Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Eklim 1336 -1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 22 HAZİRAN 1972 PERŞEMBE Sayı: 14223 KARARNAM E Karar Sayısı : 7/4496 •Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım ‘Bakanlıklarınca 17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 135 inci ımaddesinin (A) fıkrasına göre hazırlanan ve Danıştay’ca incelenmiş bulunan ilişik «Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü» nün yürürlüğe konulması; Bakamlar Kurulunca 26/5/1972 tarihinde kararlaştırılmıştır. .CUMHURBAŞKANI C. SUN AY Başbakan F. MELEN Devlet Bakanı Prof. /. ÖZTRAK İçişleri Bakamı F. KUBAT Millî Eğitim Bakanı Prof. S. ÖZBEK Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Dr. K. DEMİR Ulaştırma Bakanı R. DANIŞMAN En. ve Tab. Kay. Bakanı N. KOD AMAN OĞLU Koy İşleri Bakanı Prof. N. SÖNMEZ (Devleıt Bakanı D. KİTAPLI Devle* Bakanı /. ARAR Adaltat Bakanı F. ALPASLAN Dışişleri Bakanı 0. H. BAY ÜLKEN Bayındırlık Bakanı M. ÖZTEKtN Güm. ve Tekel .Baıkaıiıı H- ÖZALP Çalışma Bakanı A. R. VZVNER Turizm ve Tan- Bakanı E. Y. AKÇAL Orman Bakanı Prof. S. İNAL Devltot Bakanı Z. BAY KAR A Millî Savunma Bakama M. İZMEN Maliye Bakam Z. MÜEZZİNOĞLU Ticaret Bakam İV. TALÛ Tarım Balkanı /. KARAÖZ Sanayi ve Tek. Bakanı M. EREZ îman’ ve İskân Bakanı T. TOKER Genç- ve Spor Bakanı A. KARAKÜÇÜK Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Madde .1 — İş kazası ve meslek hasitalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltacağı; Sigortalıların hangi hallerde çaSışma gücünün en az üçte ikisini yi ­ tirmiş ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları; İşe alıştırmanın ne yoldan’ ve hangi esaslara göre yapılacağı ve Sosyal Sigortalar Kanununun 122 nci maddesinin uygulanma tarzı; Sigortalıların hangi hallerde erken yaşlanmış sayılacakları; »Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi gereğince kurulan Sosyali (Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, »özü edilen Kanunda belirti ­ lenler dışımda kalan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili bulunan görevleri ve çalışma seki! ve esasları; Hang i hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve Ibu hastalıkların, işten ayrıldıktan en ıgeç ne kadar zaman sonıra meydana çıktığı takdirde o işten iler i ıgelmiş kabul edileceği Hakkındaki esaslar, bu Tüzükte belirtilmiştir. Madde 2 —• B u Tüzükte geçen «Kurum» deyimi «Sosyal Sigortalar Kurumu» anlamına gelir. Madde 3 — İş kazasının meydana ‘geldiği veya meslek hastalığının başladığı zaman, hizmet akdine göre yapmakta olduğu iş «Sigortalının mesleği» sayılır. (Kurum, bu mesleğin tesbitinde siıgortalmın çalıştığı iş yerinden alınacak belgeyi esas tutabileceği gibi, bu hususu kendi yetkili elemanları vasıtasıyle inceletmeye ve buna göre kara r vermeye yetkilidir. Madde 4 —• Hizmet akdine göre, bu Tüzüğün İkinci Bölümünün D cetvelinde gösterilen mesleklerden birinden fazlasını yapmakta olan sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı yönünden sürekli iş göremezl ik durumuna girmesi halinde, bunlardan, sürekli iş göremezlik derecesinin en yükseğini vermiş olan meslek «sigortalının mesleği» sayılır. İKİNCİ BÖLÜM İş kasası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinin meslekte kazanma gücünü ne oranda asaltacağının tespiti: Madde 5 —• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu husule (gelen arızaların, sigortalının mesleğinde kazanma ıgücünü ne oranda azaltacağı, Tüzüğe ekli A , B , C, D ve E cetvellerine göre tespit edilir. A cetveli, iş kazası veya meslek hasta/hklarıırun çeşidini ve vücutdaki yerini gösteren ‘aşağıdaki 14 adet listeyi ühtiva eder : I — Baş arızaları, II — Göz arızaları, III — ı Kula k arızaları, IV — Yüz arızaları, V —. Boyun arızaları, VI —ı Göğüs arızaları, V II — Omuz ve ‘kol arızaları, V n i — Bilek ve el arızaları, I X — Parmak arızaları, X — Kolon vertebral arızaları, X I —• Karın ve karın içi organları arızaları, X I I — Pelvis ve alt eksıtremite arızalan, XIII — Metabolizma arızaları, X I V •—. Yanık arızalar. He r listede 3 kolon mevcut olup bunlardan ; birinci kolon arızanın sıra numarasını, ikinci kolon arızanın çeşidini, üçüncü kolon arızanın ağırlık ölçüsünü gösterir. B cetveli, sigortalının çaüıştığı sanayi veya iş dalma göre düzenlenımiş 33 iş kolu listesini ihtiva eder. He r listede 2 kolon mevcut olup bunlardan ; birinci kolon meslek veya iş çeşitlerini, ikinci kolon meslek grup numaralarını gösterir. C cetveli, sürekli iş göremezlik simgelerini göstermekte olup, A cetvelinin listelerine paralel olarak arızanın vücuttaki yerine göre 14 tabloyu ihtiva eder. H e r tablo A cetvelinin 14 listesinden birine tekabül eder ve sol kenardaki dikey kolonda arıza sıra numaraları, üstteki yatay kolonda 1 den 52 ye kadar meslek grup numaralan ve bunların kesişme noktalarında sürekli iş göremezlik simgeleri bulunur. D cetveli, arızalann ağırlık ölçülerine ve sürekli iş göremezlik simgelerine göre meslekte kazanma gücünün azalma oranını bulmaya yarar. B u cetvelin sol kenanndaki dikey kolon 0 dan 65 e kadar arıza ağırlık ölçülerini üstteki yatay kolon A dan R ye kadar arzıların sürekli iş göremezlik simgelerini, bunların kesişme noktaları 1 den 100 e kadar meslekte kazanma gücünün azalma oranını gösterir. B u cetvele göre bulunan oran, 38 – 39 yaşHarındaki bi r sigortalının meslekte kazanma gücünün azalma oranıdır. E cetveli, D cetveline göre bulunan orana ve sigortalının yaşma göre meslekte kazanma gücünün azalma oranını tespite yarar. Meslekte kazanma gücünün azalma oranının hesabında, sigortalının sürekli iş göremezlik halinin raporla tesbilt edildiği tarihdeki yaşı esas alunr. B u cetvelin solundaki dikey kolon 38 – 39 yaşlara ait meslekte ka ­ zanma ıgiicünün azalma oranını, üstteki yatay kolon 21 den 64 e kadar olan yaşları, bunlann kesişme noktalan ise meslekte kazanma gücündeki azalmanın yaşlara göre oranlarını gösterir. Madde 6 — A cetveli listelerinde yazılı arızalardan birinin meslekte kazanma gücünün ne oranda azaltacağı aşağıdaki şekilde hesaplanır : a) A cetvelindeki vücudun çeşitli bölgelerine veya sistemlerine göre hazırlanmış olan 14 arıza listesinde sigortalımın anzası bulunur. B u anzanm solundaki arıza sıra numarası ile sağındaki arıza ağırlık ölçüsü bi r tarafa kaydedilir. Ib) B cetvelindeki 33 iş kolu listesinde önce sigortalının iş kolu, sonra bu iş kolu içindeki meslek veya iş çeşidi bulunur. Bunun karşısındaki meslek grup numarası da bir tarafa kaydedilir. iSigortalmm meslek veya iş çeşidi bu listelerde bulunmadığı takdirde meslek veya işinin benzeri esas alınır. Aynı adı taşıyan meslek veya iş çeşidi birden çok iş kol u listesinde yer aldığı takdirde, sigortalının çalıştığı iş kolu listesindeki meslek veya iş çeşidi esas alınır. c) Sürekli iş göremezlik simgesini gösteren C cetvelinin arızaya uygun tablosunun dikey kolonunda yukarıda tespit edilen arıza sıra numarası ile yatay kolonundaki meslek grup numarasının kesiştiği noktadaki sürekli iş göremezlik simgesi bulunarak bir tarafa kaydedilir. . d) D cetvelinin dikey kolonunda yukarıda tespit edilen anza ağırlık ölçüsü ile yatay kolonundaki meslek simgesinin kesiştiği noktadaki sayı, meslekte kazanma gücünün azalma oranıdır. e) Tespit edilen bu meslekte kazanma gücü azalmasının sigortalının yaşma uygun oranını bulmak için E cetveünden yararlanılır. B u cetvelin dikey kolonunda bulunan meslekte kazanma gücünün azalma oranı ile üstteki yatay kolonda bulunan sigortalının sürekli iş göremezl ik halinin tespiti tarihindeki yaşının kesiştiği yerdeki sayı, bu yaşa uyan sürekli iş göremezlik sebebiyle meslekte kazanma gücünün azalma oranıdır. Madda ‘7 —• A cetveli listelerinde yazılı amalardan bi r kaçının bi r arada bulunması halinde, meslekte kazanma gücünün ne oranda azalacağı, Balthâzard formülüne göre aşağıdaki şekilde hesaplanır : a) Sigortalıdaki arızaların meslekte kazanma gücünü azaltma oranları 6 ncı maddeye göre ayrı ayrı tespit edilir. to) B u oranlar, en yükseğinden başlanarak sıraya konur. I c) E n yüksek oran, sigortalının çalışma gücünün tümünü gösteren % 100 den çıkanhr. d) B u çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen meslekte kazanma ‘gücü azalma oranı ile çarpılır. Çarpıma, en yüksek meslekte kazanma gücü azalma oranı eklenir, böylece birinci ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı bulunmuş olur. e) Sigortalının anzası 2 den fazla ise birinci ve ikinci arızaların meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki anzanm meslekte kazanma gücü azalma oram ikinci sıraya alınarak yukardaki işlem tekrarlanır. Madde 8 —- A cetveli listelerinde birden fazla arıza ayrıca gösterilmiş ise 7 nci madde hükmü bunlar hakkında uygulanmaz. Madde 9 —• İş kazası veya meslek hastalığı sayılmayacak bi r olaydan veya doğuştan iler i gelmiş herhangi bi r anzası bulunan sigortalının, sonradan bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezliğe uğraması halinde meslekte kazanma gücü azalma oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır : a) Sigortalının iş kazası veya meslek (hastalığı sayılacak veya sayılmayacak olaylardan veya doğuştan meydana gelmiş her türlü arızalarının sebep olduğu meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı 6 ve 7 nci maddelere göre bulunur. b) Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sayılmayacak bir olaydan veya doğuştan ileri gelmiş arızalarının sebep olduğu meslekte kazanma gücü toplam azalma oranı, (a) bendinde tespit edilen toplam orandan çıkanhr ; kalan, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü azalma oranıdır. Ancak, sigortalının işe alınmadan önce mevcut ‘olan veya işe alındıfcdan sonra iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olmayarak meydana gelen anzalan, yapmakta olduğu işteki – kazanma gücüne tesir etmiyorsa bu anzalar kazanma gücü toplam azalma oranının hesabında nazara alınmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları: Madde 10 — Sigortalık süresi içinde aşağıdaki arızalarm meydana gelmiş olması halinde, sigortalı çalışma gücünün en az üçte ikisini yi ­ tirmiş sayılır. A — Baş ve boyun arızaları : 1 — Çalışmaya engel teşkil edecek, sürekli organik ve fonksiyonel bozukluklarla birlikte kafatası dankları ve alan itibariyle 10 cm2 den fazla olan defektler. 2 — Yaralanma sonucu kafatası içinde kalarak aşikâr çalışma güçlüğü yapan, ameliyatla çıkarılması imkânsız, yabancı cisimlerin mevcudiyeti. 3 —• Merkezî sini r sisteminin, tedavisi imkânsız, beden faaliyet ve hareketlerini ileri derecede güçleştiren, organik hastalıkları ve selseller i (Hemipleji, parapleji, kuadroplej’i gibi). 4 — Klinli k ve laboratuvar bulgular sonunda, çalışmaya engel olan ve tedavi edilemeyen epilepsi veya ağır psikonevroz ve psikozlar. ı5 —ı Tötal afaziler. 6 —. Üst solunum yollarının çalışma kabiliyetini iler i derecede ‘kaldıran, tedavisi ve düzeltilmesi imkânsız (parçalama, daralma ve ameliyatla çıkarılma gilbi) ağır ve sürekli arızalar. B — Görme arızaları: 7 — He r ik i gözün camla düzeltmeden sonra görme ortalamasının 4/10 veya daha aşağı olması. 8 — Tedavisi imkânsız, ik i taraflı, iler i derecede göz kapakları ptozisi. •9 — Tedavisi imkânsız ve ik i gözde en az % 20 görme azalması ihtilâtı yapmış ik i taraflı lagoftalmi, ekıtropiyon ve entropiyon. C —• Göğüs duvarı ve göğüs organları arızaları: 10 _ Göğüs duvarında aşikâr şekil bozukluğu yaparak solunum ve dolaşım zorluğu husule getiren yapışıklıklar ve ameliyat sökelleri. 11 —’ Yaralanma sonucu göğüs organları içinde kalarak aşikâr çalışma güçlüğü yapan, ameliyatla çıkarılması imkânsız yabancı cisimlerin mevcudiyeti. 12 —’ Tedavisi mümkün olmayan açık veya faal akciğer ve diğer teneffüs yolları tüberkülozu. 13 —• Klinlilk ve labaratuvar bulguları sonunda tedavisi imkânsız ve prognozu gayr i müsait görülen bronşların, akciğerlerin veya plevraların tüberkülozdan (başka (hastalıkları. 14 —• Tedaviye rağmen ışık sık asistoli hali gösteren ‘kalp hastalıkları. 15 —• Büyük damarların ameliyatı imkânsız, çalışmayı engelleyen anevrizmaları. 16 —• Böbrek veya dolaşım yetmezliği gösteren ve lalboratuvar, E. K . G. ve teîeradyagram ‘bulguları ile teyit edilen veya sürekli olarak ml’iıiması 120 mim. nin yahut maiksiması 250 mm. nin üstünde seyreden hipertansiyonlar. 17 — ı Klinli k ve lalboratuvar ve E. K. G. bulguları sonunda, çailışmaya engel olduğu tesbit edilen koron er hastalıkları. D — Karın duvarı ve karın organları : 13 —• Ameliyatı sakıncalı, reddi ve zaptı imkânsız, herhangi bi r işte çalışmaya engel iç ve dış fıtıklar. 19 —ı Yararlanma sonucu karın organları içinde ‘kalarak aşikâr çalışma güçlüğü yapan, ameliyatla çıkarılması imkânsız, yabancı cisimlerin mevcudiyeti. 20 — ‘Klinlik ve laboratuvar ‘bulgularla sabit ottan sindirim (kanalının veya karaciğerin veya pankreasın tedavisi imkânsız ağır hastalıkları (Pek önemli vazife bozukluğu yaparak vücudu sürekli bi r yıpranmaya veya »kaşeksiye götüren haller). 31 —• Devamlı anüs – kontrnatür ve fistül sterkoral. E — Ürojenital sistem arızaları: 22 —• İleri derecede ‘böbrek yetmezliği ile birlikte böbrek hastalıkları ve (bunlardan mütevellit üremi halleri. ’23 —. Devamlı idrar akıntısını mucip ve tedavisi imkânsız idrar 3Tölları fistülleri. F — İskelet ve ekstremitelerin arızaları : ¡24, —• Ekstremitelerin paralizisine sebebiyet veren veya sfenkter bozuklukları husule getiren omurilik yaralanmaları 25 —t Beden hareketlerini önemli derecede güçleştiren omurga eklemlerinin tam ankilozu veya neuro-patolojik belirtilerle birlikte olan ve tedavisi mümkün olmayan disk kaymaları ve disk hernileri veya çalışmaya engel olan spondilartritler ve kronik ıdeformant romatizma! art – ritler (Bunların radyolojik bulgularla tespit edilmiş olması şarttır.). .26 —ı Neuro-patolojik belirtilerle birlikte olan omurga tüberkilozu (Pott hastalığı) ve sekelleri veya çalışmayı engelleyen tedavisi imkânsız kemik ve eklem tüberkilozları. 27 —• Her iki kolun omuzdan veya omuz ve dirsek arasından kaybı veya ankilozu. 28 —ı Her ik i kolun dirsek ve bilek eklemleri arasından kaybı veya dirsek eklemlerinin tam ankilozu. 29 —ı Bi r kolun kürek kemiği veya omuzdan kaybı. 30 —ı He r iki elin bilek ekleminden kaybı. 3U —> He r iki el, baş ve işaret parmakları dahil, sekiz parmak ve fazlasının proksimal eklemden yokluğu veya sürekli hareketsizliğine sebep halleri. 32 —ı Her iki kalça eklemlerinin tam ankilozu. 33 —ı Bi r bacağın kokso-femoral eklemden dezartikülasyonu. 3’4 — Her ik i bacağın kollum-femoris psödoartrozu. 35 — He r ik i (bacağın diz eklemi veya daha yukarıdan kaybı. 36 —, Her ik i bacağın diz ve topuk eklemleri arasından kaybı. 37 —ı Her iki ayağın tarstan itibaren kaybı. 38 —ı Bacak hareketlerini önemli derecede zorlaştıran ve ileri derecede hipertrofi ile birlikte olan ik i taraflı elefantiyazis. 39 —• Bi r bacağın trohanteriyen amputasyonu. 40 —. Bi r bacakta trohanter altı amputasyon (Protez imkânsız). 41 —i Bi r bacak ve bir kol kaybı. 42 — Bi r el ve bir ayak kaybı. Cr — Kan yapıcı sistem ve iç salgı bezleri hastalıkları: 43 —• Klinik ve laboratuvar bulgularla tespit edilmiş tedavisi imkânsız kötü tabiatlı (Maligne) kan hastalıkları. 44 —. Klini k ve laboratuvar bulgular sonucu sıkı perhiz ve insülin tedavisini gerektirdiği tespit edilen ihtilaflı şeker hastalığı. 45 —ı Klinik ve laboratuvar bulgularla tespit edilmiş çalışmayı engelleyen ve tedavisi imkânsız iç salgı bezlerinin ağır hastalıkları. H — Diğer hastalıklar : 48 — ‘ Devamlı olarak tecridi gerektiren lepra. 47 —ı Genel durum üzerindeki etkileri dolayısiyle çalışmayı ağır derecede güçleştiren, ameliyatı imkânsız iyi tabiatlı tümörler. 48 —• Histopatolojik bulgularla kötü tabiatta (Maligne) olduğu anlaşılan ve prognozu müsait olmayan tümörler. Medde 11 — Sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı haller aşağıda gösterilmiştir : 1 —ı Kuadropleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel porsuk hemipleji veya merkezî sinir sisteminin sfenkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızaları. ‘2 —’ Sürekli veya zaman zaman bir akıl hastanesinde kalmayı gerektiren ve tedavisi imkânsız akıl hastalıkları. ‘3 —’ İki taraflı görme kaybı. 4 — İki el veya ik i kolun kaybı. 5 —ı Bi r kolun ve bir bacağın kaybı (Protez imkânsız). 9 —’ İki bacağın kaybı (Saktan veya daha yukarıdan). 7 —• Tedavisi kabil olmayan bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları veya kaşeksiler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşe alıştırma (Rehabilitasyon) Madde 12 — B u bölümde geçen «işe alıştırma» (Rehabilitasyon) deyimi, sigortalılardan sürekli iş göremez veya malul hale gelmiş yahut da gelebilecekleri tıbben kabul edilenlerin, kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak amacı ile yapılan tıbbî bakım ve meslekî eğitimi ifade eder. Madde 13 — Kurumun rehabilitasyon çalışmaları aşağıda yazılı (3 safhada yürütülür : a) Tıbbî rehabilitasyon : Kaybedilen fonksiyonun düzelmesine kadar süren tedavi safhası; (b) İyiliğe dönüş : Çalışma alanının tespiti safhası; c) Meslekî rehabilitasyon : Sigortalı için tespit edilen çalışma alanında yetiştirme, eğitim safhası. Yukark i safhaları geçiren sigortalının işe yerleştirilmesi, ilgili kamuı kuruluşlarınca sağlanır. Madde 14 —• Kurum , sigortalıların rehabilitasyonunu ‘kendi müesseselerinde, rehabilitasyon merkezlerinde yapabileceği gibi, yur t içinde aynı amaçla kurulmuş diğer tesislerde de yaptırabilir. Madde 15 —• Kuru m tarafından uygun görülecek yerlerde bölge rehabilitisyan sağlık kurulları kurulur . B u kurullar , bir i rehabilitasyon veya fizik tedavi yahut ortopedi uzmanı olmak üzere en az 3, en çok 5 uzman hekimden kurulur. Üyelerden Tıp Fakültesini bitiriş itibariyle en kıdemlisi, kurula başkanlık eder. Sigortalılardan hangilerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderileceği bu kurullar tarafından kararlaştırılır. Madde 16 —. He r rehabilitasyon merkezinde bi r rehabilitasyon merkezi sağlık kurulu bulunur. B u kurul aşağıda yazılı 5 üyeden kurulur : 1 —ı Rehabilitasyon uzmanı, yoksa fizik tedavi uzmanı, 2 — Ortopedi uzmanı, 3 —’ Tıbbî psikolog, yoksa ruh ve sini r hastalıkları uzmanı, 4 — ı İç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı, 5 —• Sosyal yardımcı veya mesleğe yöneltici yahut meslek hastalıkları uzmanı veya tecrübeli bir iş hekimi. Bunların dışında, gereken hallerde diğer uzmanlık dallarından çağrılacak uzmanlar, oy hakkı olmamak şartiyle, incelenen vaka hakkındaki görüşmeye katılırlar. — 4 – Madde 1’7 — Rehabilitasyon merkezi sağlık kuruluna, üyelerden Tıp Fakültesini bitiriş itibariyle en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantılarda başkandan başka, fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarından birinin bulunması şarttır. Kararla r çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Madde 18 — Sigortalılar, müdavi Kurum hekimi, Kuru m sağlık tesisleri veya Kuru m Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından en yakın bölge rehabilitasyon sağlık kuruluna sevkedilirler ve en az 10 gün önce kendilerine bu kurula hangi tarihte başvuracakları yazı ile alındı karşılığında bildirilir. Rehabilitasyona tabi tutulmaları yolunda, Kurumun yetkili makamlarına yazılı olarak başvuran sigortalılar da en yakın bölge rehabilitasyon sağlık kuruluna sevkedilirler. Madde 19 — Bölge rehabilitasyon sağlık kurullarınca, rehabilitasyon merkezlerine gönderilen sigortalılar, rehabilitasyon merkezi sağlık kurulu tarafından muayene edilerek rehabilitasyona tabi tutulması uygun görülenlerin nerede, ne suretle ve ne süre rehabilitasyona tabi tutulacaklarına karar verilir. IBu kurullar , karardan önce, sigortalı hakkında bu hususta verilmiş raporlara bağlı kalmaksızın, sigortalıyı yeniden inceleyebilecekleri gibi, herhangi bir sağlık tesisinde de incelettirebilirler. Madde 20 — Kendilerine Kurumca yazılı bildiri gönderilen sigortalılardan, işe alıştırılmaktan kaçman veya başladiktan sonra işi bırakanların, sürekli iş göremezlik gelirlerinin veya malullük aylıklarının yarısı, bildiride belirtilen tarihten sonraki aybaşından başlanarak alıştırma işine başlayıncaya kadar kesilir. Madde 21 — İşe alıştırma (Rehabilitasyon) safhalarında, rehabilitasyon merkezi sağlık kurulu tarafından sağlık durumları, çalışmaları veya genel halleri uygun görülmeyen sigortalıların işe alıştırılmalarmdan vezgeçilmesine Kurumca karar verilir. Madde 22 — Bölge rehabilitasyon sağlık kurulları ile rehabilitasyon merkezleri sağlık kurullarınca sigortalı hakkında alman kararlar , •Genel Müdürlüğe ve sigortalıya yazı ile bildirilir. Madde 23. — Sigortalılar, bölge rehabilitasyon sağlık kurulu karar ­ larına karşı en yakın rehabilitasyon merkezi sağlık kuruluna 30 gün içerisinde itiraz edebilirler. Raporu yeterli görmemesi halinde, Kurum, rehabilitasyon merkezi sağlık kurulundan sigortalının yeniden muayene edilmesini isteyebilir. Bölge rehabilitasyon sağlık kurulları ile rehabilitasyon merkezi sağlık kurulları kararları birbirine uygun ise, bunların yeniden incelenmesi istenemeyeceği gibi itiraz da olunamaz. İki kurul kararı arasında uyuşmazlık varsa, Kuru m veya sigortalı 30 gün içinde durumun Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini isteyebilir. Madde 24 —• Günlük çalışma saatleri, sigortalının kişisel durumuna ve alıştırılacağı işin mahiyet ve özelliğine göre, rehabilitasyon merkez sağlık kurulunca arttırılıp eksiltilebilir. Ancak, günlük çalışma süresi 8 saati geçemez. Madde 25 — Rehabilitasyon müesseselerinde uygulanacak eğitim programları ile çalışma esasları bir yönetmelikle tespit olunur. iMadde 26 — İşe alıştırma için gereken her türlü giderler Kurumca karşılanır. Madde 27 — Sürekli iş göremezlik geliri ile malullük aylığı alanlardan işe alıştırmaya tabi tutulan sigortalıların bu devrelerde yedirilmeleri, yatırılmaları ve iş elbiseleri Kurumc a bedelsiz olarak sağlanır. Ancak, sigortalılardan isteyenler, bulunduğu merkezin muvafakati ile bunları kendileri sağlayabilirler. İşe alıştırma müesseselerinin bulundukları yerlerde oturanlardan durumları itibariyle buralarda yatırılmaları rehabilitasyon merkezlerince gerekli görülmeyenlerin müesseselerde bulundukları zamana rast ­ layan yemekleri Kurumca verilir. Madde 218 — İşe alıştırılmaya tabi tutulmak yahut bu amaçla muayene edilmek üzere başka yerlere gönderilenlerin ve gerektiğinde bunlara eşlik edecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zarur i giderleri yürürlükte olan mevzuata göre Kurumca ödenir. Madde 29 — İşe alıştırma devresini tamamlayanlara bir belge verilir . B u belgede ilgilinin işe alıştırıldığı müessesede elde ettiği yeterlik ve bilgi belirtilir. Madde 30 — Kuruma ait müesseselerde işe alıştırma devresinde elde edüen mahsul ve mamuller, kalitelerine ve benzeri tesisler inallarının piyasadaki rayicine göre değerlendirilerek Kurumca sattırılır veya Ku ­ rumun kendi ihtiyaçlarında kullanılır. Satışa ve kullanmaya elverişli olmayanlar usulüne göre elden çıkarılır. Madde 31 — Kuruma ait olmayan özel rehabilitasyon müesseselerinde işe alıştırmanın amaca uygun şekilde yapılıp yapılmadığı ve işe alıştırmaya tabi tutulanların durumu, Kurumun bu işle görevlendireceği elemanları tarafından denetlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Erken yaşlanma Madde 32 — Sigortalılardan 50 yaşını doldurmuş ve fakat yaşlılık aylığından yararlanma yaşım (55) doldurmadan, biyolojik yönden, bu yaşı doldurmuş bir insan derecesinde yaşlanmış ve çalışma gücünün bu seviyeye düşmüş olduğu bu bölümdeki hükümlere göre tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılırlar. Madde 33 —• Sigortalı, erken yaşlanma iddiasını, iş yerinin bağlı bulunduğu Kuru m Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Şube Müdürlüğü, sigortalı ile, varsa, erken yaşlanma ile ilgili diğer raporlarını da ekleyerek, dosyasını 34 üncü maddede yazılı hastaneye gönderir. Madde 34 —• Erken yaşlanmanın tayin ve tespitine ilişkin raporlar, Kuru m Sağlık İşleri Başkanlığı tarafından erken yaşlanma teşhisinde yetkili kılınmış ve ilgililere duyurulmuş olan en yakın Kuru m hasltanelerince verilir. B u hastanelerde, sigortalının erken yaşlanma yönünden tabi tutulacağı muayene ve testlerde düzenlenecek raporun şekli Kurum Sağlık İşleri Başkanlığınca tespit edilir. Madde 35 — 34 üncü maddede belirtilen Kuru m hastanelerinde yapılamayan incelemeler, bunları yapabilecek nitelikteki resmî kuruluşlarda yaptırılır ve elde edilen sonuçlar, ilgili hastaneye bir rapor halinde bil ­ dirilir. Madde 36 — Düzenlenen raporlara dayanarak erken yaşlanma halinin bulunup bulunmadığına Genel Müdürlükçe karar verilir. ALTINC I ©ÖLÜM Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Madde 37 — Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görevleri ve çalışma şekil ve esasları bu bölümde belirtilmiştir. I Madde 38 — Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu; ISağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Bakanlığı ile Kuru m tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli bir uzman, Ankar a Tıp Fakültelerinden seçilecek bir i göğüs hastalıkları ve diğeri hijyen profesörü olmak üzere 2 hekim (Bunlardan bir i doçent olabilir), E n yüksek kademedeki işveren kuruluşu tarafından seçlecek bi r genel şirürji uzmanı, E n yüksek kademedeki işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir iç hastalıkları uzmanı, olmak üzere 7 üyeden kurulur . Madde 39 — Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Başkanlığında raporları incelemekle görevli hekimler ile Kurum a bağlı ve sağlık ku ­ rulu raporu düzenleme yetkisini haiz sağlık tesislerinde görevli hekimler Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda üye olarak görev alamazlar. Madda 40 —1 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna profesörlükte kıdemli olan üye başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılara, Tıp Fakültelerinin ikinci üyesi profesör ise o, değilse fakülteden çıkış tarihi en eski olan üye başkanlık eder. Madde 41 — Sosyal .Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. ıGörev yapamayacak derecede hastalanan, ölen, devamsızlık sebebiyle görevine son verilen veya herhangi bi r sebeple Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulundaki görevinden ayrılan üyelerin yerine ilgili kuruluş tarafından yeni üyeler seçiür. B u şekilde Kurul a sonradan katılan üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar . Madde 42 —• Sosyal Sigorta Yüksek ıSağlık Kurulunun ‘büro ve yazı işlerini yürütmek üzere Kuru m bünyesinde .Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Bürosu kurulur. B u büro bir hekim genel sekreter ve yeter i kadar personelden teşekkül eder. Büro doğrudan’ doğruya Başkana bağlı olup personelinin inhaları Başkan tarafından yapılır. Madde 43 — Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir : LA. ) 1 —’B u Tüzükle tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerine çıkabilecek uyuşmazlıkları, 2 — Sigortalıların sürekli iş göremezlik hallerinin tespitine ilişkin raporlar üzerine Kurumc a verilecek kararlara karşı ilgililerin itirazlarını, 3 —. Sigortalıların malûllük hallerinin tespitine ilişkin raporlar üzerine Kurumca verilecek kararlara karşı ügiülerin itirazlarını, 4 —• Sürekli iş göremez veya malûl durumdaki sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olup olmadığına ilişkin raporlar üzerine Kurumca verilecek kararlara karşı ilgililerin itirazlarını, 15 —> (Sigortalıların erken yaşlanma durumlarına ilişkin raporlar üzerine Kurumca verilecek kararlara karşı ilgililerin itirazlarını, ıg —, Çalışamayacak şekilde malûl bulunan hak sahibi kimselerin malûllük durumlarının tespitine ilişkin raporlar üzerine Kurumc a veri ­ lecek kararlara karşı ilgililerin itirazlarım, 7 __. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 25., 57. ve 101 inci maddelerinde belirtilenlerin kontrol muayenelerine ilişkin raporlar üzerine Kurumca verilecek kararlara karşı ilgililerin itirazlarını, g — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 12 nci maddesinin (F) bendine göre sigortalıların yabancı bir ülkede tedavilerine ilişkin raporlarına karşı Kuru m veya sigortalıların itirazlarını, 9 — Sigortalılar hakkındaki işe alıştırmaya ilişkin Kurul karar ­ ları ve raporlar üzerine Kurumc a verilecek kararlara karşı ilgililerin iti ­ razlarını inceleyip karara bağlamak. B) ,1 — Yur t içi ve yur t dışındaki uygulamalar, Kurul a yapılan başvurmalar, Kurulca yapılan- incelemeler, Uluslararası kuruluşların çalışmaları ve yur t gerçekleri gözönünde tutularak, meslek hastalıkları listesinde yapılması gereken değişiklikler hakkında, 2 — Çalışma Bakanlığınca gerekli görülen hallerde Sosyal Sigortalar Kanunun sağlık konularında, 3 __ 66 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hallerde 3 yıllık çalışma (Maruz kalma) süresinin indirilmesi ve meslek hastalıkları I V üncü listesinin dip notunda yazılı hallerde 5 yıllık yükümlülük süresinin uzatılması tekliflerini inceleyerek ‘düşüncesini bildirmek. C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun çalışma ve görevler i ile ilgili konularda Çalışma Bakanlığına tekliflerde bulunmak. Madde 44 — Kuru l Başkanının görev ve yetkiler i aşağıda gösterilmiştir : Kurulun’ toplantı gün ve saatlerini, üyelerin durumlarını gözönünde tutarak tespit etmek. Kuru l toplantılarına başkanlık etmek. Kurul a gelen dosyaları incelenmek üzere Kuru l üyelerine vermek. Kuru l kararlarını üyelerden sonra imzalayıp mühürlemek. Kuru l üyeleri ile büro personelinin izinlerini düzenlemek. Sosyal Sigortalar Kurumunca ayakta tedavi edilenlere Kuru m hekimler i tarafından yazılacak ilâç ve tıbbî malzeme listesini ve Kuru m eczanelerinden verilecek ilâç ve tıbbî malzemenin ambalaj ve veriliş şekiller i hakkındaki esasları hazırlamakla görevli Kurul a katılmak. Madde 45 — Kuru l üyelerinin görev ve yetkiler i aşağıda gösterilmiştir : He r toplantıya vaktinde katılmak. Kendilerine verilen dosyaları inceleyerek düşüncelerini bildirmek ve karar tasarısını hazırlamak. 44 üncü maddenin son fıkrasında sözü edilen Kurul a katılmak. (Karar defterini günü gününe imzalamak. Madde 46 —• Genel Sekreterin görev ve yetkiler i aşağıda gösterilmiştir : Kurul a sunulacak dosyaları incelemek, özetini çıkarmak ve varsa noksanlarını tespit ettikten sonra gerekli işlemi yapmak. Kuru l Başkanı ve üyelerinin huzur hakkı işlemlerini hazırlatmak. Büroya ait ihtiyaçları ve Kuru l Başkanlığının isteklerini Genel Müdürlüğe aksettirmek ve bunları izlemek ve sonuçlandırmak. Kuru m Memur ve Hizmetliler i Yönetmeliğindeki görevleri yerine getirmek. Büronun işleyişini düzenli bi r şekilde yürütmek. Büro personelinin devam ve ödevlerini kontrol etmek. Kurul Başkanlığının yapacağı yazışmaları hazırlamak. Yıllık istatistik ve faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak. Kurulc a tespit edilen eserlerden bi r kitaplık meydana getirmek için gerekü işlemi yapmak. Başkan- tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 47 — Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu haftada bir defa ve üyelerden en az 5 kişinin hazır bulunmasiyle toplanır. Ancak, işlerin çokluğu karşısında haftada birden fazla toplantı yapılabilir. Toplantılarda görüşülecek konu ile ilgili uzman bulunmadığı takdirde o konu başka bir toplantıya ertelenir. Madde 48 — Çalışma Bakanlığı, Yüksek Sağlık Kurulunu, olağan toplantıları dışımda da toplantıya çağırabilir. B u husus Çalışma Bakanlığınca toplantı sebebiyle birlikte Kurul Başkanlığına yazılı olarak bil ­ dirilir . Madde 49 — Özürü bulunan Yüksek Sağlık Kurulu üyesinin durumu toplantıdan en geç 2 saat önce Kurul Başkanlığına veya Kurulun Genel Sekreterliğine bildirmesi gerekir. Özürsüz olarak bir ay içinde 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine 41 inci madde gereğince ilgili kuruluştan yeni bir üye istemeye Kurul Başkanı yetkilidir. Madde 50 — Sosyal Sigorta Yüksek ıSağlık Kurulunda İncelenecek dosyalar, Kuru m Sağlık İşleri Başkanlığınca, varsa noksanları da ‘tamamlattırıldıktan sonra özel bi r zarf içinde ve dizi pusulası ile birlikte Genel Müdürlük kanaliyle Kurul a gönderilir. Madde 51 — Kuru l dosyalarda gördüğü noksanları tamamlattırabileceği gibi, ilgiliyi yeniden muayeneye sevk ederek, bir sağlık tesisinde ayakta veya yatırılarak müşahade altına aldırmaya yetkilidir. Madde 52 — Kurul a gelen dosyalar, Genel Sekreterce hazırlanmış özetle birlikte Başkan tarafından, ihtisasları da gözönünde tutulara* üyelere dağıtılır. Madde 53 — Kurul , gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kim ­ selerin görüşlerini alabilir. Madde 54 — Kurulun incelenmesinden geçen her vaka içîn bi r fcartoteks fişi açılır. B u fişlerin şekli ve içine nelerin yazılacağı Kurulc a bir yönergede belirtilir. Madde 55 — Kuru l kararları toplantıya katılanların çoğunluğuyla verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Görüşme konusu olayla ilgili raporlarda imzası bulunan üye bu konudaki karara katılamaz. Madde 56 — Kuru l kararları Kurumu bağlar. Madde 57 —• Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda her sayfası numaralanmış ve mühürlenmiş bir tutanak defteri tutulur. Kararların mahiyeti, varsa, ayrışık görüşte olanlar tutanak defterinde gösterilir ve üyeler tarafından aynı oturumda imzalanır. Madde 58 — Gerekçeli kararlar ve ayrışık görüşler en geç karar tarihini izleyen 7 gün içinde daktilo ile yazılıp imzalandıktan sonra ka ­ rar kartonunda saklanır. Kararlar a sıra numarası verilir ; kararlarda silme, karalama veya kazıma suretiyle düzeltme yapılamaz. Madde 59 — Kurulun toplantıları, karar ve işlemleri gizli olarak yürütülür ve kararlar yazı ile yalnız ilgili makam ve gerektiğinde si ­ gortalıya bildirilir . Madde 60 — Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkan ve üyelerinden 657 ve 1327 sayılı Kanunlara tabi olanlarla bu Kanunlar kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını bu Kanuna göre alan kuruluşlarda çalışanlar hariç, diğerlerine katıldıkları her toplantı günü için 200 Ura huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı her ay sonunda toptan ödenir. Buna esas olmak üzere Kurul Başkanlığı, yapılan toplantı günlerim ve toplantılara katılanları gösterir tasdikli bir listeyi ayın son toplantısını müteakip, Genel Müdürlüğe gönderir. — e — Madde 61 — 53 üncü maddede belirtildiği üaere istişarî mahiyette Kurul a çağrılan veya kendisinden yazılı mütelaa istenen mütehassıslara verilecek ücret, Kurul üyelerine bir toplantı için tespit edilen huzur hakkının aynı olup, Ankar a dışından çağırılanlara baremin birinci derecesine tekabül eden yolluk verilir. YEDİNCİ BÖLÜM Meslek hastalıkları Madde 62 — Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrar ­ lanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza haller i meslek hastalığıdır. Madde 63 —• Hang i hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması halinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği bu bölüm hükümlerine ve Tüzüğe ekli meslek hastalıkları üstelerine göre tespit ve tayin edilir. Madde 64 — Meslek hastalıkları, hastalığı meydana getiren zararlı ajanların gruplarına göre; I — Madensel cisimlerden, H — Organik cisimlerden, H I — Fizik ve mekanik etkenlerden, I V — Tozlardan, V — Enfeksiyonlardan, Meydana gelen hastalıklar olmak üzere 5 listede toplanmıştır. He r listenin sol kolonunda, zararlı ajanın meydana getirdiği hastalıklar ve belirtileri, orta kolonunda, yükümlülük süreleri, sağ kolonunda, meslek hastalığının görüldüğü başlıca iş ve meslekler yer almıştır. Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fülen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azamî süreye yükümlülük süresi denir. Madde 65 — Meslek hastalıkları listelerinin V incisinde yer alan bulaşıcı hastalıkların, görülen işin gereği olarak veya işyerinin özel şartlarının tesiri ile husule gelmiş olması ve enfeksiyonun gerektirdiği laboratuvar deneyleri ile de teyit edilmesi lazımdır. Meslek hastalıkları listelerinde yer almayan ve fakat görülen iş ve görev icabı olarak alındığı kesin olarak tespit edilen diğer enfeksiyon hastalıkları da meslek hastalığı sayılır. B u husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle teyit edilmesi gereklidir. Hastalığın azamî kuluçk a süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir. Madde 66 — Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte si ­ lis tozu bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az 3 yıl çalışmış olması şarttır. Ancak, havasında yüksek yoğunukta ve pnömokonyoz yapacak ni ­ telikte silis tozu bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş ve klinik ve radyolojik bulgular ve laboratuvar muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı tespit edilmiş olan vakalarda, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun mutabakatı sağlanmak şartiyle 3 yıllık süre indirilebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son hükümler Madde 67 — 17/7/1964 .günlü ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka ­ nununun 135 inci maddesinin (A) bendine dayanılarak düzenlenen ve Da – nıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete ile yayımı tari ­ hinde yürürlüğe girer. Madde 68 — B u Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. A CETVEL İ / — Baş arızalan (Ruh ve merkezî sinir sistemi arızaları dahil) Arıza ! Sıra No. Arıza Sıra No. Arız a çeşid i Trepanasyon sonucu baş kemiklerinde açıklık a – Hafif (4 cmî ye kadar) b – Orta (4-10 cm2 ye kadar) 1% 50 > » » » » 1% 60 s> » » » » 1% 70 » » » » » 1% 80 » » » » » |% 90 » B i r gözün % 80, diğerinin 0 görmesi » » » » 1% 10 » » » » » 1% 20 » » » » » |% 30 » » » » » 1% 40 » » » » » % 50 » » » » » 1% 60 » » » » » (% 70 » » » » » 1% 80 » B i r gözün % 70, diğerinin 0 görmesi » » » » 1% 10 » » » » » \% 20 » » » » » 1% 30 » » » » » !% 40 » » » » » % 50 » » » » » !% 60 » !% 70 » 0 – ‘% 10 görmesi % 20 – ‘% 30 » .% 40 – % 50 » 1% 60 » 0 görmesi % 10 – % 20 » l % 20 – ‘% 50 » 0 – % 10 görmesi \% 20 – % 40 » 0 görmesi % 10 – % 30 » 0 » % 10 – % 20 » O görmesi % 10 B i r gözün % 60, diğerinin B i r gözün % 50, diğerinin » » » » B i r gözün % 40, diğerinin » » » » B i r gözün % 30, diğerinin » » » » » » » » » » » » B i r gözün % 10, diğerinin Her iki gözün görmemesi (Tam körlük), Zaman zaman görüşü bozan göz kanamaları Göz çukurlarındaki bir arızadan dolayı çift görmeye sebep olan her ik i gözün kaslarının paralizi’ B i r göz çukurundaki arızadan dolayı bu gözün hareketsizliğine ve çift görmesine sebep olan göz kaslarının paralizisi Göz yuvarlağını hareketsiz kılan ve görüş derecesini bozan göz çukurundaki yağlanma Göz yaşı kanalının, göz yaşı taşmasına sebebiyet verecek şekilde kronik bozukluğu Hemianopsi vertikal homonim Hemianopsi hitemporal Ektropin (Bi r gözde) Arıza ağırlık ölçüsü 38 36 33 31 28 24 18 14 S 3 46 43 41 38 36 33 31 28 24 18 53 51 48 46 43 41 38 36 33 57 56 55 53 51 48 46 43 56 57 56 53 60 59 58 61 60 63 62 64 63 65 64 65 6 41 21 16 6 20 41 1 Arıza Sıra No. 62 63 64 65 66 67 68 Arız a çeşid i Ektropion (İki gözde) Entropion (Bi r gözde) Entropion (İki gözde) Sürekli göz yaşarması Sürekli göz yaşarması Ptozis (Bi r gözde) Ptozis (ik i gözde) (Bi r gözde) (İki gözde) III A CETVELİ – Kulak arızalan (*) 5 6 7 8 He r ik i kulakta tam sağırlık B i r kulakta tam sağırlık (Diğer kulak normal) B i r kulakta tam sağırlık (Diğer kulağın fısıltıyı duymaması) B i r kulakta tam sağırlık (Diğer kulağın beş metreden yüksek sesle konuşmayı işitmemesi) B i r kulak sayvanının kaybı İki kulak sayvanının kaybı İç ve orta kulakta akıntılı kronik iltihap B i r veya iki kulakta akıntılı ve labirent ihtilâtı neticesi önemli derecede ve devamlı baş dönmeleri ve denge bozuklukları (Meniere sendromu) ile tedavisi imkânsız olan ik i taraflı ağır sağırlık (Ancak yüksek sesi veya bağırmayı kulak dibinden veya kulak sayvanı yakınından duymak şartiyle) Arıza ağırlık ölçüsü 42 1 35 1 13 13 56 51 13 23 33 0 0 16 43 (*) a.) b) c) Her iki kulakta da kısmî bir işitme kaybı meydana gelmişse meslekte kazanma gücü azalma oranı aşağıdaki şekilde hesaplanır : Her iki kulaktaki işitme kaybının odiyometrik ortalaması bulunur. Bu sayı, sigortalının tam sağırlık halinde uğrayacağı meslekte kazanma gücü azalma oranı ile çarpılır. İşitme kaybının tesbitinde odiyogramdaki eğrilerden hava yolu ile işitmeye ait olanı esas alınır. Fısıltıyı işitememek yaklaşık olarak 80 desibellik, 5 metreden konuşma sesini işitememek de yine yaklaşık olarak 50 desibellik bir işitme kaybına tekabül eder. A CETVELİ IV — Yüz arızaları Çiğneme veya konuşmayı imkânsız kılan alt veya üst çene kemiği arızaları (*) Konuşma ve yutmayı zorlaştıracak derecede dil harabiyeti (*) Stenon kanalının yaralanması sonucu sürekü fiskül Tam yüz felci : a – Tek taraflı b – Çift taraflı Burun kemik ve kıkırdak kısımlarının önenüi harabiyeti ile birlikte olan şekil bozuklukları Diş arızaları : a – Bütün dişlerin kaybı (Protez kabil) b – Bütün dişlerin kaybı (Protez kabil değil) c – Azı dişlerinin hepsinin kaybı (Protez kabil değil) d – Azılardan gayr i dişlerin hepsinin kaybı (Protez kabil değil) Tam vazife bozukluğu yapan dudak arızaları (*) 41 37 7 7 10 37 0 41 28 19 37 (*) Fonksiyon bozukluğu tam olmayan hallerde meslekte kazanma gücü azalma oranı, fonksiyonun sağlam kalışı ile orantılı olarak azaltılır. A CETVELİ V — Boyun arızaları Sürekli kanül takılmasını gerektiren larenks arızaları 46 Ses organlarının konuşmaya engel olacak derecede bozuklukları 26 Iş bulmada rekabet gücünü kaybettirecek derecede konuşmaya zorluk veren ses organları arızalan 6 Teneffüse zorluk verecek derecede larenks arızalan 36 Gırtlak darlığı veya travmatik paralizileri sonucu sürekli afoni ile aşikâr dispne : a – Hafif 28 b – Ağır 37 — 8 — Arıza Sıra No. 10 11 12 13 14 15 A CETVEL İ VI — Göğüs arızaları (Kan hastalıkları dahil) Pnömokonyozlardan gayri olanlar Arız a çeşid i Göğüs hareketlerinin, azalması : a – Hafif Ib – Orta c – Ağır Akciğer dokusunun kronik afetleri ve akciğer arızalarından iler i gelmiş sekeller : a -» Hafif Ib – Orta o – Ağır PVliyokardiıt ve anevrizma gibi kronik ve iyileşmez kal p hastaiıklariyle, daimî kalp rahatsızlığına sebep olan dilatasyonlar Travmaya ibağlı, aritmi ve taşikardi ‘gibi nöropsişik kalp arızaları Üst solunum yollarının çalışma kabiliyetini tamamiyie kaldıran, tedavisi ve düzeltilmesi imkânsız (Parçalanma, daralma, ameliyatla çıkarma gibi) ağır ve sürekli arızaları Sigortalının çalışma gücünü mublaJk olarak kal ­ dıran ve gördüğü ağır, yıpratıcı işinden iler i geldiği tespit ‘edilen, akciğerin ilerlemiş ve tedavisi kabil olmayan arızaları Kal p büyüklüğü ve geniışlemeleriyle birlikte aşikâr staz belirtileri gösteren ve tedaviden az veya çok faydalanmış olmasına rağmen sürekli bakım ve korumayı gerektiren, kronik ve ağır, kalbin endokart, miyokar t ve perikart ile aort ve koroner hastalıkları Laboratuvariarda çalışanların çalışma kabiliyetini tamamiyle kaldıran ve meslekî zehirlenmelerden veya devamlı şualanınalardan iler i gelen, ağır ve (tedavisi imkânsız ka n hastalıkları (Pernisyöz anemiler, lösemiler ve benzerleri) Göğüs çeperinde aşikâr şekil bozukluğu- yaparak sigortalının iş ıgörme kabiliyetine önemli derecede engel olmak şartiyle, solunum ve dolaşım zorluğu husule getiren, ik i ‘taraflı plevra kalınlaşması, yapışıklıkları ve ameliyat sekelleri Göğüs çeperinde şekil bozukluğu yapan ve sigortalının iş görmesine önemli derecede engel olan, ‘solunum ve dolaşımda zorluk yapabilen tek taraflı plevra kalınlaşmaları yapışıklıkları veya ameliyat sökelleri İşyeri şartlarına ve göreve (bağlı sebeplerle ortaya çıkan, sigortalının çalışma kabiliyetini önemli derecede bozan ve tedavi ile giderilmesi umulmayan solunum organlarının (GırMak, akciğerler, plevra) ağır tüberkülozları Kal p Ibüyüklüğü ve genişlemeleriyle birlikte, az çok staz belirtileri gösteren ve ‘hafif yetmezlik işaretleri bulunan ve hafif işlerde çalışmaya ol ­ dukça müsaade eden kronik organik endokart, perikart, aort, koronerler ve diğer damarların lezyonları Kalbin kompanse olan, fakat sigortalının iş görmesine az çok engel teşkil eden organik hastalıkları Göğüs çeperinde hafif şekil iş ıgörme kabiliyetine ‘engel Itaukları sekelleri Travmatik plöritlerden ve hemotorakstan artakalan ve solunum görevlerini oldukça zorlaştıran sekeller veya aynı vasıfta göğüs çeperi yetmezliği (KabungaJİarm kırılma veya rezeksiyonu neticesi akciğer fıtkı gibi) Arıza ağırlık ölçüsü 6 .26 46 6 26 46 58 14 64 64 bozukluğu yapan ve olabilen plevra has60 60 60 56 56 44 28 28 28 Arıza Sıra No. 16 17 .ıs 119 20 21 22 23 A CETVEL İ B — Pnömokonyozlar (*) Arız a çeşid i Arıza ağırlık ölçüsü 9 10 11 Kronik bir akciğer hastalığı ile birlikte Olan L imajı Aşikâr klinik belirtiler eklenmemiş P , mv nlt imajları Aşikâr klinik belirtileri (Dispne, ısiyanoz gibi) eklenmiş Plt D D F A 18 AAAAAAC A NANAFACDDDDDCDAAC C F A D D F F CBABAAAAD D B A A D A D D D F A 19 A A A A A A C A NANAFACDDDDDCDAAC C F A D D F F CBABAAAAD D B A A D A D D D F A A A A A A A c A NANAFACD D D D D C D A A C C FADDFFÇBABAAAADDBAADADDDF A 21 A A A A A A C A N A N A F A C D D D D D C D A A A c F A D D A F C B A B A A A A D D B A A D A D D D F A 22 A A A A B B C A A A A A F A C F A D C C C D A A A E G A C C A E A F A A A A A A D D A A A F A F F F F A 2 3 A A A A C C C D M A M A F A C E E E E E C E B A A E F B E E A F C C B C A A A A D D B A A D A D D D E A 24 A A A A C C C D M A M A F A C E E E E E C E B A A E F B E E A F C C B C A A A A D D B A A D A D D D E A 25 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 26 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 27 A A A A A A A A A A A A A A A A A ,6. A A A A A A A A A A A A A A A A’ A A A A A A A A A A A A A A A A A A 28 A A A A A A P N A A A A M f. A A A 1 F C D A F A O O N C C A M L A A A A A A A A C A A A B F K 1 F F A A ‘ 29 A A A A A A P N A A A A M A A A A J F C D A F A O O N C C A M L A A A A A A A A C A A A B F K ! F F A A 3 0 A A A A A A P N A A A A M A A A A 1 F C D A F A O O N C C A M L A A A A A A A A c A A A B F K 1 F F A A 31 A A A A A A P N A A A A AA A A A A 1 F C D A F A O O N C C A M L A A A A A A A A c A A A B F K 1 F F A A 32 A A A A A A P N A A A A M A A A A 1 F C D A F A o O N C C A M L A A A A A A A A C A A A B F K 1 F F A A 33 A A A A A A A A B B C A 1 A C D B E D D A B 1 A E F 1 B A A 1 E A E A B C A A e E B E A CEB E C 1 D C 3 4 A A A A A A A A B B C A 1 A C D B E D D A B 1 A E F 1 B A A 1 E A E A B C A A E E B E A CEB E C 1 D C VIII — BİLEK V E E L ARIZALAR I TABLOS U £ Mesle k Grupları Numarala n c < & 1 2 3 4 5 E 7 B S 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 18 49 50 51 52 1 A B B A c B C G AAAAGACF A D D D C D C A E E G A D C G E A E A A A A A A D O A A A F A F F F F A 2 A B B A C B C G AAAAFACF A D D D CDAAAEHADCHEA E A A A A A A D D A A A F A F F F F A — 24 — IX — PARMAK ARIZALARI TABLOSU İ * < & Meslek Grupları Numaraları İ * < & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4B 49 50 51 52 1 2 3 4 5 ACCBCCDCAAAAFADF D D E D C E C A EEECCCEEBDBCDCACCCCCADDDDEF A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBEıAAAAAAAC A ó 7 8 9 10 ACCBCCDCAAAAFADF D D E D C E C A E E E C C C E E B D B C D C A C C C C C A D D D D E E A ACCBCCDCAAAAFADF D D E D C E C A EEECCCEEBDBCDCACCCCCADDDDEE A ACCBCCDCAAAAFADF D D E D C E C A EEECCCEEBDBCDCACCCCCADDDDEE A ACCBCCDCAAAAFADF D D E D C E C A EEECCCEEBDBCDCACCCCCADDDDEE A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A 11 12 13 14 15 AAAAABBAAAACABBBA3BAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A AAAAABBAAAACABBBABBAABABBBBBACCABABAAAABBBBAAAAAAAC A X — KOLO N VERTEBRA L ARIZALARI TABLOSU Arıza Sıra No. Meslek Grup Numaraları Arıza Sıra No. 1 2 h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ‘l9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 A J J J A A P NJAKAMKAJ J İ F C D KFAOONCCAMLAKKK J J KLCAAA B F K 1 F F L A 2 A A A A A A A A A A A A J A AAAFFCAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAA A A A A A A A A 3 A A A A A A A AAAAAAA’AAAAAAAAAAAAA A AAAAAA.AAAAAAAAAA A A A A A A A A 4 A A A A A A A AAAAAA A AAAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A A 5 A A A A A A P NAAAAMAAA A İ FCDAFAOON C C AML A A A A A A A AC A A A B F K i F F A A XI — KARIN ORGANLARI ARIZALARI TABLOSU >• Í5 S .g c 5 < CO >• Í5 Meslek Grup Numaralan S .g c 5 < CO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48.49 60 51 52 1 2 8 4 5 A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKK K JLKLJAAAAAFAAAK A A A A A A A PNAAAAMAAA A ¡FCDAF A O O M C C A M U A A A A A A A C A A A B F K İ F F A A A A A A A A PNAAAAMAAAAİFCDAF A O O M C C A M L A A A A A A A A C A A A B F K i F F A A AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAÛOOJAANMAKKKJLKLJAAAAAFAAAK A AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKKKJLKLJAAAAAFAAAK A 6 7 8 9 10 AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKKKJLKLJAAAAAFAAAK A A A A A A A PNAAAAMAAAAİFCDAF A O O M C C A M L A A A A A A A A C A A A B F K . i F F A A A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAK K KJLKLJAAAAAFAAAK A AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKK K JLKLJAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAK K K JLKLJAAAAAFAAAK A 11 12 13 14 15 A K LKAAOMKALANLA K KAAA A LKAOOOJAANMA K K K J LK L JAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAA A LKAOOOJAANMAK K K JLK L JAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOO’JAANMAK K KJLKLJAAAAAFAAAK A AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKKKJLKLJAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAA A LKAOOOJAANMAK K K JLK L JAAAAAFAAAK A 16 17 18 AKLKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKKKJLKLJAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJAANMAKK K JLKLJAAAAAFAAAK A A K LKAAOMKALANLAKKAAAALKAOOOJ A ANMAKK K JLKLJAAAAAFAAAK A — 25 — o X I I — PELVt S V E AL T EKSTREMİTE ARIZALAR I TABLOS U Meslek Grup Numarala n g S < m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4 8 49 5( 51 52 } A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K ( F İ L A 2 A J J J A A PNjAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K L C A A A B F K 1 F İ L A 3 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOC.NCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 4 A J J J A A PNjAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K i F İ L A 5 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 6 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K i F İ L A 7 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLA K K K J J K LCAA A B F K 1 F İ L A 8 A J j J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMLA K K K J J K LCAA A B F K i F 1 L A 9 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K 1 F İ L A 10 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMLA K K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 11 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J KLCAAABFKİF İ L A 12 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K F A O O NCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F 1 L A 13 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C – D K FAOONCCAMLA K K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 14 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F i L A 15 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 16 A K L J A A RNCCKJMKA J J İ H F D K FARRNCCAROA A A J J 1 J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 17 A A A A A A RNCCAAMAA A A İ H F D A FARRNCCAROA A A A A A A A C C A A D 1 A İ F İ A A 18 A A A A A A RNCCAAMAA A A i H F D A FARRNCCAROA A A A AAAACCAA D İ A 1 F İ A A 19 A K L J A A RNCCKJMKA J J İ H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 20 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 21 AKL J A A RNCCKJMKA J J 1 H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 22 AKL J A A RNCCKJMKA J J İHFDKFARRNCCAROA A A J , J J J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 23 A J J J A Â PNJAKAMKA J J 1 F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K 1 F 1 L A 24 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K 1 F 1 L A 25 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K 1 F 1 L A 26 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 27 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 28 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K 1 F 1 L A 29 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROAA A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 30 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCARRA A A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 31 AKL J A A RNCCKJMKA J J İ H F D K FARRNCCAROAA A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 32 AKL J A A RNCCKJMKA J J i H F D K FARRNCCAROA A A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 33 AKL J A A RNCCKJMKA J J İHF D K FARRNCCAROAA A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 34 AKL J A A RNCCKJMKA J J İ H F D K FARRNCCAROAA A J J J J L C C A A D 1 K F 1 L A 35 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMLAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 36 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 37 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 38 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F i L A 39 A J J J A A PNJAKAMKA J J i F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 4 0 A J J J A A PNJAKAMKA J J İFCDKFAOONCCAMKAKK K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 41 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 4 2 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K i F i L A 43 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F 1 L A 44 A J J J A A PNJAKAMKA J J \ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 45 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K i F İ L A 46 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K İ F i L A 47 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J K LCAA A B F K î F İ L A 48 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCA M KAK K K J J K LCAA A B F K İ F İ L A 49 A J J J A A PNJAKAMKA J J İ F C D K FAOONCCAMKAK K K J J KLCAAABFKİF İ L A XII I – METABOLİZMA ARIZALAR I TABLOS U İ s Mesle k Grupları Numarala n < (fi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2C 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 A K K A A A KKAAAAKKA A A AAAAAAAKKAAAAKKAAA K A J K K A A A A A A A A A A K A 2 A K K A A A KKAAAAKKA A A AAAAAAAKKAAAAKK A A.. A K A J K K A A A A A A A A A A K A © X I V — YANIKLA R TABLOS U I S Mesle k Gruplara Numaralar ı 1 2 3 4 E 6 1 8 9 10 W 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 • 1 DDDDDDABDDDD B DDDPĞFEEDFDAABEED B J D D D D D D D D E D D D D F C G F F D D — 26 — D CETVEL İ 38 – 39 Yaşlarındaki Sigortalının Meslekte Kazanma Gücünün Azalma Oranları SürekH İşgöremezMk Simgeleri rr.5,1- • t m >o A B C 0 E F e H 1 J K L M N O P R 0 3 4 5 6 7 8 8 9 9 1 1 , 1 1 1 2 2 2 1 5 7 9 11 13 16 18 20 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 8 10 12 14 17 19 21 23 4 2 2 2 2 2 2 2 3 7 9 11 13 16 18 20 22 24 5 3 3 3 3 3 3 3 4 8 10 12 14 16 19 21 23 25 6 3 3 3 3 3 3 3 5 9 11 13 15 17 20 22 24 26 7 4 3 3 3 3 3 3 0 10 12 14 16 19 21 23 25 27 8 6 4 4 4 4 4 4 7 11 13 15 17 20 22 24 26 28 9 6 4 4 4 4 4 4 8 12 14 16 18 20 23 25 27 29 10 7 5 5 5 5 5 5 9 13 15 17 19 22 24 26 28 30 11 9 6 5 5 5 5 5 10 14 16 18 20 23 25 27 29 31 12 10 7 6 6 6 6, 6 11 15 17 19 21 24 26 28 30 32 13 11 8 6 6 6 6 6 12 16 18 20 22 25 27 29 31 33 14 1’2 9 7 7 7 7 7 13 17 19 21 24 26 28 30 32 34 15 13 11 8 7 7 7 7 14 18 20 22 24 27 29 31 33 35 16 14 11 9 8 8 8 8 15 19 21 23 25 28 30 32 34 36 17 15 12 10 8 8 8 8 16 20 22 24 26 29 31 33 35 37 18 16 13 11 9 9 9 9 17 21 23 25 28 30 32 34 36 38 19 17 15 12 10 9 9 9 18 22 24 26 29 31 33 35 37 39 20 18 16 13 11 10 10 10 19 23 25 27 30 32 34 36 38 40 21 19 16 14 12 10 10 10 20 24 26 28 30 33 35 37 39 41 22 20 17 15 13 11 11 11 21 25 27 29 32 34 36 38 40 42 23 21 19 16 14 12 11 11 22 26 28 30 33 35 37 39 41 43 24 22 20 17 15 13 12 12 23 27 29 31 34 36 38 40 42 44 25 23 21 18 16 14 12 12 24 28 30 32 35 37 39 41 43 45 26 24 22 19 17 15 13 13 25 29 31 33 36 38 40 42 44 46 27 25 23 20 18 16 14 13 26 30 32 34 37 39 41 43 45 47 28 26 24 21 19 17 15 14 27 31 33 35 38 40 42 44 46 48 29 27 25 22 20 18 16 14 28 32 34 36 39 41 43 45 47 49 30 28 26 23 21 19 17 15 29 33 35 37 40 42 44 46 48 50 31 29 27 24 22 20 18 16 30 34 36 38 40 43 45 47 49 51 32 30 28 25 23 21 19 17 31 35 37 39 41 44 46 48 50 51 33 31 29 26 24 22 20 18 32 36 38 40 43 45 47 49 51 53 34 32 30 27 25 23 21 19 33 37 39 41 44 46 48 50 52 54 35 33 31 28 26 24 22 20 34 38 40 42 45 47 49 51 53 55 36 34 32 29 27 25 23 21 35 39 41 43 46 48 50 52 54 56 37 35 33 30 28 26 24 22 36 40 42 44 47 49 51 53 55 57 38 36 34 31 29 27 25 23 37 41 43 45 48 50 52 54 56 58 İ 9 37 35 32 30 28 26 24 38 42 44 47 49 51 53 55 57 60 40 38 36 34 31 29 27 25 39 43 45 48 50 52 54 56 58 61 41 39 37 35 32 30 28 26 40 44 46 49 51 53 55 57 59 62 42 40 38 36 33 31 29 27 41 45 47 50 52 54 56 58 60 63 43 41 39 37 34 32 30 28 42 46 48 51 53 55 57 59 61 64 44 42 40 38 35 33 31 29 43 47 49 52 54 56 58 60 62 65 45 43 41 39 36 34 32 30 44 48 50 53 55 57 59 61 63 66 46 44 42 40 37 35 33 31 45 49 51 53 56 58 60 62 64 67 47 45 43 41 38 36 34 32 46 50 52 54 57 59 61 63 65 68 48 46 44 42 39 37 35 33 47 51 53 55 58 60 62 64 66 68 49 47 45 43 40 38 36 34 48 52 54 57 59 61 63 65 67 69 50 48 46 44 41 39 37 35 49 53 55 58 60 62 64 66 68 69 51 49 47 45 42 40 38 36 50 54 56 59 61 63 65 67 69 70 52 50 48 46 43 41 39 37 — 27 — D CETVEL İ (Devamı) Sürekli İşgöremezHk Simgeleri A B c D E F G H » i r t M H o p R 51 55 57 60 62 64 66 68 70 71 53 51 49 47 AA 42 40 38 52 56 58 61 63 65 67 69 71 71 54 52 50 48 45 43 41 39 53 57 59 62 64 66 68 70 72 72 55 53 51 49 46 44 42 40 54 58 60 63 65 67 69 71 72 72 56 54 52 50 47 45 43 41 55 59 61 63 66 68 70 72 73 73 57 55 53 50 43 46 44 42 56 60 62 64 67 69 71 73 73 73 58 56 54 51 49 47 45 43 57 65 67 69 71 74 76 76 76 76 63 61 59 56 54 52 50 48 58 70 72 74 77 79 80 80 80 80 68 66 64 61 59 57 55 53 59 75 77 79 82 83 83 83 83 83 73 71 69 66 64 62 60 58 60 80 82 84 86 86 86 86 86 86 78 76 73 71 69 67 65 63 61 85 87 <?0 89 89 89 89 89 89 83 81 78 76 74 72 70 68 62 90 92 93 93 93 93 93 93 93 88 86 83 81 79 77 75 73 63 95 96 96 96 96 96 96 96 96 93 90 88 86 84 82 80 77 64 93 99 99 99 99 99 99 99 99 97 94 92 90 88. 86 84 81 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 E CETVEL İ Yaslara Göre Meslekte Kazanma Gücünün Azalma Oranları Sürekli IşgöranıezHk HaHrıtrı Raporla Tesbit Edildiği Tariîste Sigortalının. Yaşı m 21 22 24 26 28 SO 32 34 36 3? 40 42 44 46 43 50 52 54 56 58 60 62 64 ve 7 « g 5 den vs ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve V» V» yukarısı f° ¡5 •& 2 küçük 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1J6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 2 1,2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 2-0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 3 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2,3 2.3 2.3 3.0 3..0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 4.0 4.0 4.0 4.1 4 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5 3.3 3,3 4.0 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 7.0 6 4.2 4.2 4.3 5.0 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.3 7.0 7.1 7.2 7.2 7.3 8.0 3.0 8.1 7 5.1 5.2 5.2 5.3 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 7.0 7 1 7.2 7.2 7.3 8.0 8.1 8.2 8.2 8.3 9-P 9.1 9.2 9.2 8 6.0 6.1 6.2 6.3 6.3 7.0 7.1 7.2 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.1 10.2 10,3 11.0 9 6.3 7.0 7.1 7.2 7.3 8.0 8.1 8.2 8.3 9.0 9.1 9.2 9.3 10.0 10.1 10.2 10.3 11.0 11.1 11.2 11.3 12.0 12.1 10 7.2 7.3 8.0 8.1 8.2 9.0 9.1 9.2 9.3 10.0 10.1 10.2 10.3 11.0 11.2 11.3 12.0 12.1 12.2 12 3 13.0 13.1 13.2 11 8.1 8.2 9.0 9.1 9.2 .9.3 10.0 10.2 10.3 11.0 11.1 11.2 12.0 12.1 12.2 12.3 13.0 13.2 13.3 14.0 14.1 14.2 15.0 12 9.0 9.2 9.3 10.0 10.2 10.3 11.0 11.1 11.3 12.0 12.1 12.3 13.0 13.1 13.3 14.0 14.1 14.2 15.0 15.2 15.2 16.0 16.0 13 9.3 10.1 10.2 11.0 11.1 11 2 12.0 12.1 12.3 13.0 13.1 13.3 14.0 14.2 14.3 15.0 15.2 16.0 16.0 16.2 17.0 17.0 17.2’ 14 10.3 11.0 11.2 11.3 12.1 12.2 13.0 13.1 13.1 14.0 14.1 14.3 15.0 15.2 16.0 16.0 16.2 17.0 17.2 17.2 18.0 18.2 19.0 15 11.2 11.3 12.1 12.3 13.0 13.2 13.3 14.1 14.2 15.0 15.2 16.0 16.0 16.2 17.0 17.2 17.2 18.0 T8.2 19.0 19.2 19.2 20.0 16 17 18 19 20 12 1 12.3 13.0 13.2 14.0 14.1 14.3 15.0 15.2 16.0 13.0 14.0 15.0 15.2 16.2 1-2.2 14.2 15.2 16.0 •7.0 14.0 14.1 15.0 15.0 15.2 16.0 16.2 17.0 17.0 17.2 18.0 18.2 19.0 19.2 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 15.0 15.2 152 16.0 16.2 17.0 17.2 18.0 18.2 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.0 22.2 15.2 16.0 16.2 17.0 17.2 18.0 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 20.2 21.( 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 16.2 17.0 17 2 18.0 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 23.2 24.0 24.2 25.Q 17.2 18.0 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 25.2 26.0 26.2 21 22 23 24 25 16.2 17.0 17.2 18.0 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 25.2 26.0 26.2 2/.0 27.2 17.0 18.0 18.2 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 25.2 26.0 27.0 27.2 28.0 28.2 29.0 18.0 18.2 19.0 19.2 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 25.2 26.2 27.0 27.2 28.0 28.2 29.0 29.2 30.0 19.0 19.2 20.0 20.2 21.0 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 25.2 26.0 27.0 27.2 28.0 28.2 29.0 29.2 30.0 30.2 31.2 20.0 20.2 21.0 21.2 22.0 22.2 23.2 34.Q 24.2 25,0 25,2 26.0 26.2 27.2 28.0 28.2 29.0 29,2 30.0 31.0 31,2 32.0 32.2 — 28 S.SŞ ro — = – => BZ.İ 26 27 28 29 30 E CETVEL İ (Devamı) Sürekli tşgöremezHk Halinin Raporla Tesblt Edildiği TariMe Sigortalımn Yaşı 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 43 50 52 54 56 58 60 62 den ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve V9 ve ve küçük 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 ¿4 ve 20.2 21.2 22.0 22.2 23.0 23.2 24.0 25.0 25.2 26.0 26.2 27 0 28.0 28.2 29.0 29.2 30.0 30.2 31.2 32.0 32.2 33.0 33.2 21.2 22.0 23.0 23.2 24.0 24.2 25.0 26.0 26.2 27.0 27.2 28.0 29.0 29.2 30.0 30.2 31.0 32.0 32 2 33.0 22.2 23.0 23.2 24.2 25.0 25.2 26.0 27.0 27.2 28.0 28.2 29.0 30.0 30.2 31.0 31.2 32.2 33.0 33.2 34.0 23.2 24.0 24.2 25.0 26.0 26.2 27.0 27.2 28.2 29.0 29.2 30.2 31.0 31.2 32.0 33.0 33.2 34.0 34.2 35.2 24.0 25.0 25.2 26.0 27.0 27.2 28.0 28.2 29.2 30.0 30.2 31.2 32.0 32.2 33.0 34.0 34.2 35.0 36.0 36.2 33.2 34.2 35.0 35.0 35.2 36.0 36.0 36.2 37.0 37.0 38.0 38.2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 25.0 25.2 26.2 27.0 27.2 28.2 29.0 29.2 30.2 31.0 31 2 32.2 33.0 33.2 34.2 35.0 35.2 36.2 37.0 37.2 38.0 39.0 39.2 26.0 26.0 27.2 28.0 27.0 27.2 28.0 28.0 28.0 28.2 29.0 30.0 28.2 29.2 30.0 31.0 29.2 30.2 31.0 31.2 30.2 31.2 32.0 32.2 31.3 32.0 33.0 33.2 32.3 33.0 34.0 34.2 33.2 34.0 35.0 35.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 29.2 30.2 31.0 32.0 30.0 31.0 32.0 33.0 30.2 31.2 32.2 33.2 31.2 32.2 33.2 34.2 32.0 33.0 34.0 35.0 32.2 33.2 34.2 35.2 33,2 34.2 35.2 36.2 34.0 35.0 36.0 37.0 34.2 35.2 37.0 38.0 35.2 36.2 37.2 38.2 36.0 37.0 38.0 39.0 36.2 38.0 39.0 40.0 37.2 38.2 39 2 40.2 38.0 39.0 40.0 41.2 38.2 39.2 40.0 40 2 40.0 40.2 41.0 42.0 41.0 41.2 42.2 43.0 42.0 42.2 43.2 44.0 33.0 34.0 34.2 34.0 35.0 35.2 35.0 36.0 36.2 36.0 37.0 37.2 37.0 38.0 38.2 35.2 36.0 36.2 37.2 38 0 39.0 39.2 40.2 41.0 41.2 42.2 43.0 36.2 37.0 37.2 38.2 39.0 40.0 40.2 41.2 42.0 42.2 43 2 44.0 37.2 38.0 38.2 39.2 40.0 41.0 41.2 42.2 43.0 44.0 ¿4.2 45.2 38.2 39.0 39.2 40.2 41.0 42.0 42.2 43.2 44.0 45.0 45.2 46.2 44.0 44.2 45.0 45.0 45.2 46.2 46.0 46.2 47.2 47.0 48.0 48.2 39.2 40.0 40.2 41.2 42.0 43.0 43.2 44.2 45.0 46.0 46.2 47.2 48.0 49.0 50.0 41 42 43 44 45 34.2 35.0 36.0 36.2 37.2 38.0 39.0 39.2 40.2 41.0 41.2 42.2 43.0 44.0 44.2 45.2 46.0 47.0 47.2 48.2 49.0 50.0 51.0 35.2 36.0 37.0 37.2 38.2 36.0 37.0 37.2 38.2 39.0 37.0 38.0 38.2 39.2 40.0 38.0 39.0 39.2 40.2 41.0 39.0 40.0 40.2 40.0 41.2 41.2 41.0 41.2 42.2 42.0 42.2 43.2 41.2 42.0 43.0 43.2 44.2 45.0 46.0 46.2 47.2 48.0 49.0 50.0 42.0 43.0 44.0 44.2 45.2 46.0 47.0 47.2 48.2 49.0 50 0 51.0 43.0 44.0 45.0 45.2 46.2 47.0 48.0 48.2 49 2 500 51.0 52 0 44.0 45.0 46.0 46.2 47.2 48.0 49.0 50.0 50.0 51.0 52.0 53 0 50.0 51 0 52.0 51.0 52.0 53.0 52.0 53.0 54.0 53.0 54.0 55.0 46 47 48 49 50 39.0 40.0 40.2 41.2 42.0″ 43.0 43.2 44.2 45.0 46.0 47.0 47.2 48.2 49.0 50.0 51.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54 0 55.0 56.0 40.0 41.0 41.2 42.2 43.0 44.0 44.2 45.2 46.0 47.0 48.0 48.2 49.2 50.0 51.0 52.0 52.0 53 0 54.0 55.0 41.0 42.0 42.2 43.2 44.0 45.0 45.2 46.2 47.0 48.0 49.0 50.0 50.0 51.0 52.0 53.0 53.0 54 0 55 0 56.0 42.0 43.0 43.2 44.2 45.0 46.0 46.2 47.2 48.0 49.0 50.0 51.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.0 55.0 56.0 57 0 43.0 44.0 44.2 45.2 46.0 47.0 47.2 48.2 49.0 50.0 51.0 52.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 56.0 57.0 58.0 55.0 56.0 57.0 56.0 57.0 58.0 57.0 58.0 59.0 58.0 59.0 60.0 51 44.0 45.0 45.2 46.2 47.0 48.0 48.2 49.2 50.0 51.0 52.0 53.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.0 57.0 58.0 59.0 59.0 60.0 61.0 52 45.0 46.0 46.2 47.2 48.0 49.0 50.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.0 55.0 56.0 57.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60.0 61.0 62.0 53 46.0 47.0 47.2 48.2 49.0 50.0 51.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 56.0 57.0 58.0 58.0 59.0 60.0 61.0 61.0 62.0 63.0 54 47.0 48.0 48.2 49.2 50.0 51.0 52.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 56.0 57.0 58.0 59.0 59.0 60.0 61.0 62.0 62.0 63.0 64.0 55 48.0 49.0 50.0 50.0 51.0 52.0 53.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 57.0 58 0 59.0 60.0 60.0 61.0 62.0 63.0 63.0 64.0 65.0 56 49.0 50.0 51.0 51.0 52.0 53.0 54.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 58.0 59.0 60.0 61.0 61.0 62.0 63.0 64.0 64.0 65.0 66.0 57 50.0 51.0 52.0 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 59.0 60.0 61.0 62.0 62.0 63.e 64.0 65.0 65.0 66.0 67.0 58 51.0 52.0 53.0 54.0 54.0 55.0 56.0 57.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60.0 61.0 62.0 63.0 63.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 59 52.0 53.0 54.0 55.0 55.0 56.0 57.0 58.0 58.0 59.0 60.0 60.0 61.0 62.0 63.0 63.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 69.0 60 53.0 54.0 55.0 56.0 56.0 57.0 58.0 59.0 59.0 60.0 61.0 61.0 62.0 63.0 64.0 64.0 65.0 66.0 67.0 67.0 68.0 69.0 70.0 61 54.0 55.0 56.0 57.0 57.0 58.0 59.0 60.0 60.0 61.0 62.0 62.0 63.0 64.0 65.0 65.0 66.0 67.0 68.0 63.0 69.0 70.0 71.0 62 55.0 56.0 57.0 58.0 58.0 59.0 60.0 61.0 61.0 62 0 63.0 63.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 71.0 63 57.0 57.0 53.0 59.0 59.0 60.0 61.0 62.0 62.0 63.0 64.0 64.0 65.0 66 0 67.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 72.0 72.0 64 58.0 .58.0 59.Ö 60.0 60.0 61.0 62.0 63.0 63.0 64.0 65.0 65.0 66.0 67.0 68.0 68.0 69.0 70.0 70.0 71.0 72.0 73.0 73.0 65 59.0 59.0 60.0 41.0 62.0 62.0 63.0 64.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 71.0 72.0 73.0 73.0 74.0 66 60.0 60.0 61.0 62.0 63.0 63.0 64.Û 65.0 65.0 66.0 67.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 67 61.0 62.0 62.0 63.0 64.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 68.0 69.0 70.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 76.0 68 62.0 63.0 63.0 64.0 65.0 65.0 66.0 67.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 71.0 72.0 73.0 73.0 74.0 75.0 75.0 76.0 77.0 69 63.0 64.0 64.0 65.0 66.0 66.0 67.0 68.0 68.0 69.0 70.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 70 64.0 65.0 65.0 66.0 67.0 67.0 68.0 69.0 69.0 70 0 71.0 71.0 72.0 73.0 73.0 74.0 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 78.0 71 65.0 66.0 67.0 67.0 68.0 68.0 69.0 70.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 75.0 76.0 77.0 77.0 78.0 79.0 79.0 72 66.0 67.0 68.0 68.0 69.0 70.0 70.0 71.0 71.0 72.0 73.0 73.0 74.0 74.0 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 73 68.0 68.0 69.0 69.0 70.0 71.0 71.0 72.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 75.0 76.0 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 80.0 80.0 81.0 74 69.0 69.0 70.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 73.0 74.0 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 81.0 81.0 82.0 75 70.0 70.0 71.0 72.0 72.0 73.0 73.0 74.0 74.0 75.0 76.0 76.0 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 83.0 76 71.0 72.0 72.0 73.0 73.0 74.0 74.0 75.0 75.0 76.0 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 77 72.0 73.0 73.0 74.0 74.0 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 83.0 84.0 84.0 78 73.0 74.0 74.0 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 77.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 79 74.0 75.0 75.0 76.0 76.0 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0 80 76.0 76.0 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 80.0 81.0 8*1.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0 86.0 81 77.0 77.0 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0. 86.0 87.0 87.0 82 78.0 78.0 79.0 79.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0 86.0 87.0 87.0 87.0 88.0 83 79.0 80.0 80.0 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0 86.0 86.0 87.0 87.0 88.0 88.0 89.0 84 80.0 81.0 81.0 82.0 82.0 82.0 83.0 83.0 84.0 84.0 84.0 85.0 85.0 86.0 86.0 86.0 87.0 87.0 88.0 88.0 89.0 89.0 89.0 85 81.0 82.0 82.0 83.0 83.0 83.0 84.0 84.0 85.0 85.0 85.0 86.0 86.0 87.0 87.0 87.0 88.0 88.0 89.0 89.0 89.0 90.0 90.0 — 29 — C CETVEL İ 2 f .S i 86 87 88 89 90 Sürekli tşgoremezük Hafinin Raporla Tesblt Edildiği Tarihte Sigortalının Ya»t 21 den küçük 83.0 84.0 85.0 86.0 88.0 22 ve 23 83.0 84.0 85.0 87.0 88.0 24 ve 25 83.0 85 0 86.0 87.0 88.0 26 ve 27 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 28 ve 29 S4.0 85.0 86.0 87.0 89.0 30 ve 31 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 32 ve 33 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 34 ve 35 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 36 ve 37 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 38 ve 39 86.0 87.0 83.0 89.0 90.0 40 ve 41 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 42 ve 43 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 44 ve 45 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 46 ve 47 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 48 ve 49 88.0 89.0 90.0 91.0 91.0 50 ve 51 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 52 ve 53 89.0 89.0 90.0 91.0 92.0 54 ve 55 89.0 90.0 91.0 91.0 92.0 56 ve 57 89.0 90.0 91.0 92.0 92.0 58 V9 59 90.0 90.0 91.0 92.0 93.0 60 ve 61 -90.0 91.0 92.0 92.0 93.0 62 ve 63 90.0 91.0 92.0 93.0 93.0 64 ve yukarısı 91.0 92.0 92.0 93.0 93.0 91 92 93 94 95 89.0 89.0 89.0 89.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 90.0 92.0 9?-0 93.0 90.0 91.0 91.0 91.0 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0 93.0 93.0 94.0 94.0 94.0 94.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0 93.0 93.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 95.0 95.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 96.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 95.0 95.0 95.0 9o.0 95.0 95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 97.0 97.0 97.0 96 97 98 99 100 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 96.0 96.0 96.0 96.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 97.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 MESLEK , HASTALIKLAR I LİSTELERİ I inci Liste Madensel cisimlerden meydana gelenler arsenik ve oksijenli, sülfürlü bileşikleri Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük süresi Der i lezyonları (Ülserasyonlar, dermatozlar). 30 gün Burun lezyonları (Ülserasyonlar. delinmeler). 30 gün Göz lezyonları (Blefarit, konjonktivit). 30 gün Göz lezyonları (Blefarit, konjonktivit). 30 gün Polinevritler. 3 ay Akut gastro-entestinal bozukluklar (Kusma, koleriform, diyare). 30 gün Arsenikle kalp ve damarların dejeneratif bozuklukları. 3 ay Hemoglobinüri. Hemolizle müterafik ikter. Azotemik nefrit. Akut arızalar (Koma) Dispne, öksürük, siyanoz ve akciğer ödemi. 3 gün Hastalığa sebep olacak başlıca işler Arseneğin ve oksijenli ve sülfürlü bileşiklerinin hazırlanma, kullanma ve manipülasyonu. Özellikle : Arsenikli cevherin muamelesi. Arsenik, oksijen ve sülfür bi – leşikllerinin imali (anhidrid arseniyo, arsenitler, arsenik asidi, arseniyatlar v.b.) Arsekik ve bileşiklerini ihtiva eden ensektisidler veya antikriptogamatiklerin imal ve kul ­ lanılması. Arseniğin oksijen ve sülfür bileşiklerini ihtiva eden boyalatın imal ve kuıllani’lması. Tabaklıkta ve deri beyazlatmada arsenik sülfür kullanma ve bu derilerin manipülasyonu, cam imalinde anhidrid arseniyo kullanılması. Arsenikli hidrojen 15 gün Arsenikli hidrojen emanasyonuna maruz bırakan işler. 15 gün Özellikle : Arsenikli cevherlerin muame30 gün leşi. Madensel arseniyölerin hazır3 gün lanma ve kullanılması. Madenlerin parlatılması, ka ­ zan! arm temizlenmesi (detartraj). Saf olmayan hidrojenle balonların şişirilmesi. Azot oksitler (NO, N02 N20$) Kaynak İşleri, ocağı delmeleri, muğu imal. dinamikle taş tabanca paHastalıklar ve belirtileri Konjuktivit, Blefarit Kronik bronşit Yükümlülük süresi Amonyak 30 gün Hastalığa sebep olacak başlıca işler 30 gün Amonyakla uzunca süre temas edenlerde, amonyak yakma, kesif nitrik asit imali, kesif asit ve amonyak depolarında çalışanlarda. Amonyak imalatı depolanması, kullanma ve nianipülasyonunda. Akut ansefalopati Entansiyonel titremeler. Serebeller ataksi. Stomatit. Kolik ve diyare. Azotemik nefrit. Cıva, amalgan ve bileşikleri 10 gün Civa, civa cevheri, 1 yıl 1 yıl 30 gün 15 gün 1 yıl amalgam ve bileşiklerinin çıkarılması, hazırlanması, kullanılması, işlenmesi ve manipülasyonu. Özellikle: Civa ve sınaî kalıntılarının disti’lasyonu ve kullanılması. Termometre, barometre, manometre, civalı pompa ve trompların imal ve taaniri. Civa ve biileşiıklerinin elektrik tesisaıanda kullanılması. Enkandesans, radyofonik lambalarla radyografik ampullerin imalinde civalı pompa ve trompların kullanılması» Civalı redresörler ve civa buharlı lambaların imal ve tamiri. Elektrik cihazaarmda civanın nakil olarak kulanilması. Elektrik piller i için tutyan, amalgam hazırlanması. Civalı elektrik akümülatörlerinin imaJ ve ‘tamiri. Civa ve bileşiklerinin kimy a endüstrisinde kullanılması. Özellikle : Katalitik ajan olarak kulla ­ nılması. Sodium kiorür ve diğer tuzların civalı katotla elektrolizi, civa ve bileşiklerine dayanan fanmasötik müstahzarlar hazırlanma ve ambalajlanması. Civ a tuzları ile deri işleri — 30 — Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler özellikle : Civ a nitrat asidiyie der i temizleme (tüyleri dökme); bu tüylerle fötr yapma. Civ a tuziariyle hayvanları munıyalama, Civ a ve tuzları ile yaldızlama, gümüşleme, ve ıbronzlama kalaylama, kalkma. Civ a fülminatlı kapsüllerin yapılma ve kullanılması. Çimento kalsiyum alüminosilikat Ülserasyonlar, iptidai dermitler, piyodermitler, egzamatiform dermitler. 30 gün Blefarit. 30 gün Konjonktivit. 30 gün imal, ‘kırma, öğütme, torbalama ve insan sırtında taşıma Çimento yafdımı ile kalıplı ve yığınla maddeler imali. Bayındırlık ve inşaat işlerinde kul ­ lanma. Fosfor ve bileşikleri Fosfor nekrozu. 1 yıl Fosforun hazırlanma, kullanîç organlarda yağlı dejeneresans. 1 yıl ma ve manipülasyonu. Özellikle : Beyaz fosfor imali, kırımızı fosfor imali ve saflaştırılması Fosfor bileşiklerinin (Madensel fosfürler, seskisülfür, klorürlü deriveler v.fo.) beyaz fosfordan hazırlanması. Madencilerin lambalarını yakmak için beyaz fosfor patlı bandlar imali. Beyaz fosfor kullanarak patlayıcı oyuncaklar iımali. Fosfor seskisülfür Akut, kronik veya nükslü dermitler (Fosforit). B u maddenin manipülasyonu 30 gün ve kullanılması, özellikle : B u maddeyi imal eden fabri – kalajrda ve kibrit sanayiinde çalışıma. Glüsinyum ve sodiyum dubl flüorür Aku t veya nmkslü konjontivitler. 3 gün Glüsinıyum ve sodyum dulbl Aku t veya nükslü dermitler. 3 gün flüorıürün hazırlanması, kul – ‘lanulması ve manipülasyonu. özellikle : Glüsinyum tuzlarının ve alaşımlarının imal ve muamelesi Kadmiyum alaşım ve bileşikleri Konjuktivit farenjit veya amfi – zem, kemik ağrıları. Koku hissinde azalma, burunda özellikle kartilojda ülserasyon. Akciğer Ödemi ve diğer akut arızalar (Bulantı, kusma, diyare) Stomatitîer, mide bozuklukları, akne klorik şeklinde cilt belirti ­ leri, egzematöz lezyonlar, diş çürükleri. Bronşitler. 5 yü 5 y d 3 gün Klor 15 gün 3 ay Kadmiyumdu döküm, metal ve kaplama ve tel sanayii ile aikalen safiihallı batarya ve akümülatör ‘imalan’de (kadmiyum, sülfürle çalışmalar. Klorun her türlü kullanma ve manipülasyonlarında. Kromik asit, kromat ve alkdlen bikromatlar Burun ülserasyonları. ’30 gün B u maddelerin (hazırlarıma, Cilt ülserasyonları ve nükslü, kullanıSma ve manipülasyonu. kronik, egzematifrom dermitleri. 30 gün özellikle : Kro m ‘asidi, Ikromat ve alkalen bikrornatlarm imali. ıKromat ve alıkalen bîkroma”.- lardan pigmentler imali (Krom sarısı). Mobilyacılıkta biıkromait verniklerinin kullanılması. Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler Kumaş boyamada mordan olarak kullanma. Kronhı, tanaj, matbaalarda fotomekanik usulle klişe hazırlanması. Madenlerin eteıkıb.-JkCe (kromaji. Kurşun, alaşım ve bileşikleri (*) Süboklüzyon haliyle müterafik, Kuırşun ve cevheri, alaşım ve ateşsiz, paroksistik ağrılı karın bileşikleri il© bunları ihtiva sendromu (Kurşun koliği), mu- eden bütün pnodüilerin çıkarıl – tat olarak hipertansif bir kri z ve ması, muamelesi, hazırlanbazofil granülasyonlu hemasile- ması, kullanılması ve manipürin pussesi Ue müterafiktir. 30 gün lasyanu. Parmak ekstansörlerinin veya Özellikle: elin küçük adalelerinin paralizisi. 1 yıl Kurşun cevheri ve kurşunlu B u tabloda yazılı semptomlardan kalıntıların çıkarılma ve işbir veya bir kaçını daha önce lenmesi. göstermiş kimsede husule gelen (Eski kurşunların kullanılması, akut ansefalopati. 30 gün Kurşun ve alaşımları ile fcurAzotemik veya hipertansif nefrit şunlu madenleri eritme, safive komplikasyonları. 3 yıl halama, saflaştırma ve işleme. Tekrarlanan kan muayeneleriyle Kurşun alaşımları ile lehim ve teyit edilmiş anemi. B u anemi kaüaylama. mutat olarak normokrom ve Kurgun ve alaşımlarından yaplastik olup, bazofil granülas- pılmış eşyanm lehin, düzeltyonlu hemasilerle müterafiktir. 1 yıl me ve (temizleme işleri. Kurşun alaşımı ile matbaa harfler i dökümü, tertip msikinası çalıştırma, matbaa harfler i ile uğraşıma. Kurşunlu akümölatörler yapım ve (tamiri. Kurşuna daldırma ve kurşuna daldırılmış çeliğin Iraa’deıentmesi. Püıvierizasyon kurşun kaplama. Kurşun oksid ve tuzlarımın imal ve manipülasyonu. Kurşun bileşiği esasına dayanan boya, vernik, lake, mürekkep, mastiık ve sıva ımaddeieıinıin hazırlanma ve ‘kullanılması. Kursumu boyalarla kaplı ci ­ simleri hamlaçla kazma, yakma, kesme işleri ‘Kurşunlu emayelerin imal ve tatbikleri. Kurşunlu caım yapımı. Kurşun ıbileşilkleriyie camcılık ve seramik dekorasyonu. Kurşun tetraetil imal ve ‘tatbiki, bu maddeyi ihtiva «den karıbüriaınlar hazırlama ve bunların r’ezervu’arlarım temizleme. Manganez bioksit Parkinson tipinde nörolojik sendrom. Manganez ıbioksidin kuru hal – 1 yıl de çıkarma, kırma, öğütme, eleme ve torbalanması. Özellikle : Elek’br’Sk piller i imalinde. Manganez bic&ısidin kiremitlerin eskitilmesinde (vieilliıssememt) ve caım imaVirııûe kul ­ lanalım ası. Manganez biolksid ihtiva eden Thomas cüruflarının öğütülme ve torbalanması. (*) Lüzum görülen hallerde idrarla ıtrah edilen kurşun ve koproporfirin miktarının, kurşun zehirlenmesine işaret sayılabilecek bir seviyede olup olmadığı araştırılır. — ai — Nikel oksit ve tuzları Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük süresi Hastalığa sebep olacak başlıca işler Işığa maruz kalmada nükseden veya epikutane testlerle teyit edilen egzematiform dermitler. 7 gün B u madenlerin kelajı. elektrolik ni – n NCÎ LASTE! Organik cisimlerden meydana gelenler aldehid formik ve polimerleri Der i ulserasyonları, subakut veya kronik egzematiform dermitler. Ajldelhid fonmiğin hazırlanması, solüsyon yapılması ve çegün ş’iıtli yerîerde kullanılması. Özellikle : Aldehid termikten kimyasal ve formol esaslı plastik maddelerin imali. Fazla miktarda formol ihtiva eden plastik maddelerle yapıştırma işleri. Dezenfeksiyon ameliyeleri. Der i ve dokumaların apre isleri. Aromatik aminler (Anilin ve homologlar, fenilhidrazin, benzidin ve homologları, fenilendiaminler ve homologları, aminofenol ve eterleri, nafülamin ve homologları ile bunların klorlu, nitre, nitroze ve sufone prodüvüeri.) Akut arızalar (ıSiyanozla birlikte asabi tezahürler). Siyanoz ve sübikterle birlikte anemi. Akut nükslü veya kronik dermatozlar. Akut hemorajik sistitler Naftilamin ve benzidine atfedilebilen, mesane sistoskopisi ile teyit edilmiş lezyonlar (varikozitelerle beraber olan mesane konjesyonu pediküllü habis veya sel im tümörleri). 5 gün 6 ay 30 gün 30 gün 15 yıl Benzen (Benzol) (Benzen Hipoplaztk veya aplazik ilerleyici ağır tipte anemi. Lökozlar. Lösemoid haller Nötropenili lökopeni. Hipoplazik veya aplazik tipte ilerleyici, hafif anemi. Hemarajik sendrom. Purpura. Tekrarlayan kusmalarla birlikte olan gastro-entestinal bozukluklar. Akut arızalar (Koma, konvülziyon). Aromatik aminlerin hazırlanma, kullanma ve manipülasyonu. özellikle : Anilin ve diğer aromatik aminlerin imali. Aromatik aminlerle ‘kimyasal maddeler, ıkoloranlar, farmasötik prodüıviler, kauçuk vülkanlzasyonunu hızlandırıcı maddeleri hazırlama, iplik, doku, kürk, deri için anilin siyahı veya elyaf üzerinde gelişecek diğer koloranv ların hazırlanması. Parafenilm-diaımih ve homologları esasına dayanan saç boyalarının yapımı ve kullanılması. ve homologları, toluen, ksilen v.b.) B u grup maddelerle bunları ihtiva eden prodüilerin hazırlanma, kullanma ve manipülasyonu. Özellikle : Benzollerin hazırlanma, çıkarılma ve anti’lması. Benzenin homolog ve türevinin hazırlanmasında kullanılması. Yağlı ‘maddelerin çıkarılmaları, tekstil liflerinin, dokuların yağının aflıntması, kuru temizleme, ‘madensel parçaların ve yağü maddelerle kirlenmiş diğer cisimlerin yağdan temizlenmesi. Kauçuk solüsyonunun hazırlatılma ve (kullanılması. Kau ­ çuk, türevleri ve plastikler için eritici olarak benzol ve türevlerinin her türlü kullanılışı. Vernik, oya, sır, mastik, mürekkep gibi maddelerden benzol ihtiva edenlerin imal ve kullanılması. Sunî deri, reyon ve diğer elyafın ‘benzol ihtiva 3 yü 10 yü 3 yıl 1 yü yü yü 3 ay 3 gün Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler eden itilâlarla işlenmesi, naturel ve sentetik. reçineJerin ‘eriticisi olarak benzollerin kulla ­ nılması. Beırzoi ve benzol ihtiva eden maddelerin ekötrakısiyon, ıslatma, toplama, temizleme ajanı olarak ve eritici, sulandırıcı, patlatıra gibi kullanıllırnası. Benzerliklerin havalandırma ile kurutulması, filıtrasyon ve konsantrasyonu. Benzol ihtiva eden cisimlerin hidrdkarbürlerdeki solüsyonları. Alkolü erin ve diğer sıvı veya katı cisimlerin dezidratanı olar ak kullanılması. Denatüran olarak kullanılması. Benzenifc hidrokarlbürieri ihtiva eden karbüranların hazırüıanm’ası ve bu karbürranlarrn aktarılma ve manipülasyonu. kloronitre türevleri B u maddelerin hazırlanma, ‘kullanıma ve mani’piîlasyonu. özellikle : Benzenin niltre, kloronitre türevlerinin ve homologlarının imali. Aminl i türevlerin (Anilin ve homologları) ve bazı kdora n ‘maddelerin imali. Patlayıcı maddelerin hazırlanma ve manipülaısyonu (Normal işleyen ve solluca ka ­ palı cihazlar içinde yapılanlar hariç). DietiZ paranitrofenîl tiyosülfat ve ensèktisit, fungisit olarak kullanılan diğer fosforik esterler (Parathion v.b.) Benzenik karbürlerin nitre ve Subakut veya kronik zehirlenmeye bağlı tezahürler (iSiyonoz, anemi, sübikter). Akut arızalar (Koma) Kloronitre ve türevlerinin sebep olduğu kronik veya nükslü dermitler 30 gün 1 yıl 30 gün Akut veya subakut sindirim bozuklukları : Karın krampları, fazla salya, bulantı, kusma. 8 gün Akut veya subakut genel ve vasküler bozukluklar : Baş ağrısı, baş dönlmesA, zafiyet, bradikardi, hipo tansiyon, amlbliyopi. 3 gün Solunum bozuklukları : Bronko alveoler akut ödeme bağlı dispne, balgam, ik i taraflı sukrepitan railer. 3 gün Akut asabî bozukluklar : Düşkünlük hali, reflekslerin azal ­ ması, kasların çekilmeleri, miyozis. 3 gün (Bu anzalaı müskarin ve nikotin zehirlenmelerini andırır. Su ­ bakut vakalarda kanda kolinesteraz aktivitesinin zehirlenmeyi gösterir seviyeye düşüp düşmediği araştırılmalıdır). B u maddelere maruz kalan işler. Özellikle : Ticaret ve endüstride bu maddelerin hazırlanması, nraniplosyonu, ambalajlanması. Tarimda kulQiànilmaisi. B u maddelerin laiboratuvarlarda analiz ve dozaj işleri — 32 — Dİnİtrofenol, homolog ve tuzlan Hastalıklar ve belirtileri Siyanoz, sıkıntı ve ateşle beraber akut veya subakut zehirlenme Sindirim bozuklukları (Kusma, diyare ile birlikte kolik Kronik veya mükslii dermitler Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler B u maddelerin hazırlanması, 7 gün kullanılması ve manipülasyonu. 30 gün Özellikle : 30 gün B u maddeleri ihtiva eden boyaların ve patlayıcı cisimlerin imal, hazırlanma ve manipülasyonu. Dioksan (Dietüen diokstt) Mukoza tahrişine bağlı belirtiler. B u maddeyi ihtiva eden cilâ (Öksürük, nezle, göz yaşarması). 30 gün ve kozmetik imali ve boya Toksik hepatit hemorajik 30 gün sanayiinde çalışmalar, Hemorajk nefrit 30 gün Karbon sülfür Akut nöro – dijestiv sendrom : (Şiddetli baş ve mide ağrısı, kusma, diyare ve delir). Mental konfüzyonla birlikte akut ruhî bozukluklar. Dépressif haller ve marazî hareketler (împülsiyonlar) la birlikte kronik ruhî bozukluklar Polinevrit ve nevritlerin her derecesi. (Elektrik reaksiyon bozuklukları, özellikle kronaksi – metrik bozukluklarla birlikte),. Nevrit optik. 30 gün 30 gün 1 yıl l yıl l yü Karbon sülfür ve bunu ihtiva eden maddelerin hazırlanma, kullanma ve manipülasyonu. Özellikle : Karbon sülfür tüvorlerinin imali. Viskon (ıSunî ipek) hazırlanması, suni tekstilde sellülozun bu madde ile muameleleri, kükürtün istihsali. Kükürt veya karbon sülfür yardımı ile kauçuğun soğuk vülkanizasyonu. Karbon sülfürün guttaperka, reçine, balmumları, yağlı maddeler ve esans yağlarının eriticisi olarak kullanılması. Karbon tetraklorür Albüminüri, silendrüri, azotemi ile birlikte akut ve subakut ilerleyici nefrit 30 gün İkterli veya iktersiz hepatonefrit (Başlangıçta ateşsiz). 30 gün İkterli hepatit (Başlangıçta ateşsiz). 30 gün Kronik veya nüslü dermitler. 7 gün Akut asabî arızalar 3 gün Karbon tetraklorür veya bunu ihtiva eden maddelerin hazırlanma, kullanılma ve mani ­ pülasyonu. özbellikle : B u maddenin eritici olarak kul ­ lanması suretiyle yağ elde edilmesi ve yağ alıcı boya işleri. Tetraklorürîü yangın söndürme cihazlarını doldurma ve kullanma. Karbon monoksit Baş ağrısı, baş dönmesi, kusmalar , bulantı, halsizlik ile kendi ­ sini gösteren karbon monoksit zehirlenmesi ve ihtilafları. 15 gün Mental ve nevroz bozukluklar, (Konfüzyon mental, hatırlama zayıflığı, manyak eksitasyonlar, motor ve sensoriyel amnezi, menenjial reaksiyonlar, mononevritlerle, vazomotör ve trafik bozuk haklar). 15 gün Nadiren Pülmoner ve kalp fhtilatı. 15 gün Su gazı istihsali, kullanılması ve çeşitli manipülasyonu. Dikloretüen, trikloretilen ve tetrakloretilen (Perkloretilen) Optikus veya Trigeminus nevrit 30 gün B u maddeleri ve bu maddeKonjonktivitler. 7 gün Kronik veya nükslü dermitler. 7 gün Yanıklar. 3 gün Aku t ansefalitik arızalar. 3 gün 1er! ihtiva eden prodüvileri hazırlama, kullanma ve mani ­ pulas yon işleri. Özellikle : Kimy a endüstrisinde iptidai madde olarak kullanma. Hastalıklar ve belirtileri, Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler Yağlı maddelerin ve sıvı yağların çıkarılması, kermiık, deri ve meallerin yağlarının alınması. Verniklerin, kauçuk solüsyon larmın hazırlanma ve tatbikleri. Elbise temizleyicileri. Akne. Kloronaftalen 30 gün ‘Kloronaftalen veya bunu ihtiva eden maddelerin hazırlanma, kullanma ve taıanipülasyonu. Özellikle : Kloronaftalen imali, kloronaftalenü vernik, sıvı idame maddesi ve temizleme maddesi imali. Kloronaftelenin elektrik izolanı olarak kullanılması, bil ­ hassa kondansatör imalinde kloronaftalen ihtiva «den ve yağlama maddesi yerini tutan cisimlerin hazırlanma ve kul ­ lanılması. Tekrarlayan maruz kalmalarla meydana gelen veya epikütan testlerle teyit edilen egzematiform deri arızaları veya ik i taraflı konjonktivitler. Kloropromazin (Largactyl) B u maddenin 7 gün kullanılma, ve manipülasyonu. Özelikle : Ambalajlama, sevk işleri. Tedavide kullamlması. Kükürtlü hidrojen Akut ve subakut hallerde : Teneffüs yolları, göz ve burun iritasyonu. (Süregü vakalar iş kazası olarak alınır). Gastro – entestinal bozukluklar, bradikardi ve tansiyon yükselmesi, paralizi, senkop, koma ve akciğer ödemi. Kronik hallerde : Çok karakteris tik olmamakla beraber, baş ağrısı, asteni, vertij, zayıflama, kronik bronşit, çarpıntı ve ritm bozuklukları. Albüminüri. Deride esmerimsi plaka veya marbrür hali. Eritem ve egzema 8 gün S gün 30 gün 30 gün 30 gün 30 gün Helâ ve fosseptik temizlemeleri. Boşaltma sırasında ve boşaltmadan sonra çalışmalar ve kontroller. Su gazı istihsali ve temizlenmesi. Maden kömürü katranı bitum, asfalt ve benzeri maddeler Derinin iptidaî epitelyoması. 5 yıl Göz lezyonlan. 30 gün Kronik veya nükslü dermitler. (Maden kömürü katranı ile meydana gelmiş olmak şartiyle). 30 gün B u maddelerin manipülasyonu ve kullanılması. Özellikle : Pik i eme, katranlama, asfaltlama, yükleme, boşaltma, depolama işleri ve katranlı yakacak imali. Makine yağlarının meydana getirdiği dermatozlar Mültiple papülö – püstül ve bunların fronkülü ihtilâtları. (Lezyonlar mutad olarak elin ve kolun dorsal yüzüne, kalçanın ön yüzüne lokalize olup, yağla bulaşmış iş elbisesinin temas ettiği yerlere de yayılır). 7 gün B u yağları kullanarak yapılan tornacılık, vida için yiv açma, frezeleme, delme, haddeleme, vida deliği açmak için burgulama, boru içini perdahlama, testereleme ve rektifi – kasyon işleri ve benzeri çalışmalar. – 33 — Hastalıklar ve belirtileri Metil bromür Yükümlülük süresi Ansefalo – medüller bozuklukları. Entansiyonel titremeler. Miyokloniler. Epileptiform krizler. Ataksiler . Afaz i ve dizartriler. Konfüzyonel akseler. Pantofobik iç sıkmtıları. Melankolik depresyonlar. Göz bozuklukları: Amoroz veya ambiliyopi. Diplopi. Kulak bozuklukları : Hiperakuzu. Baş dönmesi ve labirentik bozuklukları. Akut arızalar. Epileptik krizler. Koma. 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün 7 gün Hastalığa sebep olacak başlıca işler Metil ıbromür veya bunu ihtiva eden ‘maddelerin hazırlanması, manipülasyonu, kul ­ lanılması. Özellikle : Metil ıbromürle kimyasal ve formasötik maddeler hazırlanması. Meti l Ibrıomürlü yangın söndürme cihazlarının doldurulma ve kullanılması. Böcek ve fare öldürücü olarak kullanılması. Vertijler Amneziler. Ambiliyopi. Ataksi. Akut arızalar : Koma, delir. Metil klorür 7 gün Metil klorür 7 gün 7 gün 7 gün 3 gün hazırlama, kul ­ lanma ve manipülasyonu. Özellikle : Frigorifik cihazların tamiri. PeniciUin ve tuşları Yeniden maruz kalma halinde Penisilin ve nükseden veya testlerle teyit edilen egzematiform lezyonlar veya astma 30 gün Streptomisin ve tuşları tuzlarının istihsali, ambalajlanması, kullanılması ve tedavide tatbikatı. Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler Parmaklarm egzematöz lezyonları. Okülo – Palpebral dermatozlar. (Bu hastalıkların deri testleri ile teyidi gerekir.) 30ı gün 30 gün Streptomisin veya tuzlarının hazırlanması, manipülasyon ve kullanılmasını gerektiren çalışmalar, özellikle : Ambalajlama, sevketme ve tedavi için kullanma. (Bu işlerde en az 30 gün bu maddelere maruz kalmak şarttır.) Tetrakloretan 30 gün Nevrit veya polinevrit. 30 gün tkterli hepatit (Mutad olarak başlangıçta ateşsiz). Hepatonefrit, ikterli veya iktersiz (Başlangıçta ateşsiz). 30 gün Kronik veya nükslü dermit. 7 gün Akut asabı arızalar. 3 gün Tdtriafclorefcan veya bunu ihti ­ va eden maddelerin kullanma ve manipülasyonu. Özellikle : :Ki!mya sanayiinde ve bilhassa Trikloretilen imalinde iptidai madde olarak kullanılması. Çözelge olarak (dissolvant) ‘bilhassa sellüloz asetat için kullanılması. III üncü Liste Eisik ve mekanik etkenlerden meydana gelenler Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde çalışmadan doğan arısalar Kalça ve omuz eklemlerinin bu Tübistlerin, skafandriyelerin, lezyonlara has radyogrâf rafi – kişisel solunum cihazı ile teçleriyle teyit edilmiş osteoartrit- biz edilmiş veya edilmemiş leri. 10 yıl dalgıçların yaptıkları işler. Gürültülerden meydana doğan arızalar İki taraflı kokleer lezyon neticesi reversibl olmayan ve gürültülü işten ayrıldıktan sonra ağırlaşma göstermeyen odiometrik azalma 3 ay Madenlerin çekiçlenme, dövülme ve vurulması. Dokuma tezgâhlarında çalışmalar. (Teşhis gürültülü iş alanından uzaklaştıktan sonra 6-12 ay arasında yeni bi r odiometrik kontrol muayenesi ile teyit edilmelidir. B u odiometrik muayene tonal ve vokal olarak yapılmalıdır, iy i işiten kulakta üç konuşma frekansı (500, 1000, 2000) ortalaması en az 35 desibellik bir işitme kaybı bulunmalıdır,, bu ortalamanın hesaplanmasında mediyan frekans üzerinden ik i misline uyması gerekir.) Eritilmiş camdan veya akkor hale enfraruj ışınlarından Katarakt 3 ay Pistonlu motörler, reaktörler ve benzeri fazla gürültü verici cihazların bulunduğu işyerlerinde çalışmalar. (Gürültülü işde enaz ik i yıl; pistonlu motor, reaktör, propulsörle çalışmada 30 gün maruz bulunmak ve gürültünün de 85 desibelin üstünde olması şarltiyle.) getirilmiş metalden çıkan doğan arıza Cam imal ve izabehaneieri, maden eritme yerleri, kaynak işleri ve b. Belirli organların veya adale gruplarının çok yorucu bir şekilde çalıştırılması ile meydana gelen arızalar Akut ve bursitis. 7 gün Maniple ile çalışılan telgrafçılık. 7, gün Uzun müddet el ile yazı yazmalar. 7 gün Devamlı yün ve pamuk ipliği bükmeleri. Müzik ‘âletlerini çalma. Bale. Der i altı sellülitis’leri. Kramplar . Gözün sürekli olarak belli bir noktaya tesbitinden doğan arıza Nistagamus. 6 ay Maden ocaklarında ve lokomotif makinistliğinde ve benzer i işlerde olduğu gibi meslek icabı gözün belli bi r noktaya sürekli olarak tespitini gerektiren işler. Pnömatik çekiçlerin kullanılmasından doğan arızalar Dirseğin Hiperostoz yapan artrozu 1 yıl Sömi-Lüner hastalığı (Kienbök hastalığı) 1 yıl B u hastalıkların teşhisi radyolojik bir kontrolü gerektirir. Yeraltı ve yeryüzünde rutubet, buhar ve fazla hava ceryanından doğan romatizma! arızalar Mutad olarak pnömatik çdkiç veya alçak frekanslı titreşimler veren benzeri aletlerin kul ­ lanılması. Meydana gelmesinde işyeri şartlarının amil olduğu kesin olarak tespit edilebilen kronik Osteoartritler ve artrozlar Maden ocaklarında, alkollü içk i imalâthane ve mahzenlerinde, çamaşırhanelerde, tabak1 yıl ‘hanelerde, soğuk hava depolarında ve yeraltı su drenaj işlerinde çalışmalar, lokomotif makinistliği ve ateşçiliği gibi işler. Hastalığın meydana gelişinde amil sayılan işe 40 yaşından evvel girmiş ve en az 10 yıl çalışmış olmak şarttır. X ışını, tabiî veya sunî radyoaktif maddeler ve diğer bütün korpüsküler emanasyon kaynaklarından doğan arızalar X ışınına, tabiî veya sunî radyoaktif cisimlere veya diğer bütün korpüsküler emanasyon kaynaklarına maruz bırak an işler. Özellikle : Radyoaktif cevherlerin çıkarılma ve muameleleri. Hipoplazik veya aplazik tipte ilerleyici ağır anemiler. 3 yıl Hipoplazik veya aplazik tipte ilerleyici hafif anemiler. 1 yıl Nötropenili lökopeni 1 yü Lökozlar 10 yıl Lösemoid haller 3 yıl Hemorajik sendrom ı yıl Blefarit veya konjonktivit 7 gün — 34 — Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük süresi Kreatit Katarakt. Akut radyodermitler. Kronik radyodermitler. Mükozlarm akut radyoepiteliti Mükozlarm kronik radyo lejyonları Kemik radyonekrozu. Kemik sarkomu înhalasyon sonucu bronko pülmoner, kanser. Hastalığa sebep olacak başlıca işler Radyasyonlu ışın veren maddelerin hazırlanma ve kullanılmaları. Laboratuvarlar’da radyoaktif maddeler ve X ışını üzerinde araştırma ve ölçmeler. Radium ‘tedavisi ve X ışını cihazları imali. Hastaneler, Minikler , dispanserler, hekim, dişçi, radyolog kabineleri çalışmaları. Sağlık evleri ve kanser savaş merkezlerinde ışına maruız kalınarak çalışmalar. X ışını, radyoaktif maddeler veya yukarıda adı geçen ve 15ın neşreden cihazlarla sanay i veya ticarette yapılan bütün işler. IV üncü Liste Tozlardan meydana gelenler akciğerlerde skleroz yapan pnömokonyozlar 1 yıl 5 yıl 2 ay 10 yıl 2 ay 5 yıl 5 yıl 15 yıl 10 yıl a) Slikoz : Serbest silis ihtiva eden tozlarm inhalasyonuna bağlı olarak meydana gelen ve radyolojik, klinik belirtileri olan ve dispne, çok defa bronkore ve öksürükle birlikte bulunan, solunum aygıtının fonksiyonel deneylerle teyit edilen bozukluklarını gösteren akciğer fibrozisi. Dolaşım sistemi komplikasyonlariyle birlikte silikoz; sağ ventri – kül yetmezliği ile asistoli veya hiposistoli. Tüberküloz komplikasyonları ile birlikte silikoz; teleradyografide en azından büyük taneli nodüler bir görünümü olan ve bakteriyolojik olarak teyit edilmiş akciğer tüberkülozu ile ihtilâtı Tüberküloz olmayan akciğer komplikasyonları ile birlikte sili ­ koz; Spontan pnömotoraks b) Asbestoz : Amyant tozlarının inhalasyonuna bağlı bronko – pulmoner bir fibrozis olup, solunum aygıtının dispne, öksürük ve fonksiyonel deneylerle teyit edilmiş bozukluklarının ve balgamla asbestozik korpüsküllerin bulunmasına eşlik eden radyografik belirtilerin görülmesi halinde meslek hastalığı sayılır. Kardiyak komplikasyonlar : Hiposistoli ve sağ kalp yetmezliği ile beliren asistoli. c) Berilyoz : Glusin tozlarının veya glüsinyum tuzlarının inhalasyonuna bağlı akut veya sübakut yaygın ve çok defa gecikmiş dağınık radyoloSerbest silis tozu inhalasyonuna maruz kılan işler. Özellikle : Silis İhtiva eden cevherlerin veya kayaların delme, kırma, öğütme, eleme, ‘kesme ve yontma işleri ile kur u olarak yapılan diğer manipülasyonları. Abrazif maddeler temizleyici 5 yıl tozlar gibi serbest silis ihtiva edenlerle uğraşma. Camı, fayans, porselen, ve di – ğ’er seramik ve refrakter 5 yıl (*) maddeler imali, kum tozlarına maruz bırakan döküm işleri, perdahlama, kuml a temizleme, kalıp işleri, serbest silis .ihtiva eden taşla, kuru bileme kum, püskürtme ile parlatma ve temizleme. Kömür madeni ocaklarında, kaya çalışmaları, yol kazmaları, kömür sökme, maden atma, ‘kömür ve kay a işlerine nezaret. Amyant tozlarının inhalasyonuna maruz kılan .işler. Özellikle : Amyant cevherinin veya amyantlı kayaların delinme, sökülme ve çıkarılması. Bunların kırılma, öğütülme, elenme ve kuru olarak yapılan diğer manipülasyon’ları. 5 yıl (-•'<) Amyantın taranma, bükülme ve dokunması. Amyantla yapılan kalorifer 5İ yıl (*) iŞ’teriAmyantın tabanca ile püskürtülmesi. Aşağıdaki endüstride amyantın kuru olarak manipülasyonu : 5 yıl (*) 5 yıl (*) Hastalıklar ve belirtileri 30 gün jik belirtilerle kendini gösteren bronko-pnömopati. Radyolojik belirtilerin miliyer imajlar ve ayrıca öksürük, dispne gibi fonksiyonel, zayıflık, yorgunluk gibi genel bozuklukların bulunması halinde gecikmiş veya gecikmemiş kronik pnömopati. 5 yıl (*) Kronik pnömopaüinin kardiyak komplikasyonları: Hiposistoli veya sağ kalp yetmezliği ile asistoli. Kronik pnömopatinin pulmoner komplikasyonu : Spontan pnömotoraks. d) Nikst sililcozlar : Antrako – Silikoz; Hastalığın belirtileri silikozdakîler gibidir. Sidero – Silikoz ; Silis ve demir oksit tozlarının birlikte inhalâsyonundan meydana gelen bir Bronkopnömopatidir. Klinik ve radyolojik belirtiler si ­ likoz benzeri olup, psödo’tümöral kitlelerin daha bariz görülmesi ve sağ kalp yetmezliğinin daha süratle gelişmesi gibi özellikler gösterir. (Bazı hallerde kesin teşhis, ancak kimyasal ve histopatolojik laboratuvar incelemeler ile konulabilir.) Akciğerde skleroz yapmayan Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler a) Amyant çimentosu imali. b) Amyantlı ve ‘kauçulîlıı contalar imali. c) Amyantla sürtünme teçhizatı ve fren toandlaırı imali. d) Amyantlı karton ve kâğıt imali. Glusin tozlarının veya ıglusinyıım tuzlarının inhalasyonuna maruz ‘kılan işler, Özellikle : Beril’in öğütülme ve muamelesi. Glüsinyum ve bunun alaşım ve bileşiklerinin imali. Pluoresanslı tüplerin içlerinin kaplanmasında kullanılan ve glüsinyum tuzlan ile yapılmış pudralann imali ve kul ­ lanılması. Silisli kayaları delmek ve kaz ­ mak suretiyle açılan kömür madeni ocaklarındaki çaılşmalar. Demi r ve silis tozlarının bi r arada bulunduğu maden ocaklarında çalışmalar. S yıl (*) 5 yıl (*) -5 yıl (*) 5 yıl (*) a) Bisinoz : Başta pamuk lifler i yaprak ve tohumlarının tozları olmak üzere, tekstilde kullanılan bu gibi maddelerin lif ve tozlarının sebep olduğu allerjik bir meslek hastalığıdır. Çoğunlukla pazartesi ateşi ve dispnesi şeklinde görülür. Çalışma saatlerinin sonuna, doğru gittikçe artan ve çalışmayı güçleştiren dispne, ateş, kirl i gr i balgam, göz yaşı artması, gözde batmalar, yüzde konjesyon, burun tıkanması. B u semptomlar, ayni tesir altında çalışmalara rağmen müteakip günlerde azalır bu semptonlar aynı tesir al ­ tında çalışmalara rağmen mütaakıp günlerde azalır ve hatta kaybolur. Bununla beraber zararlı maddeye yıllarca maruz kalma sonucunda kronik bronşit, amfizem ve akciğer fonksiyon testlerinde de çalışma gücünün azaldığına ait belirtilerle birlikte teneffüs yetmezliği. Radyolojik olarak (Spesifik olmamakla beraber, bronkovasküler tram artması ve amfizem hali). pnömokonyozlar Telesti! sanayiinde ve bilhassa sıcak ve rutubetli şartlarda çalışmalar. Pamuk ve çırçır fabrikalarında çalışmalar. 7 gün C*; Akciğer fonksiyon testlerinde en az </c h<> azalma, radyolojik görüşte en az m3 veya n2 formu ve dispne, siyanoz gibi belirtilerle kendini gösteren pnömokonyoz vakalarında Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun mutabakatı sağlanmak şartiyle bu süreye bağlı kalınmaz. — 35 — Hastalıklar ve belirtileri b) Kronik bronşit ve amfizem : İş yerlerinin özel şartları sonucu meydana gelen kronik bronşit ve amfizem. 1 yıl (Tekrarlanan muayenelerle yerleşmiş olduğu sabit olan klinik ve radyolojik belirtilerle tespit edilmiş ve aşikâr olarak çalışma gücünü azaltmış veya kalp ihti – latları meydana gelmiş olmak şartiyle). o Suni gübre tozlarından doğan arızalar : Bronşitler. 7 gün Der i tezahürleri (Vücudun bu maddeler ile temas eden yerlerinde, bilhassa suni gübre imalâtında). 7 gün Yükümlülük Hastalığa sebep olacak süresi başlıca işler Pnömökonyoza sebep olan iş yerlerinde çalışmalar. ‘Suni gübre imalâtı, depolama, kurutma, ambalaj İşlerinde ve suni gübrenin diğer bütün manipülasyonunda çalışmalar. V inci Liste Enfeksiyonlardan meydana gelenler Ankilostomyazlar : Ankilostom enfeksiyonunun doğurduğu anemi. 3. ay (Ankilostom duodonale ve aneminin laboratuvar incelemeleriyle teyit edilmiş olması lâzımdır.) Brüselloz : Dalgalı fiyevr (Ter, ağrı, asteni, splenomegali, rnonükleoz ve lökopeni ile seyreden ve aşağıdaki tezahüratı da gösteren veya göstermiyen). 30 gün (*) Seröz veya süpürge artritler, osteitler, osteeartritler, spondilit, orşit, epid’imit, bronşit, pnömopatiler serofibrinöz veya pürülanplörezi hepatit. 30 gün (*) Anemi, purpurar hemorajiler adenopatiler. 30 gün (*) Nefrit, andokardit, flebit, menenjit, menenjeal reaksiyon, araknoidit, menengo ansefalit, miyelit, nevrit, radikülit. 30 gün (*) B u tezahürlerin brüselloza bağlı olduğu mikrobun (Br. ımelitensis, br. abortus, br. abortus susi) tecridi veya Dünya Sağlık Teşkilâtınca kabul edilen nispette bir serodiyagnoz ile teyit edilmiş ol ­ ması gereklidir. Maden ocaklarında, iLüneilezde, tuğla, kiremit ocağı ve benzeri yerlerde çalışmalar. Mezbahalarda, kasaplarda, şarküteri ve sakatatçılarda, süthane ve peynircilikte, lâğımlarda, laıboraituvarlarda yapılan işler. Enfekte hayvanlarla temasa maruz bırakan işler, (Hasta koyun, keçi ve sığır gibi) (hayvanların ifrazat ve düşükler i üzerinde sınaî müesseselerde yapılan manipülasyonüar. Hastalıklar ve belirtileri Yükümlülük süresi Leptospiroz : Bütün leptospirozlar : 21 gün (Jermin tecridi veya serodiağnostik ile teyit edilmiş olması şartiyle.) Şarbon : Maliny püabül ve ödem. 30 gün Gastro – entestinal veya pulmoner şarbon. 130 gün Tetanoz : Tetanoz. 30 gün (*) Kronik vakalar için bu müddet 6 aya kadardır. Akciğer tüberkülozu: Meslek icabı alman veya iş yeri ­ nin özel şartları dolayısiyle meydana gelen veya mevcut meslekî bronkopnömatilere eklenen akciğer tüberkülozu. (‘Klinik, radyolojik ve bakteriyolojik muayenelerle teyit ve işe giriş muayenelerinde akciğerlerin sağlam olduğu tespit edümiş olması şarttır.) Bovin tipi tüberküloz: Der i tüberkülozları. Boyun ve koltuk altı bezleri tüberkülozları. Der i altı seliüler dokunun izole tüberkülozları Fungöz veya riziform taneli sinovitier. Osteoratritler, (ıSinövit ve osteoartritlerde ba-. silin Bovin tipi olduğu uygun vasattaki kültürüne dayanan laboratuvar muayene veya deneyleriyle teyit edilmiş olması gerekir.) 6 ay Hastalığa sebep olacak başlıca işler Madenocağı, tünel, galeri ve lâğım işleri. ıSu yolları. Yeraltı mahzenleri, mezbaha ve kesim yerleri, mutfak, et ve balık konserve fabrikaları. Süit ve peynir imalâthaneleri bataklık su yolu ve1 drenaj işleri. Portör hayvanlarla teması gerektiren işler ve laboratuvar hayvanları ile uğraşanlar. ıŞarbonlu hayvanlarla veya bunların kadavroîar’iyle temast a bulunmayı gerektiren işler. B u hayvanlardan elde edilen deri, kıl, yele, yün, kemik, 1 sene bunlar için kullanılan torba, zarf, kap ve saire ile manipülasyon, yükleme, başaHtma, taşıma. Meslekî çalışmalarla ilgili olduğu tespit edilmek şartiyle. ‘Sanatoryum, prevantoryum, ıg a y tüberküloz hastane, servis ve ‘dispanserlerinde tütoerkülozlu hastalara bakmak, bunların çamaşır ve eşyalarını temizlemek. a ^ Tüberküloz basili ile ilgisi olan laboratuvar araştırma ve ça- ^ îışmaları. (Laboratuvar yar1 yıl dımcı personeli ‘dahil.) Pnömökonyoza sebep olan işler. Yoğun tütün ve pamuk tozuna maruz bırakan işler. Bovin tipi basil portörü hayvanlarla teması gerektiren işler. Mezbaha ve kesim yerlerinde çalışmalar, kasap, sakatatçı ve sucuk imalâthanelerinde, deri çskarma tesislerinde yapılan işler. Kan, guddeler, kemikler, boynuzlar ve yaş der i üzerinde muamele v e manüpülasyon. Veteriner hizmetleri ve lalborotuvar çalışmaları. ••• GENELG E Ticaret Bakanlığından : Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar (72/18) 1 — 31 Mayıs 1972 tarihli 14201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye – Polonya Ticaret Protokolüne ek «B» Listesinin 7& sıra numarasında kayıtlı «Muhtelif» faslından karşılanmak üzere, aynı listenin 45 sıra numarasında P M kaydıyla yer alan manyezit İçin 500 tonluk bi r kontenjan tefriki, 2 —ı Mezkûr kontenjan mevzuu maddenin mer’i İhracat Yönetmeliğinin 3’S neı maddesine istinaden satışına müsaade olunması, uygun görülmüştür. — 36 — İLÂNLA R Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Grup Miktarı T. bedeli G, teminatı No. Cinsi Kalem Lir a Kr . Lir a Kr . I. Küçük boy civata 153 789.060,— 35.312,40 II. Büyük boy civata -81 543.761— 25.500,44 III. Somun 20 163.400,— 9.420,— Yukarıda yazılı 72-2611-1A dosya numaralı malzemelerin hizalarında gösterilen tahminî bedel ve geçici teminatları üzerinden 3 grup halinde imal ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 6 Temmuz 1972 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. İstekliler grupların birine, ikisine veya üçüne birden teklif verebilirler. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 20 TL . bedelle verilir. istekliler 1972 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnef belgesini, şartnamede istenen belgeleri, teminat mektup veya makbuzu ile alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içerisine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarım, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 7045 / 4-2 • T. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : Aşağıda yazılı mal ve hizmetlerinin hizalarında yazılı tarihlerde Genel Merkezimizde kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonumuza verilmesi ve şartnamelerin her gün Levazım Müdürlüğümüzden temini ilân olunur. Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. M . bedeli G. teminatı ÎHALE Cinsi Miktarı Lir a Lir a gün ve saati Kur u sebze 40 Çeşit 240.590 13.280 28/6/1972 11.00 Yaş sebze 40 Çeşit 151.775 8.850 28/6/1972 11.30 Kömür taşıma 1.600 Ton 32.400 2.430 28/6/1972 15.00 Damacana kapsülü 2 Milyon 50.000 3.750 28/6/1972 16.00 Odun 25 Ton 8.250 620 28/6/1972 16.30 6953 /2-2 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 — İsparta DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan İsparta – Yalvaç sulaması ile Senirkent Ovası pompaj sulaması (1. kademe kanalet) 2. kısım inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (30.000.000) lira olup, geçici teminatı (913.750) liradır. 3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette: 1 adet kanalet fabrikası asgarî 400 mt/gün kapasiteli, 1 adet yıkama eleme tesisi, 1 adet dozer D7, 2 adet greyder, 1 adet ekskavatör 1 yd 3 lük, 1 adet yükleyici, 1 adet kompresör, 6 adet betoniyer, 6 adet vibratör ve kâfi miktarda kamyon, vinç, kanalet nakil aracı, motopomp ve lüzumlu ekipmanı bulunduracaktır. 4 — İhale 7/7/1972 Cuma günü saat (15.00) de Yücetepe Mahallesi 1. Cadde Gülhane Ankara DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 — İhale taasrısı ve ekleri (100) lira mukabilinde 4. madde yazılı adresten 21/6/1972 tarihinden itibaren temin edilebilir. 6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 30/6/1972 Cuma günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanhığndan alınmış müteahhitlik karnesi, (A) grubundan en az (30.000.000) liralık, b) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, c) Makina ve teçhizat beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3. maddede istenilen iş makinalarını iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname. 7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 3/7/1972 Pazartesi sabahından itibaren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek öğrenebilirler. 8 — 30/6/1972 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarım 7/7/1972 Cuma günü saat (14.45) e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 7076 / 2-1 Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1969/119 Davacı İmâr İskân Bakalığma izafeten hazine vekili Ömer Akalın tarafından davalı Şaphane Nahiyesinden Nafia Özbey ve arkadaşları aleyhine açılan istimlâk dolayısıyle tescil davasının yapılan duruşmasında : Şaphane nüfusuna kayıtlı tapuda gösterilen Meryem kızı 1970 doğumlu Emine’nin veraset ilamında gösterilen Hüseyin ve Ayşe kızı Mehmet eşi Emine ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Yusuf ve Ümmü kızı Mehmet annesi Eminenin adresleri ve soyadları nüfustan tesbit edilemediğinden mahkemece Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda isimleri belirtilen ve davaya dahil arzuhalinin tebliğine esas olmak üzere duruşma günü olan 20/9/1972 günü saat 9.00 da gelmeniz aksi takdirde gıyab kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur. 7228 1969/313 Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten hazine vekili Avukat Ömer Akalın tarafından davalı Şahpane Subaşı mahallesinden Coşkun Uğur hakkında açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında : Davalının adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesinin 7201 sayılı Kanunun 28 ve nizamnamenin 46 ncı maddesi gereğince ilânen tebliğine bir nüshasının mahkeme divanhanesinde asılmasına karar verilmiştir. Yukarıda adı yazılı davalının duruşma günü olan 20/9/1970 tarihinde saat 9.00 da gelmediğiniz takdirde gıyap kararı çıkarılacağı keyfiyetin dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân üân olunur. 7227 Ankar a Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 20/11/1970 tarihinde hırsızlık yapmak suçundan sanık Çorum İli Hacımansurlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ankar a Ziraat Mahallesi Sosyal meskenler D. Blok No. 2/1 de ımukim Tevfik ve Hayriye’den olma 1930 D. lu Fethullah Atalay hakkında yapılan duruşmada : Sanığın T. C. K . nun 64, 493/1, 522, 525, 36 ncı maddeleri gereğince bi r sene altı ay ağır hapis ve emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına ve suç mevzuu tornavidanın müsaderesine, 1000 kuruş yar ­ gılama giderinin tahsiline, 1/3/1972 ıtarih ve 1971/106 esas ve 1972/28 sayı ile karar verilmiş olup, Sanık Fethullah, Atalay bunca aramalara rağmen bulunamamış ve bu suretle gıyabi karar kendisine tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 uncu maddelerine tevfikan kara r özetinin Resmî Gazetede ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 ıgün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bi r hafta içinde temyiz edilmediği takdirde müteakip muamelenin icrasına ve ilânın bi r nüshasının mahkeme ilân tahtasına asılmasına oybirliğiyle karar verildi. İlân olunur. 7191 — 37 — Elbistan Ağır Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 963/1 Karar No : 1967/117 Reis : A. Rıza Akgün 13919 Kâtip : Hamza Aytaç 53 1962 yılının muhtelif aylarında müşteki Mehmet Öztürk ve yedi arkadaşının, geceleyin kapı kilidini kırmak ve duvar delmek suretiyle hırsızlık yapmak ve hırsızlık malı bilerek satın almak suçlarından sanıklar, Elbistan Kandil Köyü nüfusunda kayıtlı Halil oğlu 1934 doğumlu sanık Ahmet Kelek, Afşin Karagöz Köyünden Halil oğlu 1934 doğumlu Ali Hüyüklü ve Elbistan Küçük Yapalak Köyünden İlyas oğlu 1335 doğumlu Hayrullah Yiğit haklarında açılan kamu davasının yapılan açık duruşma sonunda : Sanıklardan Hayrullah Yiğit’in hakkında delil yokluğundan Beraetine, 1 — Maznun Ahmet Kelek ile Ali Hüyüklü Şaziye Karagenç’in kapı kilidini kırmak suretiyle sandık içindeki çehiz eşyalarını çalıp başka bölgelerde satmaktan T. C. K. nun 493/1, 59, 525, ikişer sene Altışar ay ağır hapislerine ve bu kadarda emniyeti umumî nezaretinde bulundurmalarına, 2 — Yine her iki maznun Muhlise Doğuç’a ait evin duvarını delerek kapı kilidini söküp 1040 liralık eşyası ile Ziya Ketizmen’e ait 190 lira değerinde mal çaldığı bu sebeple T. C.K. nun 493/1, 59, 525 inci maddeleri gereğince ikişer sene altışar ay müddetle ağır hapislerine ve bu kadarda emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmalarına, 3 — Yine her iki sanığın Ahmet Karaya ait eve girip içinde bulunan muhkem yapılı sandık kilidini kırarak 656 lira kıymetinde muhtelif eşyalarını çaldıklarından T. C. K. nun 493/1, 522, 59, 525 inci maddeleri gereğince onar sene müddetle ağır hapislerine bu kadarda emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, 4 — Yine her iki sanığın Mehmet Öztürk’üu evine girerek müh1 elif eşyalarla birlikte kilim vesaire çaldıklarından T. C. K. nun 492/1 522, 59, 525 inci maddeleri gereğince Altışar ay yirmişer gün müddetle hapislerine, bu kadarda emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına, 5 — Yine sanıklardan Ahmet Kelek’in orman bölge şefi Kemal Yavuz’un evinin balkonunadn halıyı çekerek çaldığından T. C. K. nun 491/ilk, 522. 59 ncu maddeleri gereğince iki ay on gün müddetle hapsine, 6 — Maznun Ahmet Kelek’in Afşinli Ali Oral’a ait evine geceleyin girerek 156,50 liralık muhtelif eşya aldığından T. C. K. nun 493/1 522, 59, 525 inci maddelerince On ay müddetle ağır hapsine, 7 — Her iki sanığın Çiçek Köyünden Hasan Hüseyin Erdem’in geceleyin evine girip kilidini kırarak 500 liralık eşyalarını çaldıkları ve bir kısmım geri iade ettiklerinden T. C. K. nun 492/1, 522, 59, 525 inci maddeleri gereğince onar ay müddetle hapislerine, bu kadarda emniyeti umumiye nezaretinde bulundurulmasına, Cezaları birleştirilerek sanık Ahmet Kelek’in dört sene otuz iki ay ağır hapis ve sekiz ay otuzbeşgün hapis, Sanık Ali Hüyüklü’nün ise dört sene yirmi iki ay ağır hapis on altı ay yirmi gün hapislerine, 362,80 lira mahkeme giderinin her iki sanıktan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, ancak maznun Ahmet Keklik ile beraet eden sanık Hayrullah Yiğit’in gıyaplarında verilmiş ve gıyabi hüküm uzun müddet aranmalarına rağmen kendilerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tepliğat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7197 Esas No : 1964/55 Karar No : 1967/171 1-2/Eylül/1963 Gecesi garaj içerisinden jeep hırsızlamak ve iştirak etmek’ten sanıklar Siverek Hamidiye mahallesi nüfusuna kayıtlı Ahmet oğlu 1938 doğumlu Cuma Ali Kanhkavak, Kangal kazasının Osmaniye mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1933 doğumlu Sami Özcan haklarında açılan davanın yapılan açık duruşması sonunda : Her iki sanığın T. C. K. nun 493/1 inci maddesi gereğince Yedişer sene müddetle ağır hapislerine, maznunlardan Sami Özcan’ın lehine durumu itibariyle T. C. K. nun 59 ncu maddesinin tatbiki ile Beş sene 10 ay ağır hapsine karar verildiği, bu sanıklarla birlikte yargılanan ve Mustafa Yenercan’ın beraet etmesine dair karar uzun zamandır aramalara rağmen gıyabi hüküm tepliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Tepliğat Kanunun 29 ve sair maddeleri gereğince ilânen tepliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplara tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7196 Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E . N o : 1969/26 K . N o : 1970/68 Davacı : K . H . Maznun : Sahabettin Binici, Mustafa oğlu, Marziya’dan doğma, 27/2/1947 doğumlu, Karamanın Burhan Köyü 64 Hanede nüfusa kayıtlı, Suç : Tabanca ile müşteki Mustafa Yokuşu öldürmeye itam teşebbüs ve ruhsatsız tabanca taşımak. Suç tarihi : 11/2/1969 Öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetten maznun Sahabettin Binici hakkında yapılan duruşma neticesinde suçun subutuna mebni T. C. K. nun 62 nci maddesi delaletiyle T.C.K. nun 448, 62, 51/1, 31, 33, 6136 sayılı Kanunun 13 üncü ve T.C.K. nun 71 inci maddelerine tevfikan 21/12/1970 gün ve 1970/68 sayılı kararla netieeten ve içtimaen 12 sene ağır hapis ve 6 ay hapis ve 200 lir a ağır para cezaları ile mahkûmiyetine karar verilen sanığın bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyip tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Ka ­ nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince tebliğin Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle yapılmasına ve ilân tarihinden onbeş gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına karar verilmiştir, ilân olunur. 7194 Karaman Sulh Ceza Hâkimliğinden : E . N o : 1969/30 IK. N o ; 1972/182 Davacı ; K . H . Maznun : Gülcihan Perktaş (Sebetci) Rüstem kızı Remziye’den doğma 15/5/1952 D. lu Çorum Vilayeti Harmanlar Mahallesi 51 Hanede nüfusa kayıtlı. ISuç : Hırsızlığa teşebbüs gündüzün bina iğinden Suç tarihi : 11/1/1969 Hüküm ; Sanığın mahkûmiyetine, Gündüzün bina içinden hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Gülcihan Perktaş (Sebetci) hakkında yapılan duruşma neticesinde suçunun subutuna mebni T. C. K . nun 491/4, 62, 522/1, 55/3 üncü maddelerine tevfikan 27/3/1972 gün ve aynı sayılı kararla ik i ay altı gün hapis cezasına mahkûm edilen sanığın (bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri mucibince tebliğin Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle yapılmasına, ve ilân tarihinden onbeş gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, karar verilmiştir. İlân olunur. 7193 E . No : 1970/722 IK. No : 1971/1176 Davacı; K . H . Mudahii D. : Karaman Orman İşletmesi Adına Müdürlüğü Vekili : Avuka t Muammer Akalın Maznun i Hasan Hüseyin Türkoğlu Mehmet oğlu Fatma’dan doğma 1937 D. lu Karaman Taşkale (Kasabasından Suç ; Orman K. M . Suç tarihi : 3/6/1970 Orman Kanununa muhalefet suçundan maznun Hasan Hüseyin Türkoğlu hakkında yapılan duruşma neticesinde : Suçunun subutuna mebni 6831 sayılı K.nun 108/1 inci maddesi gereğince yedi gün hapis ve elli lira ağır para cezası ile tecziyesine, 647 sayılı K . nun 4/1 inci maddesi gereğince hapis cezasının beher günü 10 lira hesabiyle 70 lira ağır para cezasma çevrilmesine, netieeten sanığın yüz yirmi lira ağır para cezasıyla tecziyesine, karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri mucibince tebliğinin Resmî Gazete’de ilân ediimCk suretiyle yapılmasına, ve ilân tarihinden onbeş gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, karar verilmiştir. İlân olunur. 7192 — 38 — Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyona Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı iki kalem muh. malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. bedeli G. teminatı İHAL E Cins i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati L’çuş kombinozoniuk kumaş 5000 Mt. Havalandırılmış astar 5000 Mt. İkili Tomson Şarjör çantası 3500 Ad. 295.000,- 375.000,- 670.000,- 99.750,- 30.550,— 6.238,— 7 Temmuz 1972 Cuma günü saat 11.30 da 10 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat 11.30 da 7092 / 4-1 P T T Araştırma LaJboratuvarı Müdürlüğünden : 1 —ı Ünitemiz ihtiyacı için 50 abonelik bir otomatik telefon santralı kapalı ‘teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2 •—• B u işe ait teknik ve idarî şartnameler istanbul – Ümraniye’de Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinden 55,— lira bedelle temin edilebilir. 3 —• Tekliflerm muteber olması için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameleri satm almaları şarttır. 4 —• İhale ’11/7/1972 Salı günü saat 14.00 de 2 nc i maddede belirtilen adreste yapılacağından istekliler teklif mektuplarının aynı gün saat 12.00 ye kadar Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinde bulunmasını sağlamalıdırlar. 6 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı cihetle Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 6 — Tamamlayıcı bilgi 37 61 00 numaralı telefondan alınabilir. ‘7089 / 1-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedeli 585.070,— TL., geçici teminatı 27.152,80 TL . olan 72 – 2527 – 1 dosya numaralı 12 kalem muhtelif patinaj zincirleri ile gergi ‘tertibatlarının imal ettirilerek satın almması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmes i 10/7/19172 Pazartesi günü saat 16.CO da Ankara’da Ka ­ rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 10,— TL . bedelle verilir. İstekliler 1972 yılı vizesi ‘yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede belirtilen belgeleri ve alman şartnamenin ‘her sabitesini iımzalryarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarımı eksiltmeyi açma saatinden bi r saat evveline kadar makbuz ımukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur . 7094 / 4-1 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Gn. Kur. Destk. kıtaları iş ocakları inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 555.000 lira olup, geçici teminatı 25.950 liradır. İhalesi 14/7/1972 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartanmesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 10/7/1972 günü saat 17.00 ye kadar Ankara’da Ort. Böl. İnş. Emi. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 7093 / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7 inci Bölge Müdürlüğünden : I — Aşağıda keşif bedeli, katî teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin 5539 sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 26 ncı maddesine göre Samsun Bölge Müdürlüğümüz binasında Satın Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. II — Şartnameleri, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, Samsun’da Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. III — Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları 7 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, dilekçelerine; b) Benzeri özellikte iş yaptıklarına dair resmî daireden alınmış tasdikli belge, c) Yapı araçları bildirisi, d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisi eklemeleri şarttır. I V — İştirak belgesi için telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. V — Yeterlik belgesi alanların ilân edilen tarih ve saatte ihaleye iştirak etmeleri ilân olunur. Belge Eksiltdeye K. bedeli K. teminatı Eksiltme müracaat konulan iş Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati son günü 1 — Zire – Çekerek – Alaca yolunun Zile geçişine imlâ ve alt temel malzeme nakli. 2 — Samsun – Alaçam yolu 59+ 000-60 + 000 Km. 1er arasına sanat yapıları 629.870,64 57.889,65 29/6/1972 10.00 25/6/1972 291.551,56 30.824,12 30/6/1972 10.00 26/6/1972 7069 / 1-1 Koçaik (Erbaa) Belediye Başkanlığından : 1 —> Belediyeımizce yaptırılacak Hamamın birinci kısım inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zar f usulü ile ek sil’tme suretiyle yaptırılacaktır. 2 — Muhammen keşif bedeli 79.813,70 lir a olup geçici teminatı 5.240,68 liradır. •3 —• İhaleye girmeklerin teminat makbuz veya ımekituplarını, 1972 vizesini havi ticaret odası vesikasını, asgari bu bedel tutarında iş yaptığına dai r resmi teşekküllerden alacağı ‘belgeyi ve Kanunî ikâmetgâhını gösterir tasitikli ikâmetgâh ilmühaberini teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. İhaleye girecek şirket ise ayrıca 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki belgeleride ekleyecektir. 4 —• B u işe ailt şartname Belediyede görülebilir. 5 —• Teklif mektuplarının ihale saatinden bi r saat evveline ıkadar Belediye Başkanlığına verilmesi şarttır. Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 6 —. İhale 11/7/1972 (Salı günü saat 15.30 da Encümen huzurunda yapılacaktır. 7135 / 4-1 (Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1969/929 C. Savcılığının Mahkememize amme adına açmış bulunduğu evlilik kaydının iptali davası ile Karaman Yeni Mahallesinden İsmet Takım ve Hanife Takım (Yaylacı) nın ismetin evU olduğu halde ikinc i defa Hani ­ fe ile resmî evlilik yaptığı bu kaydın iptali (istenmiş ancak davalılardan Rıza kızı 1952 doğumlu Hanife Takıma gösterilen tekmil adresleri vaki davetiyenin tebliğ edilemediğinden adı geçene davetiye yerine kai m ol ­ mak üzere tebligatın yapılmasına kara r verilmişitır duruşmanın bırakıldığı 12/9/1972 ‘tarihli duruşmaya gelmesi ‘aksi halde ‘gıyap kararında ilânen tebliğ edileceği hususu davötiye yerine kai m olmak üzere ilân tebliğ olunur. 7195 — 39 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden saat (Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır) Kurumumuza ait aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurma malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. Şartnameleri Kurumun Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. Teklifler en geç ihale günü 14.00 de verilecektir. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Muvakkat Miktarı Bulunduğu yer Teminat İhale tarihi 72/94 Muh . Oksijen tüpleri hurdası «Topsat. 616» 72 – 100 Muh . araç dingilleri hurdası <-Topsat. 622» 72 -101 Muh. difransiyel hurdası (Arka) «Topsat. 623» 72-102 Muh. araç dingili (12 Adet) »•Topsat. 624» 72 -103 Aliminyum hurdası Uçaklara ait Al – 44 kanat ve diğer aksam 72 -104 Aliminyum hurdası (Uçak gövdeleri) Al-45 72-105′ Aliminyum hurdası (Muhtelif pistonlar) AL-46 72 -106 Aliminyum hurdası (Muhtelif pistonlar) AL-47 72 -107 Aliminyum hurdası (Çok çeşitli) AL-48 Bayındırlık Bakanlığından : 7.500 Kg. (150 Ad.) 10.200 Kg. (30 Ad.) 9.500 Kg. (15 Ad.) 4.000 Kg. (12 Ad.) 15.000 Kg. 15.000 Kg. 10.000 Kg. 10.000 Kg. 15.000 Kg. K. Kale Hurda Şan. » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 5.000 — 10.000,— 10.000 — 4.000 — 9.000,— 9.000 — 6.000 — 6.000 — 9.000 — 7/7/1972 7/7/1972 7/7/1972 7/7/1972 10/7/1972 10/7/1972 10/7/1972 10/7/1972 10/7/1972 6864 / 1-1 (Yapı ve İmar İşleri Reisliği) 1 — Kendirli (Rize) Çay Fabrikası inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 — İşin keşif bedeli (14.458.319,17) liradır. 3 — Eksiltme Ankara’da Yapı ve İmâr İşleri Reisliği İhale Komisyonunda 11/7/1972 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : – Bayındırlık Bakanlığı namına (447.500,—) liarlık geçici te5 – A – minatını B – 1972 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, C — (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve Kredi İmkânlarını bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar isin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacaklaları) yeterlik belgesini, Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 — İstekliler teklif mektuplarını 11/7/1972 Sah günü saat 15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/7/1972 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 6769 / 4-1 Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 1 — Ankara Hastahanesi’nin kalorifer ve sıhhî tesisat onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıkarıtılmıştır. 2 — İşin keşif bedeli 457.976— liradır. 3 — Eksiltme Ankara’da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü eksiltme komisyonunda 10/7/1972 (Pazartesi) günü saat 11.00 de yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakların Ankara Sağlık Müdürlüğü Eksiltme komisyonunda görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A — 22.069,04 liralık geçici teminatını, B — 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, C — Müracaat dilekçcsiyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, b) Teknik personel beyannamesini, c) Taahhüt beyannamesini, d) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü bölge komisyonundan alacakları yeterlik blegelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/7/1972 (Pazartesi) günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 7/7/1972 (Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. 8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 7138 / 4-1 • Sivas Atatürk Ortaokulu Müdürlüğünden : Okulumuzun 68.871,04 lira keşifli sıhhî tesisat, kalorifer tesisatı ile genel onarımına ait yapım işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 10/7/1972 günü saat 15.00 de Sivas Atatürk Ortaokulunda ihale edilecektir. Geçici teminatı 5.170,— liradır. İsteklilerin yeterlik belgelerini ve kanuna uygun teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat öncesine kadar Sivas Atatürk Ortaokulundaki Komisyona vermeleri, şartname ve keşiflerin Sivas Atatürk Ortaokulunda mesai saatleri içinde görülebileceği ilân olunur. 7151 / 1-1 — 40 — Ankara Defterdarlığından : Sayı : 511-14257 Ks : 3 -13934 Parsel Y. ölçümü M. Bedeli G. Tem. Dosya. No Cins i Mevki i No W Lira Kr. Lira Kr. 511-32728 Tarl a Yenikent Orhaniye Köyü 3602 21975 76.912,50 5.096,— 511-32729 » » 3603 17750 62.125 — 4.356,— 511-32730 » » 3604 20875 73.062,50 4.094,— 511-32731 » » 3605 27375 95.812,50 6.041,— 511-32732 » 3606 28975 101.412,50 6.371,— 511-32733 » » 3607 34800 121.800,— 7.340,— 511-32734 » » 3608 25575 89.512,50 5.726,— 511-32735 » » 3609 27674 110.700,— 6.785,— 511-14257 » » 3235 3600 18.000 — 1.350,— 1 — Yenikent Orhaniye Köyü Sorgun mevkiinde kâin olup, 189 sayılı Kanunun hükümlerine tabi bulunan yukarıda cinsi parsel numarası yüzölçümü yazılı gayrimenkuller hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulüyle, ayrı ayrı satılacaktır. 2 — İhalesi 12/7/1972 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de Defterdarlıkta teşkil olunacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — İhale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 4 — Taliplerin satın almak istedikleri parsellere ait yatıracakları kapalı teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar aynı saat 14.00 e kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur. 7140 / 4-1 Ankara Levazım Amirliği 4 No. İn Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 24 kalem Aliminyum boş ilâç tüpü kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amriliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadaı makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide ihale edileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Cinsi : Aliminyum boş ilâç tüpü, Miktarı : 24 kalem, M. Bedeli : I. 152.750 TL., G. Teminatı 48.350 TL, İhale Günü 11/7/1972 Salı Saati : II. 30 7153 /4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhemmen bedel ve geçici teminatları yazılı 4 kalem jelatin boş ilâç kap. kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisvon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kaleminin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartnamesinde eklidir. Cinsi : Jelatin boş ilâç kapsülü, Miktarı : 4 kalem, M. Bedeli : 980.000,— TL., G. Teminatı 42.950— TL, İhale Günü : 10/7/1972 Pazartesi günü, Saati : 11.30 da 7152-4-1 Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesinden : 1 — Müessesemizin 25 kalem madenî yağ ihtiyacı 30 Haziran 1972 Cuma günü saat 15.00 de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş bulunmaktadır. 2 — Teminatı 12.500,— TL. dır. 3 — Şartnamesi Müessesemiz Ticaret Servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 4 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7179 /1-1 Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden : 1 — 6300 – + % 5/400/231 V. Üçgen Yıldız Transformatörlerden 400, 500, 630 ve 800 KV A lık olmak üzere 2 şer adetten cem’an 8 adet Transfarmatör Fennî ve idari şartnamelerine göre Türkiyede yerli imalât yapan firmalardan 4768 sayılı Kanuna göre tertiplenen Alım, Satım Yönetmeliğinin 2 inci maddesi a) fıkrasına göre fiat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 2 — Bu işe ait şartnameler Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden firma adreslerine gönderilmesi istenildiğinde bedelsiz olarak posta ile gönderilir. 3 — Bu işe ait teklif mektupları en geç 10 Temuz 1972 Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar, teklif edilen bedel üzerinden kanunî nisbetteki geçici teminatı ve şartnamede istenen belgelerle birlikte Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesi Müdürlüğüne bizzat verilecek veya posta ile gönderilecektir. Postada vukuu muhtemel gecikmeler kabul edilmez. 4 — İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 717 • 7 / 1-1 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. den : 1. Şirketimiz ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve miktarı belirtilen 5 kalem koruyucu malzeme, teklif isteme sureti ile satın alınacaktır. Miktar Cins i 9.300 Çift Kısa Konçlu Emniyet Ayakkabısı 486 Çift Uzu Konçlu Emniyet Ayakkabısı 510 Âdet Deri Ceket (Müflonlu) 4.850 Çift Branda Eldiven 400 Takım İş Elbisesi 2. Tekliflerin 11 Temmuz 1972 gününe kadar Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İç Alımlar Müdürlüğü Kdz. Ereğli adresinde bulundurulması lâzımdır. 3. Yukarıda birinci maddede belirtilen malzemenin bir kısmı veya tamamı ile alâkalı imalatçı veya satıcı firmalar, antetli kâğıtlarına yazılmış bir dilekçede (03.12/72-193) teklif numarasını belirtmek suretiyle yukarıdaki adresten veya şirketimizin; Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A.Ş. Satın alma Müdürlüğü Gümüşsüyü Caddesi Dersan Han Kat : 4 No : 90 istanbul Satın alma ve sipariş takip şefliği Atatürk Bulvarı Sercan Han Kat : 5 No : 127 – Bakanlıklar – Ankara Bölge Satış Müdürlüğü Fevzi Paşa Bulvarı No: 143/3 İzmir adı eslerinden temin edebilirler. 4. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. 7222 / 2-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 inci Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy – istanbul 1 — istanbul Boğaziçi Köprüsü Şantiye sahası civarındaki tel çitlerin onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 — İşin I. keşif bedeli 21.000,— TL., geçici teminatı 1.575,— TL. dır. 3 — Eksiltme 14/7/1972 Cuma günü saat 15.00 de istanbul Muallim Naci Cad. No : 101 Ortaköy’deki Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 4 — Bu işe ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğü Malzeme Amriliğinde görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için eksiltme şartnamesinde 3 üncü maddesindeki işlemlerin yapılması ve istenilen belgelerin eksiksiz olarak dilekçesine ekleyip 10/7/1972 Pazartesi günü mesai sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla yapılan müracaatlar geçersizdir. 6 — İsteklilerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesi gereğince hazırlayacakları, kapalı zarflarım eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân olunur. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 7157 / 4-1 — 41 — İzmir Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Evrakı Matbua Tab İşi İşletmeler ihtiyacı için kâğıt vesair her türlü malzeme matbaaya ait olmak ve işletme ambarına teslim edilmek üzere 80 kalem evrakı matbua tab ettirilecektir. Muhammen bedeli 63.007,50 lira olup geçici teminatı 4.725,56 liradır. Eksiltme 3 Temmuz 1972 Pazartesi günü saat 11.00 de İzmir Orman İşletmesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Şartname ve tab ettirilecek evrakı matbuaların miktar, kâğıt, cilt vesair hususlarını belirtil’ liste ile ilân Balıkesir, Manisa, Bayındır, Aydın Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemizde her gün görülebilir. Taliplilerin eksiltme saatına kadar geçici teminatlarını işletme veznesine yatırarak şartname hükmünü yerine getirmeleri ilân olunur. 7178 /1-1 Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Şubesi Müdürlüğünden : İşveren Adına Tebligat : Şubemizde işlem gören ve aşağıda sicil numarası isim ve adresi belirtilen işverenlere ait işyerlerinden dolayı 4772 sayılı Kanunun 44 üncü, 5502 sayılı Kanun 25 inci, 6900 sayılı Kanunun 33 ve 38 inci, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 ncu maddesine istinaden tahakkuk eden prim borçları aramalara rağmen adreslerinin tespit edilememesi sebebiyle P. T. T. vasıtasıyla tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilânen tebligat yapılmak zaruretinde kalınmıştır. Aşağıda miktarları belirtilen borçların 10 gün içinde Şubemize ödenmediği takdirde kanunî mercilere müracaatta bulunulacağı ilânen tebliğ olunur. İşyeri Sicil No 2.8261.08395.04 4.4003.11009.04 İşverenin Adı Soyadı Hamdullah Oğan Niyazi Taştan İşyeri Unvanı Yasemin İnşaat bürosu Bira Fabrikası Çatı Onarımı Tebliğ olunan Borç Prim G. Z. % 5 Faiz Prim G. Z. 2.616 — TL. 341,70 TL. + 1.003,04 TL. 3.960,74 TL. 16.095,13 TL. 1.610,07 TL. + 6.589,40 TL. 4.3502.11153.04 4.7182.11223.04 Hikmet Tuncer Kurtoğlu Kol. Şti. Oto Tamirhane İnşaatı Demir işçiliği Temel Malzeme Nakli Prim G. Z. °/o 5 Faiz Prim % 10 fark °/o 5 Faiz 14.294,60 TL. 84,64 TL. 8,46 TL. + 40,20 TL. 133,30 TL. 39.712,33 TL. 3.971,18 TL. 18.222,03 TL. 6.141. 11420.04 Aziz Ülker Taş Ocağı Prim % 10 Fark G. Z. % 5 Faiz + + 61.905,54 TL. 32.692,59 TL. 2.482,44 TL. 1.651,75 TL. 12.713,79 TL. 49.540,57 TL. 7232 / 1-1 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Muhammen Geçici Şartname Sıra Eksiltmeye Konan İşin Bedeli Teminat İhalenin İhalenin ne Suretle Bedeli No Çeşidi ve Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati Yapılacağı Lira Kr. 1 4 kalem cihaz 1.435.000 — 56.800,— 17/7/1972 Pazartesi Saat 15.00 de Kapalı zarf 50 — 2 12 kalem tıbbî malzeme 114.370 — 6.968,50 17/7/1972 Pazartesi Saat 15.30 da Kapalı zarf 5,75 3 21 kalem temizlik malzemesi 13.819,25 1.036,45 19/7/1972 Çarşamba Saat 15.00 de Açık eksiltme bedelsiz 4 9 kalem temizlik malzemesi 19.675 — 1.475,63 19/7/1972 Çarşamba Saat 15.30 da Kapalı zarf bedelsiz 5 3 kalem ilâç 2.410.000 — 86.050,— 19/7/1972 Çarşamba Saat 14.00 de Kapalı zarf S O ­ 6 5 kalem ilâç 3.880.000,— 130.150,— 19/7/1972 Çarşamba Saat 14.30 da Kapalı zarf SU— 7 2 kalem madenî eşya 265.600,— 14374 — 21/7/1972 Cuma Saat 15.00 de Kapalı zarf 13,30 8 402 adet ebe çantası Kapalı zarf muhteviyatı ile 998.970 — 43.708,80 21/7/1972 Cuma Saat 15.30 da Kapalı zarf 50 — 1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürülüklerinde görülebilir. 3. Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 4. Eksitlmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 inci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacaklar zarfları eksiltme saatmdan bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 5. Postada vaki gecikmeleri kabul edilmiyeceği ilân olunur. 7219 / 4-1 — 42 — Yozgat Cumhuriyet Savcılığından : Yapılacak iş : Yozgat Cezaevi’nin Çocuk koğuşu, Kantin, Yemekhane, WC, Bahçe, ve pis su kanalı yapımı. Keşif tutarı : (223.031,24) lira Geçici teminatı : (12.402,—) lira Eksiltme mahalli ve tarihi : 10/7/1972 Pazartesi günü saat (10.30) da Yozgat Cumhuriyet Savcılığında toplanacak komisyon tarafından kapalı zarf usulüyle ihale olunacaktır. Keşif, şartname ve diğer lüzumlu evrak mezkûr yerde görülebilir. Eksiltmeye katılmak istiyenlerin 6/7/1972 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Yozgat Valiliğine müracaatla; 1. Teknik personel beyannamesi, 2. Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, 3. En az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi veya iş bitirme belgesini dilekçelerine ekliyerek Bayındırlık Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonundan alacakları yeterlik belgesi, 1972 yılı vizesini taşıyan ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyan Başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. Posta ile müracaatlar ve gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 7186 / 1-1 P. T. T. Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı için 2 adet kanal açma ve yükleme makinası satın alınacaktır. İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara’da P. T. T. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul’da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 60,— TL. bedelle temin edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini idareden almış olması şarttır. Teklifler en geç 7/8/1972 günü saat 15.00 e kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz. • 7243 / 3-1 T. C. D. D. işletmesi 2 nci İşletme Müdürlüğü Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : (Cüruf satılacaktır) Ankara Hastanesi bahçesinde bulunan tahmini 1.500 M3 , cüruf metreküp hesabiyle müteahhit nam ve hesabına açık artırma suretiyle satılacaktır. İhale 6 Temmuz 1972 tarihinde saat 14.00 de Ankara’da Gar’da 2 inci İşletme Müdürlüğü binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. Bu işe ait geçici teminat 1.000,— liradır. Şartnameler Komisyonda görülebilir. Posta ile gönderilecek kapalı teklif mektuplar şartnamedeki esaslar dahilinde kabul edilir. Postada vaki gecikme kabul edilmez. T. C. D. D. ihaleyi yapıp, yapmakta kısmen yapmakta veya dilediği talibe ihale yapmakta tamamen serbestir. 7248 / 1-1 Ankara Çocuk Islahevi Mümessilliğinden : Kayın Kerestesi alınacaktır. 1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 150 metreküp Kayın kerestesi kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2 — İhale 28/6/1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Ankara Çocuk Islahevinde yapılacaktır. 3 — Bu işe ait geçici teminat teklif edilecek olan fiyat üzerinden tutarının % 7,5 miktarıdır. 4 — Şartname ve malın numunesi mesai saatlerinde müessesemizde görülebilir. 5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbestir. 7272 /1-1 Ankara Belediye Başkanlığından : Yaya Üst geçidi yaptırılacaktır. 1 — Aydmlıkevler Kavacık Suyu önünde yaya üst geçit inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. 2 — Bu işin 1 inci keşif bedeli (264.850,23) liradır. 3 — Eksiltme Ankara Belediye Encümeni İhale Komisyonunda 11/7/1972 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Trafik Şubesinde görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A—(14.344,01) liralık geçici teminatını, B — 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Plan ve teçhizat beyannamesini, b) Teknik personel beyannamesini, c) Taahhüt beyannamesini, d) Sermaye kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi ve (26.500,—) liralık nakit kredisi olduğunu belirten banka referansım, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltilmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, ibraz sureti ile Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 — İstekliler teklif mektuplarını 11/7/1972 Sah günü saat 14.00 e kadar makbuz mukabili ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 6/7/1972 Perşembe günü saat 17.30 a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. • 7271 / 4-1 Etibank Genel Müdürlüğünden : İnşaat yaptırılacaktır Bankamızca, Sarayönü Konya Cıva işletmesi sahasında yaptırılacak olan Silo, ilâve kırıcı yapısı ve stok sahası inşaatı sabit birim fiat esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 — Eksiltme 14 Temmuz 1972 Cuma günü saat (15.00) de Etibank Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 2 — İşin tahminî keşif tutan (405.000,— TL) olup, geçici teminaU (19.950— TL.) dır. 3 — Eksiltmeye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup isteklilerin, a) B grubundan en az (500.000,— TL.) lık müteahhitlik karnesi, b) Bir defa da benzeri bir işi taahhüt suretiyle ve şartlarına uygun olarak yaptıklarına dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalar ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 29 Haziran 1972 Perşembe günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmiyeceği gibi, noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate alınmaz. 4 — İhaleye iştirak belgeleri, 10 Temmuz 1972 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No 49 da Etibank İnşaat Dairesi Başkanlığından alınacaktır. 5 — Tekliflerin ekstilme günü saat (14.00) e kadar İnşaat Dairesi Muhaberat servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6 — Eksiltme dosyaları Bankamız İnşaat Dairesinde ve Sarayönü Konya Cıva İşletmesinde görülebilir. 7 — İhaleye iştirak için ihale dosyası satın alınması şart olup, dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız İnşaat Dairesinden (250,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7270 / 3-1 — 43 — Salihli C. Savcılığından’: Salihli cezaevinin görüşme yeri ve koğuş ikmal inşaası işinin 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır, tşin muhammen bedeli 50.414,— lira olup geçici teminatı 3.770,70 liradır, ihale 10/7/1972 Pazartesi günü saat 11.00 de Salihli C. Savcılığı Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplilerin geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubuyla müteahhitlik karnesi, Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesi veya Ticaret Odası Vesikasını usulüne göre uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarına koyarak ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri, şartnamesinin her gün mesai saatleri dahilinde Cezaevi Müdürlüğünde görülebileceği ve postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 7185 / 4-2 Devlet Lisan Okulu Müdürlüğünden : 1. Ankar a Devlet Lisan Okulu bahçe demir kapı ve permaklık ve onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. 2. işin keşif bedeli : 49.992,70 liradır. 3. Eksiltme Ankara’da Devlet Lisan Okulu binasında toplanacak Komisyon tarafından 29/6/1972 tarihinde Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4. Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Devlet Lisan Okulu Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A —• 3.749,45 liralık geçici teminatını, B — 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, C — Müracaat dilekçelerine bu işin benzerinde bi r işi bitirdikleri ­ ni gösteren iş bitirme belgesini ekleyerek 26/6/1972 tarihine kadar An ­ kara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri ve Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, 6. İsteklilerin teklif mektuplarını 29/6/1972 Perşembe günü saat 14.00 de kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil* mez. Keyfiyet ilan olunur. 6743/4-4 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden : Kastamonu 1 — Bölgemiz muhtelif iş yerinde çalıştırılmak üzere sağıda müfredatı ile ihale tarih ve saatleri yazılı vasıtaların kiralama işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmışıtr. 2 — B u işe ait şartnameler Kastamonu’da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 3 — ilgililerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlıyacakları, teminat mektubu veya vezne alındısını havi teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat öncesine kadar ikinci maddede yazılı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri ilân olunur. 4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Vasıtaların çalışacağı yer Vasıtanın cinsi, miktarı Çalışma müddeti Muhammen bedeü Lir a Kr . Geçici teminatı Lir a Kr . t H A L E N I N tarihi ve saati inebolu 152. Şube Şefliği 20 kişilik 1 adet otobüs 201 Gün 40.200,— 3.015,— 3/7/1972 11.00 de inebolu 152. Şube Şefliği 20 kişilik 1 adet otobüs (Günlük 200 — TL.) 3/7/1972 15.00 de Safranbolu 153. Şube Şefliği 20 kişilik 1 adet otobüs 201 » 40.200 — 3.015,— 3/7/1972 15.00 de Safranbolu 153. Şube Şefliği (Günlük 200 — TL.) Devrek 155. Şube Şefliği Minibüs 1 adet 201 » 50.250,— 3.762,50 4/7/1972 11.00 de 155. Şube Şefliği (Günlük 250.— TL.) 4/7/1972 15.00 de Karabük Demi r Çelik Cüruf Şantiye Şefliği Minibüs 1 adet 201 » 50.250,— 3.762,50 4/7/1972 15.00 de Karabük Demi r Çelik Cüruf Şantiye Şefliği (Günlük 250— TL.) 6694 / 4-3 (Günlük 250— TL.) 6694 / 4-3 Altındağ Doğumevi Baştabipliğinden : C î N İS I Miktarı ilâç Tıbbî malzeme 49 Kalem 19 » – • • oMuhammen bedeli 42.411,- 82.672,- T L . Geçici teminatı 3.180,83 TL . 5.383,60 » ŞEKLÎ, TARÎHÎ, İHALE N SAATI , Kapalı zarf 30/6/1972 11.00 de •» » 30/6/1972 14.00 de t N TER İ Hastane Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şekU, tarihi, saati ve yer i yazılı Müessesemiz Altındağ Doğumevi’nin 1972 Mal i yılı 1 – Altı aylık, 2 – Üç aylık ilâç ihtiyacı ve tıbbî malzeme ihtiyacı kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmışıtr. Şartnameler Altındağ Doğumevi Müdürlüğünde, istanbul ve izmi r Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelere havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecik ımelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 6830/4-3 Gaziantep H . Rüştü TJzel Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden : Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı (6) kalem yiyecek, giyecek ve temrinlik malzemelerin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Entitümüzde teşekkül edecek Komisyonca yapılacaktır. Şartnamesi her gün çalışma saatlerinde Okulda görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektupların kabul edilmeyeceği. Cins i Miktarı Muhammen bedeli Lir a Kr . Geçici teminatı Lir i Kr . ihale tarihi ve saati Şeki l Keresteler 6 Kalem 22.400,— 1.680,— 30/6/1972 14.00 Kapalı zarf Haric i elbise dikimi 123 Takım 20.910,— 1.568,25 » 14.30 » » Kemiksi z koyun eti 6.000 Kg . 132.000 — 9.900,— 15.00 > > Francala 22.000 Kg . 34.100,— 2.557.50 » 15.30 » > Kuru bakkaliye 15 Kalem 17.850 — 6.785.88 » 16.00 Sebze ve meyve 17 Kalem 17.850,— 1.338,75 > 16.30 > > 6395/4-3 – 44 — Malatya Kız Ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden : Sıra Miktarı Tutarı No. Cinsi K g . Lir a 1. Grup Ekmek (Francala) 30.000 48.900 2. » Çeşitli gıda mad. 15 92.250 3. » Koyun eti (Kemikli) 3.000 60.000 Sığır eti (Kemikli) 1.000 18.000 4. Sebze ve meyve 20 22.000 G . teminatı ihale şekli Lir a Kr . ve saati 3.667,50 5.862,50 5.150,50 1.650,— Kapalı zarf Saat 11.00 de Kapalı zarf Saat 11.30 da Kapalı zarf Saat 13.30 da Kapalı zarf Saat 14.00 de 1 —> Yukarıda yazılı yiyecek maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarmca satm alınacaktır. 2 —• ihaleye iştirak edeceklerin, aynı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince her grupta yazılı maddeler için fiyatları belirtilerek, hazırlayacakları teklif mektubu, 1972 yılına ait ticaret odası vesikası ile geçici teminat makbuzlarını, yukarıda belirtilen saatlerden, bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri. 3 — ihale 5/7/1972 Çarçamba günü saat 11.00 de Okul Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 — B u işe ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde her gün Ma ­ latya Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerinde görülebilir. 5 — Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 6264/4-4 Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığından : i l i : Adana, ilçesi : Karaisali, Köyü veya Mevkii : Karsantı, Madenin Cinsi : Krom, Ruhsatnamenin Tarihi : 14/11/1953, Numarası: 151/139 151/143 Hudutları : Kuzeyi : Küp deresi – Zamantı Irmağı telaki noktasından Tetir i köprüsüne doğru hat. Doğusu ve Güneyi : Tetir i köprüsünden A k Inekdağı tepesi sütununa doğru hat. Batısı : A k Inekdağı beton sütunundan başlıyarak Söğütlü yayla pmarıdan ve Çağsatan yayla pınarından geçerek hudut başlangıcı olan K up deresi – Zamantı Irmağı telaki noktasına kırık hat. Yukarıda mevkii, cins ve hudutları yazılı bulunmuş Kro m madeni için Bursa Toros Kromları A . Ş. uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. itiraz olanların bu ilânın Resmî Gazete’de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 6410/2-2 Bozüyük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Esas No : 1970/173 Karar No : 1972/71 Davacı Ali Karagöz vekili Avukat Hilmi Duralioğlu tarafından davalılar Ethem Refi Kök ve Özer Ölçmen aleyhine açılan tazminat davasının duruşması sonunda : 1 — Davalılardan Ethem Refi Kök’ün gıyabında yapılan duruşma sonunda (1747) lira (25) kuruşun davalı Ethem Refi Kök ve Özer Ölçmen’den müştereken ve müteselsilen tahsiline dair verilen hüküm davalı Ethem Refi Kök’e tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla işbu arar özetinin ilânı tarihinden itibaren 15 gün için kanun yollarına baş vurmadığı takdirde ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7230 Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kalem (İnşaat çivisi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizasındaki gün ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir sat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : inşaat çivisi (Muhtelif eb’atta), Miktarı : 4 kalem (10.000 Kg.), M . bedeli : 42.500 TL., G. teminatı : 3.190 TL., ihale günü 5 Temmuz 1972, Saati : 11.00 6747 / 4-3 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem Kömür tozu kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında k l gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şeküde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabuıl edilmez. Cinsi : 200 Mesh incelikte kömür tozu, miktarı : 200 ton, M . Bedeli : 480.000.—, G. teminatı : 22.950,—, İhale günü ve saati : 1 Temmuz 1972 Cumartesi saat : 11.00 de. 6637 , 4-4 Burdur Valiliğinden ; Eksiltmeye konulan iş 1 — Grup (Merkez) D. Y. tlt – Baymdır, Bereket, Bozlar, Ürkütlü, köyyolu stablize nakli ve sanat yapısı 2 — Grup (Bucak) D. Y. tlt. Üzümbel, Kestel, Keçili, Ürkütlü – köyyolu stablize nakli ve sanat yapısı 3 — Grup (Gölhisar) t l. Y. tlt – tbecik – Elmalıyurt – stablize nakli sanat yapısı 4 — Grup (Gölhisar) Altınyayla – Çatak – Çörten – Ballık – köyyolu sanat yapısı 5 — Grup (Gölhisar) Çavdır Dengere – Bölmepınar – Söğüt – köyyolu sanat yapısı Keşif bedeli Lir a Kr . 454.074,83 466.002,14 363.293,98 121.956,32 394.672,73 M . teminat Lir a Kr . 21.912,99 22.390,09 18.281,76 7.347J82 19.536,91 EKSİLTM E Tarihi Saati 3/7/1972 3/7/1972 4/7/1972, 4/7/1972 4/7/1972 10.00 15.00 9.30 11.00 14.30 ve saatlerde 2490 sayılı Kanunun 31 inci Müracaat son günü 29/6/1972 29/6/1972 30/6/1972 30/6/1972 30/6/1972 1 —’ Yukarıda YS E Müdürlüğü köy yollarına ait işler hizalarında belirtilen gün maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 —ı Talipler bu işlere ait eksiltme dosyalarını her gün mesai saatlerinde Burdur YS E II Müdürlüğü Yo l Şefliğinde tetkik edebilirler. 3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) Makina teçhizat beyannamesi, b) îş beyannamesi, o) Talip ortaklık ise imza sirküleri, d) E h az yukarıdaki işlerin keşif bedeli kadar stablize nakliyesi ve sanat yapısı inşaatı yaptığına dair resmî belge veya aynı keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış C grubu müteahhitlik karnesi ekleyerek müracaat son günü mesai saati sonuna kadar YS E İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile müraacat ederek yeterlik belgesi almaları teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 4 — Telle müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6856/4-8 A… Ü. Adana Ziraat Fakültesi Dekanlığından : Fakültemiz Bitk i Koruma Kürsüsünde Viroloji dalında doktora yapmış bir asistan alınacaktır. İsteklilerin 12/7/1972 saat 17.00 ye kadar Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Yabancı dil sınavı 13/7/1972 günü saat 9.00 da, bilim sınavı aynı gün saat 14.00′ de Adana’da yapılacaktır. 7336 /1-1 Malaty a Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 —• Fabrikamız şram havuzundaki tahminen İO’.OOO M 3 , çamurun Fabrika sahası dışında bir yere nakli işi, toptan ve götürü olarak en ucuz fiyat teklifinde bulunana yaptırılacaktır. İşin tahminî tutarı 70.000 T L . (Yetmişbin lira) dır. 2 — İhale kapalı zar f usulü ile 27/6/1972 Salı günü saat 15.00 de Fabrikamızda yapılacaktır. 3 —> İsteklilerin teklif mektuplarını aynı gün ihale saatinden önce Fabrikamız Muhaberat Servisine şartnamedeki yazılı usulüne göre tanzim ederek vermiş olmaları gerekir. 4 —• Muvakka t teminat 4.00O TL . (Dörtbin lira) kat’i teminat 8.000 TL. OSekizbin lira) dır. 0 —c B u işle ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 6 —’ Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 7339 /1-1 Aydın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden, Bölgesi Deposu Miktar ı M . bedeli % 7.5 teminat Karpuzlu Çine Koğuk » Çine Akçaova Akçaova Merkez Koçarlı » Söke Aydın Yığın tag Gümelez Malın cinsi Adet M3. Dm3 . Lir a Lir a 3. S. Çz. Kısa To. 935 251.232 210 3.965 3. ıS. Çz. Nor . To 129 32.781 290ı 715 3. S. Çz. No. To. 132 30.064 290 655 3. S. Çz. Kısa To. 449 77.908 210 1.230 3. S. Çk. Nor. To. 1004 198.384 325 4.835 3. S. Çk. Kısa To. 1284 288.686 230 4.980′ Çk. Sanayi Od. 557 44.348 140 465 Çz. Sanayi Od. 3088 238.592 160 2.365 3. S. Çz. Kısa To. 1594 ,364.660ı 210 5.745 3. S. Çz. Nor. To. 633 193.515, 290 4.210 3. S. Çk. Kısa To. 924 170.618 230 2.945 3. S. Çk. Nor. To. 527 124.900 325 3.045 Çz. Sanayi Od. 162® 133.342 165 1.650 Çz. Sanayi Od. 1242 97.86,3 166 1.215 3. S. Çz.KısaTo. 544 103.177 205 1.665 3. IS. Çf. Kısa To. 73 13.951 230 240 3. S. Çz. Nor. To. 168 45.592 285, 075 Çz. Sanayi Od. 7041 ‘333.185 165 4.125 3. S. Çz. Kısa To. 778 101.995 205 1.570 2849.793 M?. 1 —ı İşletmemizin yukarıda müfredatı yazılı Bölgelerimizden 3/7/1972 günü saat 9.00 da Karpuzlu’da, aynı gün saat 12.00 de Çine’de, aynı gün saat 15.00 de Akçaova’da, 4/7/1972 günü saat 9.00 da İşletme binasmda, aynı gün saat 11.00 de Koçarlı’da, aynı gün saat 13.00 de ‘Söke’de açık artırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır. 2 —ı ISatış partileri ve ebat listesi Muğla Başmüdürlüğünde, İzmir, Uşak, Manisa, Afyon, İsparta, Kütahya, Nazilli, Denizli Orman İşletme Müdürlükleri ile İzmir ve Bergama Ticaret Odalarında görülebilir. 3 —ı .Alıcıların almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatını en geç aynı gün ve saatte bölge mutemetlerine yatırmaları. Satış % 25 şi peşin bakiyesi üç ay vadeli olarak yapılacağı ilân olunur. 7311 /1-1 Muş Valiliğinden : 1 — Muş Emniye t Müdürlüğü idare ve lojman binası kalorifer ve müşterek tesisat işi 2400 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 —. İşin keşif bedeli 132.026,73 liradır. 3 — Eksiltme Muş’da Hükümet binası Emniyet Müdürlüğünde 10/7/1972 Pazartesi saat 15.00 de yapılacaktır. 4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklileri n 7.851 liralık geçici teminatını, 1972, yılma ait ticaret odası belgesini Vilâyet Makamına müracaatla ilân tarihinden üç gün önce Bayındırlık Müdürlüğünden almış oldukları yeterlik belgesini teklif mektupları il e birlikt e zarfa koymaları lâzımdır. 6 —n İstekliler teklif mektuplarını 10/7/1972 Pazartesi günü saat 14.00′ e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği keyfiyeti ilân olunur. 7332 / 4-1 Anamur Belediye Başkanlığından : 1 —• Belediyenin ihtiyacı bulunan 40 ton ıçekerli bir adet kantar ka ­ palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 —ı Satın alınacak kantar 50.000 lira muhammen bedellidir. 3 —ı Kantarın platform ebatları 9,10 X 4,10 metre olup, montesi müteahhide ait olacaktır. 4 —> İhale 12, Temmuz 1972 Perşembe günü saat 10.00 da Beledi ­ yede, yapılacaktır. 5 — İhaleye 3.750 lira teminat yatıran tüccar veya imalâtçılar iştirak edebilirler. 6 —• 2490′ sayılı Kanuna uygun şekilde hazırlayacakları kapalı zarflarını ihaleden 1 saat evveline kadar Belediye Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 7 —. B u işe ait dosya hergün mesai saatleri içinde Belediyede görülebileceği ilân olunur. 7331/4-1 Manisa Belediyesinden : 1 —. Belediyemizin asfalt şantiyesi ihtiyacı olan (3.0001.000) M 3 , asfalt mıcırının beher M 3 , nakliye dahil asfalt şantiyesine teslim fiyatı (53,45) liradan (175 – 350) lira muhammen bedel üzerinden 2400 sayılı Kanunun (3) inci maddesi gereğice kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. 2 —-ı İhalesi 7/7/1072 Cuma günü saat (11.00) de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 —• Geçici teminatı (10.017,50) lira 4 —’ İsteklilerin ihaleye girebilmek için 1972 yılı ticaret ve sanayi oaası belgesi ile bu işe mümasil bir iş yapmış olduklarına dair resmî bir belgeyi ihale gününden bir gün evvel Belediye Belge Komisyonuna müracaat ederek giriş belgesi almaları şarttır. 5 —’ İhale Dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 6 — Teklif mektupları ihaleden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına verilecektir. 7 —ı İhaleye girebilmek için telefon ve telgrafla müracaat kabul edilmez, postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 8 —ı Son müracaat tarihi 6/7/1972 Perşembe günü saat (14.00) e kadardır. Keyfiyet ilân olunur. 7330 / 4-1 Ankar a – Gölbaşı Ortaokul Müdürlüğünden : 1 —( Ankar a – Gölbaşı ortaokul binalarının onarımı ve tadilât işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci «iadesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 12 —• Keşif bedeli 35.842,19 liradır. 3 — Eksiltme Gölbaşı Ortaokulunda 10/7/1072 Pazartesi günü saat 16.00 da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 —> İhale ile ilgili şartname ve keşif özeti mesai saatleri dahilinde Ortaokul Müdürlüğünden görülebilir. 5, —ı Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) 2.688,16 liralık teminatı yatırmaları, b) 1972 yılma ait ticaret odası belgesi,, c) İhale tarihinden üç gün evveline kadar İl Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini, d) Teklif mektuplarını 10/7/1972 Pazartesi günü saat 15.00 e ka ­ dar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet İlân olunur. 7304 / 4-1 — 46 — Ajjkara Jandarma Satm Alm a Komisyonu Başkanlığından : Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (On), kalem yiyecek maddesi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankar a – istanbul – İzmir Jandarma Satm Alm a Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif mektupları ve belgelerini ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. M . bedeli G. teminatı Cinsi Miktarı Lir a Lir a İhalesi A tipi yemeklik Z. yağı 100 Ton 1.350.000 54.300 10 Temmuz 1972 Çarşamba saat 11.00 de Z. yağlı barbunya konservesi 45.000 Kutu 101.250 6.325 11 Temmuz 1072 Salı saat 11.00 de Z. yağlı yaprak dolması 45.000 Kut u 112.500 6.900 11 Temmuz 1972 Salı saat 15.30 da Ayşekadm fasulye konserve 80.000 Kutu 480.000 23.000 12 Temmuz 1972 Çarşamba saat 11.00 de Türlü sebze konservesi 80.000 Kut u 480.000 23.000 12 Temmuz 1972 Çarşamba saat 15.30 da Konsantre domates salçası 120 Ton 720.000 32.600 17 Temmuz 1972 Pazartesi saat 11.00 de Şeftali marmelat 90.000 Kutu 157.500 O.150 17 Temmuz 1972 Pazartesi saat 15.30 da Çekirdeksiz kuru Üzüm 150 Ton 637.500 29.300 18 Temmuz 1972 iSalı saat 11.00 de I. nev’i beyaz sabun 150 Ton 1.087.500 46.40O 18 Temmuz 1972 Salı saat 15.30 da Toz deterjan 50 Ton 187.500 10.650 19 Temmuz 1972 Çarşamba saat 15.30 da 7305 / 4-1 Sümerbank Alım ve (Satım Müdürlüğünden : Yabancı madde satın almacaktır. ‘Adana Bez Fabrikasının ihtiyacı 4 ton olinor R – 308, 30 ton dekstrin maddeleri kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 1 —i Teklifler 29/6/1972 tarihi günü akşamına kadar Müessesemiz veya istanbul Şubemiz holündeki alım teklif kutusuna atılmış olacaktır. 2 — Evsaf ve mütemmim malûmat Alım 111 Servisinden öğrenilebilir. 3 — ı Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olan tercih edilecektir. Dosya N o : 3529/72 7376 / 1-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünden (VAN ) : Cinsi : Muhtelif cins boya ve malzemesi, Miktarı : Şartnamesine göre, Muhammen bedeli : 42.126 TL., Geçici teminatı : 3.159,45 TL., İhalenin günü : 6/7/1972, Saati : 15.00 1 —ı Yukarıda müfredatı yazılı bulunan iş 249-0 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksileme konulmuştur. 2 —• İhalesi yukarıda hizasında belirtilen gün ve saatte Van’da 11. Bölge Müdürlüğü İdare binasında yapılacaktır. ,3 —• B u işe ait şartnameler, sözleşme projesi ve ekleri Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğünde) istanbul Küçükyalı’da Karayolları 1. ve Van’da 11. Bölge Müdürlüklerinde iş saatlerinde görülebilir. B u işe girmek isteyenler yukarıda miktarı yazılı geçici teminat makbuz veya limitli banka mektuplarını, 1972 yılı vizesi görmüş ticaret veya sanayi odası belgelerini, kanunî ikametgâh belgelerini, talipli bir ortaklık olduğu takdirde 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince istenen belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. Keyfiyet duyurulur. 7415/1-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Oenel Müdürlüğü 17 nci Bölge Müdürlüğünder. : istanbul çevre yolunun Halıcıoğlu – Orbaköy arasının «yol peyzaj etüd ve proje yapımı ile uygulama ihale dosyasının hazırlama» işi 6150 sayılı Kanun hükümlerine göre teklif alma suretiyle yaptırılacaktır. İstekli firmalar Ortaköy Muallim Nac i Caddesi 105/5 No. daki 17 nci Bölge Müdürlüğü yol yapım Müdürlüğünde bu işe ait dosyayı tetkik ederek firmanın tecrübe ve kapasitelerine ait belgelerle bu işe tahsis edeceği teknik ve diğer elamanları gösterir listeleri 24/6/1972 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar Bölge Evrak Kalemine teslim edeceklerdir. Tecrübe ve kapasiteleri yeterli bulunan firmalar teklif vermeleri için ayrıca tebligat yapılacaktır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 6368/ 4-4 Ankar a Yarı Açık Cezaevi Mümessilliğinden : Mesai saatleri içerisinde görülebilecek şartnamesi uyarınca 325 M 3 . 125 cm. den yukarı kısa boy, 25 M 3 normal boy olmak üzere 350 M 3 fırınlı kaym kereste (Merğantin) teklif toplama suretiyle satm almacaktır. Teklif mektuplarının 29/6/1972 Perşembe günü saat 15.00 e kadar teklif edilen fiyatı % 10 miktarındaki teminatla birlikte Mümessilliğimize verilmesi lâzımdır. Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7018/2-2 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 1 — İzmit Bölgesi iskele dolum yer i ve saha drenajı inşaatı ka ­ palı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 — İşin keşif bedeli : 4.175.053,26 TL., Geçici teminatı : 140.000,— T L . dır. 3 —• İhaleye girebilmek için bu işe mahsus yeterlik belgesi, ve eksiltme şartnamesinde yazılı belgelerin ibrazı şarttır. 4 — Yeterlik belgesi için verilecek dilekçeye malî durum bildirisi ve banka referans mektubu ile eksiltme şartnamesinde yazılı belgeler eklenecektir. Belge İnşaat ve Tesisat Müdürlüğündeki Komisyonca verilir . Müracaatlar ihale gününden, tatil günü hariç 3 gün evveline ka ­ dar yapılacaktır. Belge isteklinin kendisine verilecektir. Posta ile gönderilmez. 5 — İhale dosyası İnşaat ve Tesisat Şubesi Müdürlüğünde görülebüir. 6 — İhale 5/7/1972 günü saat 15.00 de Satm Alm a Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. Zarfların en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Muhaberat ve Arşiv Şubesi Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile gönderilenler gecikirse nazarı itibare alınmaz. 7 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7127/2-2 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 — Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, gösterilmiş olan kompresörler, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Makinanın Cinsi : 250 CF M kompresör, Miktarı : 40 adet Mu ­ hammen Bedeli : 7.800.000,—, Geçici Teminatı : 247.750.— 2 — Eksiltme ve ihalesi : 10/7/1972 günü saat 16.00 da Ankara’da Köy İşleri Bakanlığı binasının 10 uncu katında Y. S. E . Genel Müdürlüğü idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 — Şartnameler dilekçe karşılığı aynı yerden bedelsiz temin edilebilir. 4 — İstekliler en geç 4/7/1972 günü mesai saati sonuna kadar müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. B u belgeyi alıp almadıklarını 7/7/1972 tarihînden itibaren öğrenebilirler. 5 — İhaleye iştirak belgesi almak isteyen firmalar, dilekçelerine : Teklif edecekleri kompresörlere ait şartnamede istenilen, özellikleri gösteren prospektüs ve katalogları ekliyecektir. 6 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 6973 / 4-4 — 47 — Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen Dedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Hızlandırıcı) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonmuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Hızlandırıcı (MBT), Miktarı: 2.000 Kg., M. bedeli: 52.000 TL., G. teminatı : 3.850 TL., ihale günü: 5 Temmuz 1972 Çarşamba, Saati : 11.30 6822 / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14 üncü Bölge Müdürlüğünden : BURSA 1. Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ihale gün ve saatleri müracaat son günü ve malî durum bildirgeleri yazılı işlerin eksiltmeleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2. Şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğü ile istanbul’da 1. Bursa’da 14. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 3. Eksiltmeye girebilmek için : a) isteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası veya esnaf belgesi, şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktaı da muvakkat teminat vermeleri (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 14 üncü Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) ve dilekçelerine: İnegöl – Bozüyük yoluna çektirilecek stablize malzemesi için bu işin cins ve öneminde sinesi dolmamış Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az bu işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesi, veya bir defada bu işin cins ve öneminde 1.400.000,— liralık bir iş yaptığını gösterir resmî tasdikli belge, İnegöl – Bozüyük yolunda yaptırılacak san’at yapıları için bu işin cins ve öneminde süresi dolmamış Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az bu işin keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya bu işin cins ve öneminde en az bir defada 350.000,— liralık bir iş yaptığını gösterir tasdikli belge, ile bu işler için ayrı ayrı plan ve teçhizat beyannamelerini, elde bulunan işleri bildirir teahhüt beyannamelerini, bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirilerini, müteahhitlerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölge Müdürlüğünden alacakları tasdikli belgelerini, bir liralık damga pulu ile bir adet fotoğrafı eksiksiz olarak ekliyerek bu işlerin eksiltmelerine girmek için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. (Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) c) 2.687.667,12 lira keşif bedelli İnegöl – Bozüyük yoluna çektirilecek stablize malzemesi işi sari mukaveleli olup 1.000.000,— lirası 1972 malî yılında bakiyesi 1973 malî yılında ödenecektir. 4. Taliplerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarına eksiltme günü ihale saatinden en geç bir saat evvel Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanılğma makbuz mukabili teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ile yeterlik belgesi için telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Belge Malî Durum Keşif Bedeli G. Teminatı Eksiltmenin Müracaat Bildirisi İşi n Cins i Lira Kr. Lira Kr. T. Gün’ve Saati Son günü Lira Kr . İnegöl-Bozüyük yolunun Km. (47 + 754 — 100 + 938) leri arasına çektirilecek stablize malzemesinin ihzar, nakil ve figüresi işi İnegöl – Bozüyük yolunun Km. (47 + 784 — 100 + 947) leri arasında yaptırılacak San’at yapıları (İstinat Duvarı) işi. 2.687.667,12 613.821,22 94.380,01 28.302,85 10/7/1972 P.tesi Saat 11.00 10/7/1972 P. tesi Saat 15.00 5/7/1972 164.383,36 5/7/1972 49.105,70 6855 /4-2 Devlet Orman işletmesi Balıkesir Müdürlüğünden : Bölgesi Savaştepe Kepsüt Depo adı Karapınar orman içi » » •» Köprübaşı son depo » » » » » » s> » » » » » » » » » » » » * » Emvalin cins ve nev’i Kızılcam sanayi odunu Kızılcam sanayi odunu B. Karaçam tomruk B . Karaçam tomruk B. Karaçam tomruk B. Karaçam tomruk B. Karaçam tomruk B. Karaçam tomruk S. N . B. Karaçam tomruk S. N . B. Kızılcam tomruk B. Kızılcam tomruk B. Kızılcam tomruk S. K. B. Karaçam tomruk S. K. B. Kızılcam tomruk Karaçam sanayi odunu Karaçam sanayi odunu Karaçam sanayi odunu Kızılcam sanayi odunu S. N . S. N . S. N . S. N . S. N . S. N . S. N . S. N . Muhammen % 7,5 Parti istif M i k t a r ı bedeli teminatı No. No. Adet M3. Lir a Kr . Lir a Kr . 8 1,2,2 419 29.529 110,— 250,— 9 1 769 58.293 110,— 500 — 10 1 196 42.004 315,— 1.000,— 11 4 173 37.648 315,— 900,— 12 5 122 26.979 315,— 650,— 13 10,12 209 40.249 315,— 950,— 14 2 185 41.094 250,— 775,— 15 6,9 170 33.163 250,— 625,— 16 11,16 93 19.643 250,— 375 — 17 3 156 3,1.801 250,— 600,— 18 7 138 24.73® 250,— 475,— 19 8,17 81 24.299 250,— 400,— 20 13,14,18 265 33.544 165,— 440,— 21 15,17,19 111 13.495 165,— 205,— 22 1 367 18.143 130 — 180 — 23 2 336 16.249 130,— 160,— 24 5 431 19.083 130,— 190,— 25 3,4 628 23.193 130,— 225 — 4849 533.097 8.900,— 1 —• Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve teminatı yazılı orman emvali açık artırma suretiyle % 25 bedeU peşin, % 75 bedeli 3 ay vadeli banka mektubu karşılığı satışa çıkarılmıştır. 2 — 8 ve 9 No. lu partiler 3/7/1972 Pazartesi günü saat 10.00 da Savaştepe Orman Bölge şefliği, diğer partiler ilse yine 3/7/1972 Pazar ­ tesi günü saat 15.00 de Kepsüt Bölge Şefliği binasında yapılacaktır. 3 — Satışla ilgili bilumum masraflar alıcıya ait olup satış anında % 25 peşin bedel ile birlikte tahsil olunur. 4 — B u satışa ait ilân ve şartname Balıkesir Orman Başmüdürlüğü, Balıkesir, Bursa, izmir , Bandırma, Bergama işletmeleri ile Orman Bölge Şefliklerimizde görülebilir. 5 — ihaleye girmek isteyenlerin ihale saatinde teminat makbuzları ile birlikte müracaatları İlân olunur. 7167 / 2-2 — 48 — Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değiştirilen 68 inci maddesi gereğince orjinal fatura, menşe şahadetnamesi veya emsali vesikalarda yazılı paraların Türk parasına çevrilmesinde 1 Temmuz 19,72 tarihinden 31 Temmuz 1972 tarihi akşamına kadar itibara alınması lâzım gelen kurlar aşağıda gösterilmiştir. Merkez Bankasınca alınıp satılmakta olan dövizlerin satış kuru TL . 1 Amerikan Doları 14,3010 1 Anlaşma Doları 14,3010 1 Belçika Frangı 0,3181 1 Danimarka Kronu 2,0488 1 Doyçemark 4,4378 1 Fransız Frangı 2,7954 1 Hollanda Florini 4,4075 1 İsveç Kronu 2,9713 1 İsviçre Frangı 3,7242 100 Lire t 2,4594 1 Norveç Kronu 2,1520 1 Sterlin 57,2641 1 Avusturya Şilini 0,6136 1 Kanada Dolan 14,2781 Merkez Bankasınca alınıp satılmayan dövizlerin satış kıymetleri TL . 100 Yen 4,6432 1 Avustralya Dolan 17,0976 1 Güney Afrik a Birliği Randı 19.06 1 Hint Rupisi 1,9645 1 Fi n Markkası 3,4880 1 Nikaragua Kordobası 2,0430 1 İsrail Lirası 3,4050 1 Kıbrıs Lirası 37,2641 1 Yunan Drahmisi 0,4766 1 Pezeta 0,2218 1 Esküdo 0,5247 1 Ürdün Dina n 40.04 1 Yugoslav Dinan 0,8412 1 Filipin Pezosu 3,6668 1 Kongkong Dolan 2,6616 1 Irak Dinan 43,4750 1 Meksika Pezosu 1,1440 1 İran Riyali 0,1872 1 Mısır Lirası 32,8923 1 Seylan Rupisi 2,4025 1 Ley 2,5860 1 Çek Kronu 2,1569 1 Polonya Zlotisi 3,8860 1 Rus Rublesi 17,2508 l Suriye Lirası 3,7535 1 Lübnan Lirası 4,6431 1 Pakistan Rupisi 1,30 (*) 1 Kolombiya Pezosu 0,7608 1 Şili Esküdosu 0,5706 1 Paraguay Guaranisi 0,1216 Not : (*) işaretli hur 1/6/1912 tarihinden itibaren mer’idir. 7217 /1-1 Kar a Kuvvetleri Komutanlığından : Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için çelik başlık imalinde kullanılacak özel çelik saç alımı hakkında 7 Haziran 1972 gün ve 17184 sayılı Cumhuriyet Gazetesinde çıkan ilânın 3 üncü maddesi (Şartnameler Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Dairesi Başkanlığından 10 Temmuz 1972 günü saat 17.00 ye kadar bedelsiz olarak alınabilecektir.) Şeklinde düzeltilmiştir. 7218 / 1-1 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlı ğından Kapalı zarf usulü ile istanbul – Ayazağa 2 x 20 daireli lojman inşaatı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 4.943.106,84 lira olup, geçici teminatı 162.050 liradır. İhalesi 11/7/1972 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 6/7/1972 günü saat 17.00 ye kadar Ankara’da M. S. B. İnş. Emi. D. Bşk. müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 6978 /4-2 Tarım Bakanlığı Ankara Ziraî Mücadele Merkez Atelye ve İkmal Müdürlüğünden : Telsiz cihazları yedek parçaları satın alınacaktır. 1 — Teşkilatımızda mevcut telsiz cihazlarına lüzumlu 111 kalem yedek parçanın satm alınması 2490 sayılı Kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksitlmeye konulmuştur. 2 — Muhammen bedeli 240.000,— lira olup muvakkat teminatı 13.250,— liradır. 3 — Eksiltme Keçiören yolu Fatih Caddesi No. 106 da Ziraî Mücadele Merkez Atelye ve İkmal Müdürlüğünde 10 Temmuz 1972 günü saat 15.00 de Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilinde dairemizde ve istanbul’da Ziraî Mücadele Levazım Ambarları Müdürlüğü Erenköy adresinde bedelsiz görülebilir. 5 — İstekliler usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 10 Temmuz 1972 günü saat 14.00 de kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu başkanlığına verecekler veya posta ile göndereceklerdir. 6 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez. 7011 /4-2 Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 1) Takriben 600 bin adet yarım kiloluk litoğraflı dört köşe vidalı plastik kapaklı kutu yaptırılacaktır. 2) İhale kapalı zarf usulü ile olup teklif vermek suretiyle 29/6/1972 Salı günü saat 16.00 da Petrol Ofisi madeni yağ ve grev tesisleri müdürlüğü İzmit’te yapılacaktır. 3) Teklif mektupları ile geçici teminat aynı gün en geç saat 15.00 e kadar ikinci maddede yazılı adrese verilmiş olacaktır. 4) Bu işin geçici teminatı 40.000,— TL. olup şartnameler ikinci maddede yazılı adresten temin edilebilir. 5) Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 7046 /2-2 • Kar s Topraksu Başmühendisliğinden : 199.242,91 TL . keşif bedelli Kar s Tuzluca Gaziler sulama kapalı inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 — İşin muvakkat teminâtı : 11.212,15 TL . dır. 2 — Eksiltme 7 Temmuz 1972 günü saat 15.00 de Topraksu Başmühendisliği binasında yapılacaktır. 3 —• Proje ve şartname mesai saatleri dahilinde bedelsiz olara.*, gönderilir. 4 —’ İhaleye girebilmek için isteklilerin böyle bir sulama kanalı yapmış olduğuna dair iş bitirme belgesi, yapı araçları bildirisi, malî durum bildir i ( Banka mektubuna havi) taahhüt bildirisi, 1972 yılı vizesi yapılmış ticaret odası belgesini havi dilekçe ile 4 Temmuz 1972 günü saat 17.00 ye kadar Topraksu Başmühendisliğine müracaatla ihaleye iştirak belgeleri almaları şarttır. 5 — İhaleye giriş belgesi alanların teminat mektubu veya makbuzu iştirak belgesi teklif mektubuna havi zarfı 7 Temmuz 1972 günü saat 14.00 de kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Telle müracaat kabul edilmez. Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 7184/4-2 » Ankara Belediyesi Başkanlığından : Moloz duvar taşı alınacaktır. Belediyemiz ihtiyacı için 2.000 M3 , moloz duvar taşı 2490 sayılı Kanun hükümlen gereğince kapalı zarf eksiltme sureti ile 2. defa iha leye çıkanlmı^cır. 1 — Tahmini bedeli 70.000,— TL. olup, geçici teminatı 4.750,— TL. dır. 2 — Şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğü yol Şubesinde görülebilir. 3 — İhalesi 4/7/1972 Salı günü saat 15.30 da Encümen salonunda yapılacaktır. 4 — Yt-ıerlik belgesi için son müracaat tarihi 28/6/1972 Çarşamba günü (Fen İşleri Müdürlüğünde) mesai saati sonuna kadardır. 5 — Teklif mektuplannın en geç ihaleden bir saat öncesine kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nazari dikkate alınmaz. 6597 / 4-4 BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 22 Haziran 1972 RESMİ GAZETE Sayı:14223 ithalât işlerine dair Sirküler İÇİNDEKİLER Kararnameler Sayfa 7/4496 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması hakkında Karar 1 Genelge Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar (72/18) 35 İlanlar 36