SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir.

Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 – (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi,

Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları,

Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,

Atıksu altyapı tesisleri yönetimi: Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini veya tesis işletmecilerini,

Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçını,

Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır. Bunlardan;

a) Her atıksu havzasında, atıksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/gün) veya başka uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yükü o havzada kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün % 1 inden fazla olan veya endüstriyel atıksularda günlük debisi 50 m3 den daha fazla olan veya tehlikeli ve zararlı atıklar içeren endüstriyel atıksu kaynakları önemli kirletici atıksu kaynaklarını,

b) Atıksu debisi 50 m3/gün den daha düşük olan ve içerdiği herhangi bir kirlilik parametresinin türü ve miktarı itibariyle önemli kirletici kaynak özelliğini taşımayan atıksu kaynakları ise küçük atıksu kaynaklarını,

Atıksu toplama havzası: Atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce, ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alanların toplamını,

Bağlantı kanalı: Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacası ile atıksu kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanalı,

Balık biyodeneyi: Atıksuların indikatör organizma olarak kullanılan türden balıklar üzerindeki zehirlilik etkisini saptamaya yarayan, atıksuların değişik seyreltilerinde 48 saat, 72 saat, 96 saat gibi belirli süreler sonunda balıkların sağ kalma yüzdelerinin belirlenerek; zehirliliğin, seyrelti oranları ile ilişkili olarak ifade edilmesini sağlayan standart bir deneyi,

Debi: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,

Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını,

Derin deniz deşarjı: Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atık suların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesini,

Difüzör: Derin deniz deşarjlarında, alıcı ortamlara verilen atıksu bulutunun seyreltile-bilmesi amacıyla atıksu borusunun ucuna eklenen ve çoklu bir jet akımı sağlayarak birinci seyrelme (S1) değerinin öngörülen 40-100 veya daha büyük değerler almasını ve atıksuların alıcı ortama çıkışı sırasındaki akım özelliklerini kontrollu bir biçimde sağlayan özel bir donanımı,

Ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri arıtma teknolojileri: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübeyle sabit olan, mukayese edilebilir metodlar,  düzenekler ve işletme şekilleriyle kontrolları yapılabilen, alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlarını sağlayıcı tedbirleri pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ileri ve ülke şartlarında uygulanabilir teknolojik metodlar, düzenekler, işletme biçimleri ve arıtma metodlarını,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları

Fekal atıklar: Bir su kütlesinin özellikle bakteriyolojik açıdan kirlenmesine neden olan, insan veya sıcak kanlı hayvanların idrar, dışkı ve kalıntılarını,

Haliç: Bir nehir ağzındaki tatlı su ile deniz kıyı suyu arasındaki geçiş bölgesini,

Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını,

Havza koruma planları: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kalite koruma planını,

Havza planları: Su kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için bu kaynakların sulama, taşkın kontrolü, nehir ulaşımı,  içme ve kullanma suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, drenaj, akarsu havzası ıslahı ve benzeri amaçlarla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kullanım planını,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,

İçme ve kullanma suyu rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal gölleri veya bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarını,

İş termin planı: Atıksu kaynaklarının yönetmelikte belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamak için yapmaları gereken atıksu arıtma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan  yer seçimi, proje, ihale, inşaat, işletmeye alma gibi  işlerin zamanlamasını gösteren planı,

İdare: Yönetmelikte adı geçen idare,

a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi  ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (j) bentleri uyarınca, atık, artık ve  yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili denetimlerde ve çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyetin izlenmesi ve denetlenmesinde Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddelerine göre Sağlık Bakanlığını, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir ve şehir belediye başkanlıklarını,

c) Atıksu altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izin belgelerini veren ve kontrol eden atıksu altyapı tesisleri yönetimini,

d)(Değişik:RG-30/3/2010-27537)(2) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile  derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde;

1) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığı,

2) Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

e)(Mülga:RG-30/3/2010-27537)(2)

f) Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili kılınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

g)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci maddesinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hâllerinde Çevre ve Orman Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını ve mahallin en büyük mülki amirlerini,

h)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezaların verilmesinde mezkûr Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını,

ı) Bir çevre yönetim planının birden fazla mülki idareyi içine alan havza kapsamında oluşturulması gereği duyulduğu takdirde Çevre ve Orman Bakanlığını,

Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Kirli balast: Gemiden suya bırakıldığında su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon hâlinde maddelerin birikmesine yol açan denge suyunu,

Kıtaiçi su kaynağı: Karalarda bütün yapay ve doğal yeraltı ve yüzeysel suları, denizle bağlantısı olan su kaynaklarında ise, tatlı su sınır noktasına kadar olan suları,

Kıyı çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı koruma bölgesi: Deniz ve göllerin kıyı sularının, plaj olarak veya benzeri bir amaçla kullanılmaları durumunda, kirlenme riski açısından korumaya alınması gereken bölümlerini,

Kompozit numune: Evsel ve endüstriyel atıksularda belirli zaman aralıklarında atıksu debisiyle orantılı olarak alınan karışık numuneyi,

Koy ve körfezler: Açık denizle kütlesel su alışverişinin boğaz veya daha geniş bir açıklık aracılığıyla engellenmiş olarak sağlanabildiği ve kıyı çizgisinin girintili (içbükey) olduğu deniz bölümlerini,

Kuşaklama kanalı: Baraj, göl ve körfezleri korumak amacıyla inşa edilen ve çevreden gelen atıksuların kıyı boyunca toplandığı atıksu kanalını,

Numune alma noktası: Atıksu numune alma noktası, atıksuların toplanıp şehir atıksu sistemine veya alıcı ortamlara boşaltım noktasını; alıcı ortam numune alma noktası ise, atıksuyun alıcı ortama deşarj edilerek alıcı ortamla tam olarak karıştıktan sonra numunenin alındığı noktayı,

Oluşan atıksu miktarı: Belirli bir oluşum periyodu için ölçümlerle veya su tüketiminden hareketle yapılan hesaplamalarla belirlenen atıksu miktarını,

Organik atık: Karıştıkları su ortamında biyokimsayal olarak parçalanarak oksijen tüketimine yolaçan organik maddeleri,

Ön arıtma tesisi: Atıksularının özellikleri nedeni ile;

a) Kanalizasyon sistemi yardımıyla toplanan atıksular için bu sisteme kabul edilebilme sınırlarını sağlamak,

b) Atıksuların herhangi bir diğer taşıma aracı ile tekil, ortak, organize sanayi bölgesine veya kamuya ait atıksu arıtma ve bertaraf tesisine kabulü için, bu işletmelerin giriş suları için öngörülen sınır değerlere uymak,

c) Derin deniz deşarjı ile alıcı ortamlara doğrudan yapılan atıksuların boşaltımından önce, bu konu ile ilgili öngörülen sınır değerlere kadar arıtmayı sağlamak,

amacıyla yapılması istenen  arıtma tesisini,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Ötrofikasyon: Suların besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince; alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesini,

Özel çevre koruma bölgesi: Ülkenin doğal zenginlikleriyle tanınan özel bazı yörelerinde mevcut ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere bozulmadan intikal ettirilebilmesi için ayrılmış ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3/3/1988 tarihli ve 3416 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince belirlenmiş özel alanları,

Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının başında numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için, içine girilebilen ve özel tipleri İller  Bankasınca belirlenmiş bacaları,

Parsel atıksu drenaj tesisi: Atıksuların parsel içinde toplanması, ön işlemi, kontrolu ve şehir kanalizasyonuna bağlantısını sağlayan sistemi,

Rezervuar: Doğal gölleri veya suyun bir sedde yapısı  arkasında biriktirilmesi ile oluşturulan su hacmini,

Sanayi bölgesi: Belirli üretim alanlarında çalışan organize sanayi bölgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri, küçük sanayi bölgeleri ve kooperatif şeklinde üretim yapan benzeri tüzel kişiliğe sahip kuruluşları kapsayan çeşitli küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının toplu halde bulundukları ve atıksularını ortak bir sistem ile toplayarak bertaraf ettikleri bölgeleri,

Seyrelme: Bir alıcı ortama deşarj edilen atıksuyun içerdiği bir kirletici parametrenin atıksudaki konsantrasyonunun deşarj sonucunda alıcı ortamda oluşan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimsayal reaksiyonlar sonucunda azalmasını ve atıksuyun alıcı ortama deşarj şekli ve alıcı ortamın taşıdığı özelliklere bağlı olarak hesaplanabilen bir büyüklüğü,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamuru,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dâhil, slop tanklarında biriken yağlı su artıklarını,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)  Sintine suyu: Sintinede biriken sıvıları,

Su kalitesi karakteristik değeri: Ortam kalitesini belirlemek üzere alınan su numunelerinde herhangi bir parametre için yapılan ölçümlere ait % 90 yüzdelik  değerini,

Su kalitesi kriterleri: Kullanım amaçlarının belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın bütün su kaynaklarının dengeli ve sağlıklı ortamlar olarak muhafazası esasına göre, su kaynaklarının korunmasına ve kullanım planlanmasına temel teşkil etmek üzere, yapılmış veya yapılacak kullanım sınıflarına uygunluk açısından su kaynaklarından beklenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,

Su kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını,

Su kirliliği kontrol standartları: Belirli bir amaçla kullanımı planlanan su kütlelerinin mevcut su kalite kriterleri uyarınca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla kalite kaybının önlenmesi için konulmuş sınır değerlerini ve bu sınır değerlerinden;

a) Atıksu boşaltımı dolayısı ile alıcı ortam sayılan su kütlelerinin kalite özelliklerini bozmasını engellemek üzere konulmuş olanları, alıcı ortam standartlarını,

b) Aynı amaçla, boşaltılan atıksuların kalite özelliklerini kısıtlayanları ise deşarj standartlarını,

Su toplama havzası: Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyen bölgenin memba kesimini,

T90 – değeri: Fekal kaynaklı indikatör mikroorganizmaların, deniz ve kıyı sularındaki ortam şartlarında, hidrodinamik ve dispersiv seyrelme şartları sabit tutulmak kaydıyla, ilk konsantrasyonlarının % 10 una düşünceye kadar geçecek süreyi,

Tabakalaşma: Haliçler, koy ve körfezler başta olmak üzere, kıyı ve açık deniz bölümlerinde ve göllerde derinlik boyunca sıcaklık, tuzluluk ve bunlara bağlı yoğunluk farklılaşmasının aniden büyük değerler göstermesi sebebiyle, farklı özelliklerde birden fazla su kütlesinin bulunabilmesini,

Tam karışım noktası: Atıksuyun alıcı ortamda dağılıp yeknesak bir konsantrasyona ulaştığı deşarj noktasına en yakın noktayı,

Tatlı su sınır noktası: Denizle bağlantısı olan kıtaiçi su kaynaklarında tuzluluk derecesinin hissedilir derecede arttığı ve tespitinde klorür iyonları konsantrasyonunun 250 mg/L olarak kabul edildiği noktayı,

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını,

Üretkenlik (prodüktivite): Brüt (gros) birincil üretkenlik, deniz ve göl gibi su kütlelerinde anorganik karbonun birim zaman ve yüzey alanı başına organik ürünlere dönüştürülerek, organizma bünyesine alınan miktarını; net birincil üretkenlik ise iç solunum ve diğer enerji kayıpları düşüldükten sonra kalan birincil üretkenlik miktarını,

Yağmur suyu kanalı: Ayrık sistem kanalizasyon yapılarında yağış suları, yüzeysel sular, drenaj sularını taşıyan kanalları,

Yeraltı suları (YAS): Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan bütün suları,

Zehirlilik (toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesini; akut veya kronik hastalıklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğini,

ZSF (zehirlilik seyrelme faktörü): Atıksuların zehirlilik derecesini belirlemede kullanılan bir birimi,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması hâlinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanları,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Rekreasyon alanları: Plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan akarsu, göl, baraj gölü ve deniz sularını,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümleri,                   

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Yüzme suyu: Yetkili mercilerce yüzmeye izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

Suların Korunması ile İlgili Esaslar

Madde 4 – Suların korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde;

a) Su kirliliği kontrolu açısından her tür kirletici kaynağın bir izin belgesine bağlanması,

b) Evsel kaynaklı atıksular için, konuta giren temiz su miktarının atıksuya eşit olması,

c) Kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin saptanması, su kaynaklarının en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi,

d) Atıksu miktarını ve atık sudaki atık konsantrasyonunu  en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması,

e) Atık su arıtımında teknik ve ekonomik açıdan  uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi,

f) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması,

g)(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Ötrofik olduğu belirlenen veya ötrofikasyon riski olan doğal ve yapay göl, gölet, koy, körfez gibi hassas su alanlarına yapılacak deşarjlarda azot ve/veya fosfor gideriminin yapılması,

h) Su ürünleri istihsal alanlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması,

ı) Bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan özel çevre koruma bölgeleri için standart listelerinde ayrıca alıcı ortam standardı verilmemiş olmakla beraber; Yönetmelikte verilmiş olan su ortamları kalite sınıflandırma listelerinde her grup için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek kaliteli sulara ait kalite parametrelerine uyulması ve özel tedbirler alınması,

j)(Ek:RG-13/2/2008-26786)Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olup, arıtılmış atık suyun verileceği alıcı ortam için belirlenmiş kalite standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi

esastır.

Havza Planı , Havza Koruma Planı

Madde 5 – Kıta içi su kaynaklarının mevcut kalitesinin kullanım alanları için gerekli kalite kriterlerine uygunluğunun tespitinin ve havza planının ilgili kurumların görüşünü alarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılması esastır.

Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza koruma planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.

Havza koruma planı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça yapılır ve/veya yaptırılır.

Suların Korunacağı Kirletici Etkenler

Madde 6 – Alıcı su ortamlarında evsel, endüstriyel, tarımsal, deniz trafiği ve benzeri kaynaklardan dolayı kirlenmeye neden olan başlıca etkenler aşağıda belirtilmiştir.

a)  Fekal atıklar,

b) Organik atıklar,

c) Kimyasal Atıklar,

d) Aşırı üretim artışına neden olan besin  maddelerinin, alıcı ortamın dengesini bozacak şekilde aşırı boşaltımı,

e) Atık ısı,

f) Radyoaktif atıklar,

g)(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Deniz dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımı,

h)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Gemilerden kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ ve benzeri atıklar),

ı) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Yukarıda sayılanların dışında kalan 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmelik eklerinde belirtilen maddeler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması

Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması

Madde 7 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Madde 8 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Göl Sularının Kalite Sınıflandırılması

Madde 9 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Göllerde Ötrofikasyon Kontrolü

Madde 10 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Kıta içi yüzeysel Suların Kalitesine İlişkin Planlama Esasları

Madde 11 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Yeraltı Sularının Sınıflandırılması

Madde 12 – (Mülga:RG-7/4/2012-28257)(3)

Yeraltı Sularının Sınıflarının Belirlenmesi 

Madde 13 – (Mülga:RG-7/4/2012-28257)(3)

Deniz ve Kıyı Sularının Sınıflandırılması

Madde 14 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

Deniz ve Kıyı Sularının Kalite Kriterleri

Madde 15 – (Mülga:RG-30/11/2012-28483)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili Kirletme Yasakları

Madde 16 –  (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

Mutlak Koruma Alanı 

Madde 17 – (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

Kısa Mesafeli Koruma Alanı

Madde 18 –  (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

Orta Mesafeli Koruma Alanı

Madde 19 – (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

Uzun Mesafeli Koruma Alanı

Madde 20 – (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

Göllerle İlgili Kirletme Yasakları 

Madde 21 – İçme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış olan rezervuarlar ile bu amaçlar dışında kullanılan göl ve göletlere, arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular verilemez.

Ayrıca, göllere atıksu deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca derin deniz deşarjı kriterleri uygulanamaz.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/2/2008-26786)  Arıtılmış evsel atıksuların tam arıtma ilkelerine göre sağlamaları gereken deşarj standartları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde verilmiştir. Ayrıca toplam koliform ve ötrofikasyona yol açan azot ve fosfor elementlerinin alıcı göl ortamındaki tolere edilebilen sınırlara uyması esastır. Bakanlık, özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından göllere verilecek evsel ve endüstriyel atıksuların bu Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddeleri uyarınca gerekli deşarj standartlarını sağlamak amacıyla 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak bir ileri arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere ve/veya bu kaynakları besleyen akarsulara deşarj edilmesini ister. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması hâlinde, ekonomik kıyaslaması yapılmak kaydıyla, atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör veya kapalı kanal sistemleriyle tahliyesi yapılır. Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, alıcı ortam olarak göl sularının kalitesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 2’de istenen düzeylere ulaşmadığı takdirde, su kalitesinin düzenlenmesi amacıyla bir havza koruma planı hazırlanır. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır.

Yeraltı Suları ile İlgili Kirletme Yasakları ve Düzenlemeler

Madde 22 – (Mülga:RG-7/4/2012-28257)(3)

Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları

Madde 23 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde verilen kirletici etkileri doğuran her türlü deniz ve kıyı suyu kullanımı ile boşaltımlar tamamen yasaklanmış veya izne bağlanmıştır. Türkiye’nin karasularına doğrudan yapılacak deşarj ve atık boşaltımlarının izinsiz yapılmasına getirilen yasaklama hükümleri, ülkenin ekonomik kullanım hakkı olan sulara dışardan gelecek dolaylı etkileri de ihtiva eder. Bu tür durumlarda İdare, bu etkileri yaratan veya yaratma tehdidini oluşturanlara karşı gerekli tedbirleri alır. Buna göre;

a)  Hiç kimse gerekli izni almadıkça yukarıda belirlenmiş sulara veya bu suları etkileyebilecek yakın sulara yasaklanmış veya izne tabi kılınmış maddeleri, Türkiye’den veya Türkiye dışından getirerek boşaltamaz ve atamaz.

b)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Türkiye’nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır. Gemilerden kaynaklanan atıklar lisanslı atık kabul tesislerine ve/veya lisanslı atık alma gemilerine verilir. Gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı tüm gemiler için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Ek-IV hükümlerine tabidir. Hassas alan niteliğindeki koy ve körfezlerde, gemide arıtma cihazı olsa dahi gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı yasaktır.

c)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan kıyı sularının kirlenmesinin önlenmesi için sahillerin kum bandı üzerinde veya burayı etkileyecek yakınlıkta inşa edilen fosseptiklerin sızdırmasız olması ve oluşan atıksuyun arıtma tesisi ya da kanalizasyon sistemine verilmesi gereklidir.

d)(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Petrol ve türevlerini işleyen, doldurup-boşaltan, depolayan işletmeler kaza sonucu ve istenmeyen özel durumlar nedeniyle su ortamlarına petrol boşalması ihtimali göz önünde bulundurularak, gerekli acil müdahale planlarını yapmakla, personel, ekipman ve malzemeyi her an hazır bulundurmakla yükümlüdürler.

e) Kaza nedeniyle yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, Bakanlığın uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülmesi veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesi yasaktır.

f) Hafriyat artıkları, moloz, arıtma ve proses artığı çamurlar ve benzeri atıkların bertaraf amacıyla deniz ve kıyı sularına boşaltımı yasaktır.

g) Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan, su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde  Bakanlığın uygun  görüşü alınmadan yapılması yasaktır.

h)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla yapılan potansiyel alan belirleme çalışmalarında Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.

Deniz Dibi Tarama Faaliyetlerinin Kontrolü 

Madde 24 – (Mülga:RG-14/1/2020-31008)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atıksuların Boşaltım İlkeleri

Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım 

Madde 25 – Kanalizasyon sistemlerine atıksu boşaltımı için uygulanacak temel ilkeler şunlardır;

a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir.

b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez.

c) Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, kanalizasyon sisteminden, arıtma ve/veya bertaraf amacıyla kurulmuş arıtma ve deşarj tesislerinden yararlanmalarının doğuracağı bütün harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

d) Atıksu miktarının  belirlenmesi için, içme suyu şebekesi haricinden su temin edenler, temin ettiği su miktarını alt yapı tesisleri yönetimine  belgelemek  ve  bedeli karşılığında  kanalizasyon sistemine bağlanmak zorundadır.

e) Bir endüstriyel atıksuyun kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanabilmesi, ya da vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak boşaltılabilmesi için;

1) Kanalizasyon sisteminin yapısına ve çalışmasına zarar verip engel olmaması,

2) Çalışan personel ve civar halkı için sağlık sakıncası yaratmaması,

3) Kanalizasyon sisteminin bağlandığı arıtma tesisinin çalışmasını ve verimini olumsuz yönde etkilememesi,

4) Biyolojik arıtma tesisinde arıtılamayacak maddeler  içermemesi,

5) Atıksu arıtma tesisinde oluşacak çamur ve benzeri artıkların uzaklaştırılmasını, kullanılmasını zorlaştırmaması ve çevre kirlenmesine yol  açacak nitelik kazanmalarına neden olmaması,

6) (Ek:RG-13/2/2008-26786) Endüstriyel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmesi,

gerekir.

Alıcı ortama doğrudan boşaltım esasları

Madde 26 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-13/2/2008-26786)

Atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliliğin azaltılması ve arıtılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolü açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler beş yıl süreyle saklanır. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir.

a) Atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla, atıksularını kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkânları incelenir ve değerlendirilir.

b) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır.

c) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan sektörlerden atık sularında tehlikeli madde bulunanlar, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi için ilgili idareye başvururlar.

d) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.

e) Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verdikleri atıksular için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5’ten Tablo 21’e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

f) Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması hâlinde, endüstriyel nitelikli atık su debisi en yüksek olan sektörün alıcı ortama deşarj standartlarının verildiği tablodaki parametre değerleri esas alınır. Ancak atıksu debisi düşük olan sektör için Yönetmelikte verilen parametrelerden her hangi biri alıcı ortama deşarj için esas alınan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan parametreler deşarj iznine esas olan tabloya ilave edilir. Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşa ait evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılıyorsa; evsel nitelikli atıksuyun miktarına bakılmaksızın, ilgili sanayi kuruluşu için verilen deşarj standartları uygulanır.

g) Sulama kanallarına arıtılmış atıksu deşarjında, alıcı ortama doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Ancak, sulama kanallarına arıtılmış atık su deşarjında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması gereklidir.

Alıcı ortama doğrudan boşaltım (1)

Madde 27 – Türkiye’de kurulu halde bulunan endüstri tipleri, küçük sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve diğer küçük işletmeler gözönüne alınarak, standartlar endüstri bazında ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeşitli endüstriyel atıksular karışımı ise, karışık endüstriler sektörü olarak ayrıca grup standartlarıyla temsil edilmektedir.

Evsel nitelikli atıksuların alıcı su ortamlarına deşarjlarında uyulması gereken standart değerler de Tablo 21 de verilmiştir.

Doğal olarak kendiliğinden çıkan sıcak ve mineralli sulardan veya herhangi bir su ortamından alarak kullandıkları suyun kalitesini hiçbir şekilde değiştirmeden aynı su ortamına deşarj ettiklerini belgeleyen kurum, kuruluş ve işletmeler, bu kapsama giren su miktarı için deşarj standartlarını ihlal etmemiş sayılırlar. Ancak bu işletmelerin yukarıda belirtilenden başka kalitede ayrı bir su kaynağını kullanmaları veya atıksu üretmeleri halinde bu istisna hükmü, kalitesi değiştirilerek atılan miktardaki sular için geçersizdir.

Kurum, kuruluş ve işletmeler, kendi gruplarına ait deşarj standartlarına kıyasla daha kirli suları alıp kullandıklarında, boşalttıkları atıksuyun kullanıma aldıkları sudan daha kirli olmamasını sağlamakla yükümlü tutulurlar.

(Değişik son fıkra:RG-13/2/2008-26786) Yeraltından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının debisi 10 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Ancak, reenjeksiyonun mümkün olmadığının bilimsel olarak ispatlanması hâlinde; alıcı ortama deşarj edilecek olan suların içerisinde çözülmüş hâlde bulunan mineral ve elementlerin miktarlarının belirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucuna göre Bakanlıkça belirlenecek deşarj standartları esas alınarak izin verilebilir.

Arıtılmış Atıksuların Sulamada Kullanımı

Madde 28 – Sulama suyunun kıt olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması gereken incelemeler Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır. Bir atıksu kütlesinin bu tür kullanımlara uygunluğu, valilikçe il çevre ve orman müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve  devlet su işleri bölge müdürlüğünden  oluşturulacak komisyonca belirlenir.

Kompozit Numunelerin Alınma ve Değerlendirilme Esasları 

Madde 29 –  (Değişik birinci fıkra:RG-13/2/2008-26786) Atıksuların alıcı ortamlara doğrudan deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte getirilmiş olan standart değerler, alınan kompozit atıksu numunelerinde aşılmaması gereken sınır değerleri ifade etmektedir.

Atıksu kaynakları gerekli deşarj standartlarını sağlamak için  arıtma tesislerinin çıkış sularını deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almak, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atık suların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından yapılan bu ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/2/2008-26786) Alıcı ortama atıksu deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık, iki saatlik ve yirmi dört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade etmektedir.

Denetlemelerde  normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır.

(Değişik beşinci fıkra:RG-13/2/2008-26786) Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden %20 daha fazla çıkması durumunda cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır.

Denetlemelerde Balık Biyodeneyi (ZSF) parametresine ilgili idare tarafından gerekli görülmesi durumunda bakılır.

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında BOİ5  parametresi dikkate alınır.

Özellikle kurulacak arıtma tesislerinin tasarımında, işletilmesinde ve deşarj izni verilmesinde  iki veya yirmidört  saatlik kompozit numuneler için verilen standartlar esas alınmalıdır. İki saatlik çalışma düzeni bulunmayan tesislerde, deşarj süresi boyunca alınan kompozit numune, iki  saatlik kompozit için verilen standartla kıyaslanır.

(Değişik dokuzuncu fıkra:RG-13/2/2008-26786) Atık su debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur. Atık su debisi 200-500 m3/gün arasında olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı bulundurması zorunludur.

Atık sular veya arıtılmış sulardan numune alınması Numune Alma ve Analiz  Metodları Tebliğine göre yapılır.

(Ek fıkra:RG-13/2/2008-26786) Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan bütün atıksu arıtma veya ön arıtma tesislerinin çıkış noktasında numune alma bacası, atıksu debisi 1000 m3/gün üzerinde olan tesislerin ise, ayrıca otomatik numune alma ve debi ölçme cihazlarını bulundurmaları zorunludur.

Atıksu Miktarını ve Zararlarını Azaltmak için Alınabilecek Tedbirler

Madde 30 – (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde tanımlanır. Atıksu arıtım metodları seçilirken, alıcı ortam dışında kalan hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, katı artıklar gibi çevre sorunlarına neden olmamak üzere gerekli tedbirler alınır.

Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları

Madde 31 – Endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör oluşturulmuştur. Bu sektörlere giren tesislerden tamamen kuru tipte çalışanlar için Tablo 5-20 arasındaki atıksu standartları uygulanmaz. Bu sektörler ve sektörlerin içerdiği endüstri tipleri aşağıda verilmiştir;

a) Gıda sanayii sektörü; un fabrikaları, makarna fabrikaları, maya sanayii, süt ve süt ürünleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması ve sıvı yağ rafinasyonu, zeytin yağı ve  sabun üretimi, katı yağ rafinasyonu, mezbahalar ve entegre et tesisleri, balık ve kemik unu üretimi, havyan kesimi yan ürünleri işleme, sebze ve meyve yıkama ve işleme, bitki işleme, şeker sanayii, tuz işletmeleri, tarla balıkçılığı, su ürünleri değerlendirme ve buna benzer sanayi kuruluşları.

b) İçki sanayii sektörü; alkolsüz içkiler (meşrubat) sanayii, alkol ve alkollü içki sanayi, bira ve malt üretimi, melastan alkol üretimi.

c) Maden sanayii sektörü; demir ve demir dışı metal cevherleri, kömür üretimi ve nakli, bor cevheri, seramik ve toprak sanayii, çimento, taş kırma, toprak sanayii ve buna benzer sanayi kuruluşları.

d) Cam sanayii sektörü; cam eşya, düz cam ve pencere camı imali, cam yünü hazırlama, gümüş kaplamalı ve kaplamasız ayna imali.

e) Kömür hazırlama işleme ve enerji üretimi sektörü; taş kömürü ve linyit kömürü hazırlama, kok ve havagazı üretimi, termik santraller, nükleer santraller, jeotermal santraller, soğutma suyu ve benzerleri, kapalı devre çalışan endüstriyel soğutma suları, fuel-oil ve kömürle çalışan buhar kazanları ve benzeri tesisler.

f) Tekstil sanayii sektörü; açık elyaf, iplik üretimi ve terbiyesi, dokunmuş kumaş terbiyesi, pamuklu tekstil ve benzerleri, çırçır sanayii, yün yıkama, terbiye, dokuma ve benzerleri, örgü kumaş terbiyesi ve benzerleri, halı terbiyesi ve benzerleri, sentetik tekstil terbiyesi ve benzerleri.

g) Petrol sanayii sektörü; petrol rafinerileri, petrol dolum tesisleri ve benzerleri.

h) Deri ve deri mamülleri sanayi.

ı)  Selüloz, kağıt, karton sanayii sektörü; yarı selüloz üretimi, ağartılmamış selüloz üretimi, ağartılmış selüloz üretimi, saf selüloz üretimi, nişasta katkısız kağıt üretimi, nişasta katkılı kağıt üretimi, saf selülozdan elde edilen çok ince dokulu kağıt üretimi, yüzey kaplamalı-dolgulu kağıt üretimi, kırpıntı kağıt yüzdesi yüksek olmayan kağıt üretimi, kırpıntı kağıttan kağıt üretimi, parşömen kağıdı üretimi ve benzerleri.

j) Kimya sanayii sektörü; klor alkali sanayii, perborat ve diğer bor ürünleri sanayii; zırnık üretimi ve benzerleri, boya ve mürekkep sanayii; boya ham madde ve yardımcı madde sanayii; ilaç sanayii; gübre sanayii; plastik sanayii; boru, film, hortum, kauçuk sanayii; taşıt lastiği ve lastik kaplamacılığı, tıbbi ve zirai müstahzarat sanayii (laboratuvarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve hidrokarbon üretim tesisleri, soda üretimi, karpit üretimi, baryum bileşikleri üretimi, dispers oksitler üretimi ve benzerleri.

k) Metal sanayii sektörü; demir çelik işleme tesisleri, genelde metal hazırlama ve işleme, galvanizleme, dağlama, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, çinko kaplama, su verme-sertleştirme, iletken plaka imalatı, akü imalatı, emayeleme, sırlama, mineleme tesisleri, metal taşlama ve zımparalama tesisleri, metal cilalama ve vernikleme tesisleri, laklama-boyama, demir dışı metal üretimi, alüminyum oksit ve alüminyum izabesi, demir ve demir dışı dökümhane ve metal şekillendirme ve benzerleri.

l) Ağaç mamülleri ve mobilya sanayii sektörü; kereste ve doğrama, sunta, kutu, ambalaj, mekik, duralit ve benzerleri.

m)  Seri makina imalatı, elektrik makinaları ve teçhizatı, yedek parça sanayii sektörü.

n) Taşıt fabrikaları ve tamirhaneleri sanayi; motorlu ve motorsuz taşıt tamirhaneleri, otomobil, kamyon, traktör, minibüs, bisiklet, motosiklet ve benzeri taşıt aracı üreten fabrikalar, tersaneler ve gemi söküm tesisleri.

o) Karışık endüstriler; büyük ve küçük organize sanayi bölgeleri ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler.

p)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Endüstriyel nitelikli atıksu üreten diğer tesisler; içme suyu filtrelerinin geri yıkama suları, endüstriyel soğutma suları, hava kirliliği kontrol amacıyla kullanılan filtre su ve çamurları, benzin istasyonları, yer ve taşıt yıkama atıksuları, katı artık değerlendirme ve bertaraf tesislerinden gelen atıksular, benzin istasyonlarından gelen atıksular, tutkal ve zamk üretimi atıksuları, su yumuşatma, demineralizasyon ve rejenerasyon, aktif karbon yıkama, rejenerasyon ve Biodizel tesisleri.

Yukarıda verilen endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartları Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için işletmenin proses türü, kullanılan hammaddeler, kimyasallar ve benzeri hususlar dikkate alınarak deşarj parametreleri ve bu parametreler için benzer sektörler ve  Tablo 19 esas alınarak   deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanlığın uygun görüşü  alınarak uygulanır.

Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları

Madde 32 –  (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart değerler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21’de verilmiştir.

Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

a) Kirlilik yükü ham BOİ5olarak 5-120 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 84 – 2000 arasında).

b) Kirlilik yükü ham BOİ5olarak 120-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 2000 -10 000 arasında).

c) Kirlilik yükü ham BOİ5olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).

d) Kirlilik yükü ham BOİ5olarak 6000 kg/gün’den büyük (Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).

Nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi, yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atıksuları hariç, evsel nitelikli atıksuları için, yerleşim yerinin çevresel ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayacak şekilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri uygulanır.

Nüfusu 84 kişinin altında olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atık suları 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanır ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine verilir.

Evsel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Atıksu Yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar.

Derin Deniz Deşarjlarıyla Alıcı Ortamlara Boşaltım

Madde 33 –  (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Bu durumlarda evsel ve endüstriyel atıksular için alıcı ortama doğrudan deşarj için belirlenmiş olan deşarj standartları uygulanmaz. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, Coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ve özellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilirse, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi uyarınca izin verilir.

Derin Deniz Deşarjına İzin Verilebilecek Atıksuların Özellikleri 

Madde 34 – Derin deniz deşarjından önce sadece sınırlı düzeyde bir arıtma yapıldığı için, deniz ortamının korunabilmesi amacıyla, derin deniz deşarjıyla alıcı ortama verilebilecek atıksu özellikleri sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmalar aşağıda belirtilmektedir;

a)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Alıcı sulara derin deniz deşarjının yapılabilmesi için atıksuların Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması gerekmektedirr.

b) Derin deniz deşarjına 33 üncü madde uyarınca izin verilebilecek atıksuların özellikleri Tablo 22 de verilmiştir. Bu tablodaki sınır değerlerden fazla kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boşaltımına izin verilmez.

Derin Deniz Deşarj Kriterleri

Madde 35 – Atıksuların derin deniz deşarjlarıyla bertaraf edilmesi durumunda, alıcı ortamlar için uygulanacak olan derin deniz deşarj kriterleri Tablo 23 te düzenlenmiştir. Deşarj sistemlerinin tasarımında ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

a) Denize bu Yönetmelikle verilebileceği kabul edilen atıksuların deşarj edilebilmesi için projedeki ilk seyrelme S1 değeri 40 ın altında bulunmamalı, tercihen S1 = 100 olmalıdır. Bu seyrelmelerin tesbiti Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır.

b)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Minimum deşarj derinliği 20 metre olmalı, eğer 20 metre derinliğe inmek ekonomik olarak mümkün değilse, difüzör hariç deşarj boru boyu ortalama kıyı çizgisinden itibaren bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 24’te gösterilenden az olmamalıdır. Tablodaki nüfus değerlerinden daha büyük yerleşim yerleri, “önemli kirletici kaynak” sınıfına giren faaliyetler ve sanayi kuruluşları için deşarj boru boyu, ön veya tam arıtma alternatifleri ile birlikte ele alınarak belirlenir.

c)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Yaz aylarında T90 değeri Ege ve Akdeniz’de en az 1 saat, Karadeniz’de 2 saat Marmara Denizinde ise 1,5 saat alınmalıdır. Kış aylarında ise T90 değeri daha yüksek olacağı için bu değer ortalama 3-5 saat arasında alınmalıdır.

İstisna Hükümleri

Madde 36 – (Değişik:RG-30/3/2010-27537) (2) İdare tarafından, belirli bir deniz ortamına deşarj yapmış olan ve yapabilecek diğer atıksu kaynaklarının topluca deniz suyu kalitesi üzerinde olumsuz etkileri göz önüne alınarak izin için gerektiğinde 35 inci maddede öngörülenden daha sıkı kriterler ve tedbirler aldırılabilir.

Derin deniz deşarjına 33 üncü madde uyarınca izin verilebilecek atıksuların özellikleri Tablo 22 de verilmiştir. Bu tabloda verilen parametrelerin dışında kirletici özellikler ihtiva eden suların denize boşaltımına, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ayrıntılı bilimsel çalışmalar ile kanıtlandığı taktirde izin verilebilir.

(Ek fıkra:RG-13/2/2008-26786) Yüzme ve Rekreasyon amacıyla kullanılan sulara yapılacak derin deniz deşarjının mümkün olmadığı hâllerde atık suların arıtılmasında azot ve fosfor giderimi ile birlikte dezenfeksiyon işlemi yapılır ve deşarj, söz konusu su ortamlarının kalitesini bozmayacak şekilde gerçekleştirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-30/3/2010-27537) (2)

Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler

Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni

MADDE 37 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)

Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir.

Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.

Alıcı ortama atıksu deşarjı konusunda çevre iznine tabi işletmeler için genel hükümler

MADDE 38 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)

İşletmenin Çevre İzin başvurusunda bulunabilmesi için bir adet yirmi dört saatlik kompozit atıksu numune sonucunun veya en az üç adet iki saatlik kompozit atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması gerekmektedir.

İşletmelerin Çevre İzni işlemlerinde gerekli olan atıksu analizlerinin, Bakanlıktan Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış laboratuarlarda yapılması zorunludur.

Alıcı ortamın çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde alıcı ortam deşarj standartları, yer ve sınır belirlemeleri ve uygulanacak diğer işlemlerin, havza koruma planı ile tespit edilmesi esastır.

Bakanlıkça bir alıcı ortamın, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini düzeltmek amacı ile alıcı ortama, bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan Havza Koruma Planı çalışması yapılıncaya kadar alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1’deki limit değerler dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda atıksu deşarj limitlerinde gerekli oranda kısıtlama yapılır. Yapılan kısıtlamalar tebliği tarihinden itibaren oniki ay içerisinde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilir.

(Mülga:RG-24/4/2011-27914)

Çevre izninin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde deşarj limitleri sınırlandırılır veya atıksuyun arıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olarak kullanılması Bakanlıkça istenebilir.

Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre iznine itiraz

MADDE 39 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)

Bir alıcı ortama atıksu deşarjından dolayı bazı olumsuz etkilerin oluştuğunun belirlenmesi hâlinde veya bu deşarjdan dolayı zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan üçüncü kişiler, izni veren idareye delilleriyle birlikte başvurarak, alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre iznine itiraz etme hakkına sahiptirler. Bu itirazların uygun bulunması hâlinde, deşarjı yapanlar gerekli iyileştirme tedbirlerini almak mecburiyetindedirler.

Deşarj ön izin işlemi ve deşarj izin işlemi

MADDE 40 – (Mülga:RG-30/3/2010-27537) (2)

Kirlenmeye karşı tedbir yükümlülüğü

MADDE 41 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)

Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile alıcı ortama atıksu deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı konularında çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da çevre izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamakla ve gerek alıcı ortam, gerekse deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler.

Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni

MADDE 42 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)

Derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için idareden çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurularak izleme sonuçları ile birlikte idareye sunulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar

Atıksu Toplama ve Bertaraf  Yükümlülüğü

Madde 43 –  (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Atıksu altyapı  tesisleri yönetimleri, Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür.

Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, yetki sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan atıksuları, bertaraf etmek amacıyla atıksu arıtma tesislerini Çevre Kanununda öngörülen sürelerde, kurmak zorundadırlar. Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, Bakanlığa sunulan İş Termin Planının uygulanmasıyla ilgili gelişmeleri bildirmek mecburiyetindedirler. İlgili başvuru atıksu arıtma tesisi ile ilgili iş termin planı hazırladıktan sonra mülki amir kanalıyla yapılır.

Atıksuyunda, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1’de belirtilen maddeleri bulunduran faaliyetler İş Termin Planı kapsamında değerlendirilemez, bu tür faaliyetler derhâl gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Belediyeler atık su arıtma tesisinin kurulmasıyla ilgili iş termin planındaki taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İş Termin Planını süresi içerisinde vermeyen ve/veya İş Termin Planındaki taahhüt ettikleri işleri yerine getirmeyen atıksu alt yapı yönetimi kanalizasyonuna deşarj ile ilgili olarak, Bakanlık bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerini uygulamaya yetkilidir.

Bu yönetimlerin yetki sınırları içindeki taşınmaz mal sahipleri için atıksularını bu tür ortak atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.

Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi 

Madde 44 – Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. Bu izin ve belgeler   45, 46, 47 ve 48 inci maddelerde açıklanan hususlara uyulması şartıyla verilir.

Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları

Madde 45 – Atıksu altyapı tesisleri kapsamında inşa edilen ve işletilen kanalizasyon sistemlerine yapılacak bağlantılar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir;

a) Kanalizasyonun ayrık sistemde olması halinde, yağmur suları ve kirli olmayan diğer drenaj suları, kanalizasyona bağlanamaz.

b) Birleşik ve ayrık sistemlerde, izne esas olacak atıksu miktarları ve özellikleri yağışsız havalarda belirlenir.

c) Kesikli çalışan işletmeler, kanalizasyon sistemine bağlantı yapmadan önce ön arıtma tesislerinin gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, dengeleme havuzu inşa etmek mecburiyetindedirler. Bu işletmelerin atıksu debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu çıkışında belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde izne esas olacak atıksu miktarları ve kirlilik yükleri, tesisten çıkacak maksimum atıksu miktar ve kalitesi dikkate alınarak tespit edilir.

d) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen soğutma sularının, yetkili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin özel onayı olmadan kanalizasyon sistemine bağlanması yasaktır.

e) Endüstriyel atıksular ön arıtma gereğini ortadan kaldırmak üzere kirletilmemiş sularla seyreltilerek kanalizasyon sistemine verilemez.

f) Atıksu altyapı tesislerine deşarj edilmiş olan atıksular, atıksu altyapı tesisleri yönetimlerinin yazılı izni olmadıkça herhangi bir amaç için kullanılamaz.

g) Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın  evsel atık sular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapabilir.

h)(Değişik:RG-13/2/2008-26786)Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

ı) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1’inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.

Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler

Madde 46 – Arıtma tesisinin arıtma verimini, çamur tesislerinin işletilmesini, çamur bertarafını veya çamur değerlendirilmesini olumsuz yönde etkileyen maddeler; atıksu tesislerini tahrip eden, fonkisyonlarını ve bakımlarını engelleyen, zorlaştıran, tehlikeye sokan veya tesislerde çalışan personele zarar veren maddelerin atıksu altyapı tesislerine verilmesi yasaktır. Sanayi ve endüstri tesislerinde çöp ve katı maddelerin öğütülerek kanalizasyona verilmesini sağlayan çöp öğütücülerinin kullanılması yasaktır. Konut, işyeri ve sanayii tesislerinde kullanılan bitkisel ve madeni atık yağların kanalizasyona verilmesi yasaktır.

Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri

Madde 47 – Önemli kirletici atıksu kaynağı tanımına giren endüstri atık sularının atıksu altyapı tesislerine kabul edilmesi için Tablo 25 te verilen standart değerlere uyum göstermesi şarttır.

Küçük atıksu kaynakları  tanımına giren endüstri atık sularından Tablo 25 te verilen standart değerleri aşanların atıksu altyapı tesislerine doğrudan bağlanabilmesi, atıksu altyapı yönetimlerinin iznine bağlıdır.

Ön Arıtma Tesisleri 

Madde 48 – Atıksularının özellikleri nedeni ile, atıksu altyapı tesisine doğrudan bağlantıları, atıksu altyapı tesisleri yönetimleri tarafından uygun görülmeyen endüstriler; kuruluş, işletme, bakım, kontrol ve belgeleme harcamaları kendilerine ait olmak üzere, bu Yönetmelikte tanımı yapılmış olan bir ön arıtma sistemini kurmak ve işletmek yükümlülüğündedirler.

(Değişik ikinci fıkra:RG-13/2/2008-26786) Ayrıca ilgililer, herhangi bir atıksu toplama alanında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5 ilâ Tablo 20 arasındaki grup standartlarında verilen her bir parametre itibarıyla kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10’undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı ortama doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir ve ayrıca bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır.

Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni 

Madde 49 – Atıksu üreten kurum, kuruluş ve işletmelerin kanalizasyon sistemine atıksu bağlantısının yapıldığı yerde veya ön arıtma tesisi çıkışında kolayca ulaşılabilen ve çalışmaya müsait bir kontrol bacası inşa edilir. Kontrol bacasının projesi ve tipi bir plan üzerinde gösterilerek ilgili atıksu altyapı tesisleri yönetiminin bilgisine sunulur. Yönetimin gerekli gördüğü kurum, kuruluş ve işletmelerin bağlantı yerinde veya ön arıtma tesisi çıkışında, atıksuların özelliklerinin tespiti, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde tanımlandığı şekilde yapılır. Kontrol düzeninin tesbit edemeyeceği ani dökülme ve deşarjların olabileceği kaynaklar için atıksu altyapı tesisleri yönetimi ilave tedbirler belirtir. Bu tedbirlere ilişkin detaylı bilgi, bağlantı kalite kontrol izin belgesinde yer alır.

Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar 

Madde 50 – (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,

b) Atıksular, bağlantı sınırlamaları ile ilgili 47 ve 48 inci maddelerin aksine, ön arıtmasız olarak atıksu altyapı sistemine veriliyorsa,

c) Yeraltı suyu veya arıtılmasına gerek ve mecburiyet olmayan sular, bağlantı ile ilgili kısıtlamaları belirleyen 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alınmadan atıksu altyapı tesisine veriliyorsa,

d) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin 49 uncu maddenin aksine, atıksu miktarları ve özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri beş yıl boyunca saklanmamışsa ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse,

e) Kontrol düzeni ile ilgili 49 uncu maddenin aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

yukarıdaki davranışları gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilgili idare kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.

Ayrıca, Atıksu alt yapı sistemi sonunda alıcı ortamda kirliliğin tespit edilmesi hâlinde 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ilgili atıksu altyapı yönetimine gerekli işlem uygulanır.

Taşınmaz mal sahibi, atıksu altyapı tesislerinden yararlanma şartlarına ilişkin 43 üncü maddedeki yükümlülüklere rağmen, verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmaması nedeni ile Alıcı Ortamda Kirliliğe neden olması ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli işlem yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim 

Madde 51 – (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yönetmelik uyarınca;

Alıcı ortama her türlü atıksu deşarj denetiminde Çevre Kanunu ve Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Bakanlık yetkilidir. Bu yetki taşrada İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince kullanılır.

Büyükşehirlere içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarındaki denetim faaliyetlerinden 2560 sayılı Kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediyeleri sorumludur.

Çevre Kanunu çerçevesinde Büyükşehir Belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarındaki denetim faaliyetlerinden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumludur.

(Değişik:RG-30/3/2010-27537) (2) Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izin belgesi ile derin deniz deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izin belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden; Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için il çevre ve orman müdürlüğü sorumludur.

Atıksu arıtma tesisi mevcut olan, atıksu altyapı tesisi yönetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her türlü atıksu deşarjı ve denetiminde ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimleri mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yetkilidir.

Kanalizasyon sistemi arıtma tesisi ile sonuçlanmayan, İş Termin Planı uygun olan ve taahhütlerine uyan atıksu altyapı tesisi yönetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her türlü atıksu deşarjı ve denetiminde ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimleri yetkilidir.

İş Termin Planını süresi içinde vermeyen veya İş Termin Planında taahhüt ettikleri işleri yerine getirmeyen atıksu altyapı yönetimlerinin kanalizasyon deşarj standartlarında Mahalli Çevre Kurulunca bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerine göre kısıtlama yapılması durumunda, atıksu altyapı sisteminin kısıtlama kapsamındaki denetimi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince gerçekleştirilebilir.

Kanalizasyona bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden atıksu altyapı tesisleri yönetimleri sorumludur.

Çevre Kanununun 15 inci maddesinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması işlemi Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılan kurum ve mercilerce gerçekleştirilir.

Haber Verme Yükümlülüğü

Madde 52 – Atıksu kaynakları mevzuatta öngörülen arıtma tesis veya sistemlerini müstakil veya ortak olarak kurmak ve atık sularını deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayanlar, arızalananlar, çalıştığı halde standartları sağlayamayanlar, faaliyetinde kapasite artırımına gidenler, faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yükümlüdürler.

Atıksu Arıtma Tesisi  Proje Onayı

Madde 53 – Bu Yönetmelik çerçevesinde, tesisler için kurulacak atıksu arıtım sistemleri projelerinin onaylanmasında Bakanlık yetkilidir. Atıksu arıtma tesisi proje onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkca belirlenir.

Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan atıksu arıtma tesisi projeleri Bakanlık tarafından onaylanır. Arıtma sistemi, derin deniz deşarjı ile sonuçlanıyor ise 34 ve 35 inci maddelerde belirtilen derin deniz deşarjına izin verilebilecek atıksuların özellikleri ve derin deniz deşarjı kriterleri ile 42 nci maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar dikkate alınarak ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler etüd ve tatbikat projelerini Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

İzleme

Madde 54 – Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak  çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Atıksuların özellikleri ve miktarları düzenli olarak Bakanlıkca belirlenecek bir formatta ve dijital ortamda kaydedilir. İşletmeler atıksularının çıkış sularında deşarj izin belgesinde belirtilen aralıklarla numune almakla, ölçüm ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle, atıksuların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yükümlüdürler. (Değişik son cümle:RG-13/2/2008-26786) İşletmeciler tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları raporların asılları ile birlikte dijital ortamda da en az beş yıl süreyle saklanmak zorundadır.

(Değişik:RG-30/3/2010-27537) (2) Derin deniz deşarjı için çevre izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izleme yaparak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlığa, Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için il çevre ve orman müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler. İdarece gerekli görülen durumlarda izleme sıklığında değişikliğe gidilebilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-13/2/2008-26786) Göl, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler tesis kurulmadan önce su kalitesi ile ilgili ölçümleri yapmakla yükümlüdür. Bu işletmeler işletme aşamasından itibaren, kirliliğin izlenmesi amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde izleme yaparak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler.

Yaptırım

Madde 55 –  (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere; ek süre verilmesi ve bu süre sonunda da yerine getirmediği takdirde faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması Çevre Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen makamlar tarafından, aynı Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar ise yine aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından verilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 56 – 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 –  (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Bakanlık, ihtiyaç duyulması hâlinde bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak tebliğ çıkartabilir

Geçici Madde 1 – 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılan ve aşağıda isimleri verilen tebliğlerin yenileri çıkartılıncaya kadar uygulanmasına devam edilir.

a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

b) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği

c) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

d)(Mülga:RG-13/2/2008-26786)

Geçici Madde 2 – Atık su debisi 500 m3 /gün üzerinde olan işletmeler, 29 uncu madde de öngörülen atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde kurmakla yükümlüdür.

Geçici Madde 3 – Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan bütün  atıksu arıtma tesislerinin çıkış noktasında numune alma bacası, atıksu  debisi 1000 m3 /gün üzerinde olan işletmeler, ayrıca otomatik numune alma  ve debi ölçme cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay  içerisinde kurmakla yükümlüdür.

Geçici Madde 4 – Belediye ve organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri atıksu arıtma tesisi iş termin planlarını bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir  yıl içerisinde hazırlayarak mülki amir kanalıyla Bakanlığa sunmak zorundadırlar. Arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlanmayan mevcut organize sanayi bölgeleri alt yapı yönetimleri ortak arıtma tesislerini iş termin planı onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde arıtma tesisi inşaat ihalesini gerçekleştirmek ve takip eden üç yıl içerisinde de işletmeye almakla yükümlüdürler. Organize sanayii bölgesi içerisinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren atıksu deşarj eden tesisler derhal gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Atıksu arıtma tesisi olmayan ve inşaatına başlamayan belediyeler; iş termin planı ve atık su arıtma tesislerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  yapmakla yükümlü oldukları süreler aşağıda verilmiştir.

İş termin planı hazırlanması ve atıksu arıtma tesisi  işletmeye alma için aşılmaması gereken süreler

            

Nüfus İş termin planı hazırlama süresi Atıksu arıtma tesisi işletmeye alma süresi Toplam süre
> 100 000 1 yıl 3 yıl 4 yıl
100 000  –  50 000 1 yıl 4 yıl 5 yıl
50 000 –    0 000 1 yıl 5 yıl 6 yıl
10 000 –     2000 1 yıl 6 yıl 7 yıl

Geçici Madde 5 – (Ek:RG-13/2/2008-26786) (Değişik:RG-10/1/2016-29589)

Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 6 – (Ek:RG-13/2/2008-26786)

31/12/2004 tarihinden önce onaylanmış derin deniz deşarjı projeleri bu Yönetmeliğin Proje Onayı hükmünden muaf tutulur. Mevcut projelerinde revizyona gidecek faaliyet sahipleri, projelerini bu Yönetmelik gerekliliklerine göre hazırlatarak Bakanlığın onayına sunarlar.

Geçici Madde 7 – (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Atık su debisi 200-500 m3/gün arasında olan işletmeler, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde öngörülen atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde kurmakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-24/4/2011-27914)

Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden önce çevre izni almış olanlar, ekli sektör tablolarında belirtilen renk parametresi deşarj standartlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde sağlarlar. Bu madde kapsamında renk parametresi deşarj standartlarını sağlayanların, çevre izinlerinin yenilenmesine gerek yoktur.

Renk parametrelerine ilişkin istisna

GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-25/3/2012-28244)

(1) 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Islah Organize Sanayi Bölgesine dâhil olmak üzere müracaatta bulunan ve bunu belgeleyen kurum, kuruluş veya işletmeler, 31/12/2014 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen renk parametresine tâbi değildir.

Yürürlük

Madde 57 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 58 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

______________

(1)  13/2/2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 27 nci maddenin başlığı “Alıcı Su Ortamına Doğrudan Boşaltım” iken “Alıcı ortama doğrudan boşaltım” olarak değiştirilmiştir.

(2)  Bu değişiklik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

(3)  Bu madde 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2004 25687
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 13/2/2008 26786
2. 30/3/2010 27537
3. 24/4/2011 27914
4. 25/3/2012 28244
.5. 10/1/2016 29589
6. 14/2/2018 30332
7. 14/1/2020 31008

 

EKLER

 

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  TABLOLARI

(Değişik tablo 1:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ
SU KALİTE SINIFLARI
SU KALİTE PARAMETRELERİ I II III IV
A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal

parametreler

    1) Sıcaklık (oC) 25 25 30 > 30
    2) pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.0-9.0 6.0-9.0 dışında
    3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a 8 6 3 < 3
    4) Oksijen doygunluğu (%)a 90 70 40 < 40
    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L) 25 200 400b > 400
    6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L) 200 200 400 > 400
    7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L) 0.2c 1c 2c > 2
    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) 0.002 0.01 0.05 > 0.05
    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) 5 10 20 > 20
  10) Toplam fosfor (mg   P/L) 0.02 0.16 0.65 > 0.65
  11) Toplam çözünmüş madde (mg/L) 500 1500 5000 > 5000
  12) Renk (Pt-Co birimi) 5 50 300 > 300
  13) Sodyum (mg Na+/L) 125 125 250 > 250
B) Organik parametreler
    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 25 50 70 > 70
    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L) 4 8 20 > 20
    3) Toplam organik karbon (mg/L) 5 8 12 > 12
    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L) 0.5 1.5 5 > 5
    5) Yağ ve gres (mg/L) 0.02 0.3 0.5 > 0.5
    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren

yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

0.05 0.2 1 > 1.5
    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L) 0.002 0.01 0.1 > 0.1
    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L) 0.02 0.1 0.5 > 0.5
    9) Toplam pestisid (mg/L) 0.001 0.01 0.1 > 0.1
C) İnorganik kirlenme parametrelerid
    1) Civa (μg Hg/L) 0.1 0.5 2 > 2
    2) Kadmiyum (μg Cd/L) 3 5 10 > 10
    3) Kurşun (μg Pb/L) 10 20 50 > 50
    4) Arsenik (μg As/L) 20 50 100 > 100
    5) Bakır (μg Cu/L) 20 50 200 > 200
    6) Krom (toplam) (μg Cr/L) 20 50 200 > 200
    7) Krom (μg Cr+6/L) Ölçülmeyecek kadar az 20 50 > 50
    8) Kobalt (μg Co/L) 10 20 200 > 200
    9) Nikel (μg Ni/L) 20 50 200 > 200
  10) Çinko (μg Zn/L) 200 500 2000 > 2000
  11) Siyanür (toplam) (μg CN/L) 10 50 100 > 100
  12) Florür (μg F‾/L) 1000 1500 2000 > 2000
  13) Serbest klor (μg Cl2/L) 10 10 50 > 50
  14) Sülfür (μg S=/L) 2 2 10 > 10
  15) Demir (μg Fe/L) 300 1000 5000 > 5000
  16) Mangan (μg Mn/L) 100 500 3000 > 3000
  17) Bor (μg B/L) 1000e 1000e 1000e > 1000
  18) Selenyum (μg Se/L) 10 10 20 > 20
  19) Baryum (μg Ba/L) 1000 2000 2000 > 2000
  20) Alüminyum (mg Al/L) 0.3 0.3 1 > 1
  21) Radyoaktivite (Bq/L)
        Alfa-aktivitesi 0,5 5 5 > 5
        beta-aktivitesi 1 10 10 > 10
D) Bakteriyolojik parametreler
    1) Fekal koliform(EMS/100 mL) 10 200 2000 > 2000
    2) Toplam koliform (EMS/100 mL) 100 20000 100000 > 100000

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.

(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3N/L değerini geçmemelidir.

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.

(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L’ye kadar düşürmek gerekebilir.

 

 

TABLO 2: GÖLLER, GÖLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERİNİN ÖTROFİKASYON

KONTROLÜ SINIR DEĞERLERİ

İstenen özellikler

Kullanım alanı

Doğal koruma alanı

ve rekreasyon

Çeşitli kullanımlar için (doğal olarak

tuzlu, acı ve sodalı göller dahil)

pH

6.5-8.5

6-10.5

KOİ (mg/L)

3

8

ÇO (mg/L)

7.5

5

AKM (mg/L)

5

15

Toplam koliform sayısı (EMS)/100 mL

1000

1000

Toplam azot (mg/L)

0.1

1

Toplam fosfor (mg/L)

0.005

0.1

Klorofil-a (mg/L)

0.008

0.025

 

 

TABLO 3: (Mülga:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 4: DENİZ SUYUNUN GENEL KALİTE KRİTERLERİ

Parametre Kriter Düşünceler
pH 6.0-9.0
Renk ve bulanıklık Doğal Doğal suiçi yaşam için gerekli fotosentez aktivitesinin, ölçüm derinliğindeki normal değerini % 90’dan fazla etkilemeyecek kadar olmalıdır.
Yüzer madde Yüzer halde yağ, katran vb. sıvılarla çöp vb. sıvılarlara çöp vb. katı maddeler bulunamaz.
Askıda katı madde (mg/L) 30
Çözünmüş oksijen (mg/L) Doygunluğun % 90’nından fazla Çözünmüş oksijen değerleri derinlik boyunca izlenmelidir.
Parçalanabilir organik kirleticiler Seyreldikten sonra çözünmüş oksijen varlığını yukarıda öngörülen değerden daha fazla tehlikeye düşürecek miktarda olmamalıdır.
Ham petrol ve petrol türevleri (mg/L) 0.003 Su, biyota ve sedimanda ayrı değerlendirilmeli ve tercihan hiç bulunmamalıdır.
Radyoaktivite Sözkonusu deniz ortamına ait doğal radyoaktivite tür ve seviyeleri aşılmayacaktır. Yapay radyoaktivite ölçülmeyecek düzeyde bulunacaktır.
Üretkenlik Söz konusu deniz ortamına ait mevsimsel üretkenlik seviyeleri korunacaktır.
Zehirlilik Bulunmayacak
Fenoller (mg/L) 0.001
Çeşitli ağır metaller
Bakır, (mg/L) 0.01
Kadmiyum, (mg/L) 0.01
Krom, (mg/L) 0.1
Kurşun, (mg/L) 0.1
Nikel, (mg/L) 0.1
Çinko, (mg/L) 0.1
Civa, (mg/L) 0.004
Arsenik, (mg/L) 0.1
Amonyak, (mg/L) 0.02

TABLO 5: GIDA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 120 100
pH 6-9 6-9

 

                              Tablo 5.2: Sektör: Gıda Sanayii (Maya Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1200 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L)   60  30
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 170 160
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

Tablo 5.4: Sektör: Gıda Sanayi (Yağlı Tohumlardan Yağ Çıkarılması ve Sıvı Yağ Rafinasyonu-Zeytinyağı Hariç)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 170
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 5.5: Sektör: Gıda Sanayii (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ Rafinasyonu)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 230
YAĞ VE GRES   (mg/L)  60  40
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.6: Sektör: Gıda Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 160
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 5.7: Sektör: Gıda Sanayii (Balık ve Kemik Unu Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5

 

Tablo 5.8: Sektör: Gıda Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) (mg/L) 200 160
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 60
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 

 Tablo 5.9: Sektör: Gıda Sanayii (Sebze, Meyva Yıkama ve İşleme Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
pH 6-9 6-9

Tablo 5.10: Sektör: Gıda Sanayii (Bitki İşleme Tesisleri ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 5.11: Sektör: Gıda Sanayii (Şeker Üretimi ve Benzerleri)

Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Yok İse

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 500 450
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 80
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4

Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Suları İle Seyrelme Var İse

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4

Tablo 5.12: Sektör: Gıda Sanayii (Tuz İşletmeleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
pH 6-9 6-9

Tablo 5.13: Sektör: Gıda Sanayii (Tarla Balıkçılığı)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 50 30

Tablo 5.14: Sektör: Gıda Sanayii (Su Ürünleri Değerlendirme)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
pH  – 6-9 6-9

Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 500 400
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20 15
FOSFAT FOSFORU(PO4-P) (mg/L) 3 2
pH  – 6-9 6-9

TABLO 6: İÇKİ SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 6.1: Sektör: İçki Sanayii (Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160 110
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.2: Sektör: İçki Sanayii (Alkol, Alkollü İçki Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.3: Sektör: İçki Sanayii (Malt Üretimi, Bira İmali ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120 100
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 6.4: Sektör: İçki Sanayii (Melastan Alkol Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 7: MADEN SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 7.1: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dışı Metal Cevherleri ve Endüstrisi,  Çinko Madenciliği, Kurşun ve Çinkonun Rafinize Edildiği Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazırlanması) (*)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80 60
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 70 50
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.5
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
SERBEST KÜKÜRT (S) (mg/L) 15 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0,2
BAKIR (Cu) (mg/L) 5 3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*)  Deniz dibi veya hidrotermal kaynaklı cevherlerde KOİ için 150 mg/l değerine izin verilir. Grafit cevherinin  hazırlanmasında

KOİ konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyon 10 mg/l   olarak kabul edilmiştir.

Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (mg/L) 150 100
pH  – 6-9 6-9

(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100  –
BOR (B) (mg/L) 500*
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –    8
pH  – 6-9 6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının ınıflandırılmasında esas alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkca azaltılır.

Tablo 7.4: Sektör: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek Yapımı ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
ÇİNKO (Zn)  (mg/L) 3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 7.5: Sektör: Maden Sanayii (Çimento, Taş Kırma, Karo, Plaka İmalatı, Mermer İşleme, Toprak

Sanayi, ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
KROM (CR+6) (mg/L) 0.3
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 7.6: Sektör: Maden Sanayii (Kadmiyum Bileşiklerinin İmali((*)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0. 2**

(*)  Kadmiyum;  kimyasal element olarak kadmiyum veya içeriğinde kadmiyum bulunan bileşiklerdir. Kadmiyumun işlenmesi(imali); kadmiyum  üretimi yada kullanımını içeren endüstriyel işlem  yada içinde kalıcı(kalıtsal)  olarak kadmiyum bulunan herhangi bir işlemi anlatır                                                  .

(**)  Toplam kadmiyum’un aylık ortalama konsantrasyonudur.

 

Tablo 8: Cam Sanayii Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160**-250*
FLORÜR (F‾) (mg/L) 30
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 1
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1.0
SÜLFAT (SO4‾2) (mg/L) 3000
pH 6-9 6-9

(*)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan küçükse, gümüş kaplamalı ayna imalinde KOİ-250 mg/l  ve gümüş kaplamasız

 ayna imalinde KOİ-200 mg/l alınacaktır.

(**)  Tesisin kirlilik yükü 1000 kg KOİ/yıl’dan büyükse, gümüş kaplamalı  ayna imalinde KOİ-200 mg/l ve gümüş kaplamasız  ayna imalinde KOİ-160 mg/l alınacaktır.

TABLO 9: KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ ATIK SULARININ

ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü  Hazırlama)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
SICAKLIK (°C) 35 30
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.2: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri(Kok ve Havagazı Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
FENOL (mg/L) 1.0 0.5
SICAKLIK (°C) 35 30
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.3: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60 30
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 8
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5
SICAKLIK (°C) 35
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.4: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Nükleer Santraller)(*)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

SICAKLIK (°C) 35 30

(*) 2690 sayılı Kanun ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanına giren, insan sağlığı ve çevrenin nükleer yakıt

ve diğer  radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasında kullanılacak kısıtlayıcı değerler bu yönetmeliğin kapsamı

dışındadır.

 

Tablo 9.5: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Çeşitli Amaçlarla Kullanılan Sıcak  Sular)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 60 30
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L)  0.5
SICAKLIK (°C) 35
pH  – 6-9 6-9

Tablo 9.6: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Soğutma Suyu ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 150 100
SICAKLIK* (°C) 35 30
pH 6-9 6-9

(*) Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 23 deki sıcaklık kriteri dikkate alınır.

Tablo 9.7: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Kapalı Devre Çalışan Endüstriyel Soğutma Suları)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 40
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 5.0
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4.0

Tablo 9. 8: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri  (Fuel-Oil ve Kömürle Çalışan

 Buhar Kazanları Soğutma Suları) ( * )

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
HİDRAZİN (mg/L) 5
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 8**
VANADİUM (mg/L)  3***
DEMİR (mg/L)    7****

(*)  Soğutma suyu alınan kaynağın yukarıdaki limitleri sağlamaması durumunda soğutma suyunun deşarjı ile,temin ettikleri su

 kaynağının kirletici yükünün artırılması ve su kalitesinin %5 ten daha fazla bozulmaması esastır.

(**) Sadece kazanların blöf sularında yapılacaktır.

(***) Fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının artık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

(****) Kömür ile çalışan buhar kazanlarının artık gazları ve hava ön ısıtmalı tesislerin  atık gazlarının yıkama sularında yapılacaktır.

 TABLO 10: TEKSTİL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 10.1: Sektör: Tekstil Sanayii (Açık Elyaf, İplik Üretimi ve Terbiye)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 350 240
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.2: Sektör: Tekstil Sanayii (Dokunmuş Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 140 100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.3: Sektör: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.4: Sektör: Tekstil Sanayii (Yün Yıkama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
 ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 400 300
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
YAĞ VE GRES (mg/L) 200 100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.5: Sektör: Tekstil Sanayii (Örgü Kumaş Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 10.6: Sektör: Tekstil Sanayii (Halı Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 5
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3
TOPLAM  KROM (mg/L) 2 1
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
SÜLFİT (mg/L) 1
FENOL (mg/L) 1 0.5
YAĞ VE GRES (mg/L) 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 Tablo 10.7: Sektör: Tekstil Sanayii (Sentetik Tekstil Terbiyesi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 0.1
FENOL (mg/L) 1 0.5
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 12 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 3 2
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 11: PETROL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 11.1: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Rafinerileri ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 120 60
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 40 20
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
FENOL (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.2 0.1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

Tablo 11.2: Sektör: Petrol Sanayii (Petrol Dolum Tesisleri  ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 30
YAĞ VE GRES (mg/L) 40 20
HİDROKARBONLAR (mg/L) 6 8
FENOL (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN‾) (mg/L) 0.5 0.2
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

Tablo 11. 03: Sektör: Petrol Sanayii  (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
AMONYUM AZOTU (HN4-N) (mg/L) 20 10
SODYUM (Na) (mg/L) 250 200
SERBEST KLOR (Cl) (mg/L) 0.3
SÜLFAT ( SO4) (mg/L) 2000 1700
DEMİR (mg/L) 10 8
FENOLLER (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN-) (mg/L) 1 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.15 0.10
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 1 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.2
BAKIR (Cu) (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 12: Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık  Sularının  Alıcı Ortama Deşarj Standartları

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
(Değişik satır:RG-24/4/2011-27914)

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (**)

(mg/L)

(mg/L)

120

60

90

45

YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.3
TOPLAM KROM (mg/L) 3 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*) (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Büyükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler

(**) (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Küçükbaş hayvan derisi işleyen endüstriler ile atıksularının miktarca %20-65’i deri sektöründen kaynaklanan karışık endüstriler için uygulanır.

TABLO 13: SELÜLOZ, KAĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİLERİN ATIK SULARININ

ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 13.1: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Yarı Selüloz Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 100
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13. 2: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Hurda Kağıt, Saman ve Kağıttan Ağartılmamış Selüloz Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 150
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 870
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 80
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 4.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.3: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Ağartılmış Selüloz Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 200
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 6
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 Tablo 13.4: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Saf Selüloz Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

DEBİ (m3/t) 230
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 50
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 7
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.5: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkısız Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5  –
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.6: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Nişasta Katkılı Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.7: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (Saf Selülozdan Elde Edilen Çok İnce

 Dokul Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5  –

Tablo 13.8: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 75
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.9: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (% 5 ten Fazla Odun Lifleri İhtiva Eden Ancak Kırpıntı Kağıt Yüzdesi Yüksek Olmayan Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.10: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii (Kırpıntı Kağıttan İmal Edilen Kağıt)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 13.11: Sektör: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayii  (Parşömen Kağıdı)

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

 

TABLO 14: KİMYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

Tablo 14.1: Sektör: Kimya Sanayi (Klor-Alkali Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 80 50
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
AKTİF KLOR (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 5
pH 6-9 6-9

 (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

 Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
BOR (B) (mg/L) 500*  –
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –    8
pH  – 6-9 6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının Sınıflandırılmasında esas alınanSulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkça azaltılır

Tablo 14.3: Sektör: Kimya Sanayii (Zırnık Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
SÜLFÜR (Sˉ2) (mg/L) 2.0 1.0
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 4 4
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.4: Sektör: Kimya Sanayii (Boya Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 40
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 3
pH  – 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.5: Sektör: Kimya Sanayi (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı Madde Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.3
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0. 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4 3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
DEMİR (Fe) (mg/L) 30
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 3
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.6: Sektör: Kimya Sanayii (İlaç Üretimi ve Benzerleri)

 PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6
pH 6-9 6-9

Tablo 14.7: Sektör: Kimya Sanayii (Gübre Üretimi ve Benzerleri)

Tablo 14. 7.a: Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
TOPLAM KADMİYUM (mg/L) 0.5
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 50
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/L) 50
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/L) 35
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14.7.b: Sadece Azot İçeren Gübre Üretimi

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI KOİ) (mg/L) 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 50
NİTRAT AZOTU (NO3-N) (mg/L) 50
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.7.c: Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre Üretimi

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100
TOPLAM KADMİYUM (mg/L) 0.5
FOSFAT FOSFORU (PO4-P) (mg/L) 35
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
pH 6-9 6-9

Tablo 14.8: Sektör: Kimya Sanayi (Plastik Maddelerin İşlenmesi ve Plastik Malzeme Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 65 45
YAĞ VE GRES (mg/L) 25 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 2.5 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 3
pH 6-9 6-9

Tablo 14.9: Sektör: Kimya Sanayii (Tıbbi ve Zirai Müstahzarat Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 150
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 10  –
pH  – 6-9  –

 

Tablo 14.10: Sektör: Kimya Sanayii (Deterjan Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YÜZEY AKTİF MADDE (mg/L) 10 5
TOPLAM FOSFOR(P) (mg/L) 2 1
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14.11: Sektör: Kimya Sanayii (Kauçuk Üretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 65 45
pH 6-9 6-9

 

Tablo 14. 12: Sektör: Kimya Sanayii  (Petrokimya  ve  Hidrokarbon Üretim Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 300 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
HİDROKARBONLAR (mg/L) 15 10
AMONYUM AZOTU (HN4-N) (mg/L) 20 10
FENOLLER (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CN-) (mg/L) 1 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.15 0.10
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 1 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.2
BAKIR (Cu) (mg/L) 1 0.5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 6 4
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 14.13: Sektör: Kimya Sanayii (Soda Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)   1500
KLORÜR* (mg/L) 15000  –
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)*  –      32  –
pH  – 6-9

 (*) Deniz alıcı ortamına verilmesi durumunda bu parametrelerin sınırlamasına uymak gerekli değildir.

Tablo 14.14: Sektör: Kimya Sanayii (Karpit Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.3
SERBEST KLOR* (mg/L) 0.5
SERBEST SİYANÜR (mg/L)  – 0.5
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)  – 100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –  – 2
pH  – 6-9 6-9

 (*) Hipoklorit ile siyanür giderimi yapıldığında sudaki kalan serbest klor miktarını ifade eder.

Tablo 14.15: Sektör: Kimya Sanayii (Baryum Bileşikleri Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L)    1
BARYUM (Ba) (mg/L)    5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    3
pH  – 6-9 6-9

Tablo 14.16: Sektör: Kimya Sanayii (Dispeng Oksitler Üretimi)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

SERBEST KLOR (mg/L)     4
KLORÜR (mg/L) 3100
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 16

 Tablo 14.17 : Sektör : Kimya Sanayi (Alkaloid Üretim Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (mg/L) 15
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200
pH  – 6-9

 TABLO 15: METAL SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 15.1: Sektör: Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi)

Tablo 15.1.a: Genelde Demir-Çelik Üretimi

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.5
DEMİR (Fe) (mg/L) 20
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 4
pH  – 6-9 6-9

 Tablo 15.1.b: Demir-Çelik İşleme Tesisleri

PARAMETRE BİRİM ANLIK

NUMUNE

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

DÖKÜM TESİSLERİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.8  –
BORU ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
TENEKE ÜRETİMİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L)  – 200
KURŞUNLAMA VE PATENTLEME ÜNİTELERİ
KURŞUN (Pb) (mg/L)  – 2

Tablo 15.2: Sektör: Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 120 50
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10 5
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
TOPLAM KROM* (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.5 0.1
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05 0.01
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 0.5 0.1
ALÜMİNYUM (Al)* (mg/L) 3 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ)* (mg/L) 50 30
BAKIR (Cu)* (mg/L) 3 1
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3 2
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5 3
GÜMÜŞ (Ag)* (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

(*) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi taktirde bunlar dışındaki parametreler   analizlenerek, tabloda  varilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

Tablo 15.3: Sektör: Metal Sanayii (Galvanizleme)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 600
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9

Tablo 15.4: Sektör: Metal Sanayii (Dağlama İşlemi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 20
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 5
pH  – 6-9

 

Tablo 15.5: Sektör: Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle Kaplama)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/l) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 2
pH 6-9 6-9

Tablo 15.6: Sektör: Metal Sanayii (Metal Renklendirme)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 8
pH  – 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 15.7: Sektör: Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) Tesisleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L)  20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 400
KADMİYUM (Cd) (mg/L)       0.1
DEMİR (Fe) (mg/L)    3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
ÇİNKO (Zn) (mg/L)   5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9

Tablo 15.8: Sektör: Metal Sanayii (Su Verme, Sertleştirme Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1000
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L)  125
YAĞ VE GRES (mg/L)    20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L)     5
AKTİF KLOR (mg/L)        0.5
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L)     1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  –   40
pH  –    6-9

Tablo 15.9: Sektör: Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 2500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9

Tablo 15.10: Sektör: Metal Sanayii  (Akü İmalatı , Stabilizatör İmali,  Birincil ve İkincil Akümülatör,

 Batarya ve Pil  İmalatı ve Benzeri.)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 150
SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
GÜMÜŞ (Ag) (mg/L) 0.1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9 6-9

Tablo 15.11: Sektör: Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 20
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
TOPLAM KROM (mg/L) 2
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.2
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 2
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 50
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 2
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 4
pH 6-9

Tablo 15.12: Sektör: Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 300
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 10
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.2
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 30
BAKIR (Cu) (mg/L) 1
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)  – 30
pH  –  6-9

Tablo 15.13: Sektör: Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme Tesisleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 1500
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9

Tablo 15.14: Sektör: Metal Sanayii (Laklama/Boyama)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 800
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
TOPLAM KROM (mg/L) 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.5
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
BAKIR (Cu) (mg/L) 2
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 3
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 15.15: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir Dışı Metal Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100 50
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125 100
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 0.5
YAĞ VE GRES (mg/L) 20
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2
BAKIR (Cu)* (mg/L) 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 10
TOPLAM KROM* (mg/L) 2
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5
ARSENİK* (mg/L) 0.1
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.1
pH 6-9 6-9

(*)  Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi takdirde, bunlar

dışındaki  parametreler analizlenerek tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

Tablo 15.16: Sektör: Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 140
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
ALÜMİNYUM (mg/L) 3
AKTİF KLOR (mg/L) 0.5
FLORÜR (mg/L) 50 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 15.17: Sektör: Metal Sanayii (Demir ve Demir Dışı Dökümhane ve Metal Şekillendirme)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
KADMİYUM (Cd)* (mg/L) 1
CİVA (Hg)* (mg/L) 0.05
ÇİNKO (Zn)* (mg/L) 5
KURŞUN (Pb)* (mg/L) 2
BAKIR (Cu)* (mg/L) 2
DEMİR (Fe)* (mg/L) 10
TOPLAM KROM* (mg/L) 2
KROM (Cr+6)* (mg/L) 0.5
ARSENİK* (mg/L) 0.1
ALUMİNYUM (mg/L) 3 2
NİKEL (Ni)* (mg/L) 3
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ)* (mg/L) 0.1
pH 6-9 6-9

 ( *) Bu parametrelerden hangilerinin atıksuda bulunması bekleniyorsa, onların analizleri yapılmalıdır. Aksi  takdirde bunlar

 dışındaki parametreler analizlenerek, tabloda verilen değerlere uygunlukları kontrol edilmelidir.

TABLO 16:AĞAÇ MAMÜLLERİ VE MOBİLYA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA

 DEŞARJ STANDARTLARI(SUNTA, DURALİT, KERESTE, DOĞRAMA, KUTU, AMBALAJ, MEKİK,

VE BENZERİ)

PARAMETRE BİRİM ANLIK NUMUNE KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE (ml/L) 0.5
pH  – 6-9 6-9

TABLO  17: SERİ MAKİNA İMALATI, ELEKTRİK MAKİNALARI VE TECHİZATI,

YEDEK PARÇA SANAYİİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DEŞARJ STANDARTLARI

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 150 100
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.5 0.1
pH  – 6-9 6-9

TABLO  18: TAŞIT FABRİKALARI VE TAMİRHANELERİ ATIK SULARININ ALICI ORTAMA

DEŞARJ STANDARTLARI

Tablo 18.1: Sektör: Motorlu ve Motorsuz Taşıt Tamirhaneleri  (Oto, Traktör Tamirhaneleri ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.2
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

Tablo 18.2: Sektör: Taşıt Fabrikaları    (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs,  Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri

Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 80 40
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
AMONYUM AZOTU (NH4-N) (mg/L) 100
NİTRİT AZOTU (NO2-N) (mg/L) 5
SERBEST SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 0.05
TOPLAM KROM (mg/L) 0.5
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.05
NİKEL (Ni) (mg/L) 1
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.05
DEMİR (Fe) (mg/L) 3
ALÜMİNYUM (Al) (mg/L) 3
KURŞUN (Pb) (mg/L) 0.3
BAKIR (Cu) (mg/L) 0.3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 2
CİVA (Hg) (mg/L) 0.005
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 8
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 18.3: Sektör: Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri  (*)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 200
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.2
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9

(*) Deniz ortamında alıcı ortam standartlarına genelde uyulacağı gibi (Tablo  4), yakın çevrede kıyı koruma  bölgelerinde

rekreasyonel kullanım söz konusu olduğu taktirde, bu bölgelerde ekreasyon  standartlarının ihlaline yol açılmayacaktır.

TABLO  19: KARIŞIK ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

KÜÇÜK VE BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE SEKTÖR BELİRLEMESİ YAPILAMAYAN DİĞER SANAYİLER)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 2 1
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.5
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 10
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
BAKIR (Cu) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
CİVA (Hg) (mg/L) 0.05
SÜLFAT (SO) (mg/L) 1500 1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*) (mg/L) 20 15
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

(*)  (Ek açıklama:RG-24/4/2011-27914) Atıksularının miktarca %20’sinden fazlası deri sektöründen kaynaklanan Karışık Endüstriler için Tablo 12’de yer alan TKN parametreleri uygulanır. 

TABLO 20: ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ DİĞER ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ

STANDARTLARI

Tablo 20.1: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular  (Endüstriyel Soğutma Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
YAĞ VE GRES (mg/L)   20  10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF)    5
SICAKLIK (˚C) 35  30
pH 6-9 6-9

Tablo 20.2: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular  (Hava Kirliliğini Kontrol Amacıyla Kullanılan

Sulu Filtrelerin Çıkış Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
SÜLFAT (SO42) (mg/L) 2500 1500
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
SICAKLIK (˚C) 35 30
pH 6-9 6-9

Tablo 20.3: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Benzin İstasyonları, Yer ve Taşıt Yıkama

Atık Suları)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 150
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 20
pH  – 6-9 6-9

Tablo 20.4: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (Tutkal ve Zamk Üretimi)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140 120
pH 6-9 6-9

Tablo 20.5: Sektör: Endüstriyel Nitelikli Diğer Atıksular (İçme Suyu Filtrelerinin Geri Yıkama

Suları ve Benzerleri)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 100 70
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100
pH 6-9 6-9

Tablo 20.6: Sektör: Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 700 500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (mg/L) 20 15
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM FOSFOR (P) (mg/L) 2 1
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5
KURŞUN (Pb) (mg/L) 2 1
TOPLAM SİYANÜR (CNˉ) (mg/L) 1 0.5
KADMİYUM (Cd) (mg/L) 0.1
DEMİR (Fe) (mg/L) 10
FLORÜR (Fˉ) (mg/L) 15
BAKIR (Cu) (mg/L) 3
ÇİNKO (Zn) (mg/L) 5
BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
pH 6-9 6-9
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

Tablo 20.7: Sektör: Su Yumuşatma, Demineralizasyon ve Rejenerasyon,  Aktif Karbon Yıkama ve

Rejenerasyon Tesisleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

 KLORÜR (Clˉ) (mg/L) 2000 1500
 SÜLFAT (SO42) (mg/L) 3000 2500
 DEMİR (Fe) (mg/L) 10
 BALIK BİYODENEYİ (ZSF) 10
 pH 6-9 6-9

 (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLIK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLIK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(KOİ) (mg/l) 400 300
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/l) 200 100
YAĞ VE GRES (mg/l) 20 10
SÜLFİT (mg/l) 1
KLORÜR (mg/l) 400 300
DEMİR(Fe) (mg/l) 10
TOPLAM FOSFOR(P) (mg/l) 2 1
PH 6-9 6-9
SICAKLIK ˚C 35 30
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)

Renk

(Pt-Co) 280 260

TABLO 21: EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULARIN ALICI ORTAMA DEŞARJ  STANDARTLARI

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

 Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular*

(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L) 50 45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 180 120
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 70 45
pH 6-9 6-9

 *  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

 Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular

(Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   50   45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 160 110
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 60 30
pH 6-9 6-9

Tablo 21.3: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 3: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 600-6000

  Kg/Gün’den Büyük, Nüfus=10000-100000)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   50   45
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 140 100
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 45 30
pH 6-9 6-9

 

Tablo 21.4: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular(Sınıf 4: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 6000 Kg/Gün’den

Büyük, Nüfus > 100000) 

 

PARAMETRE

BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L)   40   35
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 120 90
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 40 25
pH 6-9 6-9

 (Değişik:RG-13/2/2008-26786)

 Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma

(Yapay Sulak Alan)  ve  Stabilizasyon Havuzları  Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (ÇÖZÜNMÜŞ) (mg/L) 75 50
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 180 120
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
pH 6-9 6-9

 *  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır.

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

PARAMETRE SINIR DÜŞÜNCELER
pH 6-9
Sıcaklık 35 ˚C
Askıda katı madde (mg/L) 350
Yağ ve gres (mg/L) 15
Yüzer maddeler Bulunmayacaktır
5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOİ5 (mg/L) 250
Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ (mg/L) 400
Toplam azot (mg/L) 40
Toplam fosfor (mg/L) 10
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) 10 Biyolojik olarak parçalanması Türk Standardları Enstitüsü standardfvrr44frrrrrrrrrrrvvlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.
Diğer parametreler 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu parametreler için verilen sınır değerlere uymalıdır.

TABLO 23: DERİN DENİZ DEŞARJLARI İÇİN UYGULANACAK KRİTERLER

PARAMETRE LIMIT

Sıcaklık

Deniz ortamının seyreltme kapasitesi ne olursa olsun, denize deşarj edilecek suların sıcaklığı 35 ˚C yi aşamaz. Sıcak su deşarjları difüzörün fiziksel olarak sağladığı birinci seyrelme (S1) sonucun da karıştığı deniz suyunun sıcaklığını Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C den fazla arttıramaz. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 C’nin üzerinde olduğu durumlarda, soğutma amaçlı olarak kullanılan deniz suyunun deşarj sıçaklığına herhangi bir sınırlama getirilmeksizin alıcı ortam sıcaklığını 3 C’den fazla artırmayacak şekilde deşarjına izin verilebilir.

En muhtemel sayı (EMS) olarak toplam ve fekal koliformlar

Derin deniz deşarjıyla sağlanacak olan toplam seyrelme sonucunda insan teması olan koruma bölgesinde, zamanın % 90’ında, EMS olarak toplam koliform seviyesi 1000 TC/100 ml ve fekal koliform seviyesi 200 FC/100 ml’den az olmalıdır.

Katı ve yüzen maddeler

Difüzör çıkışı üzerinde, toplam genişliği o noktadaki deniz suyu derinliğine eşit olan bir şerit dışında gözle izlenebilecek katı ve yüzer maddeler bulunmayacaktır.

Diğer parametreler

Tablo 4 te verilen limitlere uyulacaktır.

 

TABLO 24: EVSEL ATIKSU DEBİLERİNE GÖRE MİNİMUM DEŞARJ BORU BOYU

NÜFUS DEBI MINIMUM DEŞARJ BORU BOYU
<1000 200 m3/gün 500 m
1000-10 000 200-2000 m3/gün 1300 m

(Değişik:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

PARAMETRE KANALIZASYON SISTEMLERI TAM ARITMA ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE KANALIZASYON SISTEMLERI DERIN DENIZ DEŞARJI ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE
Sıcaklık (˚C) 40 40
pH 6.5-10.0 6.0-10.0
Askıda katı madde (mg/L) 500 350
Yağ ve gres (mg/L) 250 50
Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L) 50 10
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L) 4000 600
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L) 400
Sülfat (SO4=) (mg/L) 1700 1700
Toplam sülfür (S) (mg/L) 2 2
Fenol (mg/L) 20 10
Serbest klor (mg/L) 5 5
Toplam azot (N) (mg/L) – (a) 40
Toplam fosfor (P) (mg/L) – (a) 10
Arsenik (As) (mg/L) 3 10
Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L) 10 10
Toplam kurşun (Pb) (mg/L) 3 3
Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L) 2 2
Toplam krom (Cr) (mg/L) 5 5
Toplam civa (Hg) (mg/L) 0.2 0.2
Toplam bakır (Cu) (mg/L) 2 2
Toplam nikel (Ni) (mg/L) 5 5
Toplam çinko (Zn) (mg/L) 10 10
Toplam kalay (Sn) (mg/L) 5 5
Toplam gümüş (Ag) (mg/L) 5 5
Clˉ (Klorür) (mg/L) 10000
Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L) Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.

b) Bünyesinde %2’den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5değeri esas alınır.