayan firmalar şartname alabilmek için dilekçelerine oda sicil kayıt sureti, çalışmakta oldukları bankadan alacakları malî referans mektubunu ekleyeceklerdir.

3 — Teklifler en geç 18/1/1989 günü saat 14.00’de aynı adresdeki Muhaberat servisimizde bulundurulacaktır. Gelen teklifler aynı gün saat 14.30’da ekli etikette yazılı adresde alenen

açılacaktır.

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamakta

veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 18043 / 1-1

T.E.K . Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi Müdürlüğünden :

10 TO N ATEŞ BETON U 5 TO N KORUN D HARC I İMAL ETTİRİLECEKTİR

1 — Seyitömer İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 10 ton ateş betonu 5 ton korund harcı imal ettirilecektir.

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir.

3 — Bu işe ait şartname, T.E.K . Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi Necatibey Cad.

No.3 Yemşehir/ANKARA adresindeki Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabili temin edilebilir. (Müessesemizle iş ilişkisi içinde olmayan firmalar dilekçelerine çalışmakta oldukları bankadan alacakları malî referans mektubu, oda sicil kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog

ekleyeceklerdir.

4 — Teklifler 10/1/1989 günü saat 14.00’e kadar yukarıda kayıtlı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.30’da aynı adreste alenen açılacaktır.

5 — Müessesemiz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamakta

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 18042 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 45

T.C. Devlet Demiryolları I. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :

T.C.D.D . HAYDARPAŞA I. BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

BİNASININ TEMİZLİK İŞİ

1 — H.Paşa’daki I. Bölge Başmüdürlüğü binasının temizlik işi Kapalı Zarf usulü ile

eksiltmeye konulmuştur.

2 — Tekliflerin en geç 11/1/1989 günü saat 14.00’e kadar T.C.D.D . I. Bölge Başmüdürlüğü binasında bulunan Komisyonumuza verilmesi şarttır.

3 — İhale 11/1/1989 günü saat 14.00’de H.Paş a I. Bölge Başmüdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığımızda yapılacaktır.

4 — Şartnameler Sirkeci ve Haydarpaşa veznelerimizden 10.000,— TL . bedel karşılığında temin edilebilir.

5 — T.C.D.D . 2886 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya

kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir.

18057 / 2-1

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :

TELEFO N SANTRAL I SATI N ALINACAKTI R

1 — Kurumumuz Ankara Radyosu Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4/24 hat kapasiteli

FAB X elektronik telefon santralı kapalı zarf, usulü teklif almak suretiyle satınahnacaktır.

2 — Bu işe ait şartname T.R.T . Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı, Numara 181 Kavaklıdere-ANKARA adresinden temin edilebilir. Şartnameler posta ile gönderilmez.

3 — Teklifler en geç 10/1/1989 günü saat 14.00’e kadar T.R.T. Kurumu Genel Evrak

Müdürlüğüne verilecektir.

4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.

5 — Bu ihalede, Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı karan

ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren Ek Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

6 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tâbi olmadığından alımı yapıp yapmamakta

kısmen, bölerek, miktar artırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 18056 / 2-1

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İskenderun Bölge Müdürlüğünden :

Türkiye Ziraî Donatım Kurumu tarafından nakliye yaptırılacaktır. İskenderun Bölge

Müdürlüğünden 13.000 ton kimyevi gübre muhtelif mahallere naidett irilecek tir.

Şartnamesi Iskenderun-Adana-Mersin-Malatya ve Diyarbakır Bölge Müdürlükleri ile

Antakya ve G.antep Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir.

Kapah Teklifler 17 Ocak 1989 Sah günü saat 10.30’a kadar İskenderun Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.

Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.

18052 / 1-1

Sayfa : 46 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satmalına Müdürlüğünden :

1 — Bankamız ihtiyacı için;

İSO adet B-2930 Ribbon şerit,

200 adet 1200 Feet’lik magnetik tape şerit,

250 adet 2400 Feet’lik magnetik tape şerit,

5000 adet AP-1327 matrix printer şerit,

Satınalınacaktır.

2 — İhale, kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle, Genel Müdürlük Satınalma Ko ­

misyonunca yapılacaktır.

3 — Konu ile ilgili şartname Ankara’da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İstanbul Aksaray’daki İstanbul

ve Trakya Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç

17/1/1989 günü saat 15.30’a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir.

5 — Bankamız 2886 Sayılı Yasaya bağlı değildir. 18055 / 2-1

İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :

SİNTER DOZAJLAM A ÜNİTESİ OTOMASYO N

MODERNİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR .

Şartnamesi 300.000,— TL . karşılığında aşağıdaki adreslerden alınabilir.

1 — İskenderun’da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ve İkmal Müdürlüğü’nden

2 — Ankara’da Ziya Gökalp Cad. No : 80 Kurtuluş’daki Genel Müdürlüğümüzden,

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 2/3/1989 günü saat 14.30’a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 18054 / 2-1

1

T.T.K . Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünden :

1 — Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen malzeme satınalınacaktır.

2 — Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en

son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir.

Cinsi : Tahin Helvası, Miktar : 7.020 Kg. , ihale Tarihi ve Saati : 10/1/1989 15.00.

3 — Teklif zarflan ihale günü en geç saat 14.00’e kadar Zonguldak’ın Kozlu Nahiyesindeki T.T.K . Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.

4 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde saat 15.00’de T.T.K . Kozlu Taşkömürü

İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır.

5 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz.

6 — Şartnameler T.T.K . Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden veya T.T.K . Ankar a İrtibat Bürosu Şube Müdürlüğü Gençlik Caddesi 119/A Anıttepe/ANKAR A adresinden temin edilebilir.

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttin. 18053 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 47

Çanakkale Deniz Satınalma Komisyon Başkanlığından :

Çanakkale Boğaz Komutanlığı bağlı birliklerinin ihtiyacı olan 3 kalem yiyecek maddesinin kapalı teklif eksiltmesi 9 Ocak 1989 günü saat 15.00’de Komisyonumuzda yapılacaktır.

Şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonumuzda görülebilir.

İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden yarım saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.

Tutarı Geç. Teminatı

CİNS İ Miktarı TL . TL .

Güğümde Yoğurt 40.000 Kg . 36.000.000 1.080.000

Poşette Yoğurt 35.000 Kg . 42.000.000 1.260.000

Dayanıklı Süt 20.000 Kg . 30.000.000 900.000

18050 / 1-1

TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Alım-Satım ve İhale

Komisyonu Başkanlığından : SİVAS

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzeme, şartnameleri dahilinde iç piyasadan

kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır.

2 — İhale 19/1/1989 günü saat 14.00’de Şirketimiz Alım, Satım ve İhale komisyonunda yapılacaktır.

3 — İhaleye girebilmek için teklif edilen tutar bedelin Vo 2,5’u geçici teminat alınacaktır.

4 — Tekliflerin ihale saatinden yarım saat önce Tüdemsaş/SİVAS Ticaret Müdüriüğü’ne gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 — Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 — Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya

kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

Satın Alınacak Malzemenin; Cinsi: 9 kalem muhtelif ölçülerde dikişli boru, Miktarı:

12610 Metre 18051 / 1-1

t)

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

1 — Bakırköy-Mahmutbey mevkii 5/5 pafta, 2052 parsel sayılı 26064.91 m2

alanlı taşınmaz 1.172.920^950,— TL . + K.D.V . bedelle satılacaktır.

Geçici Teminatı: 35.187.629,— TL .

2 — Bakırköy-Mahmutbey mevkii 5/5 pafta, 2051 parsel sayılı 61948.69 m2

alanlı taşınmaz 2.787.691.050,—TL. + K.D.V . bedelle satılacaktır.

Geçici Teminatı: 83.630.732,— TL .

Şartnameleri Emlâk Müdürlüğünden görülebilir.

Yukarıda yazılı işler 17 Ocak 1989 günü saat 11.00’de İstanbul Büyük Şehir Belediye

Encümeninde 2886/36’ncı maddesine göre Kapalı Zarf Artırması usulü ile şartnameleri vecioi

ile ayrı ayrı ihale olacaktır.

İhalelere katılmak isteyenlerin geçici teminat mektup veya makbuzları ile Emlâk Müdürlüğünden alınacak ihaleye iştirak belgeleri ile şartnamelerinde yazılı diğer belgelerle birlikte tekliflerini içeren Kapalı Zarfları ihale günü saat 10.00’a kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye

Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir. 18049 / 1-1

Sayfa : 48 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

1 — istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanbğı’na bağlı iç ve dış müdürlüklerin 1989

malî yılı ihtiyacı fotokopi çekimi işi (Mukavele tasdik tarihinden itibaren 31.12.1989 akşamına kadar) 148.750.000,— TL . + K.D.V . bedelle ihale olacaktır.

Geçici Teminatı: 4.462.500,— TL.

Şartnamesi: 22.000,— TL . bedelle Levazım Müdürlüğünden satın alınabilir.

Yukanda yazılı iş 5 Ocak 1989 günü saat 11.00’de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeninde 2886/45’nci maddesine göre Açık Eksiltme usulü ile şartnamesi vecihi ile ihale olacaktır.

ihaleye katılmak isteyenlerin geçici teminat mektup veya makbuzları ile şartnamelerinde yazılı diğer belgelerle birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte istanbul Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. 18048 / 1-1

Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden :

Murgui İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı otojen ve pebble değirmenler için lastik astar ve lifterbarlar kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle ve teknik ve idari şartnamemizde belirtilen ilkeler çerçevesinde satınalınacaktır. ilgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz Dış Satınalma

Müdürlüğünden dilekçe ve 30.000,— TL . karşılığında alınabilir. Teklifler kapalı zarfla

31/1/1989 günü saat 17.00*ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacak, teklif zarflan 124-MB-70 Referansını ve firma adını taşıyacaktır. Şirketimiz 2886 sayıl’

Yasaya tabi değildir.

Adres: K.B.l . A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No.17 Kızılay/ANKARA

18047 / 1-1

Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 769C CA T kamyon şanzımanına ait 3P 81 39 parça

nolu Case Assem satınalınacaktır. Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma

Müdürlüğünden 5.500,— TL . karşılığında satınalınabilir. TeküfleT enson 10/1/1989 günü saat 17.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Şirketimiz

2886 sayılı Yasaya tâbi değildir. Bu abma ait referansımız 254-MBt-684/AZ’dir. Teklif zarflannın üzerine referans numarası mutlaka yazılacaktır.

Adres: K.B.l . A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No : 17 Yenişehir/ANKARA

18046/ 1-1

Kapalı zarfla teklif almak suretiyle 2000 mt. çelik halat (l/2″ü k (13 mm) satınalınacaktır. Bu alıma ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma Müdürlüğünden 3.000,—

T L . mukabili alınabilir. Teklifler enson 12.1.1989 günü saat 17.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tâbi değildir. Bu

alıma ait referans 14-KI-621/NP’dir. Teklif zarflannın üzerine referans numarası mutlaka yazılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: K.B.l . A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No : 17/3-8 Yenişehir/ANKARA

13045 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMİ GAZET E Sayfa : 49

Çeşitli İlânlar

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı : Denizli İli Babadağ İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

Vakfedenler : Ömer Karaman, Hilmi Uysal, Metin Demir, Ramazan Ertuğrul, Kemal

Demirkan, Tahsin Demir, Latif Kesmeci

Vakfın İkametgâhı : Babadağ İlçesi

Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/11/1988 gün, 1988/332 Esas, 1988/343 sayılı kararı

Vakfın Gayesi: Bu vakfm amacı; fakrü zaruret içinde ve muhta ç durumda bulunan,

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir

almayan (2022 sayılı kanuna göre ayhk alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük

bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,

üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adeleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının âdilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Vakfın Ma l Varlığı: 5.000.000,—TL.

Vakfın Organları: Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.

17987

Vakfın Adı : Antalya İh Kale İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

Vakfedenler : Abdullah Recai Akalan, Durali Sarıer, Halis Çakmak, Yusuf Can, Hüsnü Genç, Mehmet Demirkan.

Vakfın İkametgâhı: Kale İlçesi

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Kaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/10/1988 gün, 1988/357 Esas, 1988/280 sayılı kararı

Vakfın Gayesi: Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan,

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan ayhk ve gelir

almayan (2022 sayılı kanuna göre ayhk alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük

bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,

üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adeleti pekiştirici tedbirler almak suretiyle, gelir dağılımının âdilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Vakfın Ma l Varlığı : 1.000.000,—TL.

Vakfın Organları; Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.

17988

Sayfa : 50 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı: İbrahim Hakkı Hazretleri Camii ve Külliye Vakfı

Vakfedenler: Vehbi Savaş, Halis Güngör, Ahmet Dursun, Gözeler, Ulvi Bitlisli, Faik

Küçük, Mürsel Güzel, Kâmil Uslu,.

Vakfın İkametgâhı: Pasinler

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı-Karar Tarihi ve Nosu: Pasinler Asliye Hukuk

Mahkemesinin 26/3/1987 gün, 1987/20, Esas 1987/39 sayılı karan.

Vakfın Amacı: İbrahim Hakkı Hz. adına Pasinler (Hasankale) de Cumhuriyet Caddesi

üzerindeki Camii ve Külliye adresinde işbu Vakfın kuruculan arasında yer alan, (İbrahim Hakkı

Hz.nin Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği) tarafından yaptırılan Camii ve

Külliyeyi muhafaza ve idame etmek. Bu külliye müştemilâtı içerisinde yaptırılması tasarlanan

Kur’an Kursu, Misafirhane, Yetiştirme Yurdu, el sanatları ile ilgili tesisler ve diğer tesislerini

yaptırma. İbrahim Hakkı Hz.nin metfun bulunduğu Aydınlar (Tillo) Bucağı ve Siirt İlinde,

kendisi ve Mürşidi İsmail Fakirullah Hz . adına Külliye yaptırmak ve mevcut olan eserleri muhafaza ve idame etmek. Geliri ve Basım ve yayım hakkı işbu vakfa verilmiş olan, İbrahim

Hakkı Hz.nin bilumum eserlerini toplayarak asılları bastırma ve bugünkü dile çevirerek neşretmek. İlme olan hizmetlerini Dünya Milletlerine tanıtmak ve tanıtılması için yabancı dillerde ve Türkçe broşürler neşretmek, doğum ve vefat yıldönümlerinde Tasavvuf i anma törenleri

tertiplemek ve konferanslar verdirmek. Bu faaliyetleri Yurt çapında ve dış devletlerde de uygulamak. İbrahim Hakkı Hz.nin muhtelif ilim dallarındaki düşünce ve fikirlerini tesbit için

araştırmalar yapmak ve b u yolda araştırma yapanlara yardımda bulunmak, bu konuda Üniversitelerde iş birliği yapmak. Muhtelif Dinî Okul, Yüksek İslâm Enstitüleri İlahiyat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin tahsil masrafları deruhte etmek veya burs vermek, diğer suretlerle

yardım etmek, yüksek bilgilerle mücehhez din adamı yetiştirmek. Vakıf gelirlerinin yeterliği

bu hizmetler dışında münasip göreceği yerlerde Kütüphane, Okul binaları ve sağlık merkezleri

kurmak ve yürütmek, aynı gaye ile kurulmuş Vakıf ve Derneklere, eğitim ve öğretim kurumlarına yardım etmek. İbrahim Hakkı Hz . Camii ve Külliyesinin görevlerini ehil din adamları

ile takfiye etmek ve dinî vazifelerini yürütmek.

Vakfın Ma l Varlığı: a) 1.100.000,— TL . nakit b) Erzurum İli Pasinler İlçesi Hasankale Kasabası, Kethüda Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tapunun 133 cilt,

52-53 sahife, 136-137 sıra numarası ile 133, cilt, 85 sahife, 28 sıra numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde inşaa ettirilmiş bulunan, İbrahim Hakkı Hz . Camii Şerifi, Camii Şerif altı

18 dükkân, merdiven altı 5 dükkân, külliyede yer alan 28 adet dükkân ki Cem’an 51 adet dükkân, bir müze bir kütüphane, bir konferans salonu bir adet Külliye, lojman binası ve müştemilatlı sıhhi banyo tesisleri, c) Pasinler İlçesine bağlı Otlukkapı köyü kale yolu üzerinde

bulunan tapunun 4 cilt, 359 sahife numarasında kayıtlı 8.650 m 1

yüzölçümlü tarla d) İbrahim Hakkı Hazretlerinin Camii ve Külliyesinde yer alan (51) adet vakıf dükkânları, müze,

kütüphane, lojman binası, konferans salonu ve sıhhi banyo tesislerinde mevcut olan ve demirbaş defterinde kaydı ve kıymetleri belirtilen menkul eşyalar.

Vakfın Organlan: Vakıf Genel Kurulu, Vakıf Mütevelli Kurulu, Vakıf Denetleme Kurulu.

Türk Medenî Kanunu hükümlerine tâbi bulunan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 17985

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 51

Vakıflar Genel Müdürlüğünden :

Vakfın Adı: Tek-Esin Türk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Vakfedenler: Emel Esin

Vakfın İkametgâhı: İstanbul

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı-Karar Tarihi ve Nosu: Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/9/1988 gün, 1988/716, 1988/519 sayılı karan.

Vakfın Amacı: Türk kültür ve sanatının kaynaklannı araştırmak, incelemek, elde edilen bilgileri yaymak ve yayınlamak, sürekli bilgi üreterek alınan sonuçlan eğitim ve öğretim

hizmetlerinde kullanılacak duruma getirmektir, Türk tarihini özellikle Selçuk öncesi İç Asya

Türk Kültür ve Sanatım bir bütünlük içerisinde ele alarak, her türlü araştırma, inceleme, yayma ve yayınlama hizmetlerinde diğer kurum, kuruluşlarla özel kuruluş ve şahıslarla iş birliği

yapmak, bu yoldaki çalışmalarda güç ve kuvvetin dağılmasını önlemek ve tüm faaliyetleri bir

çatı altında birleştirmektir.

Vakfın Ma l Varlığı: 1 — İstanbul İh, Eminönü İlçesi, Hüpya r Mahallesi, Postane Sokak, No : 13-27’de bulunan 22 pafta, 399 ada, parsel l’de kayıtlı Işhanı 2 — İstanbul İli, Ka ­

dıköy İlçesi, Rasim Paş a mahallesinde bulunan pafta 51, ada 194, parsel 91’de kayıtlı arsa

3 — İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Moda Caferağa Mahallesi, Nine Hatun Sokak, No : 18’de

bulunan pafta 38, ada 80, parsel l’de kayıtlı bahçeli evin vakfedene düşen hissesi 4 — İstanbul

İli, Üsküdar İlçesi, Salacak Topraklı Sokak No : 31, pafta 18, ada 368, parsel 11 ‘de kayıtlı

ev, arşa ve içindeki kütüphane ile eşyalar 5 — Vakfedenin evindeki iki kasada ve halen İş Bankası Üsküdar Şubesinde 31, 32 ve İ10 nolu kasalarda bulunan hisse senetleri, tahviller ve bütün bankalardaki nakit para ve menkul kıymetler. 6) İstanbul İli, Çengelköy, Dere Sokakta

bulunan pafta 145, ada 809, parsel 25’de kayıtlı 9 kapı nolu Sadullah Paşa Yalısı.

Vakfın Organları: Vakfın Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Danışma Kurulu,

Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur. 1798 • 6

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullara 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre

çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına karşılannda gösterilen sayıda Doçent,

Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, öğretim Görevlisi ve Uzman alınacaktır.

Adaylar istenilen belgelerle birlikte 30/12/1988 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüğüne (Doçent adayları Rektörlüğe) şahsen müracaat edeceklerdir.

ARANA N ŞARTLAR V E BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELE R

DOÇENTLER V E YARDIMC I DOÇENTLER İÇİN

— 2547 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olmak,

— Doçentler için “Doçent ” olduklarına dair belge, Yardımcı Doçentler için Doktora

veya Tıpta Uzmanlık Belgesi, varsa yabancı dil basan belgesi,

— Dilekçe, son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf,

—- Özgeçmiş, yayın* listesi, yayınların birer örneği (4 takım.)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ V E UZMANLA R İÇİN

— Devlet hizmetine girmede aranılan genel vasıflara haiz olmak,

— 2547 sayılı Kanunun 4. ve 5. maddeleri ile ilgili hususta cezai ve disiplin kovuşturması geçirmemiş bulunmak,

— Girmek istedikleri Anabilim Dalında eğitim ve öğretim yapan Fakülte veya 4 yıllık

Yüksekokul mezunu olmak,

— Dilekçe, özgeçmiş, son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi,

nüfus cüzdanı örneği, askerlikle ilişkisiz belgesi,

— Uzman kadrosuna müracaat edenler 4 yıllık bir Yükseköğretim Kurumunun Talaşlı

İmalât Anabilim Dalı mezunu olması gerekmektedir.

Yabancı dil ve Bilim Sınav tarihleri, müracaat sahiplerince Fakülte Dekanlıkları veya

Yüksekokul Müdürlüklerinden öğrenilecektir.

İlgililere duyurulur.

Sayfa : 52 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

BÎRİMİ Doç. Yrd.Doç. Oğr.Gör. Arş.Gör. Uzman

İKTİSADÎ V E İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESt

Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı 1 — — —

Malî Bölümü

Malî Hukuk — 2 — –

Malî İktisat Anabilim Dalı — — — 1

Bütçe ve MaK Planlama Anabilim Dalı — — — 1

Çalışma Ekon. ve End. İliş. Bölümü

fş Hukuku ve Sos. Güv. Huk. A.B.D . — — — 1

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı — — — 1

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bit. Eğt. Bölümü

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı — 1 — —

Fen Bilimleri Eğitimi Böimü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı — 1 — —

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı — 1 — —

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı — 1 —

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü — ; 1 — —

Teknoloji Eğitimi Bölümü

Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı — — 1 —

Turz. İşi.-ve Otel. Eğt. Bölümü

Turz. İşi. ve Otel. Eğt. Anabilim Dalı — — 1 —

Ticaret Eğitimi Bölümü

Büro Yönetimi Anabilim Dalı — — 1 —

E l Sanatları Eğitimi Bölümü

Dekoratif Eşyalar ve Çic. Anasanat D. — — 1 —

Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

Uyg . Resim Anasanat Dalı — 1

K I Z SANA T EĞİTİMİ YÜKSEKOKULU

E l Sanattan Bölümü

Resim Sanat Dalı — — 1 —

Ç. ö . D . Sanat Dalı — — 1 —

Giyim Sanat Dalı — 2 —

Nakış Sanat Dalı — 1 —

Trikotaj Sanat Dalı — — 1 —

Ev Ekonomisi Bölümü

Çocuk Gel. ve Eğt. Bil . Dalı — — 1 —

T IP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyokimya Anabilim Dalı —

Morfoloji Anabilim Dalı (His. Bed.) —

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Has tali klan Anabilim Dalı —

Psikiyatri Anabilim Dalı —

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Kalp Damar Cer. Anabilim Dalı —

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D . —

MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makina Mühendisliği Bölümü

Konstriksiyon ve tâftlat Anabilim Dalı — —

BASI N – YAYI N YÜKSEKOKULU

Ekonomi Anabilim Dalı — 1

BOL U İKTİSADÎ V E İDARÎ BİLİMLER FAK .

Yönetim Bilimi Anabilim Dalı 1 —

18044 / 1-1

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 53

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

DUYUR U

Mahkememizde açık bulunan, Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler ve Yardıma

Hizmu». . sınıflarından aşağıda yazılı kadrolara Yeterlilik ve Yarışma sınavı ile yeteri kadar

eleman aha acıtı r

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi

G.l.H . Zabıtkâtibi 10 4

G.l.H . Zabıtkâtibi 11 6

G.l.H . Şoför 12

T.H.S . Teknisyen 7

T.H.S . Teknisyen 8

T.H.S . Teknisyen 9

T.H.S . Teknisyen 10

Y.H.S . Bekçi 10

Y.H.S . Bekçi 11

Y.H.S . Kaloriferci 11

Y.H.S . Aşçı 11

Y.H.S . Aşçı 12

Y.H.S . Hizmetli 13 4

Sınava Girebilmek İçin Adaylarda Aranan Koşullar :

1 — a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları

 1. b) Zabıtkâtibi adaylarının en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, on parmak seri daktilo bilmeleri,
 2. c) Teknisyen adaylarının; Endüstri Meslek Lisesi Makina ve Elektrik bölümü mezunu olmaları,
 3. d) Şoför adaylarının; en az ilkokul mezunu olmaları ve Asgarî 2 yıllık (E) sınıfı (Ağır

Vasıta) sürücü belgesine sahip olmaları,

 1. e) Kaloriferci adaylarının; En az ortaokul mezunu olmaları, Kaloriferci belgesine sahip olmaları.
 2. f) Bekçi adaylarının; en az ortaokul mezunu olmaları
 3. g) Aşçı adaylarının; En az ortaokul mezunu olmaları, aşçılık belgesine sahip bulunmaları.
 4. h) Hizmetü adaylarının; en az ilkokul mezunu olmaları,

2 — Erkek adayların askerliğini yapmış bulunmaları.

3 — Adayların 1/1/1989 tarihinde 30 yaşından gün almamış olmaları,

Yukarıda yazılı nitelikleri taşıyan isteklilerin, Mahkememiz Personel ve Eğitim Müdürlüğünden alarak dolduracakları iş talep formu ve nüfus cüzdanlarının aslı ile 2 adet vesikalı k

fotoğraflarını dilekçeleriyle birlikte en geç 13/1/1989 günü çalışma saati bitimine kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Sınav; yazılı, uygulamalı ve mülakat olmak üzere 3 aşamalıdır. Sınav günü ve sınavın

yapılacağı yer başvuru süresinin sona ermesini izleyen hafta içinde Anayasa Mahkemesinde

ilân edilecektir.

İlgililere duyurulur. 18079 / 1-1

»

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Başkanlığından :

Yayıncısı tarafından gönderilen Aralık 1988 tarihli “ERKEKÇE” isimli derginin incelenmesi neticesinde; mezkûr dergide yer alan bazı fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzu’ tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu hususun ERKEKÇE dergisinin sahibi

Ercan ARIKL I ve Genel Yayın Yönetmeni Hıncal ULUÇ’ a tebliğine 27/12/1988 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

İlgililere duyurulur. 18080 / 1-1

Sayfa : 54 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Ankara Büyıikşehir Belediyesinden :

Aşağıdaki isimlen ve borçlarının nev’i yazıtı yükümlüler adresinde bulunaınadıkb.nndan kendilerine ödeme emri tebliğ edilmemiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Yasası’ı.u; İü3 ve

 1. maddesi hükmü ge ı eğince ilân tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyemiz Hesap

İşleri Daire Başkanlığı Tahsilat Şube Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle mur

acaat etmeleri

yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bir ayın biliminde müracaatta bulunmayanlar veya adresle t ini bildirmeyenler hakkında bu ilân tarihinden ıtib’tcn bir ay içinde

ödeme emrinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.

Hesap Borç Mik.

Borcun Nev’i No. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vergisi 6 Orhan Çiftçi 5.940

11 11 18 Ayşe Başaran 8.910

I» »» 25 Nihat Mehmctoğlu 11.880

M İt 33 Gurbu/ Hamama 11.880

»» t t 46 Mustafa Köse 6.930

J» ) t 49 Remzi Özlürk 5.940

» » t » Melahat Çelik 11.880

İl it 65 Süleyman Dcni/ 5.940

74 Mahir Akdağ 11.880

» t t 1 75 Ataatıin Yılmaz 11.880

»» »t 80 Mehmet Özlürk 5.940

‘ * »’ 86 Satılmış Yeler 11.880

, » 11 87 Maciı Hocaoğlu 11.880

II II 92 Mustafa öztürk 11.880

1 1 II 100 Nesrin Orhaner 11.880

, ) 1 t 102 Hüseyin Hulki 5.940

11 ,1 130 İbrahim Çalışkan 5.936

II , f 149 Mustafa Küçük 11.880

II II 150 Talıir Küçük 23.760

II II 156 Hüseyin Yıldırım 5.940

> 1 1 I 160 Kazım Akyol 10.890

l » 1 1 172 Kadir Şahin 11.880

” ” 176 Hüseyin Meydan 5.940

II »1 179 Rahaıtiıı Ayla 11.880

1» II 189 Taceltin Civan 5.940

>> 199 Hayriye Pamukkate 5.940

II , » 213 Tahir Tuzlukaya 11.880

1 » II 218 Sezai Koçyiğit 11.880

II J* 221 Yalçın Kaya 11.880

İ l 1 1 222 Bekir Gönç 11.880

II 11 223 S.Gazi O/nur 11.880

II II 225 Cilal Masa 11.880

>l 1 » 226 Cengiz Çolak 11.880

II , » 229 Şerafellin Güneş 11.880

II II 250 Haydar Atacanlı 11.880

28 Aralık 1988 — Say. : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 55

Hesap Borç Mik.

Borcun Nev’İ No. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vcı^ .si 256 Mehmet. Yalçın 11.880

II ) t 259 Yalçın Coşkun 11.880

1» »» 262 Rıza Özdemir 5.940

11 ; II 274 H.Baki Karakaya 5.940

11 II 289 Kamil Oruk 11.880

»» II 305 Sıtkı Kurban 11.880

1» II 316 Şahin Duman 2.970

11 1» 329 Elem Tezer 2.970

»» 11 341 Hasan Doğan 5.940

»» »» 346 Metin Okkalı 5.940

» t 11 353 Kemal Uzundokur 5.940

11 1» 356 İsmail Albayrak 11.880

II 11 360 Hamza Karakülük 11.880

»1 1» 361 A.Osman Akça 11.880

»1 »» 362 Nameli Ih.İt.ve Tic.A.Ş. 23.760

» i y 371 Nevzat Bimal 11.880

II 387 Muzaffer Asma 5.940

» » 11 391 Fatma Toroslu 5.940

II »1 395 Zihni Kaya 11.880

11 II 412 Ömer Gökçe 2.970

»» »» 434 Yaşar Işık 5.940

»1 J» 441 Mecil Yiğit 5.940

» t 1 ) 440 Rıza Ünal 5.940

II 11 441 Zeynet Yılmaz 7.920

11 »» 460 ismail Kurnaz 5.940

II II 475 Cemal Yılmaz 2.970

11 »T 510 Mustafa Erzin 11.880

II 11 513 Yaşar Darende 5.940

II II 523 Fevzi Çakmak 15.840

II > » 524 Osman Gürgen 7.920

11 II 528 İbrahim Doğan 5.940

1» »* 545 Mustafa Erdoğan 11.880

II • > 547 Ahmet Zorlu 11.880

II 11 559 Kani Güsar 11.880

11 11 586 Remzi Tuncer 5.940

** I* 593 Hüseyin Akgümüş 23.760

11 11 611 Osman Gökmen 11.880

»» M 632 Nebi Kantar 11.880

II II 652 Erdoğan Ünver 23.760

1 t 11 653 Sabahattin özcan 23.760

II 1 » 676 Necati Türkyaşar 11.880

11 11 697 Yusuf Dindar 11.880

11 II 701 Acar Tekinel 15.840

1» 1 » 703 A l i Unsal 11.880

Sayfa : 56 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Hesap Borç Mik.

Borcun Nev’i No. Ad ı Soyad ı TL .

Meslek Veı, M 707 Kaplan Ekici 7.920

712 Yılmaz Uca 1L880

738 Süleyman Dayıoğlu 5.940

742 Süvaris Ömer Özyörük 11.880

748 Tuncay Akeşsaçan 11.880

750 Hasan Erşahan 11.880

755 Sezai Sarıoğlu 11.880

769 Şeydi Yılmaz 2.970

803 Al i Bengü 5.940

804 Muzaffer Çuhadar 5.940

807 Remzi Tıngır 11.880

830 Bayram Kuyucak 2.970

833 Bekir Polatçı 11.880

834 Abdullah Pekcan 5.940

841 Mehmet. Sarıbal 2.970

844 İbrahim Ünlü 11.880

849 Mehmet Demirci 23.760

851 Kasım Arpalık 11.880

877 Mehmet Başer 11.880

885 Ahmet Boynukısa 5.940

915 Şaban Çiftçi 11.880

926 Fahri Kaya 11.880

933 Hacı Halil Şener 11.880

935 Hakkı Ö/can 5.400

946 Guldane Aslan 5.940

954 C.Al i Akbal 11.880

957 Cumali Akbal 5.940

960 Halis Kılıç 5.940

964 Ahmet Akmaz 11.880

973 İlhan Toyclemir 7.200

995 Ömer Zengin 11.880

1029 Turgut Engez 5.940

1036 Adi l Doğan 11.880

1053 Al i Başkaya 5.940

1058 Ünal Demircioğlu 5.940

1069 Osman Ercan 15.840

1079 Mustafa Arslan 11.880

1080 Mehmet Ergincan 5.940

1082 Memduh Demir 11.880

1096 İsmet Kara 5.940

2S Aralık 198S — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 57

ftorcun Ncvu

Hesap

No. A d ı Soyad ı

Borç Mik.

T L .

Meslek Vcı p^i 1110 Hüseyin Dalgıç 5.940

»» 1112 Hüseyin Kesimal 47.520

»1 » 1 1123 A.Nuri Belendir 5.940

 1. t) »» 1127 Hüseyin Geçkiner 11.880

II M 1132 Cevdet Beygu 11.880

1» »1 1136 Canser Alam 5.940

»» M 1137 Mehmet Ölmez ¡1.880

II II 1138 Naci Pınarbaşı 11.880

» I » I 1143 Muzaffer Erol 11.880

>f 1151 Sadık Şahin 5.940

II I» 1158 Hamiyet Şahinkaya 11.880

»» »> 1163 İbrahim Koçak 5.940

 • • 1 178 Faik Kahya 5.950

ı:ı o M acıt Avman 11.880

1 » ‘ • 1:15 Oıcan Koral 7.920

»» ‘ ‘ 1216 Tuncer Över 5.940

1227 Aü İhsan Başar 3.920

»» ” 1267 Dilber Kaçan 11.880

1269 Mustafa Karaca 5.445

>» > • 1271 Nimet Aslan 11.880

1 » ) ‘ 1281 Fevzi Kara 5.940

M » ı 1300 Ömer Ka l 5.940

f » 1 » 1301 Galip Uysal 11.880

11 y, 1305 T.Vedat Sığındere 7.920

»> M 1327 A l i Çoban 11.880

» , . > 1349 Muzaffer Taşyamaz 5.940

» > ‘ • 1360 Mehmet Baran 5.940

» » ! • 1364 Suat Aydın 11.880

» » 1 • M65 Nurettin Çağdaş 11.880

»> ‘ ‘ 1376 Refik Yaşar Kutlu 6.930

»1 ‘ * 1387 Muzaffer Ohözü 5.940

» ı >. 1389 Dursun Cankurt 3.450

1 » » ‘ 1393 Mustafa Abak 11.880

n ı • 1400 Veli Yetiş 5.940

>» >* 1403 Saniye Şener 4.950

)t ‘ * 1412 Mehmet Kavuncu 11.880

»» ‘ ‘ 1415 Recep Duran 11.880

Sayfa : 58 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Hesap Borç Mi k

Borcun Nev’i No. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vergisi 1420 Ahmet özsadi 5.940

1» * l 1422 Arif Ceylan 5.940

1» »1 1428 Sabri Aksungur 11.880

1» »1 1434 Mehmet Sezer 11.880

11 ı * 1452 Mehmet Albayrak 11.880

11 1 » 1453 A l i Albayrak 11.880

11 11 1458 İsmail Kırık 11.880

11 11 1459 Mehmet Bozkurt 11.880

»» >ı 1466 Gunay Okumuşoğlu 11.880

»1 > > 1469 Hüseyin Ertunç 5.940

»ı i ı 1470 Abdullah Dindar 11.880

) J M 1477 Şeref Markal 5.940

> > 1 J 1478 Bilal Karun 11.880

 1. I) »I 1512 Faruk Aksoy 15.840

11 ) 1 1517 İhsan Baka 15.840

ı> ‘ i 1527 Şerafettin Kaya 11.880

11 11 1536 İsmail Dörttaş 11.880

11 1 ) 1543 Halil Kalaycı 5.940

11 11 1547 S.Teyfık Güven 23.760

11 11 1548 Kadir Ortakçı 11.880

» I 11 1560 Mutlu Demirhan 15.840

11 İt 1572 Erol Kömez 11.880

> » > 1 1576 Mehmet Koymaz 11.880

n > > 1586 M.Al i Akdoğan 5.940

1 > > > 1587 Ahmet Başar 11.880

1610 H.Avnı İncekara 23.760

11 > > 1612 Süleyman Kambur 5.940

II ‘1 1621 Hasan Yüksel 4.950

II II 1636 Naciye Mutla 5.940

II »I 1639 Baki Karadayı 5.940

11 1» 1641 Recep Karagöz 5.940

II M 1660 M.Kemal Başer 5.940

11 11 I6S8 Yunus Çınar 11.880

»1 1 » 1691 Necdet Düşme/ 11.880

11 > 1 1700 Mehmet Özdın 11.880

t » 11 1701 Emin Ticaret 11.880

1702 Hacer O/bek 3.9C0

yy yy 1706 Osman lçcebeci 23.760

yy yy P07 H.Al i lçcebeci 23.760

” ‘• 1710 Hasan Oz,demır 11.880

yy yy 1712 Mıi/eyyen O/engı 11.880

” 1723 Refik Bostan 11.880

” ” 1727 Yılma/ Boy nueğrı 23.760

yy yy 1732 Hasan Topaloglu 5 940

y, P34 Bakı Çınar 1 1.880

yy yy P42 Turgut Yıkılma/ 5.940

” ” 1744 Vehbi ileri 5.940

¡751 Arap Şişman 5,940

P63 İbrahim Akgııl 11.880

28 Aralık 1988 — Sayı : 20033 RESMİ GAZET E Sayfa : 59

Hesap Borç Mik.

Borcun Nev’i N o. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vergisi 1767 Adnan Ünal 5.940

>» 11 1778 Deniz Erkan 11.880

>) J » 1779 Ergün Öznalbant 11.880

it > ) 1790 Şeref Yazıcı 11.880

11 11 1791 Nihat Tanyıldız 11.880

11 J } 1813 Alaattin Özerpil 11.880

11 1 f 1815 Asap Açar 11.880

11 1 t 1829 Mustafa Güngör 5.940

11 »1 1830 Mehmet Dalgıç 23.760

11 1 • 1838 Hüseyin Üsıüner 11.880

11 »1 1867 Nurettin Denlioğlu 7.920

1» 11 1869 Yakup Tuncer 11.880

»» 11 1873 Hamdullah Tezcan 5.940

11 1 » 1884 Melahat Çıplak 11.880

»1 > » 1885 Mustafa Demiralay 7.920

11 tt 1898 Bilal Alpay 11.880

11 11 1920 Abdulkadir Demir 23.760

i» ı ı 1926 D.Yasin Kılıç 15.840

»1 »1 1932 Salih Türker 5.940

ı> ı i 1933 A l i Bakır 5.940

1 > J 1 1946 S.Ali Dangar 6.930

»1 11 1950 Osman Pekriz 6.930

11 »» 1953 Nafiye Topaloğlu 5.940

” ” 1969 Saim Yenginol 11.880

II II 1971 İsmail Karaaslan 11.880

11 11 1972 S.Al i Aydın 6.930

>> ı ı 1974 Ünver Alev 11.880

II 11 1977 İlhami Topal 5.940

II II 1980 Muharrem Uyar 11.880

II ı ı 1985 Hamdi Koç 23.760

11 11 1995 K.Zekeriya Şimşek 11.880

II 11 2007 A.Rıza Akalın 11.880

11 II 2016 Münir Yıldız 11.880

II II 2022 Mahir Ucnr 23.760

II II 2023 Mahir Erdoğan 23.760

II II 2029 Aslan Ünlü 5.940

II II 2044 Turgut Gutbay 11.880

11 11 2059 Şahir Kurnaz 5.940

II II 2067 Halit Kandemir 6.930

II 11 2075 A l i Ulusoy 6.930

11 II 2087 Fehmi Tandoğan 5.940

II ı ı 2090 Dilaver Dere 5.940

II 11 2096 Volkan Manaz 15.840

II II 2102 Süleyman Serineser 11.880

11 II 2108 Fevzi Demirci 5.940

II ı ı 2116 Mustafa Bolaılar U.8S0

II II 2135 Mehmet Kızıllaş 5.940

II II 2137 Mekrali Pekdemir 6.930

II II 2139 Mehmet Aıay 11.880

Sayfa : 60 RESMÎ GAZET E 28 Aralık -1988 — Sayı :

Hesap Horç Mik .

Borcun Nev’i No. Ad ı Soyad ı TL .

Meslek Vergisi 2141 Haydar Delen 5.940

2154 Feyzullah Şener 11.880

2156 Tamer Keten 11.880

2157 H.Al i Keten Tiryaki 11.880

2164 Feridun Doğan 11.880

2175 Doğan Balkanlı 15.840

” 2176 A.Çetin Güner 15.840

2181 Mehmet Paksoy 11.880

2186 Selahauin Karaman 5.940

2192 Habip Küçükarslan 11.880

2206 Ziya Güven 2.970

2208 H.Mehmet Durşen 11.880

2218 Mehmet Özcan 5.940

2224 Mehmet Yalavolı 7.920

2225 Bilal Okyay 11.880

2246 Satılmış Acar U.880

2248 Rıza Yu.ı 7.920

2255 Hasip Şahbaz 11.880

2257 Ziya Ersoy 11.880

2258 A.Galip Uğur 15.840

2270 Ufuk Sümer 11.880

2274 Yaşar Uz 11.880

2275 Hüseyin Bostanoğlu 11.880

2277 Ramazan Oğuz 11.880

2279 Emin Ertürk 5.940

2280 Bilal Karatekinoğlu 11.880

2281 Kadir Elbeyi 11.880

2283 Şükrü Kayır 5.940

2286 Kemal Çalkar 11.880

2297 Adnan Uğurlu 5.940

2309 Salih Altıntaş 3.960

2314 Necla Akçan 11.880

2318 Mustafa Camcı 2.317

2317 A.Zarer Sadıkoğlu 5.940

2319 Halil Kocaadam 3.465

2320 Ahmet Alar 11.880

2326 Zeynel Emir 23.760

2365 Ömer Dalfidan 11.880

2373 Seyrettin Aslan 11.880

2383 Mehmet Yeşil 11.880

2387 Cevdet Karakoyun 11.880

2389 Mehmet Balcı 5.940

2412 Sebahatlin Sarı 6.930

24)5 Dursun Akkaş 5.940

2421 Fahrettin Gür 11.880

2420 Özcan Elmas 11.880

2424 Veli Adıgüzel 23.760

2429 Al i Uçan 11.880

2S Aralık 198S — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 61

Hesap Boı ç Mik.

lorcun Nev’i No. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vergisi 2437 N.Oner Kantarcıoğlu 23.760

11 II 2440 H.Hüseyi n Erdoğan 23.760

” 2445 Seyit Ali Çoruk 11.880

11 > > 2446 Necati Güleray 47.520

> > »» 2448 Fikri Uzunö z 11.880

2450 N.Naci Sarıabdullahoglu 11.880

2456 Sait öza k 9.900

2469 Nazif Demirel 11.880

1 1 ! 1 2475 Dursun Koza 5.940

” ” 2478 Metin Sarıkaya 5.940

11 t > 2479 Rüstem Çoba n 5.940

” ” 2483 Bayram Koca 5.940

) * f I 2492 İbrahim Babuk. 11.880

> > 11 2498 Mustafa Şen 11.880

> t >) 2499 Cennet Özden 5.940

. » 2501 Hasan Akda ğ 5.940

) > I > 2509 Mesut Pembeci 3.960

> f J t 2511 VH.Osman Çelik 6.930

>) 11 2517 Öme r Çalılar 11.880

11 > > 2519 Hüseyin Çalılar 23.760

»t İt 2528 Nuri Kara 6.930

>» »I 2535 S.Murat Ertan 23.760

” ” 2552 Adil Kır 5.940

11 »1 2553 Mustafa Lokman J 1.880

11 ) 1 2561 Metin Kayıkçı 23.760

>> M 2563 Ethem Büyükçınar 6.930

M J» 2567- Durmu ş Delialioğlu 5.940

II ti 2568 Şerife Doğanoğl u 5.940

11 11 2597 Murat Doğa n 5.940

1> » t 2599 A l i Duran 5.940

1 1 t t 2604 Ergül Kulaksız 5.940

J J 11 2606 İsmail Esim 5.940

»1 İt 2607 Cemil Kulaksı z 5.940

ı ı ı ı 2609 İsme t Durak 5.940

11 >1 2625 M.Yaşa r Aksoy 7.920

1» T» 2626 Muzaffer Dofangüze l 11.880

11 >» 2630 Mehmet Güngö r 4.455

»> 1 • 2631 A li Özel 5.940

11 H 2633 A li Danek 5.940

11 11 2651 Hasan Akça m 3.465

” 2654 Unsal Bilgin 5.940

1 » 1 > 2656 İbrahim Uras 7.920

1I M 2657 Ramazan Ören 5.940

II l> 2658 Lütfullah Bağcı 11.880

11 II 2662 Gülizar Canbaz 5.940

II II 2665, Atilla Özdüme n 23.760

” ” 2684 Yaşar Korkmaz 5.940

11 >l 2689 Cemal Şaban 5.940

II II 2691 Celal Karagö z 6.930

Sayfa : 62 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Hesap Borç Mik .

Borcun Nev’i No. A d ı Soyad ı T L .

Meslek Vergisi 2693 Ahmeı Etlidokuz 11.880

>, lf 2698 Muharrem Kaya 5.940

2700 Murtaza Aydın 11.880

2708 Metin Kaplaner 11.880

 • > 2709 H.Al i Karahisar 11.880

>. 2710 Selamı Adak 6.930

.. 2716 Yusuf Keçeli 5.940

 • • 2719 Necati Tüfek 5.940

„ 2725 Faik Öztürkmen 11.880

.. 2729 Erol Alıcı 5.940

>. 2737 Tuncay Ekiz 5.940

2748 Mübeccel Aydın 11.880

” 2760 Veli Kulak 11.880

*• 2763 Necdet Şimşek 4.455

2786 Mustafa Çetinkaya 11.880

2788 B.Erol Söndürmen 23 760

II II 2796 Nevse Gürbüz 11 880

.1 2797 Mehmet Koç 11.8S0

 1. 2798 Kemal Karapınar 11.880

.. 2799 Y.t/zet Kaya 5.940

II II 2830 İhsan Unsal 15.840

.1 2831 Ahmet Tandoğan 11.880

 • • ” 2839 Lütfı Tezcan 5.940

I» 2850 A l i özbıçak 11.880

 • I II 2853 Hüseyin Erbil 2.970
 • I II 2858 Bahanın Ayvaşık 11.880
 • I II 2864 Metin Cantek 11.880

>• 2865 Mehmet Özkan 5.940

II II 2868 Mustafa Çetin 11.880

.1 .1 2869 A l i Ünal 11.880

>• 2874 Zeki Gencer 11.880

*» »» 2882 Burhan Zele 11.880

»I » » 2892 Fehmi Çuhaoğtu 2.970

»t t» 2899 Miktad Aygüler 9.900

 • I 2908 Mehmet Atılgan 11.880

II II 2910 Bahri Demirkal 11.8S0

II ıt 2911 Bahri Soyalp 5.940

1» II 2932 Takip Amaklı 5.940

II II 2935 Sebahat öztürk 5.940

II II 2939 Tahsin Gürsoy 5.940

II ıı 2952 Bektaş Doğan 5.940

II II 2946 Selahattin Demircan 2.970

II ıı 2952 Sabri Kılıç 5.940

II ıı 2955 Aydoğan Uçak 11.880

11 11 2956 Ayhan Uçak 11.880

II II 2970 Kemal Battal 9.900

II ıı 2971 Mehmet Kankan 11.880

II II 2992 Mahmut Erdoğan 11.880

II II 3000 Kemal öze r 7.920

28 Arahk 1988 — Sayı : 20033 RESMÎ GAZET E Sayfa : 63

Meslek Vergisi

Hesap

Borcun Nev’i No .

3020

3044

3054

3074

3085

3096

3097

3104

3110

3118

3125

3128

3130

3143

3154

3167

3173

3174

3188

3192

3193

3198

3201

3206

3210

3232

3250

3251

3252

3257

3270

3275

3276

3280

3281

3283

3293

3296

3302

3313

3319

3320

3341

3344

3353

3367

3374

3379

3399

3409

3411

3417

3436

3443

3444

3454

3462

3475

A d ı Soyad ı

Mırtaza Demirtaş

Lülfi Mercan

Kazım Tan

Cihan Bilim

Adem Açıkgöz

Mustafa Ku l

Sinan Uluıepe

Servet Koç

A l i Duman

Seher Gökaslan

Mustafa Bilgin

İsmail Gül

Fikri Temel

A.Rıza Gencer

Erol Çakır

Erdoğan Kami!

A l i Yılmaz

Celal Aydın

Recep Çetin

Kerim Eskici

Nuri Gürkan

Ömer Demirci

Cenap öne n

Şehla Kallep

Nazim Değirmen

Galip İpekçi

Hasan Uzun

A l i Uzun

Süleyman Uzun

Rıfkı Uysal

Hikmet Kayserilioğlu

Osman Sarııaş

Erol Zirveli

Erol Dağlı

Hidayet Bulul

M.Kemal Sarı

Fatma Talavlı

Yüksel Öktama r

Nazmi Yaksal

Zafer Kökten

Güllü Kıral

ismail Erdem

A.Celaletıin Karagüle

Halis Günaydın

Murat Kulp

Mehmet Kaygısız

Mehmet Erdoğan

Kemal Acar

Burhan Büyük

Arif Kıyak

Yakup Önder

Halis Can

M.Nazım İçli

Rıfat Yüksel

Hasan Demirci

Mehmet Şahin

Mehmet Doğan

Feyzullah Kemikkıran

Borç Mik.

T L .

11.880

5.940

15.840

5.940

5.775

11.880

11.880

4.950

11.880

5.940

11.880

11.880

5.940

23.760

5.940

3.465

23.760

5.940

11.880

11.880

11.880

 1. 490

15.840

11.880

5.940

11.880

11.880

11.880

5.940

7.920

11.880

 1. 880

5.940

5.940

23.760

11.880

5.940

3.296

15.840

11.880

5.940

23.760

11.880

5.940

11.880

5.940

23.760

11.880

5.940

3.960

5.940

5.940

I1.880

11.880

11.880

5.940

23.760

5.940

i ‘475

Sayfa : 64 RESMÎ GAZET E 28 Aralık 1988 — Sayı : 20033

Başbakanlı k Basımevi Döne r Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde n :

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğ ü tarafından hazırlanan 2 Eylül 1985 – 13 Haziran 1986 tarihleri arasındaki Kanunlar, TBM M Ka ­

rarları, Kanun Hükmünd e Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları (Andiaşmalar

vc Sözleşmeler, Tür k Parası Kıymetini Koruma Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler), Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarını ihtiva eden

5 inci Tertip 25 cilt DÜSTU R İşletmemiz Satış Bürolarında KDV . dahil 5.250,—

T L . ya satılmaktadır.

İlgililere Duyurulur.

Resmî Gazete Fihristi

Yürütme vc İdare Bölümü :

Sayfa

Bakanlar Kurulu Kararları

88/13230 İngiltere’de A k International Limited Unvanıyla Kurulan Şirket

Sermayesinin Yükseltilmesine Dair Karar 1

88/13560 Paris’te Bulunan Banque Internationale de Commerce’nin Sermayesinin Yükseltilmesine Dair Karar 2

88/13571 Bazı İllerde Orman İşletme Müdürlüklerinin Kurulmasına Dair Karar 3

88/13587 Bağ-Kur’dan Aylık Almakla Olanlar ile Daha Sonra Aylık Bağlanacakların Aylıklarından 1989 Yılı içinde % 8 Oranında Sağlık

Sigortası Primi Kesilmesine Dair Karar 4

88/13608 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetinin Teshiline Dair

Karar 4

Yönetmelikler

88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 5

— Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 22

Genelge

— Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının I/A- M Sayılı Genelgesi 22

Tebliğler

— Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Maliye ve Gümrük Bakanlıklarına Ait Tebliğler 23

Yargı Bölümü :

— Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 309 No.lu Kararı 25

— İlânlar 35

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ